Haagse Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master OrganisatieCoaching, hbo-master; Variant: deeltijd. Visitatiedatum: 21 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master OrganisatieCoaching, hbo-master; Variant: deeltijd. Visitatiedatum: 21 september 2006"

Transcriptie

1 Haagse Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master OrganisatieCoaching, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 21 september 2006 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, april 2007

2 2/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 12 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 25 Onderwerp 4 Voorzieningen 27 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 29 Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 30 Deel C: Bijlagen 33 Bijlage 1 Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 34 Bijlage 2 Deskundigheden panelleden 39 Bijlage 3 Bezoekprogramma 43 Bijlage 4 Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 3/45

4 4/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 5/45

6 6/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Master OrganisatieCoaching van de Haagse Hogeschool heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de toets nieuwe opleiding. Het onderzoek is feitelijk gestart in juli 2006, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport (informatiedossier) bij NQA heeft aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek was er een panelbezoek aan de opleiding. Dit bezoek vond plaats op 21 september In het panel hebben de volgende personen zitting genomen: Mevrouw prof. dr. M.A.O. Bouverne-De Bie (voorzitter); De heer C.P.M. Cloin MMC (domeinpanellid Begeleidingskunde); Mevrouw drs. L. Ravestein (NQA-auditor tot 1 november 2006); Mevrouw M. Snel (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de tweepuntsschaal (onvoldoende, voldoende) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De nieuw te starten hbo-masteropleiding Master OrganisatieCoaching (MOC) van de Haagse Hogeschool/Technisch Hogeschool Rijswijk (verder aangeduid met HHS) zal worden aangeboden vanuit de academie voor Master & Professional Courses van de afdeling Master Studies. De HHS biedt in totaal 40 hbo-opleidingen, in voltijd, duaal en deeltijd varianten aan voor in totaal ongeveer studenten. Momenteel biedt de HHS elf (inter-)nationale nietbekostigde masterprogramma s aan vanuit de academie voor Master & Professional Courses. Deze academie biedt tevens verschillende post-hbo-opleidingen aan, waaronder Supervisie en Professionele Begeleiding. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 7/45

8 Met de invoering van het bachelor-master stelsel heeft de HHS zich ten doel gesteld om voor elk bachelordomein een aansluitende hbo-masteropleiding (professionele master) te ontwikkelen. De professionele masteropleidingen zullen aansluiten bij de inrichting en onderwijsfilosofie zoals deze ook voor de bacheloropleidingen gelden. De werkwijze die wordt gehanteerd bij de uitvoering van het onderwijs en de mate van competentiegerichtheid zullen overeenkomen. Tevens ontwikkelt de HHS schakelprogramma s voor haar afgestudeerde bachelorstudenten om de doorstroom van studenten naar universitaire masters te stroomlijnen. Hiervoor heeft de HHS met een aantal universiteiten, zoals de Universiteit van Leiden en de Technische Universiteit Delft, structurele samenwerkingsverbanden. De nieuwe opleiding MOC sluit aan bij verschillende bachelordomeinen, waaronder Social Work, Health en HRM. MOC richt zich in eerste instantie op de bachelors Social Work. Voor de opzet van het programma bouwt de MOC voort op de bestaande post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. De afdeling Master Studies waartoe de academie voor Master & Professional Courses behoort, kent een eigen General Advisory Board (adviesraad) die de afdeling voorziet van bevindingen over de bestaande en nieuw op te zetten masteropleidingen. Voor iedere opleiding binnen deze afdeling is een Course Manager aangesteld en is een opleidingsspecifieke Advisory Board actief. Het beroepenveld van de afdeling heeft aangegeven dat er behoefte is aan een masterprogramma op het terrein van begeleidingskunde. De academie voor Master & Professional Courses heeft een marktonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de doelgroep van de MOC bestaat uit begeleiders die meer willen dan goed coachen of superviseren en die zich verder willen bekwamen in de samenhang tussen organisatievragen, leerprocessen en begeleidingsmethoden. De MOC biedt een tweejarig deeltijdprogramma van totaal 60 studiepunten. Instromende studenten dienen een relevante hbo-bacheloropleiding en minimaal vier jaar werkervaring in een functie op bachelorniveau, waarin begeleiding plaats vindt, te hebben. Daarnaast stelt de opleiding als instroomvereiste dat de aspirant-organisatiecoach ervaring heeft als supervisant bij een geregistreerde supervisor. De beoogde jaarlijkse instroom bedraagt vijftien studenten. Het programma van de MOC kent twee fasen: een fase waarin de student in zeven maanden wordt opgeleid tot coach en een tweede fase van zeventien maanden die daarop voortbouwt, waarin wordt toegewerkt naar organisatiecoach. De opleiding maakt daarbij onderscheid in drie niveaus: micro, meso en macro. De eerste fase richt zich op de mensgerichte coachingsaspecten op microniveau (in de context van een organisatie). Vanuit dat niveau wordt toegewerkt naar steeds complexere situaties doordat organisatorische en onderzoeksmatige aspecten geïntegreerd met coaching leiden tot begeleidingskunde op macroniveau. 8/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

9 Gedurende het visitatieproces heeft de opleiding, na overweging van de naam Master Begeleidingskunde, gekozen voor de naam Master OrganisatieCoaching, met als ondertitel begeleidingskunde. De opleiding geeft aan dat de nomenclatuur in het vakgebied tussen begeleidingskunde en organisatiecoach uitsluitend een gevoelsmatig verschil kent in de betekenis tussen beide omschrijvingen. In deze gevoelsmatige betekenis is organisatiecoaching begeleidingskunde als tool of management. De HHS kiest in die betekenis voor de naam Master OrganisatieCoaching. Voor de uitvoering van de nieuwe opleiding zijn tien docenten beschikbaar. Enkele daarvan komen van de bestaande post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. Per jaar is 0,5 fte s beschikbaar voor vijftien studenten. Per cohort is dat 1 fte op 15 studenten. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Begin augustus heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecheckt op kwaliteit en compleetheid (de informatieanalyse) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. De opleiding is verzocht op een aantal onderwerpen nadere informatie ter beschikking te stellen. In diezelfde periode (eind augustus 2006) bereiden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek (september 2006). Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 9/45

10 Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement. Verder is gesproken met mogelijke docenten en met enkele leden van de Advisory Board. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-) oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. De opleiding heeft in oktober 2006 een concept van dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft de opleiding nieuw materiaal aangeleverd (februari 2007) wat heeft geleid tot aanpassingen. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Het gehele rapport is in maart 2007 voor een check op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in maart Het visitatierapport is uiteindelijk in maart 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

11 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding Aan de drie facetten behorend bij het onderwerp Doelstellingen opleiding is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Programma Aan de zes facetten behorend bij het onderwerp Programma is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Inzet van personeel Aan de drie facetten bij het onderwerp Inzet van personeel is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Voorzieningen Aan de twee facetten behorend bij het onderwerp Voorzieningen is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Interne kwaliteitszorg De twee facetten behorend bij het onderwerp Interne kwaliteitszorg heeft het panel met het oordeel voldoende gewaardeerd. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Condities voor continuïteit Aan de drie facetten behorend bij het onderwerp Condities voor continuïteit is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 11/45

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Toets Nieuwe Opleiding Master OrganisatieCoaching Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende 1.2 Niveau master Voldoende 1.3 Oriëntatie HBO master Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende 2.4 Studielast Voldoende 2.5 Instroom Voldoende 2.6 Duur Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen HBO Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Systematische aanpak Voldoende 5.2 Betrekken van medewerkers,studenten, alumni Voldoende en het beroepenveld Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 6.1 Afstudeergarantie Voldoende 6.2 Investeringen Voldoende 6.3 Financiële voorzieningen Voldoende Totaaloordeel Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleiding op de zes de onderwerpen positief scoort, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 13/45

14 14/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding Master OrganisatieCoaching (MOC) hanteert een set van dertien competenties als eindkwalificaties. De dertien competenties omvatten de zes competenties van de bestaande post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen van de Haagse Hogeschool (HHS) en zijn aangevuld met zeven nieuwe competenties die zijn ontwikkeld door het ontwerpteam van MOC vanuit de academie voor Master & Professional Courses van de HHS. De zes competenties van Competentiegericht Coachen zijn ontwikkeld door de Stichting Coach!, een organisatie die zich onder andere richt op de kwaliteit van coaching en de certificering van coaches. Deze stichting heeft het competentieprofiel in samenwerking met relevante partijen uit het beroepenveld ontwikkeld waaronder de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO), de Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen (LVSB) en Intermediaircoaches. Het beroepenveld heeft de zes competenties gevalideerd (2005). De zes bestaande competenties zijn als basis gehanteerd door het ontwerpteam van de opleiding MOC. Het ontwerpteam bestaat uit personen van de academie voor Masters & Professional Courses van de HHS en externe personen uit het werkveld. Zij hebben de zes bestaande competenties aangevuld met zeven nieuwe. Na het visitatiebezoek (september 2006) was het panel niet voldoende overtuigd van een gevalideerde eenduidige set van eindkwalificaties voor de MOC, die toen nog master Begeleidingskunde heette. Op het moment van visitatie waren de dertien competenties in het bijzijn van een extern deskundige voorgelegd aan de (toen nog) individuele leden van de Advisory Board (AB) en, aldus de opleiding, besproken binnen de (internationale) netwerken. In het gesprek van het panel met drie leden van de AB is gebleken dat zij op individuele basis kennis hebben genomen van de set van eindkwalificaties. Uit door de opleiding nagestuurde informatie blijkt dat de AB bijeengekomen is op 1 februari 2007 en de set competenties als geheel heeft gevalideerd. Tevens is gebleken uit de nagezonden stukken dat ten opzichte van september 2006 de AB is uitgebreid met drie aspirantleden. In het nagestuurde materiaal refereert de opleiding de eindkwalificaties duidelijk aan internationale kaders aangereikt vanuit de ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) en de EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Daarnaast heeft de opleiding van diverse (internationale) organisaties adhesiebetuigingen ontvangen voor de nieuw op te starten MOC. Deze tonen een instemming betreffende de aansluiting van de eindkwalificaties en het programma op het domein. Met name wordt het element (praktijk-)onderzoek genoemd. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 15/45

16 Het panel signaleerde ten tijde van de visitatie dat de ontwikkeling van competenties en de ordening naar competentiegebieden een nadere uitwerking vergde: - Zoals beschreven, kwam de set van dertien competenties te weinig eenduidig als vaste set van competenties naar voren. In het zelfevaluatierapport stonden dertien competenties vermeld en in een bijlage Beroepsprofiel veertien. In een nagestuurd document (25 augustus 2006) werd uitgegaan van vijf competentiegebieden (zie 1.2) en van een competentieniveau-profiel bestaande uit zeven competenties. In een naschrift van de opleiding (begin oktober 2006) werden de dertien competenties aan de vijf competentiegebieden gerelateerd en werd uitgelegd dat in een eerder stadium met de vijf gebieden werd gewerkt. - Ten tweede vond het panel de dertien competenties in het rapport inhoudelijk en redactioneel niet voldoende eenduidig uitgewerkt (van beschrijvend tot resultaatgericht). Er waren verschillen zichtbaar tussen de eerste zes en de laatste zeven competenties. De competenties waren weinig onderscheidend voor het betreffende domein van deze beroepsgerichte masteropleiding. In de nagestuurde informatie wordt de verwarring omtrent de competenties rechtgezet en worden de dertien competenties eenduidig beschreven. De opleiding erkent dat de eindkwalificaties eerder niet als eenduidige set werden gepresenteerd. Naast de HHS is de Hogeschool Rotterdam sinds oktober 2006 een aanbieder van een vergelijkbare hbo-masteropleiding in Nederland. De MOC van de HHS geeft op basis van contacten in het veld aan dat beide aanbieders van begeleidingskunde verschillende uitgangspunten hanteren. De HHS hanteert naar eigen zeggen een meer praktijkgerichte benadering ten opzichte van de opleiding in Rotterdam, die wordt gekenmerkt door een meer filosofische inslag. Leden van de AB met wie het panel heeft gesproken, onderschrijven deze verschillende uitgangspunten. De opleiding onderhoudt samenwerkingsverbanden met verschillende relevante landelijke organisaties. Internationaal vindt samenwerking plaats op het terrein van theorievorming en praktijkonderzoek en op de gebieden van begeleidingskunde, supervisie, loopbaanbegeleiding en mentoring. En ook de docenten zijn internationaal actief via workshops, lezingen en intervisiegroepen. Het panel stelt op basis van publicaties en verslagen vast dat de docenten een actieve bijdrage leveren. De opleiding presenteert op basis van de reactie van het panel een heldere set van eindkwalificaties. Het panel constateert dat de opleiding de kritiek van het panel ter harte heeft genomen. Een adviesraad is geoperationaliseerd die zich tevens als vertegenwoordigend orgaan van de beroepspraktijk heeft uitgesproken over de te hanteren eindkwalificaties van de opleiding. Aangezien er geen sprake is van een landelijk vastgesteld beroepsprofiel, acht het panel het raadzaam dat de opleiding aandacht blijft schenken aan de contacten in de beroepspraktijk. Het panel heeft vertrouwen in de goede uitvoering hiervan op basis van de ondernomen acties van de opleiding na het visitatiebezoek. 16/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

17 Facet 1.2 Niveau master Voldoende Criterium: - De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Master. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het panel stelt vast dat de opleiding de dertien competenties op een heldere wijze met de Dublin descriptoren vergelijkt in een matrix. In de bestudeerde documentatie worden de dertien competenties geordend naar vijf competentiegebieden, die voorzien zijn van drie beheersniveaus (junior, medior en senior, zie ook 2.2). De uitwerking van de competenties in drie niveaus wil de opleiding gebruiken om niveauontwikkeling bij de student te meten, waarbij ook gesproken wordt in termen van micro-, meso- en macro. Het panel concludeert dat de opleiding met de indeling van de competenties in beheersniveaus een goede start heeft gemaakt. Uit het nagestuurde materiaal is gebleken dat de niveau-indeling als handreiking voor de docenten wordt gebruikt en niet expliciet in het onderwijsmateriaal zal worden opgenomen. De opleiding geeft aan de bachelor competenties van Social Work als uitgangspunt te hebben gebruikt voor het instroomniveau. Deze acht het panel passend. Het panel concludeert dat de beoogde eindkwalificaties aansluiten bij het hbomasterniveau, gegeven de aantoonbare relatie met de Dublin descriptoren. Facet 1.3 Oriëntatie HBO master Voldoende Criteria: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een Master in HBO: - zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties - een HBO-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een HBOopleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Bij facet 1.1 is reeds naar voren gekomen dat de eindkwalificaties van de MOC in overeenstemming zijn met de beroepsprofielen van de twee internationale beroepsverenigingen en mede ontleend zijn aan het beroepsprofiel van Stichting Coach!. Ook zijn ze afgestemd met de eisen van de beroepsgroep in de vorm van de AB. Hieruit blijkt dat de beoogde dertien competenties met een zo groot mogelijk deel van het relevante beroepenveld zijn opgesteld. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 17/45

18 Het vak begeleidingskunde heeft zich sinds de jaren tachtig steeds verder ontwikkeld vanuit HR-Development, coachend leiderschap en competence management. MOC wordt gedefinieerd als een vorm van resultaatgericht begeleiden van leerprocessen binnen een organisatie. De opleiding richt zich op professionals zoals coaches, supervisoren, hulpverleners, docenten, trainers (HRM), managers, managementconsultants en personeelsadviseurs. De professionals kunnen op individueel niveau en op groepsniveau complexe begeleidingsprocessen opstarten, uitvoeren en evalueren. In de eerste plaats blijkt de vraag naar begeleidingkunde uit de door de opleiding beschreven ontwikkelingen in het begeleidingsveld. De MOC geeft aan bij te kunnen dragen aan de verdere professionalisering, de verhoging van begeleidingskwaliteit en de verbetering van de organisatieadviespraktijk. In de tweede plaats wordt de vraag naar begeleidingskunde onderschreven door de uitkomsten van een marktonderzoek dat de MOC heeft uit laten voeren. Door een lage respons trekt de opleiding hieruit echter geen conclusies. Zij geeft aan de uitkomsten als indicatie mee te nemen. Van de 30 respondenten (waarvan slechts één student afkomstig uit het bedrijfsleven) geeft ongeveer de helft aan dat zij de beoogde opleiding zouden willen volgen. De leden van de AB geven aan dat zij de opleiding van belang achten vanwege het toekomstperspectief dat het biedt voor bachelors Social Work middels een verdiepingsslag op het gebied van coaching en onderzoek. De leden van de AB hebben het evenwicht tussen onderzoek, organisatiekunde en coaching in het opleidingsprogramma besproken. Het panel is van mening dat in Bijlage I Beroepsprofiel alleen sprake is van een opleidingsprofiel (een opsomming van competenties) en dat de onderliggende analyse van beroepstaken, evenals het functieprofiel van de Stichting Coach! ontbreekt. Uit de door de opleiding nagestuurde informatie blijkt dat inmiddels een concreter beroepsprofiel (Dossier MOC hoofdstuk 4, par.15 e.v.) is neergezet. Hiermee wordt de relatie tussen opleidingscompetenties en beroepscompetenties duidelijk aangetoond. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. 18/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

19 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding MOC is een deeltijdopleiding die bestaat uit twee studiejaren. - Fase 1 is de opleiding tot coach. Studenten verwerven in vier modulen verdeeld over zeventien lesdagen de eerste zes competenties (en competentie nummer dertien) om als uitvoerend coach in complexe situaties te kunnen opereren. De inhoud is een verzwaarde versie van de bestaande post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen (zie 2.2). De opleiding maakt gebruik van systemen die door de externe Stichting Coach! zijn ontwikkeld. Het gaat om kwaliteitstoetsing en registratie van coaches middels assessments (mede ontwikkeld door GITP en het klantvriendelijkheidonderzoek van CEDEO). De opleiding hecht waarde aan de certificering/assessment vanuit GITP, omdat het haar inziens een gerenommeerd veld en niveau vertegenwoordigt waar studenten na de eerste zeven maanden aan kunnen voldoen. - Fase 2 is de opleiding tot organisatiecoach, waarin studenten (eveneens in vier modulen) de laatste zeven competenties verwerven. Dit deel van de opleiding bestaat uit organisatietheorie, onderzoeksmethoden en de thesis. Coaching wordt tot een hoger aggregatieniveau gebracht doordat coaching wordt bezien in samenhang met de organisatiecontext en de wijze waarop deze beïnvloed wordt door de maatschappelijke ontwikkelingen. Bestudering van onderzoeksmethoden en implementatietechnieken is daar bovenop van groot belang om de onderliggende coachingsbehoeften en de gewenste vorm in een organisatie te kunnen bepalen en de verbetervoorstellen te kunnen uitvoeren. Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet de student in de relevante praktijk werkzaam zijn (Onderwijs en Examen Reglement) (zie 2.5). De praktijkomgeving moet begeleidbare situaties bieden welke als input van de opleiding worden gebruikt. Daarnaast wordt de praktijkomgeving betrokken bij de opleiding doordat de student daarin opdrachten dient uit te voeren. Het panel heeft tijdens het bezoek het lesmateriaal bestudeerd van de vier modulen uit fase 1 en van de modulen 5, 9 en 10 (praktijkonderzoek en thesis) uit fase 2. Van de overige modulen zijn de modulebeschrijvingen bekeken. Het programma is over de hele linie voldoende beroepsgericht van opzet en inhoud. Wel heeft het panel, na het visitatiebezoek, ten aanzien van het programma van fase 2 de vraag hoe breed of smal het domein van het vakgebied precies is gedefinieerd. Juist module 6, over Begeleidingskunde, is nog weinig uitgewerkt. Uit gesprekken met docenten blijkt dat hier ook nog wordt gezocht naar de geschikte insteek. Uit de door de opleiding nagestuurde informatie blijkt dat voor een afbakening van het vakgebied (begeleidingskunde binnen een organisatorische context) is gekozen met accent op een contextgebonden benadering van begeleidingsvormen. Kennisontwikkeling vindt plaats door de verschillende leeractiviteiten die in het programma zijn opgenomen. Leeractiviteiten hebben betrekking op de bestudering van literatuur (verplicht en aanbevolen). Het panel vindt de verplichte literatuur en de tijdschriften relevant en voldoende actueel. Op het moment van visitatie vindt het panel de lijst met aanbevolen literatuur te lang, een duidelijke schifting ontbreekt. Uit het nagestuurde materiaal blijkt dat de literatuur is afgestemd op de eerder genoemde gekozen afbakening van het vakgebied. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 19/45

20 In de opleiding wordt de praktijkervaring van de student direct gekoppeld aan de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden via het oefenen van methoden en technieken. Daarnaast wordt continu gewerkt met praktijkopdrachten, waarvan het panel uiteenlopende opdrachten heeft gezien voor fase 1. Deze zijn gericht op het ondervinden en uitvoeren van begeleiding/coaching. Studenten beschrijven in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) hoe zij zich ontwikkelen tot begeleider aan de hand van een leerplan. Studenten voeren hiervoor zogeheten zelftests en een persoonlijkheidstest uit waarvan de uitkomsten worden besproken met de docent. Onderzoeksvaardigheden en vaardigheden met betrekking tot het inzicht hebben in en benaderen van organisatievraagstukken komen aan bod in de uitvoering van de thesis in de tweede fase. Aan het eind van fase 2 voert de student een beroepgericht praktijkonderzoek uit (thesis). De theoretische achtergrond hiervoor wordt in het curriculum aangeboden. Het panel concludeert dat de conceptuele uitwerking van het vereiste praktijkonderzoek sterk methodisch-technisch gericht is. Uitgaande van een zelf gekozen probleem of vraag dienen studenten een onderzoeksplan op te stellen en op een methodologisch verantwoorde manier uit te werken. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria: - Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. - De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Tijdens het bezoek heeft het panel het onderwijsmateriaal bestudeerd. De bevindingen hiervan werden naast de nagestuurde informatie gelegd. Het panel stelt vast dat de opleiding bewust niet uitgaat van een eindig leerproces en leerdoelen interpreteert als een operationalisering van de beoogde competenties ten behoeve van de docenten. Deze worden aldus gericht aangesproken om hun onderwijs zo uit te bouwen dat de beoogde eindkwalificaties ook kunnen worden behaald. De aldus geformuleerde relatie in competenties en leerdoelen is concreet beschreven. Het panel stelt tevens vast dat tijdens het visitatieproces nog veranderingen zijn doorgevoerd in het programma. Zo is er een verzwaring van de studielast doorgevoerd ten opzichte van de post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. Het panel onderschrijft deze aanpassing. Daarnaast blijkt uit het nagestuurde materiaal dat een verzwaring van de literatuur heeft plaatsgevonden voor de eerste fase. De opleiding hanteert drie niveauaanduidingen binnen de twee fasen. De mensen komen binnen als junior, dat wil zeggen dat ze voldoen aan het vereiste instroomniveau (zie 2.5). Na de eerste fase (de coachopleiding) zijn zij in staat om zelfstandig een complexe begeleidingsvraag te beantwoorden en uit te voeren. Complexe begeleidingsvragen zijn vragen met multicausale achtergronden die ook multiperspectivische benadering 20/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

21 vereisen. Dit beschouwt de opleiding als het mediorniveau, dat aldus de opleiding inhoudt dat de student zelfstandig moet kunnen opereren en niet direct ergens op terug kan vallen. Het seniorniveau wordt vervolgens bereikt na fase 2. Uit het bestudeerde materiaal en de gevoerde gesprekken blijkt dat principes van coaching en van sociaal constructivistisch leren worden gehanteerd. Gewerkt zal worden vanuit de ervaringen van studenten welke onderling in groepsverband worden besproken waardoor zij ook van elkaar leren. Daarnaast geeft de opleiding aan dat in de tweede fase de organisatie waarin de student werkt centraal staat, niet alleen uitvoerend maar ook conceptueel. Werkvormen die de opleiding hanteert zijn discussie en instructiecolleges, onderwijsleergesprekken (groepsdiscussies) gericht op de verwerking van lesstof, praktische opdrachten, oefeningen en training van vaardigheden. Het didactische concept dat de opleiding hanteert is volgens het panel in lijn met de competenties en de doelen van de opleiding. Het panel constateert dat aspecten van het sociaal constructivistisch leren worden toegepast. De gehanteerde didactische werkvormen benadrukken het leren op basis van ervaringen, met ruime aandacht voor samenwerkingstaken, dat aansluit bij een belangrijk constructivistisch uitgangspunt. Hoe de ervaring van de student zich verhoudt tot reflectie en experimenteren op basis van nieuw ontwikkelde theorieën, wordt aangegeven in de modulebeschrijving 10. De taak van de docent in de vormgeving aan het beoogde leerproces kan aldus het panel meer geëxpliciteerd worden. Eisen met betrekking tot toetsing zijn in het Studentenhandboek en het Onderwijs en Examen Reglement opgenomen. Alle beoordelingen die in fase 1 plaatsvinden zijn uitgewerkt. Van fase 2 is de beoordeling van praktijkgericht onderzoek globaal beschreven (modulen 5.3 en 9) en is de thesis (module 9) in een aparte bijlage beschreven. De regels over herkansingen zijn beschreven in het Handboek. Met betrekking tot toetsing zijn de eisen in het informatiedossier in een aparte bijlage verder gespecificeerd voor de MOC. Daaruit blijkt welke toetsing per fase aan bod komt. De toetsing behorend bij fase 1 is inhoudelijk beschreven, voorzien van doelstellingen, beoordelingscriteria en werkwijze (casus en opdracht/vraagstellingen). In fase 1 wordt getoetst via take-home-toetsen, beoordeling van het POP-dossier en assessments. Docenten geven aan dat het bespreken van de uitkomsten van de zelftests en een persoonlijkheidstest als onderdeel van de POP de student inzicht geeft in zijn eigenschappen en kwaliteiten. Uit het lesmateriaal blijkt dat ook punten worden toegekend aan het afnemen van de zelftests. Verder geven docenten aan dat het uitgangspunt bij de assessments is dat de student in een rollenspel/kritische situatie bepaald gedrag moet kunnen laten zien. Uit nagestuurde informatie blijkt dat de opleiding hierbij met twee assessoren en video-opnamen zal gaan werken. Het panel vindt de toetsing van fase 1 aansluiten bij de inhoud. In fase 2 hanteert de opleiding schriftelijke toetsen gericht op de theoretische inbreng en de praktische vaardigheden van de student. Daarnaast moeten studenten onderzoeksverslagen indienen welke worden beoordeeld. Fase 2 wordt afgerond met een thesis (module 9). Deze wordt individueel uitgevoerd. De thesis bestaat uit een onderzoeksproject waarin de student een vraagstelling beantwoordt middels praktijkonderzoek en theorieën. In het studiemateriaal zijn het doel, de onderzoeksvaardigheden en het proces van de thesis in voldoende mate beschreven. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 21/45

22 De beoordelingscriteria zijn geformuleerd voor praktijkgericht onderzoek (modulen 5.3 en 9) en voor de thesis (module 9). Vanuit de Examination Board (EB) moet borging plaatsvinden op de uitvoering van de toetsing. Hierin hebben de MOC-docenten en de MOC Course Manager zitting en op uitnodiging externe partners (Handboek). In gesprek met het panel blijken de leden van de AB tevreden over het coachingsaspect van de opleiding en de relatie die gelegd wordt met de praktijkcontext. Verder geven zij aan de kennistoetsing belangrijk te vinden als onderdeel van de thesis. Het positieve beeld van de leden van de AB, maar ook van de docenten is naar het oordeel van het panel hoofdzakelijk en logischerwijs gebaseerd op de bestaande situatie van de post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. Het panel vindt de onderwijsinhoud van deze voortgezette opleiding en dus de inhoud van fase 1 goed in elkaar zitten. De onderzoekscomponenten en begeleidingskunde komen in fase 2 aan bod. Het panel mist elementen van begeleidingskunde in fase 1, zoals deze ook in fase 2 aan bod komen en in het verlengde daarvan een meer expliciete toetsing van kennis. Over de aspecten die zichtbaar zijn van fase 2 vindt het panel dat er bij de reflectie nog te weinig sprake is van methodische reflectie en dat bij het onderzoek de kaders en de modellen nog te weinig conceptueel zijn ingebed in het opleidingsplan (zie 2.1). Het panel komt tot de conclusie dat deze aspecten en de toetsingscriteria deels nog in ontwikkeling zijn, hetgeen in overeenstemming is met het feit dat de opleiding nog moet starten. Het panel heeft op basis van het bestudeerde materiaal voldoende vertrouwen in een goede uitvoering van het beoogde programma. Het panel herkent de eindkwalificaties in het programma, constateert dat de werkvormen passend zijn bij de gekozen opzet, en constateert dat het toetsplan de competenties in voldoende mate afdekt. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het panel heeft het opleidingsmateriaal van fase 1 en voor zover beschikbaar van fase 2 bestudeerd. Fase 1 bestaat uit vier modulen waarbij sprake is van een inhoudelijke samenhang doordat de praktijk van de student in iedere module centraal staat en de modulen elkaar inhoudelijk opvolgen. Er is sprake van een opbouw in complexiteit. Fase 1 bestaat uit een bestaand programma (Competentiegericht Coachen) dat inhoudelijk niet zal worden aangepast. Het panel concludeert dat fase 1 en fase 2 eigenstandige programma s zijn, gericht op grotendeels verschillende competenties. Fase 2 bestaat uit de organisatiemodulen, onderzoeksmodulen en uit de kern van de Begeleidingskunde. 22/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

23 Het opleidingsmanagement geeft aan dat de vier modulen uit fase 1 ook in fase 2 terugkomen. Daarnaast geeft het opleidingsmanagement aan dat de integratie tussen coach (fase 1) en begeleidingskundige (fase 2) en de positie van de coach in fase 2 aan bod komen. Dit gebeurt echter in modulen die nog niet zijn uitgewerkt. Uit het materiaal blijkt dat module 6 (fase 2) de sleutelmodule is. Verschillende vormen van begeleiding zullen aan bod komen, waarbij de student leert methodisch te kijken en een vertaalslag leert te maken naar verschillende situaties. Op basis van een nadere toelichting van de opleiding na het visitatiebezoek is het panel overtuigd van een voldoende inhoudelijke samenhang in het opleidingsprogramma. Facet 2.4 Studielast Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft in totaal een omvang van 60 studiepunten (EC) en een nominale studieduur van twee studiejaren. Fase 1 kent een studiebelasting van 18 EC verdeeld over vier modulen van in totaal zeventien lesdagen (de post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen). Fase 2 kent een omvang van 42 EC welke in vijf modulen eveneens in zeventien lesdagen aan bod komen. Door verantwoordelijkheid van de student enerzijds en het monitoren van de docent anderzijds wordt het leerproces en dus de studielast, aldus de opleiding, bewaakt. Op basis van het bestudeerde opleidingsmateriaal, de gekozen opzet en werkwijze voor de uitvoering van het programma, is het panel hiervan overtuigd. Uit het gesprek met docenten is gebleken dat studenten op basis van de uitkomst van de persoonlijkheidstest tussen fase 1 en fase 2 kan worden afgeraden om de studie voort te zetten. Deze benadering vindt het panel niet in lijn met de instroomcriteria, zoals gemeld bij 2.2 en strijdig met de gestelde samenhang tussen fase 1 en fase 2. Beide fasen zijn essentieel voor de masteropleiding waarvoor de student zich aanmeldt. Facet 2.5 Instroom Voldoende Criterium: - Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: bachelor en eventueel (inhoudelijke) selectiecriteria. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 23/45

24 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten worden toegelaten tot de MOC met een bachelor Social Work of een equivalent hiervan en ten minste vier jaar relevante werkervaring op hbo-niveau. Studenten die beschikken over een ander hbo-diploma, maar beschikken over gelijkwaardige kwalificaties, kunnen toelaatbaar zijn tot de opleiding MOC. Hiervoor moeten de studenten een assessment behalen, dat nog door de opleiding ontwikkeld moet worden. De opleiding geeft aan dat zolang dat assessment er nog niet is, deze groep niet toelaatbaar is tot de opleiding. Met elke student wordt een intakegesprek gehouden, de uitkomsten zijn doorslaggevend voor toelating. Het gesprek bevat een diepte-interview (door onder andere een extern deskundige) waarin de aspirant student reflectievermogen, communicatieve vaardigheden en motivatie moet aantonen. De eindcompetenties van Social Work dienen daarbij als parameter om het niveau vast te stellen. Het kan voorkomen dat studenten met de juiste diploma s en werkervaring naar aanleiding van het intakegesprek een preentry toets moeten afleggen voordat zij met de opleiding kunnen starten. De pre-entry is een bestaande toets die ter oriëntatie wordt gebruikt voor de bestaande post-hboopleiding en de instroom van de MOC. Het panel heeft de toets ingezien en vindt het een goede toets. Weinig studenten hebben tot nu toe de pre-entry toets afgelegd (voor de bestaande post-hbo-opleiding). Het opleidingsmanagement en docenten geven in gesprek met het panel aan dat de intakeprocedure deels is geformaliseerd en deels intuïtief plaatsvindt ( hoe studenten reageren in het interview is belangrijk ). Dit onderschrijft het panel, maar het panel vindt wel dat de intakecriteria scherper geformuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld met betrekking tot werkervaring. Uit het materiaal blijkt dat studenten bij aanvang van de opleiding moeten beschikken over een relevante werkplek die de gewenste begeleidbare situaties biedt. Studenten moeten dit aantonen door middel van een werkgeversverklaring. Daarnaast moeten studenten minimaal twee jaar begeleid zijn door een bij het LVSB geregistreerde supervisor. Op basis van diploma s of vooropleidingen kunnen vrijstellingen worden verleend. Dit is vastgelegd in een EVC-procedure. Het panel merkt op dat deze procedure alleen op basis van diploma s en niet op basis van bijvoorbeeld assessments vrijstellingen voor elders verworven competenties verleent. Zowel de HHS als een externe deskundige hebben aangegeven dat een assessment bij de instroom de voorkeur heeft. Dit moet de opleiding nog ontwikkelen. De opleiding wil starten met een instroom van vijftien studenten in fase 1 van de MOC. De competenties zijn uitgewerkt op drie niveaus (zie 2.2). Een aspirant organisatiecoach beschikt bij de instroom over het juniorniveau. Het panel stelt vast dat de instroomcriteria voor de MOC helder zijn en dat het assessment na fase 1 leidt tot een advies aan de student over het vervolg van de opleiding. Daarnaast blijft de post-hbo-opleiding voortbestaan en kunnen studenten van deze opleiding doorstromen naar fase 2 van de MOC. Hierom moeten dezelfde instroomeisen en procedure voor de post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen gelden als voor de MOC. De opleiding geeft aan dat de voortgezette opleiding een eigen 24/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

25 instroomprofiel heeft en dat iemand die na de post-hbo-opleiding wil doorstromen naar de tweede fase van de MOC evengoed moet voldoen aan de instroomcriteria die voor deze opleiding gelden. Facet 2.6 Duur Voldoet Criterium: - De opleiding voldoet aan formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum: HBOmaster: minimaal 60 studiepunten (EC). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding MOC is een tweejarige hbo-master en heeft in totaal een omvang van 60 studiepunten (EC). In de documentatie van de opleiding is het programma beschreven waaruit de omvang van de opleiding blijkt. Onderwerp 3 Inzet van Personeel Facet 3.1 Eisen HBO Voldoende Criterium: De opleiding sluit aan bij de volgende criteria voor de inzet van personeel: - het onderwijs zal voor een belangrijk deel worden verzorgd door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft als uitgangspunt dat docenten minimaal over een academische opleiding beschikken en bij voorkeur een PhD. Daarnaast dienen zij te beschikken over minimaal drie jaar actuele werkervaring op senior managementniveau (zie ook 3.2). Enkele docenten van de MOC treden eveneens op als docent voor de post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. Daarnaast heeft de MOC nieuwe docenten aangetrokken voor organisatiekunde en onderzoek. De MOC heeft tien docenten geselecteerd die de opleiding gaan uitvoeren. Op basis van de CV s stelt het panel vast dat de docenten allen over uitgebreide werkervaring beschikken en dat deze de breedte van de opleiding representeert. Van de tien docenten zijn vier in vaste dienst bij de HHS en zes zijn elders werkzaam als onderzoeker, zelfstandig ondernemer of adviseur. De docenten in dienst van de HHS kunnen 10% van hun aanstelling besteden aan deskundigheidsbevordering. De vaste staf van de HHS besteedt deze tijd vooral aan de verdere ontwikkeling van de opleiding MOC. Eens per twee jaar is er een gezamenlijke tweedaagse werkconferentie gepland voor deskundigheidsbevordering en -uitwisseling. Van de externe staf wordt verwacht dat zij via hun hoofdwerkgever up-to-date blijven in hun vakgebied. NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt) 25/45

26 Facet 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende Criteria: - Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten. - Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen continueren. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Voor een beoogde instroom van maximaal vijftien studenten per cohort is een team van tien docenten beschikbaar. De totale aanstellingsomvang voor de tweejarige opleiding bedraagt 1,0 fte per cohort van 15 studenten. In het eerste jaar krijgt iedere lesgroep (cohort van maximaal 15 studenten) twee docenten toegewezen als vaste docent. Daarnaast verzorgen andere docenten lessen/bijeenkomsten. In het tweede jaar hebben studenten één vaste docent. Het panel vindt dit ruim voldoende. Van de tien docenten zijn vier docenten reeds in dienst van de HHS en volledig vrij te maken voor de uitvoering van het onderwijsprogramma van de MOC. Hiermee is continuïteit geborgd. De opleiding dient in haar netwerk alert te blijven naar mogelijke docenten omdat de externe docenten van werkkring kunnen veranderen. Facet 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Criterium - Het in te zetten personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het HRM-beleid is opgenomen in het businessplan van de HHS. Er zijn functiebeschrijvingen van docenten en eisen met betrekking tot de kwaliteit van docenten. Op basis van de CV s stelt het panel vast dat de docenten aan deze eisen voldoen. Uit gesprekken heeft het panel vernomen dat het personeelsbeleid van de HHS ook van toepassing zal zijn op de staf van de MOC. Er zijn tien docenten beschikbaar voor de uitvoering van de MOC. Uit de CV s blijkt dat hiervan acht academici zijn. Vier docenten zijn in dienst van de HHS en tevens betrokken bij de huidige post-hbo-opleiding Competentiegericht Coachen. Zij zijn allen geassessed door GITP en geregistreerd supervisor bij het LVSB. De deskundigheid van docenten die op contractbasis bij de HHS werken, wordt geborgd door: - de bevordering van intercollegiaal consult; - regelmatige intervisie; - regelmatige stafcoaching; 26/45 NQA - visitatie Haagse Hogeschool, toets nieuwe opleiding: HBO Master OrganisatieCoaching (dt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, s-gravenhage

Haagse Hogeschool, s-gravenhage Haagse Hogeschool, s-gravenhage Toets Nieuwe Opleiding: Master Sociale Architectuur, hbo-master Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen VDO

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen VDO Hogeschool van Arnhem en Nijmegen VDO Opleiding: Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, hbo-bachelor Variant: deeltijd Visitatiedatum: 23 mei 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Informatics, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Informatics

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Engineering, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Engineering

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM

Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM Samenwerkingsverband MAGISTRUM, OCTAAF en NES OCOM Opleiding: Variant: Master in Leadership in Education Deeltijd Visitatiedata: 18 november 2005, Vervolgvisitatie: 8 december 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 LOI Hogeschool Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, februari 2007 Inhoud 2/57

Nadere informatie

Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal

Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal Avans+ Opleiding: Master Business Administration Croho: 70039 Varianten: Duaal Datum 1 ste visitatiebezoek: 22 augustus 2007 Datum 2 de visitatiebezoek: 02 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Food & Business, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2006 2 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND,

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Werktuigbouwkunde; hbobachelor Varianten: voltijd, duaal en deeltijd Visitatiedata: 27 en 28 oktober 2005 Aanvullende onderzoek aug./sept. 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Master Physician Assistant Locatie: Groningen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 27 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/57

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Management in de Zorg, hbo bachelor; Croho: 34538 Variant: deeltijd Visitatiedatum: vrijdag 13 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/57 NQA

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Centrum voor Nascholing Amsterdam

Centrum voor Nascholing Amsterdam Centrum voor Nascholing Amsterdam Opleiding: Masteropleiding Integraal Leiderschap Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 maart 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, juni 2005 2 NQA CNA, visitatie

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut

Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut Opleiding: Autonome Beeldende Kunst, hbo master Varianten: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 mei 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, November 2005 2

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd, duaal Visitatiedatum: 24 mei 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september

Nadere informatie

AVANS+, locatie Breda

AVANS+, locatie Breda AVANS+, locatie Breda Toets Nieuwe Opleiding: HBO-Master ICT & Business Innovation Varianten: Deeltijd Visitatiedatum: 27 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2009 2/45 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006 Avans Hogeschool Opleiding: Variant: Fotografie, hbo-master; voltijd Visitatiedatum: 18 mei 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie Avans Hogeschool, hbo-masteropleiding

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Master Advanced Nursing Practice Croho: 11398 Varianten: duaal Visitatiedatum: 18 februari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008 2/63

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie