Als één lid lijdt... Over verdriet en troost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als één lid lijdt... Over verdriet en troost"

Transcriptie

1 Als één lid lijdt... Over verdriet en troost 15

2 ! " #$ %!&''( ) +,-

3 Inhoud -. / (, 0# , 035%## 0 6 7&78! " # $% & '( ) +, - $ 30-), 0 )% % #. / # $0-0##.) &6 1 2"3. $+, & '+ 4" $), (( -5, $ 6 $ $

4 Vooraf 3 " - : : ; : ; + + <! : < "+ <! "+ < =# >>: :>> :?4 " "+ + $ ; $ ; + >>"+ $ + ; A + : A : ; $ A + + C :+ ; "+ + ; ; + ; ; $ + ; "+ A < ; ; # ; "+ ; + ; - " = +?" + ; + "+ "+ A $ ; ; : $ +, "+ #"+ ; "+ : + + : ;, + ; "+ A =?., 7D67...,. 7DD8. 3 ; "+ "+ ; ;;! 4 "+: &''&:! 4 $

5 55 Er zijn voor elkaar Bijbelstudie voor jongeren van M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

6 55 1. Allerlei verdriet +E: F3; ;" ; + + "+! :; "+ ; "+ "+ ; :; ++ F!" # $% & ''# & '( ' " ''! %!'!%'') &+ ' & '''$,! " + + +! ; 4 + ; + ;.! + + "+ A; + ++

7 55 - André baalt. Hij moest weer eens uit de klas weg naar zijn bijles. Omdat hij erg slecht hoort, kan hij vaak de gewone lessen niet volgen. Natuurlijk weten de klasgenoten en de leraren dat, maar André vindt dat ze wel eens meer rekening met hem kunnen houden. Als ze nou gewoon eens om de beurt praten en niet door elkaar! : + F3"+ + " + ;! + : : +! ; ; $ + < Het lukt Suzanne maar niet om haar huiswerk te leren. Ze moet steeds aan haar oma denken. In de vakantie had ze nog bij haar gelogeerd. Het was altijd heel gezellig bij oma. Dan gingen ze samen de stad in, lekker ergens een sorbet eten. Een maand geleden is oma gestorven. Eigenlijk heel onverwacht. Haar hart, zei de dokter. Het lijkt of niemand Suzannes verdriet begrijpt. Of de vriendinnen het gewoon vinden dat oude mensen sterven. Maar het zal je eigen lieve oma maar zijn! Wat is dat voor een God, die zoiets doet? Hoe kan ik nou in zo n God geloven? Michiel zit op zijn kamer z n tranen te verbijten. Tranen van verdriet, maar ook van woede. Op God. Zijn broer heeft een ernstig ongeluk gehad. Hij is met zijn brommer aangereden door een vrachtwagen. Hij was op slag dood. Vandaag is hij begraven.

8 Waarom? 3,!"+ + ; + A + ; +" C ; ; C :" : "+;: : + Opdracht (a of b) ",, -, 5 8 2# &3,, ) + $ + +< ; <F# + :G 9 C+ C + + ; + C : +" + :G + ; A : ; : + : ; ; A+ "+ H:. H:5;$ <. A ;; < $ ; <, ;A ; < Opdracht /,2 5, 5 3 : 7 ; < 55" 5! "=

9 55 / Marcus 2:1-12 (NBV) 1 Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was. 2 Er kwamen zoveel mensen toestromen dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun de heilsboodschap. 3 Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, je zonden zijn je vergeven. 6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei Hij: Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: Je zonden zijn je vergeven, of: Sta op, pak je bed en loop? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven - en toen zei Hij tegen de verlamde: 11 Ik zeg je, sta op, pak je bed en ga naar huis. 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. 3. Redding ; ; ; ;,, + ; + ; ;" ; ; ; :; ;"+ ; ; + < "+ 3 3# +4 ;" ; 3 < + 4 ; + ; + ; ;"+; ; + ; 4 ; : ; ; ; + A; :: 4 "+ ; "+ + ; ; ;+ ; + "+ ; 5 (A76 Genesis 3:15 (NBV) Vijandschap bewerk Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen jou de kop, jij bijt hen in de hiel.

10 (A78 Johannes 3:16 (GNB) Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. + "+ + A ; : ; + ; :, $ ; $ ; ; : # A 4 ; ; 4"+ I ; 3 ;"+A + + # :;? 3 "+ : ;! -+ +! "& ;; "+ ; 3 ; :; ; ; ; F! ; J+: ; I ; ; ; F4 + F ( = ( >( >; ( 5 ( $ + :+ + F+ + ; + :; ; F + ; ; +, 3 ; ; + ;; A ; ; ; 4. Helpen en geholpen worden, ; :+ ;$ 5 (,554 ;,55?,, (,

11 " : ; ; :; 3 + % "+ + : < A + + ; :+ ;; +". A + : "+ "+ -+ A a. Het gaat om de 55: ( =, ,, , A A A 4, 5,<5"1-2A 75 5, ": 4 ( "1 55, 5B 5 4,6 b. Het gaat om 1,54, "! 5 "! "0, 4,B "> c. Enkele stellingen $ ( 5 ' ; 55

12 Toegift Jeugdboeken 4 + ; "+ ; + +:+ $ ; :; + < :; :# &''' )!;. +! "+. ) J K :( : &''' # + + ;: ; J J ; :+ : 7DDB 3 +! :, 5,: 7DDD ) + "+ : ) + ;"+! :/ : &''' % "+ " 0 : :# 7DDL.?, :75: &''' K ;! ")"+ :B 5 :# 7DDB 0K; + " J K) :B : 7DDB J ; 4+ "+ < + +;;

13 Aanwijzingen voor de leider/leidster Algemeen M ; ; "+ " ; ;< ; "+! ; + "+ A "++ "+ + : ; A ; "" ;! ; ; + ; + ; + ;4 ;"+ ; : ; +" 3 ; +! ; ; + :; ; < < 1. Allerlei verdriet - ; + "+ : + $ "+ ; + : "+ AN:+ + < ; ; <O "+ "+ " ; "+ # ;,+ ; "+ ;"+ # "+ ;;:+ "+ ; "+ : - : "+ : + ;"+ :+M; ;M+ + "+< 2. Waarom? # ; : % : + 5 ; " ; "+ 789 D: /

14 0 55 0!A> > ++ ; + A ; ; < ; 5+ + "+ M - + ; : $ "+ + J+ " + ; ; 6+ ;,; ; A=, :?:7'- ; ; ; + + 7&! : ; C ; :,/ Redding $ ; : + J + ; ; :: : ; ;3 ; ; :; :+ ; ; 4 ; ; ; $ ; < ; :; + A 4 :+" :;: ; ;+ : ; ; :; ;P : ;I 4. Helpen en geholpen worden 3 : ;<% "+ < AN + ) : ; ; O< :"+ + ; : ; % + "++ ;A "+ : / + : / + + Werkvorm I, - "+ "+ - "+;"+. ; ;. " "+ ; ;

15 ( 5; =5 45 4, C! 5 4, 5 Werkvorm II - M;"+ + +M; " # + M "+ + ;: ; ; ; + F M + "+ ; " ; ; ; "+ ;? + A "" : 4-5. Toegift 7, $ -5,4 3

16 0 55 D 0 Er is hoop voor Gods kinderen Bijbelstudie voor jongeren 16+ M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel Liever de raadsels van God dan de verklaringen van mensen

17 0-55 D 0-1. Romeinen 8 In deze schets staan centraal Gods almacht en het lijden. Werkvorm (ieder voor zich, ± 10 min.) Vooraf te lezen (individueel; of: iemand leest de ene vertaling hardop voor, de anderen lezen de andere mee): een aantal verzen uit Romeinen 8: Een hoofdstuk vol bemoediging en troost! Hierbij overgenomen uit Groot Nieuws 1996 (links) en NBG 1951 (rechts). Welke woorden/zinnen hebben met het onderwerp te maken? Gebruik deze tekst als werkblad: onderstreep wat jou raakt en wat volgens jou met het onderwerp te maken heeft, en plaats een? bij wat je niet begrijpt, en een! bij wat je belangrijk vindt. Praat daar kort met elkaar over. (De schets komt op een aantal punten terug.) 18 En wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. 19 De hele schepping ziet gespannen uit naar het moment waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. 20 Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop. 21 Want ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen van God. 26 En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. 27 En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil. 28 Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie Hem liefhebben, voor hen die Hij besloten heeft te roepen. 31 Wat valt er nog te zeggen? Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem uitgeleverd om ons te redden. Als Hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal Hij ons al het andere dan ook niet geven? 35 Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood? 38 Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, 39 machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

