INTEGER ZIJN OF INTEGER GEVONDEN WORDEN!?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGER ZIJN OF INTEGER GEVONDEN WORDEN!?"

Transcriptie

1 INTEGER ZIJN OF INTEGER GEVONDEN WORDEN!? Een informatief boek en handvat over het begrip integriteit Het verantwoorden van genomen of te nemen besluiten

2 INTEGER ZIJN OF INTEGER GEVONDEN WORDEN!? Een informatief boek en handvat over het begrip integriteit Het verantwoorden van genomen of te nemen besluiten 2

3 Voorwoord De inspiratie voor dit boek is gevonden in bestuurders en directeuren die bedoeld of onbedoeld in de media zijn gekomen met betrekking tot integriteitsvraagstukken. Het boek is geschreven voor bestuurders, directeuren, beslissers, toezichthouders en iedereen die baat heeft bij integer zijn of integer gevonden worden. Het versterkt leiderschap en verklaart de verantwoording - integriteit - op genomen of te nemen besluiten. Dit boek is geschreven in informatieve vorm en heeft slechts tot doel het aanzetten tot nadenken. Verder wil ik graag laten weten dat de schrijver van dit boek zichzelf niet als ambitieuze moraalridder ziet. Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Een te sterke begeerte naar vooruitgang of steeds meer kan destructief zijn. Anders gezegd, mensen maken wel eens verkeerde keuzes. Door schade en schande, ontstaan uit een onbevredigbare begeerte en de wil tot vooruitgang, worden nieuwe kernwaarden zichtbaar in onze maatschappij. Maatschappelijke kernwaarden zoals integriteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Normen ageren tegen overmatige begeerte en vragen om een zorgvuldig onderbouwde uitleg van de handel en wandel van functionarissen op zichtbare posities. Normen en waarden die gaan over integriteit en het verantwoorden van je te maken of gemaakte keuzes. Integriteit vraagt om verantwoording! Als je verantwoording hebt genomen, - een actie hebt ondernomen - dan draag je namelijk verantwoordelijkheid. Het je kunnen verantwoorden is op sommige posities dan ook geen pré maar een vereiste. Verantwoording: Dit boek heeft zijn inhoud te danken aan mijn persoonlijke trainings-, coachings- en levenservaring. In mijn privésituatie, maar vooral in mijn werk diende zich regelmatig de vraag aan: wat is goed of wat is fout. De vraag wat als..? * is een filosofische vraag. Immers om goed of fout te bepalen is het wijs eerst vele uitgangspunten te bekijken en te wegen. Omdat het niet wijs is om het antwoord verschuldigd te blijven op de vraag; wat als..? is dit boek geschreven vanuit uitgangspunten en definities. Vanuit welke uitgangspunten worden keuzes en besluiten gemaakt? 3

4 * Oorspronkelijk betekende filosofie eenvoudig: liefde voor wijsheid. Dit boek is bedoeld voor functionarissen en adviseurs, die de put liever op voorhand dempen dan dat ze het kalf zien verdrinken. De inhoud kan wellicht bijdragen aan het voorkomen van imago- en gevolgschade. Dit boek bevordert bewustere communicatie en verklaart het moeilijk te bevatten begrip integer. 4

5 Inleiding: De media kunnen snel, hard en onverbiddelijk toeslaan bij een verdenking van onzorgvuldig handelen. Op vooraanstaande posities is het zich bewust zijn van integriteit geen pré maar een must. De samenstelling van dit boek is dan ook bedoeld als handvat om integer communiceren en handelen te kunnen uitleggen. Het kunnen verantwoorden van genomen of te nemen besluiten is veelal noodzakelijk. Hoe ontstaan onze te maken of gemaakte keuzes? Gaan wij bewust integer om met onze verantwoordelijkheid en verantwoording? De beschreven uitgangspunten en definities geven structuur aan de complexiteit van integriteitsvraagstukken. Integriteit is een complex vraagstuk en kent vele uitgangspunten. Stel jezelf als lezer eens de volgende vragen: 1. Wat is een sluitende definitie van integriteit? 2. Wat het doel van integer handelen? 3. Hoe kan ik keuzes beter onderbouwen? 4. Ben ik mij bewust van de complexiteit van integriteit? 5. Gelden voor primaire, secundaire of tertiaire behoeften gelijke normen? Auteursrechten MoreTrainingen & MoreProfit. De inhoud en rechten van dit boek zijn voorbehouden aan MoreTrainingen. Let op: kopiëren kan schade toebrengen aan de schrijver. Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is het vermenigvuldigen, kopiëren of delen van dit boek dan ook niet toegestaan. Integriteit is dus vereist! 5

6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Verantwoording Inleiding 1. Subjectief en objectief 2. Beweegredenen integriteit 3. Differentiëren 4. Normen differentiëren 5. Overige differentiëren 6. Risico en afwegingen 7. Tijd 8. Waarden 9. Geschiktheid en betrokkenheid 10. Taak en functie 11. Gevolgen 12. Discussie cases 13. Hoe om te gaan met integriteitsvraagstukken 14. Checklist integriteit 15. Beschaving 6

7 1. INTEGRITEIT: SUBJECTIEF VERSUS OBJECTIEF Integriteit: Subjectief versus objectief? Het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke waardering, noemen we subjectiviteit. Het tegenovergestelde is objectiviteit. Een feit is objectief als dit onafhankelijk is van de mening van individu(en). Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. De waarneming van het feit zelf is subjectief en afhankelijk van meningen, omstandigheden en uitgangspunten. 1.1 Subjectief Kun je subjectief integriteitvraagstukken afhandelen? Aan verschillende functionarissen heb ik gevraagd: Geef mij eens een sluitende definitie van integriteit. De gegeven antwoorden kwamen vaak op hetzelfde neer: Als ik het aan mezelf kan verantwoorden is het integer. De persoonlijke norm staat voor integer. Een burgemeester die integriteit staaft aan buikgevoel antwoordde: Als het goed voelt is het integer. Hier is goed gevoel dus de norm. Dan was er een uitspraak van een minister die zei dat een beetje integer bestaat niet Namen van de burgemeester en minister zijn achterwege gelaten, omdat de totale context van het gesprek niet beschreven staat. Als de omstandigheden en uitgangspunten niet volledig beschreven zijn is het wellicht niet integer om een standpunt in te nemen over deze uitspraken. 1.2 Objectief Kun je integriteitsvraagstukken objectief afhandelen? Veel bedrijven hanteren een code of conduct, een gedragscode. Als bestuurder, directeur, beslisser of toezichthouder maakt je onderdeel uit van de maatschappij waarin rollen, rechten, plichten, belangen en wensen vaak door elkaar lopen. De deelname van functionarissen aan bedrijfseconomische contexten die niet altijd even transparant te scheiden zijn. Kan de objectiviteit van integer handelen dan wel volledig gedekt worden door slechts een gedragscode? Het kunnen verantwoorden van besluiten is veelal een vereiste om de schijn van verwijtbaarheid, belangenverstrengeling of foute keuzes te vermijden. De inhoud van dit boek zal bijdragen aan meer objectiviteit en transparantie als het gaat om besluitvorming en verantwoording van integer communiceren en handelen. 7

8 Wie meer begeert dan hem betaamt, mist dikwijls wat hij had geraamd Het enige wat wij te kort komen, is schaarste Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen Wie een kluitje heeft, heeft er graag een turfje bij 8

9 2. BEWEEGREDENEN INTEGRITEIT Definities Beweegreden integriteit: hoe vinden we bewust en integer de juiste balans in het maken van immateriële en materiële keuzes? Het aantal mensen op onze planeet neemt toe en de beschikbare bronnen voor ons levensonderhoud zijn niet onuitputtelijk. We moeten dus in onze economisch gedreven wereld bewust en zorgvuldig omgaan met deze beschikbare bronnen en met onze relaties. Hoe verklaren wij integer onze keuzes en besluiten en borgen we (zakelijk) onze continuïteit en winst? Integriteit staat in relatie tot tijd en zorgdragen voor dat waar we binding mee hebben: alles wat leeft, onze planeet en het profijt. Integer communiceren en handelen kan de duurzaamheid van onze bronnen, relaties en winst bevorderen. Niet integer communiceren en handelen kan afbreuk doen aan de duurzaamheid van beschikbare bronnen, relaties en winst. Duurzaam en drie beweegredenen van integriteit. 2.1 Duurzaam Duurzaamheid kan een uitgangspunt zijn waarop een keuze wordt gebaseerd. Wat is duurzaamheid? Duurzaam in de tijd staat voor: bestendig of lang meegaand. Duurzaam in ontwikkeling, productie of onderhoud staat voor: een strategie of methode die natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput. Duurzaamheid kan ook gezien worden vanuit het perspectief relatie: integer handelen kan de duur van een relatie bevorderen. Niet integer handelen kan een relatie verkorten of in de weg staan. Bij duurzaamheidsvraagstukken kunnen zich dilemma s aandienen met betrekking tot korte of lange termijn. De uitgangspunten van duurzaamheid zijn volgens de schrijver, sociabiliteit en altruïsme. Sociabiliteit: waar hebben wij rationele- of emotionele binding mee? Altruïsme: waar willen wij in investeren en/of (emotioneel) zorg voor dragen? Een bedrijf kan met een aantal simpele toepassingen vervuiling van het oppervlakte water voorkomen, maar doet dit niet Is dit integer? 9

10 Duurzaam en drie beweegredenen van integriteit. Duurzaam omgaan met de beschikbaarheid van materiële en immateriële zaken, relaties en alles wat leeft Immateriële zaken: 1. Alles wat leeft 2. Onze planeet Mens Dier Natuur (Milieu) Materiële zaken: 3. Profijt Bedrijf Dienst Product Geld (Vooruitgang) 2.2 Recycling Wat is recyclen en waarom zouden we het doen? Recyclen is het meerdere malen benutten van grondstoffen. Recycling levert een bijdrage aan duurzaamheid. Gebruikte materialen een nieuw doel geven en opnieuw in de tijd zetten. Recycling is niet hetzelfde als hergebruik. Bij hergebruik wordt een product of productdelen opnieuw gebruikt zonder daarbij het product in delen te scheiden. Statiegeldflessen zijn een goed voorbeeld van hergebruik. Een voorbeeld van recyclen: het maken van kunstgras voor hockeyvelden uit plastic huishoudafval. Stel je kan gebruikte materialen een nieuw doel geven, maar je doet dit niet Is dat integer? 2.3 Van wieg-tot-graf Een andere vorm van duurzaamheid is productgebruik van wieg tot graf. Het principe ligt in het uitgangspunt dat afval een basisproduct is en dat afval waarde heeft. Alle gebruikte materialen zouden na hun levenscyclus in het ene product, volledig moeten worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen verlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt worden of het milieu niet belasten. Een sluitende kringloop, waarbij afval de bron is voor nieuwe toepassingen. Alle bestanddelen van een product krijgen een nieuwe bestemming dragen bij aan een nieuw doel en worden opnieuw in de tijd gezet. 10

11 Nu Hergebruik 2.1 Recyclen 2.2 Wieg tot graf 2.3 Duurzaam 2.1 Verleden Tijd Integer handelen Doel Toekomst Model MoreProfit Integriteit Situatie Een bedrijf kan voor 40% wieg tot graf toepassen, maar doet slechts aan recycling Handelen de verantwoordelijke functionarissen integer? Is hier wellicht sprake van onzorgvuldig handelen en onnodig verspillen van grondstoffen? Hergebruik, recyclen en wieg-tot-graf dragen bij aan duurzame beschikbaarheid van bronnen. Integer handelen is verantwoordelijkheid nemen op duurzaamheidsvraagstukken. Alles wat leeft, de planeet en profijt zijn vraagstukken die vaak verder reiken dan de eigen (organisatie)doelen. De drie uitgangspunten kunnen zowel een emotionele als rationele waarde vertegenwoordigen. Praktisch komt het maken van keuzes altijd neer op de afweging tussen de volgende drie punten. Jezelf bewust zijn van deze drie uitgangspunten kan helpen bij het maken van transparante en integere keuzes. 1. Alles wat leeft; het collectief, het individu, zakelijk en privé 2. Planeet; planeet/milieu 3. Profijt; opbrengst/winst/bezit/voortuitgang 11

12 Andere heren andere wetten Uit zijn rol vallen Hoge bomen vangen veel wind 12

13 3. DIFFERENTIËREN Definities Integriteit en transparante besluitvorming. Rollen en context kennen vele verschillen en vormen. Dagelijks communiceren en handelen we namelijk binnen verschillende rollen en contexten met elk -eigen normen en waarden. Denk maar eens aan alle zakelijke en privé aangelegenheden waar we ons dagelijks mee bezig houden. Hoe transparant en bewust maken wij onze keuzes? Om transparantie in gesprekken te stimuleren en te verduidelijken kan vasthoudendheid op uitgangspunten als rol, context, situatie, actie, belang en doel een zeer verhelderende werking hebben. Bij het verantwoorden van onze acties dienen de uitgangspunten waarbinnen is gehandeld duidelijk te zijn om integriteit te kunnen bepalen. De verschillende rollen en contexten kennen immers ieder eigen normen en waarden. Daar waar - in de tijd - rollen, belangen en contexten elkaar overlappen kan een risico van belangenverstrengeling ontstaan. Voorbeelden van rollen, contexten, situaties en acties: Rollen Contexten Situatie Actie Ondergeschikte Beoordelingsgesprek Een beoordeling Schelden Voorzitter Vergadering Ziek Afraffelen Vriend Niet rokersruimte Rook Roken Chauffeur Snelweg Nat wegdek Te hard rijden Moeder Werk Geen oppas Afwezigheid Zus of broer Directieoverleg Verschil van visie Geen mening geven 3.1 Functie Organisaties hanteren taak- en functieomschrijvingen. Een functie is iets anders dan een rol. Een functieomschrijving is het kader waarbinnen iemand mag handelen en communiceren. Een functieomschrijving draagt bij aan transparantie. Een functieomschrijving kan gezien worden als een norm of kader. Een functieomschrijving bevat minimaal de titel van de functie. Dit is vaak een algemene term, zoals hoofd inkoper, financieel directeur etc. Een goede functieomschrijving is een normbepaling die de functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verduidelijkt. 13

14 3.2 Rollen differentiëren Je rol is bepalend voor de norm en de norm is bepalend voor integriteit. Een rol is niet gelijk aan een functie. Wat veelal niet in een functieomschrijving staat beschreven zijn rollen. De sociale rol van een persoon is de positie die een persoon aanneemt of moet aannemen binnen een sociale context. Een rol kent een minder duidelijk kader dan een functie. Rollen binnen een functie maken een essentieel onderdeel uit van integriteitbepaling, transparantie en de afweging van integere keuzes en beslissingen. Welke functie en rollen bekleedt iemand en welke norm is leidend tijdens de besluitvorming? Zakelijke rollen laten zich wellicht nog wel op papier vertalen. De dagelijkse praktijk kent de moeilijkheid dat privé en zakelijke rollen zich moeilijker laten scheiden. Regelmatig komt het voor dat zakelijk overleg en besluitvorming plaatsvindt buiten werktijd en tijdens een privé aangelegenheid. Functie 3.1 Rollen 3.2 Verleden Norm Integer handelen Context Toekomst Situatie 5.2 Om te kunnen bepalen welke normen gelden, moeten eerst de rol, context en situatie worden vast gesteld. Voorbeelden van rollen in het bedrijfsleven: - Collega - Meerdere - Gelijke - Vriend...? 14

15 Aan je laars lappen Controle is de moeder van alle zekerheid Vertrouwen is goed, controle is beter Niet door de beugel kunnen Boven de wet staan 15

16 4. NORMEN DIFFERENTIËREN Definities en cases 4.1 Normen differentiëren Er zijn vele verschillende normen die je kunt differentiëren. Welke normen gelden eigenlijk bij het bepalen of iemand wel of niet integer handelt? Normen gelden zowel voor privé als zakelijke functies en rollen. Functie, rollen en contexten lopen vaak door elkaar. Toch kent iedere functie, rol en context zijn eigen geschreven of ongeschreven norm. Normen zijn niet altijd beschreven of rationeel en kunnen ook vanuit gevoel en emotie geuit worden. Het overtreden van een norm kan leiden tot integriteitsvragen. Jezelf bewust zijn van je functie, rol en context is dus belangrijk om handelen en communiceren te kunnen verantwoorden. 4.2 Beschreven normen Iedere rol en functie kent zijn eigen beschreven normen. Wat zijn eigenlijk beschreven normen? Beschreven normen juridische, financiële en inhoudelijke zijn opgesteld in documenten die ons vertellen hoe te handelen. Denk hierbij aan wetten en regels, vastgelegd door publieke- of private organisaties. Soms zijn deze normen publiek toepasbaar, soms slechts geldend als intern induvidueel- of collectief kader. Zonder norm kan er geen oordeel zijn over goed of fout, over integriteit. Voorbeelden van rationele veelal beschreven - normen zijn: - Opleiding / Hbo-diploma - Contractafspraken / Arbeidsovereenkomst - Toelatingseisen / 5 jaar ervaring - Functieomschrijvingen / Beschrijving van o.a. bevoegdheden - Wetgeving / 120 kilometer per uur op de snelweg - Gedragscode voor bestuur / Bestuurlijke norm - Gedragscode / Organisatie norm - Handleiding / Gebruiksaanwijzing kettingzaag - Certificering / Bedienen van een heftruck - Verklaring Omtrent het Gedrag / Vrij van (bepaalde) strafbare feiten - Personeelshandboek / Huisregels van de organisatie - Inschrijving K.v.K / Geregistreerde onderneming - Protocol / Vastleggen van afspraken 16

17 Veiligheid en zekerheid worden ontleent aan bestaan van normen. Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen, ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen zijn altijd reactief normen zijn een zekerheidsreflex en worden meestal opgesteld als antwoord op een negatieve waardering. Normen bieden geen zekerheid dat overtredingen niet zullen plaatsvinden, ze geven slechts aan waar de grenzen voor overtredingen liggen. Veiligheid bereiken we als normen aantoonbaar en keer op keer worden bereikt. Veiligheid en zekerheid hangt op deze manier samen met een mate van goed gevoel en voorspelbaarheid. Normatieve vraagstukken Het volgende vraagstuk is een normatief vraagstuk omtrent snelheid: Mijn vrouw is ernstig ziek, heeft volgens de arts uitdrogingsverschijnselen en is alleen thuis. Zij is niet mobiel en kan zichzelf niet redden. De hele middag heeft zij al niets kunnen drinken. Mag ik op de snelweg, waar 120 kilometer per uur is toegestaan, 130 kilometer per uur rijden om iets eerder thuis te zijn? Gevoelsmatig zullen velen mijn snelheid accepteren, mits Welke normen gelden als het gaat om (over)leven en eerste primaire levensbehoeften? Een ander normatief vraagstuk gaat bijvoorbeeld over een diploma. Een diploma is een schriftelijke verklaring van een bepaalde mate van bekwaamheid en kennis. Een solliciterende therapeut heeft geen volwaardig diploma, maar is wel vanuit referenties aantoonbaar vaardig en in bezit van een overdaad aan kennis. Een andere solliciterende therapeut heeft wel een diploma, bezit ook veel kennis, maar heeft aantoonbaar veel fouten gemaakt. Welke van de twee therapeuten zal de directeur aannemen? Welke eisen stelt de wet aan de invulling van deze functie en welke eisen stelt de cliënt aan zijn behandeling? 17

18 Vroeger, toen kuilen nog dalen waren Een oud paard van stal halen Een oud voerman hoort nog graag het klappen van de zweep 18

19 HISTORISCH GEGROEIDE NORMEN 4.3 Ongeschreven normen Ongeschreven normen zijn veelal maatschappelijk gegroeide culture normen. Maatschappelijke normen zijn meestal niet beschreven in gedragscodes of functieomschrijvingen. De maatschappelijke of persoonlijke norm lees waardering is veelal de spreekbuis van de publieke opinie. Deze waardering kan zich ook laten gelden via de gedrukte pers of internet of andere media. Maatschappelijke en ongeschreven normen hebben te maken met culturele uitgangspunten altruïsme (naastenliefde, waar hou je van of wat wijs je af?) en sociabiliteit (je met iets of iemand verbonden voelen of met iets of iemand binding hebben). Bijvoorbeeld: je blijft met je handen van andermans spullen af. Hier wordt de norm dus bepaald door een zekere mate van verbondenheid op basis van altruïsme en sociabiliteit. Voorbeelden van maatschappelijk emotionele - en ongeschreven - normen zijn; - Goed gevoel (acceptatie) - Inzet (motivatie) - Verwachting (hopen en wensen) 4.4 Ethiek Ethiek houdt zich bezig met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren. Centraal daarbij staat wat moreel goed is, of niet. Ethiek draait om beoordelen. Ethiek gaat over waarden en normen versus (probleem)situaties en oordeelsvorming. Ethiek is het vinden van het antwoord op de vraag: was het goed en was het verantwoord?. Ethiek is veelal de nabeschouwing op communiceren en handelen. 4.5 Moraal Moraal staat voor de bezinning over wenselijke gedragingen. Wenselijke gedragingen zijn cultuur-afhankelijk en historisch ontstaan. Moraal wordt in hoge mate bepaald door de huidige normen van de samenleving. Het begrip moraal geeft aan wat in de maatschappelijke context als correct en wenselijk wordt gezien. Moraal kan gezien worden als de voorbeschouwing op het communiceren en handelen. 19

20 4.6 Cultuur: S x A = C Sociabiliteit x Altruïsme = Cultuur Cultuur is de optelsom van gedragingen (van een bevolkingsgroep?). Cultuur is de dynamiek van de samenleving, de groep. De tegenstelling is dus het individu of de eenling. Cultuur is bepalend voor de waardering die wij geven aan bepaalde normen en waarden. De meest eenvoudige uitleg van cultuur is in de ogen van de schrijver: sociabiliteit en altruïsme. Sociabiliteit staat voor: de samenleving. Altruïsme staat voor: houden van en accepteren. Tegengesteld: waar houden wij niet van, wat wijzen wij af? Culturele normen en waarden kunnen verschillen op diverse punten: - In de tijd - Per plaats - Per cultuur - Per situatie - Per subcultuur Sociabiliteit: (de context van cultuur) - De samenleving - De groep - (Het individu) Altruïsme: (de waardering van cultuur) - Naastenliefde (onbaatzuchtig) - Houden van (normatief: waarde versus norm = waardering) 20

21 Beschreven en onbeschreven normen: ethiek, moraal en cultuur zijn normatief en maken onderdeel uit van de maatschappij. Situatie Normen Ethiek 4.4 Moreel Cultuur Context Verleden Integer handelen Doel Toekomst Model MoreProfit Integriteit 4.7 Case idee nieuwe ontwikkeling De directeur Piet Pieters van een vleesfabriek is uitdrukkelijk door de raad van bestuur van de holding, in de persoon van Hendrik Vermeer verboden om zijn idee betreffende nieuwe ontwikkelingen (een tweede merk met duurdere grondstoffen) te delen met de worstmakerij, een ander bedrijfsonderdeel van de holding. Hendrik ziet het idee van Piet namelijk niet zitten. Het idee van Piet zal de kostprijs opjagen en de marges staan al onder druk. Ook de categoriemanager Willem-Jan Kerkrade en tevens goede vriend van Hendrik hebben aangegeven het een slecht idee te vinden. In de functieomschrijving van Piet Pieters staat expliciet beschreven dat hij alleen bevoegd en verantwoordelijk is voor het eigen bedrijfsonderdeel. Hendrik heeft Piet hier in een overleg ook nog eens nadrukkelijk op gewezen. Piet is tegendraads en werkt zijn ideeën voor het nieuwe receptuur toch uit en deelt dit met de worstmakerij binnen de holding. De worstmakerij gaat er mee aan de slag en maakt er binnen een maand al een groot financieel succes van. Het succes van de nieuwe worst streeft qua winst en aantallen alle bestaande producten voorbij. Een succes waar de holding nog 21

22 lang van kan profiteren. Piet had de juiste visie en de markt goed ingeschat. Toch heeft hij buiten zijn contractuele bevoegdheid gehandeld en de waarschuwingen van het bestuur naast zich neer gelegd. Piet was niet integer ten aanzien van zijn functieomschrijving, maar wel bekwaam. Had Hendrik Piet vanwege het voorval moeten ontslaan of na behaald succes moeten belonen? Je kunt dus niet integer zijn en toch bekwaam handelen? Ja, de directeur heeft de norm van zijn functieomschrijving overtreden niet integer en was toch financieel waardevol voor de totale holding. Is vooruitgang lees de begeerte naar meer of beter soms non-conformistisch en staat het gelijk aan het uitdagen en oprekken van grenzen, regels en wetten? 22

23 Appels met peren vergelijken De wereld gaat op en neer, zei de vos, en hij zat op de zwengel van de pomp Of men van de kat of de kater gebeten wordt 23

24 5. OVERIGE DIFFERENTIËREN 5.1 Contexten differentiëren Contexten: Om over integriteit te kunnen oordelen dienen we de context van een beslissing te kennen. Contexten hebben eigen normen. Als bezige bijen zitten we niet stil. De contexten waarin we ons fysiek of in gedachten begeven variëren. Formeleen informele context zijn bijvoorbeeld: klantgesprekken, vergaderingen, de golfbaan, congressen, de business club, etc. Binnen de verscheidenheid van contexten is de kans groot dat er verschillende waarden, waarderingen, normen en belangen gelden. Het bepalen van de context is daarom belangrijk bij het bepalen van integriteit. Bij het overlappen van contexten ligt belangenverstrengeling op de loer. Voorbeelden van contexten zijn: - Bilateraal overleg? - Buitenland - Congres - Netwerkbijeenkomst - Presentatie - Vergadering - Vliegreis - Verkoopgesprek - Ziekbed Een voorbeeld van een context is een vergadering. Een vergadering is een zakelijke bijeenkomst voor een selectief gezelschap. De inhoud hiervan wordt veelal door een agenda bepaald. Wat als je zaken bespreekt welke niet op de agenda staan en je nog niet bent aangekomen bij het agendapunt; wvttk? De vergadering en agendapunten zijn dus in dit geval bepalend om iets te vinden van iemands communiceren en handelen. 5.2 Situaties differentiëren Situaties: Welke omstandigheden waren of zijn bepalend voor de situatie? De interpretatie van een gebeurtenis vindt plaats op basis geïnternaliseerde uitgangspunten. Een situatie kan afhankelijk van de context waarin deze plaatsvindt op verschillende manieren worden beleefd en uitgelegd. De uitleg van deze beleving 24

25 zal veelal afhangen van de beleving zelf en van de interpretatie van belang en norm. Betrokkenen kunnen aan eenzelfde situatie dus verschillende waarderingen toekennen (subjectief). Eigenbelang speelt hierbij bewust of onbewust een belangrijke rol. Om integer handelen te kunnen bepalen is het belangrijk om te weten: Wat waren de omstandigheden ten tijde van de situatie? Welke uitgangspunten waren of zijn bepalend voor de situatie? 5.3 Belangen differentiëren (emotioneel) Belangen zijn minder concreet dan doelen. De reden van een belang wordt vaak vertaald naar een te behalen doel of voordeel. Belangen worden bestendigd door het willen bereiken van een vorm van baten, een voordeel (wilskracht). Zakelijke-, persoonlijke-, rationele- of emotionele redenen (uitleg) die mensen hebben bepalen of zij in een bepaalde situatie vóór of juist tegen een bepaalde oplossing te kiezen. Een oplossing die wel of niet een (collectief) belang of voordeel dient. Wiens belang of voordeel wordt bij de gemaakte keuze gediend: het individuele belang of het collectieve belang? Een vraag die zeker moet worden gesteld om integer handelen te kunnen bepalen. Als belangen en intenties niet worden uitgesproken, kan je een belang of een intentie zien als een (verborgen) agenda. Belangen zijn niet concreet en meetbaar, doelen en doelstellingen wel. 5.4 Doelen differentiëren (rationeel) Een doel, een mikpunt of bestemming is hetgeen een persoon in de toekomst wil bereiken (realiseren). Een doel staat in relatie tot de tijd. Doelstellingen zouden zo concreet mogelijk geformuleerd moeten worden kwantificeren en kwalificeren - om het eindresultaat vast te leggen. Mensen, middelen en materialen kunnen ingezet worden om doelen te behalen. Ambitie en belang lees de wil is veelal de bijdrage om een doel te bereiken. Uitgangspunten voor het vastleggen van doelen: - Aantallen - Detailomschrijvingen - Tijd - Kaders 25

26 Vaak maken we van onze gesprekken een onbedoelde spaghetti. Het loyaal zijn aan duidelijke uitgangspunten bevordert de transparantie van communiceren en handelen en maakt een mogelijk vraagstuk van integriteit duidelijker. Waar praten we over: - Waartoe, welk doel - Waarom, wiens of welk belang - Hoezo, de situatie - Wat, de actie - Waar, welke context/omgeving - Wie, welke functies en rollen - Welke waarden en normen gelden Actie 10.1 Situatie 5.2 Norm Verleden Waarde Integer handelen Doel 5.4 Toekomst Model MoreProfit Integriteit Belang

27 5.5 Case bedrijfsdivisie verdwijnt Manager [functie] Jan krijgt in een MT-vergadering [context] te horen [actie] dat een divisie van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is over acht maanden verdwijnt [situatie]. In de vergadering is uitdrukkelijk aangegeven dat dit bericht vanuit concurrentieoverwegingen [belang] niet naar buiten mag komen. Op de betreffende divisie die gaat verdwijnen werkt Klaas, de beste vriend [rol] van Jan. De arbeidsmarkt is slecht [waardering] en de werkloosheidcijfers [norm] liegen er niet om. Klaas vertelt Jan tijdens een vriendschappelijk spelletje golf [context] een huis [materiele waarde] te hebben gekocht [actie] met een tophypotheek [waardering]. Ook vertelt Klaas tijdens dat zijn vriendin in blijde verwachting is [situatie] van een tweeling. Hoe zou Jan handelen tijdens een vriendschappelijk [immateriële waarde] spelletje golf waarbij het belang van Klaas zijn baan al duidelijker wordt? Kan Jan met dit dilemma nog integer handelen? 27

28 De kruik gaat zo lang te water tot ze barst Niet over een nacht ijs gaan Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen 28

29 6. RISICO EN AFWEGINGEN Definities Het nemen van een besluit brengt altijd een risico met zich mee. We nemen namelijk altijd besluiten aangestuurd door onze behoefte aan begeerte naar profijt en vooruitgang. Hoe groter de impact van een besluit, hoe groter het risico van imagoschade. 6.1 Begeerte Begeerte is een sterke wens of hunkering naar een persoon, object of situatie. Begeerte uit zich in het willen bezitten of bereiken van iets. Het is de versterkte vorm van belang. Begeerte is het uitgangspunt van vooruitgang en evolutie. Het is het fundament van elke succesvolle economie. Daarnaast is begeerte de wil dan wel de wilskracht de meest universele menselijke eigenschap. Een teveel aan begeerte kan ontaarden in risicogedrag door krachtuitoefening op de norm. Begeerte kan een aanval doen op en een bedreiging zijn voor de norm. Het oprekken van de norm of normoverschrijding kan leiden tot integriteitsvraagstukken. Als een verantwoordelijke bevoegd is voor het vaststellen van de norm en daarmee het eigen doel kan dienen kan begeerte eenvoudig leiden tot het overschrijden van een norm. Controle! 6.2 Borgen en controle Borging is een onderdeel van controle. Borging omvat het in stand houden en bewaken van dat wat is bereikt of wat bereikt moet worden. Borging is ook het expliciet beschrijven van na te komen afspraken, grenzen en verwachtingen. Wie is bevoegd en verantwoordelijk voor het in stand houden en controleren van alle relevante afspraken, normen? Het overschrijden of negeren van normen, grenzen en afspraken kan aangeduid worden als niet integer. Controle! 29

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie