Als één lid lijdt... Over verdriet en troost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als één lid lijdt... Over verdriet en troost"

Transcriptie

1 Als één lid lijdt... Over verdriet en troost 15

2 ! " #$ %!&''( ) +,-

3 Inhoud -. / (, 0# , 035%## 0 6 7&78! " # $% & '( ) +, - $ 30-), 0 )% % #. / # $0-0##.) &6 1 2"3. $+, & '+ 4" $), (( -5, $ 6 $ $

4 Vooraf 3 " - : : ; : ; + + <! : < "+ <! "+ < =# >>: :>> :?4 " "+ + $ ; $ ; + >>"+ $ + ; A + : A : ; $ A + + C :+ ; "+ + ; ; + ; ; $ + ; "+ A < ; ; # ; "+ ; + ; - " = +?" + ; + "+ "+ A $ ; ; : $ +, "+ #"+ ; "+ : + + : ;, + ; "+ A =?., 7D67...,. 7DD8. 3 ; "+ "+ ; ;;! 4 "+: &''&:! 4 $

5 55 Er zijn voor elkaar Bijbelstudie voor jongeren van M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

6 55 1. Allerlei verdriet +E: F3; ;" ; + + "+! :; "+ ; "+ "+ ; :; ++ F!" # $% & ''# & '( ' " ''! %!'!%'') &+ ' & '''$,! " + + +! ; 4 + ; + ;.! + + "+ A; + ++

7 55 - André baalt. Hij moest weer eens uit de klas weg naar zijn bijles. Omdat hij erg slecht hoort, kan hij vaak de gewone lessen niet volgen. Natuurlijk weten de klasgenoten en de leraren dat, maar André vindt dat ze wel eens meer rekening met hem kunnen houden. Als ze nou gewoon eens om de beurt praten en niet door elkaar! : + F3"+ + " + ;! + : : +! ; ; $ + < Het lukt Suzanne maar niet om haar huiswerk te leren. Ze moet steeds aan haar oma denken. In de vakantie had ze nog bij haar gelogeerd. Het was altijd heel gezellig bij oma. Dan gingen ze samen de stad in, lekker ergens een sorbet eten. Een maand geleden is oma gestorven. Eigenlijk heel onverwacht. Haar hart, zei de dokter. Het lijkt of niemand Suzannes verdriet begrijpt. Of de vriendinnen het gewoon vinden dat oude mensen sterven. Maar het zal je eigen lieve oma maar zijn! Wat is dat voor een God, die zoiets doet? Hoe kan ik nou in zo n God geloven? Michiel zit op zijn kamer z n tranen te verbijten. Tranen van verdriet, maar ook van woede. Op God. Zijn broer heeft een ernstig ongeluk gehad. Hij is met zijn brommer aangereden door een vrachtwagen. Hij was op slag dood. Vandaag is hij begraven.

8 Waarom? 3,!"+ + ; + A + ; +" C ; ; C :" : "+;: : + Opdracht (a of b) ",, -, 5 8 2# &3,, ) + $ + +< ; <F# + :G 9 C+ C + + ; + C : +" + :G + ; A : ; : + : ; ; A+ "+ H:. H:5;$ <. A ;; < $ ; <, ;A ; < Opdracht /,2 5, 5 3 : 7 ; < 55" 5! "=

9 55 / Marcus 2:1-12 (NBV) 1 Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was. 2 Er kwamen zoveel mensen toestromen dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun de heilsboodschap. 3 Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, je zonden zijn je vergeven. 6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei Hij: Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: Je zonden zijn je vergeven, of: Sta op, pak je bed en loop? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven - en toen zei Hij tegen de verlamde: 11 Ik zeg je, sta op, pak je bed en ga naar huis. 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. 3. Redding ; ; ; ;,, + ; + ; ;" ; ; ; :; ;"+ ; ; + < "+ 3 3# +4 ;" ; 3 < + 4 ; + ; + ; ;"+; ; + ; 4 ; : ; ; ; + A; :: 4 "+ ; "+ + ; ; ;+ ; + "+ ; 5 (A76 Genesis 3:15 (NBV) Vijandschap bewerk Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen jou de kop, jij bijt hen in de hiel.

10 (A78 Johannes 3:16 (GNB) Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. + "+ + A ; : ; + ; :, $ ; $ ; ; : # A 4 ; ; 4"+ I ; 3 ;"+A + + # :;? 3 "+ : ;! -+ +! "& ;; "+ ; 3 ; :; ; ; ; F! ; J+: ; I ; ; ; F4 + F ( = ( >( >; ( 5 ( $ + :+ + F+ + ; + :; ; F + ; ; +, 3 ; ; + ;; A ; ; ; 4. Helpen en geholpen worden, ; :+ ;$ 5 (,554 ;,55?,, (,

11 " : ; ; :; 3 + % "+ + : < A + + ; :+ ;; +". A + : "+ "+ -+ A a. Het gaat om de 55: ( =, ,, , A A A 4, 5,<5"1-2A 75 5, ": 4 ( "1 55, 5B 5 4,6 b. Het gaat om 1,54, "! 5 "! "0, 4,B "> c. Enkele stellingen $ ( 5 ' ; 55

12 Toegift Jeugdboeken 4 + ; "+ ; + +:+ $ ; :; + < :; :# &''' )!;. +! "+. ) J K :( : &''' # + + ;: ; J J ; :+ : 7DDB 3 +! :, 5,: 7DDD ) + "+ : ) + ;"+! :/ : &''' % "+ " 0 : :# 7DDL.?, :75: &''' K ;! ")"+ :B 5 :# 7DDB 0K; + " J K) :B : 7DDB J ; 4+ "+ < + +;;

13 Aanwijzingen voor de leider/leidster Algemeen M ; ; "+ " ; ;< ; "+! ; + "+ A "++ "+ + : ; A ; "" ;! ; ; + ; + ; + ;4 ;"+ ; : ; +" 3 ; +! ; ; + :; ; < < 1. Allerlei verdriet - ; + "+ : + $ "+ ; + : "+ AN:+ + < ; ; <O "+ "+ " ; "+ # ;,+ ; "+ ;"+ # "+ ;;:+ "+ ; "+ : - : "+ : + ;"+ :+M; ;M+ + "+< 2. Waarom? # ; : % : + 5 ; " ; "+ 789 D: /

14 0 55 0!A> > ++ ; + A ; ; < ; 5+ + "+ M - + ; : $ "+ + J+ " + ; ; 6+ ;,; ; A=, :?:7'- ; ; ; + + 7&! : ; C ; :,/ Redding $ ; : + J + ; ; :: : ; ;3 ; ; :; :+ ; ; 4 ; ; ; $ ; < ; :; + A 4 :+" :;: ; ;+ : ; ; :; ;P : ;I 4. Helpen en geholpen worden 3 : ;<% "+ < AN + ) : ; ; O< :"+ + ; : ; % + "++ ;A "+ : / + : / + + Werkvorm I, - "+ "+ - "+;"+. ; ;. " "+ ; ;

15 ( 5; =5 45 4, C! 5 4, 5 Werkvorm II - M;"+ + +M; " # + M "+ + ;: ; ; ; + F M + "+ ; " ; ; ; "+ ;? + A "" : 4-5. Toegift 7, $ -5,4 3

16 0 55 D 0 Er is hoop voor Gods kinderen Bijbelstudie voor jongeren 16+ M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel Liever de raadsels van God dan de verklaringen van mensen

17 0-55 D 0-1. Romeinen 8 In deze schets staan centraal Gods almacht en het lijden. Werkvorm (ieder voor zich, ± 10 min.) Vooraf te lezen (individueel; of: iemand leest de ene vertaling hardop voor, de anderen lezen de andere mee): een aantal verzen uit Romeinen 8: Een hoofdstuk vol bemoediging en troost! Hierbij overgenomen uit Groot Nieuws 1996 (links) en NBG 1951 (rechts). Welke woorden/zinnen hebben met het onderwerp te maken? Gebruik deze tekst als werkblad: onderstreep wat jou raakt en wat volgens jou met het onderwerp te maken heeft, en plaats een? bij wat je niet begrijpt, en een! bij wat je belangrijk vindt. Praat daar kort met elkaar over. (De schets komt op een aantal punten terug.) 18 En wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. 19 De hele schepping ziet gespannen uit naar het moment waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. 20 Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop. 21 Want ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen van God. 26 En daarbij komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons bij God met verzuchtingen waarvoor geen woorden te vinden zijn. 27 En God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest zeggen wil. Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil. 28 Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie Hem liefhebben, voor hen die Hij besloten heeft te roepen. 31 Wat valt er nog te zeggen? Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem uitgeleverd om ons te redden. Als Hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal Hij ons al het andere dan ook niet geven? 35 Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood? 38 Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, 39 machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

18 0. 55 D God en het lijden Niet vrolijk 3 + :+! F$ F- ;? ; + "+ ) )! : : % : + < ) 4" ; ; + ; + " " %+ < ; AN$ + + : ;O! + ;; "+ "+ $ ; A N! + "+ + O: " 4 #"+; +:, : 77 3 $ : +"+ +< ; < ;+ ; : ;( ; $ < Vragen, vragen ; + ; $ + <$ <# :; "+ < 3 : <! ;< ; + 4"+ ;! "+ $ "+ "+ ; + + :; ;; + +A; 4F ; : : + J ++

19 0/ 55 D 0/ Licht ; A78:, "+ 7A7B: "+: 7+7A6 ; "+. 7( :! + + K ): : "+ :+ ; ; & &A2CA8# =? +! +; + "+ 4 ;"+ +; + + ( + "+ : ; +: + : + + ;"++ +A+;"+ ; ;; Almachtig! : $ + ; ;< Jesaja 45:7 Amos 3:6 Zondag 9 HC Ik ben de HERE, die Geschiedt er een elk kwaad dat Hij het licht formeer en ramp in de stad, mij in dit moeitevol de duisternis schep, zonder dat de HERE leven toedeelt die het heil bewerk die bewerkt?. en het onheil schep; Ik de HERE, doe dit alles. F "+ "+, F "+: ;++ $ ; + F + : ) + : < "+ + -;D ; A+ ; 0 LA&LF4 ; ; ++! 7'A(' + + " ;"+: + ; ; & (A( ; ; + J ;7F + A + + F ; 3 "+ 0LA(DF$ :+ ;, + J ;7'

20 21 55 D 21 Om over door te praten 7 < & ; " ;< ( < 2 $ A < + : + 3 "+ A + ; : ; 4 ;"+ A ; <$ ; ; + $ 5 $2/: 03A + ; + +;"+ + = :? ;+:= ; :+ <. : ; :; -! :; : ;3 "+ + ): ;+ ; <. :; -! :; : ;? 5 + ; Betrouwbaar $ ; <$ +! + $ $ :; "+ ;+ ; 66ALD (L27C 2'A&6# ; :; ;:; ;! : : # QQ: ; ;0LA(7F$ "+: + 7'(A72F 44 ; + :; + : ; ;+ 2A76.+ ; ; : 4"+ 6(A2. Bidden: roepen, schreeuwen ; : +" :: : :+ <# : <! ;< ; # "+: :. ;:. ;:. ;: "+ + $ ;

21 20 55 D 20 A=0! + :-; ;!?6'A76F A=! 303:"+; ;"+?72&A&:(3 "+ 3R&A&(C72A7'3 "+ < $ :; + # + : =? :. : : 3 + ; + : : + 0LA&8:&B4 ;< Om over door te praten 6 % ;: : : + < +< < 8 $ ; ;: "+ ; : "+ + + < B $ + ; : : ; ; L ;+ ; : "+ D N : <O4 + 4 A &&A&C2&A7'C2(A&C22A&6CB2A7CLLA76 + DA&( Heerlijkheid # " + :+ "+ ;+ : ; : $ + :+ + F$ ; : J +? :; + 0 LA7B! 55 5, : ;F + + ; ; + 0LA7L3 " "+ "+ A+ ; "+ 0 LA&'&73 ; ; : ; &7A2F

22 22 55 D Belangstelling over en weer + + "+ < < $ $ A$ +$ < ; "+ : "+ $ + ; + : + $ ; A"++ ; :; ) " <% ; <! + ; : + : "+ ; 3 +! "+ + # +: ; + + : + +, ; F 3+ :+ ; A + : ;! + + A ; =+?$ + + < : <% + + : "+ : ; < #"" + ; # : : #"" + " + : " A +: ; + $ S + < Werkvorm!"+ ;; + + " A + "+ ; : + :! " + "+ ;. + ""

23 2 55 D 2., $ "+ + ; ; + ; ; + + +;; A. # " + ; + ; #?! # ; ;+ :+! ; AN + < ; FO + # >! B. N:+? <O3 + "+ ; : ; AN. ; O < C. 3 J + :; 3 J ++ + ; 3 : ++ + " ; J+A 3 ; < + " < + ; < ) : 3 ; J + "+A : +< + < T0 A85E

24 2 55 D 2 Isolement (1) # QQ; : "+ ; ; : "+ ;+ ; : "+ - ; ; : ; : :> : ;; G U + # Q : U : ; ;+: U U :U ; :+ # )"+ 4 (8 M "+ : ;

25 55 2 Hij draagt ons Bijbelstudie voor volwassenen M.J.A. Zwikstra-de Weger, Narcisstraat 39, 3333 GX Zwijndrecht Tel Help elkaars lasten te dragen

26 Een gelijkenis (?)! ; :! : - <) <. :! ; " : "+ +F - + : ; "+ :"+: + : A =1 4 54( 1%14 / 4 4 4? 7A(7C =?? ((A&BC = ( A/?8LA&' =9, 4, ( 11%?7'(A7( 3 A ; C C # ; A <C;; < + A : +! A :8LA&':; F + + "+; : :; ; Korte werkvorm + A 5 + "+ + = ;? ; "+A : :+. Voetstappen - ; : U - : ; $ + + ; : C + - "+ ; : : +! + :;+ : + + :>> G -; AV : "+<V / +: ; ; + ; + G A V! : U : + - G V

27 De enige troost + ; 3 ; ; ; ; ; :+ + A+;"+ ; + :;+ &A7B +; ; : ; ; + A; +!; A : 7'(AD7' ;;"+ ;"+ ; +! ; A+ ; 4"+; ;+ (A763 ; : ; ; F $ # ; + :; # J + :; 5"72A&B ; : ; ;! + A, ; ; + :+ 0LA&L#+ + + "+ + + ; 0LA7LF3 : "+ Zekerheid - ;7 J "+ ; ; :; 3+ + A : ;J +:0 4 + "+ + + :3 4 ; : ; + ;;J + 4"+ ; ; A+ $ F : F $ ;+ J+ ;# ; "+ ;: F# ; ; : A+ ;F ; + F

28 ; ;:; ; + ; 4 7': + + ; "+ +K: ; - + ;+ 4 ; ; A N O - AN =? <O " ; AN =? O AN$ + + <O N, ;: + +O:; ; N + O Liefde # :"+ ;;? #"" ;<% < % ; A= 303+ : : 303;?7A&7<% ; A=,?12A2C7 6A78 =?7 6A7L< + + ; 3; "+ ); ; ; ; ; "+ + ; ; ; ; + 3"++ ; A ; : +;; + "+ 0LA(L(DF : "+ ; + ; ; ; ; ;! + + "+ + + < ; <$ + ; "+: $ ; <$ +; <$ ; +" < $ + ++ <$ ; <$ ;; <$ + +; <$ < $ ; ; 4 3;;! A "+; F$ 4 "+ ;+ ; :; ; ; 66AL:D=3 ;

29 55 2/ + : ; :?.7(5 ; "+;$ + F$ ;,#30F $ ; =? Twee schriftgedeelten A. Hij is de God van vertroosting. 5 ;, : ; ; ; ; + "+ J +; ; $ ++ =+ J +? : + J +; : ; J+ : ; F 3+ ; + : ; ; J ;7 ; ; ; : : : F Voor korte bespreking:? B, 4 ( / 4, ( (, B. Hij verhoort ons gebed, maar niet altijd zoals wij dat zouden willen 2 Korintiërs. 1:3-5 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. 2 Korintiërs 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

30 =;?! "+J + ; Voor korte bespreking: B 5 ( 4, F G 5! B G5 4. Troosten en je laten troosten, hoe doe je dat? 3 ; : " + :+ <- ; ; # >>: 7%7&A&8 : Steun geven en ontvangen : ;! : " " ; ; ; +; + : : :+ + + A " + ; Verdriet mág!, + IF0 ; ; A ; : ; "+ :; ; ; ; ; + : +, ;

31 55 0 W W W W + : + A-; ; + :+ 0LA&L % + : 4A; + ; : ;! ; + ; F ; ; A ; $ ; ; : ; "+; + "+ : ;! " :+ + ; ;"+ F Vertellen en/of luisteren W $ + :. ; + : + ;"+ + + ;"+; + : ; + ; ++ # : ++ A"+ ; : : ; W $ :; "+ : ++ ; + + ;"+ : "+ ; : ; : : 4 :

32 55 2 Om over door te praten Stellingen/vragen 7 & ( B L D, + "+ " + ; $ + ; $ ; ; ) + ;; " + - ; ; : ; ; ; + ) + $ :;; +: + : + $ <! A; ; 4 ;; ; : - A :$ <-M N- + $ + ; <O- ; "+ "+< N# : O-;<! + ;< < ; # :+ + + <

33 Voor bespreking in gemengde groepen (jongeren 12-16, jongeren 16+ en volwassenen) 7 & ( B L -+ : "+ < K "+ "+ ; < N-5 &D(:=$?: &A=)"+ :; : / A <? ;, + : ; - C + A =- : : ; + +?(DA7'! A=4 :/ A<?- : :; "+!> ; : O % :=/"+C +?:A: 0 &''&: &DB $ + <4 ; D "+ 789 / + : $ + + <"+ :+ : ; + :+ ; 4 + 7'A72 1 ; 2A8 4 ; ; "+5; : "+ + ; : :+" ; :"+ : M ;< =$ "+?:; & 728$ A "+ C " C " : ;:+ < / 55/ ) + ;"+ ; <# : + 3! + <% + ; + <+ < : < ; < # : <

34 D 7' $ A# : " ;# ; A + ; ;"+ 7A&BA95 / 4 74 H ; 4 5 &%7&ADA ; ; C ; A < $ : ;; ;! "+ : < $ ; :; < ; + + +A1 I! / "J8 5 ( 9,! I 4 ; ( / 54 J < Isolement (2) 4 + : ; - ; : + ; : ; : + C "+ ; :"+ ; +. :? + : + "+ 3;? + # )"+

35 Leesrooster / te gebruiken schriftgedeelten (DA77' 77DA2D68 726A72& 'A777 67A7&78 % (A&&(D 5"BA777B + 77A ; 72 1 ; 2A6D 6A7(&' &7A7L! + / : 303 "+; $ ; "+ : -:- + : : 4"+C ;;! $! :; :+ # >> 3>;, C ; + Suggesties voor te zingen liederen 6AD:7' :/ 7LA7:8! + &(A7( :/ ; &6A8:B:D -+ + &BA7:B (2A8:B:L 303 2&A&:6:B! ; 6'AB 0! :-;+ 66AD $ ; 8&A7:2 + B7A7:&:7& "+ B(A7:L:D - 778A76:B 72&A72 330: 726A2:6 "+ C "+; 728A7:(: ; &&A7B -+ + "+; 2'A7:& -

36 Literatuur 5 7'8A&:( ) : &LLA7:(:2:L ; &D8A7:( -+? (D&A76 2&DA7( $ ; 2(&A7( $ : 2B(A7:8:B:7' : "+ 3T0 B(A7( # ; 78B?) : 78D / "+ : &26 + ; + %, :=59 :, : 7DD8 3:(!,:J " :. &''&: 6D8( 666D:7 J :9 =5:, :% 7DLB % K:0 5,05 :, : 7DD& $ :? :%:% 7DD& 5J %, :% "+T : : 7DDD # 1:; B 1 : " :4 7DD( $ :7 % 4 :, : 7DD& $ :+":, : 7DD8 $ :K( G? 45 :, : 7DDB $ :7 "% 5 : " :4 7DDB = +?:+! :2B:(7DD(: 87B7 = :>>?:+! :2B:6 7DD(: 7&'7&2

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Jezus komt spoedig!!!

Jezus komt spoedig!!! OEF YES Jezus komt spoedig!!! TSJA Niet graag lezen, al dat geweld, heel eng allemaal; 1 Heerlijk vinden om te lezen, lekker veel strijd en actie, Jezus wint; Niet graag lezen, je moet maar zien dat je

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Een volk van priesters

Een volk van priesters Een volk van priesters Romeinen 8: 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen

Nadere informatie

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden 1 Johannes 4 vers 10 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8 Wie heeft de sleutel? Romeinen 8: 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps?

Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps? Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps? Wat is een crisis? Komt van het Griekse woord krisis Scheiding, beslissing, oordeel Het moment van de waarheid Een schip is zo sterk als het is in de zwaarste storm

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Job uit het oude testament is hier een mooi voorbeeld van

Job uit het oude testament is hier een mooi voorbeeld van Preek 17 juni 2007 Hoop Jurgen Hofmann Waarom hebben sommige mensen een gelukkig leven en andere juist helemaal niet? Waarom zijn sommige mensen rijk en anderen niet? Waarom,... Zomaar een paar vragen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Nog vijf redenen waarom dit waar is

Nog vijf redenen waarom dit waar is Les 16 Eeuwige zekerheid Nog vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 9. De echte gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Heer wij bidden u om richting om toekomst om uw Geest in de dienst, in de gemeentevergadering en in ons hele leven. Amen

Heer wij bidden u om richting om toekomst om uw Geest in de dienst, in de gemeentevergadering en in ons hele leven. Amen Liturgie voor de Avondmaalsdienst van 28-2-2016 Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan Votum en groet Psalm 42: 1 en 3 Evenals een moede hinde De gemeente gaat

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN Zondag 10 / gehouden op 21-06-2009 / p.1 ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN Liturgie Votum en groet Zi: Psalm 118:1.5 Gebed Schriftlezing: Gen. 22:1-19 Zi: Psalm 33:2 Schriftlezing:Gen: 50:17-21:

Nadere informatie

Lieve gemeente,

<intro: filmpje Inspiratie nodig Nick Vujicic> Lieve gemeente, 1 Lieve gemeente, De verbinding tussen het Marcus-verhaal over Jezus die de verlamde vergeeft en genees en het filmpje van Nick Vujicic was een uitspraak

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Themadienst: Een joodse gids: Marc-Alain Ouaknin

Themadienst: Een joodse gids: Marc-Alain Ouaknin Themadienst: Een joodse gids: Marc-Alain Ouaknin Inleidende woorden In het kader van het jaarthema Gidsen of goeroes hield de joodse rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin een gedenkwaardige voordracht

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

De voetstappen van Koning Jezus: de tekenen der tijden

De voetstappen van Koning Jezus: de tekenen der tijden De voetstappen van Koning Jezus: de tekenen der tijden Verwerking -16 Startopdracht Stel in de groep een rondvraag wie al iets voor de slachtoffers in Haïti gedaan heeft. Laat iedereen op een post-it het

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug blok A - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Herhaling vorige week / Romeinen 6:23 19.20 Woordweb afscheid nemen 19.25 Lezen Handelingen

Nadere informatie

De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd

De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd Door: Peter Meye Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, In het slot van Romeinen 8 vat Paulus samen waar het hem om te doen is. In zijn brief is hij de afgelopen drie hoofdstukken geprobeerd de gemeente te steunen. Hij

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Schets 3 Een onmogelijke opdracht

Schets 3 Een onmogelijke opdracht Schets 3 Een onmogelijke opdracht A. Doel 1. Betekenis benoemen. Ook dit wonder is een teken dat heenwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om te behouden.

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18) Hij kwam om te delen In zijn opstanding

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

DE WAPENRUSTING GODS STELT U DAN OP, UW LENDENEN OMGORD MET DE WAARHEID

DE WAPENRUSTING GODS STELT U DAN OP, UW LENDENEN OMGORD MET DE WAARHEID De wapenrusting Gods 1 DE WAPENRUSTING GODS Paulus heeft het in de brief aan de Efeziers over een wapenrusting. Dit is niet omdat hij nu eens even interesant wil doen. Nee, hij vindt dat wij als christenen

Nadere informatie

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 4 Die ons troost in al

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 4 Die ons troost in al 2 Kor. 1:1 (HSV) Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaje zijn: genade zij u en

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Welkom in de 9uur dienst van zondag 16 februari 2014

Welkom in de 9uur dienst van zondag 16 februari 2014 Welkom in de 9uur dienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Ernst A. van Gulik Cor Zijlstra Janke Terpstra Woord van welkom Psalm 105 Looft God den HEER, en laat ons blijde; 1, 2

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie