1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam in Engels Conversational skills - the basics. 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: B Hermsen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepscontact niet verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Diverse toetsvormen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Studenten leren in dit vak de kennis die nodig is om een aantal basale gespreksvaardigheden toe te passen. Tevens oefenen zij deze basale gespreksvaardigheden. Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds verband gelegd tussen theorie en praktijk. Er wordt een actieve inzet van studenten gevraagd. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij deze gespreksvaardigheden oefenen in de dagelijkse praktijk. Aan het eind van deze cursus wordt kennis en inzicht getoetst. In het vak: gespreksvaardigheden vervolg worden de vaardigheden nog verder uitgediept toegepast en uiteindelijk getoetst. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Door middel van onderwijsleergesprekken, rollenspelen, observaties, analyses en andere activerende werkvormen wordt theorie verwerkt en wordt geoefend met elementaire gespreksvaardigheden. In deze module wordt gebruik gemaakt van een blended leeromgeving. Doelstellingen: De student kan 1. het belang van echt luisteren onderkennen en het effect ervan beschrijven 2. de vier niveaus in een gesprek herkennen (inhoud, procedure, interactie en het gevoelsniveau); 3. verschillende interventies (gespreksvaardigheden) in een gesprek beschrijven; 4. aangeven welke ruimteverdeling er is in het gesprek en hoe dit verandert in de loop van een gesprek; 5. beargumenteren of en zo ja, waarom een interventie in een gesprek effectief is. 6. het verschil tussen waarnemen en interpreteren onderscheiden; 7. benoemen hoe oordelen en projecties een rol spelen in communicatie; 8. eigen oordelen en projecties in gesprekken onderkennen en daar voorbeelden van noemen 9. het begrip metacommunicatie herkennen en toelichten; 10. de verschillen tussen verbale en non-verbale communicatie onderscheiden, vergelijken en waarderen; 11. het belang van lichaamstaal benoemen; 12. benoemen wat dragers van non-verbale communicatie zijn en uitleggen hoe deze de communicatie beïnvloeden; 13. aan de hand van voorbeelden schetsen hoe de beleving van status, macht, ruimte en tijd doorwerkt in de communicatie; 14. het model Transactionele Analyse uitleggen en het belang ervan relateren aan de beroepspraktijk van de docent omgangskunde 15. de essentie van de geweldloze communicatie verwoorden en het belang hiervan relateren aan de beroepspraktijk van de docent omgangskunde; 16. is zich bewust van interculturele, intraculturele en subculturele invloeden op de communicatie en kan daar voorbeelden van benoemen. Toetsen en beoordelingscriteria: De toets bestaat uit een schriftelijke open toets. Deze toets bestaat deels uit open vragen gericht op inzicht en deels uit open vragen gericht op toepassing van de leerstof bv aan de hand van schriftelijke fragmenten van gesprekken. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen : 1, 3, 7 Kennisbasis: 2.1 communicatiemodellen 2.2 vormen van communicatie 2.3 aspecten van communicatie 2.4 metacommunicatie. 2.5 gespreksmodellen Dublindescriptoren: I, II en V 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

3 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: EPN hoofdstuk 9 t/m 13 Boek (verplicht) : Oomkes, F.R. Garner, A. (2003). Communiceren Amsterdam/Meppel: Boom Lemma uitgevers. hoofdstuk 1 t/m 8 Boek (verplicht) : Het grote vaardighedenboek (2010). Arnhem: Uitgeverij Angerenstein (hfd 1 t/m 6). Boek (verplicht) : Rosenberg M.B. (2011). Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat. hoofdstuk 7 t/m 13 Boek (verplicht) : Bil, de P. (2010). Observeren registreren en interpreteren Hoofdstuk 1, 2 en Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Invloed van kindertijd Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PKIND Cursusnaam Invloed van kindertijd 1.3 Cursusnaam in Engels The influence of childhood 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: W Warmenhoven (tel i) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Een cursus ontwikkelingspsychologie waarbij we ingaan op de normale ontwikkeling van het jonge kind. De ontwikkelingstheorieën van onder anderen Erikson, Nagy worden behandeld als ook de theorieën over hechting. Belangrijk handvat in deze cursus is de theorie van de PRI (Ingeborg Bosch). In deze cursus is de student zelf in eerste instantie het uitgangspunt. Door aspecten van de theorieën te vertalen naar de eigen levensloop en die van medestudenten ontstaat er levend leren. In deze cursus onderzoekt de student het verband tussen de wijze waarop hij zich opstelt tijdens bijvoorbeeld de samenwerking en de manier waarop hij tijdens zijn kindertijd is gesteund in en gestimuleerd tot zelfstandig handelen. De mate van veiligheid en warmte die je in het gezin hebt ervaren, heeft invloed op de mate van zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander en je vermogen initiatief te nemen en te exploreren. Ego, zelf, identiteit, zelfvertrouwen en zelfkennis ontwikkel je mede door interactie. De student krijgt inzicht in het verband tussen de kindertijd en de manier waarop hij functioneert. De student maakt vervolgens de vertaalslag naar zijn eigen leerlingen. Om leerlingen te kunnen steunen om op een goede manier te leren functioneren in hun beroepspraktijk heeft de student als (toekomstig) docent een grote mate van zelfinzicht en (opbouw van) zelfvertrouwen nodig. Door verschillende vormen van interactie te ervaren verrijkt hij zijn kennis op vele gebieden, zowel interpersoonlijk als cognitief. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De cursus bestaat uit begeleide bijeenkomsten die het karakter hebben van een training. Elke bijeenkomst heeft de volgende vaste onderdelen - start met de hele groep: bepalen van de beginsituatie: van de docent, van de studenten: zaken die gezegd moeten worden aan de groep als geheel, toelichting van de focus c.q. doelen van de bijeenkomst - bespreken van concepten uit de literatuur, tevens toepassen van de samenwerkingsvaardigheden - toepassing van activerende didactiek - plenaire training: een verdieping op basis van gelezen literatuur, vragen stellen, reflecteren op gedrag, uitwisselen van ervaringen, oefenen met vaardigheden - afsluiting: stilstaan bij de ervaringen van vandaag en bij de afspraken die er gemaakt worden voor de volgende bijeenkomst. Doelstellingen De student: 1. is in staat om zijn manier van samenwerken te beschrijven en in een reflectie weer te geven hoe hij de relatie legt met zijn kindertijd (in tenminste één procesanalyse) 2. noemt twee concrete voorbeelden van de relatie tussen zijn socialisatie in zijn kindertijd en de manier waarop hij nu functioneert 3. kan het huidige functioneren van zijn (toekomstige) leerlingen uitleggen door de relatie te leggen met zijn of haar socialisatie. Dit doet hij door twee concrete voorbeelden van medestudenten en hoe zij gesocialiseerd zijn in hun kindertijd en hun manier van functioneren nu 4. kan twee voorbeelden noemen van het leereffect van de interactie met medestudenten. 5. kan verwoorden hoe de literatuur over ontwikkelingspsychologie en socialisatie toepasbaar is voor het leren en begeleiden van de leerprocessen van zijn leerlingen in de beroepssituatie. 6. kan de theorie van Erikson, Nagy en de theorie over hechting en de PRI theorie uitleggen 7. kan de theorie van Erikson, Nagy en de theorie over hechting en de PRI theorie gebruiken om eigen gedrag of gedrag van een toekomstige student te kunnen verklaren. Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Een kennis - en inzichttoets

6 2. De student schrijft gedurende de cursus 3 procesanalyses die zowel door een studiegenoot als door de docent tussentijds van feedback worden voorzien. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 1, 2, 3, 4, 5, 7 Dublindescriptoren: I, II, IV, V Kennisbasis: 2.4 metacommunicatie 3.1 socialisatieprocessen 3.2 rollen 4.1 ontwikkelingstheorieën en de ontwikkelingspsychologie 4.2 fasen en aspecten in de ontwikkeling 4.3 hechting 4.4. identiteitsvorming 5.1 pedagogische theorieën Kennisbasis vakdidactiek omgangskunde: 1.3. deelelementen van vaardigheden worden apart geoefend 1.4 samengestelde vaardigheden worden zowel apart als geïntegreerd geoefend. 2.2 verschillende methodieken 2.5 bewustzijnsontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Een of meer van 1 cursus(sen) (meer informatie bij contactpersoon) 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica. Amsterdam: Boom/Nelissen.hoofdst 8,9,10 en 11 isbn Boek (verplicht) : Weisfelt, P. (1996) Nestgeuren. Amsterdam: Boom/Nelissen Boek (verplicht) : Kohnstamm, R. (2009) Kleine ontwikkelingspsychologie (dl1). Houten: Bohn, Stafleu en Lochem isbn Boek (verplicht) : Bosch, I. (2007). Illusies, over bevrijding uit de doolhof van onze emoties. Amsterdam: Atlas Contact. isbn: Boek (aanbevolen) : Miller, A. (2007). Het drama van het begaafde kind. Amsterdam: Muntinga b.v.,uitgeverij Maarten (aanbevolen) Boek (verplicht) : Weisfelt, P (1996) Nestgeuren, Amsterdam: Boom/Nelissen isbn: Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Sociale constructie en macht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PMACHT Cursusnaam Sociale constructie en macht 1.3 Cursusnaam in Engels Social construction and power 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CA Schouten (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? opdrachten en tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus staat centraal hoe cultuur, sekse, seksuele oriëntatie en sociale klasse doorwerken in beeldvorming en constructie van de werkelijkheid. De constructie van de werkelijkheid is niet waardenvrij, er is voortdurend sprake van strijd om macht, van erbij horen of uitgesloten worden. In deze cursus onderzoeken we de werking van de genoemde thema`s met als belangrijkste doel om verschillen in te zetten om erbij te horen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de bijeenkomsten besteden we aandacht aan verschillende theorieën rondom cultuur, sekse en sociale klasse. Door gebruikmaking van verschillende werkvormen als kennisoverdracht, casuïstiek, oefeningen, video, simulatie e.d. wordt gewerkt aan bewustwording en realisatie van de doelen. Naast de bijeenkomsten zijn er diverse individuele en samenwerkingsopdrachten. Een deel van de samenwerking kan plaatsvinden tijdens de bijeenkomsten, een deel zal daarbuiten plaatsvinden. Een belangrijk aspect is dat studenten zich moeten verdiepen in de mechanismen die spelen op de werkvloer waar zijn hun leerlingen op voorbereiden, en deze kennis concreet moeten gebruiken in hun onderwijs aan de betreffende leerlingen. Studenten zullen opgedane kennis en inzichten ook elkaar delen middels presentaties. Uiteraard onderwerpen we ook het onderwijs en de eigen rol als docent, aan een kritisch onderzoek. Duidelijk mag zijn dat van de studenten we een actieve opstelling en inzet verwacht wordt, en dat een open en onderzoekende houding noodzaak is. Doelstellingen De student kan: 1. mbv sociologische theorieën en begrippen aangereikt in het boek grondbeginselen der sociologie en de theorie over intersectionalisme een analyse maken van sociale processen (denk aan positionering, machtstrijd, rolverdeling en statusbeleving, sociale controle, sociale ongelijkheid, collectiviteit en in- en uitsluiting) in de school; 2. mbv sociologische theorieën en begrippen aangereikt in het boek grondbeginselen der sociologie en de theorie over intersectionalisme een analyse maken van sociale processen (denk aan positionering, machtstrijd, rolverdeling en statusbeleving, sociale controle, sociale ongelijkheid, collectiviteit en in- en uitsluiting) in een werkveld waarop een aankomend omgangskundig docent mbo-leerlingen voorbereid, 3. Concrete voorbeelden geven van bovengenoemde sociale processen in zowel de school als het werkveld waarop mbo-leerlingen worden voorbereid. 4. Beschrijven welke bijdrage zij in de rol als docent levert aan processen van positionering, machtstrijd en in-en uitsluiting, en welke handelingsopties zij voor zichzelf ziet om wij/zij vorming tegen te gaan. 5. Onderwijsactiviteiten voorbereiden waarmee mbo-leerlingen bewust(er) worden gemaakt van hoe zij omgaan met positionering, vooroordelen, ongelijkheid, macht, status en rolverwachting en uitsluiting. 6. onderwijsactiviteiten voorbereiden waarmee mbo-leerlingen handelingsalternatieven en tools worden aangereikt om insluiting in hun werkveld te bevorderen. Toetsen en beoordelingscriteria: een dossier met diverse individuele en samenwerkingsopdrachten. (zie handleiding oor specificaties) Legitimering: SBL: 1,3,7 Kennisbasis: 2,3,6 Dublin descriptoren: I,II,III,V 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Diversen (verplicht) : Tijdens de cursus of via hubl uitgereikt materiaal Boek (verplicht) : Jager, H. de, Mok, A.L & Berkers, P. (2013). Grondbeginselen der sociologie. Inzicht in sociale relaties. Groningen: Noordhoff uitgevers. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95

9 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Organisatiekunde - de basis Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PORGAN Cursusnaam Organisatiekunde - de basis 1.3 Cursusnaam in Engels Organisation and management - an introduction 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: De studenten krijgen in de module 'Organisatiekunde- de basis' (propedeuse) kennis over organisaties in het algemeen, de mens binnen de organisatie en organisatieveranderingen. De focus ligt op de basiskennis over organisaties en koppeling naar een onderwijsinstelling. De module 'Organisatiekunde-vervolg' in de hoofdfase geeft een verdieping over de mens in organisaties en veranderingsprocessen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De cursus organisatiekunde basis is een inleiding in het thema 9 van de kennisbasis: organisaties en organisatieverandering. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar organisaties waarbij een aantal benaderingen aan bod komen. Tevens komen de specifieke organisatiestructuren van de onderwijssector t.o.v. andere sectoren aan bod. Het verloop van organisatieprocessen en het benoemen van organisatiekenmerken worden gekoppeld aan een onderwijsinstelling en organisaties uit het beroepenveld van het MBO waar de docent Omgangskunde kan lesgeven. Door middel van plenaire bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges onder begeleiding van de docent werken studenten aan de verkenning van deze theorie. De literatuur en praktijkvoorbeelden worden hierin behandeld. Daarnaast werken de studenten in subgroepen aan een opdracht om de theorie te koppelen aan een onderwijsinstelling. Dit vraagt bekendheid in een organisatie, dus een stage- of werkplek in het onderwijs. Tevens vraagt het verdieping in het beroepenveld van leerlingen in het MBO, in welke organisaties zij gaan werken. Tussentijdse feedback vindt op twee manieren plaats: studenten ontvangen van de docent feedback dmv. een formatieve toets ter voorbereiding op de theorietoets. Tevens geven studenten elkaar feedback op onderdelen van de praktijkopdracht. Doelstellingen/competenties: - De studenten tonen aan het eind van de cursus schriftelijk aan de algemene kennis over organisaties te beheersen, dit betreft de volgende thema s: definitie van organisatiekunde, organisatietheorieën, organisatiestructuren, organisatieprocessen en organisatiekenmerken.(verslag, zie handleiding specificaties ) - De studenten tonen aan het eind van de cursus schriftelijk aan de kennis over de mens binnen de organisatie te beheersen, dit betreft de volgende thema s: management binnen organisaties, samenwerken en het werken in teams binnen organisaties (schriftelijk tentamen, zie handleiding specificaties) - De studenten kunnen schriftelijk verbanden leggen tussen de (bovengenoemde) organisatietheorieën en de onderwijsinstelling waarbinnen zij hun leerwerkplek vervullen (zie specificaties in handleiding). Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgerond met een theoretisch en praktisch deel, zie toelichting hieronder. 1) Theorietoets; door middel van het beantwoorden van open en gesloten vragen bewijst de student de theoretische kennis voldoende te beheersen met betrekking tot organisaties in het algemeen, specifieke organisatiestructuren / kenmerken en de mens in

12 de organisatie. Normering theorietoets: voldoende bij 55 punten of meer. Weging theorietoets: 60% 2) Praktijkopdracht: de student is in staat om zijn theoretische kennis te koppelen aan een onderwijsorganisatie. Door een bestaande school te analyseren schrijft de student een casus waarin de praktijk getoetst wordt aan het theoretische kader. Normering praktijkopdracht: voldoende bij 55 punten of meer. Weging praktijkopdracht: 40 % De student wordt geacht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, daaraan bij te dragen en actief te participeren. Legitimering: Competentie 3: Vakinhoudelijk/ Didactisch competent Competentie 5: Samenwerken met collega s Dublin descriptoren: I, II Kennisbasis: 9.1: Inleiding in organisaties 9.2: Specifieke organisatiestructuren van de diverse sectoren. 9.3: Organisatieprocessen en organisatiekenmerken 9.4: Organisatie en management 9.5: Samenwerken, beïnvloeden en onderhandelen 9.6: Werken in teams 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Ytsma, W. & Hellings, B. (2010). Basisboek werken in een organisatie. Soest: ThiemenMeulenhoff. Boek (aanbevolen) : Marcus,J., Dam, N. van, (2010) Een praktijkbenadering van Organisatie en Management, Groningen I Houten: Noordhoff Uitgevers BV Boek (aanbevolen) : Alblas, G. & Wijsman, E. (2009). Gedrag in organisaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Vakdidactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PVAKDID Cursusnaam Vakdidactiek Cursusnaam in Engels Methodological approach to Applied Human Communication Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon HM Ravier (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: De studenten nemen kennis van het begrip vakdidactiek; zij verdiepen zich in de inhoud van dit begrip en de toepassing ervan in hun lessen omgangskunde en doen hiermee ervaring op. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: - leerstof: kennisbasis omgangskunde, vakdidactiek omgangskunde, literatuur - werkvormen: theoretische introductie; vakdidactisch verantwoord omgangskundeonderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren; - activiteiten: literatuurstudie, samenwerken in subgroepen, verkenning van de praktijk van de op te leiden professional, presenteren, reflectie en visievorming, dossier aanleggen. In deze module wordt gebruik gemaakt van een blended leeromgeving. Door hiermee te werken doet de student ervaring op met het werken met een electronische leeromgeving; ook zijn de opdrachten zo geformuleerd dat de studenten leren (samen) te werken via digitale media. In ieder geval: online bestanden uitwisselen, groepsopdrachten maken, feedback geven, reflecteren, videobestanden maken en bewerken. Daarnaast heeft de student de mogelijkheid te experimenteren met het vakspecifiek inzetten van podcast, vodcast, screencast en/of ander digitaal medium. Doelstellingen/competenties: De student : Kent het begrip vakdidactiek, kan voorbeelden geven van niet zelf ontworpen vakdidactische werkvormen; kan op basis van literatuur onderbouwen dat deze werkvormen tot de vakdidactiek behoren. Kan omgangskundeonderwijs ontwikkelen, uitvoeren en evalueren en op basis van literatuur onderbouwen dat dit onderwijs vakdidactisch verantwoord is Kan het begrip jezelf inzetten als instrument uitleggen Kan de eigen vaardigheid in jezelf inzetten als instrument illustreren aan de hand van ervaringen uit de cursusbijeenkomsten en de onderwijspraktijk Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Dossier Vakdidactiek volgens de specificaties uit de cursushandleiding Zie voor de beoordelingscriteria de cursushandleiding. Dublindescriptoren: I, II, III, IV, V Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 5 en 7 Kennisbasis: Capita selecta uit de gehele kennisbasis van omgangskunde 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : - Remmerswaal, J.: Persoonsdynamica. Houten 2012 Bohn Stafleu Van Loghum, Houten Hoofdstuk 1 t/m 4: Professioneel herkennen van emoties Boek (verplicht) : - Donkers, G.: Veranderkundige modellen. Soest 2001 Nelissen B.V. Hoofdstuk 5.2 Levend leren en de Themagecentreerde interactie Boek (verplicht) : - Klarus, R. en W. Wardekker ( red.): Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek.

15 Den Haag 2011 Boom-Lemma Uitgevers Hoofdstuk 3: B. van Oers: Doelgericht en betekenisvol leren: over de waarde van spel in de strijd tegen de verschoolsing Boek (verplicht) : - Weisfelt, P. : Nestgeuren. Over de betekenis van de ouder-kind relatie in een mensenleven. Baarn 1996 Uitgeverij Nelissen Hoofdstuk 4: Hollen en stilstaan Hoofdstuk 9: Steeds opnieuw hetzelfde levensplan Boek (verplicht) : - Lundberg, G. en J. Saunders Lundberg: Problemen laten bij wie ze horen. Help jezelf en anderen door begrijpend te luisteren. Utrecht 2011 Het Spectrum Hfst 1 en 3 Diversen (verplicht) : - Een of meer onderwijsmethodes uit de onderwijspraktijk van de deelnemers 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Veiligheid creëren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PVEILIG Cursusnaam Veiligheid creëren 1.3 Cursusnaam in Engels Creating safety 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: W Warmenhoven (tel i) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? groepscontact verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gevoelens van onveiligheid hebben een negatieve invloed op het ontwikkelingsproces. Aan de hand van wat zich in het hier en nu voordoet in de groep en aan de hand van een casus ervaren studenten aan den lijve wat de omgeving voor hen zelf veilig maakt. De studenten oefenen tijdens deze cursus met het aanleren van vaardigheden die bijdragen aan een veilige context, zoals: Afstemmen en contact maken, het bieden van structuur en cognitieve zekerheid, het stellen van duidelijke doelen, afstemmen op de beginsituatie, stellen van grenzen, geven van erkenning aan elkaar (middels terugkoppelen), non-defensief gedrag, open zijn over eigen gevoelens en gedachten, bereidheid tonen op het eigen gedrag te reflecteren. Stap voor stap brengt de student de eigen kennis, vaardigheden en ideeën in kaart. De student oefent door het schrijven van procesanalyses om gestructureerd te reflecteren op de eigen ervaringen. Aan het eind van de cursus heeft de student inzicht in factoren die bijdragen aan het creëren van een veilige leeromgeving. De student is in staat dit inzicht te vertalen naar de beroepspraktijk van zijn toekomstige studenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De cursus bestaat uit begeleide bijeenkomsten die het karakter hebben van een training. Elke bijeenkomst heeft een aantal vaste onderdelen: een gestructureerd begin en eind, een bespreking in een subgroep van 6-8 studenten (hierin wordt consequent geoefend met de in de eindopdracht genoemde vaardigheden), een plenaire training, een verdieping op basis van vragen, reflecties, uitwisselen van ervaringen, oefeningen, literatuur en concepten. Doelstellingen De student: 1. heeft de volgende vaardigheden en demonstreert ze: - zich betrokken en non-defensief opstellen; - terugkoppelen van dat wat de ander zegt; - feiten beschrijven en vragen te stellen (ipv oordelen). 2. Is in staat te reflecteren op dat wat een groep voor hem veilig maakt en beschrijft dit gekoppeld aan de begeleidingsvaardigheden. 3. beschrijft een visie op het creëren van een veilig leerklimaat in de beroepssituatie op basis van zijn eigen ervaringen en de literatuur. Toetsen en beoordelingscriteria 1. Een vaardigheidstoets (tentamen) waarin de student in een bespreking met medestudenten laat zien dat hijde belangrijkste vaardigheden in de praktijk brengt. 2. Verslag, bestaande uit: (a) drie als voldoende beoordeelde procesanalyses (deze worden tijdens de cursus ingeleverd en door studiegenoot en docent van feedback voorzien) (b) een essay van minimaal 2 A4 over het creëren van een veilig leer- en werkklimaat. Hierin worden de belangrijkste vaardigheden en benoemde concepten besproken, met verwijzingen naar relevante literatuur. Legitimering SBL: competenties 1, 2, 3 en 5 Dublindescriptoren: I, II,III en IV Kennisbasis: 2.4 metacommunicatie 3.1 socialisatieprocessen 3.2 rollen 4.1 ontwikkelingstheorieën en de ontwikkelingspsychologie 4.2 fasen en aspecten in de ontwikkeling 4.3 hechting 4.4. identiteitsvorming

18 5.1 pedagogische theorieën Kennisbasis vakdidactiek 1. Kenmerken vakdidactiek omgangskunde 2. Basisprincipes vakdidactiek omgangskunde

19 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Lundberg, G.B. (2011). Problemen laten bij wie ze horen. Houten: Spectrum isbn: ,99 Boek (verplicht) : Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica, Amsterdam: Born/Nelissen isbn: ,- Boek (verplicht) : Weisfelt, P. (1996) Nestgeuren. Amsterdam: Born/Nelissen. Boek (verplicht) : Rosenberg, M. (2011) Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat. hfdst 1,2,3,4 en 5 isbn: ,- 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gevoelens van onveiligheid hebben een negatieve invloed op het ontwikkelingsproces. Aan de hand van wat zich in het hier en nu voordoet in de groep en aan de hand van een casus ervaren studenten aan den lijve wat de omgeving voor hen zelf veilig maakt. De studenten oefenen tijdens deze cursus met het aanleren van vaardigheden die bijdragen aan een veilige context, zoals: Afstemmen en contact maken, het bieden van structuur en cognitieve zekerheid, het stellen van duidelijke doelen, afstemmen op de beginsituatie, stellen van grenzen, geven van erkenning aan elkaar (middels terugkoppelen), non-defensief gedrag, open zijn over eigen gevoelens en gedachten, bereidheid tonen op het eigen gedrag te reflecteren. Stap voor stap brengt de student de eigen kennis, vaardigheden en ideeën in kaart. De student oefent door het schrijven van procesanalyses om gestructureerd te reflecteren op de eigen ervaringen. Aan het eind van de cursus heeft de student inzicht in factoren die bijdragen aan het creëren van een veilige leeromgeving. De student is in staat dit inzicht te vertalen naar de beroepspraktijk van zijn toekomstige studenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De cursus bestaat uit begeleide bijeenkomsten die het karakter hebben van een training. Elke bijeenkomst heeft een aantal vaste onderdelen: een gestructureerd begin en eind, een bespreking in een subgroep van 6-8 studenten (hierin wordt consequent geoefend met de in de eindopdracht genoemde vaardigheden), een plenaire training, een verdieping op basis van vragen, reflecties, uitwisselen van ervaringen, oefeningen, literatuur en concepten. Doelstellingen De student: 1. heeft de volgende vaardigheden en demonstreert ze: - zich betrokken en non-defensief opstellen; - terugkoppelen van dat wat de ander zegt; - feiten beschrijven en vragen te stellen (ipv oordelen). 2. Is in staat te reflecteren op dat wat een groep voor hem veilig maakt en beschrijft dit gekoppeld aan de begeleidingsvaardigheden. 3. beschrijft een visie op het creëren van een veilig leerklimaat in de beroepssituatie op basis van zijn eigen ervaringen en de literatuur. Toetsen en beoordelingscriteria 1. Een vaardigheidstoets (tentamen) waarin de student in een bespreking met medestudenten laat zien dat hijde belangrijkste vaardigheden in de praktijk brengt. 2. Verslag, bestaande uit: (a) drie als voldoende beoordeelde procesanalyses (deze worden tijdens de cursus ingeleverd en door studiegenoot en docent van feedback voorzien) (b) een essay van minimaal 2 A4 over het creëren van een veilig leer- en werkklimaat. Hierin worden de belangrijkste vaardigheden en benoemde concepten besproken, met verwijzingen naar relevante literatuur. Legitimering SBL: competenties 1, 2, 3 en 5 Dublindescriptoren: I, II,III en IV Kennisbasis: 2.4 metacommunicatie 3.1 socialisatieprocessen 3.2 rollen

21 4.1 ontwikkelingstheorieën en de ontwikkelingspsychologie 4.2 fasen en aspecten in de ontwikkeling 4.3 hechting 4.4. identiteitsvorming 5.1 pedagogische theorieën Kennisbasis vakdidactiek 1. Kenmerken vakdidactiek omgangskunde 2. Basisprincipes vakdidactiek omgangskunde

22 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Lundberg, G.B. (2011). Problemen laten bij wie ze horen. Houten: Spectrum isbn: ,99 Boek (verplicht) : Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica, Amsterdam: Born/Nelissen isbn: ,- Boek (verplicht) : Weisfelt, P. (1996) Nestgeuren. Amsterdam: Born/Nelissen. Boek (verplicht) : Rosenberg, M. (2011) Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat. hfdst 1,2,3,4 en 5 isbn: ,- 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Zicht op omgangskunde Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PZICHT Cursusnaam Zicht op omgangskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching social skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: B Hermsen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk verplicht 2 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsproduct Zicht op omgangskunde Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Individuele reflectieopdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus verdiep je je in de ontstaansgeschiedenis van het vakgebied omgangskunde en wordt duidelijk wat dit vakgebied inhoudt. Je verkent taken en rollen van een docent omgangskunde, concretiseert deze taken voor een specifieke beroepsopleiding en legt hierbij verbanden met het werkveld waar de MBO student voor opgeleid wordt. Door tijdens de cursus de verkenningen en werkveldoriëntaties in de eigen lesgroep uit te wisselen, ontstaat er een breed beeld van zowel de beroepspraktijk van de leraar omgangskunde als van de diverse werkvelden waar hij voor opleidt. Tijdens de cursus wordt gewerkt in projectgroepen waarbij je als groep verantwoordelijk bent voor één schriftelijk eindproduct. Met deze vorm werk je tegelijkertijd aan de lerarencompetentie samenwerken met collega s en aan de HBO competentie communicatievermogen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof,werkvormen en activiteiten Tijdens de cursus wordt gewerkt in projectgroepen waarbij je als groep verantwoordelijk bent voor één schriftelijk eindproduct. Met deze vorm werk je tegelijkertijd aan de lerarencompetentie samenwerken met collega s en aan de HBO competentie communicatievermogen. Onderdeel van de cursus is werkveldoriëntatie in één van de beroepssectoren waar je leerlingen stage lopen. Zie voor nadere informatie de studiehandleiding. Doelstellingen De student Schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de ontstaansgeschiedenis van het vakgebied omgangskunde; Benoemt de plaats en betekenis van het vakgebied omgangskunde in het competentiegericht onderwijs; Definieert in eigen woorden het vak omgangskunde; Concretiseert de taken en invulling van het vakgebied omgangskunde voor een specifieke opleiding in het beroepsonderwijs; Reflecteert op zijn gedrag in interactie met zijn projectgroepleden en gebruikt hun feedback bij het beschrijven van mogelijkheden om zijn handelen te verbeteren. Toetsen en beoordelingscriteria De student schrijft een nota waarin duidelijk wordt gemaakt wat het vakgebied omgangskunde bevat en motiveert vervolgens welke waardevolle bijdrage omgangskunde kan hebben bij de competentieontwikkeling (of onderwijskundige kernconcepten -kwalificatie, socialisatie, subjectivering-) van het middelbaar beroepsonderwijs en een verslag over zijn eigen competentieontwikkeling (zie beoordelingscriteria in de handleiding)

25 Legitimering: Kennisbasis: 1 Geschiedenis en betekenis van het vak omgangskunde SBL: 3,5, en 7 Dublin: I, II, III, IV 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie; Gert Biesta ; ; druk 1; Boom Lemma Uitgevers Boek (verplicht) : Vaardigheden voor het samenwerken in teams; Jan Pieter van Oudenhoven, Hanneke Grutterink; ; druk 1; Uitgeverij Coutinho Diversen (aanbevolen) : Diverse (deels Engelstalige) artikelen gericht op visievorming m.b.t. de betekenis van het vak omgangskunde. Deze artikelen worden door de opleiding aangereikt. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

26 Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP Cursusnaam Beroep Cursusnaam in Engels profession Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon SW Janzing Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 WERKCOLLEGE niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Alfanumeriek en numeriek voor IA 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De belangrijkste taak van een docent is lesgeven in een schoolorganisatie. Om een les/onderwijsactiviteit goed te laten verlopen is het van belang dat deze goed voorbereid en uitgevoerd wordt. Ter afsluiting van de les is het van belang dat er geëvalueerd wordt welke leerresultaten er zijn behaald. In deze cursus maakt de student kennis met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een les. Ook wordt er ingegaan op de rollen van de docent en begeleiden van het leerproces bij de leerlingen. Er wordt kennisgemaakt met de (mogelijk) toekomstige werkvelden; het voortgezet onderwijs en het beroepsgericht onderwijs. De student krijgt training in zaken als presentatie, stemgebruik, houding en orde houden. Daarnaast wordt in deze module gestart met de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van studenten. De student verwerft basale informatievaardigheden en leert observeren met een bestaand observatie-instrument. Aan het einde van de cursus zal formatief getoetst worden of de student het taalniveau 3F beheerst. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de blended leeromgeving: dit wordt vormgegeven door middel van werkcolleges, hoorcolleges of weblectures, samenwerken binnen leerteams en de HUbl site. Informatie over de inhoud van de cursus, de materialen en de werkwijze is te vinden op de HUbl site. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student: 1. beschrijft vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen, 2. onderzoekt zijn (mogelijk) toekomstige werkveld en onderkent zijn pedagogisch/didactische taken binnen het VO en Beroepsonderwijs, 3. verwerkt de verschillende onderdelen van het model didactische analyse (beginsituatie, leerdoelen, leerstof, leeractiviteiten, leermiddelen en evaluatie) in een lesplan en verantwoordt alle gemaakte keuzes vanuit de verplichte literatuur, 4. voert een les(onderdeel) uit waarbij hij de uitgangspunten van effectief klassenmanagement toepast, 5. voert een les(onderdeel) uit waarbij de uitgangspunten van directe instructie worden toegepast, 6. voert op de gevraagde methodische en kritische wijze een eenvoudig observatieonderzoek uit, 7. zoekt en vindt in een sterk gestructureerde context Nederlandstalige vakliteratuur waarmee een gegeven onderzoeksvraag beantwoord kan worden en verwerkt dit in de vorm van een eigen geschreven rapportage. In beroep 1 wordt ook aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de student. Door middel van formatieve feedback en toetsing krijgt de student zicht op het eigen niveau van schrijven. Indien dit lager is dan minimaal 3F niveau wordt van de student verwacht dit gedurende de propedeuse zelfstandig bij te werken. Leeractiviteiten Deze module wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Blended learning is een onderwijsvorm waarbij studenten leren door de combinatie van face-to-face bijeenkomsten, een digitale leeromgeving, leren in een leerteam en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. De student krijgt hoor- en werkcolleges waarin de bovenstaande doelen behaald worden. Er is in de werkcolleges speciale aandacht voor het trainen en oefenen van een aantal basale docentvaardigheden zoals houding, stemgebruik en presenteren. Thema: Leren

28 Als docent ben je verantwoordelijk voor het leerproces bij je leerlingen. Wat is leren en hoe kun je je leerlingen daarbij begeleiden? Binnen dit thema ontwikkelt de student zijn visie over leren en en zijn visie over zijn toekomstige pedagogische en didactische rol als docent. Thema: Lesvoorbereiding Binnen dit thema staat het belang en het nut van een lesvoorbereiding centraal. De student ontwikkelt de vaardigheden ten aanzien van een goede lesvoorbereiding. Dit resulteert in het beschrijven van een lesplan waarin de beginsituatie, leerdoelen, werkvormen en directe instructie zijn weergegeven. Thema: Het uitvoeren van een les (onderdeel) Het geven van een les vereist het toepassen van kennis en verschillende vaardigheden door de docent. De bijeenkomsten van deze cursus zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het lesgeven. De volgende items komen tijdens de trainingen aan bod: houding, leerklimaat, rollen van de leraar, lesorganisatie, klassenmanagement, directe instructie, werkvormen, activeren, begeleiden en motiveren van leerlingen, controleren en evalueren van leerdoelen. Thema: Het Nederlandse onderwijssysteem: VO/ Beroepsonderwijs De student doet kennis op over de (toekomstige) werkplek: het Nederlandse onderwijssysteem. Het betreft de hele breedte van het tweedegraadsgebied: algemeen voortgezet onderwijs (AVO) en het beroepsonderwijs (VMBO/MBO). Thema: Onderzoekend vermogen Binnen de leerlijn Beroep ontwikkelt de student zijn onderzoekend vermogen. Tijdens deze fase komt het uitvoeren van een voor gestructureerd observatieonderzoek aan bod. Dit observatieonderzoek is gericht op het lesgeven door (toekomstige) leraren. De observaties vinden plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de eerste basale kennis wat betreft informatievaardigheden. De student leert in een gestructureerde context om Nederlandstalige literatuur te zoeken met behulp van zoekmachines om daarmee een gegeven onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Deze literatuur wordt verwerkt in een inleiding rondom het Nederlandse onderwijssysteem. Vaardigheden: 1. Het maken van een lesvoorbereiding 2. Het uitvoeren van een (les)onderdeel waarbij de volgende vaardigheden centraal staan: spreekvaardigheid, het geven van uitleg/instructie, het gebruik van onderwijsleermiddelen, het begeleiden van gesprekken in de groep, orde houden, lesorganisatie en het evalueren van leerresultaten. 3. Observeren. 4. Informatievaardigheid 5. Schrijfvaardigheid op minimaal 3F niveau Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgesloten door middel van een dossier. Het dossier bestaat uit: a) Een inleiding waarin de student vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen beschrijft en zijn (mogelijk) toekomstige werkveld onderzoekt. b) Een lesplan, aangevuld met toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes. c) Een terugblik op de gegeven les en de leerwinst, inclusief feedback aan de hand van het observatieonderzoek en verantwoord vanuit de literatuur. Het dossier wordt beoordeeld op basis van een rubric (zie studiehandleiding) en moet ingeleverd worden binnen WinVision. Het dossier dient ten minste te worden afgesloten met een 5,5. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Kennisbasis

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Orientatie op geschiedenis A Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-16 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Differentiëren en integreren basis

Differentiëren en integreren basis Titel Opleidingsvariant Differentiëren en integreren basis Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAWI-PANDIFB-12 1.2 Cursusnaam Analyse: differentiëren en integreren

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd. CA Schouten (tel )

Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd. CA Schouten (tel ) Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 1A Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-PCOMP1A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 1A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie