Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf"

Transcriptie

1 Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

2 Geachte lezer, Met deze brochure wil het Nationaal Forum (1) de burger, slachtoffer van een misdrijf, een middel ter beschikking stellen dat hem toelaat zijn rechten te kennen en beter te begrijpen wat hij kan verwachten van de politiediensten, Justitie en de diensten voor hulpverlening. Sinds zijn oprichting streeft het Nationaal Forum er naar om de fundamentele rechten van slachtoffers te bevorderen en de inspanningen om deze concreet te vertalen in de wetgeving en de dagdagelijkse realiteit te ondersteunen. Slachtoffer zijn is een moeilijke en vaak pijnlijke ervaring. Onze samenleving heeft lange tijd te weinig aandacht besteed aan de problemen waarmee slachtoffers van misdrijven geconfronteerd worden. Gebrek aan informatie is ongetwijfeld het probleem dat het meest wordt aangehaald door slachtoffers die op zoek zijn naar hulp. Daarom is het van belang dat aan elk slachtoffer begrijpelijke informatie wordt aangeboden over zijn rechten en over de mogelijkheden om hulp te bekomen. De afgelopen jaren zijn belangrijke veranderingen tot stand gekomen die aantonen dat geleidelijk aan meer aandacht wordt besteed aan de rol en de positie van de slachtoffers in de rechtspleging. De informatie die hen ter beschikking wordt gesteld, moet dan ook regelmatig worden bijgewerkt. Na een overzicht van de fundamentele rechten van het slachtoffer, zal u een zo concreet mogelijke weergave vinden van uw rechten bij de diverse instanties waarmee u in contact kunt komen. Indien bepaalde woorden of procedures niet helemaal duidelijk zijn, kunt u de definities en het schema van de strafrechtspleging raadplegen. Achteraan de brochure vindt u tevens een alfabetische index en een lijst met nuttige adressen en telefoonnummers. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen in te winnen bij deze diensten. De leden van het Forum zijn er zich van bewust dat nog belangrijke stappen gezet moeten worden om aan alle slachtoffers van misdrijven de vereiste aandacht en een correcte behandeling te bieden. Ze hopen dat de publicatie van deze brochure hiertoe kan bijdragen. Daniel MARTIN, Voorzitter 1. Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid is opgericht in 1994 op vraag van het Parlement. Het Forum heeft in 1996 een strategisch plan opgemaakt en, twee jaar later, een handvest voor het slachtoffer van een misdrijf 2uitgewerkt. Huidige brochure is op deze beide documenten gebaseerd.

3 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. HET SLACHTOFFER III. DE FUNDAMENTELE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER 1. Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling 2. Het recht om informatie te krijgen 3. Het recht om informatie te geven 4. Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand 5. Het recht op financieel herstel 6. Het recht op hulp 7. Het recht op bescherming en respect voor het privé-leven IV. UW RECHTEN BIJ DIVERSE INSTANTIES 1. Bij de politiediensten 2. Bij de gerechtelijke overheid 3. Bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 4. Bij de hulpverlening V. DEFINITIES EN SCHEMA 1. Toelichting bij veel gebruikte termen 2. Schematische voorstelling van de strafrechtspleging VI. NUTTIGE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 1. Bij klachten 2. Voor informatie en hulp VII. ALFABETISCHE INDEX 3

4 4

5 I. INLEIDING In deze brochure vindt u de rechten die u heeft als slachtoffer van een misdrijf. Deze rechten worden opgesomd en in het kort uitgelegd. Vervolgens worden zij behandeld in de context van politie, justitie, de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de hulpverlening. In deze publicatie wordt rekening gehouden met de bestaande wetgeving inzake slachtoffers van misdrijven en met internationale verklaringen, verdragen en aanbevelingen. De rechten van slachtoffers van verkeersongevallen en de specifieke rechten verbonden aan het verzekeringsrecht komen hier niet aan bod. Deze materie wordt behandeld in de brochure Kinderen slachtoffer van het verkeer Wat u moet doen. Wat u moet weten. Een slachtoffer heeft echter niet alleen rechten maar ook plichten. Zo moet u een zekere discretie in acht nemen. Dit betekent dat u het privé-leven en de waardigheid van alle medeburgers moet respecteren. Het doorgeven van persoonlijke inlichtingen over derden is in bepaalde gevallen strafbaar. Op een verdachte rust een vermoeden van onschuld, zolang hij niet veroordeeld is door een rechtbank. Woorden in deze brochure gemarkeerd met een * worden toegelicht in hoofdstuk V (Definities en schema). 5

6 6

7 II. HET SLACHTOFFER Alle personen en hun naastbestaanden aan wie materiële, morele en/ of lichamelijke schade is toegebracht als gevolg van een inbreuk op de strafwet, worden erkend als slachtoffer van een misdrijf. ER ZIJN DRIE SOORTEN MISDRIJVEN: > een misdaad, bijv. aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige, verkrachting, moord; > een wanbedrijf, bijv. diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, slagen en verwondingen; > een overtreding, bijv. nachtlawaai, een inbreuk op het verkeersreglement. DE SCHADE KAN BESTAAN UIT: > materiële en economische schade, bijv. gestolen geld, beschadigde kleren en voorwerpen, verplaatsingskosten en medische uitgaven, inkomstenverlies; > morele schade, het fysieke en psychische leed dat door het misdrijf is veroorzaakt; > lichamelijke schade, bijv. ten gevolge van slagen en verwondingen, kwetsuren. 7

8 8

9 III. DE FUNDAMENTELE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER 1. Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling Als slachtoffer heeft u recht op een vriendelijke, correcte en tactvolle behandeling, ongeacht het misdrijf. Uw nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele geaardheid mogen geen rol spelen. Dit principe is van toepassing vanaf het vaststellen van de feiten, en ook ingeval van andere tussenkomsten (medische, sociale). De nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben recht op eerbied voor hun rouwproces. 2. Het recht om informatie te krijgen Als slachtoffer heeft u recht op alle informatie over het verloop van de gerechtelijke procedure, de bijstand van een advocaat, de middelen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen en over de Centra voor slachtofferhulp. Binnen een redelijke termijn heeft u het recht zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden over de inhoud en het verloop van het dossier. 3. Het recht om informatie te geven Als slachtoffer heeft u het recht om gehoord te worden. Dit betekent dat u alle elementen moet kunnen meedelen die nodig zijn voor het beoordelen van de schade. Het is belangrijk voor het onderzoek* dat u bovendien alle inlichtingen kunt geven over de feiten en over wat u na de inbreuk heeft ervaren. 9

10 4. Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand Als slachtoffer heeft u recht op begeleiding en advies, zodra politie, justitie of hulpverlening tussenkomen. Dit houdt onder meer in dat u het recht heeft te worden bijgestaan door een advocaat, ook als u niet over voldoende financiële middelen beschikt. 5. Het recht op financieel herstel Als slachtoffer heeft u recht op herstel van de geleden schade binnen een redelijke termijn. U moet wel de omvang van deze schade aantonen. In een aantal gevallen waarin effectief herstel van de schade niet mogelijk is, kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden om een financiële hulp verzoeken bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 6. Het recht op hulp Als slachtoffer heeft u recht op aangepaste psychosociale hulp. Deze hulp wordt onder meer verleend door de Centra voor slachtofferhulp. Zij adviseren en begeleiden u op psychosociaal vlak. 10

11 7. Het recht op bescherming en respect voor het privé-leven Politie en gerecht moeten u als slachtoffer beschermen tegen bedreigingen of wraakacties, onder meer van de dader. Deze bescherming moet u van bij het begin, tijdens de ganse duur van het onderzoek*, geboden worden. U heeft ook recht op bescherming tegen elke aantasting van uw privé-leven, en zeker onmiddellijk na de feiten. 11

12 12

13 IV. UW RECHTEN BIJ DE DIVERSE INSTANTIES 1. Bij de politiediensten > Wat als u een klacht wenst in te dienen? Als slachtoffer van een misdrijf mag u een klacht* indienen. U heeft er belang bij hiervoor zo snel mogelijk naar een politiekantoor in uw buurt te gaan. Na verloop van tijd (voor bepaalde misdrijven is dit vijf jaar) kan de dader immers niet meer vervolgd worden. BIJZONDER g e v a l Voor slachtoffers van bepaalde seksuele misdrijven wordt een uitzondering gemaakt. Dit geldt voor o.m. verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en de exploitatie van prostitutie. Minderjarige slachtoffers, of slachtoffers die minderjarig waren op het ogenblik van de feiten, kunnen ook na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar een klacht indienen tot op een zeker tijdstip vastgesteld bij wet. > Wat als u wordt verhoord? Tijdens het verhoor door de politie heeft u dezelfde rechten als tijdens het verhoor door de gerechtelijke diensten (zie hoofdstuk Bij de gerechtelijke overheid: Wat als u opnieuw wordt verhoord?, p. 20). De politie zal zorgen voor een professionele, eerbiedige behandeling en u zo vlug mogelijk te woord staan. U zal worden gehoord in een aangepast lokaal (in de mate van het mogelijke), op vertrouwelijke en discrete wijze. De politie neemt de klacht op in een proces-verbaal* (pv). Dit document vermeldt de belangrijkste gegevens van uw klacht. Zo kan u hierin laten opnemen dat u zo vlug mogelijk vergoed wil worden 13

14 voor de geleden schade (die u zo gedetailleerd mogelijk preciseert). Opgelet, om vergoeding van uw schade te vragen volstaat het niet te verklaren dat u de intentie heeft om u burgerlijke partij te stellen. Hiertoe is vereist dat u zich daadwerkelijk burgerlijke partij* stelt (zie hoofdstuk Bij de gerechtelijke overheid: Wat als u zich burgerlijke partij wil stellen, p.22). U geeft het best alle mogelijke informatie, ook wat op het eerste gezicht minder of niet belangrijk lijkt. Nadien mag u het pv* nalezen en, indien nodig, wijzigingen of aanvullingen laten aanbrengen. Pas als het pv* door u werd goedgekeurd, ondertekent u het. De politie zal de nodige discretie aan de dag leggen in verband met de verkregen gegevens. Zij mag geen inlichtingen doorgeven aan derden, ook niet aan de media, tenzij als de gerechtelijke overheid toestemming geeft. U kan aan de politie alle nuttige documenten vragen, zoals de brochure U bent slachtoffer. U heeft het recht kosteloos een kopie van de tekst van uw verhoor te verkrijgen. U heeft tevens recht op de volgende inlichtingen: > het nummer en de datum van het pv*; > het notitienummer (nummer dat door het parket* aan een dossier wordt gegeven); > de gegevens van de politiebeambte en de tijdstippen waarop hij beschikbaar is; > het adres van de bevoegde gerechtelijke overheid; > gegevens over de gerechtelijke procedure: de mogelijkheden tot financieel herstel, juridische bijstand en rechtsbijstand, de mogelijkheid om in beslag genomen voorwerpen terug te krijgen en de mogelijkheid om op het secretariaat van het openbaar ministerie* 14

15 een verklaring af te leggen om de hoedanigheid van benadeelde persoon* te verkrijgen; > na diefstal, inlichtingen over de vervanging van officiële of andere documenten; > informatie over preventiemaatregelen of hoe een misdrijf in de toekomst kan worden voorkomen; > de mogelijkheden tot psychosociale hulp (met eventuele doorverwijzing door de politie naar een Centrum voor slachtofferhulp of naar een opvangtehuis). Indien nodig zal worden voorzien in medische hulp. U kan ook telefonisch iemand op de hoogte brengen van wat er gebeurd is. BIJZONDER g e v a l In een noodsituatie waarbij u fysiek wordt bedreigd, heeft u het recht om beschermd te worden. De gerechtelijke overheid kan beslissen om de hulp van de politiediensten in te roepen. > Wat als de politie bepaalde vaststellingen doet? Nadat de politie op de hoogte werd gesteld van een misdrijf, komt zij ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De plaats van de feiten kan afgebakend worden en de toegang aan derden ontzegd. Bij een huisbezoek heeft u het recht de politie in uniform of in burgerkleding om een identificatie te vragen. Tijdens het onderzoek* kan u door de politie opgeroepen worden voor een confrontatie* met de eventuele dader. De politie kan u als slachtoffer beschermen door gebruik te maken van een doorkijkspiegel. 15

16 BIJZONDER g e v a l Bent u het slachtoffer van bepaalde seksuele misdrijven, zoals een verkrachting of aanranding van de eerbaarheid, dan kunt u aan een lichamelijk onderzoek onderworpen worden. Hierbij kan de geneesheer die door het gerecht werd aangeduid de seksuele-agressie-set* gebruiken. Door het lichamelijk onderzoek met de instrumenten van deze set verzamelt de geneesheer bewijsmateriaal voor het onderzoek*. De geneesheer moet op voorhand aan het slachtoffer de gids voor slachtoffers van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid ter beschikking stellen, samen met alle inlichtingen over dit lichamelijk onderzoek (uitleg over de rol van de geneesheer en het gebruik van de seksueleagressie-set*, uitleg over het doel van de handelingen en afnemingen en inlichtingen over de weg die de seksuele-agressie-set* aflegt). U heeft het recht dit lichamelijk onderzoek te weigeren, of het te laten plaatsvinden in het bijzijn van een arts naar eigen keuze, zonder bijkomende kosten. Bent u minderjarig dan heeft u het recht u tijdens het onderzoek aan het lichaam te laten bijstaan door een meerderjarig persoon van uw keuze, behoudens strijdig advies van het parket* of de onderzoeksrechter*. 2. Bij de gerechtelijke overheid > Wat als u in contact komt met het gerecht? U heeft steeds recht op: een eerbiedige en correcte behandeling, het krijgen en geven van informatie, juridische bijstand en rechtsbijstand, bescherming en respect voor het privé-leven. Het parket* ontvangt van de politie alle pv s* van klachten en beslist welk gevolg hieraan wordt gegeven. Als het parket* meent dat verder 16

17 onderzoek* noodzakelijk is, wordt een onderzoek* gestart. Ofwel heeft het parket* de leiding van het onderzoek* (een opsporingsonderzoek*) ofwel, in bepaalde ernstige gevallen, heeft de onderzoeksrechter* de leiding van het onderzoek* (een gerechtelijk onderzoek*). U HEEFT RECHT OP INFORMATIE. a) U mag vragen om de justitieassistent belast met het slachtofferonthaal* te ontmoeten* De justitieassistent belast met het slachtofferonthaal* kan u begeleiden in moeilijke situaties, zoals bij de dossierinzage, op de zitting van het vonnisgerecht*, bij de teruggave van bewijsstukken en bij het brengen van een laatste groet aan een overledene. Bovendien zal de justitieassistent u begeleiden bij het verkrijgen van de hoedanigheid van benadeelde persoon of bij de burgerlijke partijstelling. Indien u psychosociale ondersteuning wenst, zal hij u doorverwijzen naar een Centrum voor slachtofferhulp. b) U kunt de hoedanigheid van benadeelde persoon verkrijgen U heeft het recht te verklaren dat u schade lijdt, veroorzaakt door een misdrijf. Deze verklaring wordt afgelegd in persoon of door een advocaat op het secretariaat van het openbaar ministerie*.. De hoedanigheid van benadeelde persoon geeft u het recht op de hoogte te worden gebracht van: > de eventuele seponering* en de reden daarvan; > het instellen van een gerechtelijk onderzoek*; > de vaststelling van een zittingsdag voor de rechtbank. c) U kunt zich burgerlijke partij stellen U kunt de hoedanigheid van burgerlijke partij aannemen door voor de onderzoeksrechter* (na betaling van een borgsom), het onderzoeksge- 17

18 recht* of het vonnisgerecht* te verklaren dat u schade ondervindt ten gevolge van het misdrijf en dat u deze schade vergoed wil zien (zie p. 22). BIJZONDER g e v a l Wanneer bij het overlijden van een verwant de tussenkomst van het gerecht noodzakelijk is, moeten de politie en de gerechtelijke diensten bijzondere aandacht aan u besteden. U moet op een waardige manier worden ingelicht over het overlijden. De nabestaanden mogen aan de magistraat vragen het lichaam van de overledene te zien, om waardig afscheid te kunnen nemen, ook wanneer een autopsie* wordt bevolen. De magistraat beslist wie als nabestaande kan worden beschouwd en wanneer het lichaam mag worden gezien. Na een onrustwekkende verdwijning heeft een verwant van de persoon die wordt gezocht het recht om zo snel mogelijk iemand van het parket* te ontmoeten. U HEEFT HET RECHT OM ALLE NUTTIGE INFORMATIE TE GEVEN. DE GERECHTELIJKE OVERHEID MOET U OOK IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE, ALLE NUTTIGE INLICHTINGEN GEVEN OVER DE FEITEN EN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE. U mag ook vragen dat ieder document dat u nuttig acht bij het dossier wordt gevoegd. U HEEFT RECHT OP JURIDISCHE BIJSTAND. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen juridische eerstelijnsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand. 18

19 Juridische eerstelijnsbijstand: de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. U kunt zich wenden tot het OCMW, het Justitiehuis* of een Centrum voor slachtofferhulp. Juridische tweedelijnsbijstand: bij elke balie werd een bureau voor juridische bijstand ingesteld. Advocaten verlenen er u juridisch advies en een uitgebreidere juridische bijstand tijdens de procedure. Personen met onvoldoende inkomsten kunnen om de kosteloze aanstelling van een advocaat verzoeken. Kinderen krijgen in ieder geval een advocaat toegewezen door het gerecht. U HEEFT RECHT OP RECHTSBIJSTAND. U kunt de rechtbank ook via uw advocaat om kosteloze rechtsbijstand verzoeken, indien u onvoldoende inkomsten heeft om de kosten van de rechtspleging (bijv. de deurwaarderskosten voor dagvaarding, enz.) zelf te betalen. U wordt dan vrijgesteld van bepaalde kosten, en u kunt, als daartoe de toestemming werd verleend, gratis kopieën uit het dossier ontvangen. U KUNT ZICH BEROEPEN OP UW RECHT OP BESCHERMING VAN UW PRIVÉ-LEVEN ALS DE GERECHTELIJKE OVERHEID INFORMATIE DOORGEEFT AAN DE MEDIA. BIJZONDER g e v a l Het verspreiden van teksten, tekeningen e.d. van de slachtoffers van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid die hun identiteit kenbaar kunnen maken, is verboden. Een uitzondering is alleen toegestaan als het slachtoffer of de onderzoeksrechter*, in het belang van het onderzoek*, zijn toestemming geeft. 19

20 U heeft het recht om beschermd te worden indien u fysiek wordt bedreigd. De gerechtelijke overheid kan de hulp van de politiediensten inroepen, als deze bescherming noodzakelijk is. > Wat als u opnieuw wordt verhoord? Het is mogelijk dat u als slachtoffer op vraag van het parket* opnieuw wordt verhoord, na een eerste verhoor door de politie (zie p. 13). U heeft recht op informatie over het nut en de werkwijze van het verhoor. Het verhoor vindt plaats in een aangepast lokaal, dat de nodige discretie biedt. De onderzoekers moeten u op voorhand meedelen over het feit dat: > u het recht heeft te vragen dat alle vragen en antwoorden worden genoteerd in uw eigen woorden; > u een kosteloze kopie van de tekst van uw verhoor kunt krijgen; > u het recht heeft te verzoeken om een bepaalde opsporingshandeling uit te voeren of een verhoor van een bepaalde persoon af te nemen; > uw verklaring door de rechtbank als bewijs kan worden gebruikt. Tijdens het verhoor geeft u het best alle informatie, ook wat op het eerste gezicht minder of niet belangrijk lijkt. U mag vragen waarom bepaalde vragen worden gesteld en een verhelderend antwoord verwachten. U mag vragen dat de documenten die u bij u heeft, bij het dossier worden gevoegd. Aan het einde van het verhoor moeten de onderzoekers u de tekst van uw verhoor laten lezen, of aan u voorlezen als u dat verkiest, en vragen of u nog toevoegingen of verbeteringen wenst te doen. 20

21 Een kosteloze kopie van de tekst van uw verhoor wordt u overhandigd of opgestuurd, als u hierom heeft verzocht. Dit gebeurt onmiddellijk of nadien, uiterlijk na een maand. BIJZONDER g e v a l Minderjarige slachtoffers van bepaalde seksuele misdrijven hebben recht op begeleiding door een meerderjarige vertrouwenspersoon tijdens het verhoor. Als deze persoon door het parket* of de onderzoeksrechter* geweigerd wordt, mag het slachtoffer een andere persoon voorstellen. > Wat op het ogenblik dat het parket* beslissingen neemt? Het parket* kan diverse beslissingen nemen: Het parket* stelt aan de verdachte een minnelijke schikking* voor. Dit kan alleen als de verdachte toegegeven heeft verantwoordelijk te zijn voor de feiten en hij minstens een (niet-betwist) gedeelte van de schade heeft vergoed. Het parket stelt een bemiddeling in strafzaken* voor. Aan de verdachte wordt gevraagd uw schade volledig te herstellen en hiervan het bewijs te leveren. U kunt als slachtoffer in de bemiddelingsprocedure worden betrokken. Als u en de verdachte deze bemiddeling aanvaarden en de verdachte zijn verplichtingen nakomt, vervalt de strafvordering*. 21

22 Het parket* meent dat er onvoldoende bezwaren zijn of acht vervolging niet opportuun. Het parket* beslist de zaak te seponeren*. Het parket* meent dat er voldoende bezwaren zijn om te vervolgen. De verdachte wordt door het parket* voor het vonnisgerecht* gebracht, na afsluiting van het onderzoek*. (Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken*). Een rechter zal dan over de zaak beslissen, en eventueel de verdachte tot een straf veroordelen. > Wat als u de hoedanigheid van benadeelde persoon* wil verkrijgen? De hoedanigheid van benadeelde persoon verkrijgt degene die verklaart schade te hebben geleden veroorzaakt door een misdrijf. Deze verklaring wordt afgelegd in persoon of door een advocaat op het secretariaat van het openbaar ministerie*. > Wat als u zich burgerlijke partij* wil stellen? Door u burgerlijke partij* te stellen vraagt u dat de strafrechter zich uitspreekt over de schadevergoeding die u wenst te krijgen. U kunt zich burgerlijke partij* stellen: > ofwel voor de onderzoeksrechter*; > ofwel voor het onderzoeksgerecht*; > ofwel voor het vonnisgerecht*. 22

23 > Wat als de onderzoeksrechter* met uw zaak is belast? Het parket kan aan de onderzoeksrechter* vragen om een gerechtelijk onderzoek* te leiden. Wanneer u het slachtoffer bent van een misdaad of wanbedrijf, kunt u ook zelf een gerechtelijk onderzoek* op gang brengen door u burgerlijke partij* te stellen bij de onderzoeksrechter*. Hierbij moet u wel een borgsom betalen. U kunt dit bijv. doen wanneer u niet akkoord gaat met de seponering* van een zaak door het parket*. Als burgerlijke partij* mag u de onderzoeksrechter* verzoeken om inzage van het deel van het dossier dat betrekking heeft op de feiten die tot de burgerlijke partijstelling* hebben geleid. Als de onderzoeksrechter* dit weigert, kunt u hiertegen beroep aantekenen. U mag zich ook schriftelijk tot de procureur-generaal* wenden met de vraag het dossier in te zien. Als burgerlijke partij* mag u de onderzoeksrechter* vragen dat hij een bijkomende onderzoekshandeling stelt. Ook hier kunt u, ingeval van een weigering door de onderzoeksrechter*, binnen de wettelijke voorwaarden in beroep gaan. Wanneer het gerechtelijk onderzoek* is afgerond, wordt de zaak voor de Raadkamer (zie onderzoeksgerecht*) gebracht. Deze spreekt zich dan uit over het verdere verloop van de zaak. Het kan beslissen: > ofwel dat er geen verdere vervolging zal plaatsvinden; > ofwel dat er verder onderzoek* moet gebeuren; > ofwel dat er wordt overgegaan tot de internering* van de verdachte; > ofwel dat de zaak naar een vonnisgerecht* wordt verwezen. 23

24 > Wat als uw zaak voor het vonnisgerecht* komt? Na de onderzoeksfase volgt de vonnisfase: een rechter beslist nu over uw zaak. U mag de rechter vragen om de zitting achter gesloten deuren te houden. Dit is uitdrukkelijk in de wet voorzien voor de slachtoffers van bepaalde seksuele misdrijven, zoals verkrachting of aanranding van de eerbaarheid. De rechter kan dit ook bevelen wanneer de belangen van minderjarigen op het spel staan of wanneer de bescherming van het privé-leven van de partijen dit vereist. U kan zich burgerlijke partij* stellen voor het vonnisgerecht*, tenzij dit reeds gebeurd zou zijn voor de onderzoeksrechter* of het onderzoeksgerecht*. Als u zich burgerlijke partij* heeft gesteld, mag u alle documenten waaruit uw schade blijkt aan de rechter overhandigen. De rechter zal deze documenten bekijken en er rekening mee houden bij de beoordeling en de uitspraak over de zaak. Na de behandeling van de zaak neemt de rechter de zaak in beraad. Op dezelfde zitting of op latere datum volgt dan een uitspraak. > Wat bij de uitvoering van het vonnis? Als de rechter de dader veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding aan u, en de dader doet dit niet vrijwillig, dan kunt u een gerechtsdeurwaarder* inschakelen. Deze zal voor de gedwongen uitvoering van het vonnis zorgen. 24

25 > Wat als de dader zich in de gevangenis bevindt? Ook in de fase van de uitvoering van de straf mag u om informatie vragen of informatie geven. U mag uw bekommernissen meedelen omtrent een eventuele invrijheidstelling en de mogelijke slachtoffergerichte voorwaarden. U kunt zich hiervoor wenden tot de justitieassistent belast met het slachtofferonthaal*. Dit kan wanneer de dader pas aangehouden is of in de loop van het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Deze materie wordt behandeld in de brochure Wanneer de dader achter tralies verdwijnt wat te verwachten als slachtoffer?. Komt de dader in aanmerking om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld*, dan zijn er voor u als slachtoffer een aantal bijzondere rechten gegarandeerd. Zo kunt u, op uw verzoek en onder bepaalde voorwaarden, gehoord worden door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling*. De commissie zal rekening houden met de houding van de dader tegenover u als slachtoffer en u de gelegenheid geven uw bekommernissen te uiten. De commissie beslist over de voorwaardelijke invrijheidstelling*. Bijstand is mogelijk door speciaal hiertoe erkende verenigingen voor hulpverlening (de lijst is te verkrijgen op de Federale Overheidsdienst Justitie). De justitieassistent belast met het slachtofferonthaal* van het Justitiehuis* in uw buurt kan u hierover informeren. 25

26 3.Bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden* De slachtoffers van opzettelijke gewelddaden die op geen enkele manier een afdoende schadevergoeding kunnen verkrijgen, kunnen zich wenden tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden*. Deze commissie onderzoekt en beslist of de Staat financiële hulp aan deze slachtoffers kan toekennen. Drie categorieën hulp kunnen aangevraagd worden: > noodhulp: dit is het bedrag dat door u kan aangevraagd worden wanneer elke vertraging bij de hulpverlening u een aanzienlijk nadeel zou berokkenen. De noodhulp kan beschouwd worden als een voorschot op de hoofdhulp. Het verzoek tot het verkrijgen van noodhulp kan ingediend worden vanaf het moment dat u zich burgerlijke partij heeft gesteld of een klacht heeft neergelegd. > hoofdhulp: dit is het bedrag dat door u als hoofdvergoeding kan worden aangevraagd en dat een billijke hulp moet bieden voor het nadeel dat u heeft geleden. Het verzoek tot het verkrijgen van een hoofdhulp vereist dat u zich burgerlijke partij heeft gesteld. > aanvullende hulp: dit is de hulp die door u kan aangevraagd worden wanneer na toekenning van de hoofdhulp, het nadeel in ernstige mate is toegenomen. Bijkomende informatie vindt u in de brochure Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (te verkrijgen op de Federale Overheidsdienst Justitie). 26

27 4. Bij de hulpverlening U mag zich rechtstreeks wenden tot het dichtstbijzijnde Centrum voor slachtofferhulp, vertrouwenscentrum kindermishandeling of onthaaltehuis, ook als er geen klacht is ingediend bij de politie. Deze diensten voor psychosociale hulp zullen u vriendelijk en respectvol behandelen, ongeacht uw nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele geaardheid. U mag informatie vragen over de medewerkers van de hulpverlening. U heeft recht op een degelijke psychosociale ondersteuning: > U wordt begeleid, om alle gevolgen van het misdrijf goed te kunnen overzien en juist te kunnen inschatten. > U krijgt psychosociale ondersteuning om de psychische en emotionele gevolgen van het slachtofferschap te helpen verwerken. > U wordt zo snel mogelijk na de feiten geholpen. > Voor andere gespecialiseerde hulp wordt u door de diensten voor hulpverlening indien nodig doorverwezen. > De hulp die wordt verleend door de Centra voor slachtofferhulp en de vertrouwenscentra kindermishandeling is gratis en vrijblijvend. Alleen wanneer het slachtoffer wordt doorverwezen naar andere gespecialiseerde diensten of bij huisvesting in een onthaaltehuis wordt aan het slachtoffer een financiële bijdrage gevraagd. > De diensten voor hulpverlening zijn onafhankelijk van politie en justitie. Zij zijn erkend en gesubsidieerd door de gemeenschappen of de gewesten. Alle medewerkers van de hulpverlening, ook de vrijwilligers, zijn gebonden door het beroepsgeheim. 27

28 U heeft recht op discretie en vertrouwen. Niets van wat u vertelt mag zonder uw toestemming aan anderen worden meegedeeld. De geboden hulp mag nooit uw privé-leven schaden. U mag vrij kiezen op welke dienst u een beroep doet. DE ERKENDE DIENSTEN ZIJN: > De centra voor slachtofferhulp De Centra voor slachtofferhulp zullen u opvangen, op eenvoudige vraag en ongeacht het misdrijf. Voor zover u aan de politie toestemming heeft verleend om uw gegevens aan het Centrum voor slachtofferhulp mee te delen, neemt dit centrum zelf contact met u op voor een gesprek. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren nadat u klacht heeft neergelegd. De gesprekken vinden plaats in het Centrum voor slachtofferhulp in een spreekkamer die de nodige discretie waarborgt, of bij u thuis, of in het ziekenhuis als u daar bent opgenomen. Het Centrum voor slachtofferhulp biedt niet alleen psychologische hulp, maar ook praktische hulp en informatie. Zo wordt u wegwijs gemaakt in de wereld van politie en justitie, verzekeringen en schaderegelingen. De speciaal hiertoe erkende Centra voor slachtofferhulp kunnen u bijstaan tijdens de procedure voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden* of wanneer u wordt gehoord door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling*. Als u dit wenst, vergezelt een medewerker u naar de dokter, de politie, het parket* en de rechtbank. U bent vrij om alle hulp aan te nemen of te weigeren. 28

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van de procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kunt ondernemen.

Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van de procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kunt ondernemen. U bent slachtoffer U bent slachtoffer van een misdrijf 1. Dat is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerlei vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om een schadevergoeding

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Eerste advies: een noodzakelijke stap die voor iedereen

Nadere informatie

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer In het gerechtelijk dossier dat werd geopend naar aanleiding van het treinongeval in Buizingen op 15 februari 2010, hebt u zich burgerlijke partij

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Probatie U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De autonome werkstraf De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Eerstelijnswerking Heeft u moeilijkheden met Justitie? Stelt u zich vragen omtrent uw echtscheiding?

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

De uitwissing en het herstel in eer en rechten

De uitwissing en het herstel in eer en rechten De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De uitwissing en het herstel in eer en rechten U hebt een misdrijf gepleegd en bent veroordeeld

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie DE JUSTITIEHUIZEN De sociale studie INLEIDING U wil dat uw kind één op de twee weken bij u verblijft maar uw ex-partner verzet zich daartegen U en uw ex-partner slagen er niet in om samen beslissingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent getuige U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Informatie U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf Wat moet u doen?

Informatie U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf Wat moet u doen? Informatie U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf Wat moet u doen? 1 INDEX 1. U bent het slachtoffer geworden van een misdrijf. Wat moet u doen? 3 2. De politiedienst stelt een proces-verbaal

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

INHOUD. istockphoto.com

INHOUD. istockphoto.com De justitiehuizen 2 INHOUD Strafrechtelijke opdrachten... 5 Informatieopdracht... 5 Begeleidingsopdracht... 5 Bemiddeling in strafzaken... 6 Vrijheid onder voorwaarden... 6 Probatie... 7 Werkstraf... 8

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Circulaire 2013/06. Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden

Circulaire 2013/06. Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden Toepassingsgebied Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst waarmee hij/zij in contact komt, ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel omdat men zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers

Informatiebrochure voor slachtoffers Provincie Vlaams-Brabant Dienst maatschappelijke Veiligheid Informatiebrochure voor slachtoffers Arrondissement Halle-Vilvoorde Versie 2014 Politiezone Adres : : : Dossiernummer : Contactpersoon : Verbalisant

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud OPENBAAR MINISTERIE 3 Inhoud Inleiding 4 Wat is het openbaar ministerie 4 Wie maakt deel uit van het openbaar ministerie? 4 Wat doet het openbaar ministerie? 5 1 Opsporing 5 2 Permanentie 6 3 Vervolging

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Circulaire Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden

Circulaire Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden PRINCIPE Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst waarmee hij/zij in contact komt, ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel omdat men zich naar

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure DE JUSTITIEHUIZEN Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure INLEIDING Uw minderjarig kind is betrokken in een adoptieprocedure. Die adoptieprocedure betekent dat een ander persoon (adoptant)

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school SECUNDAIR ONDERWIJS Wat is het recht? Pesten kan niet, een rood licht negeren is levensgevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roken in de klas kan niet,... Er bestaan regels

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

FAQ - Algemeen Inhoud

FAQ - Algemeen Inhoud FAQ - Algemeen Inhoud 1. Hoe dien ik een klacht in?... 3 2. Wat als ik word verhoord?... 4 3. Wat gebeurt er als de politie en/of het parket ter plaatse komt?... 5 4. Wat doet het parket met mijn dossier?...

Nadere informatie

AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven

AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven U N I V E R S I T A I R E Z I E K E N H U I Z E N L E U V E N AUTOPSIE in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven Informatie over het onderzoek van het gerecht bij een onverwacht overlijden maart 1999 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Rolnummers 4519 en 4522. Arrest nr. 66/2009 van 2 april 2009 A R R E S T

Rolnummers 4519 en 4522. Arrest nr. 66/2009 van 2 april 2009 A R R E S T Rolnummers 4519 en 4522 Arrest nr. 66/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : - de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, derde tot vijfde lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 I. Algemene bepalingen II. Gerechtelijke fase van de internering III. Uitvoeringsfase van de internering IV. Definitieve invrijheidstelling V. Diverse bepalingen

Nadere informatie