Onderwerp: Prijsvraag van de Gemeente Zwolle voor Plattegrond voor voetgangers voor de Zwolse binnenstad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Prijsvraag van de Gemeente Zwolle voor Plattegrond voor voetgangers voor de Zwolse binnenstad."

Transcriptie

1 Onderwerp: Prijsvraag van de voor Plattegrond voor voetgangers voor de Zwolse binnenstad. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u onze Prijsvraag, waarmee wij u uitnodigen om aan deze Prijsvraag mee te doen. De gemeente Zwolle is op zoek naar een partij/ondernemer die een aantrekkelijke plattegrond voor voetgangers ontwerpt. Wij verzoeken u uiterlijk dinsdag 4 oktober 2016 vóór 13:00 uur uw voorstel in te dienen. De prijsvraag met meer informatie over de probleemstelling, de context en het wedstrijdreglement is bijgevoegd. Met vriendelijke groet, Ronald IJsselsteijn Projectmanager binnenstad Bijlage: De Prijsvraag Pagina 1 van 13

2 Prijsvraag van de gemeente Zwolle voor ontwerp van een plattegrond voor voetgangers voor de Zwolse binnenstad Versie 1.1 Status Datum Referentie 2016SSCIC.04/HT Pagina 2 van 13

3 Inhoudsopgave Begrippenlijst Prijsvraag... 4 Hoofdstuk 1 Algemeen Opdrachtgever de Opdracht Probleemstelling / De uitdaging Eisen aan de Ontwerpen Wensen (beoordelingsaspecten) Realisatie plattegrondkasten en informatiezuilen en beschikbaar stellen voor derden Wedstrijdreglement Planning Rondleiding en informatiebijeenkomst Indiening en sluitingsdatum... 7 Hoofdstuk 2 Wedstrijdreglement De jury De beoordeling Gebruik van het winnende Ontwerp door Opdrachtgever Prijzengeld Communicatie met Opdrachtgever Inlichtingen Motivering voor de keuze van een Prijsvraag Motivering keuze uitgenodigde partijen Algemeen BIJLAGEN Overzicht Bijlage 1 Raadsvoorstel Verbetering Routering Bijlage 2 Toelichting op Routering bij Raadsvoorstel Bijlage 3 Lijst met bestemmingen op plattegrond Bijlage 4 Voorbeeld Ondergrond Pagina 3 van 13

4 Begrippenlijst Prijsvraag In deze Prijsvraag worden onderstaande begrippen gehanteerd. Bijlage Wensen Ontwerper Eisen Nota van inlichtingen Inzending Prijsvraag Ontwerp Opdrachtgever Een bijlage als onderdeel van de Prijsvraag De criteria op basis waarvan de Ontwerpen door een jury worden beoordeeld om te bepalen welk Ontwerp de beste is. Een natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de prijsvraag. Criteria gesteld door Opdrachtgever waarin de Inzending en het Ontwerp dienen te voldoen. Als niet aan de eisen is voldaan kan de inzending als ongeldig worden beoordeeld. Document waarin de antwoorden op vragen van Ontwerpers zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen op deze Prijsvraag. De Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van deze Prijsvraag en prevaleert boven het overige deel van deze Prijsvraag.. De aanbiedingsbrief plus het Ontwerp en alle gevraagde informatie op basis van deze Prijsvraag die de Ontwerper bij de Opdrachtgever inlevert. Onderhavig document inclusief alle Bijlagen waarin Opdrachtgever informatie heeft opgenomen die relevant is voor het indienen van een Ontwerp. Het voorstel dat de Ontwerper heeft gemaakt op basis van de deze Prijsvraag, heeft ingediend en die door de jury wordt beoordeeld.. De gemeente Zwolle. Pagina 4 van 13

5 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Opdrachtgever Deze Prijsvraag wordt gehouden ten behoeve van de gemeente Zwolle. Meer informatie over de gemeente Zwolle is onder andere te vinden op de Opdracht Het maken van een aantrekkelijke plattegrond die gericht ontworpen is voor voetgangers. Met behulp van deze plattegrond moeten de voetgangers die de mooie stad Zwolle bezoeken 1. probleemloos de gewenste bestemming bereiken en 2. verleid worden onderweg door de binnenstad te dwalen. In de 1 e ronde worden Ontwerpers gevraagd om een schetsontwerp te maken en in de 2 e ronde worden maximaal 5 Ontwerpers uitgenodigd om een definitief Ontwerp te maken. 1.3 Probleemstelling / De uitdaging De binnenstad van Zwolle wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. In de praktijk blijkt dat bezoekers het soms lastig vinden om de beoogde bestemming eenvoudig te bereiken of dat aantrekkelijke routes niet worden gevonden. Om de gastvrijheid te verhogen wil de gemeente Zwolle nu een plattegrond laten ontwerpen die speciaal gericht is op voetgangers. Deze plattegrond moet aantrekkelijk en wervend zijn, helpt bezoekers hun bestemming te vinden en te bereiken. Ook moeten de bezoekers verleid worden tot dwalen en het bezoeken van andere bestemmingen waardoor ze per ongeluk op aantrekkelijke, onbekende bestemmingen komen. In de praktijk zijn er niet veel plattegronden die helder zijn voor bezoekers en aansluiten bij de logica van voetgangers. De plattegrond is een van de acties die de gemeente start om de voetgangersbewegwijzering naar en in de binnenstad te verbeteren. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen 1 (Raadsvoorstel) en 2 (toelichting routering) van deze prijsvraag. Bij de in te dienen ontwerpen dient rekening gehouden te worden met de bijlagen 3 (lijst met bestemmingen) en 4 (Ondergrond). 1.4 Eisen aan de Ontwerpen De Ontwerpen dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Voldoen ze niet aan 1 of meerdere eisen dan valt het Ontwerp af. De Ontwerpen kunnen zich van elkaar onderscheiden door in meer of mindere mate te voldoen aan de wensen, zoals vermeld in de volgende paragraaf. a. Loopafstanden aangegeven in minuten (bijvoorbeeld twee cirkels van 5 en 15 minuten) b. Publiekstrekkers aangegeven in iconen c. Ontwerp moet als plattegrond te gebruiken zijn voor: - Plattegrondkasten, groot formaat, ca. A1 - Informatiezuilen, midden formaat, schatting A3-A4 en als detailplattegrond van het omliggende gebied A3 - Digitaal gebruik (bijvoorbeeld internet) Pagina 5 van 13

6 d. De schetsontwerpen moet digitaal worden ingediend, bij voorkeur als PDF bestand e. De definitieve Ontwerpen moeten compleet en digitaal worden ingediend, waarbij: - De Ontwerpen bij voorkeur worden aangeleverd als illustrator EPS/AI bestand of een ander bestand waarbij de resolutie minimaal 300 dpi bedraagt op A3 formaat en 150 dpi op A1-formaat. - De Ontwerpen moeten worden aangeleverd in verschillende kaartlagen, waarbij ten minste afzonderlijke kaartlagen worden gebruikt voor de topografische ondergrond, de straatnamen, de pictogrammen, de indicatie van de loopafstanden en de publiekstrekkers/-iconen. Deze voorwaarde geldt zodat later eenvoudig wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en de kaart kan worden afgedrukt op verschillende schalen. f. Digitale opslag van iconen, locaties e.d., uitgaande van opensource informatie door gemeente beschikbaar gesteld. 1.5 Wensen (beoordelingsaspecten) Ontwerpen die voldoen aan de eisen, worden door de jury beoordeeld op de volgende wensen. 1. Duidelijkheid voor de bezoeker/voetganger (Kan aan de hand van de plattegrond de bestemming eenvoudig vinden) Aansluiten op de logica van de voetganger, zichtbare herkenningspunten 2. Iconen zijn herkenbaar en intuïtief 3. Plattegrond verleid bezoekers tot dwalen (niet verdwalen) door verschillende routes te kiezen naar de bestemming 4. Moderne en aantrekkelijke kleurstelling (passend bij de functie) 5. Flexibel (kan eenvoudig worden aangepast door opdrachtgever bij relevante wijzigingen, m.n. bestemmingen) 6. Toekomstvast (niet bij elke kleine wijziging een nieuwe plattegrond moeten maken) 1.6 Realisatie plattegrondkasten en informatiezuilen en beschikbaar stellen voor derden Nadat de jury een definitief Ontwerp heeft gekozen, zal dit Ontwerp worden gebruikt voor o.a. de plattegrondkasten en informatiezuilen. Voor het vervaardigen en plaatsen van de kasten en zuilen zal de gemeente Zwolle een afzonderlijke inkoopprocedure starten. De plattegrond kan ook worden gebruikt door derden voor bewerking en verspreiding. De Ontwerper van het winnende Ontwerp heeft hierin geen rol. 1.7 Wedstrijdreglement In hoofdstuk 2 is het wedstrijdreglement opgenomen die van toepassing is op deze Prijsvraag. Van Ontwerpers wordt verwacht dat zij hiervan kennis nemen. Door het indienen van een Inzending/Ontwerp verklaart Ontwerper met dit Wedstrijdreglement akkoord te zijn Planning Met het publiceren van deze Prijsvraag is de Prijsvraag formeel van start gegaan. De onderstaande planning wordt nagestreefd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen c.q. af te wijken; in dergelijke gevallen wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.. Pagina 6 van 13

7 Activiteit Data in 2016 Publicatie van de Prijsvraag Uiterste datum aanmelding voor de informatiebijeenkomst en rondleiding Informatiebijeenkomst en rondleiding Periode voor indienen vragen tot uiterlijk Verzenden Nota van inlichtingen uiterlijk Indienen Inzending met schetsontwerpen, uiterste datum Beoordeling Inzendingen van de schetsontwerpen door de jury en advies aan het college Besluit door het college over het juryrapport Mededeling uitslag van de uitgevoerde beoordelingen Start fase voor het definitief Ontwerp Indienen Inzending met definitieve Ontwerpen, uiterste datum en tijdstip Beoordeling Inzendingen door de jury en advies aan het college Besluit door het college over het juryrapport Mededeling uitslag van de uitgevoerde beoordelingen 31 augustus 12 september 13 september 19 september 09:00 uur 20 september 4 oktober 13:00 uur 11 oktober 25 oktober 27 oktober 28 oktober 29 november 13:00 uur 2 december 20 december 23 december 1.9 Rondleiding en informatiebijeenkomst Om de Ontwerpers meer inzicht te geven in de Opdracht is er voor de Ontwerpers gelegenheid om een informatiebijeenkomst bij te wonen en om deel te nemen aan een rondleiding. Tijdens de informatiebijeenkomst zal mondeling een toelichting gegeven worden van het waarom van deze prijsvraag en tijdens de rondleiding zullen onder andere een aantal knelpunten van de huidige voetgangersbewegwijzering bezocht worden. Deze informatiebijeenkomst en de rondleiding zullen plaatsvinden op de in de planning vermelde datum. Tijdig aanmelden svp, uiterlijk op de in de planning vermelde datum, door een te sturen aan het genoemde adres onder vermelding van Rondleiding Prijsvraag. Er wordt gestart met de informatiebijeenkomst op het stadhuis van de gemeente Zwolle, daarna de rondleiding. De informatiebijeenkomst start om 10:00 uur en duurt ongeveer een uur, daarna start de rondleiding Indiening en sluitingsdatum Uw Ontwerp dient uitsluitend digitaal aangeboden te worden, waarbij alle in deze Prijsvraag gevraagde documenten dienen worden opgenomen. Het Ontwerp kunt u verzenden naar het -adres als genoemd bij de contactgegevens ( 2.55 onder vermelding van: Ontwerp Prijsvraag ). Pagina 7 van 13

8 De ingediende Ontwerpen worden tot de opening bij de contactpersoon bewaard en zullen na de uiterste inlevertijd worden doorgezet naar de leden van de jury. Na ontvangst door de jury worden de Inzendingen beoordeeld, nadere uitleg over de beoordeling staat beschreven in hoofdstuk 2. Pagina 8 van 13

9 Hoofdstuk 2 Wedstrijdreglement 2.1 De jury De jury bestaat uit ca. 5 onafhankelijke, natuurlijke personen, waarvan 2 ambtenaren van de. De jury wordt benoemd door het college van B&W van de gemeente Zwolle. De leden van de jury zullen de Ontwerpen eerste individueel beoordelen en kijken op welke wijze invulling is gegeven aan de geformuleerde wensen. De jury bepaald na overleg en in consensus de (maximaal 5) beste schetsontwerpen. Na besluit door het college worden de (maximaal 5) beste Ontwerpers uitgenodigd voor het maken van een definitief ontwerp, de overige deelnemers krijgen bericht dat zij niet tot de besten behoren. Er wordt in dit stadium geen jury rapport bekend gemaakt. Na de individuele beoordelingen door de jury van de definitieve ontwerpen komt men na overleg en in consensus tot het beste definitieve ontwerp. Na besluit door het college krijgt de winnaar hierover bericht en de andere indieners van het definitieve ontwerp krijgen het juryrapport toegezonden. 2.2 De beoordeling De beoordeling van de Inzendingen gebeurt in 2 ronden. Na de sluitdatum worden de tijdig binnengekomen Inzendingen beoordeeld. Er zijn eisen en wensen. Aan de eisen dient voldaan te zijn. Ontwerpers kunnen zich onderscheiden op de invulling van de wensen. Op welke wijze de Ontwerpers invulling hebben gegeven aan de wensen bij het Ontwerp wordt door een jury beoordeeld. In de 1e ronde hebben alle geïnteresseerde Ontwerpers gelegenheid om een schetsontwerp te maken en in te dienen. Voor de 2e ronde worden maximaal 5 Ontwerpers uitgenodigd om een definitief Ontwerp te maken. 2.3 Gebruik van het winnende Ontwerp door Opdrachtgever De wordt volledig eigenaar van het winnende Ontwerp en mag deze vrijelijk, zonder beperkingen en zonder toestemming van de Ontwerper, gebruiken. Onder gebruiken wordt ook begrepen veranderen en ter beschikking stellen van derden. 2.4 Prijzengeld De door de jury aangewezen winnaar krijgt het een bedrag van Dit bedrag wordt uitgekeerd binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag. Eventuele BTW afdracht is voor rekening van de Ontwerper. De Ontwerpers die ook deelgenomen hebben aan de 2 e ronde en hierin een definitief Ontwerp hebben ingediend en door de jury niet als winnaar zijn geselecteerd hebben ieder recht op een vergoeding van Communicatie met Opdrachtgever Contactpersoon: ONS-SSC team Inkoop Pagina 9 van 13

10 Harm Tijms p/a. Luttenbergstraat EE Zwolle Alle correspondentie dient per te geschieden. In dit kader hebben mondelinge toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen en vragen aan andere personen dan de contactpersoon, niet in behandeling genomen. Het is zonder toestemming van de contactpersoon niet toegestaan andere functionarissen dan de contactpersoon van de Opdrachtgever in het kader van deze Prijsvraag te benaderen, op risico van uitsluiting van deelname. 2.6 Inlichtingen Nadere vragen en informatie met betrekking tot deze Prijsvraag uitsluitend per Vragen Prijsvraag te worden gesteld. Deze vragen dienen uiterlijk op de in de planning genoemde datum te worden gesteld aan de contactpersoon van deze Prijsvraag. Ontwerpers krijgen hiertoe één keer de gelegenheid. Van de beantwoording van alle vragen en antwoorden wordt een geanonimiseerde Nota van inlichtingen opgemaakt, die integraal deel zal gaan uitmaken van deze Prijsvraag. Deze Nota van inlichtingen zal uiterlijk op de in de planning genoemde datum, per worden toegezonden aan allen die een vraag hebben gesteld. Hebt u geen vraag gesteld en wenst u de Nota van Inlichtingen te ontvangen stuur ons dan een met het verzoek om de Nota van Inlichtingen toegestuurd te krijgen 2.7 Motivering voor de keuze van een Prijsvraag In deze prijsvraag willen we creatieve bronnen aanboren om juist zo n plattegrond te ontwerpen die voldoet aan de eisen en die de beste invulling geeft aan de gestelde wensen. 2.8 Motivering keuze uitgenodigde partijen Deze prijsvraag wordt/is openbaar gepubliceerd in de raadswijzer, door middel van een persbericht en via sociale media. Iedereen heeft de gelegenheid om kennis te nemen van de Prijsvraag. Iedereen heeft de keuze om wel/niet deel te nemen aan de Prijsvraag. Iedere Ontwerper kan in de eerste ronde een schetsontwerp indienen. Na de eerste ronde worden maximaal 5 Ontwerpers uitgenodigd om een definitief ontwerp te maken. De motivering voor het aantal is : Met meer partijen zijn er meer keuze mogelijkheden Hiermee denken we dat verhouding tussen aantal deelnemers en kans om te winnen proportioneel is en er niet te veel partijen onnodige inspanning leveren Op basis van de beoordeling door de jury van de schetsontwerpen is het dus mogelijk dat er minder dan 5 Ontwerpers uitgenodigd worden voor het maken van een definitief ontwerp Pagina 10 van 13

11 2.9 Algemeen Leverings-, betaling- en andere algemene voorwaarden van de Ontwerper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op deze Prijsvraag is het Nederlandse recht van toepassing. Aan het uitbrengen van een Ontwerp zullen voor de Opdrachtgever geen kosten zijn verbonden, anders dan beschreven in 2.4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, de Prijsvraag tijdelijk of definitief te staken. Ontwerpers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen, noch is de Opdrachtgever op wat voor wijze dan ook schadeplichtig. Ontwerpers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij meedoen aan deze Prijsvraag voor eigen rekening en risico. Opdrachtgever is niet verplicht om het winnende Ontwerp ook te gebruiken respectievelijk uit te gaan voeren. Door het indienen van een Inzending/Ontwerp stemt de Ontwerper onvoorwaardelijk met de eisen en voorwaarden, waaronder het wedstrijdreglement, van deze Prijsvraag en de Nota van inlichtingen in. Door het indienen van een Inzending/Ontwerp geeft de Ontwerper aan dat hij kennis heeft genomen van de beoordelingsmethodiek/ -procedure zoals opgenomen in deze Prijsvraag en stemt hiermee in. Over de uitslagen wordt niet meer gecommuniceerd. Pagina 11 van 13

12 BIJLAGEN Overzicht Bijlage 1 Raadsvoorstel Verbetering Routering Raadsvoorstel Verbetering Routering Binnenstad Zwolle V1.1 d.d Dit Raadsvoorstel is separaat als PDF bijgevoegd bij deze prijsvraag. Bijlage 2 Toelichting op Routering bij Raadsvoorstel Deze bijlage 2 wordt in het Raadsvoorstel genoemd als bijlage 1. Deze toelichting is separaat als PDF bijgevoegd bij deze prijsvraag. Bijlage 3 Lijst met bestemmingen op plattegrond Deze lijst met bestemmingen is separaat als PDF bijgevoegd bij deze prijsvraag. Bijlage 4 Voorbeeld Ondergrond Dit voorbeeld is separaat als PDF bijgevoegd bij deze prijsvraag. Lagen: - Bebouwing - Infrastructuur - Spoor - Water - Terrein Bijzondere objecten: -Parkeeraccommodaties -Invaliden parkeerplaatsen binnenstad -Bushaltes -Religieuze gebouwen De ondergronden en de lijst met locaties zijn op te halen via De ondergronden zijn beschikbaar in de formaten.mpk,.ai en.eps. Pagina 12 van 13

13 Pagina 13 van 13

Wij verzoeken u uiterlijk 19 september voor 12:00 uw voorstel in te dienen bij H. Edelijn

Wij verzoeken u uiterlijk 19 september voor 12:00 uw voorstel in te dienen bij H. Edelijn Onderwerp: Prijsvraag van de Gemeente Zwolle voor Ontwerp en realisatie van Een plein als kunstwerk voor het Hof van Volharding op het Kraanbolwerk van de gemeente Zwolle. Geachte heer/mevrouw, Bij dezen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

FOTOWEDSTRIJD TSP - CFB 2017

FOTOWEDSTRIJD TSP - CFB 2017 FOTOWEDSTRIJD TSP - CFB 2017 ORGANISATOR Deze fototentoonstelling is een initiatief van de vzw Toerisme en SpoorPatrimonium - Le Chemin de Fer du Bocq waarvan de maatschappelijke zetel zich te 7000 Bergen,

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Designwedstrijd Caravana 2012. Campers en caravans van de toekomst

Designwedstrijd Caravana 2012. Campers en caravans van de toekomst Designwedstrijd Caravana 2012 Campers en caravans van de toekomst Introductie Caravana Doel van de wedstrijd Facts designwedstrijd Prijzen Jurering Ontwerpprijs Jury Publieksprijs Starten met de wedstrijd

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015

Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015 Algemene voorwaarden Cpost International N.V. Ontwerpwedstrijd Youth Care Curaçao 2015 Artikel 1. Definities Cpost De naamloze vennootschap Cpost International N.V. gevestigd aan Plasa Wilson Papa Godett

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen 2017-2018 WIN 2.500 AAN SPONSORING Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Henkel Belgium NV, gevestigd te 1020 Brussel,

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie:

Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie: 20160531 Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie: Interieurontwerp Librijesteeg 4 Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht te

Nadere informatie

Scriptieprijs Reglement. De prijs

Scriptieprijs Reglement. De prijs Scriptieprijs 2017 Reglement De prijs 1. De Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) looft een prijs uit van EUR 500 (vijfhonderd euro) aan de auteur van de scriptie die als beste is beoordeeld.

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media

Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media Reglement Wedstrijd verbonden aan de bevraging naar het gebruik van sociale media 2016-2017 1. Algemeen kader Om een idee te krijgen van welke mediakanalen de land- en tuinbouwers vandaag gebruik maken,

Nadere informatie

Reglementen Het Mooiste Paardenmoment

Reglementen Het Mooiste Paardenmoment Reglementen Het Mooiste Paardenmoment 1. Algemene voorwaarden voor deelname Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om winnaars te

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 Algemeen De vereniging FME gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69, organiseert in de periode van 18 november 2017 09.00 uur tot en met 19 november 2017 18.30

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Doel Foto Nationaal is een landelijke expositie voor alle individuele leden van de Fotobond. Foto Nationaal (FN) is een fotosalon met het beste fotowerk van de

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

Reglement Loop met je dokter Loterij

Reglement Loop met je dokter Loterij Reglement Loop met je dokter Loterij Artikel 1, Organisatie 1. Health Foundation Limburg, Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, organiseert de Loop met je dokter Loterij. 2. De afdracht wordt aangewend

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Reglementen verkiezing

Reglementen verkiezing Reglementen verkiezing Het Leukste Oude Paard van Nederland 1. Algemene voorwaarden voor deelname Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van de deelnemers worden gebruikt

Nadere informatie

ECGR/U Lbr. 08/21

ECGR/U Lbr. 08/21 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Officiële Elektronische Publicaties uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200800174 Lbr. 08/21 bijlage(n) 1 datum 22 februari

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam Oproep tot het opsturen van een portfolio ten behoeve van de architectenselectie: Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor de creatie en realisatie van één of meerdere kunstwerken op de strooi- en sterretjesweiden van Wuustwezel.

Wedstrijdreglement voor de creatie en realisatie van één of meerdere kunstwerken op de strooi- en sterretjesweiden van Wuustwezel. Wedstrijdreglement voor de creatie en realisatie van één of meerdere kunstwerken op de strooi- en sterretjesweiden van Wuustwezel. 1. Omschrijving en doelstelling Het gemeentebestuur van Wuustwezel beschikt

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

REGLEMENT NSTT No-Dig Award 2017 / NSTT Publieksprijs 2017

REGLEMENT NSTT No-Dig Award 2017 / NSTT Publieksprijs 2017 1. AWARDS 1.1 De NSTT reikt twee awards uit, te weten de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. 1.2 De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury. 1.3 De NSTT Publieksprijs wordt

Nadere informatie

Wedstrijdreglement ontwerp logo gemeente Ardooie

Wedstrijdreglement ontwerp logo gemeente Ardooie Wedstrijdreglement ontwerp logo gemeente Ardooie Artikel 1 Het gemeentebestuur wenst een logo dat aanspreekt en een goede basis is voor het communiceren voor wat de gemeente staat. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2015 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam Pagina 1 van 7 Deze nota van inlichtingen behoort bij de selectieleidraad voor het project Energieneutraal Centrumeiland d.d. 5 juli 2016. In het kader van de selectiefase zijn door geïnteresseerde ondernemingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wilrijks product

Wedstrijdreglement Wilrijks product Wedstrijdreglement Wilrijks product Timing van de verschillende fases van de wedstrijd 1. Timing: Fase 1: bekendmaking, inschrijvingsperiode en selectie van drie kandidaten 10.10.2014 21.11.2014: bekendmaking

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

FOTOWEDSTRIJD BAB : BRUGSE AUTONOME BIERPROEVERS vzw Foto's over bier, brouwers en kroegen

FOTOWEDSTRIJD BAB : BRUGSE AUTONOME BIERPROEVERS vzw Foto's over bier, brouwers en kroegen FOTOWEDSTRIJD BAB : BRUGSE AUTONOME BIERPROEVERS vzw Foto's over bier, brouwers en kroegen REGLEMENT VAN DE FOTOTENTOONSTELLING Artikel 1 Doel De Brugse Autonome Bierproevers vzw, hierna BAB genaamd, stelt

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Open Oproep Den Haag GESTAPELD KLEINSCHALIG OPDRACHT GEVERSCHAP. www.denhaag.nl/bouwen

Open Oproep Den Haag GESTAPELD KLEINSCHALIG OPDRACHT GEVERSCHAP. www.denhaag.nl/bouwen Open Oproep Den Haag GESTAPELD KLEINSCHALIG OPDRACHT GEVERSCHAP www.denhaag.nl/bouwen VOORWOORD Zouden we met kleinschalig opdrachtgeverschap misschien ook de hoogte in kunnen? Wie had ooit kunnen bedenken

Nadere informatie

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen 1. Inleiding In het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige werklocaties 2017-2019 (UTW) zet de provincie Noord-Holland in op het verbeteren van de kwaliteit van werklocaties

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd voorwaarden

# ontwerp wedstrijd voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2013 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru.

Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru. Actievoorwaarden Rabo Battle 2014 Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru. Wedstrijdreglement Rabo Battle 2014 - De Race naar Peru 1. Door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245

Marktconsultatie Uitgifte OG245 Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Marktconsultatie Oudegracht 245 Marktconsultatie Oudegracht 245 Inleiding De gemeente Utrecht verkoopt het gebouwencomplex, dat bij Oudegracht 245 (voorheen Tivoli) hoort. Vanwege de cultuurhistorische waarde concentreert de gemeente

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Defensie Innovatie Competitie 2017

Defensie Innovatie Competitie 2017 Defensie Innovatie Competitie 2017 Samen sterker in het Cyberdomein S. Thomassen Projectinkoper 14-07-2017 Inhoud 1. Procedure 2. Tenderned 3. Planning 4. Wat houdt inschrijving in? 5. Beoordeling projectvoorstel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena d.d. 25 oktober 2016 Voorinschrijvingstermijn 1. De voorinschrijving voor het woongebied van Land van Matena start op maandag 7 november 2016 om

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie