Niet-instromers in de schulddienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet-instromers in de schulddienstverlening"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Niet-instromers in de schulddienstverlening Achtergronden van niet-instroom na postitieve indicatie voor Schulddienstverlening bij de Kredietbank Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence

2 2

3 Niet-instromers in de schulddienstverlening Achtergronden van niet-instroom na positieve indicatie voor schulddienstverlening bij de Kredietbank Rotterdam Gemeente Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Frans Moors 4 februari

4 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Project: 4256 Postadres: Postbus AH Rotterdam Telefoon: (010) Website: 4

5 Inhoud 1 Achtergrond van het onderzoek Onderzoeksvraag Uitwerking van de onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Opbouw van het rapport Omvang, aard en moment van niet-instroom Inleiding Het werkproces Resultaat van het oriëntatiegesprek Instroom en niet-instroom De inlevergesprekken Duur van het aanmeldingsproces Instromers en niet-instromers naar kenmerken Geslacht Etniciteit Leeftijd Gezinstype Gebied Achtergronden van de niet-instroom Inleiding Representativiteit van de geënquêteerde groep klanten Achtergrond van de hulpvraag Achtergrond van het niet terugkeren na een positieve indicatie Ontwikkeling van de schuldproblematiek sinds het moment van aanmelding Samenvatting en conclusies Samenvatting Conclusie en aanbevelingen Bijlage Bijlage

6 6

7 1 Achtergrond van het onderzoek In 2013 voerde de Kredietbank Rotterdam (KBR) bijna oriëntatiegesprekken met klanten die zichzelf aanmeldden of werden verwezen voor schulddienstverlening. Van deze klanten werden de meesten (bijna 90%) positief geïndiceerd voor schulddienstverlening. Desondanks stroomde nog niet de helft van deze groep daadwerkelijk in. De gemeentelijke ombudsman deed in het rapport De Kredietbank in balans de aanbeveling om een nader onderzoek in te stellen naar de vraag waarom deze klanten, ondanks een positieve indicatie, niet zijn ingestroomd, en wat er sindsdien met hen, en hun schuldproblematiek, is gebeurd. 1 Is er sprake van verzwaring van de financiële problematiek na niet-instroom, of is de aanmelder er op een andere manier in geslaagd zijn problemen, voor de korte of lange termijn, op te lossen? In opdracht van het hoofd van de Kredietbank Rotterdam is dit onderzoek uitgevoerd door het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (O&BI). Dit rapport is de neerslag van dat onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag nader uitgewerkt. 1.1 Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag voor het onderzoek naar de niet-instroom luidt kortweg: wat zijn de oorzaken van het niet instromen in de schulddienstverlening van de klanten met een positieve indicatie, en wat zijn de gevolgen voor de klant van het niet instromen? Het onderzoek is uitgevoerd onder de aanvragers die bij de integrale teams en in de verbrede Vraagwijzer (de ontwikkelteams) zijn binnengekomen. Daarnaast is het jongerenteam bij het onderzoek betrokken. Ter voorbereiding van het onderzoeksvoorstel is een gesprek gevoerd met een senior schuldbemiddelaar bij de Kredietbank Rotterdam, om een goed beeld te krijgen van het werkproces vanaf aanmelding tot en met de definitieve instroom van de klant. Dit werkproces wordt in het eerste hoofdstuk beschreven. 1.2 Uitwerking van de onderzoeksvraag Er zijn verschillende momenten in het werkproces van de Kredietbank waarop een geïndiceerde klant op weg richting instroom kan afhaken: - na het oriëntatiegesprek, wanneer de klant wordt geïndiceerd en de klantenmap mee naar huis krijgt; - na een eerste of volgende inlevergesprek; formeel worden er maximaal drie inlevergesprekken gevoerd. 1 Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam, De Kredietbank in balans, Rotterdam/maart

8 Vragen hierbij zijn: a. hoe groot is het percentage aanmelders voor schulddienstverlening dat na een positieve indicatie toch niet instroomt? Wijkt deze groep qua kenmerken af van de groep aanmelders die wel instroomt?; b. op welk moment haakt de aanmelder af uit het proces richting instroom? Is dat na het oriëntatiegesprek, of na één van de inlevergesprekken? c. waarom haakt de klant op dat moment af? Heeft dit te maken met de eisen die aan de klant worden gesteld waaraan hij niet wil voldoen, of heeft dit meer te maken met voorwaarden waaraan hij niet kan voldoen?; d. wat zijn de gevolgen voor de financiële- en schuldsituatie van de klant door het afhaken van de dienstverlening? Betekent niet-instroom verzwaring van de problematiek die voor de klant reden was om zich aan te melden, of vindt de klant een andere oplossing voor de problematiek? 1.3 Onderzoeksmethode Ad a.) Niet-instroom definiëren we als de groep aanmelders voor schulddienstverlening, die een half jaar na de datum van positieve indicatie voor schulddienstverlening niet zijn ingestroomd. De niet-instroom is bepaald over de periode januari 2013-februari 2014, aangezien het onderzoek is uitgevoerd op basis van een bestand dat in juli 2014 is samengesteld; om rekening te houden met de maximale instroomtermijn van 6 maanden is de uiterlijke indicatiedatum teruggerekend naar 31 januari De percentuele instroom wordt dus bepaald door het percentage klanten dat in de periode 1 januari februari 2014 een oriëntatiegesprek voerde met de KBR of VraagWijzer, en op basis hiervan positief voor schulddienstverlening werd geïndiceerd, maar zes maanden na de datum van het oriëntatiegesprek niet is ingestroomd. Om te kijken of de kenmerken van deze nietinstromers afwijken van de aanmelders die wel instromen, is via een correlatieanalyse nagegaan of, en in hoeverre, beide groepen significant van elkaar verschillen wat betreft kenmerken als geslacht, leeftijd, gezinsvorm en etniciteit. 8

9 Ad b.) Ook het moment van afhaken (na het oriëntatiegesprek of na een inlevergesprek) is vastgesteld door een analyse van het registratiebestand. Daarnaast is een analyse van de kenmerken van de klanten die in de verschillende fasen van het werkproces afhaken gemaakt met de vraag of er duidelijke verschillen zijn in het profiel van de klanten die na het oriëntatiegesprek, of na één van de inlevergesprekken afhaken; Ad c.) De motivatie voor het afhaken is vastgesteld door middel van een telefonische enquête onder een representatieve groep niet-instromers; Ad d.) Ook de vraag of niet-instroom leidt tot verzwaring van financiële problematiek, of dat de aanvrager op een andere manier zijn problemen voor de korte of lange termijn heeft kunnen oplossen is beantwoord door middel van de telefonische enquête onder niet-instromers. 1.4 Opbouw van het rapport In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van een bestandsanalyse de instroom en nietinstroom beschreven, en nagegaan welke factoren in het werkproces en welke kenmerken van de aanvragers van invloed zijn op de instroom. In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van de resultaten van de telefonische enquête vastgesteld wat de motieven van de niet-instromers zijn om hun aanvraag schulddienstverlening niet door te zetten, en welke gevolgen deze beslissing heeft voor hun schuldproblematiek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek samengevat en de conclusies geformuleerd. 9

10 10

11 2 Omvang, aard en moment van niet-instroom 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden omvang, aard en moment van instroom en niet-instroom beschreven op basis van een analyse van het registratiebestand van de KBR (REGAS). Vervolgens wordt vastgesteld wat de percentuele instroom en niet-instroom is. Vervolgens wordt besproken op welk moment niet-instromers uit het werkproces afhaken, en welke factoren hierop van invloed zijn. Tenslotte is bekeken in hoeverre sociaaldemografische kenmerken van de aanvragers van invloed zij op instroom of niet-instroom. Eerst wordt in de navolgende paragraaf kort het werkproces van de Kredietbank tot en met de inname van de aanvraag beschreven. 2.2 Het werkproces De klant meldt zichzelf of na verwijzing van een instantie (vaak maatschappelijk werk) bij de KBR op het Alexanderplein of Vraagwijzer. Dit open spreekuur vindt iedere ochtend van 8.30 tot 12 uur plaats. Als duidelijk is wat de hulpvraag van de klant is, wordt gecheckt of de klant voldoet aan de basisvoorwaarden voor dienstverlening: - via PIV wordt nagegaan of de klant staat ingeschreven bij de gemeente; - er wordt nagegaan of de klant een inkomen uit werk of uitkering heeft; - er wordt nagegaan of er andere uitsluitingsgronden zijn, zoals eerdere dienstverlening, fraude, enzovoorts. Is er op dat moment geen dienstverlening mogelijk, dan krijgt de klant in de meeste gevallen een adviesbrief mee, waarin adviezen staan waar de klant met zijn probleem naar toe zou kunnen. Met de klanten die wel aan de voorwaarden voldoen, wordt vervolgens een oriëntatiegesprek gevoerd. Het oriëntatiegesprek is een algemeen gesprek van circa een half uur waarin de situatie van de klant en diens hulpvraag globaal in kaart worden gebracht. Er wordt een globaal overzicht gemaakt van de soort en hoogte van het inkomen en van de schuldenlast en er wordt vastgesteld of er sprake is van een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende ontruiming of afsluiting van gas en licht. Daarnaast wordt de aanmelder voorgelicht over wat een eventuele schuldregeling inhoudt. Als de klant voor dienstverlening wordt geïndiceerd, krijgt deze de klantenmap mee. Hierin zitten een introductiebrief, een checklist van de informatie en bescheiden die de KBR nodig heeft om de schulddienstverlening te kunnen starten, een inlichtingenformulier waarin de gegevens van de klant moeten worden ingevuld, zoals NAW, huisvesting, inkomen, vermogen en schuldenoverzicht, een verklaring rechten en plichten schulddienstverlening en een voorbeeldbrief om crediteuren aan te schrijven voor een schuldenoverzicht. Daarnaast zitten in de map diverse brochures, waaronder Schulden 11

12 aanpakken stap voor stap (een overzicht van alle stappen die in het schulddienstverleningsproces worden gezet), De bank die geen bank is (een uitleg van wat de Kredietbank doet en niet doet) en een leaflet van de Vraagwijzer. De map wordt samen met de klant doorgenomen, en er wordt aan de klant duidelijk gemaakt wat de volgende stap in de dienstverlening is. Aan het eind van het oriëntatiegesprek wordt eventueel een afspraak met Maatschappelijk Werk gemaakt om de klant te ondersteunen in het verzamelen van informatie en documenten. Er wordt geen vervolgafspraak gemaakt voor een vervolggesprek of inlevergesprek bij de KBR; de klant mag binnen een zelf gekozen termijn terugkomen voor een eerste inlevergesprek: hierin wordt nagegaan of de gevraagde documenten er zijn, en zo niet, wat er nog moet gebeuren om het dossier te completeren. Er wordt dus ook geen termijn gesteld aan het moment dat het dossier compleet ingeleverd moet zijn. Overigens is er ook geen sprake van contact tussen bank en klant na het oriëntatiegesprek, of het moet zijn op initiatief van klant en verwijzer om zaken te verduidelijken. Dit contact komt echter sporadisch voor. 2.3 Resultaat van het oriëntatiegesprek In de onderzochte periode (januari 2013-februari 2014) waren er aanmeldingen voor schulddienstverlening. 2 In de navolgende tabel staat het resultaat van het oriëntatiegesprek dat met iedere aanmelder wordt gevoerd. Tabel 2.1 Resultaat van het oriëntatiegesprek (januari 2013-februari 2014) Aantal % Aanvraagformulier persoonlijke lening meegegeven 97 2 Geen dienstverlening vanwege uitsluitingsgronden 19 0 Geen dienstverlening, klant doorverwezen en adviesbrief mee Klantenmap meegegeven Verwijzing AMW /CVD I&S, klantenmap meegegeven Onbekend 58 1 Totaal In veruit de meeste gevallen (86%) leidt de aanmelding tot het uitreiken van de klantenmap, en dus start van de dienstverlening. In een klein aantal gevallen (2%) wordt daarnaast verwezen naar het maatschappelijk werk. Hierbij moet worden aangetekend dat volgens informatie van de Kredietbank 11% van de aanmelders bij aanmelding al wordt ondersteund door maatschappelijk werk. Deze groep vormt bij elkaar geteld (N=5.096) de klantgroep met een positieve indicatie voor schulddienstverlening. Het weigeren van dienstverlening 2 Dit zijn niet allemaal unieke aanmelders: sommigen hadden een tweede, derde of zelfs vierde oriëntatiegesprek in de onderzochte periode. Het aantal unieke aanmelders bedraagt In de bestandsanalyse nemen we het aantal casussen, en niet het aantal unieke aanmelders als uitgangspunt. 12

13 vanwege uitsluitingsgronden komt in zeer beperkte mate voor; 9% van de aanmelders krijgt om andere redenen geen dienstverlening, en wordt doorverwezen met een adviesbrief. In de onderstaande tabel zijn de resultaten uitgewerkt per team. Hieruit wordt duidelijk dat er geen noemenswaardige verschillen in de eerste indicatie optreden. Wel zien we bij het jongerenteam dat aan een grotere groep een klantenmap wordt meegegeven, omdat er relatief weinig doorverwijzingen zijn. Tabel 2.2 Resultaat van het oriëntatiegesprek per team (januari 2013-februari 2014) OT 3 JT IT 2 Totaal Aanvraagformulier PL meegegeven 2% 1% 2% 2 Geen dienstverlening vanwege uitsluitingsgronden 0% 0% 0 Geen dienstverlening, klant doorverwezen en adviesbrief mee 12% 3% 9% 9 Klantenmap meegegeven 84% 94% 85% 86 Niet ingevuld 0% 0% 1% 1 Verwijzing AMW /CVD I&S, klantenmap meegegeven 1% 1% 2% 2 Totaal N= Instroom en niet-instroom Zoals gezegd komt de klant op eigen initiatief langs voor een inlevergesprek tijdens het open spreekuur van , als deze denkt dat zijn dossier compleet is. Als dit niet het geval is, kunnen er meer vervolggesprekken plaatsvinden tot dit inderdaad het geval is. Van de aanmelders die in de onderzochte periode een klantenmap meekregen, dus positief zijn geïndiceerd (N=5.096), keerden er (=50%) terug voor een (eerste) inlevergesprek. De andere helft (2.560 aanmelders) keerden na het oriëntatiegesprek, ondanks een positieve indicatie, niet meer terug. De uitval na het eerste of daaropvolgende inlevergesprek is veel kleiner. De cijfers van instroom per fase in het intakeproces staan per team weergegeven in de onderstaande tabel. 3 De afkorting OT staat voor de ontwikkelteams; de teams van KBR binnen de verbrede Vraagwijzers in gebieden Noord, Hoogvliet, IJsselmonde en Charlois. JT is het jongerenteam. IT staat voor de integrale teams (team 1, 4 en 8) zonder specifieke doelgroep 13

14 Tabel 2.3 Instroom en niet-instroom in verschillende fasen van het aanmeldingsproces OT JT IT Totaal n % n % n % n % Geen instroom Instroom, waarvan: Instroom na 1e inlevergesprek Instroom na 2e inlevergesprek Instroom na 3e inlevergesprek Totaal In de laatste kolom is te zien dat van de aanmelders in de onderzochte periode die een oriëntatiegesprek hadden, er (=34%) binnen zes maanden instroomden. De nietinstroom volgens het zes-maandencriterium bedraagt dus 66%. De instroom in ontwikkelteams en integrale teams is vergelijkbaar; die bij het jongerenteam ligt met 26% duidelijk lager. Tussen de fasen van instroom is geen significant verschil tussen de teams: rond de helft van de geïndiceerden stroomt in na het eerste inlevergesprek, een derde tot 40% na het tweede inlevergesprek, en rond de 15% na het derde inlevergesprek. In de navolgende grafiek zijn de niet-instroompercentages weergegeven per team. Daarin is allereerst te zien dat de niet-instroom bij de integrale teams en de ontwikkelteams het laagst is. De uitval na het oriëntatiegesprek is bij de ontwikkelteams duidelijk lager dan bij de andere teams. Aan de andere kant is de niet-instroom na de inlevergesprekken bij de ontwikkelteams in vergelijking met de andere teams juist relatief hoog, met name na het eerste inlevergesprek. De niet-instroom is veruit het hoogst bij het jongerenteam; met name de uitval na het oriëntatiegesprek is substantieel hoger dan bij de andere teams. Figuur 2.1 Niet-instroom in de verschillende fasen van het intakeproces per team, in procenten van het totaal aantal aanmeldingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% Na 3e inlevergesprek Na 2e inlevergesprek Na 1e inlevergesprek Na indicatiegesprek 20% 10% 0% OT JT IT Totaal 14

15 2.5 De inlevergesprekken In de vorige paragraaf zagen we dat de klanten in de ontwikkelteams vaker terugkeren voor één of meer inlevergesprekken dan bij de andere teams. Bij de ontwikkelteams keert 58% van de geïndiceerde klanten terug voor het eerste inlevergesprek; bij de andere teams ligt dit rond tien procentpunt of meer lager. In de tabel hieronder staat een overzicht per team. Tabel 2.4 Percentage klanten dat na een positieve indicatie niet terugkeert voor een 1e inlevergesprek OT JT IT Totaal % % % % Keert niet terug voor 1 e inlevergesprek Keert wel terug voor 1 e inlevergesprek Totaal N Daarentegen is de uitval, zoals eerder vastgesteld, na de inlevergesprekken bij de ontwikkelteams relatief groter dan bij de andere teams. Rond een vijfde van de uitval bij de ontwikkelteams vindt plaats na het eerste inlevergesprek, terwijl deze gemiddeld rond 15% bedraagt. Ook de uitval na het tweede en derde inlevergesprek is bij de ontwikkelteams verhoudingsgewijs iets groter. Tabel 2.5 Moment van uitval van de geïndiceerde klanten bij wie het niet tot een aanvraag kwam OT JT IT Totaal Moment van uitval: % % % % na oriëntatiegesprek na 1e inlevergesprek na 2e inlevergesprek na 3e inlevergesprek Totaal N De reden van de uitval in de verschillende fasen kan zijn dat de klant nog onvoldoende papieren of bewijsstukken heeft ingeleverd, maar ook dat nadere informatie uitwijst dat de klant toch niet voor schulddienstverlening in aanmerking komt. Dit laatste is echter bij een minderheid het geval. In de navolgende tabel staat een overzicht van het resultaat van de inlevergesprekken. Daaruit blijkt dat in ruim 60% van de eerste inlevergesprekken de stukken nog niet compleet zijn. Komt de klant dan terug voor een tweede inlevergesprek, dan blijken in bijna 60% van de gevallen de stukken wel compleet. In het derde gesprek bedraagt dit aandeel 89%. De geregistreerde uitval vanwege andere redenen dan incomplete stukken is minimaal. 15

16 Tabel 2.6 Resultaat van de inlevergesprekken 1e inlevergesprek 2e inlevergesprek 3e inlevergesprek % % % Geen dienstverlening Stukken compleet Stukken niet compleet Verwijzing AMW/CVD I&S Onbekend Totaal N= Juist doordat de uitval na het oriëntatiegesprek bij de ontwikkelteams relatief laag is, voeren zij relatief gezien de meeste inlevergesprekken. In de navolgende tabel staat een overzicht van het aantal gesprekken dat met de geïndiceerde klanten wordt gevoerd, en het percentuele aandeel van deze gesprekken in het totaal aantal indicaties. Tabel 2.7 Aantal inlevergesprekken per team, en als percentage van het totaal aantal gesprekken OT JT IT Totaal Aantal inlevergesprekken: n % n % n % N % Totaal De ontwikkelteams voeren de meeste gesprekken per geïndiceerde klant. In de navolgende tabel staat het gemiddelde aantal inlevergesprekken per klant en per team, uitgewerkt naar klanten die uiteindelijk niet instromen en klanten die uiteindelijk wel instromen. Tabel 2.8 Gemiddeld aantal inlevergesprekken per aanmelding, uitgesplitst naar aanvragen die uiteindelijk leiden tot instroom en die niet leiden tot instroom, per team Niet-instroom Instroom Totaal OT 0,5 1,7 1,0 JT 0,2 1,6 0,6 IT 0,3 1,7 0,8 Totaal 0,4 1,7 0,8 16

17 In de laatste kolom is te zien dat in de ontwikkelteams gemiddeld het hoogste aantal inlevergesprekken per aanvraag worden gevoerd. Bij de ontwikkelteams komen de klanten wat vaker terug voor één of meer inlevergesprekken, maar dit leidt niet per definitie tot een grotere kans op instroom. Het beeld is dat de instroom bij de ontwikkelteams en integrale teams vergelijkbaar is, maar dat de inspanning gemeten in het aantal gesprekken en de doorlooptijd bij de ontwikkelteams hoger is. De instroom ten opzichte van het aantal gevoerde gesprekken (het rendement ) is bij de OT s het laagst: 38% tegen de andere teams 44%. In de onderstaande tabel staat een overzicht. Tabel 2.9 Aantal indicaties, aantal gevoerde inlevergesprekken, instroom en rendement van de gevoerde inlevergesprekken in de periode 1 januari februari 2014 Aantal indicaties Aantal gesprekken Instroom Rendement OT % JT % IT % Totaal % 2.6 Duur van het aanmeldingsproces In de onderstaande tabel staat een overzicht van de gemiddelde duur van het proces in weken voor de verschillende fasen in het proces van de aanvragers die uiteindelijk instromen. De cijfers zijn uitgewerkt per team. Tabel 2.10 Gemiddelde doorlooptijd van het intakeproces van de instromers in weken, per team Oriëntatiegesprek - > 1e inlevergesprek 1e inlevergesprek - > 2e inlevergesprek 2e inlevergesprek - > 3e inlevergesprek 3 e inlevergesprek -> Inname aanvraag Totale periode tussen indicatie en aanvraag OT JT IT Totaal N= In de laatste kolom is te zien dat de doorlooptijd tussen oriëntatiegesprek en inname van de aanvraag gemiddeld 9 weken bedraagt. De doorlooptijd is bij de ontwikkelteams een week langer dan gemiddeld; de gemiddelden bij de andere teams zijn gelijk. In de eerste kolom is te zien dat de periode tussen het oriëntatiegesprek en het eerste inlevergesprek het langst is: gemiddeld zes weken. We zien hier geen verschil tussen de verschillende teams. De wat langere aanvraagtijd bij de ontwikkelteams wordt met name veroorzaakt door de wat langere periode tussen het eerste en tweede, alsmede het tweede en derde inlevergesprek. 17

18 Er is een groot verschil in doorlooptijd tussen de instromers die binnen zes maanden instromen en de instromers die pas na zes maanden in de onderzochte periode instroomden. Dat maakt onderstaande tabel duidelijk. Tabel 2.11 Gemiddelde doorlooptijd van het aanvraagproces in weken, van de instromers die binnen zes maanden en de instromers die na zes maanden instromen, per team Periode oriëntatiegesprek -> inlevergesprek1 Periode inlevergesprek1 -> inlevergesprek2 Periode inlevergesprek2 -> inlevergesprek3 Periode inlevergesprek3 -> aanvraag Periode oriëntatiegesprek -> aanvraag Instroom binnen zes maanden OT n=1.753 JT IT Gemiddeld Instroom na zes maanden OT n=201 JT IT Gemiddeld Alle instromers OT N=1.954 JT IT Total Gemiddeld Van alle instromers, ongeacht de termijn van instroom, bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 13 weken. Eerder zagen we dat de aanvraagprocedure voor de instromers die binnen zes maanden instromen 9 weken bedraagt; voor de instromers die later instromen is dat gemiddeld 43 weken. Duidelijk is te zien dat bij de instroom na zes maanden de periode tussen oriëntatiegesprek en eerste inlevergesprek verreweg het langst is: gemiddeld 16 weken. De periode is echter in verhouding tot de totale doorlooptijd niet veel langer dan bij de instromers binnen zes maanden. 2.7 Instromers en niet-instromers naar kenmerken Er is nagegaan of de uiteindelijke instroom afhankelijk is van kenmerken als geslacht, leeftijd, gezinstype, etniciteit of de locatie waar de aanvrager woont. Om deze kenmerken te achterhalen is het registratiebestand van de KBR (REGAS) gekoppeld aan de GBA. Deze is uitgevoerd per aanvrager, dus niet naar het aantal aanvragen zoals in de vorige paragrafen. 18

19 Ruim een tiende van het aantal geïndiceerde klanten heeft een tweede of derde oriëntatiegesprek in de onderzochte periode. In de bewuste periode stonden er unieke klanten in het systeem van KBR; over deze klanten is onderstaande analyse gemaakt. Niet van al deze klanten waren de kenmerken in het GBA bekend; bij ieder kenmerk staat aangegeven over hoeveel cases de analyse is gemaakt Geslacht Van de geïndiceerden stromen wat meer vrouwen in dan mannen: 35% om 29%. Het verschil is significant. In de onderstaande grafiek staat dit weergegeven. Figuur 2.2 Instroom van geïndiceerden naar sekse Man 71% 29% Vrouw 65% 35% Niet instroom Instroom Alle geindiceerden 68% 32% N= Etniciteit Er is geen significant verband tussen instroom en etniciteit. Weliswaar stromen aanmelders van Turkse of Marokkaanse origine duidelijk minder in dan de andere etniciteiten, maar dat heeft vooral met de factor leeftijd te maken. Bij de Marokkaanse groep gaat het vooral om jongeren tot 35 jaar die niet instromen, terwijl het bij de Turkse groep juist om aanmelders van 35 tot 45 jaar gaat. 19

20 Figuur 2.3 Instroom van geïndiceerden naar etniciteit Autochtoon 67% 34% Surinaams 68% 32% Antilliaans 69% 31% Kaapverdisch 66% 34% Turks 72% 28% Marokkaans 74% 26% Niet instroom Instroom Overig niet-w esters 67% 33% Ov. EU % 32% Overig w esters 68% 32% Alle geindiceerden 68% 32% N= Leeftijd Leeftijd is sterk van invloed op de instroom. Van de jongeren tot 25 jaar stroom rond 20% in, tegen 43% van de groep in de leeftijd tussen 65 en 75 jaar. Tussen deze leeftijden loopt het aantal instromers per klasse op. Vanaf 75 jaar daalt het instroompercentage naar het gemiddelde. Dit staat verbeeld in de navolgende figuur. 20

21 Figuur 2.4 Instroom van geïndiceerden naar leeftijdsklasse % 21% % 30% % 32% % 35% % 39% Niet instroom Instroom % 43% % 32% Alle geindiceerden 68% 32% N= Gezinstype Tweeoudergezinnen stromen significant minder vaak in dan andere gezinsvormen: driekwart van de tweeoudergezinnen die zich aanmeldt, dient uiteindelijk toch geen aanvraag in. Van de paren zonder kinderen (vaak oudere echtparen) stromen er juist bovengemiddeld veel in. Dit heeft te maken met het feit dat meer dan een kwart van de Turkse en Marokkaanse groep uit tweeoudergezinnen bestaat; we zagen eerder dat deze groepen een lagere instroom laten zien dan de groepen met een andere etnische achtergrond. Kinderloze paren vinden we juist vaker dan gemiddeld in de autochtone groep. Figuur 2.4 Instroom van geïndiceerden naar gezinsvorm Alleenstaand 66% 34% Eenoudergezin 68% 32% Paar zonder kinderen 62% 39% Paar met kinderen 74% 26% Totaal 68% 33% Niet instroom Instroom 21

22 2.7.5 Gebied Geïndiceerden die wonen in Prins Alexander, IJsselmonde en Hillegersberg-Schiebroek stromen vaker in dan gemiddeld. De instroom in met name Charlois en Hoogvliet is duidelijk lager. De verschillen zijn significant. De uitkomst is opvallend, omdat in deze gebieden twee van de vier ontwikkelteams actief zijn. De instroom in Noord ligt op het gemiddelde, terwijl deze in IJsselmonde bovengemiddeld is. De verklaring moet worden gezocht in de kenmerken van de aanmelders: in Charlois vinden we relatief veel jongeren onder de aanmelders, in Hoogvliet relatief veel tweeoudergezinnen. Eerder zagen we dat deze klantcategorieën minder vaak instromen. In de onderstaande figuur staat een overzicht van de instroom per deelgemeente waarin de geïndiceerden woonachtig zijn. Figuur 2.5 Instroom van geïndiceerden naar het gebied waarin geïndiceerde woont Hoogvliet 73% 27% Charlois 72% 28% Rotterdam Centrum 71% 29% Delfshaven 70% 30% Feijenoord 70% 30% Rozenburg 70% 30% Overschie 70% 30% Pernis 68% 32% Noord 66% 34% Hoek van Holland 66% 34% Kralingen-Croosw ijk 63% 37% IJsselmonde 62% 38% Prins Alexander 62% 38% Hillegersberg-Schiebroek 61% 39% Totaal 68% 33% Niet instroom Instroom N=

23 Samenvattend Als we een regressieanalyse uitvoeren en alle kenmerken samenbrengen in één model, blijken (in volgorde van belang) leeftijd, geslacht, gebied en gezinsvorm een significante invloed op de instroom te hebben. Jongeren, mannen, aanmelders in (met name) Charlois en Hoogvliet, alsmede tweeoudergezinnen stromen minder vaak in. Deze kenmerken versterken elkaar ook: zo vinden we in Charlois meer jongeren dan gemiddeld, terwijl in Hoogvliet meer tweeoudergezinnen dan gemiddeld aantreffen. En tenslotte staan mannen in de meeste gevallen geregistreerd als het hoofd van het tweeoudergezin. Etniciteit heeft in deze analyse geen significante invloed op de instroom. 23

24 24

25 3 Achtergronden van de niet-instroom 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de achtergronden van en de gevolgen voor de niet-instroom beschreven aan de hand van de resultaten van een telefonische enquête onder nietinstromers. Uit de casussen die in de periode januari 2013-februari 2014 niet binnen zes maanden instroomden, werd middels een aselecte steekproef een groep geselecteerd van 576 aanmelders geselecteerd voor de telefonische enquête. 4 Aan deze groep klanten werd een brief gestuurd met het verzoek om deel te nemen aan de telefonische enquête. De geadresseerden kregen hierbij de mogelijkheid om bij een eventueel onjuist of ontbrekend telefoonnummer het juiste nummer schriftelijk of telefonisch door te geven. Uiteindelijk zijn er 186 interviews gerealiseerd met deze klanten die ondanks een positieve indicatie niet instroomden; dat brengt de uiteindelijke respons op 32%. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de resultaten van de telefonische enquête besproken. 3.2 Representativiteit van de geënquêteerde groep klanten Getalsmatig is de groep respondenten te klein om van een representatieve steekproef te spreken; de responsgroep vormt echter een goede afspiegeling van de onderzoekspopulatie, zodat de resultaten een redelijk betrouwbaar beeld bieden van de motieven van de aanmelders die afhaken uit aanvraagproces. Door de kenmerken van de geënquêteerden te vergelijken met die van de groep klanten die via de brief werd uitgenodigd voor deelname, is de respons gecontroleerd op selectiviteit. In de bijlage staat een compleet overzicht van deze vergelijking. Hier stellen we vast dat de responsgroep op geen enkel sociodemografisch kenmerk significant afwijkt van het totale aangeschreven bestand. Wel zien we dat klanten die volgens de registratie hun gesprek hebben gehad bij de Vraagwijzer (de ontwikkelteams) duidelijk minder hebben gerespondeerd dan klanten die van andere teams. De oorzaak hiervan is onduidelijk; wellicht speelt een rol dat de Vraagwijzers pas in het najaar van 2013 zijn gestart, terwijl de periode van onderzoek vanaf 1 januari 2013 geldt. Gezien ook het kleine aantal respondenten in de ontwikkelteams, is deze variabele niet geschikt om verder te gebruiken in de analyse van de onderzoeksresultaten. 3.3 Achtergrond van de hulpvraag De respondenten werd allereerst gevraagd waarom ze zich hadden gemeld bij het spreekuur van de KBR of de Vraagwijzer. Ruim 60% van de ondervraagden zegt zich gemeld te hebben omdat ze was achter geraakt met het betalen van haar rekeningen. Bijna de helft 4 Bij de casussen gaat het om unieke klanten; een aantal klanten had in de onderzochte periode een tweede of zelfs derde oriëntatiegesprek. 25

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick

Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord. Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Fred Reelick Verhuizingen en uitstroom onder WWB-klanten in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Januari 2011 Fred

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan

Rotterdam.nl telefoon 14 010. Wie doet wat. VraagWijzer Vrijwilligers Nibud. Maatschappelijk. werk. Ik pak mijn schulden aan Rotterdam.nl telefoon 14 010 Wie doet wat Maatschappelijk werk VraagWijzer Vrijwilligers Nibud Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Ik pak mijn schulden aan De Kredietbank Rotterdam (KBR) is

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van

Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van Gemeente Rotterdam Onderzoek & Business Intelligence (O&BI) in opdracht van Doel van het onderzoek Doelstelling onderzoeken: Meer inzicht in de werkwijze en resultaten van het FBNR, en de positie van het

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011

Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Feitenkaart Verhuizingen naar inkomen in Rotterdam op gebiedsniveau in 2010 en 2011 Op verzoek van een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft het CBS berekeningen verricht over de inkomenskenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

De bank die geen bank is

De bank die geen bank is Rotterdam.nl telefoon 14 010 De bank die geen bank is Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam De bank die geen bank is De Kredietbank Rotterdam (KBR) is geen gewone bank. Er bestaan geen geldautomaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Rotterdam 2008. Ivo Libregts

Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Rotterdam 2008. Ivo Libregts Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Rotterdam 2008 Ivo Libregts Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Rotterdam 2008 September 2008 Ivo Libregts 2008 dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid [SoZaWe],

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker 2013

De Rotterdamse marktbezoeker 2013 rotterdam.nl/onderzoek De Rotterdamse marktbezoeker 2013 Onderzoek en Business Intelligence De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer adres

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer  adres Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Van alle van toepassing zijnde gegevens dient een bewijs toegevoegd te worden aan de aanvraag. Beschermingsbewindvoerder

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 31 mei

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 rotterdam.nl/onderzoek Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 Onderzoek en Business Intelligence Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB. Nota van bevindingen

Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB. Nota van bevindingen Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB Nota van bevindingen Colofon Programma Dienstverlenende overheid Projectnaam Klantmanagersenquête Datum 16 december 2014 Nummer Nvb-Programma D 14/06c Pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd?

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd? invullen iinvullen Aanvraag Schulddienstverlening 1. Persoonsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning lid NVVK Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Januari 2012 Redactie:

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Nadja Jungmann Onoplosbare schuldsituaties Afgelopen jaren Toename aantal

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008

JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 JONGE MOEDERS IN ROTTERDAM. Stand van zaken 2008 Jo nge moeder s in Ro tterdam Stand van zaken 2008 L.P.M. van Dun en J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2008 In opdracht van

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind

Aanmeldformulier beschermingsbewind Aanmeldformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding op de juiste wijze in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie