Toelichting bestemmingsplan Memlinghof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bestemmingsplan Memlinghof"

Transcriptie

1 Toelichting bestemmingsplan Memlinghof NL.IMRO.0542.BPKLMemlinghof-va01 1

2 INHOUDSOPGAVE PAG. 1. Inleiding Situering Aanleiding en doelstelling Bestaande situatie Beoogde situatie Leeswijzer 7 2. Beleidskader Inleiding Rijksbeleid Provinciaal- en regionaal beleid Gemeentelijk beleid Kwaliteit van de leefomgeving Inleiding Verkeer Flora en fauna Archeologische waarden Waterhuishouding Geluid Bodem Geur Luchtkwaliteit Externe veiligheid Kabels en leidingen Juridische toelichting Juridische planopzet Bestemmingswijzer Plantoetsing en handhaving Uitvoering Economische uitvoerbaarheid Planschade Overleg ex artikel Besluit op de ruimtelijke ordening Vooroverleg Resultaten inspraakprocedure Zienswijzen 27 bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 2

3 1. Inleiding 1.1 Situering. Het plangebied is gelegen centraal in de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Nieuwe Tiendweg en aan de zuidoostzijde door de Oude Tiend. De westelijke grens is de waterpartij die grenst aan de nieuwe RK-kerk die recent gebouwd is aan de Nieuwe Tiendweg. De oostelijke grens is het appartementengebouw op de hoek van de Nieuwe Tiendweg en de Van Scorelstraat. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 3

4 1.2 Aanleiding en doelstelling De RK-parochie heeft in begin van dit millennium het plan opgevat om de bestaande RKkerk aan de Memlingstraat te vernieuwen. In 2004 is daartoe een aanvraag om bouwvergunning ingediend. Het bouwplan bestond enerzijds uit nieuwbouw van een kerkgebouw direct ten westen van de huidige locatie van de kerk. Anderzijds betrof het de nieuwbouw van een appartementengebouw op de plaats waar de oude kerk nu nog staat. Nadat de beslissing op een ingediend beroep door de bestuursrechter is vernietigd, is er een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor het vernieuwen van de kerk. Die vergunning is in 2006 verleend, nadat een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de toenmalige Wet op de Ruimtelijke Ordening was gevolgd. De nieuwe kerk is inmiddels gerealiseerd. Bureau Deltahuis heeft bij de gemeente Krimpen aan den IJssel een verzoek ingediend voor een gewijzigd ontwerp voor een appartementencomplex op de plaats waar de oude RK-kerk staat. Het betreft een gebouw in 5 bouwlagen. Onder het gebouw komt een verdiepte parkeergarage. In totaal worden in het appartementengebouw 14 woningen opgenomen. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kortland staat deze ontwikkeling niet toe. De grond waarop de oude kerk staat, heeft in dat bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Deze bestemming voorziet niet in de realisering van woningen. Het voorliggende nieuwe bestemmingsplan Memlinghof dient de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken. Tevens is de locatie waar de nieuwe RK-kerk is gerealiseerd, op verzoek van de gemeente, meegenomen in het plangebied. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de SVBP Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende stukken: - Verbeelding (IMRO-gecodeerd) - planregels en gaat vergezeld van deze toelichting Bestaande situatie Krimpen aan den IJssel ligt in het westelijk deel van de Krimpenerwaard. Het is een groene gemeente en rijk aan water. Bij de ontwikkeling van de gemeente is daarmee rekening gehouden: wonen met veel groen en water in de openbare ruimte. Van oudsher is Krimpen aan den IJssel een dijkdorp met woningen in de dijkzones en aan de rivieren. In de jaren dertig ontstond de woonkern in Oud-Krimpen. Het plangebied maakt deel uit van het IJsselpark, het woongebied dat ruim 10 jaar geleden is ontwikkeld in het kader van een herontwikkeling van scholenlocaties. Door het plangebied loopt de Oude Tiend, de voormalige wetering van de polder Kortland. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 4

5 Deze waterloop bepaalt in belangrijke mate de groene en open ruimtelijke opzet van de omgeving. De locatie ligt langs de Nieuwe Tiendweg, de belangrijkste ontsluitingsweg van de gemeente, die wordt gekenmerkt door een ruim en groen profiel. De naast- en nabijgelegen woongebouwen zijn midden jaren 90 gerealiseerd en zijn 12 tot 15 m hoog. Daarnaast is in de nabijheid, in een groene setting, de Rudolf Steinerschool gevestigd. Deze school stamt uit de jaren 60 vorige eeuw en heeft een hoogte van 1 en 2 lagen. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 5

6 1.4 Beoogde situatie In het plangebied is een bouwplan voorzien tot het oprichten van een appartementengebouw met 5 woonlagen en daaronder een halfverdiepte parkeergarage. Op de 1 e t/m 4 bouwlaag worden per bouwlaag 3 appartementen gerealiseerd, op de 5 e bouwlaag 2 appartementen. In de parkeergarage is ruimte voor 28 parkeerplaatsen. De ingang van deze parkeergarage ligt aan de zuidwestzijde van het gebouw in het verlengde van de Memlingstraat. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 6

7 Zoals al aangegeven is de nieuwe RK-kerk reeds gerealiseerd middels een gevoerde vrijstellingsprocedure. Hierna is een foto met het kerkgebouw afgedrukt. 1.5 Leeswijzer Deze toelichting omvat een omschrijving op hoofdlijnen van het plangebied en het plan (hoofdstuk 1). Het relevante beleid voor het plangebied (hoofdstuk 2) en een omschrijving van de verschillende omgevingsaspecten (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 van deze toelichting wordt een juridische toelichting gegeven. Hoofdstuk 5 omvat de aspecten planschade en economische uitvoerbaarheid. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 het overleg ex artikel Bro beschreven. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 7

8 2. Beleidskader 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen beschreven van het relevante beleid van het rijk, provincie en gemeente. 2.2 Rijksbeleid Nota Ruimte (2006) In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot Bovendien bevat het een doorkijk op de langere termijn, namelijk de periode De Nota Ruimte vervangt de ruimtelijk relevante rijksnota s c.q. de planologische kernbeslissingen (PKB s) behorende bij de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (en de Actualisering daarvan in de Vinac) en het Structuurschema Groen Ruimte. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het relatief beperkte oppervlak van Nederland. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en borging van de veiligheid. Het beleid met betrekking tot de basiskwaliteit van steden dorpen en bereikbaarheid kent vier pijlers: bundeling van verstedelijking en economische activiteiten, bundeling van infrastructuur, aansluiting van Nederland op de internationale netwerken van luchtvaart en zeevaart en borging van milieukwaliteit en externe veiligheid. Het eerste punt is van belang voor de voorgestane ontwikkeling in Krimpen aan de IJssel. Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd wordt gelokaliseerd, dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De oprichting van een appartementen- complex midden in de bebouwde kom van Krimpen aan de IJssel sluit aan bij dit beleidsdoel. Daarnaast is de situering van een kerkgebouw in bebouwd stedelijk gebied eveneens in overeenstemming met het beleid van bundeling van diverse functies in stedelijk gebied. Het bouwplan voldoet derhalve aan de uitgangspunten van de Nota Ruimte. Nota Belvedère De Nota Belvedère uit 1999 heeft als centrale doelstelling dat de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend wordt voor de inrichting van de ruimte. Het behouden en benutten van het culturele erfgoed voegt kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. In de nota is de Krimpenerwaard opgenomen als te beschermen cultuurhistorisch waardevol gebied. In de nota worden de te behouden kwaliteiten van het gebied beschreven. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 8

9 Er worden geen eisen of voorwaarden gesteld aan de vormgeving van de randen van het gebied noch aan de overgang tussen het polderlandschap en het stedelijk gebied. Krimpen aan den IJssel valt buiten het Belvedère-gebied. Mensen, Wensen, Wonen; wonen in de 21e eeuw De nota richt zich op wonen en het woonbeleid voor de periode In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de woningmarkt in Nederland te eenzijdig is en kwalitatief niet passend op de hedendaagse woonwensen. Er zijn vijf kernopgaven van beleid geformuleerd voor de verbetering van de kwaliteit, waaronder: het vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving, het bevorderen van wonen en zorg op maat en het verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit. Dit beleid is opgenomen in de gemeentelijke Woonvisie Provinciaal- en regionaal beleid Provinciale Structuurvisie Provinciale Staten hebben op 2 juli 2010 de structuurvisie Visie op Zuid-Holland vastgesteld. Het bouwperceel vormt onderdeel van de bebouwde kern van Krimpen aan den IJssel, die is aanduiding met de functie dorpsgebied. Verordening Ruimte Provinciale Staten hebben op 2 juli 2010 tevens de Verordening Ruimte vastgesteld. In de Verordening Ruimte worden regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen, dit voor zover de provincie Zuid- Holland dit vanuit haar beleidsinvloed relevant vindt. Het bouwperceel valt binnen de bebouwingscontour. De ontwikkeling van het bouwplan met woningen, alsmede de gerealiseerde kerk, past binnen het bestaande en het komende provinciale beleid. Provinciale Woonvisie (2005) Op 25 januari 2005 hebben Provinciale Staten de Woonvisie Zuid-Holland vastgesteld. De provincie streeft ernaar dat alle bevolkingsgroepen de beschikking hebben over passende woningen. Daarbij hanteren zij onder meer de volgende uitgangspunten: - Er dient eerst gebouwd te worden in de centra van steden en dorpen en de bebouwde kom nabij bestaande of nieuw te ontwikkelen stations en haltes van openbaar vervoer. Geambieerd wordt om 50% van de nieuwe behoefte aan woningen door middel van verdichting of inbreiding te realiseren. De overige behoefte dient op nieuwe uitleggebieden te worden gerealiseerd. De onderhavige locatie betreft een herstructureringslocatie in bestaand bebouwd gebied waarbij optimaal gebruik zal worden gemaakt van het ruimtegebruik; bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 9

10 - De belangrijkste prioriteit ligt de komende jaren op het bouwen voor senioren en starters op de woningmarkt. Deze versterkte aandacht voor senioren kan woningen voor starters en doorstromers vrijmaken. Er zullen in het complex 14 koopappartementen worden gerealiseerd, gericht op de seniorenmarkt, waardoor het bouwplan voor de appartementen binnen de Provinciale Woonvisie past. Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 Eind 2005 is door de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam het Ruimtelijk plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) vastgesteld. Het RR2020 is twee plannen in een: een streekplan en een regionaal structuurplan. De streekplanfunctie is inmiddels niet meer aan de orde vanwege de vaststelling van de hiervoor genoemde provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland, er is nog wel sprake van een regionaal structuurplan. Met het RR2020 wordt nadrukkelijk ingezet op versterken van de Zuidvleugel van de Randstad en van Rotterdam als internationaal centrum daarbinnen. Het plan is voornamelijk gericht op ontwikkeling. Het woongebied is op de kaart bij het RR2020 aangeduid als Stedelijk gebied, het plangebied valt binnen die aanduiding. De bouw van het appartementencomplex past binnen de bedoelingen van het RR Gemeentelijk beleid Structuurvisie Krimpen aan den IJssel In deze structuurvisie wordt een beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de gemeente. Ten aanzien van het beleidsonderdeel wonen is uitgesproken, dat het beleid is gericht op het voldoen aan de woningbehoefte van de inwoners, waarbij er per jaar zo n 150 woningen zullen worden gebouwd. Woningbouw voor ouderen in het centrum heeft hierbij overigens prioriteit. Bestemmingsplan Kortland Dit bestemmingsplan geeft de voorheen aanwezige situatie weer met de oude kerk op de plaats waar het appartementgebouw is gedacht, alsmede de locatie waar de nieuwe RKkerk is gerealiseerd. De wijze van bestemmen in dit plan is gebaseerd op het benoemen van belangrijke dragers van de ruimtelijke en functionele structuur. Naast het wonen en de maatschappelijke functie van kerk, hebben de belangrijkste openbare ruimten de bestemming Groen gekregen. De ontsluitingsweg met daarlangs parkeerplaatsen heeft de bestemming Verkeer gekregen. Bouwregels locatie Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel heeft in september 2009 bouwregels vastgesteld voor de onderhavige locatie. Hierna zijn de stedenbouwkundige overwegingen van deze bouwregels verwoord. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 10

11 Nieuwe RK Kerk De nieuwe RK kerk en de locatie daarvan is een gegeven. Na de vereiste procedure werd hiervoor een bouwvergunning afgegeven, de kerk is inmiddels gebouwd. De RK kerk is door de ligging in het water langs de Nieuwe Tiendweg en door vorm en materialisatie een beeldbepalend gebouw. Voor de afvoer van het regenwater van het koperen dak zal een wadi worden ingepast op het huidige terrein van de Kerkparochie. Om de doorstroomcapaciteit van de Oude Tiend te verbeteren zal deze ter plaatse van de nieuwe kerk verbreed worden door een deel van de zuidoostelijke oever te vergraven. Het smalste doorstroomprofiel ter plaatse van de nieuwe kerk dient volgens het Hoogheemraadschap minimaal 9,70 m te bedragen. Dit is ongeveer gelijk aan de breedte van het doorstroomprofiel van de Oude Tiend ter plaatse van de huidige kerk. Tevens wordt de waterberging voor 225 m2 hersteld. Het overige te compenseren oppervlak (circa 415 m2) zal op het huidige terrein van de Kerkparochie worden aangelegd. Bij de verbreding van het doorstroomprofiel zullen 4 Moerascipressen verwijderd moeten worden. Dit zal bij de afwerking van de locatie al dan niet in combinatie met de herontwikkeling en herinrichting van de locatie van de Rudolf Steinerschool en omgeving gecompenseerd worden door de aanplant van bomen en door het beter toegankelijk maken van het betreffende groengebied, zodat het ook visueel ruimtelijk beter aansluit op het IJsselpark. De doorstroomcapaciteit van de Oude Tiend bij het plangebied kan verder verbeterd worden door de huidige smalle duiker in de Memlingstraat te vervangen door een brug. Dit is een maatregel die in overleg met de waterbeheerder uitgevoerd kan worden. Het is wenselijk om het huidige informatiepunt langs de Nieuwe Tiendweg te verplaatsen naar het einde van de Memlingstraat. Het wordt dan mogelijk om de halteplaats bij het informatiepunt ook als laad - en losplaats voor de kerk te benutten. Bovendien wordt het dan mogelijk om de watergang tussen de kerk en de Nieuwe Tiendweg te verbreden door het vergraven van de noordwestelijke oever van de vijver. Door de ligging van de nieuwe kerk wordt de resterende watergang te smal. Bij het verleggen van voet en fietspaden, zullen de monumentale bomen langs de Nieuwe Tiendweg gespaard moeten worden. Deze aanpassingen kunnen eventueel in het kader van het herstraten van de Nieuwe Tiendweg uitgevoerd worden. Alle nieuwe oevers worden als natuurvriendelijke oevers uitgevoerd. Appartementengebouw Op de huidige locatie van de RK kerk zal een appartementengebouw gerealiseerd worden met grote woningen (circa 150 m2 gebruiksoppervlak, GBO). Het is wenselijk dat dit appartementengebouw aansluit op de situering, de bouwhoogte en materialisatie van het appartementengebouw bij de rotonde en daarmee ook op de appartementengebouwen die elders langs de Nieuwe Tiendweg ontwikkeld worden, bijvoorbeeld bij Tiendhoven. Het parkeren zal in gebouwde vorm opgelost moeten worden. De ruimte tussen het gebouw en de Nieuwe Tiendweg wordt als groene ruimte gehandhaafd en kan gedeeltelijk als tuin ingericht worden. Aan de zijde van de Oude Tiend wordt de waterberging aangelegd die de vermindering door de gedeeltelijke situering van de nieuwe kerk in de vijver compenseert. Door de waterberging met een kade af te scheiden van de Oude Tiend kan een vijver met waterplanten worden aangelegd waar de wadi op een vanzelfsprekende manier op kan aansluiten. Die kade herinnert aan de Oude Tiendweg die hier ooit gelopen heeft. Een elzenhaag op de kade benadrukt het tracé en vormt tevens een groen scherm in het IJsselpark. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 11

12 De ruimte tussen het nieuwe appartementengebouw en de nieuwe kerk kan ingericht worden als verhard kerkplein, waar ook bezoekers kunnen parkeren en het parkeren voor invalide bezoekers van de kerk en de stalling van fietsen opgelost kan worden. In het verlengde van de Memlingstraat zal, overeenkomstig de bedoeling van het bestemmingsplan, een verbinding voor voetgangers en fietsers met het voetpad en fietspad langs de Nieuwe Tiendweg aangelegd worden. Het kerkplein wordt verhard met een gebakken steen met een roodbruine tint; incidenteel kan hardsteen worden toegepast. De eventuele brug over de Oude Tiend zou door hoogte en (geringe) breedte de overgang over het water kunnen markeren. In de doorgang tussen het bestaande en het nieuwe appartementengebouw wordt het huidige voetpad gehandhaafd. De afstand tussen het voetpad en het bestaande gebouw wordt gelijk worden aan de afstand tot het nieuwe gebouw. De hoofdtoegang van het gebouw komt aan de zijde van de Nieuwe Tiendweg, de toegang tot de gebouwde parkeervoorziening komt aan de zijde van de nieuwe kerk. Afmetingen appartementengebouw De minimum afstand van het gebouw tot de Nieuwe Tiendweg is gelijk of groter dan de afstand van het aangrenzende appartementengebouw tot de nieuwe Tiendweg (22.0 meter), de diepte is ongeveer gelijk aan dat gebouw, circa15,0 meter voor de woonverdiepingen en circa 19.5 meter voor de parkeergarage. De entree kan gelijk het aangrenzende appartementengebouw tot en met de eerste woonlaag uitgebouwd worden. De afstand tot het appartementengebouw aan de Van Scorelstraat wordt 9.0 meter. Aan de zijde van de nieuwe kerk wordt (globaal) de voorgevelrooilijn van de woningen langs de Memlingstraat aangehouden, zij het dat het appartementengebouw op de richting van de Nieuwe Tiendweg wordt georiënteerd. Daarmee is de grootste lengte van de footprint 45.0 meter en de minimum afstand tot de kerk 18.0 meter. Bouwhoogte appartementengebouw De max. bouwhoogte bedraagt 17,70m (5*3.20 voor de woonlagen voor de halfverdiepte parkeergarage). Die laatste maat wordt gelijk aan de onderbouw aan de Van Scorelstraat. Hier komt een lifthuis (ondergeschikte dakopbouw) beperkt bovenuit (circa 1.00 meter). De flat aan de Van Scorelstraat heeft 4 lagen op een onderbouw met zeer prominente lifthuizen, die de hoogte van het blok in feite op 5 lagen brengt. Het nieuwe appartementengebouw wordt circa 1.00 meter hoger dan de bovenkant van de lifthuizen van de Van Scorelstraat. De Urbanvilla aan de Memlingstraat heeft een 6e laag (het gedraaide kwadrant), maar geen onderbouw. De hoogte daarvan is circa 18 meter en daarmee ongeveer gelijk aan de nieuwe appartementen. Dit is geïllustreerd op doorsnede A-A op de laatste pagina. Het bouwplan waarvoor eerder bouwvergunning is gegeven was overigens 7 woonlagen op onderbouw dus circa 22,5 meter. De bovenzijde van de parkeerlaag (terras of woningvloer) ligt maximaal 1.2 meter boven maaiveld of sluit aan op de hoogte van de parkeerlaag van het aangrenzende gebouw. Het aantal woonlagen is 4; een 5 e laag voor een daklaag (penthouse) is toegestaan als deze terugligt ten opzichte van de hoofdgevels. De maximum bouwhoogte van het gebouw is 17,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 12

13 Aan de zijde van de Nieuwe Tiendweg kan een tuin aangelegd worden waarvan de afstand tot de kant van de weg tenminste 12,0 meter bedraagt en incidenteel, bij de entree, 10,00 meter. Karakteristiek appartementengebouw Het is wenselijk dat dit nieuwe appartementengebouw een ingetogen architectuur krijgt, zodat het als achtergrond kan dienen voor het nieuwe kerkgebouw, dat het bijzondere element op deze locatie zal zijn. Het appartementengebouw wordt gebouwd in baksteen met duurzame mooi verouderende materialen; naast baksteen, natuursteen, glas, hout, metaal. De toepassing van kunststof en plaatmaterialen is uit oogpunt van duurzaamheid niet gewenst. De overheersende kleur is rood/bruin voor de baksteen en, naast wit, gedekte tinten voor de overige materialen. Door de kleur van de baksteen onderscheidt dit gebouw zich duidelijk van de kleurstelling van het gebouw aan de van Scorelstraat waarmee het in de welstandsnota bedoelde verschil in verschijning van de bebouwing langs de Nieuwe Tiendweg kan worden gerealiseerd. De bebouwing dient met voorzijden (gevels met ramen) op de openbare ruimte te zijn gericht, eventuele galerijen worden inpandig opgelost. Voor een beschrijving en de gehanteerde welstandcriteria wordt verwezen naar de welstandsnota van de gemeente. Politiekeurmerk Veilig Wonen De woningen moeten voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen voor nieuwbouw Duurzaam bouwen Vanzelfsprekend moet voldaan worden aan het Bouwbesluit en de daarin geëiste EPC van 0,8. Gestreefd wordt naar een lagere norm. Voor de nieuwbouw in de gemeente is minimalisering van het energieverbruik een centraal thema. Het, eventueel in de toekomst, aanbrengen van PV panelen of warmtecollectoren zal meegenomen worden in het ontwerp. De woningen worden levensloopbestendig ontworpen, het casco is eenvoudig aanpasbaar zodat veranderingen kunnen worden aangebracht zonder dat het casco gesloopt hoeft te worden. Het gebruik van duurzame, niet vervuilende, materialen is voorgeschreven. Het bouwplan voor de appartementen, in combinatie met het reeds gerealiseerde kerkgebouw, is zodanig opgezet dat aan de voorwaarden zoals omschreven in de bouwregels wordt voldaan. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 13

14 3. Omgevingsaspecten. 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen de verschillende omgevingsaspecten nader worden beschreven en toegelicht. 3.2 Verkeer. Verkeer Het aantal verkeersbewegingen van en naar het appartementencomplex bedraagt per etmaal circa 5 x 14 = 70. De Memlingstraat en aansluitende andere wegen in de wijk zijn zodanig gedimensioneerd, dat deze bewegingen kunnen worden verwerkt. Dit geldt eveneens voor de verkeersbewegingen in relatie tot de RK-kerk. Parkeren Ten behoeve van de toekomstige parkeersituatie is een parkeerbalans opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de kerk, school en omliggende woonbebouwing. De balans is als bijlage toegevoegd. Op basis van de kengetallen uit het CROW handboek (uitgave ASVV 2004) én gehouden parkeertellingen is in de praktijk vastgesteld dat de grootste parkeerdruk plaatsvindt op zondagochtend. Deze periode is maatgevend. Dit betekent dat er minimaal 116 parkeerplaatsen in de directe omgeving aanwezig moeten zijn. In de huidige situatie zijn er in totaal 98 formele parkeerplaatsen beschikbaar. In de praktijk wordt echter ook op zeer drukke momenten op zondagtochtend op ca. 22 plaatsen informeel geparkeerd in de nabijheid van de kerk. Dit levert in de praktijk geen problemen op. Tijdens telmomenten bleek er op dat moment nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig in de directe omgeving, zoals de Rembrandtlaan. Op andere momenten in de week is de parkeerdruk, wanneer er geen kerkdiensten zijn, aanmerkelijk lager. De gemiddelde bezetting is dan ca. 62%. Ten opzichte van de huidige situatie worden met de herinrichting van de openbare ruimte in totaal ca. 3 parkeerplaatsen toegevoegd. Het totaal aantal parkeerplaatsen komt daarmee op 101 (98+3). Inclusief de informele parkeerruimte komt het totaal op 123 (101+22), hetgeen voldoende wordt geacht Flora en fauna Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet is het van belang bij de ruimtelijke planvorming vooraf te onderzoeken of en welke dier- en plantensoorten er voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de gevonden soorten. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 14

15 In december 2005 heeft een algemeen natuuronderzoek plaatsgevonden, terwijl in oktober 2006 is gerapporteerd over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Gezien het tijdsverloop na die onderzoeken is er voor gekozen om een actualiserende quick scan te laten uitvoeren. Deze quickscan is in november 2009 uitgevoerd. In het daarop betrekking hebbende rapport (Quick scan flora en fauna, Hamabest, R GML-F01, 24 november 2009) is verslag gedaan van de bevindingen. De conclusie is dat de voormalige kerk een potentiële verblijfplaats is voor vleermuizen. Voor de overige doelsoorten zijn er geen bijzondere natuurwaarden geconstateerd. Inmiddels is uit nader onderzoek (rapportage Hamabest, 1 september 2010) op diverse data gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat vleermuizen de opstal of de bomen gebruiken als vaste verblijfplaats. Er is geconcludeerd dat er in de huidige situatie met betrekking tot de voorgenomen activiteiten geen procedurele gevolgen te verwachten zijn. Overigens zal moeten worden voldaan aan de algemene zorgplicht, zoals opgenomen in de Flora- en Faunawetgeving. 3.4 Archeologische waarden en cultuurhistorie. In Europees verband is het zogenaamde Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. De provincie Zuid-Holland heeft de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland vastgesteld (CHS). Dit is, samen met de bepalingen in het bestemmingsplan, het archeologisch toetsingskader bij de beoordeling van ruimtelijke plannen. Uit de kaart behorende bij de CHS blijkt dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een lage kans op aanwezigheid van archeologische waarden. Om deze reden is geen verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een fragment van bedoelde kaart is hierna afgedrukt. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 15

16 Cultuurhistorische waardenkaart provincie Zuid-Holland Plangebied: Kenmerk: Lage trefkans land Waarde: Kleine kans op archeologische sporen Overigens wordt voor de volledigheid vermeld, dat er hier ook geen sprake is van aanwezigheid van een molenbiotoop. 3.5 Waterhuishouding De watertoets ten behoeve de voorgestane ontwikkeling heeft ten doel het verkrijgen van inzicht in de waterhuishoudkundige consequenties van het plan en het vaststellen van eventuele mitigerende of compenserende maatregelen. Bij het uitvoeren van de watertoets voor het realiseren van het beoogde appartementencomplex is het vigerende beleid op het gebied van water en ruimtelijke ordening van de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpen aan den IJssel als uitgangspunt gehanteerd. Dit betekent dat aandacht dient te worden besteed aan de aspecten wateroverlast en de veiligstelling van een duurzaam watersysteem. Concreet heeft dit tot gevolg dat bij ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied, waar mogelijk, rekening moet worden gehouden met het realiseren van open water in het plangebied. Daarnaast wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de doelstellingen van duurzaam waterbeheer, zoals: - vasthouden van gebiedseigen water van goede kwaliteit; - buffering of scheiding van schone en minder schone watersystemen bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 16

17 - voorkomen van verontreinigingsrisico s (voorkomen verontreiniging via riooloverstorten, verontreinigingen aanpakken bij de bron, etc); - bereiken goede waterkwaliteit en het vergroten van de ecologische potenties van het water inclusief de oeverzones (voorkomen van doodlopende watergangen,inrichting van natuurvriendelijke oevers, etc.) - afkoppelen van verhard oppervlak waardoor de hydraulische belasting van de zuivering afneemt, het rendement van de zuivering toeneemt en de belasting op het gemengd stelsel afneemt (en daarmee ook de vuilemissie vanuit het gemengd stelselnaar het oppervlaktewater). - voorkomen van verdere versnippering van peilgebieden; - afstemming van beheer en onderhoud op natuurlijke variëteit en natuurlijke ingerichte watergangen. - De beoogde locatie is gelegen in bestaand bebouwd gebied en is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Voor de realisering van de nieuwe RK-kerk is door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard op 23 november 2007 een keurvergunning verleend. In die vergunning is als voorwaarde opgenomen dat er 680 m2 aan compenserend water moet worden gerealiseerd. Die voorwaarde moet nog worden vervuld. Overigens is er klaarblijkelijk bij de bouw van de nieuwe kerk iets meer gedempt, aangezien er volgens berekening 736 m2 minder water aanwezig is dan voorheen. Naast deze 736 m2 watercompensatie ten gevolge van de realisering van de nieuwe kerk, is er aanvullend bezien of de realisering van het appartementengebouw ter vervanging van de oude kerk nog aanleiding geeft voor het maken van extra watercompensatie. In de nieuwe situatie is er (exclusief nieuwe kerk) 884 m2 appartementengebouw en m2 terreinverharding = m2 verharding. Ten opzichte van de oude situatie is dat 89 m2 meer verharding. Daarvan moet 35 % gecompenseerd worden, derhalve 31 m2. Dus bovenop de al te compenseren 736 m2, moet er nog 31 m2 extra, derhalve in totaal 767 m2 water komen. Op de hierna opgenomen tekening is de nieuwe situatie weergegeven. Het te realiseren extra water is weergegeven, terwijl er zo ook een hoofdwatergangbreedte van 9,7 m wordt gerealiseerd. In totaal wordt er 820 m2 gecompenseerd, derhalve ruim voldoende. Van de zijde van het Hoogheemraadschap Schieland is bij mailbericht van 14 februari 2011 aangegeven, dat de in de waterberekening aangegeven hoeveelheden in overeenstemming zijn met het beleid van het hoogheemraadschap. De op tekening aangegeven wadi moet wel zo gemaakt zijn dat deze kan fungeren als waterberging. Dat betekent dat deze niet te ondiep gemaakt mag worden (tot maximaal 0,1 meter boven waterpeil). Verder is het beheer en onderhoud van de wadi een aandachtspunt. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 17

18 De voorgestelde duikerverbinding moet een diameter van minimaal 0,60 meter hebben en moet met 1/3 lucht worden aangelegd. Hier wordt mee rekening gehouden bij de aanleg van de watervoorzieningen. Tevens heeft het hoogheemraadschap aangegeven dat het van belang is dat er geen uitlogende materialen worden toegepast voor het dakoppervlak en het pand wordt aangesloten op het riool. Aan beide eisen zal worden voldaan. Voor de werken is een watervergunning vereist. Hiervoor zal een aanvraag worden ingediend worden bij het hoogheemraadschap. 3.6 Geluid Het geluidsaspect is relevant in relatie tot industrielawaai, wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai. Toetsingskader is de Wet Geluidhinder en enkele uitvoeringsbesluiten Industrielawaai/spoorweglawaai Het plangebied bevindt zich niet binnen een geluidszone van een spoorweg of een bedrijfsterrein. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 18

19 3.6.2 Wegverkeerslawaai Wat betreft wegverkeerslawaai dient op grond van het bepaalde in artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder te worden bezien of er sprake is van een geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai binnen de voorkeursgrenswaarde L den van 48 db. Uit het akoestisch onderzoek d.d. 23 november 2009 van Greten Raadgevende Ingenieurs (rapportnr. Rakv320aaAO.nh) blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Nieuwe Tiendweg en de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels op diverse punten de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De hoogste waarde bedraagt 60 db L den. In het rapport wordt stilgestaan bij de mogelijk te nemen bron- en/of overdrachtsmaatregelen, maar geconcludeerd wordt dat uit financiële en stedenbouwkundige overwegingen er aanleiding bestaat om geen maatregelen te treffen, maar om een hogere grenswaarde procedure als bedoeld in artikel 83, lid 2 Wet geluidhinder te voeren. Burgemeester en wethouders hebben besloten om een hogere grenswaarde vast te stellen. Uiteraard moeten er wel isolerende maatregelen worden getroffen om het binnengeluidsniveau in de woningen te laten voldoen aan de daarvoor geldende normen. 3.7 Bodem In het verleden zijn er in het plangebied diverse onderzoeken verricht naar de kwaliteit van de bodem. De meeste recente betreffen: - oriënterend bodemonderzoek Hobbemalaan te Krimpen aan den IJssel, Tauw, 8 december 2000, R FLS-D01-R; - saneringsplan Memlingstraat te Krimpen aan den IJssel, Tauw, 3 september 2003, R RDO-D01-R; - aangepast saneringsplan Memlingstraat te Krimpen aan den IJssel, Tauw, 17 februari 2011, projectnr ; - verkennend en nader bodemonderzoek Memlingstraat te Krimpen aan den IJssel, Tauw, 19 september 2003, R RDO-D01-R. Uit de onderzoeken bleek dat er met name aan de zuidoostzijde van de kerk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De toplaag is ter plaatse tot een diepte van 0,5 meter sterk verontreinigd met PAK. Het volume sterk verontreinigde grond bedraagt circa 225 m3. Het opstelde saneringsplan voorziet in het verwijderen van deze verontreiniging. Overigens is de grond geschikt om gebruikt te worden overeenkomstig de gedachte woonbestemming. Aangezien het ontwerp voor het appartementengebouw enigszins is aangepast ten opzicht van 2003, is het saneringsplan eveneens aangepast. Bij de provincie als bevoegd gezag, daartoe vertegenwoordigd door de DCMR, is gemeld dat het bouwplan is aangepast en dat daartoe het saneringsplan ook is aangepast. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 19

20 Inmiddels is van de zijde van de DCMR aangegeven dat met het aangepaste saneringsplan kan worden ingestemd en dat de saneringsbeschikking overeenkomstig zal worden aangepast. Voordat de bouwwerkzaamheden starten, zal de vereiste sanering worden uitgevoerd. 3.8 Geur. Het perceel bevindt zich niet binnen een geur- en/of stankcirkel, waardoor het aspect geur/stank geen belemmeringen oplevert voor de realisering van het bouwplan. 3.9 Luchtkwaliteit De 'Wet luchtkwaliteit' is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit De Wet luchtkwaliteit vormt een integraal onderdeel van de Wet milieubeheer. De aanleiding voor de Wet luchtkwaliteit is de maatschappelijke discussie die ontstond als gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke ordeningsprojecten en luchtkwaliteit. De directe koppeling had tot gevolg dat veel geplande (en als noodzakelijk of gewenst ervaren) projecten geen doorgang konden vinden in overschrijdingsgebieden. Bovendien moest voor ieder klein project met betrekking tot luchtkwaliteit een uitgebreide toets gedaan worden. Met de nieuwe Wet luchtkwaliteit en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (amvb besluit niet in betekenende mate bijdragen) en ministeriële regelingen (mr Regeling niet in betekenende mate bijdragen) die gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit in werking treden. Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in werking getreden Met dat NSL is de aanvankelijke norm van het toegestaan zijn van 1% verslechtering van de luchtkwaliteit ten gevolge van stikstofdioxide en fijn stof vervallen en is de nieuwe norm dat er geen sprake mag zijn van een verslechtering van 3 %. De nieuwe RK-kerk is een voortzetting van de al aanwezige bestaande kerk, waardoor geen wijziging optreedt in aantal verkeersbewegingen. Ten aanzien van het appartementencomplex kan worden geconcludeerd, dat de realisering van 14 woningen, niet betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Voor de volledigheid is uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening ook de heersende luchtkwaliteit in ogenschouw te nemen. Op basis van de landelijk beschikbare GCNwaarden (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) kan gesteld worden dat de jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor stikstofdioxide 29,5 (2010) microgram per kubieke meter lucht bedraagt en voor fijn stof is dit 25,6 (2010) microgram per kubieke meter. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 20

21 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de luchtconcentraties ruim voldoen aan de normering Wet milieubeheer onderdeel luchtkwaliteit (grenswaarde voor stikstofdioxide en fijn stof bedragen 40 microgram per kubieke meter, te bereiken in 2015 respectievelijk in 2011). De algehele conclusie is dat vanuit het aspect luchtkwaliteit er geen belemmering bestaat voor de geplande ontwikkeling Externe veiligheid Wettelijk kader Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de EV worden twee normstellingen gehanteerd: het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers; het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen; Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR: rond inrichtingen waarin opslag / verwerking gevaarlijke stoffen plaatsvindt; langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Risico s verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in diverse risicoatlassen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is opgenomen dat voor iedere toename van het GR een verantwoordingsplicht geldt, ook als de verandering geen overschrijding van de norm veroorzaakt. Uit het advies van de DCMR d.d. 13 december 2010 nr is het volgende op te maken. Inrichtingen In de nabijheid van dit plangebied bevinden zich geen inrichtingen die uit het oogpunt van externe veiligheid relevant zijn voor de gewenste ontwikkeling. Transport Het plangebied is gelegen aan de Nieuwe Tiendweg. Over deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het toetsingskader voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt gevormd door de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (crnvgs). Hierin is bepaald dat geen nieuwe (beperkt) kwetsbare bestemmingen mogen worden gerealiseerd binnen de plaatsgebonden risicocontour PR 10"^. Tevens is in de crnvgs bepaald dat voor een toename van het groepsrisico dan wel een overschrijding van het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde verantwoording moet worden afgelegd. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 21

22 In het onderhavige geval betreft het uitsluitend het vervoer van LPG ten behoeve van de bevoorrading van het verderop gelegen tankstation Langeland en het vervoer van diesel en benzine voor tankstation Langeland en het shellstation aan de Burgemeester Aalberslaan. Het aantal transporten op jaarbasis is derhalve zeer laag. De Nieuwe Tiendweg heeft daardoor geen PR 10"^ contour. Het invloedsgebied voor het groepsrisico voor het vervoer van LPG bedraagt 325 meter. Het plangebied bevindt zich geheel binnen het invloedsgebied. Volgens de crnvgs behoeft het groepsrisico niet altijd berekend te worden, in eerste instantie kan gebruik worden gemaakt van de vuistregels van de PGS 3: 'Guidelines for Quantitative Risk Assessment', uitgave december In deze vuistregels is gesteld dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden indien in een dichtbevolkt gebied (meer dan 100 personen per hectare) het aantal transporten LPG over een stedelijke weg minder bedraagt dan 500. Gelet op het feit dat de doorzet van het tankstation is beperkt tot m^, zal deze hoeveelheid transporten niet worden behaald. Daarom is in dit geval een berekening van het groepsrisico niet noodzakelijk. Voor de verantwoording van het groepsrisico is het wel noodzakelijk dat het plan wordt voorgelegd aan de VRR voor advies over zelfredzaamheid en bestrijding van rampen. Conclusie Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van de gewenste ontwikkeling. Vanwege het transport van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen over de Nieuwe Tiendweg zal het plan nog wel worden voorgelegd aan de VRR voor advies inzake bestrijding van rampen en zelfredzaamheid, zodat verantwoording van het groepsrisico kan plaatsvinden Kabels en leidingen In de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. Er is een gemengd rioolstelsel aanwezig. Daarnaast zijn er in of nabij het plangebied de gebruikelijke kabels en leidingen van de nutsbedrijven, zoals KPN, elektriciteit, gas etc. aanwezig. Voor het overige zijn er geen belemmerende kabels en leidingen aanwezig. De uitvoering van het bouwplan levert om die reden geen bijzondere aandachtspunten op ten gevolge van aanwezige kabels en leidingen. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 22

23 4. Juridische toetsing. 4.1 Juridische planopzet. Het bestemmingsplan is opgesteld aan de hand van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008). In vergelijking met zijn voorganger zijn een aantal belangrijke verschillen te noemen: - De SVBP kent een limitatief stelsel van hoofdbestemmingen; - Er is een limitatief stelsel van functie en bouwaanduidingen; - De SVBP 2008 kent een aantal standaarden met betrekking tot de begrippenomschrijving en de wijze van meten; - De wet ruimtelijke ordening kent een verplichte antidubbeltelbepaling en voorziet tevens een verplichte standaard voor overgangsrechtelijke regels. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening in werking getreden. De verplichting om bestemmingsplannen geheel digitaal op te stellen en vast te stellen is op 1 januari 2010 in werking getreden. Dit bestemmingsplan voldoet aan de digitale eisen uit de Wet ruimtelijke ordening. 4.2 Bestemmingswijzer Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) In het bestemmingsplan zijn een viertal bestemmingen opgenomen. De bestemming Wonen maakt de bouw van het appartementencomplex mogelijk. Via de bouwaanduiding gestapeld is duidelijk gemaakt dat het gaat om meergezinswoningen. De woningen mogen voor een ondergeschikt gedeelte worden gebruikt voor aan huis gebonden beroepen. De bestemming Maatschappelijk met de aanduiding religie voorziet in de bestemming van de nieuwe RK-kerk. De bestemming Groen voorziet in de realisering van de groenvoorzieningen rondom het appartementencomplex, inclusief voet- en fietspaden, water en speelvoorzieningen. De bestemming Verkeer is toegepast voor het gebied tussen de kerk en het appartementencomplex. Binnen die bestemming zijn rijbanen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen mogelijk Inleidende bepalingen. De artikelen 1 en 2 bevatten de algemene regels zoals de begripsbepalingen en de wijze van meten Algemene bepalingen. De Anti-dubbeltelregel en de overgangsregels zijn overgenomen uit het Bro. Daarnaast is een artikel opgenomen voor de titel van het plan, voor toegelaten overschrijdingen, algemene afwijkingsbepalingen en aanvullende werking van de bouwverordening. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 23

24 4.3 Plantoetsing en handhaving. De gemeente Krimpen aan den IJssel is belast met het toezicht op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in dit bestemmingsplan. Bij de opstelling van de bouwregels is de bestemmingsplansystematiek van de gemeente Krimpen aan den IJssel zoveel mogelijk in acht genomen. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 24

25 5. Uitvoering. 5.1 Economische uitvoerbaarheid. De nieuwe RK-kerk is inmiddels gerealiseerd, nadat hiervoor een vrijstellingsprocedure ex toenmalig artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gevolgd. Deze ontwikkeling is gerealiseerd. Het appartementencomplex aan de Memlingstraat omvat de realisatie van 14 koopappartementen en een parkeergarage met 28 parkeerplaatsen. De gemeente heeft met het bestuur van de RK-kerk een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten, waarin deze ontwikkeling zijn beschreven. Dit betekent dat het kostenverhaal is verzekerd. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro te worden vastgesteld. 5.2 Planschade. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is ter afdekking van eventuele planschadeclaims een planschadeovereenkomst ex artikel 6.4a Wro afgesloten. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 25

26 6. Overleg ex artikel Besluit op de ruimtelijke ordening. 6.1 Vooroverleg In het kader van het overleg als bedoeld in artikel van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het voorontwerpplan aan de volgende instanties voorgelegd. 1. Provincie Zuid-Holland, afdeling Ruimtelijk Beheer; 2. VROM-Inspectie, Regio Zuid-West; 3. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard; 4. DCMR; 5. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 6. N.V. Nederlandse Gasunie. Deze instanties hebben de volgende reacties ingediend. Provincie Zuid-Holland Bij brief van 22 maart 2011, kenmerk PZH , heeft de provincie bericht, dat het bestemmingsplan conform het provinciaal beleid is, zoals vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte. VROM-Inspectie, Regio Zuid-West Bij mailbericht van 17 maart 2011 is bericht dat het plan de betrokken rijksdiensten, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK , nr. 1) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Bij brief van 29 maart 2011, P , heeft het Hoogheemraadschap bericht, dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. DCMR Bij brief van 12 april 2011, kenmerk , heeft de DCMR gereageerd op het voorontwerp. De DCMR kan zich vinden in het voorontwerp, behoudens twee kleine opmerkingen op het terrein van luchtkwaliteit en geluid. Deze opmerkingen zijn verwerkt. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bij brief van 18 maart 2011, kenmerk 11UIT03582/R&C/JT/MB/ML, heeft de Veiligheidsregio een reactie gegeven. Samengevat betreft de reactie: 1. Er dient minimaal één nooduitgang van de Nieuwe Tiendweg af gericht te zijn. Reactie: de hoofdingang voor bewoners is aan de Nieuwe Tiendweg, er is evenwel ook een ontsluiting op de Memlingstaat, derhalve afgericht van de Nieuwe Tiendweg; bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 26

27 2. Er moet worden voldaan aan de bluswatervoorziening en de bereikbaarheid moet voldoen aan de richtlijnen van de NVBR. De Brandweeg Rotterdam-Rijnmond moet de brandvoorzieningen goedkeuren. Reactie: er zal aan de normen worden voldaan en de goedkeuring van de Brandweer zal worden gevraagd. 3. Geadviseerd wordt om zorg te dragen voor een goede voorlichting en instructie van aanwezige personen. Reactie: hier zal aandacht aan worden besteed, in het gebouw zal een vluchtplan worden opgehangen. N.V. Nederlandse Gasunie Bij mailbericht van 22 maart 2011 heeft NV Nederlandse Gasunie bericht, dat het plangebied buiten de invloedssfeer ligt van de dichtst bijliggende leiding van Gasunie. 6.2 Resultaten inspraakprocedure Het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbouwplan hebben vanaf 10 maart 2011 gedurende zes weken ter visie gelegen bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis. Dit is kenbaar gemaakt via een officiële bekendmaking in de IJssel- en Lekstreek, de direct omwonenden zijn rechtstreeks hiervan in kennis gesteld, het voorontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op en er is op 28 maart 2011 een inloopbijeenkomst gehouden. Er zijn zeven inspraakreacties ingediend, zes ervan waren afkomstig van bewoners van de Leeuwerikstraat. Burgemeester en wethouders hebben een inspraakrapport opgesteld en vastgesteld, waarin op de ingediende inspraakreacties wordt ingegaan. Voor de inhoud ervan, wordt verwezen naar dat inspraakrapport d.d. 28 juni De inspraakreacties hebben geen aanleiding gegeven om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het bouwplan c.q. het bestemmingsplan. 6.3 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn enige zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden behandeld in de Nota beantwoording zienswijzen. Geen van de zienswijzen geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan. bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 27

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Bouwregels voor de herontwikkeling van de locatie RK kerk. Inleiding Door de r.k.-parochie wordt een nieuw kerkgebouw ontwikkeld in de waterpartij nabij de Memlingstraat.

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Februari 2013 1 Op 18 september 2012

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf

Ruimtelijke onderbouwing. Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf Ruimtelijke onderbouwing Realiseren bed&breakfast Abbekesdoel 93b te Bleskensgraaf april 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Projectomschrijving 4 2. Beschrijving plangebied 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

M i l i e u h y g i ë n i s c h e k w a l i t e i t v a n d e b o d e m

M i l i e u h y g i ë n i s c h e k w a l i t e i t v a n d e b o d e m 1 I n l e i d i n g Op de hoek van de Bouwakker en het Haverstuk in de wijk De Bouwen te Drachten was voorheen een garagebedrijf gevestigd. Dit bedrijf is naar elders verplaatst. Voor de betreffende locatie

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015

Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg 5 maart 2015 - 2 - Ruimtelijke Onderbouwing Woningbouwplan Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Inhoud blz. Inleiding. 3 De Historie en

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede'

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Toelichting Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' Plantype Rapporttype Planidentificatie Status : Bestemmingsplan : Toelichting : NL.IMRO.1714.bp14dorpsplein9-VG01

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a

B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a17.00211 Classificatie: Openbaar Datum vergadering: 09/05/2017 Onderwerp: Vaststellen uitwerkingsplan Veld 5 't Laar Besluitnummer: b 17.00234 Het college besluit:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Gemeente Castricum Datum: 18 december 2009 Werknummer: 080077 Opdrachtgever: G.J. Terluin Frans Halslaan 44A 1921 EP Akersloot Tel:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233

BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233 BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233 TOELICHTING 17 december 2013, GEMEENTE AMSTERDAM, STADSDEEL ZUID TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK/VAN OSTADESTRAAT 233 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Aan de gemeenteraad Zaaknummer 117260 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A',

Nadere informatie

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ontwerp projectbesluit Januari 2013 Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Raadsvoorstel concept t.b.v. terinzageligging

Raadsvoorstel concept t.b.v. terinzageligging Raadsvoorstel 2017. concept t.b.v. terinzageligging Onderwerp vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Assumburg 2-4 Portefeuillehouders Adam Elzakalai Steller Cor Hogenkamp Collegevergadering Raadsvergadering

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Driemanspolder/ Van Leeuwenhoeklaan

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Driemanspolder/ Van Leeuwenhoeklaan Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Driemanspolder/ Van Leeuwenhoeklaan Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling September 2011 1 Op 28 juni

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak)

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 2013 IMRO.NL.0737.11BPIII-ow01 Toelichting Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 1 Inleiding Er is medewerking gevraagd aan

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Bestemmingsplan. F e b r u a r i 2 0 1 4

Bestemmingsplan. F e b r u a r i 2 0 1 4 Bestemmingsplan Dammeloane 7, Damwâld F e b r u a r i 2 0 1 4 1 Figuur 1 Ligging plangebied 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Aanleiding... 5 2. Beleidskader... 5 Bestemmingsplan... 5 Omgevingsvergunning...

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Nota overleg en staat van wijzigingen uitwerkingsplan Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 5, fase1

Nota overleg en staat van wijzigingen uitwerkingsplan Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 5, fase1 uitwerkingsplan Westpolder/Bolwerk 2012, deelplan 5, fase1 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0104U07-VONT 27 oktober 2015 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Overleg 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Overlegreacties en

Nadere informatie