Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap"

Transcriptie

1 262 de stelling De stelling in deze aflevering van TvCR luidt: Het is niet toegestaan om bijstandsgerechtigden, bij wijze van tegenprestatie, te verplichten tot vrijwilligerswerk. Prof. B. Barentsen is voorstander van de stelling. Mr. J. Uzman reageert vervolgens op zijn bijdrage. Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap B. Barentsen* * Prof. Mr. B. Barentsen is als hoogleraar sociaal recht verbonden aan de Universiteit Leiden. 1 Het rapport Voor wat, hoort wat van de Inspectie SZW uit september 2013 bevat een bijlage (p. 35 e.v. ) met een uitgebreid overzicht van werkzaamheden die aan bijstandsgerechtigden zijn opgedragen, waaronder ook bospaden schoonhouden, taalmaatje voor nieuwkomers, weidevogels tellen en enquêteur minimabeleid. 2 Inspectie SZW, Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten, Den Haag: Ministerie van SZW september 2013, p. 8. Het zal velen ontgaan zijn dat we al sinds enige jaren weer dwangarbeid kennen in dit land. Recent ontstond er wel ophef rond de plannen van Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om bijstandsgerechtigden te verplichten tot vrijwilligerswerk. Het gaat dan om koffieschenken in verzorgingshuizen, voorlezen op scholen, onderhoud van openbaar groen dat niet meer door de gemeente wordt verzorgd of helpen op een dierenasiel. 1 Dat klinkt allemaal niet onaardig, en het is zeker nuttig dat dit werk gebeurt. Bijstandsgerechtigden zijn bovendien al sinds enige jaren verplicht om dergelijke werkzaamheden te verrichten, met als enige financiële beloning dat hun uitkering niet wordt gekort. Het nieuwe van de plannen van Klijnsma is dat alle gemeenten nu werk moeten gaan maken van de handhaving van deze verplichting. Tot nu toe verschilde het van gemeente tot gemeente of en in hoeverre van bijstandsgerechtigden daadwerkelijk werd verlangd om een arbeidsprestatie te leveren in ruil voor een bijstandsuitkering. 2 Met de nieuwe Participatiewet, die onlangs met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aanvaard en die op 1 januari 2015 in werking moet treden, moet die arbeidsverplichting nu ook echt overal worden gehandhaafd. Vandaar dat het vrijwilligerswerk in de debatten over de Participatiewet weer opdook, en vandaar ook dat ik, het is zogezegd vijf over twaalf, grote woorden ( dwangarbeid! ) gebruik. Mijn stelling is dat het opleggen van dergelijk vrijwilligerswerk aan bijstandsgerechtigden niet is toegestaan. Er is inderdaad sprake van, kort gezegd, dwangarbeid. Verder is de uit de verplichting sprekende gedachte dat er een plicht zou zijn om een tegenprestatie te leveren voor een

2 TVCR JULI 2014 De stelling 263 uitkering ten principale onjuist. De filosofisch-taalkundige problemen die de constructie van verplicht vrijwilligerswerk oproept, laat ik dan nog daar. Je zou toch zeggen dat werk ofwel verplicht, ofwel vrijwillig is. Een combinatie ervan kan niet. Tegenprestatie naar vermogen Verplicht vrijwilligerswerk heet in SZW- newspeak tegenprestatie naar vermogen. In art. 9 van de Wet werk en bijstand (WWB) is sinds 1 januari 2012 bepaald dat bijstandsgerechtigden verplicht zijn om: naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het element naar vermogen uit de definitie houdt in dat de betrokken bijstandsgerechtigde, gezien zijn gezondheid, opleiding en vaardigheden, tot het verrichten van de werkzaamheden in staat moet zijn. Zo zal iemand met heftige hooikoorts niet mogen worden ingezet om te maaien in een plantsoen, terwijl van iemand met discalculie niet zal worden gevraagd om gehandicapten te helpen met hun belastingaangifte. Naast verplicht vrijwilligerswerk kent de WWB ook de zogenaamde participatieplaats (art. 10a WWB). Ook daarbij gaat het om werk dat additioneel moet zijn, in die zin dat het op de reguliere arbeidsmarkt niet voorkomt. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat de werkzaamheden daarbij in omvang en duur beperkt zijn. Een enkel dagdeel per week, zoiets. Participatieplaatsen kunnen daarentegen hele werkweken omvatten. Het doel van het opdragen van participatiewerkzaamheden is ook anders: het is niet direct een tegenprestatie, maar de werkzaamheden zijn bedoeld om iemands kansen op de vrije arbeidsmarkt te vergroten. Een participatieplaats kan voor twee jaar worden opgedragen, verlenging met twee keer een jaar is mogelijk. Bij de onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden ontbreekt het doel van toeleiding naar de arbeidsmarkt. Verder mogen ze niet zo omvangrijk en intensief zijn dat ze aan acceptatie van betaald werk of deelname aan activiteiten gericht op arbeidsinschakeling in de weg staan. 3 Over de participatieplaatsen bestaat ook veel discussie. Juist omdat het werk niet tot verdringing in de reële arbeidsmarkt mag leiden, is het de vraag of het werk wel zinvol is. De Volkskrant berichtte over participanten die te scannen documenten moesten tellen, waarbij dezelfde archiefstukken door meerdere mensen naeen geteld moesten worden. 4 Ook is de de stelling 3 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Vernederende klusjes voor Amsterdammers in bijstand, de Volkskrant 24 december 2013, zie nl/2686/binnenland/article/ detail/ /2013/12/24/ Vernederende-klusjes-voor- Amsterdammers-in-bijstand. dhtml.

3 264 De stelling termijn van twee tot maximaal vier jaar aan de ruime kant. Dat geldt zeker als bedacht wordt dat bij dit soort additionele werkzaamheden niet zozeer de inhoud van de werkzaamheden tot vergroting van de arbeidsmogelijkheden moet leiden, als wel het opdoen van arbeidsritme, arbeidsdiscipline en ervaring met communiceren op de werkvloer. Hoewel het onderscheid met vrijwilligerswerk wellicht een kwestie van nuances is, ga ik op de participatieplaatsen echter niet en detail in centraal staat hier het verplichte vrijwilligerswerk. Volgens de regering is het opleggen van vrijwilligerswerk geen dwangarbeid. Het verrichten van dat werk wordt immers niet echt opgelegd. Weigering kan slechts leiden tot een korting op de uitkering. De MvT drukt het wel heel plastisch uit door te stellen dat pas wanneer de bijstandsgerechtigde met geweld of huisuitzetting bedreigd zou worden als hij niet meewerkt, er sprake zou zijn van dwangarbeid. Verder wordt erop gewezen dat de mensenrechtenverdragen een uitzondering op het verbod van dwangarbeid kennen voor het verrichten van normale burgerplichten. 5 De grondslag voor het opleggen van de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten is volgens de regering het leveren van een tegenprestatie voor de door de maatschappij aan betrokkene betoonde solidariteit. 6 Is een tegenprestatie verschuldigd? 5 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Kamerstukken II, , , nr. 3, p. 14. Het gaat ver om een tegenprestatie te verlangen voor een uitkering op minimumbestaansniveau. Solidariteit moet van twee kanten komen, maar gaat het niet wat ver om daar nu echt een betaling voor terug te verlangen? Niet vergeten mag worden dat het recht op bijstand grondwettelijk is geborgd en ook in verschillende mensenrechtenverdragen is vastgelegd. Uiteraard is dat geen ongeclausuleerd recht. De Grondwet bepaalt in art. 20 lid 3 dan ook dat het recht op bijstand bij wet moet worden geregeld. Van belang is wel dat dit recht wordt toegekend aan Nederlanders hier te lande die niet in hun bestaan kunnen voorzien. Met andere woorden: het grondwettelijk criterium, en de uitwerking ervan in de WWB, impliceren dat het gebruik van de bijstand echt geen vrije keuze is. Pas als iemand over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, is er recht op bijstand. Bijstand is pas aan de orde als er geen alternatieven zijn, het is het laatste vangnet. Daarbij moet ook bedacht worden dat het om een voorziening op minimumniveau gaat. Het inkomen moet onder de bijstandsnorm liggen (art WWB). Met dat bedrag wordt de bijstandsgerechtigde in staat geacht de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen dekken, maar dat is het dan ook. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en gezins-

4 TVCR JULI 2014 de stelling 265 samenstelling. Een alleenstaande van 21 jaar heeft bijvoorbeeld recht op 677,20 per maand, een alleenstaande ouder op 948,18. 7 Het recht op bijstand veronderstelt dat zij er alles aan hebben gedaan om het beroep bijstand te voorkomen. Dat betekent niet alleen dat ze feitelijk niet (langer) over bestaansmiddelen beschikken, maar daar ook niet redelijkerwijs over hadden kunnen beschikken. Op grond van art. 18 lid 2 WWB kan de bijstandsuitkering worden verlaagd indien betrokkene blijk heeft gegeven van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid voor voorziening in het bestaan. Het onnodig verliezen van betaald werk of het verjubelen van spaargeld zijn daar voorbeelden van. 8 Eenmaal in de bijstand wordt van de bijstandsgerechtigde verwacht dat hij zich inspant om betaald werk te vinden (art. 9 lid 1 onder a en b WWB). Die verplichting omvat onder meer het solliciteren, het aanvaarden van aangeboden werkzaamheden, maar ook het volgen van scholing of stages om de arbeidsmogelijkheden te vergroten. Samengevat: de WWB eist dat iemand nauwelijks eigen bestaansmiddelen heeft, zich inspant om weer aan de slag te komen en dat prudent wordt omgegaan met het eigen vermogen. Pas dan bestaat er recht op een uitkering waarmee iemand de meest elementaire levensbehoeften kan dekken. In het licht van het voorgaande gaat het ver om toch betaling, in de vorm van vrijwilligerswerk, te verlangen. De mensen die aan alle criteria voor het recht op bijstand voldoen, bevinden zich in zekere zin in een dwangpositie. De Staatscommissie Van Rhijn, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog adviseerde over de inrichting en grondslag van een wettelijk stelsel van sociale zekerheid, formuleerde immers al het volgende, wat ouderwets klinkende maar nog steeds actuele motto: De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen. 9 Op zijn minst had de regering met meer dan een enkel regeltje in de MvT, erop neerkomend dat voor wat nu eenmaal wat hoort, moeten toelichten dat voor bijstand een tegenprestatie verschuldigd is. Het ook wel gebruikte argument dat het beter voor betrokkenen is om maatschappelijk nuttig bezig te zijn is een drogreden. Ook zonder plicht zouden bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk kunnen doen. Verder zou iemand ook op andere wijze nuttig kunnen zijn. Bovendien vind ik dat je van een nogal eng mensbeeld uitgaat in beide opzichten van het woord als iemand per se nuttig zou moeten zijn om recht te kunnen krijgen op een 7 De gemeente is bevoegd een toeslag bovenop deze bedragen toe te kennen. 8 Bijvoorbeeld CRvB 6 december 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU7777, USZ 2012/26. 9 Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid. Deel II, s-gravenhage: Alg emene Landsdrukkerij 1945, p. 10.

5 266 De stelling bestaansminimum. Dat geldt al helemaal als dat nut aan meetbare prestaties zou moeten worden afgemeten, of dat nu mantelzorg in de privésfeer is of klassiek vrijwilligerswerk. Voor de goede orde: in het kader van het voorkomen van een onnodig beroep op collectieve voorzieningen is het opleggen van vergaande verplichtingen goed te verdedigen. En ik wil zeker niet ontkennen dat veel van het werk waar in het kader van het verplichte vrijwilligerswerk aan gedacht wordt nuttig kan zijn, voor zowel betrokkenen zelf als de maatschappij. Dat een overheidsmaatregel nuttig en mogelijk zelfs gezond is, is echter niet beslissend bij de beoordeling van de geldigheid ervan. In het klassieke Fluorideringsarrest speelde weliswaar iets een andere vraag dan bij het opleggen van nuttig werk. Daar was de kwestie dat de wettelijke grondslag voor de inbreuk op het grondrecht ontbrak. Toch valt uit die zaak wel inspiratie te putten voor de gedachte dat eigen bestwil niet zonder meer een inbreuk op grondrechten rechtvaardigen. 10 Het is voor mij dus echt de vraag of voor (bijstand) wel wat (vrijwilligerswerk) mag horen. Dwangarbeid: nee, maar 10 HR 22 juni 1973, NJ 1973, EHRM 23 november 1983, nr. 8919/80 (Van der Mussele/ België). 12 Vgl. B. Barentsen, Verbod van slavernij en dwangarbeid en het recht van vrije arbeidskeuze, in: J. Gerards, Grondrechten, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p Semantisch gesproken heeft de regering het bij het rechte eind als zij beweert dat er in de Participatiewet geen sprake is van dwangarbeid. Uit het EVRM en uit ILO-verdrag nr. 29 blijkt dat daarvan alleen in situaties van tamelijk afschrikwekkende directe strafbedreiging sprake is. Het opleggen van zogeheten verplichte arbeid (zie art. 4 lid 2 EVRM) is echter ook verboden. Dat is werk dat onder bedreiging van enige straf wordt opgelegd. Het begrip straf moet blijkens de jurisprudentie van het EHRM ruim worden opgevat. Het kan ook het intrekken van voordelen of privileges omvatten. 11 Er zou dus toch sprake kunnen zijn van schending van het verbod van dwangarbeid, in de wat ruimere zin van het woord. Analyse van de Straatsburgse rechtspraak leert dat het EHRM aanvankelijk ook het door de regering vertolkte standpunt huldigde. Dat komt erop neer dat het korten van uitkeringen geen dwang dan wel straf oplevert, omdat het om niet meer dan het vervullen van een voorwaarde voor het recht op uitkering zou gaan. In recente rechtspraak heeft het EHRM die lijn verlaten. Het gaat wel om werk onder strafbedreiging. Dat kan echter zijn toegestaan. Het EHRM vindt het niet onredelijk als van een uitkeringsgerechtigde wordt verlangd om zich in te spannen om weer aan betaald werk te komen. 12 Het Hof oordeelde dit in de zaak Schuitemaker. Deze uitspraak betrof een bijstandsgerechtigde die een arbeidsplicht lastig vond te rijmen met haar wens om zich op filosofisch vlak wat verder

6 TVCR JULI 2014 de stelling 267 te ontwikkelen. 13 Voor wat hoort niet wat, maar het is inderdaad niet onredelijk om te vragen dat iemand niet onnodig wat krijgt, zo leek het Hof hier te redeneren. (Al kun je wel van mening verschillen welke persoonlijk keuzes niet en welke wel moeten worden gerespecteerd bij het opleggen van arbeidsverplichtingen. Zo hebben er het laatste decennium verschillende regels gegolden voor het wel, niet of gedeeltelijk ontheffen van bijstandsgerechtigden met jonge kinderen van de solliciatieplicht.) Het komt erop neer dat het opleggen van de werkzaamheden, gelet op het daarmee gediende doel en op de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, geen onevenredig zware belasting ( excessive burden ) mag vormen voor betrokkene. De beloning (of het ontbreken ervan) van het werk, de medische (on)mogelijkheden van betrokkene, de duur en intensiteit van het werk en de socialezekerheidsrechtelijke bescherming in het werk wegen daarbij mee. 14 Zeker wanneer het vrijwilligerswerk wat omvang en onderwerp betreft zoveel mogelijk wordt aangepast aan de betrokken bijstandsgerechtigde, zou het met de zwaarte van de belasting op zichzelf nog wel mee kunnen vallen. Dat geldt temeer daar het werk juist niet al te omvangrijk mag zijn. Mogelijk zijn er wat dat aangaat meer problemen met de genoemde participatieplaatsen, die best lang kunnen duren, voltijds kunnen zijn en soms verdacht veel op gewoon werk lijken, zij het ver onder wettelijk minimumloon beloond (bijstandsnorm) en vaak met op zijn best een schemerige situatie ten aanzien van bescherming tegen arbeidsongevallen en wat werknemersverzekeringen betreft. Uit recente rechtspraak is overigens wel gebleken dat het toch wel voorkomt dat een gemeente langdurig (een jaar) en nagenoeg fulltime (32 uur) een tegenprestatie verlangt. 15 Het probleem zit hem bij de vrijwilligers veeleer in het ontbreken van een goede rechtvaardiging voor het opleggen van de verplichting. Het EHRM acht het redelijk om uitkeringsgerechtigden zo veel mogelijk aan te zetten tot het aanvaarden van (betaald) werk. Over het in dezen gehanteerde wederkerigheidsargument solidariteit moet je verdienen heeft het Hof zich nog niet uitgelaten. Maar gelet op wat ik hiervoor betoogde vind ik het, zelfs gegeven de vrij ruime beoordelingsvrijheid die staten hebben bij het formuleren van doelstellingen van sociaal beleid en inrichting van hun socialezekerheidsstelsels, sterk twijfelachtig of Nederland hier aan de goede kant van die ruimhartige grens is gebleven. Recentelijk oordeelde het Tsjechische constitutionele hof dat het opleggen van een verplichting aan werklozen om onbeloonde werkzaamheden te verrichten in strijd was met het verbod van dwangarbeid zoals neergelegd in internationale verdragen. 16 Daar past wel de nuance bij dat dit oordeel waarschijnlijk anders zou zijn uitgevallen, als de duur en omvang van dat werk bescheidener 13 EHRM 4 juni 2010, nr /08 (Schuitemaker/ Nederland). 14 Barentsen, Verbod van slavernij en dwangarbeid en het recht van vrije arbeidskeuze, p Zie A. Eleveld, Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen uit de WWB, TRA 2013/ Te kennen uit G.J. Vonk, De repressieve verzorgingsstaat, NJB 2014/80, onder 5.

7 268 De stelling zou zijn geweest of wanneer het veel meer was gericht op inschakeling in normaal betaald werk. 17 Het argument dat het verplichte vrijwilligerswerk niet meer zou zijn dan normaal maatschappelijk dienstbetoon, de vervulling van normale burgerplichten, is ook niet erg sterk. Tot 2012 was het verrichten van vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden niet verplicht, of algemeen maatschappelijk aanvaard. Het zou wat anders zijn als in art. 9 WWB een breed in de maatschappij levend idee en dito praktijk slechts was gecodificeerd, maar dat is niet het geval. De wetgever heeft wel gewezen op andere vormen van verplichte arbeid, zoals stages die leerlingen moeten doorlopen om een diploma te krijgen. 18 Dat die vormen van verplichte arbeid aanvaard zijn, toont echter niet aan dat verplicht vrijwilligerswerk breed maatschappelijk aanvaard zou zijn. In het wetgevingsproces heeft de regering nog niet eens het begin van bewijs van het bestaan van een dergelijke consensus aangevoerd. Meer in het algemeen geldt trouwens dat vrijwilligerswerk als wenselijk wordt beschouwd, maar om nu te zeggen dat er sprake is van een algemeen geaccepteerde burgerplicht? Tot besluit Verplicht vrijwilligerswerk is geen goed idee. Wat bijstandsgerechtigden betreft, gaat de voor wat hoort wat -gedachte in tegen de grondslagen van ons stelsel van sociale zekerheid. Het lijkt me op zijn minst gerechtvaardigd om de vraag of hier niet toch sprake is van dwangarbeid onder ogen te zien. De vraag moet misschien niet zijn wat bijstandsgerechtigden voor ons terug kunnen doen. Hoe helpen we hen zo goed mogelijk om hen mee te laten doen, dat is de vraag. Desnoods als bospadenschoonmaker of enquêteur minimabeleid. 17 Vonk, De repressieve verzorgingsstaat, bespreekt ook varianten van verplichte arbeid uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 18 Kamerstukken II, , , nr. 3, p

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW / IOAZ Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk

Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Verordening Tegenprestatie 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2015 De raad van de gemeente Zoeterwoude ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 20 november 2014;

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Borne, september 2014 Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of aanvragen, de verplichting

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Tiel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ. Gemeente Kerkrade Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb088) 1 Verordening

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR357938_1 29 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Hellendoorn 2015 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE

VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE VERORDENING TEGENPRESTATIE MANDATERING BELEIDSREGELS TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Pagina 1 van 15 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Notitie en verordening tegenprestatie Leiderdorp 2015 De raad van de gemeente Leiderdorp; *Z002849116 gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; Overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11E De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 83916 31 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2015 Overwegingen: - dat per 1 januari

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening.

minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Terneuzen. Nr. 79861 23 december 2014 Verordening Tegenprestatie Participatiewet HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Terneuzen gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Druten Officiële naam regeling Beleidsregels tegenprestatie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

VERORDENING TEGENPRESTATIE NAAR VERMOGEN GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 No.: 4g/9 De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, overwegende dat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begrippen Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 498 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Wierden 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Wierden 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Participatiewet Purmerend 2015

BESLUIT. vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Participatiewet Purmerend 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Verseonnummer: 125135 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: met nummer: Gelet op artikel 8a, eerste lid onderdeel b, van de Participatiewet; Gehoord

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016

Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Verordening tegenprestatie gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Mook en Middelaar Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. Gemeente De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 34, eerste lid onderdeel e

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ, 2015 gemeente Nuth

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ, 2015 gemeente Nuth GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nuth. Nr. 80746 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ, 2015 gemeente Nuth Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk

BESLUIT. vast te stellen de volgende verordening: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Katwijk De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het college van DATUM; gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet

Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst-Wijhe

Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst-Wijhe Verordening tegenprestatie Participatiewet Olst- Olst-, 30 september 2014 doc. nr.: 14.407302 De raad van de gemeente Olst-; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, nr.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 07) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149

Nadere informatie

N ijverdal, 13 januari gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014;

N ijverdal, 13 januari gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014; Gemeente Hellendoorn Besluit N ijverdal, 13 januari 2015 Nr. 14INT05087 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2014; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2014/1558 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gezien het advies van de WMO Adviesraad

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015.

besluit vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015. Verordening tegenprestatie Participatiewet De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE TEGENPRESTATIE REGIO ZUID-KENNEMERLAND HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE BLOEMENDAAL HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE JULI 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De tegenprestatie 4 1.1 Wettelijk kader 4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12697. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12697 12 februari 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Elburg De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd

ZWARTBOEK. Werken met behoud van uitkering. Meldpunt 4 weken met gestructureerde vragen. Aantal mensen zijn persoonlijk benaderd Werken met behoud van uitkering FNV Lokaal In de zomer van 2012 is de FNV kortdurend een meldpunt gestart omdat er nogal wat klachten van bijstandsgerechtigden binnen kwamen. Over de klachten is een zwartboek

Nadere informatie

WERKEN IN DE BIJSTAND. LCR congres 2013 Adri den Bakker FNV Vakcentrale

WERKEN IN DE BIJSTAND. LCR congres 2013 Adri den Bakker FNV Vakcentrale WERKEN IN DE BIJSTAND LCR congres 2013 Adri den Bakker FNV Vakcentrale ONTWIKKELINGEN VERZORGINGSSTAAT Passieve naar ac4eve ondersteuning Werken staat voorop Meer nadruk op plichten, dwang, eigen verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Gemeente Raalte Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW, IOAZ

Gemeente Raalte Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW, IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 69781 3 december 2014 Gemeente Raalte Verordening tegenprestatie Participatiewet en IOAW, IOAZ De raad van de gemeente Raalte, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 december 2014,

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 december 2014, De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op: Artikel 2, lid 2 van de verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE BEUNINGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Toelichting verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Algemeen Het college is bevoegd een persoon te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 34, eerste lid onderdeel e van de Wet

Nadere informatie

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden:

b e s l u i t : Het college kan een tegenprestatie opdragen voor zover die werkzaamheden: De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 7, lid 1 sub c, artikel 8a, lid 1 sub b en artikel 9 van de Participatiewet; gelet op artikel 35, lid e sub e en artikel 37 van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Overwegende dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening maatschappelijke tegenprestatie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000115 Nr. 8a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeenteblad 543 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Voorst November 2014-1 - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Voorst; gelezen het

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Renkum. Nr. 23403 29 februari 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente..; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van..; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

*Z03EB5947C3* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z03EB5947C3* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z03EB5947C3* Registratienummer : Z -13-03431 / 4167 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 12 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad

Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad Jaar: 2012 Nummer: 39 Besluit: Gemeenteraad 29 mei 2012 Gemeenteblad 6 E WIJZIGING MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE HELMOND De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2 Beleid Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Rozendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Overzicht wijzigingen Afstemmingsverordening 2015 GR Ferm Werk (niet gewijzigde onderdelen zijn grijs gedrukt) Gedragingen Participatiewet

BIJLAGE 2. Overzicht wijzigingen Afstemmingsverordening 2015 GR Ferm Werk (niet gewijzigde onderdelen zijn grijs gedrukt) Gedragingen Participatiewet Overzicht wijzigingen Afstemmingsverordening 2015 GR Ferm Werk (niet gewijzigde onderdelen zijn grijs gedrukt) Artikel 7 Gedragingen Participatiewet Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting

Nadere informatie