Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciaal Blad Nr. 2011/ oktober 2011 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regeling tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en enkele andere rechtspositieregelingen HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet; Overwegende dat de afspraken gemaakt in de CAO aanleiding vormen tot de navolgende wijzigingen; Overwegende dat over de wijzigingen opgenomen in de artikelen I tot en met V op sectoraal niveau overeenstemming is bereikt met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden; Overwegende dat de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg akkoord is gegaan met de wijzigingen, opgenomen in artikel VI van deze regeling; BESLUITEN Vast te stellen de volgende regeling. Regeling tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en enkele andere rechtspositieregelingen Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd. A Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7 Salarisontwikkeling bij duurzame groei in het functioneren 1. Gedeputeerde Staten verhogen het op grond van artikel C.6 bepaalde salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, met: a. 1% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren niet geheel aan de gestelde eisen voldoet; b. 3% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren aan de gestelde eisen voldoet; c. 4% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren de gestelde eisen in ruime mate overtreft; d. 6% van dit maximumsalaris indien blijkens een de duurzame groei in het functioneren de gestelde eisen in uitzonderlijke mate overtreft. Inlichtingen bij dhr. H.H.M. Dericks, telefoonnummer (026) adres: code: doc

2 2. Is het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal minder dan de in het eerste lid genoemde 1%, onderscheidenlijk 3%, 4% en 6% van het maximumsalaris, dan verhogen Gedeputeerde Staten het salaris, indien is voldaan aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden, tot het bedrag van het maximumsalaris. 3. De beslissing over verhoging van het salaris op grond van dit artikel nemen Gedeputeerde Staten telkens na een periode van in de regel 12 maanden. B Artikel C.9, eerste lid, komt als volgt te luiden. 1. Aan de ambtenaar kennen Gedeputeerde Staten, indien zijn werkresultaten blijkens een de gestelde eisen in ruime, onderscheidenlijk uitzonderlijke mate overtreffen, een eenmalige uitkering toe van 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben. Artikel II De toelichting bij de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt als volgt gewijzigd. A Aan het slot van de tweede alinea van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" bij hoofdstuk C wordt toegevoegd: "Het beloningssysteem is in 2008 geëvalueerd en in 2011 aangepast door vervanging van een driepuntschaal door een vijfpuntschaal van beoordelen en belonen. Zie daarvoor meer in de volgende alinea en in de toelichting op de artikelen C.7 en C.9." B In de vierde alinea van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" bij hoofdstuk C worden de volzinnen "Een zeer goede leidt tot een salarisverhoging van 6%. Een matige tot slechte leidt alleen in het 1 e jaar nog tot een salarisverhoging (van 1%). Een zeer goede van de werkresultaten leidt tot een incidentele bonus van 3% of 7% van het jaarsalaris." vervangen door: Een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende van de structurele groei in functioneren (door competentieontwikkeling) leidt tot een salarisverhoging van 4%, onderscheidenlijk 6%. Een matige leidt tot een salarisverhoging van slechts 1%. Het salaris wordt niet verhoogd bij een slechte. Een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende van de werkresultaten leidt tot een incidentele outputbeloning van 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over de speriode (van in de regel 1 jaar). C In de eerste alinea van de toelichting op artikel C.7 worden de volzinnen "Bij een normaal goede zal het salaris na genoemde periode van een jaar worden verhoogd met 3% van het maximumsalaris en bij een zeer goede met 6%. Bij een matige tot slechte zal het salaris nog wel beperkt stijgen (met 1% van het maximumsalaris) maar is de daaropvolgende opnieuw matig tot slecht dan blijft een salarisverhoging vervolgens afwezig." vervangen door: Bij een normaal goede zal het salaris na genoemde periode van een jaar worden verhoogd met 3% van het maximumsalaris en bij een zeer goede, onderscheidenlijk uitstekende met 4%, onderscheidenlijk 6%. Bij een matige zal het salaris nog wel beperkt stijgen (met 1% van het maximumsalaris), maar bij een slechte niet. D In de tweede alinea van de toelichting op artikel C.7 wordt de volzin "In het vijfde lid is daarom bepaald dat de salarisverhoging (indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden) telkens na in de regel 12 maanden plaatsvindt." vervangen door: In het derde lid is daarom bepaald dat de salarisverhoging (indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden) telkens na in de regel 12 maanden plaatsvindt. 2

3 E De eerste en derde volzin van de derde alinea van de toelichting op artikel C7 komen achtereenvolgens te luiden: "De omvang van de salarisverhoging bij duurzame groei in functioneren is niet een volledig vrije keus van de leidinggevende maar is, afhankelijk van de uitkomst van de, 1%, 3%, 4% of 6% van het maximumsalaris in de salarisschaal." en: "Als een ambtenaar bij aanvang niet op het minimumsalaris is ingepast zal de laatste stap naar het maximumsalaris niet 1%, 3%, 4% of 6% kunnen zijn, maar op een lager bedrag uitkomen." F In de tweede alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "Variabele beloning is een bonus die alleen wordt gegeven bij zeer goede prestaties." vervangen door: Variabele beloning is een outputbeloning die alleen wordt gegeven bij zeer goede of uitstekende werkresultaten. G In de derde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "Die zal worden toegekend als de werkresultaten waarover in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt, de gestelde eisen in uitzonderlijke mate overtreffen." vervangen door: Die zal worden toegekend als de werkresultaten waarover in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt, de gestelde eisen in ruime dan wel uitzonderlijke mate overtreffen. H In de vierde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 wordt de volzin "De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is 3% of 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben, derhalve in de regel 3% of 7% van het salaris over 12 maanden." vervangen door: De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is bij zeer goede werkresultaten 3% en bij uitstekende werkresultaten 7% van het salaris over de periode waarop de beoordeelde werkresultaten betrekking hebben, derhalve in de regel 3%, onderscheidenlijk 7% van het salaris over 12 maanden. I In de vierde alinea van de toelichting op de artikelen C.9 en C.10 vervallen de laatste drie volzinnen, luidende "Zoals gezegd bedraagt de outputbeloning 3% of 7%. In artikel C.9 is niet nader aangegeven wanneer er 3% of 7% wordt gegeven. Dat is een zaak van lokaal beleid, af te spreken met de ondernemingsraad." Artikel III De Regeling jaargesprekken wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 4, zesde lid, komt als volgt te luiden. 6. De van de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties mondt uit in een van de navolgende scores: a. uitstekend: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate; b. zeer goed: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in ruime mate; c. normaal: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet aan de gestelde eisen; d. matig: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet geheel aan de gestelde eisen; e. slecht: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet aan de gestelde eisen. 3

4 B Artikel 4, zevende lid, komt als volgt te luiden. 7. De van de door de ambtenaar te behalen werkresultaten mondt uit in een van de navolgende scores: a. uitstekend: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate; b. zeer goed: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in ruime mate; c. normaal: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen aan de gestelde eisen; d. matig: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet geheel aan de gestelde eisen; e. slecht: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet aan de gestelde eisen. C Het in artikel 2, tweede lid, bedoelde model van het formulier dat als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van de Regeling jaargesprekken, komt als volgt te luiden. JAARGESPREKFORMULIER vertrouwelijk Betreft Naam + voorletter(s) Afdeling, team Personeelsnummer (zie salarisstrook) (zet cursor op naam in Wie is Wie: links onderin scherm staat http met achteraan het personeelsnummer) Werkzaam in huidige functie vanaf *) Planningsgesprek De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) 4

5 De direct leidinggevende Datum ondertekening: Datum gesprek: De medewerker: voor akkoord gezien 1) Eventuele geschilpunten 1) Datum Naam *) 1) Waarbij meer dan 50% van de werkzaamheden hetzelfde zijn gebleven. De medewerker die het op onderdelen niet eens is met de afspraken die de leidinggevende wil maken over de ontwikkeling van competenties, werkresultaten en eventuele andere zaken tekent voor gezien en vermeldt hier de geschilpunten. De werknemer kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten en vervolgens, als hij het met die beslissing niet eens is, bij de rechter in beroep gaan. Ook de direct leidinggevende kan hier zijn/haar geschilpunten weergeven. AFSPRAKEN RESULTAATDOELSTELLINGEN Ter voorbereiding op het planningsgesprek maak je een individueel werkplan. Daarin geef je aan wat je het komend jaar wilt realiseren aan werkresultaten en ontwikkeling in competenties. Bij "Planningsgesprek" formuleer je zo concreet mogelijk de afspraken die je maakt over de werkresultaten. Formuleer je resultaatdoelstellingen aan de hand van je functiebeschrijving, afdelingsplan en het stappenplan uit de "Handleiding voor het formuleren van resultaatdoelstellingen", te vinden op de Binnenplaats. Resultaatgebied en doelstellingen (heb je meer resultaatgebieden: voeg ze dan zelf toe na 4) 1 Resultaatgebied Planningsgesprek 2 Resultaatgebied 5

6 Planningsgesprek 3 Resultaatgebied Planningsgesprek 4. Resultaatgebied Planningsgesprek AFSPRAKEN COMPETENTIEDOELSTELLINGEN Voor het formuleren van competentiedoelstellingen maak je mogelijk gebruik van je competentieprofiel. Dat vind je in de competentiemeter (zie intranet, jaargesprekken). Formuleer doelstellingen aan de hand van het stappenplan uit de "Handleiding voor het formuleren van competentiedoelstellingen", te vinden op de Binnenplaats. De ontwikkeling van competenties gaat over duurzame groei. Het is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Aan elke functie zijn verschillende competenties gekoppeld. Je kunt ook andere competenties opnemen die van belang of toegevoegde waarde kunnen zijn voor je functie, met daarbij afspraken wat betreft inzet en ontwikkeling. Dit is niet verplicht. Voor 2011 is extra aandacht voor competenties die horen bij Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is voor elke medewerker een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling naar het 6

7 Topbedrijf. Hieronder vind je de vaardigheden en houding/gedragskenmerken die in het beleidsvoornemen Topbedrijf staan, met daarachter tussen haakjes een corresponderende competentie uit de competentiemeter. Benoem in overleg met je leidinggevende, een van die competenties die voor jou past bij persoonlijk leiderschap en maak afspraken over de ontwikkeling ervan. Medewerkers zijn : - mobiel en flexibel inzetbaar (Ontwikkelen medewerkers) - politiek-bestuurlijk sensitief (Bestuurssensitiviteit) - voelen zich medeverantwoordelijk voor de Toporganisatie (Verantwoordelijkheid) - richten zich op integrale bestuurlijke besluitvorming en werken daarin goed samen (Integraal werken) - loyaal aan concerndoelen (Coöperatief gedrag) - extern georiënteerd (Omgevingsbewustzijn) - klantvriendelijk (Klantgerichtheid) - netwerkers (Netwerkvaardigheid) Kies uit je competentieprofiel tenminste twee competenties, neem er een in het kader van Persoonlijk Leiderschap en voeg eventueel andere relevante competenties toe. 1 Competentie (gekoppeld aan Persoonlijk leiderschap) Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 2 Competentie (gekoppeld aan je functie) Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 3 Competentie (gekoppeld aan je functie) Definitie 7

8 plan- Doelstelling ningsgesprek Definitie plan- Doelstelling ningsgesprek 4 Competentie (toegevoegd) D Het in artikel 4, tweede lid, bedoelde model van het sformulier dat als bijlage 3 onderdeel uitmaakt van de Regeling jaargesprekken, komt als volgt te luiden. Formulier sgesprek behorend bij de Regeling jaargesprekken, in te vullen door de beoordelaar Naam + voorletter(s) Afdeling/team Personeelsnummer De Datum sgesprek vertrouwelijk (zet cursor op naam in Wie is Wie: links onderin scherm staat http met achteraan het personeelsnummer) Andere personen bij de aanwezig Naam Beoordelingsperiode Beoordelaar Ondertekening Beoordelaar Functie Naam Functie Medewerker voor gezien 8

9 Datum Vaststelling Datum Naasthogere leidinggevende Beoordeling vastgesteld op Worden er werkzaamheden verricht buiten de hoofdbestanddelen van de functie? Nee Ja Welke? Toelichting: Zijn er werkzaamheden, behorend bij de hoofdbestanddelen van de functie, die nog niet worden verricht? Nee Ja Welke? Toelichting: Zijn er bijzondere omstandigheden die de functievervulling hebben beïnvloed? Nee Ja Welke? Toelichting: Informatie verkregen van 'derden' Naam, functie en afd.: Verkregen informatie: Naam, functie en afd.: Verkregen informatie Werkresultaat (resultaatdoelstellingen) Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) 1) Oordeel Uitstekend (9 of 10) Zeer goed (8) Normaal (6 of 7) Matig (5) (7% bonus) (3% bonus) Slecht (4 of lager) Argumentatie 2) 9

10 Competentieontwikkeling Oordeel Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) Uitstekend (9 of 10) Zeer goed (8) Normaal (6-7) Matig (5) Slecht (4 of lager) Argumentatie 2) Combinatie van werkresultaat en competentieontwikkeling Samenvattend oordeel rekening houdend met werkresultaten 3) Beloningsvoorstel: (kruis aan wat van toepassing is) Uitstekend (9 of 10) 6% structureel Zeer goed (8) 4% structureel Normaal (6-7) 3% structureel Matig (5) 1% structureel Slecht (4 of lager) 0% structureel Geschilpunten 4) 1) 2) 3) 4) Competentieontwikkeling behoort minimaal normaal te scoren Geef kort en bondig de argumentatie voor de gegeven score weer Zie voor samenvattend oordeel de smatrix De medewerker heeft 2 weken de tijd (vanaf de gespreksdatum) om eventuele geschilpunten op het sformulier te vermelden. 10

11 Artikel IV De toelichting bij Regeling jaargesprekken wordt als volgt gewijzigd. A Aan het slot van de paragraaf "CAO-afspraken" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt toegevoegd: Het s- en beloningssysteem is in 2005 ingevoerd en in 2011 (beperkt) aangepast op grond van een in 2008 uitgevoerde evaluatie. B In de paragraaf "Het ssysteem" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt de derde volzin, luidende "Daarbij wordt uitgegaan van een driepuntschaal voor de met als scores zeer goed (in schoolcijfers: 9 of hoger), normaal (in schoolcijfers: de range van 6 t/m 8, ofwel van minimaal voldoende t/m goed) en matig/slecht." vervangen door: Daarbij wordt uitgegaan van een vijfpuntschaal van met als scores uitstekend (in schoolcijfers: 9 of 10), zeer goed (in schoolcijfers: 8), normaal (in schoolcijfers 6 of 7), matig (in schoolcijfers: 5) en slecht (in schoolcijfers: 4 of lager). C In de paragraaf "De structurele beloning" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" wordt de laatste volzin en het direct daaronder opgenomen schema vervangen door: Op basis van de vijfpuntschaal voor de kunnen de volgende vijf beloningsbeslissingen worden genomen. Beoordelingsscore 'vertaling' Groei in vast inkomen Uitstekend (cijfer 9 of 10) Zeer goed (cijfer 8) Normaal (cijfer 6 of 7) Matig (cijfer 5) Slecht (cijfer 4 of lager) De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in ruime mate De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet aan de gestelde eisen De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet geheel aan de gestelde eisen De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet aan de gestelde eisen 6% van het maximumbedrag van de salarisschaal 4% van het maximumbedrag van de salarisschaal 3% van het maximumbedrag van de salarisschaal 1% van het maximumbedrag van de salarisschaal Geen groei in vast inkomen D In de paragraaf "De variabele outputbeloning" van "Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten" worden de laatste drie volzinnen en het direct daaronder opgenomen schema vervangen door: Variabele beloning is een outputbeloning die alleen wordt gegeven bij uitstekende of zeer goede werkresultaten. De outputbeloning heeft een incidenteel karakter en is 3% of 7%. Een en ander is hierna schematisch weergegeven. Beoordelingsscore Uitstekend Zeer goed 'Vertaling' De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in ruime mate Variabele beloning (uitgedrukt als % van jaarsalaris in jaar waarin resultaten zijn behaald) Outputbeloning van 7% Outputbeloning van 3% 11

12 Artikel V In de zesde volzin van de toelichting op artikel 9 van de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vervalt de zinsnede "van 3% (of 6% of 1%)". Artikel VI De Aanvullende regeling jaargesprekken provincie Gelderland wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 2 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel 2. Criteria bij eindoordeel over de duurzame groei in functioneren In aanvulling op artikel 4, zesde lid van de Regeling jaargesprekken geldt het volgende. a. De van de ambtenaar leidt tot een score "uitstekend" indien de competentie ontwikkeling en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. b. De van de ambtenaar leidt tot een score "zeer goed" indien: - de competentie ontwikkeling "uitstekend" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "uitstekend" of "zeer goed" is beoordeeld en de werkresultaten "zeer goed" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "zeer goed" of "normaal" is beoordeeld en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. c. De van de ambtenaar leidt tot een score "normaal" indien: - de competentie ontwikkeling "uitstekend" of "zeer goed" is beoordeeld en de werkresultaten "matig" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "zeer goed", "normaal" of "matig" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, - de competentie ontwikkeling "normaal", "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "zeer goed" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "uitstekend" zijn beoordeeld. d. De van de ambtenaar leidt tot een score "matig" indien: - de competentie ontwikkeling "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "normaal" zijn beoordeeld, of - de competentie ontwikkeling "normaal", "matig" of "slecht" is beoordeeld en de werkresultaten "matig" zijn beoordeeld. e. De van de ambtenaar leidt tot een score "slecht" indien de werkresultaten "slecht" zijn beoordeeld. B Artikel 4 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel 4. Criteria bij eindoordeel over de werkresultaten In aanvulling op artikel 4, zevende lid van de Regeling jaargesprekken geldt dat de van de werkresultaten kan leiden tot een score "uitstekend" of "zeer goed" indien tevens ten minste sprake is van een score "normaal" voor de competentieontwikkeling. C Het overgangsrecht komt te vervallen. 12

13 Artikel VII Deze regeling treedt in werking op de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Gegeven te Arnhem, 11oktober zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland ing. J. Markink - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris Uitgegeven 17 oktober 2011 De secretaris, drs. P.P.L. van Kalmthout 13

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013-11 Nummer 1497766 Wijziging rechtspositionele regelingen Op 14 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit met kenmerk 1478577 ingestemd met

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 102 12 juni 2015 Regeling Jaargesprekkken RUD Zeeland Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning nummer 35 van 2013 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren en Regeling procedures en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 2 september 2011 2011 no. 48 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK

VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK VERVOLG BIJLAGE 12 MODEL BEOORDELINGSGESPREK FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK ALGEMEEN Het formulier Beoordelingsgesprek Algemeen is bestemd voor alle functies binnen de Cao Apotheken, met uitzondering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 17 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering.

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2010, nr. 2010-41654, tot afkondiging van hun besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in de rechtspositie van het personeel van de provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 27 oktober 2000 Besluit der Staten van Zeeland van 27 oktober 2000, nr. 22, houdende vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (Provinciaal Blad nr. 47 van 2000), laatstelijk

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-6-2016 tot 10-6-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 22 februari 2007 2007 no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit nr. 677762 d.d. 13 februari 2007 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende wijzigingen

Nadere informatie

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2011/148 13 oktober 2011 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Vaststelling Beleidsregel waardering glastuinbouw- en grondgebonden landbouwbedrijven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

nummer 36 van 2006 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 mei 2006, kenmerk 6.6/2006005070, Stafgroep Personeel en Organisatie

nummer 36 van 2006 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 mei 2006, kenmerk 6.6/2006005070, Stafgroep Personeel en Organisatie nummer 36 van 2006 Wijziging rechtspositieregelingen ter uitvoering CAO provincies in verband met ziektekostenvoorziening en gewijzigde dagloonregels sociale verzekering Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 509 Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231);

1 dat op 5 mei 1995 in werking is getreden de Wet houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel (Staatsblad 1995, 231); Convenant afstemming en afbakening taken en bevoegdheden medezeggenschap (de vijf sectorale Ondernemingsraden en de Groepsondernemingsraad) en georganiseerd overleg (de commissie voor Georganiseerd Overleg)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 122910 17 december 2015 Regeling Functionerings- en beoordelingsgesprekken Begripsbepalingen De Cao- afspraken over salarisverhoging en mogelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten i.a.a. - de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en de Korpschef van het Korps landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 15 december 2010 2010 no. 77 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 14 december 2010 besloten de navolgende regelingen vast te stellen en

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Beoordelen en functioneren Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Inhoudsopgave Het beoordelingsgesprek - Definitie en doel 2 - Duidelijkheid vooraf 2 - De voorbereiding van

Nadere informatie

Beleid beoordelen en belonen

Beleid beoordelen en belonen Beleid beoordelen en belonen ` 1 van 25 Inhoud 1. Beoordelen 1.a. Inhoud van het gesprek 1.b. Wie beoordeelt wie 1.c. Agenda 1.d. Bijzondere factoren die een rol hebben gespeeld bij het wel/niet behalen

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Naam: 1 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Datum Dienstverband Geboortedatum Afdeling Salarisschaal Maximum bereikt Ja nee Huidig salarisbedrag Max. schaalbedrag 1.1 Opleiding,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 31 Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad

Nadere informatie