18 0. 55 D God en het lijden Niet vrolijk 3 + :+! F$ F- ;? ; + "+ ) )! : : % : + < ) 4" ; ; + ; + " " %+ < ; AN$ + + : ;O! + ;; "+ "+ $ ; A N! + "+ + O: " 4 #"+; +:, : 77 3 $ : +"+ +< ; < ;+ ; : ;( ; $ < Vragen, vragen ; + ; $ + <$ <# :; "+ < 3 : <! ;< ; + 4"+ ;! "+ $ "+ "+ ; + + :; ;; + +A; 4F ; : : + J ++

19 0/ 55 D 0/ Licht ; A78:, "+ 7A7B: "+: 7+7A6 ; "+. 7( :! + + K ): : "+ :+ ; ; & &A2CA8# =? +! +; + "+ 4 ;"+ +; + + ( + "+ : ; +: + : + + ;"++ +A+;"+ ; ;; Almachtig! : $ + ; ;< Jesaja 45:7 Amos 3:6 Zondag 9 HC Ik ben de HERE, die Geschiedt er een elk kwaad dat Hij het licht formeer en ramp in de stad, mij in dit moeitevol de duisternis schep, zonder dat de HERE leven toedeelt die het heil bewerk die bewerkt?. en het onheil schep; Ik de HERE, doe dit alles. F "+ "+, F "+: ;++ $ ; + F + : ) + : < "+ + -;D ; A+ ; 0 LA&LF4 ; ; ++! 7'A(' + + " ;"+: + ; ; & (A( ; ; + J ;7F + A + + F ; 3 "+ 0LA(DF$ :+ ;, + J ;7'

20 21 55 D 21 Om over door te praten 7 < & ; " ;< ( < 2 $ A < + : + 3 "+ A + ; : ; 4 ;"+ A ; <$ ; ; + $ 5 $2/: 03A + ; + +;"+ + = :? ;+:= ; :+ <. : ; :; -! :; : ;3 "+ + ): ;+ ; <. :; -! :; : ;? 5 + ; Betrouwbaar $ ; <$ +! + $ $ :; "+ ;+ ; 66ALD (L27C 2'A&6# ; :; ;:; ;! : : # QQ: ; ;0LA(7F$ "+: + 7'(A72F 44 ; + :; + : ; ;+ 2A76.+ ; ; : 4"+ 6(A2. Bidden: roepen, schreeuwen ; : +" :: : :+ <# : <! ;< ; # "+: :. ;:. ;:. ;: "+ + $ ;

21 20 55 D 20 A=0! + :-; ;!?6'A76F A=! 303:"+; ;"+?72&A&:(3 "+ 3R&A&(C72A7'3 "+ < $ :; + # + : =? :. : : 3 + ; + : : + 0LA&8:&B4 ;< Om over door te praten 6 % ;: : : + < +< < 8 $ ; ;: "+ ; : "+ + + < B $ + ; : : ; ; L ;+ ; : "+ D N : <O4 + 4 A &&A&C2&A7'C2(A&C22A&6CB2A7CLLA76 + DA&( Heerlijkheid # " + :+ "+ ;+ : ; : $ + :+ + F$ ; : J +? :; + 0 LA7B! 55 5, : ;F + + ; ; + 0LA7L3 " "+ "+ A+ ; "+ 0 LA&'&73 ; ; : ; &7A2F

22 22 55 D Belangstelling over en weer + + "+ < < $ $ A$ +$ < ; "+ : "+ $ + ; + : + $ ; A"++ ; :; ) " <% ; <! + ; : + : "+ ; 3 +! "+ + # +: ; + + : + +, ; F 3+ :+ ; A + : ;! + + A ; =+?$ + + < : <% + + : "+ : ; < #"" + ; # : : #"" + " + : " A +: ; + $ S + < Werkvorm!"+ ;; + + " A + "+ ; : + :! " + "+ ;. + ""

23 2 55 D 2., $ "+ + ; ; + ; ; + + +;; A. # " + ; + ; #?! # ; ;+ :+! ; AN + < ; FO + # >! B. N:+? <O3 + "+ ; : ; AN. ; O < C. 3 J + :; 3 J ++ + ; 3 : ++ + " ; J+A 3 ; < + " < + ; < ) : 3 ; J + "+A : +< + < T0 A85E

24 2 55 D 2 Isolement (1) # QQ; : "+ ; ; : "+ ;+ ; : "+ - ; ; : ; : :> : ;; G U + # Q : U : ; ;+: U U :U ; :+ # )"+ 4 (8 M "+ : ;

25 55 2 Hij draagt ons Bijbelstudie voor volwassenen M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel Help elkaars lasten te dragen

26 Een gelijkenis (?)! ; :! : - <) <. :! ; " : "+ +F - + : ; "+ :"+: + : A =1 4 54( 1%14 / 4 4 4? 7A(7C =?? ((A&BC = ( A/?8LA&' =9, 4, ( 11%?7'(A7( 3 A ; C C # ; A <C;; < + A : +! A :8LA&':; F + + "+; : :; ; Korte werkvorm + A 5 + "+ + = ;? ; "+A : :+. Voetstappen - ; : U - : ; $ + + ; : C + - "+ ; : : +! + :;+ : + + :>> G -; AV : "+<V / +: ; ; + ; + G A V! : U : + - G V

27 De enige troost + ; 3 ; ; ; ; ; :+ + A+;"+ ; + :;+ &A7B +; ; : ; ; + A; +!; A : 7'(AD7' ;;"+ ;"+ ; +! ; A+ ; 4"+; ;+ (A763 ; : ; ; F $ # ; + :; # J + :; 5"72A&B ; : ; ;! + A, ; ; + :+ 0LA&L#+ + + "+ + + ; 0LA7LF3 : "+ Zekerheid - ;7 J "+ ; ; :; 3+ + A : ;J +:0 4 + "+ + + :3 4 ; : ; + ;;J + 4"+ ; ; A+ $ F : F $ ;+ J+ ;# ; "+ ;: F# ; ; : A+ ;F ; + F

28 ; ;:; ; + ; 4 7': + + ; "+ +K: ; - + ;+ 4 ; ; A N O - AN =? <O " ; AN =? O AN$ + + <O N, ;: + +O:; ; N + O Liefde # :"+ ;;? #"" ;<% < % ; A= 303+ : : 303;?7A&7<% ; A=,?12A2C7 6A78 =?7 6A7L< + + ; 3; "+ ); ; ; ; ; "+ + ; ; ; ; + 3"++ ; A ; : +;; + "+ 0LA(L(DF : "+ ; + ; ; ; ; ;! + + "+ + + < ; <$ + ; "+: $ ; <$ +; <$ ; +" < $ + ++ <$ ; <$ ;; <$ + +; <$ < $ ; ; 4 3;;! A "+; F$ 4 "+ ;+ ; :; ; ; 66AL:D=3 ;

29 55 2/ + : ; :?.7(5 ; "+;$ + F$ ;,#30F $ ; =? Twee schriftgedeelten A. Hij is de God van vertroosting. 5 ;, : ; ; ; ; + "+ J +; ; $ ++ =+ J +? : + J +; : ; J+ : ; F 3+ ; + : ; ; J ;7 ; ; ; : : : F Voor korte bespreking:? B, 4 ( / 4, ( (, B. Hij verhoort ons gebed, maar niet altijd zoals wij dat zouden willen 2 Korintiërs. 1:3-5 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. 2 Korintiërs 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

30 =;?! "+J + ; Voor korte bespreking: B 5 ( 4, F G 5! B G5 4. Troosten en je laten troosten, hoe doe je dat? 3 ; : " + :+ <- ; ; # >>: 7%7&A&8 : Steun geven en ontvangen : ;! : " " ; ; ; +; + : : :+ + + A " + ; Verdriet mág!, + IF0 ; ; A ; : ; "+ :; ; ; ; ; + : +, ;

31 55 0 W W W W + : + A-; ; + :+ 0LA&L % + : 4A; + ; : ;! ; + ; F ; ; A ; $ ; ; : ; "+; + "+ : ;! " :+ + ; ;"+ F Vertellen en/of luisteren W $ + :. ; + : + ;"+ + + ;"+; + : ; + ; ++ # : ++ A"+ ; : : ; W $ :; "+ : ++ ; + + ;"+ : "+ ; : ; : : 4 :

32 55 2 Om over door te praten Stellingen/vragen 7 & ( B L D, + "+ " + ; $ + ; $ ; ; ) + ;; " + - ; ; : ; ; ; + ) + $ :;; +: + : + $ <! A; ; 4 ;; ; : - A :$ <-M N- + $ + ; <O- ; "+ "+< N# : O-;<! + ;< < ; # :+ + + <

33 Voor bespreking in gemengde groepen (jongeren 12-16, jongeren 16+ en volwassenen) 7 & ( B L -+ : "+ < K "+ "+ ; < N-5 &D(:=$?: &A=)"+ :; : / A <? ;, + : ; - C + A =- : : ; + +?(DA7'! A=4 :/ A<?- : :; "+!> ; : O % :=/"+C +?:A: 0 &''&: &DB $ + <4 ; D "+ 789 / + : $ + + <"+ :+ : ; + :+ ; 4 + 7'A72 1 ; 2A8 4 ; ; "+5; : "+ + ; : :+" ; :"+ : M ;< =$ "+?:; & 728$ A "+ C " C " : ;:+ < / 55/ ) + ;"+ ; <# : + 3! + <% + ; + <+ < : < ; < # : <

34 D 7' $ A# : " ;# ; A + ; ;"+ 7A&BA95 / 4 74 H ; 4 5 &%7&ADA ; ; C ; A < $ : ;; ;! "+ : < $ ; :; < ; + + +A1 I! / "J8 5 ( 9,! I 4 ; ( / 54 J < Isolement (2) 4 + : ; - ; : + ; : ; : + C "+ ; :"+ ; +. :? + : + "+ 3;? + # )"+

35 Leesrooster / te gebruiken schriftgedeelten (DA77' 77DA2D68 726A72& 'A777 67A7&78 % (A&&(D 5"BA777B + 77A ; 72 1 ; 2A6D 6A7(&' &7A7L! + / : 303 "+; $ ; "+ : -:- + : : 4"+C ;;! $! :; :+ # >> 3>;, C ; + Suggesties voor te zingen liederen 6AD:7' :/ 7LA7:8! + &(A7( :/ ; &6A8:B:D -+ + &BA7:B (2A8:B:L 303 2&A&:6:B! ; 6'AB 0! :-;+ 66AD $ ; 8&A7:2 + B7A7:&:7& "+ B(A7:L:D - 778A76:B 72&A72 330: 726A2:6 "+ C "+; 728A7:(: ; &&A7B -+ + "+; 2'A7:& -

36 Literatuur 5 7'8A&:( ) : &LLA7:(:2:L ; &D8A7:( -+? (D&A76 2&DA7( $ ; 2(&A7( $ : 2B(A7:8:B:7' : "+ 3T0 B(A7( # ; 78B?) : 78D / "+ : &26 + ; + %, :=59 :, : 7DD8 3:(!,:J " :. &''&: 6D8( 666D:7 J :9 =5:, :% 7DLB % K:0 5,05 :, : 7DD& $ :? :%:% 7DD& 5J %, :% "+T : : 7DDD # 1:; B 1 : " :4 7DD( $ :7 % 4 :, : 7DD& $ :+":, : 7DD8 $ :K( G? 45 :, : 7DDB $ :7 "% 5 : " :4 7DDB = +?:+! :2B:(7DD(: 87B7 = :>>?:+! :2B:6 7DD(: 7&'7&2

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig Geef niet op! Lucas 18:1-8 Even een kleine enquête Wie van jullie gelooft dat Jezus eens terug zal komen naar onze aarde? En wie denkt daarbij, dat Hij niet lang meer op zich laat wachten? En wie denkt

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

De Geest & het zuchten van de schepping

De Geest & het zuchten van de schepping De Geest & het zuchten van de schepping Hugo Bouter e.a. De Geest & het zuchten van de schepping Gedachten naar aanleiding van enkele passages uit Romeinen 8 De Geest & het zuchten van de schepping, gedachten

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 16:1-33 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 16) Verdrukking voor de gelovigen (16:1-6)... 1 Het

Nadere informatie

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld:

We zijn inmiddels twee jaar verder en het volk zit nog steeds in de woestijn. Weer beginnen ze te mopperen, Gods geduld werd op de proef gesteld: Preek 17-02-1008 Mopperen en klagen Jurgen Hofmann Introductie: Vertel over eigen gemopper tijdens klussen Op zich is dit soort gemopper vrij onschuldig maar gaat dat altijd op voor mopperen? Het volk

Nadere informatie

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE De oude en de nieuwe mens De gelovige die waarlijk geestelijk wil zijn, moet erkennen dat in hem nu twee naturen zijn; dat behalve de gevallen natuur van Adam, er ook de volmaakte natuur van Christus is,

Nadere informatie