MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING. Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen"

Transcriptie

1 MELDING Sloopmelding Cortenoeverseweg JL Brummen Locatie: Cortenoeverseweg 139 te Brummen Voor: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Datum verzonden: 3 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (telefoon: of 1

2 OMGEVINGSVERGUNNING Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Hazenberg Brummen Locatie: nabij Hazenberg 22a in Brummen Voor: het realiseren van een tijdelijk gronddepot Activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Datum ontvangst: 1 augustus 2016 Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunning kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Verleende reguliere omgevingsvergunning Kollergang LZ Eerbeek Locatie: Kollergang 7 in Eerbeek Voor: het kappen van 1 acaciaboom Activiteit(en): kap Datum verzonden: 4 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (reguliere procedure) Radeland 2,4, 6-6a, 8-8a, 10 en 10a, 6971 LV te Brummen Radeland Brummen Locatie: Radeland 2,4, 6-6a, 8-8a, 10 en 10a te Brummen Voor: de installatie en exploitatie van een gesloten bodemenergiesysteem Zaakdossier: DOS Activiteit(en): omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Bij deze aanvraag is eveneens een melding ingevolge het Activiteitenbesluit ingediend Datum verzonden: 4 augustus 2016 Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W (zie informatie over bezwaar en beroep). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (telefoon: of Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Rijksweg Empe Locatie: Rijksweg (Emper bocht) in Empe 2

3 Voor: de reconstructie van de N345 Emper bocht Activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Datum ontvangst: 4 augustus 2016 Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunning kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. 3

4 VERORDENING EN REGLEMENTEN Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen B&W van Brummen maken bekend dat zij op 28 juni 2016 hebben besloten om: 1. In te stemmen met een beschikbaarheidsdienst voor Burgerzaken met ingang van 1 mei De medewerkers die zijn benoemd als Ambtenaar Burgerlijke Stand aan te wijzen voor beschikbaarheidsdiensten met ingang van 1 mei Tevens hebben zij de Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen vastgesteld. Inwerkingtreding 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei Vindplaats De Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen kunt u verderop in dit publicatieblad lezen. Ook kunt u de regeling raadplegen via Inlichtingen Mevr. W. Springvloet, tel. (0575) Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen B&W van Brummen maken bekend dat zij op 19 juli2016 hebben besloten om de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen vast te stellen als nieuwe regeling voor de gemeente Brummen. Inwerkingtreding 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Gelijktijdig wordt de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen vastgesteld op 19 april 2016 (bij besluit BW ) ingetrokken. Vindplaats De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de gemeente Brummen kunt u verderop in dit publicatieblad lezen. Ook kunt u de regeling raadplegen via Inlichtingen Mevr. W. Springvloet, tel. (0575)

5 Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen Kenmerk : INT Vastgesteld : B&W-vergadering d.d. 28 juni 2016 met kenmerk BW Inwerkingtreding : 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2016 Publicatiedatum : 10 augustus

6 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op het gestelde in artikel 3:13 van de CAR-UWO; gelet op het gestelde in de beloningsregeling gemeente Brummen; besluit vast te stellen de hierna volgende Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen. Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. beschikbaarheidsdienst: de tijd en/of periode waarin de medewerker wordt verplicht om zich buiten de normaal voor zijn betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar te houden voor het opvangen van calamiteiten op het gebied van Burgerzaken; b. dagvenster: het deel van de dag dat als werktijd geldt; c. medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, juncto artikel 1:2 van de CAR; d. werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; e. procescoördinator Service: de coördinator van de processen die binnen het hoofdproces Dienstverlening vallen onder Service ; f. CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Brummen; g. feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning(in) wordt gevierd. Artikel 2 Aanwijzing medewerkers Burgerzaken 1. Alle medewerkers die zijn benoemd als Ambtenaar Burgerlijke Stand, worden door de werkgever schriftelijk aangewezen voor beschikbaarheidsdiensten voor Burgerzaken. 2. De aangewezen medewerker is verplicht om deel te nemen aan de beschikbaarheidsdienst. 3. De werkgever kan, als hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een aangewezen medewerker (tijdelijk) ontheffen van de verplichting tot deelneming aan de beschikbaarheidsdienst. Artikel 3 Rooster 1. De beschikbaarheidsdienst wordt verricht door de aangewezen medewerkers op basis van een vooraf opgesteld rooster per kalenderjaar. 2. De beschikbaarheidsdienst van Burgerzaken is actief op vrijdag van 13:00 uur 17:00 uur, zaterdag van 08:30 uur tot 17:00 uur, zondag van 08:30 uur 17:00 uur en op feestdagen van 08:30 uur 17:00 uur. 3. De procescoördinator Service is bevoegd om een rooster op te leggen indien de aangewezen medewerkers onderling de diensten uit het rooster niet kunnen verdelen. Artikel 4 Vergoeding 1. De hoogte van de vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten is gelijk aan het gestelde in artikel 3:13 van de CAR-UWO. 2. Indien de aangewezen medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt tijdens de beschikbaarheidsdienst geldt dat de medewerker, over de tijdens de beschikbaarheidsdienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12 CAR-UWO ontvangt. 6

7 Artikel 5 Uitbetaling 1. Uitbetaling van de uren beschikbaarheid vindt plaats op basis van het rooster. 2. Uitbetaling van de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de beschikbaarheidsdienst, vindt achteraf plaats op basis van declaratie. 3. Extra diensten, bovenop het rooster, worden op declaratiebasis vergoed. 4. De aangewezen medewerker kan de volgende uren voor beschikbaarheidsdiensten declareren: a. 4 uur voor vrijdagmiddag b. 8 uur op zaterdag c. 8 uur op zondag d. 8 uur voor een feestdag Artikel 6 Bereikbaarheid en beschikbaarheid 1. De werkgever stelt een mobiele telefoon ter beschikking die door de aangewezen medewerkers gebruikt dient te worden gedurende de beschikbaarheidsdienst. 2. De aangewezen medewerkers zijn zelf verantwoordelijk dat de mobiele telefoon in bezit is van de medewerker met beschikbaarheidsdienst. 3. Indien een oproep verlangt dat de aangewezen medewerker op het gemeentehuis van Brummen aanwezig is, dient de medewerker binnen een uur na de oproep op het gemeentehuis van Brummen aanwezig te zijn. Artikel 7 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen. Artikel 8 Inwerkingtreding regeling De regeling treedt op de dag na publicatie in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 mei Artikel 9 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beschikbaarheidsdienst Burgerzaken gemeente Brummen. 7

8 Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Brummen Kenmerk : INT Vastgesteld : B&W-vergadering d.d. 19 juli 2016 met kenmerk BW Inwerkingtreding : 11 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 Publicatiedatum : 10 augustus

9 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op het instemmende besluit van het Georganiseerd Overleg, d.d. 12 juli 2016; gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet; gelet op het gestelde in het Reglement op de burgerlijke stand; besluit vast te stellen de hierna volgende Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen. Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand; b. CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Brummen. Artikel 2 Aanstelling 1. De buitengewoon ambtenaar wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. 2. Het betreft een aanstelling in vaste dienst voor onbepaalde tijd of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. 3. De aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. 4. De buitengewoon ambtenaar wordt door burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (artikel 1:16 BW) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking. 5. De buitengewoon ambtenaar is, conform artikel 1:2 van de CAR/UWO, geen ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de CAR/UWO. Artikel 3 Salaris 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden en voor incidentele werkzaamheden in opdracht van de gemeente. 2. De vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, is gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Indien een huwelijksvoltrekking door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is voorbereid, maar op initiatief van de huwelijkskandidaten niet plaats vindt, dan heeft de buitengewoon ambtenaar recht op een vergoeding van ten hoogste twee maal het in de vorige zin vermelde uurloon. Voor incidentele werkzaamheden wordt de vergoeding berekend naar het aantal uren maal het in de eerste zin bedoelde uurloon. 3. De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO. 4. De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering conform artikel 3:18a van de CAR/UWO. 5. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, ontvangt de buitengewoon ambtenaar een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van de vergoeding zoals genoemd in lid 2 dit artikel. 6. Voor de buitengewoon ambtenaar die op onregelmatige tijden arbeid verricht, is de toelage onregelmatige dienst van toepassing, zoals geregeld in artikel 3:11 van de CAR/UWO. 9

10 7. Per huwelijksvoltrekking heeft de buitengewoon ambtenaar aanspraak op een vergoeding voor gemaakte onkosten van 13, In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de buitengewoon ambtenaar, die voor één dag benoemd wordt om in de gemeente Brummen een huwelijk te voltrekken, geen aanspraak op het salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk. Artikel 4 Aanspraken bij ziekte 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing. 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd. Artikel 5 Schorsing en disciplinaire straf 1. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO. 2. De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. Artikel 6 Ontslag Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de volgende bepalingen: a. op verzoek van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 8:1 van de CAR/UWO; b. wegens ouderdomspensioen op grond van artikel 8:2 van de CAR/UWO; c. wegens reorganisatie op grond van artikel 8:3 van de CAR/UWO; d. wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 8:4 en 8:5 van de CAR/UWO; e. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid op grond van 8:6 van de CAR/UWO; f. wegens overige ontslaggronden op grond van artikel 8:7 en 8:8 van de CAR/UWO; g. wegens FPU op grond van artikel 8:11 van de CAR/UWO; h. wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR/UWO; i. als disciplinaire straf op grond van artikel 8:13 van de CAR/UWO. Artikel 7 Overige rechten en plichten De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar: a. de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR/UWO; b. de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR/UWO; c. periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CAR/UWO; d. de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR/UWO; 10

11 e. aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR/UWO f. artikel 15:1:20 CAR/UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; g. artikel 15:1:22 CAR/UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; h. de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR/UWO; i. de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar; j. de regeling opvang en klachtenprocedure ongewenst gedrag gemeente Brummen is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar. Artikel 8 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen. Artikel 9 Intrekking oude regeling De Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen, vastgesteld op 19 april 2016, bij besluit BW , wordt ingetrokken. Artikel 10 Inwerkingtreding regeling De regeling treedt op de dag na publicatie in werking, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Artikel 11 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen. 11

12 TOELICHTING Artikel 2 Aanstelling De buitengewoon ambtenaar wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16) en heeft een publiekrechtelijke dienstbetrekking. De gemeentelijke cao, de CAR/UWO, is niet van toepassing op de buitengewoon ambtenaar (artikel 1:2 CAR/UWO). De buitengewoon ambtenaar, die als zodanig optreedt, is geen ambtenaar in de zin van de CAR/UWO. Wanneer het gaat om een ambtenaar die in hoofdfunctie bij de gemeente werkzaam is, geldt de uitzondering dus uitsluitend indien de ambtenaar- in nevenfunctie- functioneert in de hoedanigheid van buitengewoon ambtenaar. Artikel 3 Salaris Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor salaris moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Het eerste lid maakt duidelijk dat het salaris bestaat uit een vergoeding ter hoogte van vijf gewerkte uren per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap, inclusief alle aanvullende werkzaamheden. Daarbij kent dit lid een vergoeding per uur voor incidentele werkzaamheden, waarvoor door of namens de gemeente, i.c. de leidinggevende, uitdrukkelijk opdracht en/of toestemming is gegeven. Onder incidentele werkzaamheden worden o.a. begrepen het deelnemen in selectiecommissies voor een nieuwe buitengewoon ambtenaar, en het onderzoeken van bijzondere trouwlocaties op geschiktheid. Het tweede lid legt de relatie met de salarisschaal waarin de functie van de buitengewoon ambtenaar doorgaans is ingeschaald. In het derde en vierde lid wordt het basisbedrag opgehoogd met een toeslag voor respectievelijk de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. De grondslag voor de berekening van de eindejaarsuitkering is de basisvergoeding. In het vijfde lid wordt het recht op vakantie-uren, dat de 'normale' gemeenteambtenaar heeft op grond van artikel 6:2 van de CAR/UWO, afgekocht door het toekennen van een vergoeding van 8,6%. Dit percentage is gebaseerd op de breuk tussen het aantal vakantie-uren per jaar (158,4 uren) en de arbeidsduur per jaar (1836 uren) van de gemeenteambtenaar. Vakantieaanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden. Rekenvoorbeeld: Uitgaande van een salarisbedrag 3.280,-- (hoogste bedrag schaal 8, salarispeil januari 2016), een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 6% (situatie per 1 januari 2016) over dat salarisbedrag vindt de volgende berekening plaats: Vergoeding per uur per hv/gp 1/156 resp. 5/156 x 3.280,-- 21,03 105,13 Vakantietoeslag: 8% 1,68 8,41 Eindejaarsuitkering: 6% 1,26 6,31 Afkoop vakantie uren 8,6% 1,81 9,04 Bruto vergoeding totaal 25,78 128,89 12

13 Lid 6 De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een toelage onregelmatige dienst. Het uurloon voor de toepassing van de toelage onregelmatige dienst is gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van schaal 6. De totale hoogte van de toelage onregelmatige dienst wordt bepaald door het tijdstip waarop de huwelijks-of geregistreerde partnerschapsceremonie begint. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding en de sluiting van het huwelijk/geregistreerde partnerschap. De vergoeding van de volledige 5 uur voor een huwelijk/geregistreerde partnerschap wordt gekoppeld aan het tijdstip waarop de ceremonie begint. De volgende vergoedingen zijn van toepassing: 120 % op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 uur en 08:00 uur en tussen 18:00 uur en 22:00 uur; 140% op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 uur en 06:00 uur en tussen 22:00 uur en 24:00 uur; 140 % op zaterdag tussen 00:00 uur en 24:00 uur; 165% op zondagen en op feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid van de CAR/UWO tussen 00:00 uur en 24:00 uur. Over de toelage onregelmatige dienst wordt wel vakantietoelage betaalt, maar geen eindejaarsuitkering en geen compensatie voor het niet genieten van verlof. Lid 7 De buitengewoon ambtenaar komt voor gemaakte materiaal-, representatie-, reis- en administratiekosten in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding van 13,50 per huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap. Deze onkostenvergoeding wordt door de gemeente fiscaal onbelast betaald, voor zover deze onkosten aannemelijk gemaakt worden blijkens een periodiek onderzoek. Hiervoor dienen de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand eens per zeven jaar een specificatie (met betalingsbewijzen) te overleggen van de voor de functie werkelijk gemaakte onkosten gedurende een periode van drie opeenvolgende maanden. Als daaruit blijkt dat de onkostenvergoeding te hoog is vastgesteld, wordt in de daarop volgende periode een evenredig deel van de vergoeding als loon aangemerkt. Artikel 4 Aanspraken bij ziekte De regeling verklaart de CAR/UWO op het punt van doorbetaling salaris bij ziekte van toepassing op de buitengewoon ambtenaar die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Achtergrond hiervan is het dwingende karakter van de sociale wetgeving die zieke werknemers (voor zover jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd) rechten en plichten toekent. Artikel 76a van de Ziektewet geeft de persoon krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden tot het verrichten van arbeid bij ziekte recht op 104 weken (of zolang als het dienstverband nog duurt) doorbetaling van 70% van het salaris + salaristoelage(n) of, indien het salaris op een andere wijze dan naar tijdsruimte vastgesteld wordt, het gemiddelde salaris + salaristoelage(n) die betrokkene, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. De CAR/UWO geeft aanspraak op een hoger doorbetalingspercentage dan 70%. 13

14 Artikel 5 Schorsing en disciplinaire straf Als daarvoor aantoonbaar aanleiding bestaat, bijvoorbeeld doordat een klacht tegen de buitengewoon ambtenaar is ingediend, dan kan het college de buitengewoon ambtenaar hangende het in te stellen onderzoek, schorsen. (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Bij het niet nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing en disciplinaire maatregelen nadere regels worden getroffen. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld. Artikel 6 Ontslag De buitengewoon ambtenaar wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 16). Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de buitengewoon ambtenaar, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Een buitengewoon ambtenaar die zich, op eigen verzoek, niet meer beschikbaar stelt voor het voltrekken van huwelijken/ geregistreerde partnerschappen wordt op grond van artikel 8:1 van de CAR (ontslag op verzoek van de ambtenaar) ontslagen. Artikel 7 Overige rechten en plichten De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de buitengewoon ambtenaar van toepassing verklaard. Voor de duidelijkheid zijn deze expliciet in de regeling opgenomen. 14

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders Titel regelgeving

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 120904 15 december 2015 Gemeente Nijkerk - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Collegebesluit nummer:

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente IJsselstein. Nr. 49160 28 april 2016 Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente IJsselstein Burgemeerster

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO

RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 14168 9 februari 2016 RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2016 GEMEENTE ALMELO HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden»

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden» Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden» Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden., gelet op het reglement houdende

Nadere informatie

VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011

VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.286 RIS 181862 VASTSTELLEN RECHTSPOSITIEBESLUIT BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat:

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

VNG ledenbrief Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

VNG ledenbrief Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Rectificatie Lbr.17/061 CvA/LOGA 17/12 - Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand : nu met de link van de ledenbrief Datum: woensdag 1

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Collegevoorstel. Zaaknummer Huwelijk en geregistreerd partnerschap Zaaknummer 00451583 Onderwerp Huwelijk en geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 12 mei jl. besloot u om over het trouwen in onze gemeente een aantal zaken nader uit

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB

Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk als gevolg van de invoering van het IKB GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182692 22 december 2016 Regeling tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG) herdruk 2017-1 als gevolg van de

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

Gratificaties en attenties

Gratificaties en attenties Gratificaties en attenties Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: De ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder a van artikel 1:1 CAR, werkzaam

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 122621 17 juli 2017 Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL gelet op het bepaalde

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994; REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61278 13 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160, lid 1, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning

Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Locatie: Weg naar het Ganzen Ei 3 in Brummen Voor: het bouwen van een kapschuur Activiteiten: Bouw Datum ontvangst: 22 december 2015 Locatie: Baankstraat

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel.

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel. besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 16 onderwerp Mandatenbesluit griffiepersoneel 2010 de raad van de gemeente gouda besluit: 1. Vast te stellen de rechtspositionele mandaten met betrekking

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Reglement burgerlijke stand Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leeuwarden Reglement burgerlijke stand (2015) Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement burgerlijke stand Brielle 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Reglement burgerlijke stand Brielle 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Brielle. Nr. 4434 16 januari 2015 Reglement burgerlijke stand Brielle 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Wijziging Ambtenarenreglement 1995 n.a.v. diverse wijzigingen CAR-UWO met betrekking tot medewerkers sociale werkvoorziening, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Zorgverzekering

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken 11/0024818 Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen 1 1. Inleiding In 2003 is in de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.1658 B.17.1658 Landgraaf, 19 september 2017 ONDERWERP: Generatiepact griffie gemeente Landgraaf 2017 Raadsvoorstelnummer: 71 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie