Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn?"

Transcriptie

1

2 WIE WIL ER NOU NIET ZELFREDZAAM ZIJN?

3 Richard de Brabander Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in dit boek zo juist en actueel te maken als kan. Auteur of uitgever kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke nadelen die lezers door eventuele onvolkomenheden in het boek zouden ondervinden.

4 Inhoud Woord vooraf deel I Inleiding Richard de Brabander Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid Antwerpen - Apeldoorn Garant blz. 24 cm ISBN D/2014/5779/13 NUR 758 Ontwerp omslag en binnenwerk: René de Haan, Den Haag / renedehaan.net Omslagfoto: Dorothee Peters Verzorging manuscript: Michelle Bax-Driehuijs Richard de Brabander & Garant-Uitgevers nv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever. Garant Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen Koninginnelaan 96, NL-7315 EB Apeldoorn 1. De normatieve sprong 2. Methode: discourstheorie deel II Niet leunen, maar steunen De (re)productie van zelfredzaamheid Inleiding 3. Van zelfontplooiing naar zelfredzaamheid 4. We zijn gewaarschuwd 5. Je moet wel op een bepaalde manier zelfredzaam zijn deel III De verbeelding van autonomie Deconstructie van een zelfgenoegzaam ideaal Inleiding 6. Hoe de invulling van autonomie tot een impasse leidt 7. Het geïdealiseerde zelf Epiloog: Discours en ethiek Bijlage Geraadpleegde literatuur Dankwoord 5

5 Woord vooraf We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom. Slavoj Žižek Dit boek is in meerdere opzichten een vervolg op Van gedachten wisselen. In dit boek, waarvan in 2013 een tweede herziene druk verscheen, introduceer ik voor studenten sociaal werk hoe filosofen denken over thema s als geluk, rechtvaardigheid, macht, vrijheid, menswaardigheid en kennis. Behalve dat het mij zinvol lijkt dat zij nadenken over deze thema s die voor hun werk van belang zijn, heeft dit boek ook tot doel, ik citeer mijzelf, studenten en professionals te laten delen in de verwondering en de zelfoefening van het denken waarin niets meer vanzelf spreekt (De Brabander, 2013: 12). Sinds Plato heeft de filosofie tot taak te breken met de heersende en gangbare opinies die het losse cement van ons bestaan vormen. Filosofie bevraagt wat vanzelf spreekt, en dat brengt behalve verwarring soms ook irritatie teweeg. Maar Van gedachten wisselen eindigt waar het voor mij pas begint. Sinds mijn studie filosofie ben ik gefascineerd door en schrijf ik over het werk van Friedrich Nietzsche en naoorlogse Franse filosofen als Michel Foucault, Gilles Deleuze en Jacques Derrida en recentelijk Alain Badiou en Jacques Rancière. Hun werk vormt voor mij een onuitputtelijk bron van inspiratie. Zij laten ieder op eigen wijze zien hoe bepaalde ideeën onze samenleving gaan domineren en als vanzelf gaan spreken. Waar ik in Van gedachten wisselen stilhoud, daar zet ik nu door. Maar dit boek gaat niet over Franse filosofie. Het gaat wel over de vraag hoe in de praktijk van het sociaal werk de centrale waarden waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) zich baseert zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid een dominante betekenis krijgen en als vanzelf gaan spreken en gewoon worden. 6 7

6 Een indicatie voor deze vanzelfsprekendheid is dat kritische deskundigen het nagenoeg onmogelijk vinden tegen zelfredzaamheid te zijn en dat voor een dergelijke kritiek zelfs enige moed nodig is: Wie kan er immers tegen een zelfredzame patiënt zijn? Misschien eerlijker: wie zou er tegen durven zijn? (Peeters & Cloïn, 2012: 21). En inderdaad, wie wil er nou niet zelfredzaam zijn, wie wil niet bepalen hoe hij zijn leven wil inrichten? De moeilijkheid deze waarden te kritiseren komt niet voort uit een gebrek aan kennis van de kant van critici. Evenmin uit de angst hun baan te verliezen. Die moeilijkheid heeft alles te maken met het feit dat wij althans in het westen onszelf sinds de achttiende eeuw hebben leren begrijpen als een autonoom subject. De mens, aldus de verlichtingsfilosoof Immanuel Kant, moet zich van zijn verstand bedienen zonder leiding door de ander. De autonome mens is mondig. Populair gezegd: Dat bepaal ikzelf wel. Emancipatie is daarvan een maatschappelijke en politieke manifestatie. Onmondigheid is het gevolg van luiheid en een gebrek aan moed. De tegenstelling die Kant hier naar voren brengt beheerst tot op de dag van vandaag het denken over zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. De gevleugelde uitdrukking Niet leunen, maar steunen, waarmee het tweede kabinet Balkenende haar visie op de wmo samenvat, spreekt wat dit betreft boekdelen. Een kritiek op eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt nog eens bemoeilijkt doordat die kritiek deze waarden vooronderstelt. Getuigen critici niet juist van de moed te denken? Kritiek op de mantra van zelfredzaamheid kan daarom makkelijk als tegenstrijdig, ja zelfs als hypocriet worden afgedaan. Maar in plaats van de kritiek als huichelachtig af te serveren lijkt het mij zinvoller deze hypocrisie serieus te nemen en ons af te vragen wat zij impliceert. Juist dat kan ons op het spoor brengen van de manier waarop de betekenis van zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zich als een vanzelfsprekendheid articuleert. De hypokritiek is in de woorden van filosoof Henk Oosterling een kritiek die zichzelf ondermijnt in het besef dat ze even noodzakelijk als onmogelijk is (Oosterling, 2000: 13). In het licht van een doel-middelrationaliteit die het spreken in het sociaal werk beheerst is dit een ongerijmde manier van denken die enkel tot inconsistenties leidt. Een van de vooronderstellingen in dit boek is dat wat wij als vanzelfsprekend en als natuurlijk beschouwen het resultaat is van hoe wij de werkelijkheid articuleren. Eenvoudig gezegd, wij brengen orde aan in de chaos, en beschrijven die orde vervolgens als iets dat onafhankelijk van onze ordening bestaat. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat heb ik eraan. Wat heeft het voor nut om mij af te vragen wat zelfredzaamheid betekent?. Die vraag is mij verscheidende keren gesteld en het antwoord daarop heeft mij herhaaldelijk parten gespeeld. Laat dit vooraf duidelijk zijn: deze studie reikt geen gereedschap aan waarmee sociaal werkers de klus in een handomdraai beter kunnen klaren. Maar dit betekent beslist niet dat deze studie haaks staat op praktijkonderzoek dat is gericht op de ontwikkeling van professionals in relatie tot de kwaliteitsverbetering van de eigen beroepspraktijk. Juist op dit punt houd ik stand. Want indien sociaal werk een normatieve professionaliteit is en de sociaal werker een reflective practioner, dan, zo luidt mijn stelling, vereist dat minstens de bereidheid om de eigen denkgewoonten kritisch te bevragen en zich kritisch te verhouden tot het dominante discours dat de praktijk van het sociaal werk zowel mogelijk maakt als beperkt. Want, als dat wat wij als werkelijk en natuurlijk beschouwen het effect van ordening is, dan is dat tegelijkertijd ook het effect van uitsluiting. Iedere ordening stelt grenzen en sluit daarmee onvermijdelijk uit. Zodra we een grens trekken, creëren we een binnen en een buiten. Problematisch wordt het wanneer die grenzen worden gerechtvaardigd op basis van de orde en tegenstelling die zijzelf creëren. Dat is een blijk van zelfgenoegzaamheid: een immanente rechtvaardiging die geen verklaring meer behoeft. Zelfredzaamheid is een van de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Burgers moeten zichzelf kunnen redden en niet leunen op de overheid. Het versterken van de zelfredzaamheid wordt ongetwijfeld gemotiveerd door bezuinigingen op de kosten van zorg en welzijn. En het valt niet uit te sluiten dat het idee van zelfredzaamheid en de daarmee samenhangende waarden van eigen regie en eigen verwoordelijkheid worden misbruikt om deze noodzakelijke bezuinigingen als wenselijk te rechtvaardigen. 8 9

7 Maar hiermee hangt een andere, in de woorden van Roland Barthes, mythische bezuiniging samen. De mythe bezuinigt op de complexe werkelijkheid, zij toont een wereld die baadt in vanzelfsprekendheid, waarin de dingen eruit zien alsof ze vanzelf betekenen en waarvan de evidentie steeds opnieuw herhaald wordt. Daarom verklaart de mythe niet en behoeft zij geen uitleg. Zij constateert en neigt tot het spreekwoordelijke en stelt de werkelijkheid voor als een geheel van essenties in plaats van als een geheel van menselijke relaties in hun maatschappelijke structuur (Barthes, 1975: 289). Niet het streven naar zelfredzaamheid is problematisch. Problematisch is, dat zelfredzaamheid een mythe is geworden. Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? Deze studie is een poging deze mythische bezuiniging te beschrijven en te laten zien dat achter de begrotingspolitiek een biopolitiek schuilgaat: een politiek die, zonder dat we daar erg in hebben, ons dagelijks leven wil beheren. Deze biopolitiek wordt niet door een kwade genius van bovenaf opgelegd. Zij werkt via een geheel van uitspraken, wervende campagnes, maatregelen, trainingen, technieken en methodieken die zelfredzaamheid en eigen regie als vanzelfsprekende waarden (re)- produceren. Dit beheer van het leven lijkt geheel in tegenspraak met een politiek die nu juist in het teken staat van zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Mijn stelling is dat het streven naar zelfredzaamheid eerder verhult dat ons leven wordt beheerd en de illusie wekt dat we het in eigen beheer hebben. Wat is de betekenis van zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid als we worden gedwongen te leven alsof we ons leven kunnen bepalen en vrij zijn? Dit essay biedt geen panacee voor problemen, maar hopelijk wel inzicht in hoe het probleem van zelfredzaamheid en eigen regie wordt gesteld en hoe het antwoord op dat probleem als noodzakelijk én wenselijk, dat wil zeggen als vanzelfsprekend, wordt gepresenteerd. Dat zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid gedeeld worden en heersen, betekent niet dat zij noodzakelijk en wenselijk zijn. Het betekent alleen dat zij de praktijk normeren en inkaderen. Beseffen we eenmaal hoezeer ons waarnemen en oordelen onopgemerkt (be)- geleid worden door wat we als vanzelfsprekend aannemen en dat de werkelijkheid het resultaat van ordening is, dan wordt de blik geopend voor nieuwe mogelijkheden en betekenissen die thans worden uitgesloten. Dit lijkt mij reden genoeg om kritisch te kijken naar de mantra van zelfredzaamheid en hoe die doorwerkt in de symbolen, metaforen en interpretatiekaders van waaruit de praktijk van het sociaal werk betekenis krijgt. Reflectie wordt door mij ruimer opgevat dan een tool waarmee we op onszelf en op ons handelen terugblikken. Reflecteren met behulp van een tool houdt in dat we aan de hand van bestaande, voorgeschreven normen onszelf de maat nemen en beoordelen of we volgens de nieuwe kwaliteitseisen werken. Maar reflecteren is meer dan bepalen. In de lijn van eerder genoemde Franse filosofen bestaat voor mij reflecteren erin dat we in een situatie waarin die maatstaven, regels of criteria hun betekenis verliezen, nieuwe maatstaven, criteria en regels moeten ontdekken, zonder dat we op de oude kunnen terugvallen. Reflecteren is niet gericht op het rechtvaardigen van wat we al weten, maar bestaat in de poging of we anders kunnen denken dan we denken. In die zin vat ik deze studie op als een essay, zoals dat door Foucault wordt omschreven: als een poging om te verkennen wat in het denken kan worden veranderd. Dit vereist vooral verbeeldingskracht, dat wil zeggen het vermogen om ons iets voor te stellen bij wat we niet begrijpen. Als er iets is waarover we ons zorgen moeten maken niet alleen in de praktijk van het sociaal werk, maar ook in het onderwijs en onderzoek dan is het wel de manier waarop een regime van protocollen, procedures, resultaatafspraken, zelfredzaamheidmatrixen, stappenplannen, studieplannen en formats, tools en wat dies meer zij, iedere verbeeldingskracht in de kiem smoort. Dit regime en de retoriek van de eenvoud, die daarmee gepaard gaat, doet geen recht aan het sociale domein dat wordt gekenmerkt door strijdige interpretaties, dilemma s, niet logische keuzes en inconsistenties. Heeft sociaal werk een morele kwaliteit, dan ligt deze niet in het gedachteloos hanteren van gereedschap, maar in een kritische verhouding tot die instrumenten en de kaders die worden gesteld

8 Juist het problematiseren van de vanzelfsprekendheden die aan dit regime ten grondslag liggen, legt de morele kwaliteit van het sociale werk bloot. Dit essay biedt geen oplossingen, wel stof tot nadenken. En de stof tot nadenken wordt niet in handvatten gegoten. Hoe moet de lezer dit boek lezen? Leeswijzers behoren tot het regime van protocollen en stappenplannen. Zij zijn een handreiking aan de lezer; ze impliceren een doel-middelrationaliteit: het lezen moet doelmatig en nuttig, de tekst eenduidig en gemakkelijk te lezen zijn. Leeswijzers bereiden lezers voor op wat komen gaat en stellen hen in staat op voorhand te bepalen welk hoofdstuk ze wel of niet willen lezen. In een studie die kritisch tegenover een dergelijk regime staat, is een leeswijzer, op z n zachtst gezegd, niet op zijn plaats. De kritische meelezers hebben mij echter op het hart gedrukt in het belang van de lezer toch een leeswijzer toe te voegen. Deze studie is opgebouwd uit drie delen: deel I is een inleiding, deel II beschrijft hoe zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de praktijk van het sociaal werk betekenis krijgen en deel III is een filosofische reflectie op autonomie. Het inleidende deel (deel I) bevat twee hoofdstukken. In hoofdstuk een zet ik het probleem van de normatieve sprong uiteen. Deze normatieve sprong bestaat erin dat de wmo een analyse van een veranderende werkelijkheid verbindt met een even noodzakelijk als wenselijk antwoord. Het resultaat van die sprong is dat het antwoord, in dit geval en kort gezegd zelfredzaamheid, als iets natuurlijks en vanzelfsprekend wordt voorgesteld. In het tweede hoofdstuk ga ik in op basisprincipes van de discourstheorie die ik heb gebruikt om deze normatieve sprong en de figuren die hij maakt te analyseren. De figuren van de normatieve sprong worden zichtbaar in de vorm van discursieve mechanismen. De reden dat ik uitgebreid bij deze methode van onderzoek stilsta is tweeërlei. In de eerste plaats staat de discourstheorie kritisch tegenover de empirisch-analytische benadering die het onderzoek in het domein van zorg en welzijn domineert. Ten tweede zet de discourstheorie een streep door het idee dat wij autonoom zijn. Discourstheorie impliceert een kritiek op de mantra van zelfredzaamheid. Door in te zoomen op discursieve mechanismen en verhaallijnen, kunnen we de normatieve sprong die de wmo maakt nader in kaart brengen. In deel twee beschrijf ik deze mechanismen en verhaallijnen. Daarbij staat de vraag centraal hoe het zelfredzaamheiddiscours zijn hegemonie verwerft en het beeld van de burger en cliënt bepaalt. Voor een antwoord op deze vraag neem ik eerst een historische aanloop. In hoofdstuk drie laat ik zien, hoe na de Tweede Wereldoorlog het autonomiebegrip in zorg en welzijn verschillend wordt ingevuld en hoe deze invullingen de praktijk bepalen. In het vierde hoofdstuk zoom ik tot in detail in op fragmenten uit de brief waarin het tweede kabinet Balkenende het voorstel voor de wmo aan de Tweede Kamer aanbood en de Memorie van Toelichting daarop. Hier wordt op het niveau van de tekst zichtbaar welke figuren de normatieve sprong maakt. In hoofdstuk vijf analyseer ik de focusgesprekken die met opbouwwerkers en maatschappelijk werkers zijn gehouden. In de inleiding op deel II licht ik de inzet van de hoofdstukken weer nader toe. In deel III zoom ik uit op de filosofische vooronderstellingen van autonomie en de normatieve sprong. Ik stel mij de vraag waarom problemen van de verzorgingsstaat tegenwoordig gezien worden als probleem van eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en zelfredzaamheid en niet als probleem van maatschappelijke betrokkenheid, emancipatie, menswaardigheid, geluk of onrechtvaardigheid. In hoofdstuk zes betoog ik dat iedere invulling van autonomie tot een impasse leidt en dat de normatieve sprong een onmogelijke sprong is: een sprong over de eigen schaduw. Hij is te vergelijken met Jerommeke die zijn handen onder zijn voeten zet om zichzelf zo op te tillen. In het zevende hoofdstuk laat ik zien hoe autonomie in onze huidige westerse samenleving invulling krijgt en het autonome subject geïdealiseerd wordt. Tot slot. Dit essay is ook in een ander opzicht een vervolg op Van gedachten wisselen. Ongeveer een jaar na publicatie in 2008 werd ik gebeld door Anton van Genabeek, die toentertijd werkzaam was bij gemeente Schiedam als clustermanager op het gebied van welzijn en maatschappelijk opvang. Hij had mijn boek gelezen en wilde wel eens praten

9 Via hem leerde ik Erik Sterk kennen, sociaal ondernemer die onder andere de Social Cinema heeft bedacht, een filmfestival voor en door daklozen. Beiden kennen het domein van het sociaal werk op hun duimpje. In die gesprekken kwam het thema steeds weer op autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Telkens kwamen we op het punt dat we ons afvroegen wat deze begrippen in feite betekenen en hoe ze betekenis krijgen. Deel I Inleiding Die vraag ligt ten grondslag aan dit essay en dit onderzoek dat binnen het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland is uitgevoerd. Een belangrijk deel van het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden bij en in samenwerking met sonor, waarvan Anton van Genabeek inmiddels directeur was geworden. In deze context werd ik gedwongen na te denken over het belang van discoursanalyse voor praktijkgericht onderzoek, dat lectoraten geacht worden te doen. In het besef dat ik het definitieve antwoord op deze vraag niet heb, spreek ik wel de hoop uit dat dit essay een eerste aanzet daartoe is

10 1. De normatieve sprong De eerste de beste voorstelling waarmee het onbekende zich als bekend laat verklaren, voelt zo weldadig aan dat men haar voor waar houdt. Friedrich Nietzsche De ambities van de wmo Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) in 2007 heeft zo niet een paradigmawisseling dan toch ten minste een accentverschuiving in het domein van zorg en welzijn wettelijk gestalte gekregen: van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Aan de basis van deze wet ligt het idee dat kwetsbare burgers op zo n manier worden ondersteund, dat zij zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Het centrale doel van de wmo is meedoen. Voor ondersteuning moeten (kwetsbare) burgers in eerste instantie niet bij de overheid aankloppen, maar bij vrienden, buren, familie of andere informele netwerken. Zijn zij niet in staat die ondersteuning te bieden, dan kan in laatste instantie een beroep op de overheid worden gedaan. De wmo wil een antwoord bieden op de al maar groeiende awbz, die moet worden beperkt waarvoor zij aanvankelijk was bedoeld: zorg aan mensen met een ernstige, zeer langdurige hulpvraag. In tegenstelling tot de awbz is de wmo geen voorzieningenwet; mensen hebben niet meer vanzelfsprekend recht op een voorziening. Daarnaast en hiermee samenhangend kent de wmo een sturingsfilosofie (waarbij moet worden opgemerkt dat dit met filosofie niets heeft te maken). Door verschillende wetten op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn, of delen daarvan 1 ), samen te voegen en de uitvoering daarvan te decentraliseren, beoogt de wmo namelijk een betere afstemming, samenhang en een grotere doelmatigheid te realiseren op prestatievelden die de wet heeft gedefinieerd. De wmo van 2007 wordt in 2013 aangepast. In de nieuwe wmo wordt de decentralisatie geregeld, waarbij het werken volgens een gekantelde aanpak centraal staat. De kanteling houdt in dat eerst wordt gekeken naar wat iemand zelf kan, dat juridisering en medicalisering worden tegengaan, dat er meer ruimte komt voor professionals en dat de eigen regie van burgers wordt gerespecteerd. Voor kwetsbare burgers bieden gemeenten passende ondersteuning. Terzijde merk ik op dat deze decentralisatie en kanteling gepaard gaat met enorme bezuinigingen. Maar de ambities van de wmo reiken veel verder dan een efficiencyslag. In De Wet maatschappelijke ondersteuning reikwijdte, inhoud en betekenis typeren Rick Kwekkeboom en Marja Jager-Vreugdenhil de invoering van de wmo en de nadruk die zij legt op de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn redzaamheid en participatie als een paradigmawisseling ten opzichte van de voorgaande wetten (2009: 25). De wet, zo stellen zij, moet ook veranderingen teweegbrengen in het hele denken over zorg en welzijn en over wie daarvoor verantwoordelijk is. De sturingsinstrumenten en de beleidsdoelen zijn daarbij niet meer dan een hulpmiddel. De wmo is daarmee ook een ideologische wet en heeft ook als doel veranderingen in de maatschappij zelf tot stand te brengen (Kwekkeboom & Jager-Vreugdenhil, 2009: 19; mijn cursivering). De gestelde beleidsdoelen staan dus in dienst van het realiseren van maatschappelijke doelen van de wmo: zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Naast het centrale doel van meedoen of participatie zijn de andere maatschappelijke doelen van de wet: zelfredzaamheid een voorwaarde voor participatie - en sociale samenhang het (verwachte) gevolg van participatie (Kwekkeboom & Jager-Vreugdenhil, 2009: 16). Zelfredzaamheid houdt in dat mensen in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Hulp bij regievoering draagt dus bij aan het behoud of het vergroten van de redzaamheid (Kwekkeboom & Jager-Vreugdenhil, 2009: 19). Door zelfredzaamheid als voorwaarde en participatie en sociale samenhang als gewenst resultaten te beschouwen worden zij in een redeneerketen achter elkaar gezet: men kan pas participeren als men zelfredzaam is en sociale samenhang ontstaat alleen door participatie

11 In Een beroep op de burger zet het Sociaal Cultureel Planbureau een aantal vraagtekens bij de centrale rol die eigen verantwoordelijkheid speelt in het beleid van de overheid, niet alleen in zorg en welzijn, maar ook in het onderwijs, opvoeding, volkshuisvesting en werk. De impliciete veronderstelling bij deze rol is dat er consensus bestaat over collectieve belangen en dominante normen en waarden, in dienst waarvan burgers hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten aanwenden (scp, 2012: 11). Het beroep op de eigen verantwoordelijkheid wordt gezien als een remedie tegen de crisis van de verzorgingsstaat en de vervaging van normen en waarden. Het scp-rapport wijst op de kwetsbaarheid en onzekerheid die eigen verantwoordelijkheid tot gevolg kan hebben. Het stelt zich daarbij de vraag in hoeverre de toename van eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan het realiseren van de overheidsdoelstellingen. Daarbij merkt het scp ook op dat het beroep op de eigen verantwoordelijkheid gepaard gaat met strikte regels en voorschriften, om de onvoorspelbare keuzes van burgers en de (ongewenste) uitkomsten daarvan in goede banen te leiden. Niet alles wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger overgelaten. De overheid ontmoedigt bijvoorbeeld thuisonderwijs, verbiedt het roken in cafés en moedigt inenting tegen ziektes als mazelen aan. Het begrip eigen verantwoordelijkheid van de burger lijkt daarmee door de overheid selectief te worden gebruikt. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ventileerde deze kritiek al eerder bij monde van Paul Frissen. De overheid beperkt het begrip eigen verantwoordelijkheid volgens hem teveel tot aanpassing, normaliteit en fatsoen. Burgerschap wordt een morele categorie: Men is in dit perspectief [van het kabinet, rdb] eigenlijk pas burger als men zich houdt aan bepaalde waarden en normen of, met andere woorden, als men zich verantwoordelijk gedraagt. Verantwoordelijk krijgt dan feitelijk de betekenis van fatsoenlijk (rmo, 2006:42). Enerzijds spreekt de overheid de burger aan als een autonoom, rationeel handelend individu. Anderzijds heeft de overheid uitgesproken ideeën over wat burgers moeten doen met die eigen verantwoordelijkheid. Met de normatieve rol die de overheid zichzelf toekent, dwingt zij bepaalde keuzes af: burgers moeten voldoen aan de verwachtingen van de overheid, anders gedragen zij zich niet verantwoordelijk (rmo, 2006: 59). Ringo Ossewaarde vat het onomwonden samen: Het is eigenlijk niet de bedoeling dat burgers het werkelijk onderling gaan regelen. De bedoeling is dat ze gaan doen, wat de overheid denkt dat goed is (Peeters, 2012: 82). Het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen regie is op z n minst paradoxaal. Maar het beleid is erop gericht dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat er één lijn wordt getrokken en kan niet met paradoxen uit de voeten. Ieder beleid lijkt zo een bezuiniging op de complexiteit te impliceren. Wat niet hoeft weg te nemen dat er verschillende opvattingen blijven bestaan. De basis van de wmo: zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor participatie en het versterken van de onderlinge betrokkenheid van burgers op elkaar en op de samenleving als geheel. Desondanks voert van deze maatschappelijke doelen zelfredzaamheid momenteel de boventoon. Driekwart van de gemeenten spreekt in hun coalitieakkoorden althans van meer zelfredzaamheid 2 ). De bedoeling van de wmo is dat men zoveel mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgt en zich pas in laatste instantie tot de overheid wendt, zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in het eerste visiedocument De wmo in Rotterdam (2006). 3 ) In dit visiedocument van de gemeente Rotterdam komt het woord zelfredzaamheid nog niet vaak voor. Wel wordt gesproken over de ladder van individuele zelfredzaamheid en het vergroten van de mogelijkheden van zelfredzaamheid van de betrokkene en het terugtrekken van professionele ondersteuning (Gemeente Rotterdam, 2006: 10). In Het meerjarenplan wmo Rotterdam Zelfredzaamheid is de basis maakt de ondertitel duidelijk dat het accent wordt gelegd op zelfredzaamheid. Het college vertrouwt op de eigen kracht van Rotterdammers en daagt iedereen uit het maximale uit zichzelf te halen en verwacht dat iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht meedoet. Het meerjarenplan besteedt daarom vooral aandacht aan alle beleidsprogramma s en instrumenten die worden ingezet om de kracht en de zelfredzaamheid van de burger te versterken en om (dreigende) kwetsbaarheid te compenseren (Gemeente Rotterdam, 2011: 8)

12 Ook al is het de vraag wat het kabinet precies bedoelt met zelfredzaamheid (Peeters, 2012), achter intenties, doelstellingen, objecten en instrumenten van beleid doemen klassieke beelden op van normalisering en disciplinering (Frissen, 2007: 90). Betrokkenen, beleidsmakers, sociaal werkers en burgers hebben allemaal het beeld dat zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid normaal en de norm is. Het woord zelfredzaamheid roept in onze huidige westerse cultuur onmiddellijk het beeld op van een succesvol, gezond en enerverend leven. Wie zichzelf kan redden is vrij, kan doen en laten wat hij wil en hoeft nergens bang voor te zijn, niets of niemand staat hem in de weg. Hij vaart op eigen kracht, voert de regie over zijn eigen leven en is in staat dingen los te laten, niet uit angst of frustratie ( Bekijk het maar! ), maar vanuit een nieuwsgierigheid naar wat nieuwe mogelijkheden te bieden hebben. De zelfredzame mens is flexibel en dynamisch en verwelkomt tegenslagen als kansen en uitdagingen. Dit beeld van de zelfredzame mens beantwoordt in alles aan de emancipatie waarin de mens zich sinds de Verlichting van zijn natuur en in politiek opzicht van autoritaire, dat wil zeggen kerkelijke macht heeft bevrijd. Ten tijde van de Verlichting ontdekt de mens zichzelf als autonoom subject. Dit houdt in dat de mens wordt beschouwd als de oorsprong van zijn handelen, kennis en sociale relaties. De mens plaatst zich als sturend en controlerend subject in het centrum van de werkelijkheid en de geschiedenis. Vrij en onafhankelijk overziet en bepaalt de geëmancipeerde mens zijn eigen leven. Dit mensbeeld wordt bepalend voor de moderne westerse samenleving en langzamerhand gemeengoed. Langzamerhand, want de gedachte dat de mens in wezen autonoom is houdt niet in dat iedereen de gelegenheid heeft en krijgt zijn leven te leiden zoals hij of zij dat wil: dat de mens in wezen vrij is betekent niet per se dat hij feitelijk vrij is. Door de emancipatiestrijd is autonomie een verworven goed geworden dat we, dat spreekt vanzelf, moeten koesteren. Zo kopte de toenmalige leider van GroenLinks, Jolanda Sap, in de nrc van 15 juni 2011 Wie wil nu niet zelf de regie over zijn leven en zijn werk. Als idealen van een emancipatiestrijd hebben eigen regie en zelfredzaamheid de status van een algemene waarde gekregen. In Movisies van februari 2012 wordt de decentralisatie die de gemeentes in het kader van de wmo voor hun kiezen krijgen desondanks toegejuicht als het moment om burgers zelf de touwtjes in handen te geven op alle terreinen: zorg, werk en welzijn. Een uitgelezen kans, want, zo staat er: Niemand wil immers afhankelijk zijn (Van Houten 2012). Wat zijn dit voor soort uitspraken? Waarop zijn zij gebaseerd? En waarop doen zij een beroep? Een normatieve sprong Wie wil nu niet de regie over zijn leven en werk? Niemand wil immers afhankelijk zijn? Deze uitspraken zijn exemplarisch voor de manier waarop zelfredzaamheid en eigen regie als ideaal en verworven goed als vanzelfsprekend worden voorgesteld. En wat vanzelf spreekt, dat duldt nauwelijks tegenspraak. Zo verzuchten Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn in hun journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn : Wie kan er immers tegen een zelfredzame patiënt zijn? Misschien eerlijker: wie zou er tegen durven zijn? (Peeters & Cloïn, 2012: 21). Het is een vraag die vaker wordt gesteld, onder andere door de columnisten Bert Wagendorp en oud-pvda coryfee Marcel van Dam. Zelfredzaamheid, daar kan niemand tegen zijn, aldus een ironische Wagendorp. Op een meer cynische toon zegt Marcel van Dam: Want wie kan er tegen zijn om mensen zelfredzaam te maken, helemaal als daarmee de portemonnee van de belastingbetaler wordt ontzien. 4 ) Volgens Aletta Wimsemius van Movisie ligt de aantrekkingskracht van het woord zelfredzaamheid niet in het spekken van de portemonnee van de belastingbetaler: Ik bedoel, wie wil er nu nou niet zelfredzaam zijn? Het leven in eigen hand nemen, zelf vormgeven, niet afhankelijk zijn van instituties. En tegelijkertijd is het zo verraderlijk (Peeters & Cloïn, 2012: 12). Verraderlijk, omdat mensen die niet aan het ideaalbeeld van de zelfredzame mens voldoen tussen wal en schip dreigen te raken. Zo merkt psychiater Jan Derksen op dat zijn patiënten een lijdensdruk ervaren, ook omdat zij niet voldoen aan het wensbeeld van autonomie dat we in deze samenleving graag van onszelf hebben

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

Integratie én uit de gratie?

Integratie én uit de gratie? Integratie én uit de gratie? Omlo.indd 1 11-10-2011 11:03:24 ISBN 978-90-5972-569-0 Uitgeverij Eburon Postbus 2867 2601 CW Delft tel.: 015-2131484 / fax: 015-2146888 info@eburon.nl / www.eburon.nl Omslagontwerp:

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie Zo hoort het Sociale regels in een samenleving in transitie Lectorale rede uitgesproken op 13 januari 2015 bij de installatie tot lector Samenlevingsvraagstukken aan Viaa (Gereformeerde Hogeschool) te

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Niets te zien. De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Niets te zien De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling Martijn van der Steen Jaap van der Spek Philip Karré Ellen Wiemer Rik Peeters Hera Tseng Paul Frissen Mark van Twist Niets te zien Niets

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Mens, waar ben je? perspectieven

Mens, waar ben je? perspectieven Mens, waar ben je? wetenschappelijk instituut voor het cda perspectieven Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Volkert Beekman Cor van der Weele Projectcode 62581 Augustus 2004 Rapport 7.04.10 LEI, Den Haag Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse,

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse, BESTUREN ONDER DRUK BESTUREN ONDER DRUK Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland Jaap de Heer, Myrte Berendse, Hanneke Duijnhoven en Sander Merkus Rozenberg Publishers Jaap de Heer,

Nadere informatie

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in?

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Auteur: Cora Brink Met dank aan: Chantal van Arensbergen, Anouk Poll, Bernadette Clemens, Annelies Kooiman, Petra van Leeuwen, Karin Sok en Hilde van Xanten Eindredactie:

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer

Onder. zorgbestuurders. Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg. Wilma van der Scheer Onder Wilma van der Scheer zorgbestuurders Omgaan met bestuurlijke ambiguïteit in de zorg Onder zorgbestuurders Onder zorgbestuurders REED BUSINESS EDUCATION, AMSTERDAM Reed Business, Amsterdam 2013 Omslagontwerp:

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.)

Geroepen om het algemeen belang te dienen. Ambtenaren, integriteit en beroepstrots. Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Geroepen om het algemeen belang te dienen Ambtenaren, integriteit en beroepstrots Ron Niessen en Edgar Karssing (red.) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie