DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014"

Transcriptie

1 Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente As GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS T F E UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare zitting van 19 juni 2014 Aanwezig: de heer Tom SEURS, eerste schepen, wnd. burgemeester de heren Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE schepenen de heren Nico KNEVELS, Michel THIJS, Valeer HOOGMARTENS, Ben KNOOPS, Erik NOTERMANS, raadsleden mevrouw Nele STEEGMANS, de heer Bjorn ULENAERS, mejuffrouw Merel CREMERS, de heer Luc LAMBERIGTS, mevrouw Mady DISTELMANS, mejuffrouw Joke DRIESSEN, de heren Jos HAUMONT en Luc NIJS mevrouw Wendy PEETERS gemeentesecretaris de heer Guido HOOGMARTENS voorzitter gemeenteraad DAGORDE: GEMEENTELIJKE REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING EN ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE DE GEMEENTERAAD: Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42. Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. Overwegende dat volgens artikel 8 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement. Overwegende dat volgens artikel 9 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement. Sp.a wenst zich te onthouden omwille van datum kermis Ter Heide. Met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen (Nico Knevels en Mady Distelmans); BESLUIT: AFDELING 1: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. De verantwoordelijke van de kermis houdt toezicht op de naleving van het kermisreglement. Het is zijn/haar plicht de kermisuitbaters die hun verplichtingen niet nakomen daarop te wijzen. De kermisverantwoordelijke is daarnaast bevoegd om de documenten met betrekking tot de kermis te controleren. Hij/zij heeft steeds toegang tot de kermiskramen (KB van 24 september 2006, art 24).

2 Wanneer de verantwoordelijke van de kermis herhaalde tekortkomingen vaststelt van een kermisuitbater, meldt hij/zij dit aan het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd brengt hij/zij de betrokken kermisuitbater van dat feit op de hoogte. Het kermisreglement zal aan de betrokken partijen kenbaar gemaakt worden via de kermisverantwoordelijke. ARTIKEL 2: GEGEVENS VAN OPENBARE KERMISSEN 2.1. Data openbare kermissen a) Kermis Ter Heide Oeleinderheide: steeds het Paasweekend op zaterdag, Paaszondag en Paasmaandag. b) Kermis Centrum: steeds de tweede zondag van september, op zaterdag, zondag en maandag. c) Kermis Statiewijk Niel bij As: steeds de derde zondag van september op zaterdag, zondag en maandag Locatie openbare kermissen De attracties worden op navolgende straten en pleinen opgebouwd: a) Beukenstraat (tussen Steenweg en Populierenstraat) b) Kerkplein (deels) + Dorpsstraat (deels) c) Parking buurthuis Statiewijk Plan Standplaatsen Het plan der standplaatsen maakt integraal deel uit van onderhavig reglement. De standplaatsen dienen ingenomen te worden volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde plan. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de volmacht om het plan van de kermissen op te stellen en aan te passen indien nodig. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de volmacht om een extra openingsdag toe te laten, om de data voor de kermissen te bepalen. Ook de data en uren van de plaatsing kunnen gewijzigd worden bij eenvoudig schepencollegebesluit. De gemeenteraad geeft bovendien de volmacht aan het college van burgemeester en Schepenen om attracties toe te laten via de spoedprocedure (zie artikel 7) en eventuele aanpassingen aan het plan van de kermis goed te keuren. Tot slot kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om het abonnement van een foornijveraar op te schorten of in te trekken (zie artikel 11) Openingsdagen en uren De foornijveraars mogen hun inrichting voor het publiek openstellen op: zaterdag zondag maandag De opening van de attracties is voorzien op navolgende uren: zaterdag om 16u00 zondag om 14u00 maandag om 14u Het sluitingsuur wordt vastgesteld op navolgende uren: zaterdag om 24u00 zondag om 24u00 maandag om 23u00. Buiten voornoemde dagen en uren mogen de inrichtingen, in functie van de openbare kermissen, niet geopend zijn voor het publiek. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de volmacht om de data en uren te bepalen en/of te wijzigen indien dit vereist zou zij. De volmachten van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen: De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om een extra openingsdag toe te laten, om de data voor de kermissen te bepalen. Ook de data en uren van de plaatsing kunnen gewijzigd worden bij eenvoudig schepencollegebesluit. De gemeenteraad geeft bovendien de volmacht aan het college van burgemeester en Schepenen om attracties toe te laten via de spoedprocedure (zie artikel 7) en eventuele aanpassingen aan het plan van de kermis goed te keuren. Tot slot kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om het abonnement van een foornijveraar op te schorten of in te trekken (zie artikel 11) Plaatsmeester De plaatsmeester, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, volgt de coördinatie (zoals het onderzoek naar de geldigheid van documenten, het opstellen en het voorleggen van het plan aan het college ) van de

3 kermis, de goede gang van zaken, praktische regelingen en schikkingen van de kermis op en hij wijst de standplaatsen aan Plaatsgeld De tarieven voor de standplaatsen maken voorwerp uit van een afzonderlijk reglement. De plaatsgelden zijn verschuldigd volgens de aard en/of oppervlakte van de attractie en niet gebonden aan een specifieke locatie. Ze moeten volledig vereffend zijn voor het openstellen van de attractie Oppervlakte De oppervlakte dient als volgt geïnterpreteerd te worden: de oppervlakte die de foornijveraar nodig heeft voor een vlotte werking van zijn inrichting, dus ook de eventuele ruimte waar de bezoekers van de attractie staan om deel te nemen aan het spel op de vermakelijkheid, met inbegrip van alle uitsprongen van de inrichting en de niet door andere inrichtingen bruikbare openbare ruimte Attractieprijs In elke inrichting moet goed zichtbaar en duidelijk leesbaar een bord aangebracht worden met vermelding van de prijs van de dienstverlening. Deze prijs is inclusief alle kosten en wordt aangeduid per rit, beurt, stuk 2.8. Algemene orde, veiligheid en hygiëne Omwille van de algemene veiligheid en hygiëne is het verboden om: vervuilde waters, oliën, vetten en andere vloei of vaste stoffen in de riolering, op het openbaar domein of elders te lozen of achter te laten. gebruik te maken van oorverdovende en oogverblindende seinen gebruik te maken materialen die tijdelijke of blijvende letsels kunnen veroorzaken de aard der inrichting te wijzigingen of andere waren te verkopen dan dewelke vergund zijn voorstellingen te geven of materialen tentoon te stellen of te verkopen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding kunnen geven enige verstoring van de openbare orde, rust, zede, veiligheid en gezondheid materialen, eetwaren of diensten aan te bieden of te verkopen dewelke niet voldoen aan de wetgeving ter zaken materialen, eetwaren of diensten aan te bieden of te verkopen buiten de attracties. de inrichtingen moeten uitgerust zijn met de nodige voorzieningen inzake brandveiligheid. De nooduitgangen van de inrichtingen voor schouwspelen moeten steeds vrij gehouden worden. De deuren moeten buitenwaarts opendraaien en in geopende toestand kunnen vastgezet worden. Trommel en draaikluisdeuren zijn verboden. Er mag niet gerookt worden. Voor het overige dienen de richtlijnen van de bevelhebber van de Brandweer opgevolgd te worden. er dient steeds voldoende doorgang vrij te zijn voor de brandweer en de hulpdiensten. De foorreizigers dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen van de brandweer. De foorreiziger dient een aanvraag tot Infrax te richten met betrekking tot het aansluiten op een door Infrax ter beschikking gestelde verdeelkast van het elektriciteitsnet. De eventuele kosten voor het elektriciteitsverbruik vallen ten laste van de foorreizigers. De vereiste keuringsattesten voor gebruikte stroomgroepen dienen op verzoek van politie of plaatsmeester getoond te worden. Toestellen die niet over de vereiste keuringen beschikken mogen niet worden gebruikt. Enkel attracties die kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet en een vermogen aanwenden van 220 Volt of 380 Volt mogen worden gebruikt. De foorkramer moet alle mogelijke voorzorgen treffen om de veiligheid van de bezoekers en gebruikers van zijn kermisinrichting te verzekeren. de foorreizigers die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd. Iedere foorreiziger is verantwoordelijk voor het proper houden van de standplaats. Voor hun vertrek moeten zij de standplaats hebben gereinigd. de foorreizigers dienen zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen. Rondom de kerk mag, tijdens de erediensten, de muziek niet storend zijn. De attracties zullen, zonder verhaal, stilgelegd worden bij bepaalde erediensten zoals o.a. begrafenissen, en dit wanneer de politie of de plaatsmeester hierom verzoekt. Het is verboden de kermisattractie te demonteren voor 8 uur volgende op de laatste dag van de kermis. De foorreizigers moeten het kermisterrein ontruimd hebben de dag na de laatste kermisdag om 14 uur. ARTIKEL 3: VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING STANDPLAATSEN 3.1. Toewijzing standplaatsen op een openbare kermis De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen: Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: aan de houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten voor eigen rekening aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de

4 machtiging als werkgever in ambulante activiteiten Bijkomende voorwaarden: de uitbater moet behoorlijk verzekerd te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 3 per abonnement Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: aan de houders van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten, indien deze uitbaters gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico s en indien het bewijs geleverd wordt dat de vestiging en de personen, die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid wanneer het een kermisattractie betreft met voortbeweging van personen aangedreven door een niet menselijke energiebron en de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie. Bijkomende voorwaarden: de uitbater dient behoorlijk verzekerd te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet menselijke energiebron betreft, dient de attractie te voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 3 per abonnement Bijkomende extra voorwaarden: geen openstaande schulden meer ten aanzien van het gemeentebestuur kunnen voorleggen van een geldig attest technische keuring in voorkomende situatie kunnen voorleggen van een geldig attest van de eetwareninspectie behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico s kunnen voorleggen van een geldige elektriciteits en/of gaskeuring beschikken over een aan de attractie/vestiging aangepast brandblusapparaat, evenals een niet vervallen keuringsattest voldoen aan het koninklijk besluit van 18 juni 2003 tot uitbating van kermistoestellen Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen wordt het aantal standplaatsen per soort attractie per kermis beperkt tot vier per onderneming. ARTIKEL 4: VERHOUDING ABONNEMENT LOSSE PLAATSEN De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: in geval van absolute noodzaak; wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (introductie van nieuwe attracties). De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

5 Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. De overnemer is verplicht om de verworven plaats in te nemen met dezelfde attractie als dewelke overlater op deze locatie plaatste. Het college van burgemeester en schepenen kan echter, in overleg met de betrokken foorreiziger, een attractiewijziging op de verworven plaats toestaan. De overnemer is verplicht, aan de hand van de nodige stavingstukken, het college van burgemeester en schepenen van de overname + datum, op de hoogte te stellen en de standplaats, op straffe van verlies, zonder onderbrekingsperiode in te nemen. ARTIKEL 5: TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN OP DE OPENBARE KERMISSEN 5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk info bord en/of, via de website De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden Onderzoek van de kandidaturen Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria: de aard van de attractie of van de vestiging; de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; de deskundigheid van de uitbater, van de «aangestelde verantwoordelijken» en van het tewerkgesteld personeel; desgevallend, de nuttige ervaring; de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing worden vermeld in een proces verbaal Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (fax of e mail) met ontvangstmelding 5.4 Opgegeven standplaats Elke standplaats die niet bezet is om uur bij de plaatsgeving van de kermis wordt beschouwd als opgegeven, behoudens in geval van overmacht. In geval van overmacht dient het College van Burgemeester en schepenen zo spoedig mogelijk en schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. De plaatsmeester kan, zonder verdere verwittiging vrij over de opgegeven plaats beschikken, zonder dat de foornijveraar hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. 5.5 Opstellen van de kermis De wagens onmisbaar voor de uitbating zullen onmiddellijk tegen de inrichting worden opgesteld. De afmetingen dienen wel doorgegeven te worden bij inschrijving. Voor de woon en vervoerwagens dient geen standplaatsvergoeding betaald. Woonwagens kunnen, indien er plaats is, worden toegelaten op de plaatsen die door de plaatsmeester worden aangeduid. De vervoerwagens zullen het kermisterrein moeten verlaten daags voor de opening van de kermis. Ze worden geplaatst op de plaatsen door de plaatsmeester of de politie aangeduid. De foorkramers moeten zich gedragen naar de aanwijzingen van de plaatsmeester, die zal bepalen wanneer de vervoerwagens ten vroegste en ten laatste op de aangeduide terreinen mogen geplaatst worden. Concrete richtlijnen met betrekking tot de aankomst en de plaatsing van voertuigen worden schriftelijk aan de foorkramers meegedeeld.

6 De foorreiziger zal over de volle breedte van zijn plaats een inrichting opstellen met een behoorlijk uitzicht. Alle dienstmededelingen op de inrichtingen moeten in het Nederlands worden aangebracht. Alle inrichtingen moeten zonder onderscheid op de aangeduide lijnrichtingen worden opgesteld, met dien verstande dat de treden voor de inrichtingen slechts maximum 60 cm mogen uitsteken en enkel mogen aangebracht worden na goedkeuring van de plaatsmeester. ARTIKEL 6: HET REGISTER OF PLAN VAN DE TOEGEWEZEN STANDPLAATSEN Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: de situering van de standplaats; de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen werd; desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toe gewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; het ondernemingsnummer; de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of op de stand plaats toegelaten is; de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld; desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. De standplaatsen worden gratis ter beschikking gesteld van de kermisuitbater en derhalve hoeft de prijs van de standplaats niet te worden vermeld in het register. ARTIKEL 7: SPOEDPROCEDURE Als, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, een standplaats vacant blijft: hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5 van dit reglement) hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden hetzij ten gevolge van hun niet bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 1. de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 3. de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen; 4. hij stelt een proces verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeld die hun kandidatuur hebben ingediend; 5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces verbaal de motivatie van zijn keuze aan; 6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt. Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. ARTIKEL 8: DUUR ABONNEMENT 8.1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Het abonnement wordt voor een eerste maal toebedeeld na de goedkeuring van onderhavig reglement, op basis van de gegevens, vergaard tijdens de afgelopen kermissen van de laatste drie jaren. Na deze eerste toebedeling worden de abonnementen verder toebedeeld op basis van de toegewezen standplaatsen voor de duur van de kermis volgens artikel 4 van dit reglement. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (artikel 10 van dit reglement).

7 8.2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de burgemeester of zijn afgevaardigde of van de concessionaris. ARTIKEL 9: OPSCHORTEN ABONNEMENT De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: a) hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het einde van de eerstvolgende kermis. Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden. b) hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de kermis. In geen geval mag een opschorting, om welke reden dan ook, drie opeenvolgende jaren overschrijden, noch kunnen binnen een periode van vijf opeenvolgende kalenderjaren meer dan drie opschortingen gevraagd worden. In voorkomende situaties wordt het toegekende abonnement automatisch en zonder recht op mogelijke schadevergoeding of wederverwerving nietig. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. De vraag tot opschorting dient te gebeuren: hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding hetzij per duurzame drager (fax of e mail) met ontvangstmelding ARTIKEL 10: AFSTAND VAN HET ABONNEMENT De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 1 van dit reglement. De opzegging gaat in bij de bekendmaking van de ongeschiktheid. De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. ARTIKEL 11: SCHORSING EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT EN ANDERE SANCTIES De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: a) omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging, b) hetzij een opschorting, om welke reden dan ook, drie opeenvolgende jaren overschrijdt, hetzij binnen een periode van vijf opeenvolgende kalenderjaren drie opschortingen gevraagd worden. c) hetzij de titularis van de standplaats nalaat het college van burgemeester en schepenen, minimum 3 maanden voor de betrokken kermis, opschorting te vragen in functie van de inneming van een standplaats op een andere, gelijktijdige, kermis waarvoor hij of zij eveneens over een abonnement beschikt d) hetzij de titularis twee opeenvolgende kermissen de nodige, geldige (keurings)attesten niet kan voorleggen of nalaat zich in regel te stellen of gevolg te geven aan de onderrichtingen van de bevoegde instanties e) hetzij de titularis zich niet houdt of wil schikken naar een of meer van de in onderhavige verordening opgenomen artikels f) hetzij de titularis zich niet houdt aan of wil schikken naar het politiereglement

8 g) hetzij de titularis zware overtredingen begaat tegen de algemene veiligheid of zedelijkheid h) hetzij de titularis vernielingen toebrengt aan het openbaar of privaat domein, hetzij met opzet, hetzij door nalatigheid i) hetzij de titularis rechtstreeks of onrechtstreeks lichamelijke letsels veroorzaakt aan derden, hetzij met opzet, hetzij door nalatigheid j) hetzij de titularis omschakelt naar een andere en/of grotere attractie dan voor dewelke een abonnement werd verkregen k) hetzij er werken dienen uitgevoerd te worden aan openbare of private gebouwen l) hetzij er werken van openbaar nut dienen uitgevoerd te worden m) hetzij door plaatsing van nuts of groenvoorzieningen, straatmeubilair of andere voorzieningen van openbaar nut n) hetzij door wijzigingen, renovatie of herinrichting van; de plein of weginrichting, de verkeerscirculatie of de verkeersstromen o) hetzij door een (definitieve) opheffing van het geheel of een gedeelte van de openbare kermis p) hetzij wanneer door werken in of rondom de kermiszone de nodige vrije ruimte niet meer beschikbaar is, waardoor de plaatsing van de kermisinrichting onmogelijk wordt q) bij afwezigheid zonder geldige reden r) niet voldoen aan het 'Reglement gebruik elektriciteitskasten s) overtredingen inzake verplichte openingsuren (art.2) t) het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd u) slechte houding van de foorreiziger tegenover de plaatsmeester, collega's of bezoekers. In de situaties 1 tot en met 4 wordt het toegewezen abonnement, automatisch en zonder recht op mogelijke schadevergoeding of wederverwerving, nietig. In de situaties 5 en volgende, beslist het college van burgemeester en schepenen of het abonnement tijdelijk dan wel definitief wordt geschorst. Het college zal de betrokken titularis steeds horen. De titularis heeft, welke beslissing ook genomen wordt, geen enkel recht op schadevergoeding. In situaties 14 en 15, zal, behalve bij dringende noodzakelijkheid, een vooropzeg van minimum één jaar gerespecteerd worden. De beslissing tot schorsing of intrekking wordt betekend: hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (fax of e mail) met ontvangstmelding De gemeente kan, bovenop het intrekken of opschorten van het abonnement, ook een administratieve boete opleggen conform: a) 1 het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement op de administratieve sancties b) 2 de door de gemeenteraad goedgekeurde de politieverordening ter beteugeling van overlast Bij een toegewezen plaats wordt verondersteld dat de kermisexploitant de plaats goed kent en verzaakt hij aan alle verhaal met betrekking tot hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden van welke hindernis ook. ARTIKEL 12: OVERDRACHT STANDPLAATS De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: a) De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; b) De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen de standplaats overlaten. In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat: de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt; de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cf. artikel 3 van dit reglement). de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. de overnemer zet de activiteiten, de attractie voort die werd gestaakt door de persoon aan wie de standplaats was toegewezen. ARTIKEL 13: INNAME STANDPLAATSEN De standplaatsen van een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders machtiging als werkgever in kermisactiviteiten 2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten

9 3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening 5) de personen die beschikken over de machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4) 6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5) De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door: 1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders machtiging als werkgever in ambulante activiteiten 2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten 3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 5) door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4) 6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever of van de houder van de machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. AFDELING 2: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Op aanvraag van een kermisuitbater Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente Van uit de gemeente Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd. ARTIKEL 2: VOORWAARDEN INZAKE TOEWIJZING EN INNAME STANDPLAATSEN De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. Afd. 1 artikel 3) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf. Afd. 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. ARTIKEL 3: DUUR MACHTIGING De machtiging wordt door de gemeente toegekend hetzij voor een bepaalde periode hetzij per abonnement Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.

10 Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. AFDELING 3: ARTIKEL 1: CONTROLE VAN DOCUMENTEN De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren. ARTIKEL 2: IN WERKING TREDEN REGLEMENT Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van Middenstand, treedt in werking bij de goedkeuring door de gemeenteraad en vervangt alle voorgaande besluiten met betrekking tot in onderhavig besluit opgenomen artikels. aldus gedaan in zitting op datum als boven namens de gemeenteraad Wendy Peeters gemeentesecretaris Guido Hoogmartens voorzitter gemeenteraad

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007.

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op art. 8 tot en met art. 10 van de wet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier,

Nadere informatie

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad Datum zitting 24/04/2008 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Aanwezig: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN pagina 1 van 13 REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12)

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) GEMEENTE GRIMBERGEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Voorzitter-Burgemeester C. Selleslagh, M. Mertens, O. Schelfhout, D. Melotte,

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, - Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 (1) ; - Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi)

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 06 SEPTEMBER 2012 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: M. CARDOEN... VOORZITTER; J. VANHULST, C. CUYPERS,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 4

Nadere informatie

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING.

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 10 september 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Dienst Vrije tijd: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen kermis@lummen.be Tel: 013/ 35 56 86

Dienst Vrije tijd: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen kermis@lummen.be Tel: 013/ 35 56 86 GEMEENTE LUMMEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; " UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING: 24 september 2015 Aanwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter Van Baelen Stijn, Schrijvers Jan, Verjans Jan - schepenen Geenen

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Dit reglement is van toepassing op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 Retributiereglement op de Novemberfoor en de kermissen, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE KERMISSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT Vaststelling van het reglement met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid om de data van de kermissen vast te leggen en om er de

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 maart 2011 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo,

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Afdeling I Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D.

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 1 JUNI 2015 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD secretariaat ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Hilaire

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

KERMISREGLEMENT AFDELING

KERMISREGLEMENT AFDELING BESLUIT: Artikel 1 Goedkeuring te hechten aan volgend kermisreglement. Artikel 2 Dit nieuwe reglement vervangt alle vorige reglementen en beslissingen. Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk. Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013.

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk. Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013. Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013. Overzicht Bijlage I : Terrassenplan Bijlage II : Artikel 52 A.R.A.B. Bijlage III : K.G.A. Bijlage IV : Aanmeerplan

Nadere informatie

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen STADSBEDRIJF DE MARKTEN EN FOREN VAN GENT REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein AFDELING 1: organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN WIJZIGING DOORGEGEVEN AAN HET FOD ECONOMIE 7-01-2014 POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING I: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein

Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein AFDELING 1: organisatie van fooractiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie