Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap"

Transcriptie

1 262 de stelling De stelling in deze aflevering van TvCR luidt: Het is niet toegestaan om bijstandsgerechtigden, bij wijze van tegenprestatie, te verplichten tot vrijwilligerswerk. Prof. B. Barentsen is voorstander van de stelling. Mr. J. Uzman reageert vervolgens op zijn bijdrage. Vraag niet wat de gemeenschap voor jou kan doen, maar wat je kunt doen voor de gemeenschap B. Barentsen* * Prof. Mr. B. Barentsen is als hoogleraar sociaal recht verbonden aan de Universiteit Leiden. 1 Het rapport Voor wat, hoort wat van de Inspectie SZW uit september 2013 bevat een bijlage (p. 35 e.v. ) met een uitgebreid overzicht van werkzaamheden die aan bijstandsgerechtigden zijn opgedragen, waaronder ook bospaden schoonhouden, taalmaatje voor nieuwkomers, weidevogels tellen en enquêteur minimabeleid. 2 Inspectie SZW, Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten, Den Haag: Ministerie van SZW september 2013, p. 8. Het zal velen ontgaan zijn dat we al sinds enige jaren weer dwangarbeid kennen in dit land. Recent ontstond er wel ophef rond de plannen van Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om bijstandsgerechtigden te verplichten tot vrijwilligerswerk. Het gaat dan om koffieschenken in verzorgingshuizen, voorlezen op scholen, onderhoud van openbaar groen dat niet meer door de gemeente wordt verzorgd of helpen op een dierenasiel. 1 Dat klinkt allemaal niet onaardig, en het is zeker nuttig dat dit werk gebeurt. Bijstandsgerechtigden zijn bovendien al sinds enige jaren verplicht om dergelijke werkzaamheden te verrichten, met als enige financiële beloning dat hun uitkering niet wordt gekort. Het nieuwe van de plannen van Klijnsma is dat alle gemeenten nu werk moeten gaan maken van de handhaving van deze verplichting. Tot nu toe verschilde het van gemeente tot gemeente of en in hoeverre van bijstandsgerechtigden daadwerkelijk werd verlangd om een arbeidsprestatie te leveren in ruil voor een bijstandsuitkering. 2 Met de nieuwe Participatiewet, die onlangs met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aanvaard en die op 1 januari 2015 in werking moet treden, moet die arbeidsverplichting nu ook echt overal worden gehandhaafd. Vandaar dat het vrijwilligerswerk in de debatten over de Participatiewet weer opdook, en vandaar ook dat ik, het is zogezegd vijf over twaalf, grote woorden ( dwangarbeid! ) gebruik. Mijn stelling is dat het opleggen van dergelijk vrijwilligerswerk aan bijstandsgerechtigden niet is toegestaan. Er is inderdaad sprake van, kort gezegd, dwangarbeid. Verder is de uit de verplichting sprekende gedachte dat er een plicht zou zijn om een tegenprestatie te leveren voor een

2 TVCR JULI 2014 De stelling 263 uitkering ten principale onjuist. De filosofisch-taalkundige problemen die de constructie van verplicht vrijwilligerswerk oproept, laat ik dan nog daar. Je zou toch zeggen dat werk ofwel verplicht, ofwel vrijwillig is. Een combinatie ervan kan niet. Tegenprestatie naar vermogen Verplicht vrijwilligerswerk heet in SZW- newspeak tegenprestatie naar vermogen. In art. 9 van de Wet werk en bijstand (WWB) is sinds 1 januari 2012 bepaald dat bijstandsgerechtigden verplicht zijn om: naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het element naar vermogen uit de definitie houdt in dat de betrokken bijstandsgerechtigde, gezien zijn gezondheid, opleiding en vaardigheden, tot het verrichten van de werkzaamheden in staat moet zijn. Zo zal iemand met heftige hooikoorts niet mogen worden ingezet om te maaien in een plantsoen, terwijl van iemand met discalculie niet zal worden gevraagd om gehandicapten te helpen met hun belastingaangifte. Naast verplicht vrijwilligerswerk kent de WWB ook de zogenaamde participatieplaats (art. 10a WWB). Ook daarbij gaat het om werk dat additioneel moet zijn, in die zin dat het op de reguliere arbeidsmarkt niet voorkomt. Het verschil met vrijwilligerswerk is dat de werkzaamheden daarbij in omvang en duur beperkt zijn. Een enkel dagdeel per week, zoiets. Participatieplaatsen kunnen daarentegen hele werkweken omvatten. Het doel van het opdragen van participatiewerkzaamheden is ook anders: het is niet direct een tegenprestatie, maar de werkzaamheden zijn bedoeld om iemands kansen op de vrije arbeidsmarkt te vergroten. Een participatieplaats kan voor twee jaar worden opgedragen, verlenging met twee keer een jaar is mogelijk. Bij de onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden ontbreekt het doel van toeleiding naar de arbeidsmarkt. Verder mogen ze niet zo omvangrijk en intensief zijn dat ze aan acceptatie van betaald werk of deelname aan activiteiten gericht op arbeidsinschakeling in de weg staan. 3 Over de participatieplaatsen bestaat ook veel discussie. Juist omdat het werk niet tot verdringing in de reële arbeidsmarkt mag leiden, is het de vraag of het werk wel zinvol is. De Volkskrant berichtte over participanten die te scannen documenten moesten tellen, waarbij dezelfde archiefstukken door meerdere mensen naeen geteld moesten worden. 4 Ook is de de stelling 3 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Vernederende klusjes voor Amsterdammers in bijstand, de Volkskrant 24 december 2013, zie nl/2686/binnenland/article/ detail/ /2013/12/24/ Vernederende-klusjes-voor- Amsterdammers-in-bijstand. dhtml.

3 264 De stelling termijn van twee tot maximaal vier jaar aan de ruime kant. Dat geldt zeker als bedacht wordt dat bij dit soort additionele werkzaamheden niet zozeer de inhoud van de werkzaamheden tot vergroting van de arbeidsmogelijkheden moet leiden, als wel het opdoen van arbeidsritme, arbeidsdiscipline en ervaring met communiceren op de werkvloer. Hoewel het onderscheid met vrijwilligerswerk wellicht een kwestie van nuances is, ga ik op de participatieplaatsen echter niet en detail in centraal staat hier het verplichte vrijwilligerswerk. Volgens de regering is het opleggen van vrijwilligerswerk geen dwangarbeid. Het verrichten van dat werk wordt immers niet echt opgelegd. Weigering kan slechts leiden tot een korting op de uitkering. De MvT drukt het wel heel plastisch uit door te stellen dat pas wanneer de bijstandsgerechtigde met geweld of huisuitzetting bedreigd zou worden als hij niet meewerkt, er sprake zou zijn van dwangarbeid. Verder wordt erop gewezen dat de mensenrechtenverdragen een uitzondering op het verbod van dwangarbeid kennen voor het verrichten van normale burgerplichten. 5 De grondslag voor het opleggen van de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten is volgens de regering het leveren van een tegenprestatie voor de door de maatschappij aan betrokkene betoonde solidariteit. 6 Is een tegenprestatie verschuldigd? 5 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Kamerstukken II, , , nr. 3, p. 14. Het gaat ver om een tegenprestatie te verlangen voor een uitkering op minimumbestaansniveau. Solidariteit moet van twee kanten komen, maar gaat het niet wat ver om daar nu echt een betaling voor terug te verlangen? Niet vergeten mag worden dat het recht op bijstand grondwettelijk is geborgd en ook in verschillende mensenrechtenverdragen is vastgelegd. Uiteraard is dat geen ongeclausuleerd recht. De Grondwet bepaalt in art. 20 lid 3 dan ook dat het recht op bijstand bij wet moet worden geregeld. Van belang is wel dat dit recht wordt toegekend aan Nederlanders hier te lande die niet in hun bestaan kunnen voorzien. Met andere woorden: het grondwettelijk criterium, en de uitwerking ervan in de WWB, impliceren dat het gebruik van de bijstand echt geen vrije keuze is. Pas als iemand over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, is er recht op bijstand. Bijstand is pas aan de orde als er geen alternatieven zijn, het is het laatste vangnet. Daarbij moet ook bedacht worden dat het om een voorziening op minimumniveau gaat. Het inkomen moet onder de bijstandsnorm liggen (art WWB). Met dat bedrag wordt de bijstandsgerechtigde in staat geacht de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen dekken, maar dat is het dan ook. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en gezins-

4 TVCR JULI 2014 de stelling 265 samenstelling. Een alleenstaande van 21 jaar heeft bijvoorbeeld recht op 677,20 per maand, een alleenstaande ouder op 948,18. 7 Het recht op bijstand veronderstelt dat zij er alles aan hebben gedaan om het beroep bijstand te voorkomen. Dat betekent niet alleen dat ze feitelijk niet (langer) over bestaansmiddelen beschikken, maar daar ook niet redelijkerwijs over hadden kunnen beschikken. Op grond van art. 18 lid 2 WWB kan de bijstandsuitkering worden verlaagd indien betrokkene blijk heeft gegeven van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid voor voorziening in het bestaan. Het onnodig verliezen van betaald werk of het verjubelen van spaargeld zijn daar voorbeelden van. 8 Eenmaal in de bijstand wordt van de bijstandsgerechtigde verwacht dat hij zich inspant om betaald werk te vinden (art. 9 lid 1 onder a en b WWB). Die verplichting omvat onder meer het solliciteren, het aanvaarden van aangeboden werkzaamheden, maar ook het volgen van scholing of stages om de arbeidsmogelijkheden te vergroten. Samengevat: de WWB eist dat iemand nauwelijks eigen bestaansmiddelen heeft, zich inspant om weer aan de slag te komen en dat prudent wordt omgegaan met het eigen vermogen. Pas dan bestaat er recht op een uitkering waarmee iemand de meest elementaire levensbehoeften kan dekken. In het licht van het voorgaande gaat het ver om toch betaling, in de vorm van vrijwilligerswerk, te verlangen. De mensen die aan alle criteria voor het recht op bijstand voldoen, bevinden zich in zekere zin in een dwangpositie. De Staatscommissie Van Rhijn, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog adviseerde over de inrichting en grondslag van een wettelijk stelsel van sociale zekerheid, formuleerde immers al het volgende, wat ouderwets klinkende maar nog steeds actuele motto: De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen. 9 Op zijn minst had de regering met meer dan een enkel regeltje in de MvT, erop neerkomend dat voor wat nu eenmaal wat hoort, moeten toelichten dat voor bijstand een tegenprestatie verschuldigd is. Het ook wel gebruikte argument dat het beter voor betrokkenen is om maatschappelijk nuttig bezig te zijn is een drogreden. Ook zonder plicht zouden bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk kunnen doen. Verder zou iemand ook op andere wijze nuttig kunnen zijn. Bovendien vind ik dat je van een nogal eng mensbeeld uitgaat in beide opzichten van het woord als iemand per se nuttig zou moeten zijn om recht te kunnen krijgen op een 7 De gemeente is bevoegd een toeslag bovenop deze bedragen toe te kennen. 8 Bijvoorbeeld CRvB 6 december 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BU7777, USZ 2012/26. 9 Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid. Deel II, s-gravenhage: Alg emene Landsdrukkerij 1945, p. 10.

5 266 De stelling bestaansminimum. Dat geldt al helemaal als dat nut aan meetbare prestaties zou moeten worden afgemeten, of dat nu mantelzorg in de privésfeer is of klassiek vrijwilligerswerk. Voor de goede orde: in het kader van het voorkomen van een onnodig beroep op collectieve voorzieningen is het opleggen van vergaande verplichtingen goed te verdedigen. En ik wil zeker niet ontkennen dat veel van het werk waar in het kader van het verplichte vrijwilligerswerk aan gedacht wordt nuttig kan zijn, voor zowel betrokkenen zelf als de maatschappij. Dat een overheidsmaatregel nuttig en mogelijk zelfs gezond is, is echter niet beslissend bij de beoordeling van de geldigheid ervan. In het klassieke Fluorideringsarrest speelde weliswaar iets een andere vraag dan bij het opleggen van nuttig werk. Daar was de kwestie dat de wettelijke grondslag voor de inbreuk op het grondrecht ontbrak. Toch valt uit die zaak wel inspiratie te putten voor de gedachte dat eigen bestwil niet zonder meer een inbreuk op grondrechten rechtvaardigen. 10 Het is voor mij dus echt de vraag of voor (bijstand) wel wat (vrijwilligerswerk) mag horen. Dwangarbeid: nee, maar 10 HR 22 juni 1973, NJ 1973, EHRM 23 november 1983, nr. 8919/80 (Van der Mussele/ België). 12 Vgl. B. Barentsen, Verbod van slavernij en dwangarbeid en het recht van vrije arbeidskeuze, in: J. Gerards, Grondrechten, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p Semantisch gesproken heeft de regering het bij het rechte eind als zij beweert dat er in de Participatiewet geen sprake is van dwangarbeid. Uit het EVRM en uit ILO-verdrag nr. 29 blijkt dat daarvan alleen in situaties van tamelijk afschrikwekkende directe strafbedreiging sprake is. Het opleggen van zogeheten verplichte arbeid (zie art. 4 lid 2 EVRM) is echter ook verboden. Dat is werk dat onder bedreiging van enige straf wordt opgelegd. Het begrip straf moet blijkens de jurisprudentie van het EHRM ruim worden opgevat. Het kan ook het intrekken van voordelen of privileges omvatten. 11 Er zou dus toch sprake kunnen zijn van schending van het verbod van dwangarbeid, in de wat ruimere zin van het woord. Analyse van de Straatsburgse rechtspraak leert dat het EHRM aanvankelijk ook het door de regering vertolkte standpunt huldigde. Dat komt erop neer dat het korten van uitkeringen geen dwang dan wel straf oplevert, omdat het om niet meer dan het vervullen van een voorwaarde voor het recht op uitkering zou gaan. In recente rechtspraak heeft het EHRM die lijn verlaten. Het gaat wel om werk onder strafbedreiging. Dat kan echter zijn toegestaan. Het EHRM vindt het niet onredelijk als van een uitkeringsgerechtigde wordt verlangd om zich in te spannen om weer aan betaald werk te komen. 12 Het Hof oordeelde dit in de zaak Schuitemaker. Deze uitspraak betrof een bijstandsgerechtigde die een arbeidsplicht lastig vond te rijmen met haar wens om zich op filosofisch vlak wat verder

6 TVCR JULI 2014 de stelling 267 te ontwikkelen. 13 Voor wat hoort niet wat, maar het is inderdaad niet onredelijk om te vragen dat iemand niet onnodig wat krijgt, zo leek het Hof hier te redeneren. (Al kun je wel van mening verschillen welke persoonlijk keuzes niet en welke wel moeten worden gerespecteerd bij het opleggen van arbeidsverplichtingen. Zo hebben er het laatste decennium verschillende regels gegolden voor het wel, niet of gedeeltelijk ontheffen van bijstandsgerechtigden met jonge kinderen van de solliciatieplicht.) Het komt erop neer dat het opleggen van de werkzaamheden, gelet op het daarmee gediende doel en op de persoonlijke omstandigheden van betrokkene, geen onevenredig zware belasting ( excessive burden ) mag vormen voor betrokkene. De beloning (of het ontbreken ervan) van het werk, de medische (on)mogelijkheden van betrokkene, de duur en intensiteit van het werk en de socialezekerheidsrechtelijke bescherming in het werk wegen daarbij mee. 14 Zeker wanneer het vrijwilligerswerk wat omvang en onderwerp betreft zoveel mogelijk wordt aangepast aan de betrokken bijstandsgerechtigde, zou het met de zwaarte van de belasting op zichzelf nog wel mee kunnen vallen. Dat geldt temeer daar het werk juist niet al te omvangrijk mag zijn. Mogelijk zijn er wat dat aangaat meer problemen met de genoemde participatieplaatsen, die best lang kunnen duren, voltijds kunnen zijn en soms verdacht veel op gewoon werk lijken, zij het ver onder wettelijk minimumloon beloond (bijstandsnorm) en vaak met op zijn best een schemerige situatie ten aanzien van bescherming tegen arbeidsongevallen en wat werknemersverzekeringen betreft. Uit recente rechtspraak is overigens wel gebleken dat het toch wel voorkomt dat een gemeente langdurig (een jaar) en nagenoeg fulltime (32 uur) een tegenprestatie verlangt. 15 Het probleem zit hem bij de vrijwilligers veeleer in het ontbreken van een goede rechtvaardiging voor het opleggen van de verplichting. Het EHRM acht het redelijk om uitkeringsgerechtigden zo veel mogelijk aan te zetten tot het aanvaarden van (betaald) werk. Over het in dezen gehanteerde wederkerigheidsargument solidariteit moet je verdienen heeft het Hof zich nog niet uitgelaten. Maar gelet op wat ik hiervoor betoogde vind ik het, zelfs gegeven de vrij ruime beoordelingsvrijheid die staten hebben bij het formuleren van doelstellingen van sociaal beleid en inrichting van hun socialezekerheidsstelsels, sterk twijfelachtig of Nederland hier aan de goede kant van die ruimhartige grens is gebleven. Recentelijk oordeelde het Tsjechische constitutionele hof dat het opleggen van een verplichting aan werklozen om onbeloonde werkzaamheden te verrichten in strijd was met het verbod van dwangarbeid zoals neergelegd in internationale verdragen. 16 Daar past wel de nuance bij dat dit oordeel waarschijnlijk anders zou zijn uitgevallen, als de duur en omvang van dat werk bescheidener 13 EHRM 4 juni 2010, nr /08 (Schuitemaker/ Nederland). 14 Barentsen, Verbod van slavernij en dwangarbeid en het recht van vrije arbeidskeuze, p Zie A. Eleveld, Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen uit de WWB, TRA 2013/ Te kennen uit G.J. Vonk, De repressieve verzorgingsstaat, NJB 2014/80, onder 5.

7 268 De stelling zou zijn geweest of wanneer het veel meer was gericht op inschakeling in normaal betaald werk. 17 Het argument dat het verplichte vrijwilligerswerk niet meer zou zijn dan normaal maatschappelijk dienstbetoon, de vervulling van normale burgerplichten, is ook niet erg sterk. Tot 2012 was het verrichten van vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden niet verplicht, of algemeen maatschappelijk aanvaard. Het zou wat anders zijn als in art. 9 WWB een breed in de maatschappij levend idee en dito praktijk slechts was gecodificeerd, maar dat is niet het geval. De wetgever heeft wel gewezen op andere vormen van verplichte arbeid, zoals stages die leerlingen moeten doorlopen om een diploma te krijgen. 18 Dat die vormen van verplichte arbeid aanvaard zijn, toont echter niet aan dat verplicht vrijwilligerswerk breed maatschappelijk aanvaard zou zijn. In het wetgevingsproces heeft de regering nog niet eens het begin van bewijs van het bestaan van een dergelijke consensus aangevoerd. Meer in het algemeen geldt trouwens dat vrijwilligerswerk als wenselijk wordt beschouwd, maar om nu te zeggen dat er sprake is van een algemeen geaccepteerde burgerplicht? Tot besluit Verplicht vrijwilligerswerk is geen goed idee. Wat bijstandsgerechtigden betreft, gaat de voor wat hoort wat -gedachte in tegen de grondslagen van ons stelsel van sociale zekerheid. Het lijkt me op zijn minst gerechtvaardigd om de vraag of hier niet toch sprake is van dwangarbeid onder ogen te zien. De vraag moet misschien niet zijn wat bijstandsgerechtigden voor ons terug kunnen doen. Hoe helpen we hen zo goed mogelijk om hen mee te laten doen, dat is de vraag. Desnoods als bospadenschoonmaker of enquêteur minimabeleid. 17 Vonk, De repressieve verzorgingsstaat, bespreekt ook varianten van verplichte arbeid uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 18 Kamerstukken II, , , nr. 3, p

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie