Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust"

Transcriptie

1 Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

2 Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een breed werkveld. Vanaf haar oprichting in 1934 houdt onze stichting zich bezig met natuur, landschap en cultureel erfgoed. Sindsdien hebben we dagelijks te maken met onverwachte uitdagingen en ongekende kansen. De zorg voor ons erfgoed speelt een steeds grotere rol in het werk van Het Drentse Landschap. Deze nota geeft onze visie op wat we als erfgoedinstelling willen bereiken. Het werk van Stichting Het Drentse Landschap kent verbazing- Voorwoord wekkend veel afwisseling. We houden ons bezig met het behoud van middeleeuwse cultuurlandschappen, terwijl we elders nieuwe wildernisnatuur aan het maken zijn. We zetten ons in voor archeologisch waardevolle objecten en tegelijk realiseren we moderne bezoekerscentra. We werken hier aan het behoud van een oud Drents heidelandschap en we ontwikkelen verderop nieuwe gebruiksnatuur. Op hetzelfde moment restaureren we een oude molen en bouwen we een moderne scheperswoning De samenhang tussen natuur, landschap en cultureel erfgoed vormt de essentie van het werk van Het Drentse Landschap. U vindt dit verband onder andere ook terug in de Belvedère-gedachte die het rijk een aantal jaren geleden verwoord heeft. Belvedère zegt dat het vooral gaat om de samenhang tussen de monumenten en het landschap waarin ze ontstaan zijn. Ons monumentale erfgoed draagt bij aan de positie van Drenthe als toeristisch-recreatieve trekker. Behoud, ontwikkeling en medegebruik van ons erfgoed maken deel uit van de economische basis van onze provincie. Deze nota schetst voor de komende jaren de koers van Stichting Het Drentse Landschap. Na de ontwikkeling van natuurorganisatie naar erfgoedorganisatie is de tijd rijp om Het Drentse Landschap als provinciale trust te profileren. Naast het belang van natuur en landschap willen we ook nadrukkelijk beheerder en beschermer zijn van belangrijke cultuurhistorische objecten. Het Drentse Landschap wil dé erf- 2

3 goedinstelling van Drenthe worden. Het geeft ons de kans cultureel erfgoed dichtbij een breed publiek te brengen. Het grote voorbeeld is de National Trust die al meer dan een eeuw in Engeland, Wales en Noord-Ierland opereert. De National Trust blijkt in staat miljoenen Britten aan zich te binden. Van de exploitatie van hun enorme bezit aan natuurterreinen en cultureel erfgoed hebben de Britten met hedendaagse middelen een goedlopende organisatie gemaakt. Het Drentse Landschap als trust-organisatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Drenthe. Het biedt nieuwe perspectieven bij het herbestemmen van gebouwen. Het Drentse Landschap kan met nieuwe activiteiten komen om de leefbaarheid in dorpen te vergroten of om het belang van het landschap te dienen. Al vele jaren levert Het Drentse Landschap een opmerkelijke bijdrage aan de economie van deze provincie in de vorm van interessante producten en werkgelegenheidskansen. Dat deed ze al vanuit haar taak als natuurbeheerder en erfgoedorganisatie, als provinciale trust zal ze deze bijdrage verder kunnen uitbouwen. Op dit moment al leveren we een directe bijdrage aan de Drentse economie via het stimuleren van de lokale werkgelegenheid, dankzij onderhoud en restauratie van gebouwen en de bijzondere huisvestingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Indirect gebeurt dat via de bijdrage van ons monumentaal erfgoed en landschap voor het toerisme. Het Drentse erfgoed is bij Het Drentse Landschap in goede handen, nu en in de toekomst. Assen, februari 2013 Eric van der Bilt directeur/bestuurder van Het Drentse Landschap

4 4

5 Het Drentse Landschap op weg naar een nieuwe rol 1 Stichting Het Drentse Landschap heeft naast ruim achtduizend hectare natuur meer dan 250 monumentale gebouwen en archeologische objecten onder haar hoede. Eerst was er vaak sprake van een min of meer toevallige verwerving gekoppeld aan de aankoop van natuurgebieden. Hoewel zulke aankopen binnen de statutaire doelstelling van de stichting vielen, was er lange tijd geen sprake van een echt erfgoedbeleid. Eind jaren negentig is de rol van Het Drentse Landschap als erfgoedorganisatie in een stroomversnelling gekomen. We constateerden toen dat je in Drenthe natuur en cultuur niet los van elkaar mag zien. Ons Drentse landschap is het werk van mensen. Dat is in alles zichtbaar. 5

6 de stichting door financiële en organisatorische problemen dreigde failliet te gaan, kwam de provincie in 1998 bij Het Drentse Landschap met de vraag of we ons over en de 64 gebouwen in het dorp wilde ontfermen. Intern is lang over het verzoek van de provincie nagedacht. Ondanks de financiële risico s en de kans op imagoschade besloten we die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Een gift van ruim drie miljoen gulden van de Nationale Postcode Loterij maakte onze risico s bij de overname van te overzien. in één koop maar liefst 21 gebouwen rijker. Met de komst van De Havixhorst en de andere gebouwen die Het Drentse Landschap in de loop van de jaren tachtig verwierf, gingen we een nieuwe fase in. In 1990 bezat Het Drentse Landschap zo n zeventig gebouwen. Zowel de directeur-rentmeester, het hoofd terreinbeheer als de rayonbeheerders zorgden voor het dagelijks beheer. Steeds duidelijker werd hoeveel zorg gebouwen vroegen. En was het duidelijk dat je dit er niet zo maar even bij kon doen Eerste aankopen In 1948 kon Het Drentse Landschap haar eerste eigen terrein aankopen. Die eerste aankoop was Kampsheide. Het was een object met grote cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van vele grafheuvels en een fragment van een celtic field. Andere vroege erfgoedaankopen waren grafheuvels bij Eext (1961) en Zeegse (1964). Eind jaren zestig kwam de stroom aankopen pas goed op gang. Halverwege de jaren zeventig konden de aankopen een hoge vlucht maken dankzij de Relatienota die ons in staat stelde oude cultuurlandschappen beter te beschermen. Aanvankelijk werden gebouwen bij het verwerven van terreinen meegekocht en kwamen ze dus min of meer toevallig in het bezit van Het Drentse Landschap. Voorbeelden uit de beginjaren zijn een aantal boerderijen in het Reestdal en de landgoederen Rheebruggen en De Vossenberg. Definitieve keuze De volgende fase begon voor Het Drentse Landschap toen we in 1999 Stichting konden overnemen en kort daarna de provinciale hunebedden in beheer kregen. Eind jaren zestig had toenmalig burgemeester Lieve van Westerbork zich met steun van provincie en rijk ingezet om het oude esdorp te behouden. Zijn Stichting wist met een groot aantal aankopen het museumdorp van de grond te krijgen. Toen Nieuwe fase Toen Het Drentse Landschap in 1981 Landgoed De Havixhorst kon verwerven, werd de stichting Huidig bezit Na het jaar 2000 is het aantal gebouwen van Het Drentse Landschap sterk blijven groeien. Op 1 februari 2012 stonden zo n 250 eigendommen op de gebouwenlijst: stookhutten, keuterijen, huizen, molens, boerderijen, kerken, landhuizen, havezaten enzovoort. Onder de gebouwen zijn 56 rijksmonumenten, acht provinciale monumenten en vier gemeentelijke. De meeste objecten dateren uit de negentiende en twintigste Figuur 1 Aankopen gebouwen Stichting Het Drentse Landschap

7 eeuw, de oudste uit de zestiende eeuw. Verder heeft de stichting 22 hunebedden in beheer, 108 grafheuvels, een aantal celtic fields, drie schansen, twee veenterpen en een zogeheten motteheuvel. In Figuur 1 ziet u een overzicht van de aankopen van Het Drentse Landschap in de loop van de tijd. In Figuur 2 zijn de gebouwen uitgesplitst naar hun bouwhistorie. Een compleet overzicht van alle gebouwen en archeologische objecten in eigendom en beheer van de stichting vindt u in de bijlage. Professionele organisatie De overname van Stichting was voor Het Drentse Landschap de aanleiding om het gebouwenbeheer professioneel op te zetten. Er kwam een coördinator Gebouwen die twee eigen timmerlieden ging aansturen. Inmiddels heeft de stichting ook een tweede bouwkundige in dienst genomen. Om meer vat te krijgen op de kosten van duurzaam en planmatig onderhoud heeft de stichting een eigen vastgoedprogramma ontwikkeld waarin per gebouw de jaarlijkse kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Dankzij het programma kunnen we een meerjarenplanning voor ons gebouwenbeheer maken. Het Drentse Landschap kreeg in 2007 de status van Aangewezen Organisatie voor Monumentenzorg (AOM) en bevestigde daarmee haar positie als professionele monumentenorganisatie. Culturele identiteit Alles wat vorige generaties gemaakt of gebouwd hebben, hoort tot ons cultureel erfgoed en dat hoeven niet alleen maar de monumentale gebouwen te zijn. Cultureel erfgoed laat ons zien hoe mensen vroeger leefden, hoe ze dachten en wat ze deden. Dankzij het cultureel erfgoed begrijpen we ons verleden. Ons cultureel erfgoed versterkt onze regionale identiteit. Stichting Het Drentse Landschap is de natuurorganisatie in Drenthe die zich de zorg voor de regionale culturele identiteit het meest heeft eigen gemaakt. Die betrokkenheid bij het behoud van ons culturele erfgoed geeft Het Drentse Landschap een breed draagvlak in de Drentse samenleving. Ons erfgoed bepaalt onze identiteit. We kunnen ervan genieten en we kunnen anderen ervan laten genieten. Erfgoed blijkt namelijk ook economisch van steeds groter belang. Dat geldt voor toerisme en recreatie, kunst en cultuur en allerlei sociaalmaatschappelijke activiteiten. Denk verder bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die erfgoed biedt bij het behoud van kennis van het restauratievak door jonge bouwvakkers in restauratieprojecten een stageplek te bieden. Als Drents Landschap richten we ons vooral op het verwerven en behouden van het materiële deel vankwart ons erfgoed: gebouwen, tuieerste eeuw nen, landschappen met hun elementen, zandwegen, tweede kwart percelen, eeuw historisch geografische patronen, archeologische objecten, routederde kwart eeuw structuren, schansen enzovoort. Daarnaast is er ook belangrijk vierde kwart eeuw immaterieel erfgoed dat voor de eerste kwart eeuw 20 tweede kwart eeuw 10 derde kwart eeuw 0 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw Figuur 2 Bouwhistorie gebouwenbestand Stichting Het Drentse Landschap e eeuw vierde kwart eeuw

8 Hetgeen in natuur en landschap in provincie Drenthe waardevol te achten is cultuureducatie steeds belangrijker wordt. Belangrijke publieksactiviteiten De laatste jaren probeert Het Drentse Landschap steeds vaker een brede benadering van natuur, landschap en cultureel erfgoed vorm te geven. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van educatie, voorlichting, het uitgeven van publicaties en het organiseren van activiteiten en evenementen. Kwartaalblad Al sinds het allereerste begin in 1934 zeggen de statuten van Stichting Het Drentse Landschap in bloemrijke bewoordingen dat onze kerntaken méér zijn dan het aankopen en beheren van natuurgebieden. e stichting heeft ten doel het bevord deren van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Drenthe waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van in de provincie Drenthe gelegen en voor haar doel geschikte registergoederen of het verkrijgen van een zakelijk recht op zodanige goederen - het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van haar doeleinden - het bevorderen en onderhouden van een goede samenwerking met personen en/of instellingen, die de doelstelling van de stichting ondersteunen - het geven van voorlichting en advies op het gebied van haar doelstelling - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het Drentse Landschap vindt het belangrijk dat de kennis over het erfgoed onder de aandacht van een groot publiek wordt gebracht. Via ons Kwartaalblad kunnen de 16 duizend beschermers van Het Drentse Landschap kennismaken met het Drentse erfgoed. Publicaties Het Drentse Landschap werkt mee aan een groot aantal publicaties, soms direct als uitgever soms als steun in de rug voor andere uitgevers. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de stichting verscheen Have en Goed over het eigen cultureel erfgoed. Verder hebben we mede het initiatief genomen voor de publicaties Monumenten van bescheidenheid over keuterijen in Drenthe en Gods huisjes over kleine Drentse kerken. In 2011 verscheen het eerste boek in de reeks Cultuurschatten van Drenthe over Landgoed Rheebruggen. In 2013 het deel Huis ter Hansouwe. Knapzakroutes Sinds 2005 is Het Drentse Landschap mede verantwoordelijk voor de Knapzakroutes. Samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe hebben we sindsdien ruim zestig routes opnieuw uitgegeven. De goede verkoopcijfers laten zien dat de Knapzakroutes een middel bij uitstek zijn om wandelaars enthousiast te maken over de cultuurhistorie van het Drentse platteland. Daarnaast heeft Het Drentse Landschap zelf drie langeafstandswandelingen ontwikkeld door de beekdalen van Drentsche Aa, Oude Diep en Reest. 8 Kinderactiviteiten Het Drentse Landschap ontwikkelt tal van educatieve activiteiten speciaal gericht op kinderen. Zo zijn er speurtochten op de terreinen en speciale excursies voor kinderen. Hoogtepunt is de Lammetjesdag die elk voorjaar bij de schaapskooien op het Hijkerveld en het Doldersummerveld worden georganiseerd waar elk jaar enkele honderden kinderen met hun ouders op af komen. Daarnaast biedt Het Drentse Landschap lesprogramma s aan scholen aan, onder andere rond het thema boerderijen. Informatiecentra Het Drentse Landschap beschikt inmiddels over zes drukbezochte informatiecentra: De Blinkerd (VAM-berg Wijster), Egberts Lent (Nieuw Annerveen), t Ende (De Stapel bij De Wijk), Hijkerveld (bij Hijken), Huenderhoeve (Doldersum) en het informatiecentrum in het dorp. Festival van het Landschap Elke twee jaar vindt in het Festival van het Landschap plaats. Dit evenement is speciaal in het leven geroepen om het publiek te laten zien dat Het Drentse Landschap méér doet dan natuurbeheer alleen. Daarnaast organiseren we regelmatig excursies, arrangementen en open dagen. Al deze activiteiten zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Plaatselijke culturele activiteiten In overleg met plaatselijke commissies wordt in de Synagoge van Zuidlaren en het Kleine Kerkje in Gieterveen een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden. Verder organiseren we elk jaar een aantal keren een zogeheten Tour de Cimétières aangeboden, dit zijn busreizen langs begraafplaatsen. Vakantiewoningen Het Drentse Landschap beschikt over zeven bijzondere vakantiewoningen op prachtige plekken in de provincie. Het herbestemmen van kleinere panden als vakantiewoningen blijkt een buitengewoon interessante optie. De vakantiewoningen zijn het grootste deel van het jaar goed bezet.

9 De stichtingen van Het Drentse Landschap Stichting Het Drentse Landschap nam in 1999 Stichting over. In 2003 volgde Stichting Lemferdinge. Beide stichtingen zijn in 2006 gefuseerd met Het Drentse Landschap en bestaan niet meer als zelfstandige rechtsvormen. In 2010 hief de Stichting Oud Drenthe zichzelf op. De stichting was onder andere eigenaar van de Zwartendijksterschans, de Emmerschans en de Katshaarschans. Deze drie Drentse schansen droeg ze in eigendom over aan Het Drentse Landschap. Nauw aan Stichting Het Drentse Landschap gelieerd zijn vier stichtingen die zich elk op hun eigen gebied bezighouden met aspecten van het cultureel erfgoed. Stichting Oude Drentse Kerken en Stichting Drentse en vallen onder de directe verantwoordelijkheid van Het Drentse Landschap. Ze hebben dezelfde Raad van Toezicht en vormen een personele unie met Het Drentse Landschap. Stichting Beeldenpark de Havixhorst en Stichting Tuin van de Eeuwigheid heeft Het Drentse Landschap samen met andere organisaties opgericht. Stichting Oude Drentse Kerken Het Drentse Landschap heeft in 2003 Stichting Oude Drentse Kerken opgericht om het eigendom, beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen te kunnen overnemen als het kerkelijke gemeenten aan mogelijkheden ontbreekt. Denk verder bijvoorbeeld ook aan begraafplaatsen die hun functie dreigen te verliezen of die niet meer adequaat kunnen worden beheerd. Stichting Oude Drentse Kerken komt in actie als er geen andere opties zijn om de kerk als monument te behouden. Steeds wordt de kerk om niet overgenomen. Indien restauratie noodzakelijk is, probeert de stichting de benodigde gelden via fondsen e.d. bijeen te brengen. Eind 2004 is het Kleine Kerkje in Gieterveen eigendom geworden. Eind 2005 volgde de Synagoge in Zuidlaren, in 2010 de Hervormde kerk in Bovensmilde en eind 2012 het kerkje van Eext. Stichting Oude Drentse Kerken wil in samenwerking met de verschillende kerkgemeenschappen, overheden en plaatselijke groeperingen de zekerheid bieden dat dit cultuurbezit in stand blijft. Gebruik en beheer van het gebouw dragen we over aan een plaatselijke vrijwilligerscommissie die zorgt voor de exploitatie van de kerk. Stichting Drentse en Het Drentse Landschap heeft in 2002 Stichting Drentse en opnieuw opgericht om te voorkomen dat Drenthe de enige provincie zou worden zonder een boerderijenstichting. De stichting fungeert als een informatieloket voor onder andere boerderijeigenaren. Ze heeft een nauwe band met de vrijwilligers van de Werkgroep Boerenerven Drenthe. Stichting Beeldenpark De Havixhorst Samen met Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst heeft Het Drentse Landschap in 2008 Stichting Beeldenpark De Havixhorst opgericht om meer aandacht te vragen voor Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst uit de twintigste eeuw. Als eigenaar van het landgoed vond Het Drentse Landschap dat de toegankelijkheid van het landgoedpark voor het publiek verbeterd kon worden. Al snel kwam het idee om er een beeldenpark te maken. Omdat nergens in Nederland een plek is waar twintigste-eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst centraal staat, is voor deze stroming gekozen. Stichting Beeldenpark werkt nauw samen met het Museum Beelden aan Zee in Den Haag en het Drents Museum in Assen. Stichting Tuin van de Eeuwigheid Omdat Het Drentse Landschap steeds vaker het verzoek van nabestaanden kreeg om de as van hun dierbaren op één van haar terreinen te mogen uitstrooien, ontstond het idee om een landschapstuin te maken die alle ruimte biedt aan deze wensen. In 2009 hebben Het Drentse Landschap en uitvaartondernemer Yarden de Stichting Tuin van de Eeuwigheid opgericht om in de Drentse natuur een aansprekende herdenkingsplek in te richten. De inrichtingsideeën zijn inmiddels vertaald in beeldende illustraties. Een aantal Drentse gemeenten heeft al laten weten geïnteresseerd te zijn in de plannen. 9

10 De gebruiksfunctie van gebouwen Het Drentse Landschap verhuurt op dit moment panden voor uiteenlopende doeleinden. Naast een woonfunctie zijn dat bijvoorbeeld: horeca-activiteiten: hotel, café, restaurant recreatie-activiteiten: vakantiehuis, camping, groepsaccommodatie, erfgoedlogies culturele ondernemingen: galerie, museum, grafische werkplaats, bezoekerscentrum winkels en bedrijven In figuur 3 vindt u een overzicht van de bedrijfsactiviteiten in de gebouwen van Het Drentse Landschap. Bestemming Kantoor Vergaderruimte Vakantiehuisje Camping Beheersboer Groepsaccommodatie Hotel Bezoekerscentrum, kijkhut Bed & breakfast Ooievaarsstation Schaapskooi Werkschuur Praktijk Museum Multifunctionele ruimte Molen Opleidingsinstituut Horeca Theater Kinderboerderij Winkel Oude ambachten Gallerie Figuur 3 Bedrijfsactiviteiten gebouwen Stichting Het Drentse Landschap Gebouwen Om het denken over de exploitatie van monumenten te stimuleren zijn de volgende drie invalshoeken interessant. Museale invalshoek Het monument staat voorop in deze visie. Alles moet blijven zoals het was, althans dat vonden monumentenbeschermers in het verleden. Tegenwoordig wordt op dit punt iets ruimhartiger gedacht. Je kunt mensen nu niet onder de omstandigheden van vijftig of honderd jaar geleden laten leven Veelal bemoeilijkt het vasthouden aan de museale benadering een kostendekkende exploitatie, tenzij er een commerciële combinatie met educatie wordt gezocht. Denk aan een openluchtmuseum of als museumdorp. Het kán, maar de ervaringen op dit punt zijn niet bepaald hoopgevend. De afgelopen jaren wordt Het Drentse Landschap steeds vaker benaderd om dit soort probleemgevallen over te nemen. Vaak gaat het om molens en kerken. De mogelijkheden voor Het Drentse Landschap om dit soort opdrachten succesvol te vervullen, zijn beperkt. Steeds zullen we goed moeten afwegen of we zo n opdracht kunnen aanvaarden. Misschien moet Het Drentse Landschap voor niet-rendabel te exploiteren monumenten financiële randvoorwaarden inbouwen. Bijvoorbeeld door zo n object alleen over te nemen als de duurzame onderhoudslasten structureel vergoed worden of gekapitaliseerd als bruidsschat meegegeven worden. In sommige gevallen zouden we zelf voor een reservefonds moeten zorgen, gevoed vanuit het eigen vermogen of met bijdragen uit legaten en of andere bijdragen van derden. Functionele invalshoek Elk gebouw moet een functie hebben. Idealiter zou een boerderij als boerenbedrijf moeten worden gebruikt en een kerk als godshuis. De realiteit leert echter dat er meestal naar nieuwe bestemmingen gezocht moet worden: de boerderij als woonhuis of zorgboerderij, het herenhuis als kantoor of met een horecabestemming, de kerk als cultureel centrum enzovoort. Zonder een functionele herbestemming die recht doet aan de buitenkant van het monument, is duurzaam behoud moeilijk. Het interieur van een gebouw zal veelal aan de eisen en wensen van onze tijd moeten worden aangepast, uiteraard met respect voor de waardevolle elementen. Van geval tot geval zul je steeds moeten afwegen in hoeverre aanpassingen aan een nieuwe functie acceptabel zijn. De ervaring van Het Drentse Landschap leert dat je met deze benadering de meeste, niet té grote gebouwen goed kunt exploiteren. De huuropbrengst is voldoende om duurzaam behoud ook op de lange termijn te garanderen. In de Drentse samenleving is inmiddels een breed draagvlak ontstaan voor de manier waarop Het Drentse Landschap met monumenten omgaat. Ontwikkelingsgerichte invalshoek Wensen van potentiële huurders of een succesvolle uitbating kunnen ervoor zorgen dat een monument zou moeten worden aangepast of vergroot. Vaak gaat het om grotere panden die commercieel geëxploiteerd moeten kunnen worden. Belangrijk is om vast te stellen dat, als je eenmaal voor een dynamische functie gekozen hebt, je vervolgens min of meer tot nieuwe aanpassingen gedwongen wordt. Commerciële motieven mogen nooit boven de instandhoudingsdoelstel10 prevaleren. Steeds zal in zo n situatie op een integere manier een winst- en ling verliesrekening moeten worden opgemaakt.

11 11

12 12

13 De spelers van het spel 2 Behoud van het Drentse culturele erfgoed beslaat een breed werkterrein. Stichting Het Drentse Landschap werkt hier samen met allerlei andere instellingen en overheden. Alle spelers van het spel hebben een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden. Voor ons als organisatie is het belangrijk dat de anderen weten wie Het Drentse Landschap is en waar ze voor staat.

14 Rijk Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn landelijk onze belangrijkste partners. In dit verband kan ook het Nationaal Restauratiefonds nog genoemd worden. Het ministerie heeft Het Drentse Landschap in 2007 aangemerkt als Aangewezen Organisatie voor Monumentenzorg (AOM). Deze status biedt de stichting een aantal financiële en administratieve voordelen. Op 1 januari 2012 had Het Drentse Landschap 56 rijksmonumenten in eigendom. Nieuwe rijksmonumenten zijn de afgelopen jaren nauwelijks aangewezen. Eind 2012 besloot het ministerie de bestaande erkenningsregeling te beëindigen en ervoor in de plaats een nieuwe Professionele Organisatie Monumentenzorg (POM) te introduceren. Zo n POM zou minstens 40 procent van de omzet aan monumentenzorg moeten besteden. Direct gevolg van deze verandering zal zijn dat organisaties als Het Drentse Landschap buiten de boot vallen. Het is dan ook een bezuinigingsmaatregel We hopen dat deze maatregel alsnog ongedaan gemaakt wordt, maar het ziet er somber uit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de toekenning en afwikkeling van monumentensubsidies in het kader van de zogeheten BRIM-regeling (Besluit Regeling Instandhouding Monumenten). Ook verdeelt de Rijksdienst incidentele restauratiemiddelen. In de jaren 2010 en 2011 kwam van het rijk voor ruim één miljoen euro aan restauratiesubsidies beschikbaar voor zes restauratieprojecten van Het Drentse Landschap. Tegenwoordig is er een Groene BRIM-regeling om tuinen bij monumentale gebouwen beter te kunnen beheren. Ook kun je in het kader van de regeling voor archeologische objecten als de hunebedden een onderhoudssubsidie ontvangen. In 2013 wordt de BRIM-regeling verruimd tot het onderhoud van grafheuvels. Alle archeologische objecten van Het Drentse Landschap worden geïnspecteerd door de Archeologische Monumentenwacht. In de loop van de tijd zijn ze allemaal gerestaureerd. Sinds 2010 behartigt de landelijke Federatie Instandhouding Monumenten de belangen van de particuliere AOM s bij het ministerie. Het Drentse Landschap en de Stichting Oude Drentse Kerken zijn beide lid van de federatie. Het beleid van het ministerie van OCW staat sinds enkele jaren in het teken van de modernisering van de monumentenzorg, in het jargon MOMO genoemd. Het MOMO-beleid ondersteunt Het Drentse Landschap bij haar integrale benadering van erfgoed en landschap. Het beleid draait om drie uitgangspunten: In het beleid staat niet het object centraal, maar het object in zijn omgeving. Dit uitgangspunt heeft het rijk voor het eerst verwoord in de Belvedère-aanpak. 14 Bij een monument moet je ook kijken naar sociaalmaatschappelijke en economische aspecten. Het gaat om behoud door ontwikkeling. Het beleid moet gericht zijn op herontwikkeling en herbestemming van monumenten. De overheid stelt de kaders van het monumentenbeleid vast. Rijk, provincie en gemeente werken vanuit één gezamenlijke visie. De partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het beheer, krijgen hiervoor de (financiële) ruimte. Provincie Het erfgoedbeleid van de provincie ligt tot nu toe vast in drie beleidsnota s: de Culturele en Museale Agenda , het Cultuurhistorisch Kompas (materieel) en de Omgevingsvisie en de nieuwe Cultuurnota Binnen de provinciale organisatie is de afdeling SociaalEconomische Ontwikkeling (SEO) verantwoordelijk voor het beleid. De uitvoering gebeurt

15 subsidieert een aantal projecten op dit gebied en de vijf grotere musea van Drenthe. De provincie zet zich in voor het bewaren of - indien dat onmogelijk is - het duurzaam veiligstellen van archeologische waarden. Belangrijk onderdeel is het archeologisch onderzoek bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen. onder andere via rechtstreekse provinciale subsidies en de zogeheten gebiedsprogramma s. Nu Drents Plateau opgeheven is, komt er een nieuw Steunpunt Monumentenzorg. De afgelopen jaren is de provincie Drenthe de belangrijkste bondgenoot van Het Drentse Landschap geweest. Zo speelt ze onder andere een belangrijke rol bij de verdeling van de zogeheten POP-middelen, die de EU voor plattelandsontwikkeling beschikbaar stelt. Met deze steun heeft de stichting de verwerving en restauratie van de Wilms Boo in Nieuw-Schoonebeek, Klein Soestdijk in Veenhuizen, Huis ter Hansouwe bij Peize, Egberts Lent in Nieuw-Annerveen en de synagoge in Zuidlaren kunnen realiseren. De belangrijkste doelen in het erfgoedbeleid van de provincie zijn de volgende: In ruimtelijke processen wil de provincie sturen op cultuurhistorie in de gebieden die ze van provinciaal belang vindt. De provincie zorgt voor een actieve bescherming van monumentale waarden. Dat doet ze onder andere via het vaststellen van een provinciale monumentenlijst, het project Leegstand en Herbestemming en door steun aan de Restauratie Opleidingsprojecten. Via het Steunpunt Monumentenzorg stimuleert de provincie de Drentse gemeenten om een eigen monumenten- en archeologiebeleid te ontwikkelen. De provincie subsidieert erfgoededucatie in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De provincie wil door de belangstelling voor het verhaal van Drenthe te bevorderen meer aandacht genereren voor het immaterieel erfgoed en de streekgeschiedenis. Ze 15 Gemeenten Veranderingen in het beleid zorgden ervoor dat steeds meer verantwoordelijkheden van de provincie bij de gemeenten neergelegd worden. Veel gemeenten zijn op dit moment echter qua deskundigheid en beschikbare inzet nog niet voldoende geoutilleerd om het erfgoedbeleid in de bestuurlijke afwegingen voldoende te kunnen meenemen. De ervaringen van Het Drentse Landschap met de verschillende gemeenten lopen nogal uiteen. Soms zijn ze erg positief, bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen en het financieel bijdragen aan onze publicaties. Soms is de ervaring nogal teleurstellend en wordt een eigen gemeentelijk monumentenbeleid gemist. In een enkel geval moeten we constateren dat bij een gemeente weinig zorg voor de beeldkwaliteit aanwezig is. Kennis- en belangenorganisaties In Drenthe zetten verschillende organisaties zich actief in voor het cultureel erfgoed. De belangrijkste partner op dit moment is de Monumentenwacht Drenthe. Het Drentse Landschap heeft een groot aantal van haar monumenten ter inspectie bij de Monumentenwacht ondergebracht. Gelet op de huidige praktijk zou het vastleggen van een duurzame relatie met Het Drentse Landschap voor de hand liggen. Bij de projectontwikkeling wordt af en toe samengewerkt met de Stichting Dorp en Bedrijf Friesland (DBF). Als één van de belangenbehartigers van het Drentse cultureel erfgoed werken we regelmatig met de Bond Heemschut samen. Ook trekt Het Drentse Landschap af en toe op met de Molenstichting Drenthe,

16 de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland en Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Regelmatig trekken we samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe op bij het aankaarten van onderwerpen die met ruimtelijke kwaliteit te maken hebben. Dergelijke thema s hebben in de Drentse situatie vaak raakvlakken met het cultureel erfgoed. Landschapsbeheer Drenthe Stichting Landschapsbeheer Drenthe houdt zich bezig met beheer en onderhoud van particuliere terreinen en slechts in geringe mate bij grote terreinbeheerders als Het Drentse Landschap. Vanuit onze rol als belangenbehartiger van het Drentse landschap willen we ons samen met Landschapsbeheer Drenthe de komende jaren sterk maken als pleitbezorger van een goed landschapsbehoud en daar rekenen we deze landschapselementen ook bij. Nadrukkelijk willen we hier aan toevoegen dat deze terreinen in principe in particuliere hand moeten blijven. Alleen in bijzondere gevallen kan of wil Het Drentse Landschap zich inzetten om deze terreinen te verwerven. Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap vullen elkaar aan. Waar nodig werken ze samen, maar beide organisaties willen zelfstandig hun taken blijven uitvoeren. Gezien de landelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen zullen we steeds meer op elkaar aangewezen zijn. Op dit moment voeren we gesprekken om na te gaan of we rond de backoffice-taken nauwer kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan administratie, receptie, ICT, archief, organisatie vrijwilligerswerk, pr en voorlichting. Mogelijk zou Landschapsbeheer zich in de toekomst in één van de panden van Het Drentse Landschap aan de Kloosterstraat kunnen vestigen. Collega-natuurorganisaties Het Drentse Landschap bezit op tal van plekken in de provincie juweeltjes van landschappen. Hetzelfde geldt voor de andere twee grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Sinds jaar en dag is er sprake van een goede samenwerking met de collega-natuurorganisaties. Van de drie natuurorganisaties is Het Drentse Landschap de meest uitgesproken erfgoedorganisatie. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voelen zich meer natuurbeheerders en houden zich minder bezig met het verwerven en exploiteren van regionaal cultuurhistorisch erfgoed. Mogelijk kan Het Drentse Landschap in de toekomst dergelijke taken op erfgoedgebied voor de collega s (en anderen) uitvoeren. Toerisme en marketing Door haar activiteiten op het gebied van het cultureel erfgoed heeft Het Drentse Landschap goede contacten opgebouwd met partners in de wereld van kunst en cultuur, zoals het Drents Museum, het Drents Archief, het Hunebedcentrum, het Herinneringscentrum en het Gevangenismuseum Veenhuizen. Op het gebied van het cultureel erfgoed trekken we samen op, bijvoorbeeld in reacties op beleidsnota s van de provincie. Daarnaast is er een goede samenwerking met de organisaties die zich in Drenthe bezighouden met recreatie en toerisme: Marketing Drenthe, de Toeristische Informatie Punten en het Recreatieschap Drenthe. Met het Drents Archief werkt Het Drentse Landschap samen bij het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes voor DrentheAnno.nu. Met deze applicaties kunnen routes voor smartphones worden gedownload. De apps bieden ongekende mogelijkheden om routes in beeld te bren- 16 gen. In de komende jaren wordt verder verkend hoe deze samenwerking verder kan worden uitgebreid. In het Schultehuis in Diever, dat eigendom is van Het Drentse Landschap, is het Regionaal Archeologisch Centrum gevestigd. We werken met het centrum samen bij het ontwikkelen van exposities, excursies en educatieve activiteiten. Regelmatig zijn er contacten met plaatselijke historische verenigingen. Steeds weer blijkt hoeveel kennis en enthousiasme er in deze organisaties aanwezig is. Samen met het Hunebedcentrum is een gezamenlijke winkel in het Hunebedcentrum in Borger gerealiseerd. Het Drentse Landschap ondersteunt de initiatieven om te komen tot een officiële status voor Geopark de Hondsrug. Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer onderzoeken samenwerking bij de verhuur van recreatiewoningen in het project Buitenleven. Fondsen Een aantal fondsen heeft een moeilijk te overschatten bijdrage geleverd om Het Drentse Landschap te helpen bij het verwerven, restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. De belangrijkste partner is zonder twijfel de Nationale Postcode Loterij die ons al bijna vijftien jaar substantieel steunt en dat in elk geval tot 2017 zal blijven doen. Op de tweede plaats komt de brede steun vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast ontvangen we regelmatig bijdragen van fondsen als het VSBfonds, het Rabobankfonds en het JM Fonds.

17 17

18 18

19 Het Drentse Landschap als provinciale trust 3 De afgelopen jaren is Stichting Het Drentse Landschap gegroeid in haar rol als provinciale erfgoedorganisatie en krijgen we steeds meer gebouwen en archeologische objecten onder onze hoede. Onze betrokkenheid bij het behoud van ons culturele erfgoed draagt bij aan de verankering van Het Drentse Landschap in de Drentse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de betrokkenheid van de lokale gemeenschap in de exploitatie van gebouwen. De verbreding van de doelstelling en de nieuwe relatie met de bevolking van Drenthe leiden tot een andere rol voor Het Drentse Landschap: de provinciale trust. Met de trust willen we de relatie met onze achterban breder en kleurrijker maken. In het begrip trust speelt vertrouwen of - liever gezegd - toevertrouwen een belangrijke rol. Het verklaart de titel van deze nota: Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap

20 Verantwoordelijkheid voelen Het Drentse Landschap ontwikkelt zich tot een provinciale trust. Overheden, instellingen en burgers vertrouwen ons taken toe die met natuur en landschap en met materieel en immaterieel erfgoed te maken hebben. Het woord trust zegt dat de beheerder optreedt alsof hij de eigenaar is van hetgeen hij beheert. Stichting Het Drentse Landschap voelt zich verantwoordelijk voor het Drentse cultureel erfgoed. Ons grote voorbeeld is de National Trust in Groot Brittannië. Dichter bij huis zie je de trust-organisatie het best bij de Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Het Drentse Landschap wil de trust-organisatie echter wel binnen de bestaande rechtsvorm inhoud geven. Er wordt geen aparte Drentse Trust opgericht. Kiezen voor een provinciale trust betekent voor Het Drentse Landschap dat zij zich - nóg breder dan nu het geval is - gaat bezighouden met bijna alles wat Drenthe tot Drenthe maakt. We kiezen voor het behoud van de Drentse culturele identiteit in brede zin. Het Drentse Landschap richt zich niet alleen op het behoud van natuur, landschap en erfgoed, maar bijvoorbeeld ook op burgerparticipatie en het stimuleren van de lokale economische activiteiten via het leveren van specifieke producten en diensten. De trust zorgt voor een nog betere verankering van de stichting in de Drentse samenleving. Het rijk is zich als subsidieverstrekker aan het terugtrekken. Provincie en vooral gemeenten krijgen een steeds grotere rol. Waarom zouden de lokale bevolking, de agrarische ondernemers en het regionale bedrijfsleven geen verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van hun landschap? Het Drentse Landschap wil zich graag inzetten om het landschap samen met hen te beheren. Een organisatie als Het Drentse Landschap mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid in de Drentse samenleving. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook op sociaal gebied. Het begint bij de exploitatie van gebouwen en eindigt bij het vormgeven aan de maatschappelijke participatie door Drentse burgers en het bevorderen van de sociale cohesie. Uitgangspunten provinciale trust Naast het belang van natuur en landschap zet Stichting Het Drentse Landschap zich nadrukkelijk in om op te treden als beheerder en beschermer van cultuurhistorische objecten. Het Drentse Landschap wil dé erfgoedinstelling van Drenthe worden en we gaan ons als provinciale trust overal op het grondgebied van de provincie Drenthe inzetten. Onze drijfveer is de zorg voor onze leefomgeving. 20 Het Drentse Landschap gaat nadrukkelijk op zoek naar betrokkenheid van de inwoners van Drenthe. Aandacht voor de Drentse burgers en de lokale economie zijn kernwoorden in de visie van de nieuwe trust. Monumentenzorg Het Drentse Landschap streeft ernaar om een staalkaart van het Drentse monumentenbestand te verwerven. Verspreid over de hele provincie en met alle streekeigen verschillen die de betrokken categorieën vertonen. Er ontstaat meerwaarde als gebouwen in of nabij onze terreinen liggen, een harmonieus onderdeel uitmaken van het landschap waarin ze zijn ontstaan of een ensemble-waarde vertegenwoordigen. De inzet van de nieuwe trustorganisatie wordt om ons gebouwenbezit kostendekkend en ongesubsidieerd te kunnen beheren. We streven ernaar om vanuit de gebouwenexploitatie zo mogelijk financieel bij te dragen aan de natuurtaken van onze stichting. We willen zoveel mogelijk samenwerken met de culturele en toeristischrecreatieve ondernemingen die in onze panden zitten. Archeologie Vanaf haar oprichting heeft Het Drentse Landschap nadrukkelijk gekozen voor de rol van beheerder van archeologische objecten. Inmiddels hebben we op dat

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Een erfenis om met elkaar zuinig op te zijn HET DRENTSE LANDSCHAP, MÉÉR DAN NATUUR

Een erfenis om met elkaar zuinig op te zijn HET DRENTSE LANDSCHAP, MÉÉR DAN NATUUR Een erfenis om met elkaar zuinig op te zijn HET DRENTSE LANDSCHAP, MÉÉR DAN NATUUR Natuurlijk, Drenthe heeft prachtige natuur. Maar Drenthe is méér dan natuur alleen. Drenthe is ook duidelijk het werk

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën Goud in handen Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën eën Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe

Culturele Alliantie Uitvoeringsprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Culturele Alliantie sprogramma 2011 + 2012 Gemeente Hoogeveen Provincie Drenthe Domein Provinciaal beleid Project Deelproject (later uitgewerkt) Cultuurparticipatie / -educatie Meer vraagsturing, meer

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan

Monumentenstichting Harlingen. Beleidsplan Monumentenstichting Harlingen Beleidsplan 2015 2018 Postadres: Postbus 20, 8860 AA Harlingen Aanvraag voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) IBAN NL 23 RABO 0325 5695 68 e-mail: info@msh.frl website:

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Onderzoeksresultaten Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 2 1. Onderzoeksopzet Datum: 4 december 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten

Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten Aan PS De resultaten van de tot dusver uitgevoerde provinciale impulsen voor restauratie van monumenten zijn goed, de waardering in het veld is groot. De achterstand

Nadere informatie

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid

Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Welkom bij de discussieavond over het toekomstig monumentenbeleid Discussieavond Hartelijk welkom Uw mening wil de raad graag horen! Wat doet de raad met uw mening? Programma 1. Presentatie door Harrie

Nadere informatie

Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014

Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014 Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014 Aanleiding Invoering POM-regeling met ingang van 2013. Naast getalscriterium (>20 monumenten) moet ook aan 6-tal kwaliteitseisen

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de periode 2013-2016 de beleidsvisie cultureel

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit Investeren in ruimtelijke kwaliteit Fondsenbeheer Nederland Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken T: (033) 253 94 28 E: info@fondsenbeheer.nl www.fondsenbeheer.nl Investeren in ruimtelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P V o o r h e t b e h o u d v a n h e t D r e n t s e c u l t u r e l e e r f g o e d S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P S t i c h t i n g O u d e D r e n t s e K e r k e n Dwalen door

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 Reactienota zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 1. Inleiding Deze nota behandelt de ingekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11. 2.

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 18 juni 2002 Nr. 2002-04324, IWW Nummer 34/2002

Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. 18 juni 2002 Nr. 2002-04324, IWW Nummer 34/2002 Commissie Welzijn, Zorg en Cultuur 18 juni 2002 Nr. 2002-04324, IWW Nummer 34/2002 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de verstrekking van een achtergestelde

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beleidsplan 2014 Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken skkps@verenigingenslenaken.nl www.verenigingenslenaken.nl/skkps/

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van de oude kerk Diever Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Stichting 2 2 Uitgangspunten 2 2.1 Stichting 2 2.2 Doelstellingen 3 2.3 Zelfstandig 3 2.4 Bevoegdheden

Nadere informatie

BAOZW/U200802088 Lbr. 08/191

BAOZW/U200802088 Lbr. 08/191 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Handreiking religieus erfgoed uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U200802088 Lbr. 08/191 bijlage(n) 1 datum 04 december

Nadere informatie

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid.

Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3. Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 291891 Raadsvergadering van 15 december 2011 Agendanummer: 6.3 Onderwerp: Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeentelijk Monumentenbeleid. Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen. Lees hieronder meer over dit onderwerp. Naam Stichting Nederlands Tegelmuseum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei stipe fan:

Jaarverslag 2014. mei stipe fan: Jaarverslag 2014 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 27 februari 2015 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

STUWENDE KRACHTEN ONDERWERP Een kwestie van kiezen (of delen)...? Herbestemming van boerderijen in Zeeland

STUWENDE KRACHTEN ONDERWERP Een kwestie van kiezen (of delen)...? Herbestemming van boerderijen in Zeeland 1 STUWENDE KRACHTEN ONDERWERP Een kwestie van kiezen (of delen)...? Herbestemming van boerderijen in Zeeland 2 STUWENDE KRACHTEN ONDERWERP Deze brochure bevat voorbeelden van de herbestemming van Zeeuwse

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Steun Het Drentse Landschap

Steun Het Drentse Landschap Steun Het Drentse Landschap In Drenthe vind je nog échte stilte en kostbare natuur. Je vindt er plekjes om even weg te dromen, uitzichten om nooit te vergeten en alle ruimte voor stevige wandelingen met

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag monumenten

Jaarverslag monumenten 2010 Jaarverslag monumenten Afdeling Leefomgeving 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Rijksmonumenten... 4 Gemeentelijke monumenten... 5 Vergunningverlening... 6 Subsidies... 7 Commissies... 8 Overig... 9 Bijlage

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken Beleidsplan En Beloningsbeleid Stichting Droogdok Jan Blanken 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In deze notitie wordt het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken ten behoeve van de zogenaamde

Nadere informatie

Staatsbosbeheer, gemeente Lingewaard, Beheerstichting en vrijwilligers, samen voor het fort

Staatsbosbeheer, gemeente Lingewaard, Beheerstichting en vrijwilligers, samen voor het fort Stand van zaken Fort Pannerden Oktober 2012 Inleiding Op 3 september 2011 is met een grootse happening in De Klompenwaard de restauratie van Fort Pannerden afgesloten. Deze afronding van de restauratie

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

Ondernemen op het platteland

Ondernemen op het platteland Ondernemen op het platteland bevordert de leefbaarheid en de economie, combineert wonen en werken en zorgt voor onderhouden panden. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is dáárom initiatiefnemer

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 StadsOntwikkeling Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 Monumentale kerkgebouwen in Utrecht: beleid en toekomst Actualiteit Ontwikkelingen bij kerken, in het bijzonder Bisdom

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie