Notulen van Provinciale Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Notulen van Provinciale Staten Vergadering 25 januari 2012 Index Paginanummer Opening van de vergadering Regeling van werkzaamheden Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie (6424) Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de startnotitie Milieubeleidsplan (6425) Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake de luchthavenregeling (voor helikopters) van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam (6421) Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake besluit gedogen vliegbewegingen Katana op luchthaven Valkenburg (6429) Voorstel van Gedeputeerde Staten tot intrekking Inpassingsplan Zuidoord Bernisse (6422) Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake het aanpassen van de Verordening en Regeling investeringsbudget stedelijke vernieuwing : aanpassen verordening en regeling (6420) Voorstel van het seniorenconvent tot benoeming van een lid in de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (6426) Voorstel van de Zuid-Hollandse leden in de Programmaraad tot benoeming plaatsvervangend lid Randstedelijke Rekenkamer (6427) Voorstel van de Statencommissies inzake aangenomen en afgehandelde moties Provinciale Staten (6428) Vaststelling notulen PS van 14 december 2011

2 19511 Notulen van de vergadering van 25 januari 2012 in de Statenzaal van het provinciehuis te 's-gravenhage. (Geopend om uur) Voorzitter: de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen. Griffier: mevrouw N. Engels-van Nijen. Volgens de presentielijst zijn aanwezig 54 leden, te weten: Van Aelst, Van Assendelft, Van den Berg, Blokhuizen, Braam, Branderhorst, Brands, Breitbarth, Brill, Démoed, Van Dieren, Van Dobben de Bruijn, Van Dongen, Van Egmond, Van Engelshoven-Huls, Hassan, Hillebrand, Jansen, Jarmohamed, Keulen, Kip, Kleijweg, Koning, Lionaar, Loose, Ludema, Maeijer, Meurs, Van der Nat, Noordermeer, Overwater, Paymans, Privé, Propstra, Van Santen, Schaapman, Schuringa, Smits, Snellink, Van der Stoep, Stoop, Struijlaard, Van der Tas, Verkoelen, F. Vermeulen, P.L. Vermeulen, Van Viegen, Van de Vondervoort, De Vree, Weide, Wenneker, De Zoete, Zwaan. Afwezig zijn de leden Bal en Heemskerk OPENING De VOORZITTER: De vergadering is geopend. Ik heet u allen welkom en deel u mee dat bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Heemskerk. Ik stel voor die berichtgeving voor kennisgeving aan te nemen. ALDUS WORDT BESLOTEN. 1. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De VOORZITTER: U hebt afgelopen maandag de mededeling ontvangen over het niet doorgaan van de besloten Statenvergadering. Bovendien verzoekt de fractie van D66 om agendapunt 2, het voorstel tot vaststelling van de startnotitie Beleidskader Maatschappelijk Participatie (6424) als hamerstuk af te handelen. Verlangt iemand hierover het woord? Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Ik zou het graag toch kort op de agenda willen plaatsen ter bespreking. Ik heb ook een motie voorbereid die met name gaat over het toevoegen van ouderenbeleid. Daarom vind ik het van belang om deze notitie kort te bespreken. De heer JARMOHAMED (VVD): Wij hebben het stuk besproken in de commissie en wij zijn heel erg tevreden over de antwoorden van de gedeputeerde. Wij nemen aan dat wij op tijd geïnformeerd zullen worden, als er nieuwe inzichten komen. Dus wat ons betreft hoeft het niet behandeld te worden. De heer DÉMOED (CDA): Even in reactie op mevrouw Van Viegen. Daar maak ik toch wel bezwaar tegen. De Partij voor de Dieren was niet in de commissie aanwezig en heeft de argumenten daar niet gewisseld. Dan vind ik het wat vreemd om daar nu de Statenvergadering mee te belasten. Daarom zijn wij nu juist destijds met fractievertegenwoordigers gaan werken. De heer KEULEN (PvdA): Wij zouden ons kunnen beperken tot een stemverklaring, maar wij zouden het verzoek van mevrouw Van Viegen willen steunen om een motie te kunnen behandelen, want dat kan in de commissie niet. Mevrouw VAN DER TAS (D66): Zoals aangegeven, willen wij het als hamerstuk behandelen. Wij hadden om bespreking gevraagd vanwege de RAS en, maar wat ons betreft is dit niet het moment om daarover te spreken. Wij willen het graag als hamerstuk behandelen. Mevrouw KLEIJWEG (GROENLINKS): Wij hebben in de commissie afgesproken dat het als hamerstuk afgehandeld kan worden. Dat hoeft nu niet anders te zijn, maar een motie of een stemverklaring kan natuurlijk altijd. De heer VAN DEN BERG (PVV): Wat de PVV betreft een hamerstuk graag. De VOORZITTER: Ik geloof niet dat wij hier nu een discussie moeten voeren over het al dan niet aanwezig zijn bij de commissievergadering. Een motie indienen moet bij een agendapunt geschieden, dus ik zou willen voorstellen om het als agendapunt te zien. Ik stel voor dat de discussie zich dan ook concentreert in de vorm van een aanvullende stemverklaring van de andere fracties over die motie. Kunt u zich daarin vinden? Dan doen wij het zo. ALDUS WORDT BESLOTEN. Ik zal bij ieder hamerstuk wat langer kijken of er behoefte is aan een stemverklaring, maar voordat ik daaraan begin, zal ik eerst even het woord geven aan de heer Weber die een mededeling wil doen, betrekking hebbende op een van de hamerstukken. Gedeputeerde WEBER: Voorzitter, dank u wel, heel kort. Met betrekking tot het voorstel dat als hamerstuk op de agenda staat over de intrekking van het inpassingsplan Zuidoord. Gisteren hebben wij vernoemen dat de Raad van State vandaag uitspraak doet over het inpassingsplan, zoals dat daar voorlag. Dat kan consequenties hebben voor het besluit dat wij vandaag nemen. Ik zeg met nadruk kan; wij hebben daar nog geen overzicht van. Ik stel voor dat ik de Staten informeer, zodra dat duidelijk is, maar het leek mij wel correct om dat even te laten weten. Wij hebben de Raad van State nog geïnformeerd over het feit dat dit voorstel vandaag in de Staten voorligt, maar dat heeft de raad geen reden gegeven om de uitspraak uit te stellen. Mevrouw KONING (PvdA): In de commissie heb ik namens de PvdA nadrukkelijk gevraagd of het agenderen van het intrekkingsvoorstel enige relatie had met de behandeling in de Raad van State. Ik vind het natuurlijk fijn dat wij de informatie hebben gekregen, dat er vandaag waarschijnlijk een uitspraak komt, maar het lijkt toch alsof er enige relatie is tussen het behandelen door de Staten van het intrekkingsvoorstel en het behandelen in de Raad van State. In de commissie hebt u toch duidelijk aangegeven dat die twee geen relatie met elkaar hadden? Mevrouw ZWAAN (SP): Wij hebben in de commissie gezegd dat wij er geen bezwaar tegen hadden dat D66 het in Provinciale Staten wilde bespreken. Nu D66 dat verzoek intrekt, kan het wat ons betreft een hamerstuk worden.

3 19512 Regeling van de werkzaamheden; Hamerstukken; Startnotitie Milieubeleidsplan Weber, Koning, Voorzitter, Van Viegen en Privé Gedeputeerde WEBER: Dan hebben wij elkaar verkeerd begrepen. Ik zeg net dat ik niet weet of er een relatie is, want dat hangt natuurlijk ook heel sterk af van de uitspraak die de Raad van State doet. Wat nu belangrijk is, is dat de politieke beleidsmatige uitspraak wordt gedaan door uw Staten om daarmee snel helderheid en duidelijkheid te geven aan de betrokken partijen over de inzet. Het mag helder zijn dat, wat de consequenties ook zijn, gehandeld wordt in lijn met de uitspraak die u als Staten vandaag doet. Wij moeten dan alleen nog kijken wat dat precies betekent voor het handelen in relatie tot de uitspraak van de Raad van State. Mevrouw KONING (PvdA): Ik denk dat de consequenties bij een andere uitspraak dan u voorziet en het ondertussen intrekken van het inpassingsplan, zouden kunnen leiden tot het opnieuw voorstellen van een inpassingsplan. Dat is het risico dat u neemt. De VOORZITTER: Die waarschuwing is afgegeven. Ik kan het niet anders kwalificeren, maar het leidt niet tot een verzoek om dit agendapunt nu niet te behandelen. 3. HAMERSTUKKEN De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat wij nu eerst mevrouw Van Viegen de gelegenheid geven om bij het voorstel tot vaststelling van de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie een motie in te dienen. Ik wil de behandeling schorsen, totdat de motie is vermenigvuldigd en rondgedeeld, zodat wij daarna aan het slot daarover een finaal oordeel kunnen geven. Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Wat ik mis in de notitie, is het ouderenbeleid, met name vanuit de provinciale taakstelling, en ik zal mij beperken tot het voorlezen van het dictum: Draagt het college op: vanuit de provinciale taakstelling ouderenbeleid op te nemen in de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie en minimaal op te nemen ouderenbeleid op het gebied van mobiliteit, wonen en woonomgeving, arbeidsparticipatie en economische ontwikkeling, sociale veiligheid en digitale dienstverlening door de provincie. Dank u wel. Motie 334/6424 van het lid Van Viegen over ouderenbeleid in de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp; Constaterende dat: - ouderenbeleid ontbreekt in de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie veiligheid specifiek aandacht kan besteden aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen (bijvoorbeeld door het vergemakkelijken van het openbaar vervoer voor ouderen en het bevorderen van de leefbaarheid voor ouderen op het platteland en in kleine dorpen); - de provincie vanuit haar taken op het gebied van woonbeleid eraan kan bijdragen dat er voldoende meergeneratiewoningen komen, ook op het platteland en dat er betaalbare seniorenwoningen beschikbaar zijn in de buurt van zorg- en welzijnsvoorzieningen en vervoersmogelijkheden; - Zuid-Holland zich inzet om economische ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen en arbeidsdeelname van senioren daarbij een belangrijk onderdeel is; - de provincie in haar verkeers- en vervoersbeleid mogelijkheden heeft om (sociale) veiligheid te stimuleren. Dat kan door middel van maatregelen in het kader van de infrastructuur zoals voldoende verlichting, veiligheid in bosrijke gebieden en veilige stations. Dat kan ook door aandacht voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer en bij de concessieverlening; - steeds meer dienstverlening ook door de provincie digitaal wordt aangeboden en lang niet altijd rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van deze dienstverlening voor ouderen. Dragen het college op: - vanuit de provinciale taakstelling ouderenbeleid op te nemen in de startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie , en minimaal op te nemen ouderenbeleid op het gebied van mobiliteit, wonen en woonomgeving, arbeidsparticipatie en economische ontwikkeling, sociale veiligheid en digitale dienstverlening door de provincie. En gaan over tot de orde van de dag! De VOORZITTER: De motie wordt vermenigvuldigd en rondgedeeld en maakt deel uit van de beraadslagingen. A. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT VASTSTELING VAN DE STARTNOTITIE MILIEUBELEIDSPLAN (6425) De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar het voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de startnotitie Milieubeleidsplan Daartoe is een stemverklaring aangevraagd van de PVV-fractie. De heer PRIVÉ (PVV): Alhoewel wij in deze startnotitie een aantal positieve punten onderkennen, waaronder met name het terugdringen van de regeldruk voor ondernemers, kunnen wij desondanks niet akkoord gaan met het voorstel. Overwegende dat: - de vergrijzing ook in Zuid Holland de komende jaren alleen maar toeneemt; - de provincie vanuit haar provinciale taakstelling op diverse manieren inhoud kan geven aan het stimuleren van participatie van ouderen in de samenleving in Zuid-Holland; - de provincie vanuit haar taakstelling op het gebied van mobiliteit (verkeer en vervoer), wonen en woonomgeving, arbeidsparticipatie en economisch ontwikkeling en sociale

4 Hamerstukken; Besluit gedogen vliegbewegingen Katana op luchthaven Valkenburg; Intrekking Inpassingsplan Zuidoord, Bernisse; Aanpassen Verordening en Regeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ; Startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie Privé, Voorzitter, Blokhuizen, Van Egmond, Van Viegen, Koning, Keulen en Hillebrand Het is voor de PVV onaanvaardbaar dat de provincie voornemens blijft om te investeren in onzinnige klimaatprojecten, zoals het Tidal Test Centre in de Grevelingen. Wij blijven van mening dat dit zogenaamde klimaatbeleid in het geheel niet tot de kerntaken van de provincie zou moeten behoren. De PVV is dus tegen deze startnotitie Milieubeleidsplan. B. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN INZAKE DE LUCHTHAVENREGELING (VOOR HELIKOPTERS) VAN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS ROTTERDAM (6421) HET VOORSTEL WORDT ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE C. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN INZAKE BESLUIT GEDOGEN VLIEGBEWEGINGEN KATANA OP LUCHTHAVEN VALKENBURG (6429) De heer BLOKHUIZEN (GROENLINKS): De fractie van GroenLinks wil tegen dit voorstel stemmen, gezien het feit dat wij vinden dat het plezier voor enkelen overlast levert voor duizenden met lawaaierige vliegtuigen. Eigenlijk vinden wij dat zweefvliegen alleen nog moeten gebeuren op de lier. De VOORZITTER: Nog anderen? Nee, dan wordt er niettemin gevlogen. D. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT INTREKKING INPASSINGSPLAN ZUIDOORD BERNISSE (6422) Mevrouw VAN EGMOND (GROENLINKS): Wij zijn van mening dat ten onrechte nu het signaal wordt afgegeven dat ontpoldering definitief van de baan is. Tegelijkertijd blijven internationaal het Kierbesluit en afspraken over getijdennatuur overeind. En daarom zijn wij tegen intrekking van het inpassingsplan. Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Onze fractie is van mening dat Deltanatuur, zoals het door de overheid is afgesproken en geaccordeerd in het verleden, gewoon moet worden uitgevoerd. De polder Zuidoord maakt daar deel van uit. Wij vinden daarom dat dit inpassingsplan door moet gaan en wij stemmen daarom tegen dit voorstel Mevrouw KONING (PvdA): De PvdA is ook tegen het voorstel om redenen zoals door andere fracties net genoemd. Natte natuur is in deze provincie enorm belangrijk en juist op die plek. Als tweede argument hebben wij in de commissie naar voren gebracht dat het nu al intrekken, zonder dat wij de afweging gemaakt hebben rond de EHS-bezuinigingen, voor ons veel te voorbarig is. Zeker gezien het feit dat er een Raad van Statebehandeling loopt, is het overbodig om nu al een besluit te nemen. Wie weet komen wij terug met opnieuw een inpassingsplan, als provincies zeggen dat het natte natuur moet worden. De VOORZITTER: Dank u zeer. Een van de overigen? Nee, dan is er niettemin een meerderheid voor dit besluit. E. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN INZAKE HET AANPASSEN VAN DE VERORDENING EN REGELING INVESTERINGSBUDGET STEDELIJKE VERNIEUWING : AANPASSEN VERORDENING EN REGELING (6420) De heer KEULEN (PvdA): Wij geven een substantieel bedrag uit op het terrein van bodemsanering, zonder dat daar voldoende concrete beleidsresultaten gegarandeerd tegenover staan. Daarom wenst de Partij van de Arbeid tegen dit voorstel gestemd te hebben. De VOORZITTER: Waarvan akte. Wie van de overigen? Niemand, dan is het voorstel aangenomen. F. VOORSTEL VAN HET SENIORENCONVENT TOT BENOEMING VAN EEN LID IN DE PROGRAMMARAAD RANDSTEDELIJKE REKENKAMER (6426) G. VOOSTEL VAN DE ZUID-HOLLANDSE LEDEN IN DE PROGRAMMARAAD TOT BENOEMING PLAATSVERVANGEND LID RANDSTEDELIJKE REKENKAMER (6427) H. VOORSTEL VAN DE STATENCOMMISIES INZAKE AANGENOMEN EN AFGEHANDELDE MOTIES PROVINCIALE STATEN (6428) I. VASTSTELLINGN NOTULEN PROVINCIALE STATEN VAN 14 DECEMBER 2011 DEZE VOORSTELLEN WORDEN ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE J. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT VASTSTELLING VAN DE STARTNOTITIE BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE (6424) De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor een paar minuten, totdat iedereen de gelegenheid heeft gekregen om de motie te zien. De heer HILLEBRAND (PvdA): ik zou u willen verzoeken om de schorsing te laten doorlopen tot een aantal minuten, nadat wij de motie hebben gekregen, zodat wij ons als fractie kunnen beraden. De VOORZITTER: Uiteraard. Dat lijkt mij voor de hand liggend. Dan schors ik de vergadering.

5 19514 Hamerstukken; Startnotitie Maatschappelijke Participatie Voorzitter, Janssen, Van Viegen, Van der Tas en Keulen De vergadering wordt hervat. Ik zou mij kunnen voorstellen dat er eerst behoefte is bij de Staten om kort te reageren op de motie. Ik zou mij ook kunnen voorstellen dat de Staten geïnteresseerd zijn in het oordeel van Gedeputeerde Staten. Wilt u eerst het oordeel van GS over de motie? Dan wil ik de gedeputeerde vragen om dat oordeel te geven. Gedeputeerde JANSSEN: Het oordeel kan heel kort zijn. Ouderenbeleid is heel belangrijk. Wij focussen ons op de kerntaken en wij vinden dat wij dit natuurlijk mee moeten nemen, maar sectoraal. Bijvoorbeeld mobiliteit: als je een concessie maakt, dan kijk je daarbij naar de toegankelijkheid etc. Sectoraal los je dat op, maar niet in de startnotitie Maarschappelijke Participatie. Dus ik wil deze motie dan ook ontraden. hier. Er wordt gekort op organisaties en activiteiten die wij zinvol vinden en, wat ons betreft, onvoldoende onderbouwd. Wij zullen hierop dan ook bij de inhoudelijke behandeling van de beleidskaders terugkomen. De VOORZITTER: Dank u wel. Nogmaals excuses dat ik u over het hoofd zag. Dan sluit ik alsnog de vergadering (10.30 uur). Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Kan ik van u de toezegging krijgen dat u sectoraal bij alle genoemde punten het ouderbeleid meeneemt? Gedeputeerde JANSSEN: Het is niet specifiek ouderenbeleid wat wij voeren. Wat wij doen, is de punten, zoals u die noemt, sectoraal aandacht geven. Maar dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongerengroepen die eventueel beperkt zijn. Het is een onderdeel. Voor veel groepen wordt door ons sectoraal gekeken naar toegankelijkheid en participatie, zoals u met name genoemd hebt, maar niet in de notitie Maatschappelijke Participatie. Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): In dat geval wil ik mijn motie intrekken en ik wil in ieder geval de komende tijd bezien of het ook daadwerkelijk wordt opgenomen. De VOORZITTER: Mevrouw Van Viegen heeft haar motie ingetrokken. Die maakt dus geen deel meer uit van de beraadslagingen. Is er bij de fractie van D66 nog behoefte aan een stemverklaring? Ga uw gang. Mevrouw VAN DER TAS (D66): Ik wil een korte stemverklaring geven met betrekking tot de RAS en. De factie van D66 kan instemmen met de startnotitie. Wij vinden wel dat er erg positief wordt gesproken over de RAS-regio s. Wij hebben hiervoor twee redenen. Ten eerste is er een democratisch tekort met betrekking tot de RAS-regio s, omdat het een bestuurlijke tussenlaag is die zowel door ons als door de raden slecht te controleren is. Ten tweede is het te veel een middel om gemeenten te binden aan onze provinciale subsidies. De RASregio s worden nu financieel afgebouwd. Wij zouden ook graag zien dat er een organisatorische afbouw komt en hopen dat hier aandacht aan besteed wordt in het beleidskader Maatschappelijke Participatie. De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van de VVD stond op mijn lijstje. Geen stemverklaring? U hebt dat, geloof ik, eigenlijk al gedaan bij de regeling van werkzaamheden door te zeggen dat u het allemaal prima voor elkaar vond? Ik wil niemand in verlegenheid brengen, maar gewoon proberen om zo eerlijk mogelijk te herhalen wat u zei. Verder niemand? Dan is het stuk aanvaard. De vergadering is gesloten. Ik maak een fout, neem mij niet kwalijk. Ik begrijp dat u ook nog een stemverklaring over dit onderwerp wilde afleggen? Ga u gang. De heer LIONAAR (PvdA): De PvdA zal instemmen met de startnotitie, maar de fractie heeft wel een aantal opmerkingen. Dit college maakt andere keuzes dan de PvdA. Dat is gebleken bij de notitie over de bezuinigingen op subsidies en dat blijkt ook

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 27 maart 2013 Index Paginanummer Opening van de vergadering 2001 1 Regeling van werkzaamheden - aantal spreekuren - interpellatieverzoek van P W Voorstel Seniorenconvent

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Brief over voortgang CLean INland SHipping project (Janssen) Najaar 2018 Toezegging 31 augustus 2016.

Brief over voortgang CLean INland SHipping project (Janssen) Najaar 2018 Toezegging 31 augustus 2016. Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Verkeer en Milieu vergadering 29 november 2017 a.1

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 26 maart 2014 Index Paginanummer Opening van de vergadering 20423 Regeling van de werkzaamheden Aan het verzoek van de leden Wenneker (D66) en Hillebrand (PvdA)

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 14 september 2011 Index Paginanummer Herdenking Aad van Velden 19311 Beëdiging van de heer B. Privé (PVV) als lid van Provinciale Staten 19311 Opening van de

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten:

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten: Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissie MKE Vergadering Oktober 2010 Nummer 6248 onderwerp (Gedeeltelijke) intrekking besluit afdoening moties 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio GEWIJZIGD Agenda Statencommissie Bestuur en Middelen Contact Mw. A.M.J.M. (Anne Marie) Kortleve T 070 441 6859 amjm.kortleve@pzh.nl Aan Statenleden die deelnemen aan de Statencommissie Bestuur en Middelen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Ruimte en Leefomgeving vergadering 25 oktober 2017

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 28 maart 2012 Index Paginanummer Opening van de vergadering 19567 Regeling van werkzaamheden - De heer H.B. van der Goot wordt herdacht. De heer Van der Goot

Nadere informatie

7 november Status verslag Concept

7 november Status verslag Concept Verslag Vergadering van Extra gecombineerde Statencommissievergadering Vergaderdatum Kenmerk 7 november 2011 - Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate (Notuleerservice

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen. 8 oktober Status verslag Concept. ChristenUnie en SGP de heer Schaapman

Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen. 8 oktober Status verslag Concept. ChristenUnie en SGP de heer Schaapman Verslag Vergadering van De commissie Bestuur en Middelen Vergaderdatum 8 oktober 2014 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw Walkate 070-441 81 61 Verslag van de openbare

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum September 2013 Nummer 6611 Onderwerp Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen de brief

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 13 september 2017 Index Paginanummer Opening Regeling van de werkzaamheden Mondelinge vragen van Statenlid Potjer (GroenLinks) over de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 29 januari 2014 Index Paginanummer Opening van de vergadering 20381 Regeling van de werkzaamheden Toelating en beëdiging van de heer B. Erbas als Statenlid De

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) AB VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2017 De leden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 832 16 februari 2015 Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 Onderwerp Belevingsonderzoek en economisch belang Rotterdam The Hague Airport Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 25 april 2012 Index Paginanummer Opening van de vergadering 19593 Toelating/beëdiging van een nieuw Statenlid 19593 Regeling van werkzaamheden Vaststelling aantal

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Datum. 31 maart 2011

Datum. 31 maart 2011 Memo Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Datum Aan Provinciale Staten Onderwerp Uitvoering motie 256: live uitzenden van commissievergaderingen Geachte leden van Provinciale Staten,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 132 Groningen, 16 maart 2016 Besluiten Provinciale Staten 16 maart 2016 Provinciale

Nadere informatie

a.1 Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergadering Datum

a.1 Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergadering Datum Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Verkeer en Milieu vergadering 31 augustus 2016 a.1

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Gespreksnotitie. De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu

Gespreksnotitie. De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu Gespreksnotitie Contact José Chung, GroenLinks Datum 11 maart 2009 Bijlagen 2 concept moties Aan De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu Onderwerp Gespreksnotitie gebruik zonne-energie in

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

Den Haag, 26 juni 2017

Den Haag, 26 juni 2017 Den Haag, 26 juni 2017 Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van uw commissie op donderdag 29 juni 2017 van 09.30 uur tot uiterlijk 10.15 uur in de Aletta Jacobszaal met de volgende agenda Openbaar

Nadere informatie

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 januari 2010 in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven.

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven. Gedeputeerde Staten Contact E. van Etten T 070-441 81 35 e.van.etten@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum 28 juli 2016

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda De agenda wordt conform het voorstel van het Presidium vastgesteld.

2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda De agenda wordt conform het voorstel van het Presidium vastgesteld. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 april 2005. Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts / mw. H.J. Weeda ) Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en mededelingen.van

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004.

Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 6 en 13 december 2004. Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts / mw. H.J. Weeeda ) Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2011

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2011 CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR98208_2 29 november 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2011 Vastgesteld d.d. 24 maart

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 JUNI Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2015 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2015-519730398 Intentieovereenkomst N211 geeft energie 1. Aangegaan de Intentieovereenkomst Vormgeven gezamenlijke ambities Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland in het project

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 26 april 2006 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 5 Vaststelling verslagen van de vergaderingen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD

Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD Raadsvergadering 22 december 2011 MOTIES AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener M110113/1 VVD Redelijke tarieven binnenhavengelden M110127/1 D66 Extra s voor 65-plussers M110127/2 D66 Ziektekosten minima M110130/1

Nadere informatie

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Gewijzigd Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Contact W.J. Schuilenburg T 070-441 6585 wj.schuilenburg@pzh.nl Aan De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland die deelnemen aan de Statencommissie

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 17 september 2014 Index Paginanummer Opening van de vergadering 20561 Regeling van de werkzaamheden 20561 De toelating en beëdiging van twee nieuwe Statenleden

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie