SENIOR ADVISEUR ORGANISATIE EN BEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SENIOR ADVISEUR ORGANISATIE EN BEHEER"

Transcriptie

1 Het managementcomité van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen wenst volgende functie door middel van een bevorderingsprocedure binnen het niveau in te vullen: SENIOR ADVISEUR ORGANISATIE EN BEHEER Beleidsdomein: CJSM Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Diensten van de Administrateur-generaal Rang: A2E Graad: senior adviseur Standplaats: Brussel Selectienummer FUNCTIECONTEXT Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) heeft als missie het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten die op nietcommerciële basis worden georganiseerd, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en volwassenen - en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie. Het agentschap bestaat uit drie entiteiten: de afdeling Jeugd, de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid en de Diensten van de Administrateur-generaal (DAG). De stafmedewerkers van de DAG staan in voor de advisering van de lijnmanager en de coördinatie van voorbereiding en uitvoering van horizontale dossiers inzake personeelsbeleid, facility, IT en communicatie, kwaliteitsbewaking, organisatiebeheersing, beleid van de Vlaamse overheid. Naast de coördinerende bevoegdheden over voorgaande aspecten heeft de senior adviseur organisatie en beheer een specifieke opdracht op het vlak van financiën en begroting Doel functie: De lijnmanager en het managementcomité van het agentschap bijstaan 1.via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met financiën en begroting, facility, organisatieontwikkeling, personeel of andere horizontale beleidsaspecten binnen de Vlaamse overheid teneinde ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden; 2.door vertegenwoordigingen in VO-brede werkgroepen en overlegorganen inhoudelijk mee voor te bereiden of zelf op te nemen,. 3. om de visie op organisatieontwikkeling die binnen het agentschap ontwikkeld werd, mee te nemen en vorm te geven in de transitiebesprekingen 1

2 DE RESULTAATGEBIEDEN Resultaatsgebied 1: behoefteanalyse Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden. - Behoeften en opportuniteiten binnen het beleid van de Vlaamse Overheid en het agentschap bespreken met het lijnmanagement - Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de organisatie - Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen VO breed - Analyseren van ad hoc vragen en problemen Resultaatsgebied 2: dienstverlening uitbouwen Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. In overleg en in samenwerking met het lijnmanagement. - Voorstellen doen en bespreken van de dienstverlening - De continue werking van de organisatie mee verzekeren - Ondernemingsplan, beheersovereenkomst, opstellen en opvolgen - Definiëren van langere termijnplanning en meerjarenbegroting Resultaatsgebied 3: werkinstrumenten Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. - Opvolginstrumenten ontwerpen, verbeteren en/of toegankelijk maken - Innovatieve ideeën ontwikkelen - Uitwerken van procedures en richtlijnen - Ontwikkelen van rekenmodellen, databanken, concepten voor financieel beheer Resultaatsgebied 4: adviesverlening Zowel op vraag als pro-actief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. - Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied - Adviseren over toepassing en gebruik van diensten, producten, systemen - Adviseren over interpretatie van regelgeving - Management adviseren over thema s die te maken hebben met het functionele domein - Inspelen op specifieke vragen van het management 2

3 - Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen - Pro-actief knelpunten signaleren Resultaatsgebied 5: kwaliteitsborging Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspaken, richtlijnen en regelgeving. - Bewaken van correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures, normen, - Erop toezien dat wet- en regelgeving worden gerespecteerd - Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren - Input leveren voor management rapportering - Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen - Voorstellen doen voor verbetering - Processen afstemmen met andere processen binnen de organisatie Resultaatsgebied 6: communicatie en contacten Communiceren over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. - De dienstverlening pro-actief kenbaar maken aan de klant - Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies - Fungeren als aanspreekpunt - Feedback vragen aan klanten Resultaatsgebied 7: kennis m.b.t. het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. - Opbouwen en onderhouden van netwerken - Bijhouden van vakliteratuur - Volgen van nieuwe ontwikkelingen - Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken - Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied Resultaatsgebied 8: projectdeelname Leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. - Adviseren, controleren en bijsturen van projecten - Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor projecten - Projecten plannen, coördineren en leiden 3

4 - Deelnemen aan cross functionele projectgroepen - Opstellen en bewaken van technische normen en standaarden - Het opvolgen van de werkzaamheden Resultaatsgebied 9: vanuit het vakgebied mee bepalen van het (deel)gebied voor het eigen functioneel domein teneinde ervoor te zorgen dat het beleid aansluit op de noden van de organisatie. - Coördineren van de afstemming tussen verschillende rapporteringen - Optimaal linken van beleidsdoelstellingen en organisatie-ontwikkeling Resultaatsgebied 10: begeleidt collega s vakinhoudelijk. Bouwt de kennis verder uit en stelt die ter beschikking om het kennisniveau van het team op peil te houden. - Uitwerking en implementatie nieuwe regelgeving - Organiseren intervisie en overleg toepassing reglementering Resultaatsgebied 11: coördineert en stuurt de medewerkers van de Diensten van de Administrateur-generaal aan. Organiseert overleg en neemt beslissingen over de dienstverlening teneinde ervoor te zorgen dat de dienstverlening zo optimaal mogelijk is. - Plannen en opvolgen van de dagelijkse werking van de diensten van de administrateurgeneraal - Bewaken van eenvormige uitvoering - Verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitbouwen van de dienstverlening - Goede werksfeer binnen het team bewaken - Plannings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken voeren Resultaatgebied 12: staat in voor de opmaak, het beheer en de opvolging van het budget, toegewezen aan het functionele domein, teneinde het budget optimaal aan te wenden voor een kwaliteitsvolle dienstverlening - Opmaken en opvolgen middelenbudget (m.i.v. perosneelskredieten) - Voorzien in tussentijdse opvolgingsrapporten - Proactief adviseren over begrotingsuitvoering - Coördinatie meerjarenbegroting UW PROFIEL FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN (ART. VI 40 4 VAN HET VLAAMS PERSONEELSSTATUUT) U bent: - ofwel een ambtenaar op proef - ofwel een vastbenoemd ambtenaar 4

5 - ofwel een contractueel personeelslid buiten proeftijd én aangeworven met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking Binnen het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Ofwel bent u werkzaam in de rang A1 en beschikt u over 12 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot de organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling. Ofwel bent u werkzaam in de rang A2 of A2M en beschikt u over 8 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot de organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling Licht de relevantie en de duur van uw ervaring duidelijk toe in uw sollicitatieformulier. U kunt niet solliciteren indien u een functioneringsevaluatie heeft die besloten werd met een "onvoldoende". TOELATINGSVOORWAARDEN Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1 U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 2 U geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 3 U voldoet aan de dienstplichtwetten; 4 U bent medisch geschikt voor deze functie; 5 U slaagt in de selectieprocedure 6 U voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden 7 U bent burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of van Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Cyprus of Malta. FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES Technische competenties Kennis van overheidsfinanciën en begroting. Kennis van plannings- en sturingsinstrumenten binnen de Vlaamse overheid (ondernemingsplan, meerjarenbegroting, beheersovereenkomst, ). Inzicht in de strategische en operationele beleids- en overlegstructuren van de Vlaamse Overheid. Persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen: handelt in het belang van de organisatie (niveau II) - Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie - Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie - Blijft consequent handelen, ook in lastige en onzekere situaties - Zegt dat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen - Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit Samenwerken: stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen (niveau II) - Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang 5

6 - Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren - Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af - Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken - Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft Innoveren: werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit (niveau II) - Zoekt actief naar mogelijke vernieuwingen die zijn functie en takenpakket overstijgen - Denkt buiten bestaande kaders en durft experimenteren en improviseren - Komt met ideeën voor nieuwe producten, processen, diensten, - Ziet toepassingsmogelijkheden van nieuwe processen, technieken en methodes en introduceert die - Zoekt verbinding met anderen die vernieuwing aanbrengen en bouwt mee aan oplossingen voor de toekomst Visie: betrekt brede (maatschappelijke, technische, ) factoren bij zijn aanpak (niveau II) - Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext - Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein - Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn - Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden - Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld Klantgerichtheid: optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties (niveau III) - Legt voor zijn entiteit meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid - Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen - Past diensten, procedures en structuren aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwoorden - Onderneemt extra acties om de relatie met belanghebbenden op te bouwen en/of te bestendigen - Stimuleert en faciliteert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren. Oordeelsvorming: vormt een geïntegreerd oordeel (niveau III) - Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk - Neemt in zijn standpunt verschillende belangen in overweging - Benoemt zowel de positieve als de negatieve kanten van zijn standpunt of voorstel - Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie - Vertaalt een synthese naar een vraagstelling of advies en geeft zo een inhoudelijke meerwaarde aan de thema s die hij naar voren brengt KANDIDAATSTELLING EN TIMING Uw sollicitatieformulier en een managementvisie dient u uiterlijk op maandag 25 augustus 2014 om 9.00u aangetekend of bij ontvangstbewijs in bij mevrouw An Vrancken, administrateur-generaal. 6

7 Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen Arenberggebouw, 4 de verdieping Arenbergstraat Brussel Er wordt u de mogelijkheid geboden om met uw afdelingshoofd of administrateur-generaal een perspectiefgesprek aan te vragen. In de managementvisie werkt u uw visie uit omtrent volgend onderwerp: Het opgaan van het ASCW in een grotere entiteit cultuur, opportuniteiten en valkuilen. De visie wordt neergeschreven in een nota van maximum 10 bladzijden en wordt samen met uw sollicitatieformulier ingediend. Tijdens het selectiegesprek wordt u gevraagd een mondelinge toelichting/presentatie te geven van uw nota gedurende maximum 30 minuten. Indien u hierbij ondersteunend materiaal of technieken wenst te gebruiken, kan dit afgesproken met Lieve Roelandt, directiesecretaresse DAG. SELECTIEPROCEDURE 1. Cv-screening Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of u al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel de kandidaten die aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de bevorderingsprocedure. De CV-screening zal afgerond worden in de week van 25 augustus (onder voorbehoud). 2. Interne potentieelinschatting Voor de kandidaten die aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoen wordt nagegaan in welke mate het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functiebeschrijving, meer bepaald met de functiespecifieke (technische en persoonsgebonden) competenties. Dit gebeurt d.m.v. een interne potentieelinschatting die opgemaakt wordt door de lijnmanager. Deze selectiefase vindt plaats in de week van 1 september (onder voorbehoud). 3. Extrene potentieelinschatting De externe potentieelinschatting bestaat uit een competentiegericht interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en een presentatieoefening. In dit gedeelte worden volgende competenties afgetoetst: - Verantwoordelijkheid nemen - Samenwerken - Innoveren - Visie - Klantgerichtheid - Oordeelsvorming Dit gedeelte is adviserend en resulteert in een gunstig, gunstig met aandachtspunten of ongunstig advies. Deze selectiefase vindt plaats in de week van 1 september (onder voorbehoud). 4. Jurygesprek met toelichting managementvisie Het gesprek wordt gevoerd met de leden van het MACODO en de selectieverantwoordelijke van Jobpunt Vlaanderen. Tijdens het selectiegesprek wordt u gevraagd een mondelinge toelichting/presentatie te geven van uw managementvisie gedurende maximum 30 minuten. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: 7

8 - Motivatie, ervaring, verwachtingen van de kandidaat - Vaktechnische vaardigheden - Inzetbaarheid in de functie en organisatie - Managementvisie Deze fase is eliminerend. U kan geschikt of niet geschikt bevonden worden voor de functie. Deze selectiefase zal plaatsvinden op 9 september (datum onder voorbehoud). De jury adviseert de lijnmanager wie van de kandidaten voldoet aan de vereiste functie-specifieke competenties. De kandidaten worden schriftelijk in kennis gesteld van het advies van de jury. Vanaf de kennisgeving krijgen de kandidaten 15 kalenderdagen de tijd om een bezwaarschrift in te dienen of te vragen om gehoord te worden. 5. Eindbeslissing De lijnmanager kiest de meest geschikte kandidaat en kent de bevordering toe met een benoeming in de graad van senior adviseur met rang A2E met functionele loopbaan A213 (art. VII 12 1, VPS). AANPASSINGEN AAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP Indien u ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, moet u dit bij uw kandidatuurstelling aangeven. De selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. MEER WETEN? Voor extra informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met: An Vrancken, administrateur-generaal IVA Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat Brussel 02/ Voor extra informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met: Machteld Aelbrecht, stafmedewerker personeel IVA Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat Brussel 02/

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Teamhoofd communicatie (m/v)

Teamhoofd communicatie (m/v) Teamhoofd communicatie (m/v) Beleidsdomein: Bestuurszaken Entiteit: Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling: Stafdiensten Graad: Adviseur Aantal vacante betrekkingen: 1 Standplaats: Brussel 1 DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij zoekt een Deskundige rapportering

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij zoekt een Deskundige rapportering functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiebeschrijving: HR Business Partner

Functiebeschrijving: HR Business Partner Functiebeschrijving: HR Business Partner Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening HR Business Partner_20180321.doc 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING

SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectiereglement SELECTIEREGLEMENT EN FUNCTIEOMSCHRIJVING Selectieverantwoordelijke statutaire functie, niveau B rang B1 graad deskundige met standplaats Brussel Agentschap voor Overheidspersoneel, Beleidsdomein

Nadere informatie

Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling

Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling_21

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI

Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1.

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen

Nadere informatie

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer.

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING: Medewerker Kwaliteitszorg ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt Teamhoofd Klantenbeheer Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één STAFMEDEWERKER

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

Doel van de functie :

Doel van de functie : Beleidsdomein: Onderwijs en Vorming Entiteit: Departement Onderwijs en Vorming Afdeling: Stafdiensten Onderwijs en Vorming Graad: A2E Functiefamilie : Organisatie-ondersteunend Aantal vacante betrekkingen:1

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt

Nadere informatie

Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR

Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Regulator voor de Media Zoekt KANTOORCOORDINATOR Statutair Niveau: B Rang: B2 Graad: Hoofddeskundige

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een adviseur organisatieontwikkeling

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een adviseur organisatieontwikkeling functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ARTS ZORGTOESLAG Wervingsprocedure A1 - Contractueel

SELECTIEREGLEMENT ARTS ZORGTOESLAG Wervingsprocedure A1 - Contractueel Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT ARTS ZORGTOESLAG Wervingsprocedure A1 - Contractueel Kind en Gezin wil op korte termijn de functie van arts zorgtoeslag contractueel invullen met een wervingsprocedure

Nadere informatie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie SELECTIEREGLEMENT SELECTIEPROCEDURE VOOR DE STATUTAIRE WERVING VAN EEN ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR IN DE FUNCTIE VAN HR BUSINESS PARTNER BIJ DE VLAAMSE WATERWEG NV VOOR DE AFDELING ALGEMENE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf zoekt een Jurist. Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de Directeur Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 26581

Het Facilitair Bedrijf zoekt een Jurist. Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de Directeur Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 26581 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Jurist Statutair Niveau: A Rang: A1

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling Functiebeschrijving Stafmedewerker beleidsafdeling Functiefamilie beleidsthemabeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening HRM20141021_FB_stafmedewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR A. DOEL VAN DE FUNCTIE: Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : HR-Verantwoordelijke 1 DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEOMSCHRIJVING : HR-Verantwoordelijke 1 DOEL VAN DE FUNCTIE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : HR-Verantwoordelijke //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Directeur financiën. Resultaatgebieden

Directeur financiën. Resultaatgebieden Directeur financiën Leiden van de cel financiën en overheidsopdrachten en coördineren van activiteiten, processen en medewerkers rond financiën en overheidsopdrachten (Centrale Diensten en Provinciale

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt een Collega met sterke interesse

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Vlaams Energie Agentschap zoekt

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert aankoop

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert aankoop De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist expert aankoop Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement. Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Inhoudelijk medewerker organisatieontwikkeling

Functiebeschrijving en selectiereglement. Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Inhoudelijk medewerker organisatieontwikkeling Functiebeschrijving en selectiereglement / Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Inhoudelijk medewerker organisatieontwikkeling Contractueel Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur Met standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een GIS-deskundige Statutair

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie

Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Celhoofd Beheer (directeur A21) De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde. Juni 2017

SELECTIEREGLEMENT Celhoofd Beheer (directeur A21) De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde. Juni 2017 SELECTIEREGLEMENT Celhoofd Beheer (directeur A21) De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde Juni 2017 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de bevorderingsprocedure binnen niveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA)

Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA) Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA) Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Stafmedewerker Functiebeschrijving

Stafmedewerker Functiebeschrijving Stafmedewerker Functiebeschrijving Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van projecten en processen op het gebied van mens en organisatie zodat het Rekreatief en haar medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen

Nadere informatie

Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures EPB-regelgeving

Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures EPB-regelgeving functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures

Nadere informatie

TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V)

TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V) Het agentschap Zorginspectie organiseert een bevorderingsprocedure voor: TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Diensten van de Administrateur-Generaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Algemene Diensten VUTG

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Algemene Diensten VUTG Functiebeschrijving: Stafmedewerker Algemene Diensten VUTG Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt twee Administratief medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT

FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT FUNCTIEBESCHRIJVING en SELECTIEREGLEMENT Goederenbeheerder (M/V) statutaire functie, rang A1, graad adjunct van de directeur beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Centrale

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: Verantwoordelijke Vastgoed

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: Verantwoordelijke Vastgoed De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: Verantwoordelijke Vastgoed Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een dossier-en gegevensbeheerder

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. ICT-manager (directeur-informaticus A22) Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling C&O. April 2014

SELECTIEREGLEMENT. ICT-manager (directeur-informaticus A22) Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling C&O. April 2014 SELECTIEREGLEMENT ICT-manager (directeur-informaticus A22) Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling C&O April 2014 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de bevorderingsprocedure voor de invulling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Adviseur-ingenieur A2 ICT-coördinator contractbeheer (m/v)

Functiebeschrijving: Adviseur-ingenieur A2 ICT-coördinator contractbeheer (m/v) Functiebeschrijving: Adviseur-ingenieur A2 ICT-coördinator contractbeheer (m/v) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Algemene Technische

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gemotiveerde Categoriemanager Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een TEAMHOOFD COMMUNICATIE Statutair Niveau:

Nadere informatie

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in de regio Brussel. Wervingsprocedure B1 Contractueel

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in de regio Brussel. Wervingsprocedure B1 Contractueel Centrale administratie Selectiereglement VERPLEEGKUNDIGE in de regio Brussel Wervingsprocedure B1 Contractueel Kind en Gezin wil op korte termijn minstens 1 betrekking van deskundige, functie verpleegkundige

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Financieel directeur (M/V) Duurtijd: onbepaalde duur Graad: A211 Standplaats: Brussel

Nadere informatie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie SELECTIEREGLEMENT SELECTIEPROCEDURE VOOR DE STATUTAIRE WERVING VAN 1 CELHOOFD BEHEER IN DE GRAAD VAN ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (A11) BIJ DE VLAAMSE WATERWEG NV VOOR DE AFDELING PLANNING EN STURING, CEL

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een jurist handelsvestigingsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie SELECTIEREGLEMENT SELECTIEPROCEDURE VOOR DE STATUTAIRE WERVING VAN EEN ADVISEUR (A21) IN DE FUNCTIE VAN PMO- & PORTFOLIO-MANAGER BIJ DE VLAAMSE WATERWEG VOOR DE CEL STAF & BELEIDSCOÖRDINATIE STANDPLAATS:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt een Beleidsmedewerker Contractueel,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving zoekt een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: HR-consulent A1

Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie

Nadere informatie

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in Antwerpen Grootstad. Wervingsprocedure B1 Contractueel

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in Antwerpen Grootstad. Wervingsprocedure B1 Contractueel Centrale administratie Selectiereglement VERPLEEGKUNDIGE in Antwerpen Grootstad Wervingsprocedure B1 Contractueel Kind en Gezin wil op korte termijn een betrekking van deskundige, functie verpleegkundige,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VLAIO zoekt een senior boekhouder

Nadere informatie

1 ADVISEUR-INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE (M/V) OOSTENDE

1 ADVISEUR-INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE (M/V) OOSTENDE Het Intern Verzelfstandigd Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA MDK) werft aan in statutair dienstverband : 1 ADVISEUR-INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE (M/V) OOSTENDE Afdeling: VLOOT dab Beleidsdomein:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jongerenwelzijn zoekt één HR Officer Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving: Afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1.

Nadere informatie

Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Vacaturenummer:

Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Vacaturenummer: Agentschap Onroerend Erfgoed zoekt een Specialist Infopunt Erfgoed Afdeling: Informatie en Communicatie Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur Standplaats: Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt Consulent interne controle en organisatiebeheersing

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Overheidspersoneel. Strategisch Adviseur Financiën

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Overheidspersoneel. Strategisch Adviseur Financiën functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Overheidspersoneel

Nadere informatie

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in team Vilvoorde. Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 100%

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in team Vilvoorde. Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 100% Centrale administratie Selectiereglement VERPLEEGKUNDIGE in team Vilvoorde Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 100% Kind en Gezin wil op korte termijn een betrekking van deskundige,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie SELECTIEREGLEMENT SELECTIEPROCEDURE VOOR DE STATUTAIRE WERVING VAN 1 BELEIDSMEDEWERKER RO EN WATERTOETS IN DE GRAAD VAN ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (A11) BIJ DE VLAAMSE WATERWEG NV VOOR DE AFDELING ZEESCHELDE

Nadere informatie

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband. Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Niveau:

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband. Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Niveau: Het Bloso werft aan in statutair dienstverband EEN HR-MEDEWERKER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Personeel Cultuur, Jeugd, Sport en Media A Adjunct van de directeur Arenberggebouw,

Nadere informatie

Selectiereglement. SOCIAAL WERKER in lokaal team Maasland. Wervingsprocedure B1 vervangingsovereenkomst 50%

Selectiereglement. SOCIAAL WERKER in lokaal team Maasland. Wervingsprocedure B1 vervangingsovereenkomst 50% Centrale administratie Selectiereglement SOCIAAL WERKER in lokaal team Maasland Wervingsprocedure B1 vervangingsovereenkomst 50% Kind en Gezin wil op korte termijn 1 halftijdse betrekking van deskundige,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Adviseur Phoenixgebouw, Koning Albert II laan 19 bus 2, 1210 Brussel

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Adviseur Phoenixgebouw, Koning Albert II laan 19 bus 2, 1210 Brussel De managementondersteunende diensten van het ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed gaan via de interne arbeidsmarkt over tot aanwerving of bevordering in de graad van HR-ADVISEUR

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Personeelsmedewerker Statutair

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in team Menen. Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 80% tot 100%

Selectiereglement. VERPLEEGKUNDIGE in team Menen. Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 80% tot 100% Centrale administratie Selectiereglement VERPLEEGKUNDIGE in team Menen Wervingsprocedure B1 Contractueel vervangingsovereenkomst 80% tot 100% Met Werfreserve voor team Menen Kind en Gezin wil op korte

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus

Nadere informatie

Functiebeschrijving:

Functiebeschrijving: AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: 2.3 Functiefamilie: Organisatie- ondersteunend niveau 2 Functiebeschrijving: Coördinator Financiën en Begroting Sociale Economie maatregelen Voor

Nadere informatie

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie. 1.2 Resultaatgebieden. Behoefteanalyse

1. TAKENPAKKET. 1.1 Doel van de functie. 1.2 Resultaatgebieden. Behoefteanalyse SELECTIEREGLEMENT SELECTIEPROCEDURE VOOR DE STATUTAIRE WERVING VAN EEN ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR IN DE FUNCTIE VAN JURIST-EXPERT AANKOOP BIJ DE VLAAMSE WATERWEG NV VOOR DE AFDELING ALGEMENE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Administratief medewerker Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Selectieverantwoordelijke

Nadere informatie

DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT AHOVOKS)

DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT AHOVOKS) De afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) zoekt een statutaire DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT

Nadere informatie

Selectiereglement. GEZINSONDERSTEUNER in lokaal team Meetjesland met wervingsreserve. Wervingsprocedure C1 contractueel - onbepaalde duur minstens 80%

Selectiereglement. GEZINSONDERSTEUNER in lokaal team Meetjesland met wervingsreserve. Wervingsprocedure C1 contractueel - onbepaalde duur minstens 80% Centrale administratie Selectiereglement GEZINSONDERSTEUNER in lokaal team Meetjesland met wervingsreserve Wervingsprocedure C1 contractueel - onbepaalde duur minstens 80% Kind en Gezin wil op korte termijn

Nadere informatie