MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen"

Transcriptie

1 MELDING Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen Locatie: Cortenoeverseweg 139 te Brummen Voor: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Datum verzonden: 3 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (telefoon: of 1

2 OMGEVINGSVERGUNNING Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Hazenberg Brummen Locatie: nabij Hazenberg 22a in Brummen Voor: het realiseren van een tijdelijk gronddepot Activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Datum ontvangst: 1 augustus 2016 Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunning kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Verleende reguliere omgevingsvergunning Kollergang LZ Eerbeek Locatie: Kollergang 7 in Eerbeek Voor: het kappen van 1 acaciaboom Activiteit(en): kap Datum verzonden: 4 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (reguliere procedure) Radeland 2,4, 6-6a, 8-8a, 10 en 10a, 6971 LV te Brummen Radeland Brummen Locatie: Radeland 2,4, 6-6a, 8-8a, 10 en 10a te Brummen Voor: de installatie en exploitatie van een gesloten bodemenergiesysteem Zaakdossier: DOS Activiteit(en): omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Bij deze aanvraag is eveneens een melding ingevolge het Activiteitenbesluit ingediend Datum verzonden: 4 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (telefoon: of Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Rijksweg Empe Locatie: Rijksweg (Emper bocht) in Empe 2

3 Voor: de reconstructie van de N345 Emper bocht Activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Datum ontvangst: 4 augustus 2016 Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunning kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. 3

4 VERORDENING EN REGLEMENTEN Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen B&W van Brummen maken bekend dat zij op 28 juni 2016 hebben besloten om: 1. In te stemmen met een beschikbaarheidsdienst voor Burgerzaken met ingang van 1 mei De medewerkers die zijn benoemd als Ambtenaar Burgerlijke Stand aan te wijzen voor beschikbaarheidsdiensten met ingang van 1 mei Tevens hebben zij de Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen vastgesteld. Inwerkingtreding 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei Vindplaats De Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen kunt u verderop in dit publicatieblad lezen. Ook kunt u de regeling raadplegen via Inlichtingen Mevr. W. Springvloet, tel. (0575) Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen B&W van Brummen maken bekend dat zij op 19 juli2016 hebben besloten om de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen vast te stellen als nieuwe regeling voor de gemeente Brummen. Inwerkingtreding 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Gelijktijdig wordt de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen vastgesteld op 19 april 2016 (bij besluit BW ) ingetrokken. Vindplaats De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de gemeente Brummen kunt u verderop in dit publicatieblad lezen. Ook kunt u de regeling raadplegen via Inlichtingen Mevr. W. Springvloet, tel. (0575)

5 Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen Kenmerk : INT Vastgesteld : B&W-vergadering d.d. 28 juni 2016 met kenmerk BW Inwerkingtreding : 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2016 Publicatiedatum : 10 augustus

6 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op het gestelde in artikel 3:13 van de CAR-UWO; gelet op het gestelde in de beloningsregeling gemeente Brummen; besluit vast te stellen de hierna volgende Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen. Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. beschikbaarheidsdienst: de tijd en/of periode waarin de medewerker wordt verplicht om zich buiten de normaal voor zijn betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar te houden voor het opvangen van calamiteiten op het gebied van Burgerzaken; b. dagvenster: het deel van de dag dat als werktijd geldt; c. medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, juncto artikel 1:2 van de CAR; d. werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; e. procescoördinator Service: de coördinator van de processen die binnen het hoofdproces Dienstverlening vallen onder Service ; f. CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Brummen; g. feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning(in) wordt gevierd. Artikel 2 Aanwijzing medewerkers Burgerzaken 1. Alle medewerkers die zijn benoemd als Ambtenaar Burgerlijke Stand, worden door de werkgever schriftelijk aangewezen voor beschikbaarheidsdiensten voor Burgerzaken. 2. De aangewezen medewerker is verplicht om deel te nemen aan de beschikbaarheidsdienst. 3. De werkgever kan, als hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een aangewezen medewerker (tijdelijk) ontheffen van de verplichting tot deelneming aan de beschikbaarheidsdienst. Artikel 3 Rooster 1. De beschikbaarheidsdienst wordt verricht door de aangewezen medewerkers op basis van een vooraf opgesteld rooster per kalenderjaar. 2. De beschikbaarheidsdienst van Burgerzaken is actief op vrijdag van 13:00 uur 17:00 uur, zaterdag van 08:30 uur tot 17:00 uur, zondag van 08:30 uur 17:00 uur en op feestdagen van 08:30 uur 17:00 uur. 3. De procescoördinator Service is bevoegd om een rooster op te leggen indien de aangewezen medewerkers onderling de diensten uit het rooster niet kunnen verdelen. Artikel 4 Vergoeding 1. De hoogte van de vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten is gelijk aan het gestelde in artikel 3:13 van de CAR-UWO. 2. Indien de aangewezen medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt tijdens de beschikbaarheidsdienst geldt dat de medewerker, over de tijdens de beschikbaarheidsdienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12 CAR-UWO ontvangt. 6

7 Artikel 5 Uitbetaling 1. Uitbetaling van de uren beschikbaarheid vindt plaats op basis van het rooster. 2. Uitbetaling van de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de beschikbaarheidsdienst, vindt achteraf plaats op basis van declaratie. 3. Extra diensten, bovenop het rooster, worden op declaratiebasis vergoed. 4. De aangewezen medewerker kan de volgende uren voor beschikbaarheidsdiensten declareren: a. 4 uur voor vrijdagmiddag b. 8 uur op zaterdag c. 8 uur op zondag d. 8 uur voor een feestdag Artikel 6 Bereikbaarheid en beschikbaarheid 1. De werkgever stelt een mobiele telefoon ter beschikking die door de aangewezen medewerkers gebruikt dient te worden gedurende de beschikbaarheidsdienst. 2. De aangewezen medewerkers zijn zelf verantwoordelijk dat de mobiele telefoon in bezit is van de medewerker met beschikbaarheidsdienst. 3. Indien een oproep verlangt dat de aangewezen medewerker op het gemeentehuis van Brummen aanwezig is, dient de medewerker binnen een uur na de oproep op het gemeentehuis van Brummen aanwezig te zijn. Artikel 7 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen. Artikel 8 Inwerkingtreding regeling De regeling treedt op de dag na publicatie in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 mei Artikel 9 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen. 7

8 Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Brummen Kenmerk : INT Vastgesteld : B&W-vergadering d.d. 19 juli 2016 met kenmerk BW Inwerkingtreding : 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 Publicatiedatum : 10 augustus

9 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op het instemmende besluit van het Georganiseerd Overleg, d.d. 12 juli 2016; gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet; gelet op het gestelde in het Reglement op de burgerlijke stand; besluit vast te stellen de hierna volgende Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen. Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand; b. CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Brummen. Artikel 2 Aanstelling 1. De buitengewoon ambtenaar wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. 2. Het betreft een aanstelling in vaste dienst voor onbepaalde tijd of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. 3. De aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. 4. De buitengewoon ambtenaar wordt door burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (artikel 1:16 BW) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking. 5. De buitengewoon ambtenaar is, conform artikel 1:2 van de CAR/UWO, geen ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de CAR/UWO. Artikel 3 Salaris 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden en voor incidentele werkzaamheden in opdracht van de gemeente. 2. De vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, is gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Indien een huwelijksvoltrekking door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is voorbereid, maar op initiatief van de huwelijkskandidaten niet plaats vindt, dan heeft de buitengewoon ambtenaar recht op een vergoeding van ten hoogste twee maal het in de vorige zin vermelde uurloon. Voor incidentele werkzaamheden wordt de vergoeding berekend naar het aantal uren maal het in de eerste zin bedoelde uurloon. 3. De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO. 4. De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering conform artikel 3:18a van de CAR/UWO. 5. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, ontvangt de buitengewoon ambtenaar een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van de vergoeding zoals genoemd in lid 2 dit artikel. 6. Voor de buitengewoon ambtenaar die op onregelmatige tijden arbeid verricht, is de toelage onregelmatige dienst van toepassing, zoals geregeld in artikel 3:11 van de CAR/UWO. 9

10 7. Per huwelijksvoltrekking heeft de buitengewoon ambtenaar aanspraak op een vergoeding voor gemaakte onkosten van 13, In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de buitengewoon ambtenaar, die voor één dag benoemd wordt om in de gemeente Brummen een huwelijk te voltrekken, geen aanspraak op het salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk. Artikel 4 Aanspraken bij ziekte 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing. 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd. Artikel 5 Schorsing en disciplinaire straf 1. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO. 2. De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. Artikel 6 Ontslag Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de volgende bepalingen: a. op verzoek van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 8:1 van de CAR/UWO; b. wegens ouderdomspensioen op grond van artikel 8:2 van de CAR/UWO; c. wegens reorganisatie op grond van artikel 8:3 van de CAR/UWO; d. wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 8:4 en 8:5 van de CAR/UWO; e. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid op grond van 8:6 van de CAR/UWO; f. wegens overige ontslaggronden op grond van artikel 8:7 en 8:8 van de CAR/UWO; g. wegens FPU op grond van artikel 8:11 van de CAR/UWO; h. wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR/UWO; i. als disciplinaire straf op grond van artikel 8:13 van de CAR/UWO. Artikel 7 Overige rechten en plichten De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar: a. de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR/UWO; b. de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR/UWO; c. periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CAR/UWO; d. de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR/UWO; 10

11 e. aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR/UWO f. artikel 15:1:20 CAR/UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; g. artikel 15:1:22 CAR/UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; h. de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR/UWO; i. de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; j. de regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar. Artikel 8 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen. Artikel 9 Intrekking oude regeling De Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen, vastgesteld op 19 april 2016, bij besluit BW , wordt ingetrokken. Artikel 10 Inwerkingtreding regeling De regeling treedt op de dag na publicatie in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Artikel 11 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen. 11

12 TOELICHTING Artikel 2 Aanstelling De buitengewoon ambtenaar wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking. De gemeentelijke cao, de CAR/UWO, is niet van toepassing op de buitengewoon ambtenaar (artikel 1:2 CAR/UWO). De buitengewoon ambtenaar, die als zodanig optreedt, is geen ambtenaar in de zin van de CAR/UWO. Wanneer het gaat om een ambtenaar die in hoofdfunctie bij de gemeente werkzaam is, geldt de uitzondering dus uitsluitend indien de ambtenaar- in nevenfunctie- functioneert in de hoedanigheid van buitengewoon ambtenaar. Artikel 3 Salaris Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor salaris moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Het eerste lid maakt duidelijk dat het salaris bestaat uit een vergoeding ter hoogte van vijf gewerkte uren per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle aanvullende werkzaamheden. Daarbij kent dit lid een vergoeding per uur voor incidentele werkzaamheden, waarvoor door of namens de gemeente, i.c. de leidinggevende, uitdrukkelijk opdracht en/of toestemming is gegeven. Onder incidentele werkzaamheden worden o.a. begrepen het deelnemen in selectiecommissies voor een nieuwe buitengewoon ambtenaar, en het onderzoeken van bijzondere trouwlocaties op geschiktheid. Het tweede lid legt de relatie met de salarisschaal waarin de functie van de buitengewoon ambtenaar doorgaans is ingeschaald. In het derde en vierde lid wordt het basisbedrag opgehoogd met een toeslag voor respectievelijk de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. De grondslag voor de berekening van de eindejaarsuitkering is de basisvergoeding. In het vijfde lid wordt het recht op vakantie-uren, dat de 'normale' gemeenteambtenaar heeft op grond van artikel 6:2 van de CAR/UWO, afgekocht door het toekennen van een vergoeding van 8,6%. Dit percentage is gebaseerd op de breuk tussen het aantal vakantie-uren per jaar (158,4 uren) en de arbeidsduur per jaar (1836 uren) van de gemeenteambtenaar. Vakantieaanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden. Rekenvoorbeeld: Uitgaande van een salarisbedrag 3.280,-- (hoogste bedrag schaal 8, salarispeil januari 2016), een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 6% (situatie per 1 januari 2016) over dat salarisbedrag vindt de volgende berekening plaats: Vergoeding per uur per hv/gp 1/156 resp. 5/156 x 3.280,-- 21,03 105,13 Vakantietoeslag: 8% 1,68 8,41 Eindejaarsuitkering: 6% 1,26 6,31 Afkoop vakantie uren 8,6% 1,81 9,04 Bruto vergoeding totaal 25,78 128,89 12

13 Lid 6 De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een toelage onregelmatige dienst. Het uurloon voor de toepassing van de toelage onregelmatige dienst is gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van schaal 6. De totale hoogte van de toelage onregelmatige dienst wordt bepaald door het tijdstip waarop de huwelijks-of geregistreerde partnerschapsceremonie begint. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding en de sluiting van het huwelijk/geregistreerde partnerschap. De vergoeding van de volledige 5 uur voor een huwelijk/geregistreerde partnerschap wordt gekoppeld aan het tijdstip waarop de ceremonie begint. De volgende vergoedingen zijn van toepassing: 120 % op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 uur en 08:00 uur en tussen 18:00 uur en 22:00 uur; 140% op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 uur en 06:00 uur en tussen 22:00 uur en 24:00 uur; 140 % op zaterdag tussen 00:00 uur en 24:00 uur; 165% op zondagen en op feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid van de CAR/UWO tussen 00:00 uur en 24:00 uur. Over de toelage onregelmatige dienst wordt wel vakantietoelage betaalt, maar geen eindejaarsuitkering en geen compensatie voor het niet genieten van verlof. Lid 7 De buitengewoon ambtenaar komt voor gemaakte materiaal-, representatie-, reis- en administratiekosten in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding van 13,50 per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap. Deze onkostenvergoeding wordt door de gemeente fiscaal onbelast betaald, voor zover deze onkosten aannemelijk gemaakt worden blijkens een periodiek onderzoek. Hiervoor dienen de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand eens per zeven jaar een specificatie (met betalingsbewijzen) te overleggen van de voor de functie werkelijk gemaakte onkosten gedurende een periode van drie opeenvolgende maanden. Als daaruit blijkt dat de onkostenvergoeding te hoog is vastgesteld, wordt in de daarop volgende periode een evenredig deel van de vergoeding als loon aangemerkt. Artikel 4 Aanspraken bij ziekte De regeling verklaart de CAR/UWO op het punt van doorbetaling salaris bij ziekte van toepassing op de buitengewoon ambtenaar die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Achtergrond hiervan is het dwingende karakter van de sociale wetgeving die zieke werknemers (voor zover jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd) rechten en plichten toekent. Artikel 76a van de Ziektewet geeft de persoon krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden tot het verrichten van arbeid bij ziekte recht op 104 weken (of zolang als het dienstverband nog duurt) doorbetaling van 70% van het salaris + salaristoelage(n) of, indien het salaris op een andere wijze dan naar tijdsruimte vastgesteld wordt, het gemiddelde salaris + salaristoelage(n) die betrokkene, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. De CAR/UWO geeft aanspraak op een hoger doorbetalingspercentage dan 70%. 13

14 Artikel 5 Schorsing en disciplinaire straf Als daarvoor aantoonbaar aanleiding bestaat, bijvoorbeeld doordat een klacht tegen de buitengewoon ambtenaar is ingediend, dan kan het college de buitengewoon ambtenaar hangende het in te stellen onderzoek, schorsen. (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Bij het niet nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing en disciplinaire maatregelen nadere regels worden getroffen. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld. Artikel 6 Ontslag De buitengewoon ambtenaar wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 16). Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de buitengewoon ambtenaar, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Een buitengewoon ambtenaar die zich, op eigen verzoek, niet meer beschikbaar stelt voor het voltrekken van huwelijken/ geregistreerde partnerschappen wordt op grond van artikel 8:1 van de CAR (ontslag op verzoek van de ambtenaar) ontslagen. Artikel 7 Overige rechten en plichten De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de buitengewoon ambtenaar van toepassing verklaard. Voor de duidelijkheid zijn deze expliciet in de regeling opgenomen. 14

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Gratificaties en attenties

Gratificaties en attenties Gratificaties en attenties Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: De ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder a van artikel 1:1 CAR, werkzaam

Nadere informatie

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Locatie: Weg naar het Ganzen Ei 3 in Brummen Voor: het bouwen van een kapschuur Activiteiten: Bouw Datum ontvangst: 22 december 2015 Locatie: Baankstraat

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Wijziging Ambtenarenreglement 1995 n.a.v. diverse wijzigingen CAR-UWO met betrekking tot medewerkers sociale werkvoorziening, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Zorgverzekering

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

ADG Control Bedrijfs-cao

ADG Control Bedrijfs-cao ADG Control Bedrijfs-cao Tussen de werknemersorganisatie Werknemersvereniging ADG en de eenmanszaak ADG Control is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Artikel 1. Definities In deze collectieve

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 2594 12 januari 2015 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op de LOGA-brief van 2 oktober

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016. Eigenaar Stafafdeling P&O

Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016. Eigenaar Stafafdeling P&O Feestdagen en verplichte verlofdagen 2014-2016 Eigenaar Stafafdeling P&O Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 juni 2013 Instemming van de CMR d.d. 11 juni 2013 Inleiding Het College van Bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe

Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 23 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen (I \ Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe I Onderwerp 1*

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek; Reglement burgerlijke stand Reg.nr. 195547 Burgemeester en wethouders van Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 37917] Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Agendapuntnummer: 1d Aantal bijlagen: -2- Onderwerp Vaststellen trouwbeleid 2011 en aanpassen Legesverordening Breda 2011. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de mogelijkheid onder voorwaarden op

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Uitgegeven: 3 april 2013 2013, nr. 19 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit,

Nadere informatie

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G.

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G. gemeentb mordwim Blosrmnba^laals Zaaknummer : Docmannummer : Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders Datum: r Onderwerp: Reglement burgerlijke stand 2015 Ter bespreking Urgentie van de te nemen

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

Hoofdstuk 19 Rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Hoofdstuk 19 Rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 19:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die door het college aangesteld

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11 : ĚĒĒĚ LOG A ' : ţ ; College Årbáåméšn/VNG ABVAKABO Brief aan de leden fil É T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV CMMľ (070) 373 8393 uw kenmerk bljleoe(n)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 538 Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Onderwerp Vaststelling Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 204 Vastgesteld 0 januari 204 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot januari 204 Blad bekendmakingen 204 nr, uitgegeven

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; De raad van de gemeente Winsum; Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; B E S L U I T: over te gaan tot vaststelling van de hierna

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20784 25 juli 2014 Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming Het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling wordt verstaan onder: a ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie