Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciaal Blad Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regeling tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en enkele andere rechtspositieregelingen HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet; Overwegende dat de afspraken gemaakt in de CAO aanleiding vormen tot de navolgende wijzigingen; Overwegende dat over de wijzigingen opgenomen in de artikelen I tot en met V op sectoraal niveau overeenstemming is bereikt met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden; Overwegende dat de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg akkoord is gegaan met de wijzigingen, opgenomen in artikel VI van deze regeling; BESLUITEN Vast te stellen de volgende regeling. Regeling tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en enkele andere rechtspositieregelingen Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd. A Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7 Salarisontwikkeling bij duurzame groei in het functioneren 1. Gedeputeerde Staten verhogen het op grond van artikel C.6 bepaalde salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, met: a. 1% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren niet geheel aan de gestelde eisen voldoet; b. 3% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren aan de gestelde eisen voldoet; c. 4% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren de gestelde eisen in ruime mate overtreft; d. 6% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren de gestelde eisen in uitzonderlijke mate overtreft. Inlichtingen bij dhr. H.H.M. Dericks, telefoonnummer (026) adres: code: doc

2 2. Is het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal minder dan de in het eerste lid genoemde 1%, onderscheidenlijk 3%, 4% en 6% van het maximumsalaris, dan verhogen Gedeputeerde Staten het salaris, indien is voldaan aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden, tot het bedrag van het maximumsalaris. 3. De beslissing over verhoging van het salaris op grond van dit artikel nemen Gedeputeerde Staten telkens na een periode van in de regel 12 maanden. B Artikel C.9, eerste lid, komt als volgt te luiden. 1. Aan de ambtenaar kennen Gedeputeerde Staten, indien zijn werkresultaten blijkens een de gestelde eisen in ruime, onderscheidenlijk uitzonderlijke mate overtreffen, een eenmalige uitkering toe van 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben. Artikel II De toelichting bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd. A Aan het slot van de tweede alinea van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" bij hoofdstuk C wordt toegevoegd: "Het beloningssysteem is in 2008 geëvalueerd en in 2011 aangepast door vervanging van een driepuntschaal door een vijfpuntschaal van beoordelen en belonen. Zie daarvoor meer in de volgende alinea en in de toelichting op de artikelen C.7 en C.9." B In de vierde alinea van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" bij hoofdstuk C worden de volzinnen "Een zeer goede leidt tot een salarisverhoging van 6%. Een matige tot slechte leidt alleen in het 1 e jaar nog tot een salarisverhoging (van 1%). Een zeer goede van de werkresultaten leidt tot een incidentele bonus van 3% of 7% van het jaarsalaris." vervangen door: Een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende van de structurele groei in functioneren (door competentieontwikkeling) leidt tot een salarisverhoging van 4%, onderscheidenlijk 6%. Een matige leidt tot een salarisverhoging van slechts 1%. Het salaris wordt niet verhoogd bij een slechte. Een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende van de werkresultaten leidt tot een incidentele outputbeloning van 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over de speriode (van in de regel 1 jaar). C In de eerste alinea van de toelichting op artikel C.7 worden de volzinnen "Bij een normaal goede zal het salaris na genoemde periode van een jaar worden verhoogd met 3% van het maximumsalaris en bij een zeer goede met 6%. Bij een matige tot slechte zal het salaris nog wel beperkt stijgen (met 1% van het maximumsalaris) maar is de daaropvolgende opnieuw matig tot slecht dan blijft een salarisverhoging vervolgens afwezig." vervangen door: Bij een normaal goede zal het salaris na genoemde periode van een jaar worden verhoogd met 3% van het maximumsalaris en bij een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende met 4%, onderscheidenlijk 6%. Bij een matige zal het salaris nog wel beperkt stijgen (met 1% van het maximumsalaris), maar bij een slechte niet. D In de tweede alinea van de toelichting op artikel C.7 wordt de volzin "In het vijfde lid is daarom bepaald dat de salarisverhoging (indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden) telkens na in de regel 12 maanden plaatsvindt." vervangen door: In het derde lid is daarom bepaald dat de salarisverhoging (indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden) telkens na in de regel 12 maanden plaatsvindt. 2

3 E De eerste en derde volzin van de derde alinea van de toelichting op artikel C7 komen achtereenvolgens te luiden: "De omvang van de salarisverhoging bij duurzame groei in functioneren is niet een volledig vrije keus van de leidinggevende maar is, afhankelijk van de uitkomst van de, 1%, 3%, 4% of 6% van het maximumsalaris in de salarisschaal." en: "Als een ambtenaar bij aanvang niet op het minimumsalaris is ingepast zal de laatste stap naar het maximumsalaris niet 1%, 3%, 4% of 6% kunnen zijn, maar op een lager bedrag uitkomen." F In de tweede alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "Variabele beloning is een bonus die alleen wordt gegeven bij zeer goede prestaties." vervangen door: Variabele beloning is een outputbeloning die alleen wordt gegeven bij zeer goede of uitstekende werkresultaten. G In de derde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "Die zal worden toegekend als de werkresultaten waarover in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt, de gestelde eisen in uitzonderlijke mate overtreffen." vervangen door: Die zal worden toegekend als de werkresultaten waarover in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt, de gestelde eisen in ruime dan wel uitzonderlijke mate overtreffen. H In de vierde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is 3% of 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben, derhalve in de regel 3% of 7% van het salaris over 12 maanden." vervangen door: De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is bij zeer goede werkresultaten 3% en bij uitstekende werkresultaten 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben, derhalve in de regel 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over 12 maanden. I In de vierde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 vervallen de laatste drie volzinnen, luidende "Zoals gezegd bedraagt de outputbeloning 3% of 7%. In artikel C.9 is niet nader aangegeven wanneer er 3% of 7% wordt gegeven. Dat is een zaak van lokaal beleid, af te spreken met de ondernemingsraad." Artikel III De Regeling jaargesprekken wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 4, zesde lid, komt als volgt te luiden. 6. De van de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties mondt uit in een van de navolgende scores: a. uitstekend: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate; b. zeer goed: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in ruime mate; c. normaal: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet aan de gestelde eisen; d. matig: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet geheel aan de gestelde eisen; e. slecht: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet aan de gestelde eisen. 3

4 B Artikel 4, zevende lid, komt als volgt te luiden. 7. De van de door de ambtenaar te behalen werkresultaten mondt uit in een van de navolgende scores: a. uitstekend: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate; b. zeer goed: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in ruime mate; c. normaal: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen aan de gestelde eisen; d. matig: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet geheel aan de gestelde eisen; e. slecht: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet aan de gestelde eisen. C Het in artikel 2, tweede lid, bedoelde model van het formulier dat als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van de Regeling jaargesprekken, komt als volgt te luiden. JAARGESPREKFORMULIER vertrouwelijk Betreft Naam + voorletter(s) Afdeling, team Personeelsnummer (zie salarisstrook) (zet cursor op naam in Wie is Wie: links onderin scherm staat http met achteraan het personeelsnummer) Werkzaam in huidige functie vanaf *) Planningsgesprek De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) 4

5 De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) Eventuele geschilpunten 1) Datum Naam *) 1) Waarbij meer dan 50% van de werkzaamheden hetzelfde zijn gebleven. De medewerker die het op onderdelen niet eens is met de afspraken die de leidinggevende wil maken over de ontwikkeling van competenties, werkresultaten en eventuele andere zaken tekent voor gezien en vermeldt hier de geschilpunten. De werknemer kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten en vervolgens, als hij het met die beslissing niet eens is, bij de rechter in beroep gaan. Ook de direct leidinggevende kan hier zijn/haar geschilpunten weergeven. AFSPRAKEN RESULTAATDOELSTELLINGEN Ter voorbereiding op het planningsgesprek maak je een individueel werkplan. Daarin geef je aan wat je het komend jaar wilt realiseren aan werkresultaten en ontwikkeling in competenties. Bij "Planningsgesprek" formuleer je zo concreet mogelijk de afspraken die je maakt over de werkresultaten. Formuleer je resultaatdoelstellingen aan de hand van je functiebeschrijving, afdelingsplan en het stappenplan uit de "Handleiding voor het formuleren van resultaatdoelstellingen", te vinden op de Binnenplaats. Resultaatgebied en doelstellingen (heb je meer resultaatgebieden: voeg ze dan zelf toe na 4) 1 Resultaatgebied Planningsgesprek 2 Resultaatgebied 5

6 Planningsgesprek 3 Resultaatgebied Planningsgesprek 4. Resultaatgebied Planningsgesprek AFSPRAKEN COMPETENTIEDOELSTELLINGEN Voor het formuleren van competentiedoelstellingen maak je mogelijk gebruik van je competentieprofiel. Dat vind je in de competentiemeter (zie intranet, jaargesprekken). Formuleer doelstellingen aan de hand van het stappenplan uit de "Handleiding voor het formuleren van competentiedoelstellingen", te vinden op de Binnenplaats. De ontwikkeling van competenties gaat over duurzame groei. Het is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Aan elke functie zijn verschillende competenties gekoppeld. Je kunt ook andere competenties opnemen die van belang of toegevoegde waarde kunnen zijn voor je functie, met daarbij afspraken wat betreft inzet en ontwikkeling. Dit is niet verplicht. Voor 2011 is extra aandacht voor competenties die horen bij Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is voor elke medewerker een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling naar het 6

7 Topbedrijf. Hieronder vind je de vaardigheden en houding/gedragskenmerken die in het beleidsvoornemen Topbedrijf staan, met daarachter tussen haakjes een corresponderende competentie uit de competentiemeter. Benoem in overleg met je leidinggevende, een van die competenties die voor jou past bij persoonlijk leiderschap en maak afspraken over de ontwikkeling ervan. Medewerkers zijn : - mobiel en flexibel inzetbaar (Ontwikkelen medewerkers) - politiek-bestuurlijk sensitief (Bestuurssensitiviteit) - voelen zich medeverantwoordelijk voor de Toporganisatie (Verantwoordelijkheid) - richten zich op integrale bestuurlijke besluitvorming en werken daarin goed samen (Integraal werken) - loyaal aan concerndoelen (Coöperatief gedrag) - extern georiënteerd (Omgevingsbewustzijn) - klantvriendelijk (Klantgerichtheid) - netwerkers (Netwerkvaardigheid) Kies uit je competentieprofiel tenminste twee competenties, neem er een in het kader van Persoonlijk Leiderschap en voeg eventueel andere relevante competenties toe. 1 Competentie (gekoppeld aan Persoonlijk leiderschap) Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 2 Competentie (gekoppeld aan je functie) Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 3 Competentie (gekoppeld aan je functie) Definitie 7

8 plan- Doelstelling ningsgesprek Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 4 Competentie (toegevoegd) D Het in artikel 4, tweede lid, bedoelde model van het sformulier dat als bijlage 3 onderdeel uitmaakt van de Regeling jaargesprekken, komt als volgt te luiden. Formulier sgesprek behorend bij de Regeling jaargesprekken, in te vullen door de beoordelaar Naam + voorletter(s) Afdeling/team Personeelsnummer De Datum sgesprek vertrouwelijk (zet cursor op naam in Wie is Wie: links onderin scherm staat http met achteraan het personeelsnummer) Andere personen bij de aanwezig Naam Beoordelingsperiode Beoordelaar Ondertekening Beoordelaar Functie Naam Functie Medewerker voor gezien 8

9 Datum Vaststelling Datum Naasthogere leidinggevende Beoordeling vastgesteld op Worden er werkzaamheden verricht buiten de hoofdbestanddelen van de functie? Nee Ja Welke? Toelichting: Zijn er werkzaamheden, behorend bij de hoofdbestanddelen van de functie, die nog niet worden verricht? Nee Ja Welke? Toelichting: Zijn er bijzondere omstandigheden die de functievervulling hebben beïnvloed? Nee Ja Welke? Toelichting: Informatie verkregen van 'derden' Naam, functie en afd.: Verkregen informatie: Naam, functie en afd.: Verkregen informatie Werkresultaat (resultaatdoelstellingen) Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) 1) Oordeel Uitstekend (9 of 10) Zeer goed (8) Normaal (6 of 7) Matig (5) (7% bonus) (3% bonus) Slecht (4 of lager) Argumentatie 2) 9

10 Competentieontwikkeling Oordeel Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) Uitstekend (9 of 10) Zeer goed (8) Normaal (6-7) Matig (5) Slecht (4 of lager) Argumentatie 2) Combinatie van werkresultaat en competentieontwikkeling Samenvattend oordeel rekening houdend met werkresultaten 3) Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) Uitstekend (9 of 10) 6% structureel Zeer goed (8) 4% structureel Normaal (6-7) 3% structureel Matig (5) 1% structureel Slecht (4 of lager) 0% structureel Geschilpunten 4) 1) 2) 3) 4) Competentieontwikkeling behoort minimaal normaal te scoren Geef kort en bondig de argumentatie voor de gegeven score weer Zie voor samenvattend oordeel de smatrix De medewerker heeft 2 weken de tijd (vanaf de gespreksdatum) om eventuele geschilpunten op het sformulier te vermelden. 10

11 Artikel IV De toelichting bij Regeling jaargesprekken wordt als volgt gewijzigd. A Aan het slot van de paragraaf "CAO-afspraken" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt toegevoegd: Het s- en beloningssysteem is in 2005 ingevoerd en in 2011 (beperkt) aangepast op grond van een in 2008 uitgevoerde evaluatie. B In de paragraaf "Het ssysteem" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt de derde volzin, luidende "Daarbij wordt uitgegaan van een driepuntschaal voor de met als scores zeer goed (in schoolcijfers: 9 of hoger), normaal (in schoolcijfers: de range van 6 t/m 8, ofwel van minimaal voldoende t/m goed) en matig/slecht." vervangen door: Daarbij wordt uitgegaan van een vijfpuntschaal van met als scores uitstekend (in schoolcijfers: 9 of 10), zeer goed (in schoolcijfers: 8), normaal (in schoolcijfers 6 of 7), matig (in schoolcijfers: 5) en slecht (in schoolcijfers: 4 of lager). C In de paragraaf "De structurele beloning" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt de laatste volzin en het direct daaronder opgenomen schema vervangen door: Op basis van de vijfpuntschaal voor de kunnen de volgende vijf beloningsbeslissingen worden genomen. Beoordelingsscore 'vertaling' Groei in vast inkomen Uitstekend (cijfer 9 of 10) Zeer goed (cijfer 8) Normaal (cijfer 6 of 7) Matig (cijfer 5) Slecht (cijfer 4 of lager) De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in ruime mate De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet aan de gestelde eisen De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet geheel aan de gestelde eisen De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet aan de gestelde eisen 6% van het maximumbedrag van de salarisschaal 4% van het maximumbedrag van de salarisschaal 3% van het maximumbedrag van de salarisschaal 1% van het maximumbedrag van de salarisschaal Geen groei in vast inkomen D In de paragraaf "De variabele outputbeloning" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" worden de laatste drie volzinnen en het direct daaronder opgenomen schema vervangen door: Variabele beloning is een outputbeloning die alleen wordt gegeven bij uitstekende of zeer goede werkresultaten. De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is 3% of 7%. Een en ander is hierna schematisch weergegeven. Beoordelingsscore Uitstekend Zeer goed 'Vertaling' De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in ruime mate Variabele beloning (uitgedrukt als % van jaarsalaris in jaar waarin resultaten zijn behaald) Outputbeloning van 7% Outputbeloning van 3% 11

12 Artikel V In de zesde volzin van de toelichting op artikel 9 van de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vervalt de zinsnede "van 3% (of 6% of 1%)". Artikel VI De Aanvullende regeling jaargesprekken provincie Gelderland wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 2 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel 2. Criteria bij eindoordeel over de duurzame groei in functioneren In aanvulling op artikel 4, zesde lid van de Regeling jaargesprekken geldt het volgende. a. De van de ambtenaar leidt tot een score "uitstekend" indien de competentie ontwikkeling en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. b. De van de ambtenaar leidt tot een score "zeer goed" indien: - de competentie ontwikkeling "uitstekend" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "uitstekend" of "zeer goed" is beoordeeld en de werkresultaten "zeer goed" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "zeer goed" of "normaal" is beoordeeld en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. c. De van de ambtenaar leidt tot een score "normaal" indien: - de competentie ontwikkeling "uitstekend" of "zeer goed" is beoordeeld en de werkresultaten "matig" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "zeer goed", "normaal" of "matig" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "normaal", "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "zeer goed" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. d. De van de ambtenaar leidt tot een score "matig" indien: - de competentie ontwikkeling "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "normaal", "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "matig" zijn beoordeeld. e. De van de ambtenaar leidt tot een score "slecht" indien de werkresultaten "slecht" zijn beoordeeld. B Artikel 4 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel 4. Criteria bij eindoordeel over de werkresultaten In aanvulling op artikel 4, zevende lid van de Regeling jaargesprekken geldt dat de van de werkresultaten kan leiden tot een score "uitstekend" of "zeer goed" indien tevens ten minste sprake is van een score "normaal" voor de competentieontwikkeling. C Het overgangsrecht komt te vervallen. 12

13 Artikel VII Deze regeling treedt in werking op de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Gegeven te Arnhem, 11oktober zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland ing. J. Markink - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris Uitgegeven 17 oktober 2011 De secretaris, drs. P.P.L. van Kalmthout 13

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/82 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en Regeling Jaargesprekken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 46 van 2010 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Zeeland, besluiten: 1. De Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat op 4 januari 2011, zaaknummer , is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 3 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 7 februari 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 februari 2011, zaaknummer 301707, afd.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in verband met CAO provincies , provincie Flevoland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 3479 4 augustus 2017 Wijzigingen in verband met CAO provincies 2017-2018, provincie Flevoland Op 21 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIL BLD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 639 6 februari 2015 Provincie Zeeland Wijziging CP, Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en Uitvoeringsregeling rechten en plichten

Nadere informatie

Naam : organisatieonderdeel : In dienst sinds : in huidige functie van/tot:

Naam : organisatieonderdeel : In dienst sinds : in huidige functie van/tot: BIJLAGE 3 REGELING JAARGESPREKKEN: BEOORDELINGSFORMULIER Vertrouwelijk Betreft Naam : organisatieonderdeel : Geboortedatum : functie : In dienst sinds : in huidige functie van/tot: Huidig salarisniveau:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016

PROVINCIAAL BLAD. inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 2390 25 april 2016 Regeling inhoudende rechtspositionele wijzigingen voortvloeiend uit de cao Provincies 2016 Bekendmaking van het besluit

Nadere informatie

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013-11 Nummer 1497766 Wijziging rechtspositionele regelingen Op 14 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit met kenmerk 1478577 ingestemd met

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 102 12 juni 2015 Regeling Jaargesprekkken RUD Zeeland Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning nummer 35 van 2013 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren en Regeling procedures en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

zaaknummer verwijsnummer wijzigingsbesluit in bjlaciel; 2. Besluiten tot vaststelling van de wijziging van de CAP als gevolg van

zaaknummer verwijsnummer wijzigingsbesluit in bjlaciel; 2. Besluiten tot vaststelling van de wijziging van de CAP als gevolg van ProvuncueZeeiand OPENBAAR I II1111 II11I 1IIII I1III IIII1 H 1IIII illll Illl Illl zaaknummer verwijsnummer 15006674 onderwerp Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) als

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering

PROVINCIAAL BLAD. De tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Gelderland Nr. 3245 21 juli 2017 Tweede ondermandaten personele bevoegdheden afdeling Informatievoorziening en Automatisering Bekendmaking van het besluit

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Collectieve Voorwaarden Provincies 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Bijlage Conceptteksten 1 januari 2013 Basisregeling 1: Overlegregeling Artikel 1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 2 september 2011 2011 no. 48 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Derde wijzigingsregeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden provincies 2012 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling jaargesprekken

Regeling jaargesprekken Regeling jaargesprekken Geldig sinds: 1-12-2005 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) Nr. 6

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek A. Voorbeeld van een gespreksformulier voor een functioneringsgesprek In de praktijk circuleren in veel organisaties formulieren die

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 17 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 45 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling Regeling jaargesprekken provincie Zeeland 2002 en wijziging Reglement beoordeling personeel provincie Zeeland Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

ONDERHANDELAARAKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN PROVINCIES 2009/2011

ONDERHANDELAARAKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN PROVINCIES 2009/2011 ONDERHANDELAARAKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN PROVINCIES 2009/2011 1, DE LOOPTIJD De CAO heeft een looptijd van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. 2, SALARISONTWIKKELING Per 1 januari 2010 wordt een structurele salarisverhoging

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur

Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur Wijziging sociaal plan herstructurering welzijn Nr. POI-480 Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur Agenda nr. Gedeputeerde met de verdediging belast: L. Coppoolse Nr.

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 139689 11 oktober 2016 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2010, Sociaal Statuut Rotterdam

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 178001 16 december 2016 Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 74 esluit van 4 februari 2005, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in

Nadere informatie

Gelet op artikel F.1. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) ;

Gelet op artikel F.1. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) ; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 april 2015, nr. 383379/387022/387025, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling melding en registratie nevenwerkzaamheden provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 27 oktober 2000 Besluit der Staten van Zeeland van 27 oktober 2000, nr. 22, houdende vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (Provinciaal Blad nr. 47 van 2000), laatstelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 16328 1 februari 2017 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2013, Besluit salaris, vergoedingen,

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie