Belastingschade wordt vergoed en is als zodanig ook opgenomen in de afspraken gemaakt met LTO Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingschade wordt vergoed en is als zodanig ook opgenomen in de afspraken gemaakt met LTO Nederland"

Transcriptie

1 VRAGEN + ANTWOORDEN naar aanleiding van Avond TenneT - LTO Noord (16 januari 2014) Toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding A. Vragen gesteld vanuit de vergadering en gegeven antwoorden: 1) Kapstokhaakje, wat is dat en waar kunnen we hierover iets vinden? Kees van Rooijen (LTO): de omschrijving van het kapstokhaakje staat niet in de Algemene Bepalingen. Doel van het kapstokhaakje is dat degene die het aanbod accepteren van TenneT, conform de gemaakte afspraken met LTO Nederland, in de toekomst niet in een nadeliger positie komen te verkeren t.o.v. van degene die niet willen tekenen en te maken krijgen met de gedoogbeschikking. Het kapstokhaakje bestaat uit drie haken en is van toepassing bij: - wijziging van relevante wetgeving; - wijziging feitelijk gebruik; - wijziging als gevolg van jurisprudentie. Afspraken over deze verankering zijn opgenomen in het bestuursakkoord zoals afgesloten tussen LTO Nederland en TenneT. Paolo D Urso en Cees de Jong (TenneT) geven tijdens de avond aan: We regelen deze verankering voordat u de aan u geboden overeenkomst moet tekenen. Dat haalt nu in de praktijk de druk eraf bij grondeigenaren en gebruikers om binnen zes weken na aanbod van het contract te ondertekenen wil de efficiency premie van 20% van toepassing blijven. Bij Gasunie is het kapstokhaakje in de zogenaamde gedragscode op genomen. TenneT heeft dit inmiddels (juli 2014) per brief aan LTO bevestigd. Zie ook bijlage 1. 2) Waardevermindering van de grond. Hoe gaan we daarmee om, met andere woorden hoe wordt deze schade gecompenseerd? Kees van Rooijen (LTO): LTO heeft onderhandeld over een Meewerkvergoeding omdat de schade, mits aantoonbaar, reeds wettelijk voor 100% wordt vergoed. Cees de Jong (TenneT): Alle schade wordt vergoed en dat is ook waardevermindering. De eigenaar dient, binnen één jaar na ontstaan van de schade, dit te melden. Mocht TenneT en de eigenaar er onverhoopt niet uitkomen met betrekking tot vaststelling van de hoogte van de schade dan zal het geschil worden voorgelegd aan een, door partijen in onderling overleg, aan te wijzen deskundige, of, als (één van) partijen daaraan de voorkeur geeft (geven), aan drie deskundigen. Van deze drie deskundigen wijzen partijen er ieder één aan en deze twee deskundigen wijzen samen een onafhankelijke derde aan. De beslissing van de deskundige(n) geldt voor partijen als een bindend advies. 3) Belastingschade: Hoe wordt dat gecompenseerd of hoe gaan we daar mee om? Cees de Jong (TenneT). Er kan ten eerste gemiddeld worden. We nemen de vraag mee en komen terug met een antwoord. Nagekomen antwoord: Middeling van inkomens kan via een verzoek aan de Belastingdienst onder de volgende voorwaarden: Het gaat om inkomen uit werk & woning (box 1 inkomen) voor de inkomstenbelasting. In de vennootschapsbelasting kan niet worden gemiddeld (eventueel kan wel verliesverrekening worden toegepast). Middeling is mogelijk over een tijdvak van drie aaneengesloten jaren (e.g. 2013, 2012, 2011). De jaren moeten vast staan via een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de vaststelling van de definitieve aanslag zijn gedaan. Door de voorwaarde dat er definitieve aanslagen moeten zijn opgelegd over de middelingsperiode, kan er pas achteraf een teruggaaf worden gevraagd (de terug te krijgen belasting moet dus eerst worden gefinancierd). Belastingschade wordt vergoed en is als zodanig ook opgenomen in de afspraken gemaakt met LTO Nederland

2 4) Is er een kans dat de ontvangers van de vergoedingen het risico lopen dat dit door de EU wordt gezien als inkomenssteun? Kees van Rooijen (LTO): Neen, dat is niet het geval. Overigens betreft het hier een onderhandelingsresultaat van private partijen welk niet door de EU wordt getoetst. Er is een procedure gestart bij de Europese commissie over de mogelijke staatssteun. De commissie heeft aangegeven de vergoedingen niet aan te merken als staatssteun. Er staat nog wel een mogelijkheid open om de reactie van de Europese commissie aan te vechten. 5) Waar wijkt de nieuwe overeenkomst af van de overeenkomst uit 2008? Kees van Rooijen (LTO): We hebben voor de aanpassing van de Algemene Bepalingen en de overeenkomst een speciale juridische werkgroep opgericht om de overeenkomsten uit 2008 tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. In de werkgroep zaten juristen, waaronder die van GVK Adure advocaten, Lawton Advocaten en een juriste afgevaardigd door FPG. Kees van Rooijen geeft aan niet in detail de verschillen in de overeenkomsten te kunnen aangeven maar men mag aannemen dat de juristen hun werk conform de opdracht op een juiste wijze hebben uitgevoerd. De contracten en de overeenkomsten zijn voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk op de site van LTO Noord. Cees de Jong (TenneT) onderschrijft hetgeen Kees van Rooijen heeft gemeld. Daarnaast geeft hij aan dat hij met name gekeken heeft naar het proces om te komen tot de aanpassingen en dat is goed verlopen. Cees de Jong bevestigt dat de leesbaarheid beter had gekund. Han Pelgrum geeft aan dat de juriste van FPG akkoord is gegaan met de aanpassingen van de Algemene Bepalingen maar dat ze desondanks de gemaakte afspraken niet ondersteunt. 6) GPS ondervindt de nadelige invloed van de straling van de leidingen en wordt hierdoor onbruikbaar en ook beregening is niet meer mogelijk en wordt in de overeenkomst zelfs verboden Cees de Jong: Het klopt dat er een verbod staat in de overeenkomst op beregening. In het overleg tussen rentmeester TenneT en de grondeigenaar/gebruiker wordt gevraagd of er wordt beregend. Indien dat het geval is wordt vastgesteld onder welke hoek kan worden beregend. Het verbod is opgenomen om vervolgens samen met de grondeigenaar/ gebruiker de hoek waaronder kan worden beregend vast te stellen. Dit is met name ingegeven met oog op de veiligheid van de grondgebruiker/eigenaar. Wilt u in de toekomst beregenen regel dat dan in het overleg met de rentmeester tijdens de bespreking van het contract, aldus Cees de Jong en dan wordt er toestemming verleend. Cees de Jong geeft aan dat de ervaringen met GPS relatief nieuw zijn. In de praktijk levert dit vooralsnog geen problemen op. Mocht dat wel problemen opleveren dan nemen we daar maatregelen voor. Mogelijke schade die u ondervindt wordt conform wettelijke bepalingen vergoed. 7) Vanuit satellieten kunnen we op dit moment de gewassen monitoren. De bovengrondse leidingen verstoren de beelden gevolg schaduwwerking. Hoe wordt hier door TenneT mee omgegaan? TenneT kan hier in de vergadering geen antwoord op geven maar heeft inmiddels opdracht gegeven aan een onafhankelijke derde partij om dit te onderzoeken. Inmiddels heeft LTO vier bedrijven aangedragen die werken met verschillende GPS systemen om de onderzoeksresultaten te toetsen (28/4 2014) 8) Wim Staal Berghout. We hebben te maken met een leiding die in 1972 is aangelegd. Toen is alles voor een zeer laag bedrag afgekocht en we zitten nu eeuwigdurend met de consequenties, er ligt immers een contract. Gaat dat nu weer gebeuren? Cees de Jong (TenneT) geeft aan dat je de beoordeling van de aanleg in 1972 moet plaatsen in de tijdsgeest van toen. Nu werkt TenneT anders. Er is binnen TenneT aandacht voor deze problematiek aldus Cees de Jong zonder daarmee direct te willen suggereren dat er een oplossing komt voor bovenstaande omstandigheden. 9) Worden advieskosten van ingehuurde adviseurs en juristen betaald? Cees de Jong (TenneT): De kosten worden vergoed mits de kosten redelijk zijn. Over de hoogte van de kosten wordt in de bijeenkomst geen helderheid verschaft. Wellicht dat daar enige richtlijnen voor kunnen worden gegeven. Indien er niet tot een overeenkomst wordt gekomen worden de advieskosten niet vergoed. Men kan in plaats van de adviseurs ook de vertrouwenspersoon van LTO Nederland raadplegen, aldus Cees de Jong.

3 Hierbij de communicatie ten aanzien van het beleid (TenneT d.d. 20/6 2014) Betredingsfase Voor het doen van onderzoeken wil TenneT in goed overleg met u toegang tot uw grond. Het betreft hier eenvoudige werkafspraken over eenmalige betredingen te voet of met een sondeerwagen voor het uitvoeren van de verschillende onderzoeken. TenneT is van mening dat deze afspraken overzichtelijk zijn en dat de invloed van de onderzoeken op het eigendom voor u als rechthebbende goed te overzien zijn. In dat kader acht TenneT het niet redelijk dat er in deze fase van het project kosten voor deskundige bijstand worden vergoed. Vanzelfsprekend wordt wel alle schade als direct gevolg van het uitvoeren van de onderzoeken door TenneT vergoed. ZRO fase Voor de aanleg en instandhouding van een hoogspanningsverbinding wil TenneT graag nadere afspraken met u maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een Zakelijk Recht Overeenkomst of een Gebruiksovereenkomst. Met uw vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze rentmeester of één van onze andere medewerkers. Wij begrijpen dat u zich wilt laten adviseren over de inhoud van de overeenkomst die we u aanbieden. TenneT vergoedt daarom onder voorwaarden (een deel van) deze kosten. Wilt u aanspraak maken op vergoeding van uw adviseurskosten, dan dient u daartoe vooraf een schriftelijk verzoek in. TenneT vergoedt in de regel de adviseurskosten tot een maximum van 1.000,00. Dat bedrag gaat uit van 8 uur deskundigenbijstand tegen een tarief van 125,00 per uur (conform onteigeningsnormen). Vergoeding vindt plaats rechtstreeks aan u als rechthebbende na overlegging van een gespecificeerde factuur. Het kan zijn dan uw situatie dusdanig complex is, dat de standaard vergoeding niet toereikend is. In dat geval past TenneT de in het onteigeningsrecht gebruikelijke dubbele redelijkheidstoets toe: uw deskundige moet een redelijk uurtarief berekenen en het aantal uren dat de deskundige maakt, moet bovendien in verhouding staan tot de omvang van de overeenkomst. Grote ondernemingen of overheden worden geacht zelf over voldoende kennis te beschikken. Derhalve worden deskundigenkosten aan deze partijen niet vergoed. 10) Wat zijn de rechten van de eigenaar/gebruiker, ik zie alleen maar plichten staan? Eigenaren en gebruikers genieten rechtsbescherming in de wet. De belangrijkste wettelijke bepaling is dat ze volledig schadeloos worden gesteld. In de Algemene voorwaarden staan de rechten van de opstalhouder (TenneT) in artikel 3.1. t/m 3.6 en de plichten van de opstalhouder in artikel 4.1. t/m 4.5. De verplichtingen voor de eigenaar/gebruiker staan in artikel 6 en artikel 7. Artikel 6 heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk vervreemden van de eigendom na sluiten van de overeenkomst en voor vestiging van het opstalrecht. In artikel 7 staan de beperkingen waarin artikel 7.1 zich beperkt tot zaken die gevaar kunnen opleveren. In artikel 7.2 staan inderdaad de beperkingen waaraan men zich moet houden, tenzij men toestemming hiervoor krijgt van TenneT. In artikel 7.3 wordt aangegeven dat TenneT binnen twintig werkdagen op dit verzoek om toestemming moet reageren en slechts gemotiveerd en op redelijke gronden kan weigeren. Toestemming heeft men o.a. nodig voor: aanleg van bovengrondse kabels, buizen en leidingen in de zakelijk recht strook. De aanleg van verhardingen, realiseren van gebouwen, graven van sloten, greppels e.d. afrasteringen met bepaalde hoogte, beplantingen e.d. in de zakelijk recht strook en voor de beregening zoals al eerder aangegeven. 11) Mijn drainage ligt op dezelfde hoogte als de leiding, hoe wordt hier mee omgegaan? Paolo D Urso (TenneT): Het systeem dient in haar geheel te worden hersteld en die kosten worden vergoed. Mocht er na die tijd toch nog sprake zijn van naschade dan wordt deze vergoed. Zie ook vraag 28 12) Bart van Drunen legt vele drainagesystemen aan. Hij vertelt dat de praktijk een andere is dan hierboven is geschetst. Hij geeft aan dat in de praktijk TenneT de voorwaarden aangeeft waaronder, en de eisen stelt waarop, er met drainage dient te worden omgegaan, maar dat de kosten voor de boer zijn? Klopt dat? Paolo D Urso (TenneT) geeft aan dat men wettelijk verplicht is een Klic-melding te doen. Ook het graven van proefsleuven is een wettelijke verplichting. Bart van Drunen geeft aan dat dat bij hem bekend is maar het probleem is de gemaakte kosten. Deze komen ten laste van de boer terwijl Gasunie alle kosten met betrekking tot herstel van de drainage voor haar rekening neemt inclusief de meldingen en de proefsleuven, het is immers een schadecomponent. TenneT neemt de opmerking mee en komt in het voorkomende geval met een schriftelijk reactie.

4 13) Gelden de voorwaarden voor heel Nederland. De gemaakte afspraken tussen LTO Nederland en TenneT gelden voor heel Nederland met betrekking tot de vergoedingen, de overeenkomsten en de Algemene Bepalingen. Er is geen onderscheid in de hoogte van de vergoedingen. De vergoedingen zijn niet gekoppeld aan de grondprijs in de regio zoals dit door sprekers vanuit de zaal wordt gesuggereerd. De gemiddelde grondprijsstijging in Nederland wordt wel gebruikt om de jaarlijkse indexering van de vergoedingen te kunnen vaststellen. Naast de landelijke afspraken en uitgangspunten van de vergoedingen staat het principe van volledige schadeloosstelling conform de Belemmeringenwet Privaatrecht en wordt bij het vaststellen van de schade steeds gekeken naar de specifieke situatie van iedere gerechtigde. 14) Wat gebeurt er indien men niet tekent? Dan staat voor TenneT de mogelijkheid open om een beroep te doen op de Belemmeringenwet Privaatrecht, waarmee het gedogen van de verbinding op het land kan worden afgedwongen. Bij een zogenaamde gedoogplicht gelden overigens dezelfde consequenties met betrekking tot het meewerken aan de totstandkoming van de leiding als had men getekend. In het geval van een gedoogplicht komt men echter niet meer in aanmerking voor de Meewerkvergoeding werkterrein en de efficiencypremie indien men de gebruiker is, dan wel voor de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht en de efficiencypremie indien men eigenaar of zakelijk gerechtigde is. Daarnaast krijgt men de advieskosten ook niet vergoed. Ook zal men de nadere of vervolgschade altijd moeten afdwingen via de rechter aldus TenneT, terwijl bij ondertekening van de overeenkomst dit een contractuele verplichting betreft voor TenneT. 15) Van Elderen roept namens HPG op om niet te tekenen. Hij geeft aan dat de vermogenswaarde van de grond hoger is dan elders in Nederland. Reactie: zie antwoorden bij vraag 13 en ) Ik ben gebruiker van de grond en ik krijg geen masten op mijn perceel. Volgens de rentmeester van TenneT kom ik dan niet aanmerking voor een vergoeding. Indien u gebruiker bent van een perceel waarop TenneT een zakelijk recht wenst af te sluiten zal TenneT met u als gebruiker in overleg treden voor het afsluiten van een gebruikersovereenkomst. De Meewerkvergoeding werkterrein is in deze gevallen onderdeel van de gebruikersovereenkomst. Indien er geen werkterrein nodig is op de bij u in gebruik zijnde grond, is de oppervlakte van het werkterrein 0m2 en komt u in aanmerking voor de minimale Meewerkvergoeding werkterrein van 100 euro. Indien er bijvoorbeeld op uw grond een lieropstelling wordt geplaatst, met het oog op het trekken van leidingen, krijgt u voor de grond die hiervoor nodig is wel een vergoeding werkterrein. Alle schades als gevolg van de aanleg en/of instandhouding van de hoogspanningsverbinding worden vergoed 17) TenneT zegt dat er nog voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden op 20 en 27 februari 2014 en dat daarna de rentmeesters het veld ingaan met de contracten en voor de handtekeningen. Echter, ik heb al een contract gehad en wordt onder druk gezet om te tekenen binnen zes weken anders vervalt de efficiencypremie. Hoe kan dat? Paolo D Urso en Cees de Jong van TenneT zijn onaangenaam verrast door dit gegeven en geven aan dat er qua communicatie intern bij TenneT iets verkeerd is gegaan. Ook de LTO is onaangenaam verrast. Dit is niet conform de gemaakte afspraken met TenneT. Uit een eerste inventarisatie vanuit de zaal blijkt dat er een zestal mensen een contract hebben aangeboden gekregen middels een aangetekend schrijven met een uiterste datum om te tekenen anders vervalt de efficiencypremie. Bij navraag de volgende dag bleek dat de rechthebbenden die reeds een aanbod hebben ontvangen binnen het traject Randstad Noordring Noord vallen. De informatie-avonden van 20 en 27 februari vinden plaats in het traject Randstad Noordring Zuid. Dat de rechthebbenden in het traject Randstad Noordring Noord al wel een aanbod hebben ontvangen is dus correct. Voor deze rechthebbenden zijn in een eerder stadium al informatieavonden georganiseerd. 18) Er is nu gekozen voor een bedrag ineens als afsluitvergoeding voor het zakelijk recht. Waarom is niet gekozen voor retributie? Kees van Rooijen (LTO) geeft aan dat LTO met FPG altijd voor de retributie is geweest. Dit is m.n. gezien de achtergrond van FPG landeigenaren een te verdedigen optie immers een belegger streeft in de regel naar een jaarlijkse terugkerende vergoeding. LTO Nederland heeft in de eerste plaats gestreefd naar een aanzienlijk hogere vergoeding, dat laatste is gelukt. TenneT geeft aan men niet heeft gekozen voor retributie en vasthoudt aan een bedrag ineens. TenneT merkt op dat in het LTO-TenneT

5 Bestuursakkoord 2013 is vastgelegd dat een vergoeding als retributie (Boek 5 artikel 101) uitdrukkelijk geen onderdeel van de overgekomen vergoeding is. De wet geeft weliswaar de mogelijkheid maar verplicht daartoe niet. Tot nu toe wordt voor nutsvoorzieningen als een netwerk door TenneT en ook andere bedrijven geen retributie betaald. 19) De gemeente Haarlemmermeer beurt per jaar 3,9 miljoen euro aan precario voor kabels en leidingen in grond van de gemeente, aldus Koekhoven. Hij geeft aan niet te snappen waarom de burgemeester nu instemt met de aanleg van de leidingen door TenneT. Gemeenten kunnen onder bepaalde omstandigheden precariorechten eisen op grond van de gemeentewet. 20) Als ik de contracten niet onderteken dan zijn de veiligheidsvoorschriften dus ook niet van toepassing? Cees de Jong (TenneT) bestrijdt die stelling ten zeerste. Niet ondertekenen betekent niet dat je niet aan de veiligheidsvoorschriften bent gebonden. Daarnaast merkt hij op dat veiligheidsvoorschriften zijn ingegeven voor de eigen veiligheid en die van de levende have. Ook worden de extra te nemen maatregelen om de veiligheid te waarborgen vergoed, aldus TenneT. Wat men niet meer mag in het kader van de bedrijfsvoering met oog op de veiligheid komt zondermeer voor (schade)vergoeding in aanmerking maar daarnaast blijft men op grond van de wet aansprakelijk. Hierop volgt een discussie o.a. met een jurist in de zaal. Indien de contracten niet worden ondertekend en een gedoogplicht wordt opgelegd ben je op grond van de wettelijke kaders aansprakelijk. 6 21) Waarom is er niet gekozen voor een herziening om bijvoorbeeld 10 jaar? De bestuursovereenkomst moet als totaalpakket worden bezien en niet per detail worden gewogen. Met name dient gekeken te worden naar de bovenwettelijke vergoedingen. Ieder lid is vrij om in te stemmen met de contracten of te gaan voor een gedoogprocedure. LTO adviseert in te stemmen mits de contracten worden opgesteld conform hetgeen wat LTO Nederland en TenneT zijn overeengekomen. B. Hierna volgt beantwoording door TenneT van de schriftelijke vragen die tijdens de bijeenkomst niet zijn beantwoord. 22) Is het handig om de boerderij te laten taxeren i.v.m. toekomstige planschade? TenneT heeft geen rol in het behandelen van planschadeclaims en kan derhalve deze vraag niet beantwoorden. In geval van een Rijks Inpassings Plan dient u planschade te claimen bij het Rijk. Het ministerie van I&M behandelt de claim inhoudelijk. 23) Is het zinvol een nul meting te laten uitvoeren van de hoeveelheid stroom die door de 380 kv leiding gaat? Een nulmeting ten aanzien van de hoeveelheid stroom die door een leiding gaat is niet zinvol. 24) Wanneer de huidige 150 kv masten worden verwijderd worden dan alle resten weggehaald en, zo nee, wie is eigenaar van het resterende materiaal (beton, palen etc.)? In beginsel zal TenneT zich dienen te houden aan de afspraken die hierover zijn gemaakt in de zakelijk recht overeenkomst van de te amoveren verbinding. Het huidige uitgangspunt is dat de mast inclusief het fundament wordt verwijderd tot 2 meter onder het maaiveld. 25) Wat zijn de kosten voor TenneT aan afsluitvergoedingen, zakelijk recht en meewerkvergoeding werkterrein in relatie tot de totale transportkosten? Deze vraag suggereert dat er sprake zou zijn van commercieel gebruik van de hoogspanningsverbindingen. Dat is niet het geval. 26) Is het juist dat het tekenen van een meewerkvergoeding en het tekenen voor het opstalrecht niets met elkaar te maken hebben? Bij het tekenen van een opstalrecht kennen we de vergoedingen Afsluitvergoeding Zakelijk Recht voor de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de Meewerkvergoeding werkterrein voor de gebruiker. Als deze gebruiker niet een eigenaar of zakelijk gerechtigde is wordt er een aparte gebruikersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten zitten allemaal in het zakelijk recht traject en horen daarmee bij elkaar.

6 We kennen voor het Zakelijk recht traject een fase met betredingstoestemmingen voor het kunnen uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van nadere technische uitwerking, vergunningen en schade beperkend handelen bij uitvoering. Het tekenen van deze zogenaamde toestemmingbetreding staat los van het zakelijk recht traject. 27) Wanneer de drainage op dezelfde diepte ligt als de leiding hoe wordt daar dan mee omgegaan? Wanneer er met de hand gegraven moet worden waar kunnen de extra kosten worden neergelegd? TenneT zal voorafgaand aan de aanleg van een hoogspanningsverbinding de aanwezige drainage inventariseren. Per specifieke situatie zal worden gekeken naar herstel of zo nodig een andere passende oplossing. Daar waar mogelijk zullen we zo veel als redelijkerwijs kan rekening houden met de bestaande situatie. Daar waar dat door omstandigheden niet kan zal dat ertoe leiden dat de drainage ondieper gelegd zal moeten worden. De eventuele meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor vergoeding in aanmerking. 7 28) De boeren ervaren een arrogante houding van de rentmeesters c.q. TenneT. Hoe gaat TenneT dat veranderen? TenneT betreurt het dat de houding van de rentmeesters als arrogant wordt ervaren. Helaas brengen de rentmeesters een vervelende boodschap, namelijk de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Vaak is dat geen keuze maar een verplichting/feit en willen we met de rechthebbende hierover goede afspraken maken. TenneT geeft de rentmeesters mee dat wij te gast zijn op de percelen van de rechthebbenden. Met deze gedachte gaan de rentmeesters de gesprekken ook in. 29) Wat kan de invloed zijn van straling op vee? Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke effecten van blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen op landbouwhuisdieren, vooral koeien. Daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat hoogspanningslijnen een specifiek effect hebben op de gezondheid van landbouwhuisdieren. 30) Wanneer men langer bezig is bedraagt de meewerkvergoeding voor het werkterrein bij TenneT max. 1 jaar en bij Gasunie 2 jaar. Dat klopt. Hier wijken de afspraken die LTO heeft gemaakt met Gasunie af van de afspraken die zijn overeengekomen met TenneT. TenneT stelt zich op het standpunt dat de Meewerkvergoeding werkterrein een vergoeding betreft om minnelijke overeenstemming te bereiken. Het is daarmee geen schadevergoeding noch een vergoeding voor de belemmering en heeft daarmee niets te maken met de duur van de aanlegwerkzaamheden. Alle schade, ook in het tweede jaar, wordt volledig vergoed. De grondgebruiker loopt financieel geen inkomsten mis indien onverhoopt de aanleg langer duurt. Alle schades, ook inkomensschades, worden immers vergoed. Daarnaast geeft TenneT een structuurschade- vergoeding, een vergoeding die Gasunie niet langer meer kent. 31) Waarom krijgt een pachter een minimale vergoeding maar wel alle beperkingen heeft (bijv. GPS)? Indien en voor zover de pachter/gebruiker schade lijdt door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding komt deze schade voor vergoeding in aanmerking. 32) Vergoeding is tot twee jaar nog terug te vorderen door TenneT. Wat gebeurt als blijkt dat het niet doorgaat, vaak is het geld al geïnvesteerd (ook vanwege belasting). TenneT zal hier nader schriftelijk op terugkomen. TenneT komt in het voorkomende geval met een schriftelijke reactie waarin wordt aangegeven dat indien er zekerheid bestaat over de definitieve aanleg men hiervan onmiddellijk bericht krijgt waarmee in de praktijk de maximale termijn van 2 jaar aanzienlijk wordt verkort. 33) In de OVK staat dat de tegemoetkoming voor eventuele planschade zoals bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke ordening al zijn inbegrepen in de schadevergoeding die door TenneT wordt betaald. Alle toekomstige schaden en niet te realiseren meerwaarden ingeval van bestemmingswijziging zijn dus al per definitie uitgesloten van vergoeding.

7 Deze bepaling is geen onderdeel meer van de nieuwe OVK. 34) Ingeval een gedoogplicht op grond van de Belemmeringwet Privaatrecht aan de grondeigenaar wordt opgelegd bestaat er geen enkele beperking in de kring van (opvolgende) eigenaren en in de vorm van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. De ABoT 2008 brengt echter wel degelijk beperkingen (zonder vergoeding) voor de opvolger onder bijzondere titel aan. N.B.: De Algemene Bepalingen uit 2008 zijn niet meer van toepassing. LTO: Achterliggende gedachte is dat schade die veroorzaakt wordt door of vanwege de leiding niet meerdere malen wordt vergoed. Elke keer dat er feitelijk (opnieuw) waarneembare schade ontstaat, moet deze schade vergoed worden, zoals gewassenschade, ruitschade vanwege ijspegels e.d. Met name toekomstschade, die nu niet is te voorzien of concreet kan worden gemaakt moet ontdubbeld worden. Het gaat hier met name om planschade, vermogensschade en bedrijfsschade. Is deze eenmaal vergoed, dan kan een opvolger niet nogmaals deze schade claimen. In de praktijk dienen met name kopende/verwervende partijen zich te verdiepen in welke schade er voorafgaand al is vergoed, welk bedrag feitelijk moet worden verrekend met de koopsom. Eigenaar/verkoper heeft de schadevergoeding namelijk al ontvangen. Daarnaast koopt de opvolgende partij bewust onroerend goed met de mogelijke beperkingen van een hoogspanningsverbinding en laat dit meewegen in de aankoopprijs. 35) Heeft het verstrekken van een volmacht zin? De volmacht heeft wel degelijk zin en is ook in het belang van de grondeigenaar/zakelijk gerechtigde. We hebben bij het opstellen van de ZRO (en de daarin opgenomen volmacht) getracht een zo eenvoudig mogelijk traject op te zetten, zodat een grondeigenaar eenmalig een handtekening behoeft te zetten. Ter toelichting van De Brauw, het in deze betrokken notariskantoor : 1. TenneT en de grondeigenaren / zakelijk gerechtigden tekenen een ZRO waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Ter uitvoering van die ZRO wordt het opstalrecht gevestigd bij notariële akte. 2. Voor het verlijden van een notariële akte is een volmacht van de grondeigenaren / zakelijk gerechtigden nodig. Die volmacht is opgenomen in de ZRO, zodat met het ondertekenen van de ZRO ook een volmacht wordt verleend voor het passeren van de akte. Uiteraard kan die volmacht ook separaat worden verleend, maar dat heeft als consequentie dat de handtekening van die grondeigenaar moet worden gelegaliseerd door een notaris. Door het opnemen van de volmacht in de ZRO is dat niet nodig, ook omdat de rentmeester de identificatie van de grondeigenaar in opdracht van De Brauw verzorgt. 3. De Brauw verstuurt het concept van de notariële akte aan de grondeigenaar met een toestemmingsverklaring. Verder wordt een grondeigenaar gevraagd of er nog verdere vragen/opmerkingen zijn. De akte wordt uiteraard niet getekend zonder dat er contact is geweest met de grondeigenaar. 4. Het is van belang dat na het sluiten van de ZRO ook het opstalrecht wordt gevestigd. TenneT dient immers binnen een bepaalde periode na ondertekening van de ZRO de betaling te verrichten. Om zeker te zijn dat de akte ook kan worden getekend, is een onherroepelijke volmacht opgenomen. 5. De strekking van de volmacht is specifiek omschreven. De volmacht ziet op het vestigen van het opstalrecht (dus het verlijden van de akte en al datgene te doen wat daarvoor noodzakelijk is, waaronder het passeren van een eventuele rectificatieakte). Een dergelijke omschrijving is gebruikelijk. De strekking komt mij zeker niet te ruim over. Het benoemt het verlijden van de akte en hetgeen noodzakelijk is om het opstalrecht te vestigen (bijvoorbeeld het inschrijven van de akte bij het kadaster). Door het expliciet benoemen van een rectificatieakte wordt voorkomen dat een grondeigenaar alsnog een afzonderlijke volmacht moet verlenen indien de akte onverhoopt moet worden gerectificeerd.

8

9

Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding

Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding 16 januari 2014, Nieuw Vennep Avond TenneT LTO Noord toelichting aanleg Randstad 380 KV Noordring Zuid hoogspanningsverbinding Vragen gesteld vanuit de vergadering en gegeven antwoorden: 1) Kapstokhaakje,

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 23-05-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente:, nummer[s] Gebruiksovereenkomst De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Versie d.d. 24-9-2010 Overeenkomst tot vestigen opstalrecht.doc Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Overeenkomst

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 21-06-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: sectie[s], nummer[s] Overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Ondergrondse 110 kv en 150 kv-hoogspanningsverbindingen 2 Inhoud 1. Nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen 4 1.1 Netuitbreidingen ondergronds 5 1.2 Planologische procedure

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Ondergrondse 150 kv en 110 kv-hoogspanningsverbindingen Voorwoord TenneT voert een publieke taak uit in een private omgeving. We beheren het hoogspanningsnet, breiden het uit

Nadere informatie

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Betreffende het huren van terreinen-tweeduizend en twaalf (A.V.T.-2012). I. ALGEMEEN A. Definities Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden betreffende

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Waarom zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig? 4 Hoe komt een tracékeuze

Nadere informatie

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:..

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. Blad 1 van 6 OVEREENKOMST LEIDINGEN 2014 Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. DE ONDERGETEKENDEN: (naam, voorna(a)m(en), geb.datum + plaats, huwl.staat, adres, identiteitsbewijs + nr.) A Hierna

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADE EX ARTIKEL 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) De vragen gemarkeerd met een * hoeft u alleen te beantwoorden als ze voor u van toepassing zijn. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 Stempel datum ontvangst Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schade op grond van de Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 In te vullen door medewerker gemeente Eindhoven Dossiernummer Behandelaar De Wet

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..'

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht H.. ' '.. I .',, ...I ..' ..' H.. ' '.. %.',,...... Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht d Erfpacht is het recht op het 'vol genot. iet onroerend goed van iemand anders. Voor dat recht moet de erfpachter een vergoeding betalen

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) Toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als

Nadere informatie

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995)

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Blad 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Betreffende aanleg en instandhouding van leidingen door of ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie (A.V.L. 1995). Ingeschreven bij alle Diensten voor het

Nadere informatie

Randstad 380kV en schadevergoeding

Randstad 380kV en schadevergoeding Randstad 380kV en schadevergoeding Gids over schadevergoedingen in kader van aanleg en instandhouding Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding Arnhem, augustus 2008 Voorwoord 3 Inleiding 4 1 Project Randstad

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem

Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem Algemene voorwaarden en privacy verklaring DICO Breedband B.V. Kaag en Braassem Artikel 1: Definities ALGEMEEN Artikel 2: Onderwerp Artikel 3: Algemene bepalingen Artikel 4: Toepasselijkheid Artikel 5:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009.

Behorend bij artikel 2 van de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2009. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Postbus 5 5480 AA Schijndel AANVRAAG TEGEMOETKOMING PLANSCHADE Behorend bij artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Op twaalf juli tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Johanna Wilhelmina

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Waarom zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig? 4 Hoe komt een tracékeuze

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Algemene opmerkingen De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan, dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan hebben

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting:

Behalve bovenstaand artikel is er nog meer geregeld in de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening. Hieronder volgt enige toelichting: AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Toelichting De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in schade gevraagd kan worden. Deze wet is op 1

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Ede 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen, of het anderszins

Nadere informatie

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt!

Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Procedure POP3-project Kavelruil Werkt! Versie: januari 2017 (3) In 2016 heeft de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) binnen de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland Verbetering

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen. Gemeente Steenwijkerland

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen. Gemeente Steenwijkerland Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Steenwijkerland Versie 1.0 juli 2016 1. Inleidende bepalingen 1.1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen van de Algemene verordening ondergrondse

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad gemeente harderwijk Onderwerp: aan- en verkoop grond Joh. Kok S Zonen B.V. Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002184 Datum: 26 juni 2014 Zaaknummer: Opsteller: A.

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (indien dit formulier te weinig ruimte voor de beantwoording biedt, kunt u extra informatie op een bijlage toevoegen) 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Schade- & vergoedingengids. Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen

Schade- & vergoedingengids. Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen Schade- & vergoedingengids Bovengrondse 380 kv-hoogspanningsverbindingen Voorwoord TenneT voert een publieke taak uit in een private omgeving. We beheren het hoogspanningsnet, breiden het uit en stellen

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht

Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Licentieovereenkomst betreffende auteursrecht Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera) Ondergetekende(n): achternaam en voorletters geboorteplaats geboortedatum e-mail adres adres postcode en plaats telefoonnummer achternaam en voorletters partner geboorteplaats geboortedatum relatie (samenwonend,

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Algemene voorwaarden Heleen Florijn Make up and Hair is gevestigd in Doetinchem en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer NL211238508.B01. De hieronder genoemde

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maasdriel Nr. 116856 7 juli 2017 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Maasdriel Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie