Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website."

Transcriptie

1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid POMONA kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin leerlingen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden in onze veelzijdige samenleving en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan, zijn belangrijk voor de persoonsvorming. Op school bereiden we de leerling voor op een plaats in de maatschappij. In de schooltijd doet hij veel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie over de schoolorganisatie en onze visie op onderwijs. Deze gids bevat praktische informatie die u gedurende het hele schooljaar nodig kan hebben. Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website. De informatie in deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als wij spreken van ouders, bedoelen we ook verzorgers. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. Wij wensen uw zoon of dochter een heel goed schooljaar toe! Namens directie en het team, Mevr. A. van Loenen Vestigingsdirecteur Dhr. F. Maas Afdelingsmanager Schoolgids POMONA

2 INHOUD 1 OVER POMONA 4 BEGELEIDING 1.1 Visie en missie 4.1 Leerlingvolgsysteem 1.2 ROC West-Brabant 4.2 Persoonlijke begeleiding 1.3 Schoolleiding 4.3 Groepsbegeleiding 1.4 Aantal leerlingen en docenten 4.4 Studiebegeleiding 1.5 Contact 4.5 Keuzebegeleiding 1.6 Social media 4.6 C.V.B 1.7 Ligging 4.7 Leerlingbegeleiding 1.8 Busvervoer 4.8 Rebound 1.9 Kluisje 4.9 Jeugdarts 1.10 Aula 5 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport 2 INRICHTING VAN HET VMBO 5.2 Overgaan 2.1 Toelating 5.3 Slagen 2.2 Passend Onderwijs 5.4 Schoolprestaties 2.3 Leerwegondersteunend onderwijs 2.4 Onderbouw 6 GELDZAKEN 2.5 Bovenbouw 6.1 Ouderbijdrage 2.6 Vakrichtingen 6.2 Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen 2.7 A Examens en PTA s 6.3 Schoolboeken 2.7 B Rekentoets 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten 2.7 C Stage 6.5 Verzekeringen 2.7 D Loopbaanbegeleiding (LOB) 2.7 E Werkplekkenstructuur 7 VEILIGHEID 2.8 Vervolgonderwijs 7.1 Keuring 7.2 Gedrag 7.3 Voorlichting en informatie 7.4 Maatregelen 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK 8 RECHTEN EN PLICHTEN 3.1 Onderwijstijd 8.1 Identificatieplicht 3.2 Lessentabel 8.2 Leerplicht 3.3 Lestijden 8.3 Onderwijsinspectie 3.4 Lesrooster en lesuitval 8.4 Leerlingenstatuut 3.5 Ziekmelding 8.5 Schoolregels voor leerlingen 3.6 Verlof 8.6 Gescheiden ouders 3.7 Verzuim 8.7 Klachten 3.8 Vakantierooster 3.9 Sport en bewegen 3.10 Ouder- en leerlingenraad 3.11 Ouderportaal 3.12 Ouderavonden Schoolgids POMONA

3 1 OVER POMONA A Waar staat Pomona voor? We zorgen voor goed, opbrengstgericht onderwijs. We zorgen voor een hoge leeractiviteit door het gebruik van verschillende werkvormen, onder andere samenwerkend leren. Individuele behoeften staan centraal door maatwerk en (verdere) ontwikkeling van aanleg en interesses. We willen met alle betrokken partijen samen leren. De mentor vormt hierin de spil. We hebben een excellent onderwijsaanbod op BBL en KBL niveau inclusief lwoo. We hebben aandacht voor elke individuele leerling en er is voldoende kennis en expertise aanwezig op het gebied van verschillende culturen en leerlingen met een extra (zorg) behoefte. De merkpijlers Structuur (basiswaarde) Het werken met leerlingen uit onze specifieke doelgroep kent als succesvoorwaarde: houvast in regels, duidelijkheid in werkwijze en voorspelbaarheid in planning en organisatie. Onze aanpak en ons onderwijs zijn daarvan in alle aspecten doordrongen. Onze organisatie blinkt dan ook uit door duidelijke structuren en strak georganiseerde processen. We houden continu, consequent en consistent vast aan helderheid in koers en werkwijze. Betrokkenheid (eigenwaarde) Wij geloven dat het leren en begeleiden van onze leerlingen alleen effectief is als we ons met hen verbinden en in elk van hen verdiepen. Uiteraard kennen en begrijpen we hun specifieke behoeften en beperkingen, maar vooral richten wij ons op hun mogelijkheden. We streven daarbij naar haalbare onderwijsdoelen. De leerling, zijn ouders en verwijzers bewijzen we dat zij kunnen vertrouwen op onze expliciete betrokkenheid bij en kennis van de leerling. Onze medewerkers opereren steeds vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Expertise (aspiratiewaarde) Behalve structuur en betrokkenheid vraagt het werken met onze doelgroep vooral om specifieke deskundigheid. Pomona is hiervoor in de regionale onderwijsinfrastructuur het expertisecentrum en is daarmee van grote betekenis voor de direct betrokkenen en de regionale ketenpartners. Wij beschikken over - gewaardeerde - specifieke kennis van de doelgroep, een scala aan specialismen en brede ervaring. Zo nodig zetten wij experts in zoals remedial teachers, psychologen, schoolhulpverleners, schoolartsen, transfercoaches en maatschappelijk medewerksters. Wij werken er voortdurend aan onze toegevoegde waarde op een hoog niveau te onderhouden en dragen dit uit op een professionele en zelfbewuste manier. 1.2 ROC West-Brabant POMONA valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West- Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur en verzorgt onderwijs voor 8 mbocolleges, 8 vmbo-scholen en een praktijkschool In West-Brabant. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: De algemeen directeur vmbo-scholen is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook: Prinsentuin van Cooth in Breda Scala in Teteringen Praktijkschool Breda De Rotonde in Breda Effent in Oosterhout Prinsentuin in Andel Schoolgids POMONA

4 Prinsentuin in Oudenbosch Steenspil in Halsteren De heer Flink is bereikbaar op: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: 1.3 Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Mevr. A. van Loenen adres: Telefoon: Afdelingsmanager Dhr. F. Maas adres: Telefoon: Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze Algemene coördinatoren zijn: Coördinator Onder- en Bovenbouw Mevr. C. Dielens adres: Telefoon: Decaan: Dhr. W. Kuppens adres: Telefoon: Zorgcoördinator: Mevr. A. Aarts adres: Telefoon: Examensecretaris: Dhr. W. Kuppens adres: Telefoon: Mentor: De mentor van elke klas is het eerste aanspreekpunt van de leerling en zijn ouders/verzorger(s). Bij de start van het schooljaar is de mentor van de klas bekend. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. Vertrouwenspersoon: Mevr. A. Aarts adres: Telefoon: Schoolgids POMONA

5 1.4 Aantal leerlingen en docenten Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en de theoretische leerweg voor circa 140 leerlingen. Er zijn 20 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 4 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. 1.5 Contact Bezoekadres: Pomonalaan ES Bergen op Zoom adres: telefoon: website: De administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar van uur. 1.6 Social Media U kunt de activiteiten van onze school volgen op de volgende kanalen: Website: YouTube: 1.7 Ligging Pomona in Bergen op Zoom heeft een regionale functie en is ook met openbaar vervoer makkelijk bereikbaar. 1.8 Busvervoer Naast de school bevindt zich aan de Burgemeester Wittelaan een bushalte. Vanaf het station Bergen op Zoom, is middels buslijn 23 te bereiken.. Voor de leerlingen die uit de richting Tholen komen, is de school het beste bereikbaar middels lijn 109 (halte Halsterseweg). Voor meer reisinformatie kunt u de volgende website raadplegen Kluisje Het is verstandig om een kluisje te huren voor 10, - per schooljaar om waardevolle spullen te bewaren. Het is niet toegestaan om de sleutel van een kluisje met iemand anders te ruilen. Het bedrag kunt u betalen via het ouderportaal. Bij verlies kan de leerling bij de conciërge een nieuwe sleutel kopen. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen, vermissingen, diefstal en dergelijke Aula De aula is het centrale gedeelte van de school waar leerlingen hun brood kunnen opeten. Er zijn ook gezonde boterhammen en drankjes te koop. Docenten surveilleren gedurende 15 minuten en vervolgens gaan de leerlingen nog 15 minuten de buitenlucht in, waar ook docenten toezicht zullen houden. Schoolgids POMONA

6 2 INRICHTING VAN HET VMBO De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken. 2.1 Toelatingsbeleid Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school aanbiedt. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)- licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Pomona worden aangeboden: TL = theoretische leerweg GL = gemengde leerweg KBL = kaderberoepsgerichte leerweg BBL = basisberoepsgerichte leerweg In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het advies, vaak gesteund door de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld de Cito-toets), is de richtlijn voor plaatsing. Indien nodig, wordt daarnaast ook overleg gevoerd met de ouders. 2.2 Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar: een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de zorg ) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. (geldt voor swv Breda:) Er is door het samenwerkingsverband ook een bovenschoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal dertien weken een aangepast programma laten volgen in een van de reboundlocaties. Per 1 augustus 2014 vervalt het rugzakje als vorm van ondersteuning. Die ondersteuning zelf vervalt niet. In schooljaar blijft de ambulante begeleiding van leerlingen zoals die ook dit jaar was. Ook in de toekomst blijft dat zo, alleen in een aangepaste vorm. Die vorm wordt met de leerling en diens ouders besproken door de mentor/leerlingbegeleider. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: 2.3 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. Schoolgids POMONA

7 2.4 Onderbouw (klas 1 en 2) De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. Plaatsing in klas 1 vindt plaats op basis van het advies van de basisschool, de Cito-score of andere eindtoets, een psychologische test of andere deskundigheidsverklaringen, schoolvorderingen en de wens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens de eerste twee jaren in de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert te leren en zich oriënteert op de beroepskeuze. 2.5 Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het kiezen van een passend vakkenpakket, het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. 2.6 Vakrichtingen In leerjaar 3 bevat het beroepsgerichte programma elementen uit de vakrichtingen die onze school kent. De vakrichtingen die worden aangeboden zijn: Handel en Administratie Techniek Breed Verzorging Aan het einde van leerjaar 3 kiest iedere leerling een vakkenpakket gericht op het vervolgonderwijs na leerjaar 4. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. De decaan geeft uitgebreid voorlichting hierover aan zowel leerlingen (tijdens de lessen) als aan de ouders (tijdens een algemene informatieavond), zodat aan het einde van het schooljaar samen met ouders, leerling en school een examenpakket op maat gekozen kan worden. 2.7 Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen. De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen. 2.8 Examens en Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst en afgesloten. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de PTA s op de website van de school. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s en welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. Schoolgids POMONA

8 De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen twee maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de examensecretaris van de school. 2.8 A Rekentoets De laatste twee jaar was de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar deze telde nog niet mee om te slagen. Vanaf het schooljaar telt de rekentoets wel mee voor de examenuitslag van leerlingen in de TL, GL en KBL. De rekentoets voor BBL-leerlingen gaat meetellen in schooljaar Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. 2.8 B Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar een dag per week stage. 2.8 C Loopbaanbegeleiding (LOB) Het LOB-programma is een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 zodat de leerling optimaal begeleid wordt bij het maken van de juiste beroepskeuze. De decaan is op onze school de persoon die loopbaanoriëntatie coördineert. De mentor begeleidt de leerling en komt in overleg met ouders en leerling tot het samenstellen van een verantwoord vakkenpakket dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. 2.8 D Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma wordt in de bovenbouw aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS) is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Met WPS wordt de leerling een goede basis geboden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. 2.9 Vervolgonderwijs Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar een mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van de leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mboopleidingen van ROC West-Brabant: De leerlingen worden begeleid door decaan, transfercoach en mentor in de overstap naar het mbo. Schoolgids POMONA

9 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De totaal verplichte onderwijstijd bedraagt uur voor de vier jaar vmbo. 3.1 Onderwijstijd Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: (beroepsvoorbereidende) stages; mentoruren; vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen; ondersteuningsactiviteiten (bijv. leer- en studiebegeleiding); meerdaagse excursies, schoolreizen, kampen; CKV-opdrachten; projecten; buitenschoolse activiteiten (bijv. het organiseren van schoolfeesten, deelname aan open dagen of leerlingenraad). 3.2 Lessentabel 1bbl 1kbl 2bbl 2kbl 3tbr 3ha 3v 4a 4tbr 4v 3/4lwt Nederlands Engels Wiskunde Taal/rekenvaardigheid Duits 2 Biologie 3 3 Economie Natuurkunde 3 3 Mens & Maatschappij Mens & Omgeving Mens & Techniek Lichamelijke opvoeding Beeldende vorming Muziek & Drama 2 2 Informatiekunde Leefstijl Maatschappijleer Stage Beroepsgericht PSO 2 2 1e kwartier 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 totaal 33,5 33,5 33,5 33,5 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 B Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Onderbouw: 39 weken X 33,5 lesuren 1088 klokuren Leerjaar 3 39 weken X 26,2 lesuren 850 klokuren 37 weken X 8 stage-uren: 296 klokuren Totaal: 1146 klokuren Leerjaar 4: 30 weken X 26,2 lesuren 655 klokuren 26 weken X 8 stage-uren 208 klokuren Totaal: 863 klokuren Schoolgids POMONA

10 3.3 Lestijden Dit zijn de lestijden op onze school: 1 e kwartier uur Lesuur uur Lesuur uur pauze Lesuur uur Lesuur uur Lunchpauze Lesuur uur Lesuur uur Pauze Lesuur uur Lesuur uur 3.4 Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor leerjaar 1 t/m 4 zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. 3.5 Ziekmelding Ziek melden van uw zoon/dochter kan alleen door één van de ouders gebeuren, graag telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur-. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de mentor en deze belt naar huis. Op de leerlingenkaart wordt dit ook vermeld. Als de leerling weer naar school gaat, meldt de mentor dit bij de administratie. 3.6 Verlof Het is in het belang van uw kind dat hij zo min mogelijk lessen verzuimt. Plan s.v.p. afspraken met bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist zoveel mogelijk buiten lestijd. 1 Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsmanager De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten het vastgestelde vakantierooster verlof te krijgen voor vakantie of voor bijvoorbeeld een lang weekend. 3.7 Verzuim Ongeoorloofd schoolverzuim wordt ernstig opgevat en gerapporteerd aan zowel de ouders als de afdeling Leerplicht van de woonplaats van de leerling. Geoorloofd verzuim is ziekte, verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging of een huwelijk of een begrafenis van naaste familie. Zie voor meer informatie: Vakantierooster Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie 2015 Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015 Kerstvakantie 2015 Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 2016 Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 2016 Goede Vrijdag en 2 e Paasdag 2016 Vrijdag 25 maart en maandag 28 maart 2016 Meivakantie 2016 Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016 (Koningsdag 27 april Hemelvaartsdag 5 mei 2016 ) 2 e Pinksterdag 2016 Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie 2016 maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2016 Schoolgids POMONA

11 3.9 Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn leerlingen verplicht om gymschoenen zonder zwarte zolen te dragen. Leerlingen moeten horloges en sieraden (ook piercings) afdoen voor de gymles, omdat hij zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. De sieraden moeten in het kluisje worden opgeborgen; de school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. De docent overlegt met de leerling of bepaalde gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling bijvoorbeeld helpen met materiaal klaarzetten of tellen 3.10 Ouder- en leerlingenraad ROC West-Brabant is voorstander van medezeggenschap door ouders, leerlingen en studenten en wil hun mening laten meewegen in wat ze doen. Die medezeggenschap is georganiseerd in een leerlingen- en ouderraad per school waar school specifieke zaken worden besproken. De leerlingenen ouderraad hebben instemmings- en adviesrecht. Vanuit de ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant. Vanuit de leerlingenraad is er één vertegenwoordiger aanwezig in de Studentenraad van ROC West-Brabant Ouderportaal Op de homepage van onze website vindt u de knop van het ouderportaal. Daar vindt u veel informatie over uw zoon/dochter, zoals: cijfers, lesrooster. Ook het overzicht van de schoolkosten staat er vermeld en de mogelijkheid om via Ideal te betalen Ouderavonden Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. U wordt drie maal per jaar uitgenodigd door de mentor voor een individueel oudergesprek waarin de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter worden besproken. Ook zijn er algemene ouderavonden, waarop voor ouders belangrijke onderwerpen worden besproken. Schoolgids POMONA

12 4 BEGELEIDING 4.1 Leerlingvolgsysteem Ten behoeve van het volgen van leerlingen in hun schoolloopbaan wordt een beperkt aantal gegevens over het onderwijskundig functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een dossier. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. Studeren, dat moet de leerling zelf doen, maar de school helpt daarbij op allerlei manieren. Op onze school vindt begeleiding plaats bij studie, bij studieproblemen, bij beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. In de samenhangende, integrale aanpak van begeleiding wordt elke leerling als een uniek persoon gezien. Ondersteuningsstructuur Expertise van het ondersteuningsteam A. Naam en functies of taken leden ondersteuningsteam 1. Manager: F. Maas 2. Zorgcoördinator: M. Aarts 3. Taalcoördinator: D.Zuijkerbuijk 4. Rekencoördinator: J.van der Heijden. 5. Remedial teacher: C. Zwagemakers 6. Motorisch remedial teacher: Docent LO 7. Psycholoog: A. Proost 8. School Maatschappelijk Werkende: P. Rijsdijk 9. Schoolhulpverlening: P. Rijsdijk 10. Schoolarts (GGD): W. Klasen 11. PDO-er: H. Bokhorst B. Expertise 1. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid als lid van het MT. 2. Zij coördineert alle zorglijnen en zorgbesprekingen binnen en buiten de school. Ze is op de hoogte van de uitgezette leerlijnen. Ze is contactpersoon voor REC scholen en zij heeft overleg met andere zorgcoördinatoren binnen het SWV. 3. Zij heeft expertise op het gebied van ondersteunende taalprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak taal naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 4. Hij heeft expertise op het gebied van ondersteunende rekenprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak rekenen naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 5. Opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s n.a.v. de afgenomen Citoscores, dyslexie / dyscalculie verklaringen en ervaringen vanuit de klas. 6. Hij begeleidt leerlingen met een motorisch ontwikkelingsachterstand. 7. Uitvoeren van capaciteitenonderzoek en onderzoeken op sociaal-emotioneel gebied, klassenobservaties e.d. Het opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s t.b.v. leerlingen en/of docenten. 8. Maakt anamnese van alle aangemelde leerlingen. Inventariseert problemen van leerlingen en / of gezinssysteem. Wanneer nodig kan zij zelf met het probleem aan de slag of bij de zwaardere gevallen begeleidt zij ouders / leerling naar de externe hulpverlening. Zij onderhoudt de contacten met externen. Zij heeft een adviserende rol richting mentoren. 9. Het voeren van gesprekken met leerlingen om ze beter te kunnen helpen in de schoolse situaties. Vaak een opvoedkundige grondslag. Zij is voor leerlingen een vertrouwenspersoon binnen de school. 10. Bij aanmelding doet hij medisch onderzoek en geeft adviezen bij medische hulpvragen tijdens de schoolloopbaan van de leerling. 11. Hij maakt aan de hand van standaard Cito-testen niveaubepaling mogelijk. Leerachterstanden worden gemeten. Hij neemt tevens de PMTK en de NPV-J af. Daarmee worden de aandachtgebieden van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht. C. Hoe is deze zichtbaar binnen de school? 1. Lid van het MT en voorzitter van de commissie van begeleiding. 2. Lid van de commissie van begeleiding. Zij heeft vaste zorgtaakuren en heeft om de 6 weken Schoolgids POMONA

13 overleg met zorgcoördinatoren binnen het samenwerkingsverband. 3. Lid van de vakgroep taal en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 4. Lid van de vakgroep rekenen / wiskunde en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 5. Lid van de vakgroep taal, ze sluit aan bij overleg met de CVB, en heeft een vast RT rooster. 6. Vast uur op het rooster voor MRT in de gymzaal. Evalueert in de CVB. 7. Lid van de commissie van begeleiding. 8. Lid van de commissie van begeleiding. 9. Lid van de toelatingscommissie. Tussentijds inzetbaar voor vragen en adviezen. 10. Dagdeel uitgeroosterd voor afnemen van onderzoeken. 4.2 Persoonlijke begeleiding Leerlingbegeleiding richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die goed in hun vel zitten gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt meestal via de mentor. Met deze persoonlijke begeleiding willen we: optimale omstandigheden creëren om zich te kunnen ontwikkelen; helpen bij problemen; sociale vaardigheden ontwikkelen; aandacht besteden aan gedrag en normen en waarden. Het kan zijn dat de mentor contact opneemt met de ouders als de school vindt dat er voor een leerling speciale hulp nodig is. Deze hulp kan geboden worden op school door extra steunlessen voor een bepaald vak of een training op sociaal emotioneel vlak die door eigen docenten gegeven worden of door deskundigen van buiten de school, bijv. de schoolarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog. 4.3 Groepsbegeleiding De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in de groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals tijdens de Sinterklaas of kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. We bevorderen de groepsbinding en de onderlinge samenwerking om: een optimaal werk- en leerklimaat te bevorderen; ervoor te zorgen dat leerlingen inzicht in groepsprocessen krijgen; adequaat te leren handelen; te leren samenwerken; respect te hebben voor elkaar. 4.4 Studiebegeleiding Tijdens mentoruren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen. 4.5 Keuzebegeleiding De decaan is op onze school de persoon die de lessen loopbaanoriëntatie organiseert en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt hij de leerlingen bij het Schoolgids POMONA

14 samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met ouders en de leerling komt er een verantwoord vakkenpakket tot stand dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De doelen van de keuzebegeleiding zijn: leerlingen helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen; leerlingen leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen; leerlingen begeleiden met het oog op vervolgsituaties; toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen. Commissie van begeleiding (C.v.B.) 4.6 C.v.B. (commissie van begeleiding) De leerlingbegeleiding op Pomona vmbo kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt het C.v.B. ingeschakeld. Het C.v.B. is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het C.v.B. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het C.v.B. zal volgen. Het functioneren van het C.v.B. en de effectiviteit van het C.v.B. zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. 4.7 Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Er zijn verschillende vormen van leerlingbespreking, namelijk de groepsbespreking, de rapportbespreking en het C.v.B. overleg. 4.8 Rebound voor als het even niet (meer) gaat Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. Een dergelijk samenwerkingsverband is bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht gegeven een reboundvoorziening in te richten. De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de Rebound te plaatsen. Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in de Rebound duurt maximaal dertien weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening volgt de leerling een traject-opmaat, gericht op: motivatie- en gedragsverandering; herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen; verbetering van de leerattitude; voortzetting van het reguliere leerstofprogramma. Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en -afspraken gelden. Het verblijf in de Rebound is er op gericht om na maximaal dertien weken weer terug te keren in de eigen klas. 4.9 Schoolarts In klas twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. Schoolgids POMONA

15 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport Drie keer per jaar krijgen leerlingen een rapport mee naar huis. Docenten bepalen de rapportcijfers aan de hand van de in de voorgaande periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij het laatste rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar Overgaan Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, kunnen de leerlingen altijd op een voor hen geschikt niveau het onderwijs volgen. Dit heeft tot gevolg dat het nauwelijks voorkomt dat een leerling een leerjaar over moet doen. Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van de onderstaande regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Overgangsregeling klas 1 en 2 1 Periodecijfers op 1 decimaal nauwkeurig 2 Eindcijfers in hele cijfers 3 Bevordering leerjaar 1: A alle vakken tellen mee B Er mag maar 1 onvoldoende in de AVO vakken voorkomen C Er mogen in totaal 3 onvoldoendes voorkomen D Bij 4 of meer onvoldoendes volgt er een bespreking E Indien 1 van de onvoldoendes het cijfer 4 is, volgt er een bespreking. Bevordering klas 2 A alle vakken tellen mee B Er mag maar 1 onvoldoende in de AVO vakken voorkomen C Er mogen in totaal 3 onvoldoendes voorkomen D Bij 4 of meer onvoldoendes volgt er een bespreking E Indien 1 van de onvoldoendes het cijfer 4 is, volgt er een bespreking. F Sector vak moet voldoende zijn: - Handel en Administratie economie - Verzorging mens en omgeving - Techniek mens en techniek Naast cijfers worden ook de LICOR en VAS gegevens meegenomen. Overgangsregeling klas 3 Het 3 e en 4 e jaar kent een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Alle cijfers van leerjaar 3 en 4 dragen bij aan de vorming van het eindcijfer schoolexamen in leerjaar 4. Voor de overgang van leerjaar 3 en 4 hanteren we de zak- slaagregeling zoals deze aan het einde van leerjaar 4 vereist is. Uitgebreide informatie kunt u hierover vinden in het examenreglement. Schoolgids POMONA

16 5.3 Slagen In het examenreglement vind je alles over wanneer je slaagt voor je schoolexamen, het Centraal schriftelijk en de rekentoets, of wanneer je in aanmerking komt voor een herexamen. Het examenreglement staat op onze website onder de knop schooldocumenten. 5.4 Schoolprestaties Pomona vindt het belangrijk alles uit de leerling te halen. Om deze reden wordt de leerling op het hoogst haalbare niveau ingeschreven. Mede dankzij de goede leerlingenondersteuning blijven resultaten van de leerlingen zonder meer goed te noemen. De schoolprestaties kunt u volgen op onze website onder de knop schoolprestaties op de homepage. Een samenvatting van de resultaten van het schooljaar : percentage doorstroom naar het volgende leerjaar of een ander soort onderwijs: - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1: 100% - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2: 100% - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3: 96% - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1: 100% - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2: 100% - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3: 100% - gemengde leerweg, leerjaar 1: 100% - gemengde leerweg, leerjaar 2: 96% - gemengde leerweg, leerjaar 3: - theoretische leerweg, leerjaar 1: 100% - theoretische leerweg, leerjaar 2: 96% - theoretische leerweg, leerjaar 3: percentage leerlingen dat de school heeft verlaten zonder diploma 0 % percentage geslaagden - basisberoepsgerichte leerweg 100,00 % - kaderberoepsgerichte leerweg 100,00 % 100% Schoolgids POMONA

17 % onvertraagd naar diploma Basisberoepsgerichte leerweg 100 % Kaderberoepsgerichte leerweg 96 % Gemiddeld examencijfer Basisberoepsgerichte leerweg 7.2 Kaderberoepsgerichte leerweg 6.1 Bron: Scholenopdekaart.nl Schoolgids POMONA

18 6 GELDZAKEN 6.1 Ouderbijdrage Ouderbijdrage is de geldelijke bijdrage die door onze school aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten waarvoor geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor een excursie of een activiteit. Deze activiteiten zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname zal de betreffende leerling hiervan worden uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd worden gehouden worden, bieden wij aan deze leerling een alternatief programma aan. In onderstaande opgave vindt u de activiteiten en voorzieningen die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. Vul op het ouderportaal het overzicht in, aan welke activiteiten en van welke voorzieningen uw zoon/dochter wil meedoen of gebruikmaken. Op het ouderportaal kunt u betalen via Ideal. Zie: https://webservices.rocwb.nl/ouderportaal/ Extra voorzieningen en activiteiten Deze zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname wordt uw zoon/dochter hiervan uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd zijn, bieden wij een alternatief programma aan. Lj1 Lj2 Lj3 Lj4 Huur Locker Kennismaking dag Kerstactiviteit Sportactiviteit Culturele Activiteiten Schoolreis Diploma Uitreiking 5 Totaal: Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen Het volgen van een opleiding brengt soms extra uitgaven met zich mee, zoals een atlas, woordenboek, gereedschapskist of veiligheidsschoenen. Hiervoor ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school kan een bijdrage voor het gebruik vragen. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, is de consequentie dat u het zelf moet aanschaffen. U kunt zelf de leverancier bepalen. Als de leerling niet in het bezit is van het betreffende leer- en/of hulpmiddel, kan de school hem van deelname aan de les uitsluiten. Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen Deze vallen niet onder de regeling gratis schoolboeken, maar zijn wel verplicht. lj 1 lj 2 lj 3 lj 4 Agenda X X Rekenmachine X X X X Veiligheidsschoenen (Techniek) 45 X Overall (Techniek) 35 X Veiligheidsbril 7 X Gehoorbescherming 7,50 X Schooletui X X X X Geodriehoek X X X X Passer X X X X Gymshirt 8 Gymschoenen X X X X Boekentas X X X X 6.3 Schoolboeken Het schooljaar ontvangt de school de rijksbijdrage van 321,- per leerling en moet daarvoor een basisleermiddelenpakket beschikbaar stellen. Met dit pakket moet de leerling in staat zijn om de vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Als de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan de 321,- is dat voor rekening van Schoolgids POMONA

19 de school. Wees zuinig op de boeken, want de school loopt een financieel risico als aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken of beschadigd zijn. 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten Er zijn diverse vergoedingsregelingen voor minder draagkrachtige ouders. Allereerst via de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op: kijk bij kindgebonden budget. In dit kader verwijzen we u ook naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, bijstand Ook willen we verwijzen naar de stichting leergeld: die als laatste vangnet eventueel (een deel van) de kosten van het leren voor hun rekening kunnen nemen. 6.5 Verzekeringen ROC West-Brabant, waarvan Pomona deel uit maakt, heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen, etc.) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot overlijden of tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen etc.) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat leerlingen, ouders/verzorgers er zelf zorg voor dragen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een leerling die tijdens stage een verkeerde handeling verricht die resulteert in een schade, valt wettelijk gezien primair onder de aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf. ROC West-Brabant heeft als extra dienst een secundaire verzekering afgesloten voor beperkte materiële schade. Schoolgids POMONA

20 7 VEILIGHEID ROC West-Brabant streeft naar een maximale veiligheid binnen haar schoolgebouwen. 7.1 Keuring Om hieraan te kunnen voldoen zijn sinds alle vmbo-scholen voorzien van het Keurmerk Veilige School, herkenbaar aan het bordje bij de ingang van de school. Het Keurmerk garandeert dat de voorzieningen betreffende de brandveiligheid, alarmering en vluchtwegen en de organisatie hieromheen op orde zijn. Dit wordt jaarlijks streng gecontroleerd. Bovendien hebben alle vmbo-scholen nog een extra toevoeging op het gebied van onder andere: legionellapreventie (o.a. douches); veiligheid van machines en apparaten (keuring volgens NEN3140); keuring van klimwand en gymtoestellen; actuele risico-inventarisatie; ongevallen/incidentenregistratie; een jaarlijkse ontruimingsoefening van het schoolgebouw. 7.2 Gedrag Naast deze passieve veiligheid is er ook aandacht voor de actieve veiligheid: de houding en het gedrag van medewerkers en leerlingen: respectvol naar elkaar en de middelen van de school; geen discriminatie; hanteren van een pestprotocol; melden van incidenten/calamiteiten; gebruik maken van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen en -voorschriften; verplicht stellen in sommige lessen van het gebruik van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld veiligheidsbril, -schoenen etc. in sommige lessen). 7.3 Voorlichting en informatie Alle afspraken over veiligheid op onze school staan vermeld in een schoolveiligheidsplan en een calamiteitenplan. Het schoolveiligheidsplan vindt u onder de knop schooldocumenten op de homepage van onze website. In de lessen wordt aandacht besteed aan thema s zoals veiligheid, alcohol en drugs of ongewenst gedrag. 7.4 Maatregelen De school kan maatregelen met verstrekkende gevolgen nemen in geval van: diefstal; bezit van wapens; bezit van (soft)drugs; bezit van vuurwerk. In bovenstaande zaken wordt altijd melding c.q. aangifte gedaan bij de politie. De wijkagent heeft regelmatig overleg met de school. Een jaarlijkse, onverwachte controle van de kluisjes, onder toezicht van de politie kan uitgevoerd worden. Bij vernielingen aan eigendommen van de school worden ouders aansprakelijk gesteld voor de schade. Schoolgids POMONA

21 8 RECHTEN EN PLICHTEN 8.1 Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: 8.2 Leerplicht De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling van jaar. Hiermee wordt bedoeld dat je niet meer leerplichtig bent met een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent ook dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, moet doorstromen naar het mbo of havo. Op het mbo kan dat een voltijdopleiding zijn (BOL) of een deeltijdopleiding (BBL). 8.3 Onderwijsinspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de Rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan Rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). 8.4 Leerlingenstatuut Voorbereid worden op de toekomst, betekent ook besef van en respect voor rechten en plichten. Het leerlingenstatuut voor het vmbo beschrijft deze rechten en plichten. Het statuut ligt op school ter inzage, maar is ook te vinden op onze website, onder de knop schooldocumenten. De inhoud ervan wordt besproken tijdens de mentoruren. 8.5 Schoolregels Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De praktische uitwerking van het leerlingenstatuut zijn onze schoolregels Wij zijn trots op onze school en daarom: 1. Hebben wij respect voor elkaar er elkaars spullen 2. Bergen we alle jassen, petten e.d. op in de kluisjes of garderobe. 3. Zijn we op tijd in de les. 4. Hebben we alles bij ons wat nodig is. 5. Eten en/of drinken we alleen in de aula en op het schoolplein en roken we niet 6. Gooien we alle rommel in de afvalbakken 7. Rennen, gillen en stoeien we niet in en buiten schooltijd. 8. Leveren we apparaten als GSM,MP3 e.d. in en zetten die uit. 8.6 Gescheiden ouders Volgens de wet hebben beide ouders recht op dezelfde informatie van alle mensen die beroepshalve contact met hun minderjarige kind hebben. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. Eén ouder heeft het ouderlijk gezag De ouder die met het ouderlijk gezag belast is, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen (art. 1:377b BW). Dit betreft ook de voortgang op school. Indien de met het ouderlijk gezag belaste ouder de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt (art. 1:377c BW). De school kan zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de met het ouderlijk gezag belaste Schoolgids POMONA

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Pomona kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die hij vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht. SCHOOLGIDS 2015-2016 1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Effent kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Scala kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u?

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4 Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4, september 2016 Communicatie Gebruik agenda en Portal Schoolregels Boeken

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het nodig is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma Welkom Ouderraad

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie