Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust"

Transcriptie

1 Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

2 Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een breed werkveld. Vanaf haar oprichting in 1934 houdt onze stichting zich bezig met natuur, landschap en cultureel erfgoed. Sindsdien hebben we dagelijks te maken met onverwachte uitdagingen en ongekende kansen. De zorg voor ons erfgoed speelt een steeds grotere rol in het werk van Het Drentse Landschap. Deze nota geeft onze visie op wat we als erfgoedinstelling willen bereiken. Het werk van Stichting Het Drentse Landschap kent verbazing- Voorwoord wekkend veel afwisseling. We houden ons bezig met het behoud van middeleeuwse cultuurlandschappen, terwijl we elders nieuwe wildernisnatuur aan het maken zijn. We zetten ons in voor archeologisch waardevolle objecten en tegelijk realiseren we moderne bezoekerscentra. We werken hier aan het behoud van een oud Drents heidelandschap en we ontwikkelen verderop nieuwe gebruiksnatuur. Op hetzelfde moment restaureren we een oude molen en bouwen we een moderne scheperswoning De samenhang tussen natuur, landschap en cultureel erfgoed vormt de essentie van het werk van Het Drentse Landschap. U vindt dit verband onder andere ook terug in de Belvedère-gedachte die het rijk een aantal jaren geleden verwoord heeft. Belvedère zegt dat het vooral gaat om de samenhang tussen de monumenten en het landschap waarin ze ontstaan zijn. Ons monumentale erfgoed draagt bij aan de positie van Drenthe als toeristisch-recreatieve trekker. Behoud, ontwikkeling en medegebruik van ons erfgoed maken deel uit van de economische basis van onze provincie. Deze nota schetst voor de komende jaren de koers van Stichting Het Drentse Landschap. Na de ontwikkeling van natuurorganisatie naar erfgoedorganisatie is de tijd rijp om Het Drentse Landschap als provinciale trust te profileren. Naast het belang van natuur en landschap willen we ook nadrukkelijk beheerder en beschermer zijn van belangrijke cultuurhistorische objecten. Het Drentse Landschap wil dé erf- 2

3 goedinstelling van Drenthe worden. Het geeft ons de kans cultureel erfgoed dichtbij een breed publiek te brengen. Het grote voorbeeld is de National Trust die al meer dan een eeuw in Engeland, Wales en Noord-Ierland opereert. De National Trust blijkt in staat miljoenen Britten aan zich te binden. Van de exploitatie van hun enorme bezit aan natuurterreinen en cultureel erfgoed hebben de Britten met hedendaagse middelen een goedlopende organisatie gemaakt. Het Drentse Landschap als trust-organisatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Drenthe. Het biedt nieuwe perspectieven bij het herbestemmen van gebouwen. Het Drentse Landschap kan met nieuwe activiteiten komen om de leefbaarheid in dorpen te vergroten of om het belang van het landschap te dienen. Al vele jaren levert Het Drentse Landschap een opmerkelijke bijdrage aan de economie van deze provincie in de vorm van interessante producten en werkgelegenheidskansen. Dat deed ze al vanuit haar taak als natuurbeheerder en erfgoedorganisatie, als provinciale trust zal ze deze bijdrage verder kunnen uitbouwen. Op dit moment al leveren we een directe bijdrage aan de Drentse economie via het stimuleren van de lokale werkgelegenheid, dankzij onderhoud en restauratie van gebouwen en de bijzondere huisvestingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Indirect gebeurt dat via de bijdrage van ons monumentaal erfgoed en landschap voor het toerisme. Het Drentse erfgoed is bij Het Drentse Landschap in goede handen, nu en in de toekomst. Assen, februari 2013 Eric van der Bilt directeur/bestuurder van Het Drentse Landschap

4 4

5 Het Drentse Landschap op weg naar een nieuwe rol 1 Stichting Het Drentse Landschap heeft naast ruim achtduizend hectare natuur meer dan 250 monumentale gebouwen en archeologische objecten onder haar hoede. Eerst was er vaak sprake van een min of meer toevallige verwerving gekoppeld aan de aankoop van natuurgebieden. Hoewel zulke aankopen binnen de statutaire doelstelling van de stichting vielen, was er lange tijd geen sprake van een echt erfgoedbeleid. Eind jaren negentig is de rol van Het Drentse Landschap als erfgoedorganisatie in een stroomversnelling gekomen. We constateerden toen dat je in Drenthe natuur en cultuur niet los van elkaar mag zien. Ons Drentse landschap is het werk van mensen. Dat is in alles zichtbaar. 5

6 de stichting door financiële en organisatorische problemen dreigde failliet te gaan, kwam de provincie in 1998 bij Het Drentse Landschap met de vraag of we ons over en de 64 gebouwen in het dorp wilde ontfermen. Intern is lang over het verzoek van de provincie nagedacht. Ondanks de financiële risico s en de kans op imagoschade besloten we die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Een gift van ruim drie miljoen gulden van de Nationale Postcode Loterij maakte onze risico s bij de overname van te overzien. in één koop maar liefst 21 gebouwen rijker. Met de komst van De Havixhorst en de andere gebouwen die Het Drentse Landschap in de loop van de jaren tachtig verwierf, gingen we een nieuwe fase in. In 1990 bezat Het Drentse Landschap zo n zeventig gebouwen. Zowel de directeur-rentmeester, het hoofd terreinbeheer als de rayonbeheerders zorgden voor het dagelijks beheer. Steeds duidelijker werd hoeveel zorg gebouwen vroegen. En was het duidelijk dat je dit er niet zo maar even bij kon doen Eerste aankopen In 1948 kon Het Drentse Landschap haar eerste eigen terrein aankopen. Die eerste aankoop was Kampsheide. Het was een object met grote cultuurhistorische waarde door de aanwezigheid van vele grafheuvels en een fragment van een celtic field. Andere vroege erfgoedaankopen waren grafheuvels bij Eext (1961) en Zeegse (1964). Eind jaren zestig kwam de stroom aankopen pas goed op gang. Halverwege de jaren zeventig konden de aankopen een hoge vlucht maken dankzij de Relatienota die ons in staat stelde oude cultuurlandschappen beter te beschermen. Aanvankelijk werden gebouwen bij het verwerven van terreinen meegekocht en kwamen ze dus min of meer toevallig in het bezit van Het Drentse Landschap. Voorbeelden uit de beginjaren zijn een aantal boerderijen in het Reestdal en de landgoederen Rheebruggen en De Vossenberg. Definitieve keuze De volgende fase begon voor Het Drentse Landschap toen we in 1999 Stichting konden overnemen en kort daarna de provinciale hunebedden in beheer kregen. Eind jaren zestig had toenmalig burgemeester Lieve van Westerbork zich met steun van provincie en rijk ingezet om het oude esdorp te behouden. Zijn Stichting wist met een groot aantal aankopen het museumdorp van de grond te krijgen. Toen Nieuwe fase Toen Het Drentse Landschap in 1981 Landgoed De Havixhorst kon verwerven, werd de stichting Huidig bezit Na het jaar 2000 is het aantal gebouwen van Het Drentse Landschap sterk blijven groeien. Op 1 februari 2012 stonden zo n 250 eigendommen op de gebouwenlijst: stookhutten, keuterijen, huizen, molens, boerderijen, kerken, landhuizen, havezaten enzovoort. Onder de gebouwen zijn 56 rijksmonumenten, acht provinciale monumenten en vier gemeentelijke. De meeste objecten dateren uit de negentiende en twintigste Figuur 1 Aankopen gebouwen Stichting Het Drentse Landschap

7 eeuw, de oudste uit de zestiende eeuw. Verder heeft de stichting 22 hunebedden in beheer, 108 grafheuvels, een aantal celtic fields, drie schansen, twee veenterpen en een zogeheten motteheuvel. In Figuur 1 ziet u een overzicht van de aankopen van Het Drentse Landschap in de loop van de tijd. In Figuur 2 zijn de gebouwen uitgesplitst naar hun bouwhistorie. Een compleet overzicht van alle gebouwen en archeologische objecten in eigendom en beheer van de stichting vindt u in de bijlage. Professionele organisatie De overname van Stichting was voor Het Drentse Landschap de aanleiding om het gebouwenbeheer professioneel op te zetten. Er kwam een coördinator Gebouwen die twee eigen timmerlieden ging aansturen. Inmiddels heeft de stichting ook een tweede bouwkundige in dienst genomen. Om meer vat te krijgen op de kosten van duurzaam en planmatig onderhoud heeft de stichting een eigen vastgoedprogramma ontwikkeld waarin per gebouw de jaarlijkse kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Dankzij het programma kunnen we een meerjarenplanning voor ons gebouwenbeheer maken. Het Drentse Landschap kreeg in 2007 de status van Aangewezen Organisatie voor Monumentenzorg (AOM) en bevestigde daarmee haar positie als professionele monumentenorganisatie. Culturele identiteit Alles wat vorige generaties gemaakt of gebouwd hebben, hoort tot ons cultureel erfgoed en dat hoeven niet alleen maar de monumentale gebouwen te zijn. Cultureel erfgoed laat ons zien hoe mensen vroeger leefden, hoe ze dachten en wat ze deden. Dankzij het cultureel erfgoed begrijpen we ons verleden. Ons cultureel erfgoed versterkt onze regionale identiteit. Stichting Het Drentse Landschap is de natuurorganisatie in Drenthe die zich de zorg voor de regionale culturele identiteit het meest heeft eigen gemaakt. Die betrokkenheid bij het behoud van ons culturele erfgoed geeft Het Drentse Landschap een breed draagvlak in de Drentse samenleving. Ons erfgoed bepaalt onze identiteit. We kunnen ervan genieten en we kunnen anderen ervan laten genieten. Erfgoed blijkt namelijk ook economisch van steeds groter belang. Dat geldt voor toerisme en recreatie, kunst en cultuur en allerlei sociaalmaatschappelijke activiteiten. Denk verder bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die erfgoed biedt bij het behoud van kennis van het restauratievak door jonge bouwvakkers in restauratieprojecten een stageplek te bieden. Als Drents Landschap richten we ons vooral op het verwerven en behouden van het materiële deel vankwart ons erfgoed: gebouwen, tuieerste eeuw nen, landschappen met hun elementen, zandwegen, tweede kwart percelen, eeuw historisch geografische patronen, archeologische objecten, routederde kwart eeuw structuren, schansen enzovoort. Daarnaast is er ook belangrijk vierde kwart eeuw immaterieel erfgoed dat voor de eerste kwart eeuw 20 tweede kwart eeuw 10 derde kwart eeuw 0 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw Figuur 2 Bouwhistorie gebouwenbestand Stichting Het Drentse Landschap e eeuw vierde kwart eeuw

8 Hetgeen in natuur en landschap in provincie Drenthe waardevol te achten is cultuureducatie steeds belangrijker wordt. Belangrijke publieksactiviteiten De laatste jaren probeert Het Drentse Landschap steeds vaker een brede benadering van natuur, landschap en cultureel erfgoed vorm te geven. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van educatie, voorlichting, het uitgeven van publicaties en het organiseren van activiteiten en evenementen. Kwartaalblad Al sinds het allereerste begin in 1934 zeggen de statuten van Stichting Het Drentse Landschap in bloemrijke bewoordingen dat onze kerntaken méér zijn dan het aankopen en beheren van natuurgebieden. e stichting heeft ten doel het bevord deren van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Drenthe waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van in de provincie Drenthe gelegen en voor haar doel geschikte registergoederen of het verkrijgen van een zakelijk recht op zodanige goederen - het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van haar doeleinden - het bevorderen en onderhouden van een goede samenwerking met personen en/of instellingen, die de doelstelling van de stichting ondersteunen - het geven van voorlichting en advies op het gebied van haar doelstelling - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het Drentse Landschap vindt het belangrijk dat de kennis over het erfgoed onder de aandacht van een groot publiek wordt gebracht. Via ons Kwartaalblad kunnen de 16 duizend beschermers van Het Drentse Landschap kennismaken met het Drentse erfgoed. Publicaties Het Drentse Landschap werkt mee aan een groot aantal publicaties, soms direct als uitgever soms als steun in de rug voor andere uitgevers. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de stichting verscheen Have en Goed over het eigen cultureel erfgoed. Verder hebben we mede het initiatief genomen voor de publicaties Monumenten van bescheidenheid over keuterijen in Drenthe en Gods huisjes over kleine Drentse kerken. In 2011 verscheen het eerste boek in de reeks Cultuurschatten van Drenthe over Landgoed Rheebruggen. In 2013 het deel Huis ter Hansouwe. Knapzakroutes Sinds 2005 is Het Drentse Landschap mede verantwoordelijk voor de Knapzakroutes. Samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe hebben we sindsdien ruim zestig routes opnieuw uitgegeven. De goede verkoopcijfers laten zien dat de Knapzakroutes een middel bij uitstek zijn om wandelaars enthousiast te maken over de cultuurhistorie van het Drentse platteland. Daarnaast heeft Het Drentse Landschap zelf drie langeafstandswandelingen ontwikkeld door de beekdalen van Drentsche Aa, Oude Diep en Reest. 8 Kinderactiviteiten Het Drentse Landschap ontwikkelt tal van educatieve activiteiten speciaal gericht op kinderen. Zo zijn er speurtochten op de terreinen en speciale excursies voor kinderen. Hoogtepunt is de Lammetjesdag die elk voorjaar bij de schaapskooien op het Hijkerveld en het Doldersummerveld worden georganiseerd waar elk jaar enkele honderden kinderen met hun ouders op af komen. Daarnaast biedt Het Drentse Landschap lesprogramma s aan scholen aan, onder andere rond het thema boerderijen. Informatiecentra Het Drentse Landschap beschikt inmiddels over zes drukbezochte informatiecentra: De Blinkerd (VAM-berg Wijster), Egberts Lent (Nieuw Annerveen), t Ende (De Stapel bij De Wijk), Hijkerveld (bij Hijken), Huenderhoeve (Doldersum) en het informatiecentrum in het dorp. Festival van het Landschap Elke twee jaar vindt in het Festival van het Landschap plaats. Dit evenement is speciaal in het leven geroepen om het publiek te laten zien dat Het Drentse Landschap méér doet dan natuurbeheer alleen. Daarnaast organiseren we regelmatig excursies, arrangementen en open dagen. Al deze activiteiten zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Plaatselijke culturele activiteiten In overleg met plaatselijke commissies wordt in de Synagoge van Zuidlaren en het Kleine Kerkje in Gieterveen een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden. Verder organiseren we elk jaar een aantal keren een zogeheten Tour de Cimétières aangeboden, dit zijn busreizen langs begraafplaatsen. Vakantiewoningen Het Drentse Landschap beschikt over zeven bijzondere vakantiewoningen op prachtige plekken in de provincie. Het herbestemmen van kleinere panden als vakantiewoningen blijkt een buitengewoon interessante optie. De vakantiewoningen zijn het grootste deel van het jaar goed bezet.

9 De stichtingen van Het Drentse Landschap Stichting Het Drentse Landschap nam in 1999 Stichting over. In 2003 volgde Stichting Lemferdinge. Beide stichtingen zijn in 2006 gefuseerd met Het Drentse Landschap en bestaan niet meer als zelfstandige rechtsvormen. In 2010 hief de Stichting Oud Drenthe zichzelf op. De stichting was onder andere eigenaar van de Zwartendijksterschans, de Emmerschans en de Katshaarschans. Deze drie Drentse schansen droeg ze in eigendom over aan Het Drentse Landschap. Nauw aan Stichting Het Drentse Landschap gelieerd zijn vier stichtingen die zich elk op hun eigen gebied bezighouden met aspecten van het cultureel erfgoed. Stichting Oude Drentse Kerken en Stichting Drentse en vallen onder de directe verantwoordelijkheid van Het Drentse Landschap. Ze hebben dezelfde Raad van Toezicht en vormen een personele unie met Het Drentse Landschap. Stichting Beeldenpark de Havixhorst en Stichting Tuin van de Eeuwigheid heeft Het Drentse Landschap samen met andere organisaties opgericht. Stichting Oude Drentse Kerken Het Drentse Landschap heeft in 2003 Stichting Oude Drentse Kerken opgericht om het eigendom, beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen te kunnen overnemen als het kerkelijke gemeenten aan mogelijkheden ontbreekt. Denk verder bijvoorbeeld ook aan begraafplaatsen die hun functie dreigen te verliezen of die niet meer adequaat kunnen worden beheerd. Stichting Oude Drentse Kerken komt in actie als er geen andere opties zijn om de kerk als monument te behouden. Steeds wordt de kerk om niet overgenomen. Indien restauratie noodzakelijk is, probeert de stichting de benodigde gelden via fondsen e.d. bijeen te brengen. Eind 2004 is het Kleine Kerkje in Gieterveen eigendom geworden. Eind 2005 volgde de Synagoge in Zuidlaren, in 2010 de Hervormde kerk in Bovensmilde en eind 2012 het kerkje van Eext. Stichting Oude Drentse Kerken wil in samenwerking met de verschillende kerkgemeenschappen, overheden en plaatselijke groeperingen de zekerheid bieden dat dit cultuurbezit in stand blijft. Gebruik en beheer van het gebouw dragen we over aan een plaatselijke vrijwilligerscommissie die zorgt voor de exploitatie van de kerk. Stichting Drentse en Het Drentse Landschap heeft in 2002 Stichting Drentse en opnieuw opgericht om te voorkomen dat Drenthe de enige provincie zou worden zonder een boerderijenstichting. De stichting fungeert als een informatieloket voor onder andere boerderijeigenaren. Ze heeft een nauwe band met de vrijwilligers van de Werkgroep Boerenerven Drenthe. Stichting Beeldenpark De Havixhorst Samen met Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst heeft Het Drentse Landschap in 2008 Stichting Beeldenpark De Havixhorst opgericht om meer aandacht te vragen voor Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst uit de twintigste eeuw. Als eigenaar van het landgoed vond Het Drentse Landschap dat de toegankelijkheid van het landgoedpark voor het publiek verbeterd kon worden. Al snel kwam het idee om er een beeldenpark te maken. Omdat nergens in Nederland een plek is waar twintigste-eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst centraal staat, is voor deze stroming gekozen. Stichting Beeldenpark werkt nauw samen met het Museum Beelden aan Zee in Den Haag en het Drents Museum in Assen. Stichting Tuin van de Eeuwigheid Omdat Het Drentse Landschap steeds vaker het verzoek van nabestaanden kreeg om de as van hun dierbaren op één van haar terreinen te mogen uitstrooien, ontstond het idee om een landschapstuin te maken die alle ruimte biedt aan deze wensen. In 2009 hebben Het Drentse Landschap en uitvaartondernemer Yarden de Stichting Tuin van de Eeuwigheid opgericht om in de Drentse natuur een aansprekende herdenkingsplek in te richten. De inrichtingsideeën zijn inmiddels vertaald in beeldende illustraties. Een aantal Drentse gemeenten heeft al laten weten geïnteresseerd te zijn in de plannen. 9

10 De gebruiksfunctie van gebouwen Het Drentse Landschap verhuurt op dit moment panden voor uiteenlopende doeleinden. Naast een woonfunctie zijn dat bijvoorbeeld: horeca-activiteiten: hotel, café, restaurant recreatie-activiteiten: vakantiehuis, camping, groepsaccommodatie, erfgoedlogies culturele ondernemingen: galerie, museum, grafische werkplaats, bezoekerscentrum winkels en bedrijven In figuur 3 vindt u een overzicht van de bedrijfsactiviteiten in de gebouwen van Het Drentse Landschap. Bestemming Kantoor Vergaderruimte Vakantiehuisje Camping Beheersboer Groepsaccommodatie Hotel Bezoekerscentrum, kijkhut Bed & breakfast Ooievaarsstation Schaapskooi Werkschuur Praktijk Museum Multifunctionele ruimte Molen Opleidingsinstituut Horeca Theater Kinderboerderij Winkel Oude ambachten Gallerie Figuur 3 Bedrijfsactiviteiten gebouwen Stichting Het Drentse Landschap Gebouwen Om het denken over de exploitatie van monumenten te stimuleren zijn de volgende drie invalshoeken interessant. Museale invalshoek Het monument staat voorop in deze visie. Alles moet blijven zoals het was, althans dat vonden monumentenbeschermers in het verleden. Tegenwoordig wordt op dit punt iets ruimhartiger gedacht. Je kunt mensen nu niet onder de omstandigheden van vijftig of honderd jaar geleden laten leven Veelal bemoeilijkt het vasthouden aan de museale benadering een kostendekkende exploitatie, tenzij er een commerciële combinatie met educatie wordt gezocht. Denk aan een openluchtmuseum of als museumdorp. Het kán, maar de ervaringen op dit punt zijn niet bepaald hoopgevend. De afgelopen jaren wordt Het Drentse Landschap steeds vaker benaderd om dit soort probleemgevallen over te nemen. Vaak gaat het om molens en kerken. De mogelijkheden voor Het Drentse Landschap om dit soort opdrachten succesvol te vervullen, zijn beperkt. Steeds zullen we goed moeten afwegen of we zo n opdracht kunnen aanvaarden. Misschien moet Het Drentse Landschap voor niet-rendabel te exploiteren monumenten financiële randvoorwaarden inbouwen. Bijvoorbeeld door zo n object alleen over te nemen als de duurzame onderhoudslasten structureel vergoed worden of gekapitaliseerd als bruidsschat meegegeven worden. In sommige gevallen zouden we zelf voor een reservefonds moeten zorgen, gevoed vanuit het eigen vermogen of met bijdragen uit legaten en of andere bijdragen van derden. Functionele invalshoek Elk gebouw moet een functie hebben. Idealiter zou een boerderij als boerenbedrijf moeten worden gebruikt en een kerk als godshuis. De realiteit leert echter dat er meestal naar nieuwe bestemmingen gezocht moet worden: de boerderij als woonhuis of zorgboerderij, het herenhuis als kantoor of met een horecabestemming, de kerk als cultureel centrum enzovoort. Zonder een functionele herbestemming die recht doet aan de buitenkant van het monument, is duurzaam behoud moeilijk. Het interieur van een gebouw zal veelal aan de eisen en wensen van onze tijd moeten worden aangepast, uiteraard met respect voor de waardevolle elementen. Van geval tot geval zul je steeds moeten afwegen in hoeverre aanpassingen aan een nieuwe functie acceptabel zijn. De ervaring van Het Drentse Landschap leert dat je met deze benadering de meeste, niet té grote gebouwen goed kunt exploiteren. De huuropbrengst is voldoende om duurzaam behoud ook op de lange termijn te garanderen. In de Drentse samenleving is inmiddels een breed draagvlak ontstaan voor de manier waarop Het Drentse Landschap met monumenten omgaat. Ontwikkelingsgerichte invalshoek Wensen van potentiële huurders of een succesvolle uitbating kunnen ervoor zorgen dat een monument zou moeten worden aangepast of vergroot. Vaak gaat het om grotere panden die commercieel geëxploiteerd moeten kunnen worden. Belangrijk is om vast te stellen dat, als je eenmaal voor een dynamische functie gekozen hebt, je vervolgens min of meer tot nieuwe aanpassingen gedwongen wordt. Commerciële motieven mogen nooit boven de instandhoudingsdoelstel10 prevaleren. Steeds zal in zo n situatie op een integere manier een winst- en ling verliesrekening moeten worden opgemaakt.

11 11

12 12

13 De spelers van het spel 2 Behoud van het Drentse culturele erfgoed beslaat een breed werkterrein. Stichting Het Drentse Landschap werkt hier samen met allerlei andere instellingen en overheden. Alle spelers van het spel hebben een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden. Voor ons als organisatie is het belangrijk dat de anderen weten wie Het Drentse Landschap is en waar ze voor staat.

14 Rijk Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn landelijk onze belangrijkste partners. In dit verband kan ook het Nationaal Restauratiefonds nog genoemd worden. Het ministerie heeft Het Drentse Landschap in 2007 aangemerkt als Aangewezen Organisatie voor Monumentenzorg (AOM). Deze status biedt de stichting een aantal financiële en administratieve voordelen. Op 1 januari 2012 had Het Drentse Landschap 56 rijksmonumenten in eigendom. Nieuwe rijksmonumenten zijn de afgelopen jaren nauwelijks aangewezen. Eind 2012 besloot het ministerie de bestaande erkenningsregeling te beëindigen en ervoor in de plaats een nieuwe Professionele Organisatie Monumentenzorg (POM) te introduceren. Zo n POM zou minstens 40 procent van de omzet aan monumentenzorg moeten besteden. Direct gevolg van deze verandering zal zijn dat organisaties als Het Drentse Landschap buiten de boot vallen. Het is dan ook een bezuinigingsmaatregel We hopen dat deze maatregel alsnog ongedaan gemaakt wordt, maar het ziet er somber uit. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de toekenning en afwikkeling van monumentensubsidies in het kader van de zogeheten BRIM-regeling (Besluit Regeling Instandhouding Monumenten). Ook verdeelt de Rijksdienst incidentele restauratiemiddelen. In de jaren 2010 en 2011 kwam van het rijk voor ruim één miljoen euro aan restauratiesubsidies beschikbaar voor zes restauratieprojecten van Het Drentse Landschap. Tegenwoordig is er een Groene BRIM-regeling om tuinen bij monumentale gebouwen beter te kunnen beheren. Ook kun je in het kader van de regeling voor archeologische objecten als de hunebedden een onderhoudssubsidie ontvangen. In 2013 wordt de BRIM-regeling verruimd tot het onderhoud van grafheuvels. Alle archeologische objecten van Het Drentse Landschap worden geïnspecteerd door de Archeologische Monumentenwacht. In de loop van de tijd zijn ze allemaal gerestaureerd. Sinds 2010 behartigt de landelijke Federatie Instandhouding Monumenten de belangen van de particuliere AOM s bij het ministerie. Het Drentse Landschap en de Stichting Oude Drentse Kerken zijn beide lid van de federatie. Het beleid van het ministerie van OCW staat sinds enkele jaren in het teken van de modernisering van de monumentenzorg, in het jargon MOMO genoemd. Het MOMO-beleid ondersteunt Het Drentse Landschap bij haar integrale benadering van erfgoed en landschap. Het beleid draait om drie uitgangspunten: In het beleid staat niet het object centraal, maar het object in zijn omgeving. Dit uitgangspunt heeft het rijk voor het eerst verwoord in de Belvedère-aanpak. 14 Bij een monument moet je ook kijken naar sociaalmaatschappelijke en economische aspecten. Het gaat om behoud door ontwikkeling. Het beleid moet gericht zijn op herontwikkeling en herbestemming van monumenten. De overheid stelt de kaders van het monumentenbeleid vast. Rijk, provincie en gemeente werken vanuit één gezamenlijke visie. De partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het beheer, krijgen hiervoor de (financiële) ruimte. Provincie Het erfgoedbeleid van de provincie ligt tot nu toe vast in drie beleidsnota s: de Culturele en Museale Agenda , het Cultuurhistorisch Kompas (materieel) en de Omgevingsvisie en de nieuwe Cultuurnota Binnen de provinciale organisatie is de afdeling SociaalEconomische Ontwikkeling (SEO) verantwoordelijk voor het beleid. De uitvoering gebeurt

15 subsidieert een aantal projecten op dit gebied en de vijf grotere musea van Drenthe. De provincie zet zich in voor het bewaren of - indien dat onmogelijk is - het duurzaam veiligstellen van archeologische waarden. Belangrijk onderdeel is het archeologisch onderzoek bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen. onder andere via rechtstreekse provinciale subsidies en de zogeheten gebiedsprogramma s. Nu Drents Plateau opgeheven is, komt er een nieuw Steunpunt Monumentenzorg. De afgelopen jaren is de provincie Drenthe de belangrijkste bondgenoot van Het Drentse Landschap geweest. Zo speelt ze onder andere een belangrijke rol bij de verdeling van de zogeheten POP-middelen, die de EU voor plattelandsontwikkeling beschikbaar stelt. Met deze steun heeft de stichting de verwerving en restauratie van de Wilms Boo in Nieuw-Schoonebeek, Klein Soestdijk in Veenhuizen, Huis ter Hansouwe bij Peize, Egberts Lent in Nieuw-Annerveen en de synagoge in Zuidlaren kunnen realiseren. De belangrijkste doelen in het erfgoedbeleid van de provincie zijn de volgende: In ruimtelijke processen wil de provincie sturen op cultuurhistorie in de gebieden die ze van provinciaal belang vindt. De provincie zorgt voor een actieve bescherming van monumentale waarden. Dat doet ze onder andere via het vaststellen van een provinciale monumentenlijst, het project Leegstand en Herbestemming en door steun aan de Restauratie Opleidingsprojecten. Via het Steunpunt Monumentenzorg stimuleert de provincie de Drentse gemeenten om een eigen monumenten- en archeologiebeleid te ontwikkelen. De provincie subsidieert erfgoededucatie in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De provincie wil door de belangstelling voor het verhaal van Drenthe te bevorderen meer aandacht genereren voor het immaterieel erfgoed en de streekgeschiedenis. Ze 15 Gemeenten Veranderingen in het beleid zorgden ervoor dat steeds meer verantwoordelijkheden van de provincie bij de gemeenten neergelegd worden. Veel gemeenten zijn op dit moment echter qua deskundigheid en beschikbare inzet nog niet voldoende geoutilleerd om het erfgoedbeleid in de bestuurlijke afwegingen voldoende te kunnen meenemen. De ervaringen van Het Drentse Landschap met de verschillende gemeenten lopen nogal uiteen. Soms zijn ze erg positief, bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen en het financieel bijdragen aan onze publicaties. Soms is de ervaring nogal teleurstellend en wordt een eigen gemeentelijk monumentenbeleid gemist. In een enkel geval moeten we constateren dat bij een gemeente weinig zorg voor de beeldkwaliteit aanwezig is. Kennis- en belangenorganisaties In Drenthe zetten verschillende organisaties zich actief in voor het cultureel erfgoed. De belangrijkste partner op dit moment is de Monumentenwacht Drenthe. Het Drentse Landschap heeft een groot aantal van haar monumenten ter inspectie bij de Monumentenwacht ondergebracht. Gelet op de huidige praktijk zou het vastleggen van een duurzame relatie met Het Drentse Landschap voor de hand liggen. Bij de projectontwikkeling wordt af en toe samengewerkt met de Stichting Dorp en Bedrijf Friesland (DBF). Als één van de belangenbehartigers van het Drentse cultureel erfgoed werken we regelmatig met de Bond Heemschut samen. Ook trekt Het Drentse Landschap af en toe op met de Molenstichting Drenthe,

16 de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland en Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Regelmatig trekken we samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe op bij het aankaarten van onderwerpen die met ruimtelijke kwaliteit te maken hebben. Dergelijke thema s hebben in de Drentse situatie vaak raakvlakken met het cultureel erfgoed. Landschapsbeheer Drenthe Stichting Landschapsbeheer Drenthe houdt zich bezig met beheer en onderhoud van particuliere terreinen en slechts in geringe mate bij grote terreinbeheerders als Het Drentse Landschap. Vanuit onze rol als belangenbehartiger van het Drentse landschap willen we ons samen met Landschapsbeheer Drenthe de komende jaren sterk maken als pleitbezorger van een goed landschapsbehoud en daar rekenen we deze landschapselementen ook bij. Nadrukkelijk willen we hier aan toevoegen dat deze terreinen in principe in particuliere hand moeten blijven. Alleen in bijzondere gevallen kan of wil Het Drentse Landschap zich inzetten om deze terreinen te verwerven. Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap vullen elkaar aan. Waar nodig werken ze samen, maar beide organisaties willen zelfstandig hun taken blijven uitvoeren. Gezien de landelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen zullen we steeds meer op elkaar aangewezen zijn. Op dit moment voeren we gesprekken om na te gaan of we rond de backoffice-taken nauwer kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan administratie, receptie, ICT, archief, organisatie vrijwilligerswerk, pr en voorlichting. Mogelijk zou Landschapsbeheer zich in de toekomst in één van de panden van Het Drentse Landschap aan de Kloosterstraat kunnen vestigen. Collega-natuurorganisaties Het Drentse Landschap bezit op tal van plekken in de provincie juweeltjes van landschappen. Hetzelfde geldt voor de andere twee grote terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Sinds jaar en dag is er sprake van een goede samenwerking met de collega-natuurorganisaties. Van de drie natuurorganisaties is Het Drentse Landschap de meest uitgesproken erfgoedorganisatie. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voelen zich meer natuurbeheerders en houden zich minder bezig met het verwerven en exploiteren van regionaal cultuurhistorisch erfgoed. Mogelijk kan Het Drentse Landschap in de toekomst dergelijke taken op erfgoedgebied voor de collega s (en anderen) uitvoeren. Toerisme en marketing Door haar activiteiten op het gebied van het cultureel erfgoed heeft Het Drentse Landschap goede contacten opgebouwd met partners in de wereld van kunst en cultuur, zoals het Drents Museum, het Drents Archief, het Hunebedcentrum, het Herinneringscentrum en het Gevangenismuseum Veenhuizen. Op het gebied van het cultureel erfgoed trekken we samen op, bijvoorbeeld in reacties op beleidsnota s van de provincie. Daarnaast is er een goede samenwerking met de organisaties die zich in Drenthe bezighouden met recreatie en toerisme: Marketing Drenthe, de Toeristische Informatie Punten en het Recreatieschap Drenthe. Met het Drents Archief werkt Het Drentse Landschap samen bij het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes voor DrentheAnno.nu. Met deze applicaties kunnen routes voor smartphones worden gedownload. De apps bieden ongekende mogelijkheden om routes in beeld te bren- 16 gen. In de komende jaren wordt verder verkend hoe deze samenwerking verder kan worden uitgebreid. In het Schultehuis in Diever, dat eigendom is van Het Drentse Landschap, is het Regionaal Archeologisch Centrum gevestigd. We werken met het centrum samen bij het ontwikkelen van exposities, excursies en educatieve activiteiten. Regelmatig zijn er contacten met plaatselijke historische verenigingen. Steeds weer blijkt hoeveel kennis en enthousiasme er in deze organisaties aanwezig is. Samen met het Hunebedcentrum is een gezamenlijke winkel in het Hunebedcentrum in Borger gerealiseerd. Het Drentse Landschap ondersteunt de initiatieven om te komen tot een officiële status voor Geopark de Hondsrug. Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer onderzoeken samenwerking bij de verhuur van recreatiewoningen in het project Buitenleven. Fondsen Een aantal fondsen heeft een moeilijk te overschatten bijdrage geleverd om Het Drentse Landschap te helpen bij het verwerven, restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed. De belangrijkste partner is zonder twijfel de Nationale Postcode Loterij die ons al bijna vijftien jaar substantieel steunt en dat in elk geval tot 2017 zal blijven doen. Op de tweede plaats komt de brede steun vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast ontvangen we regelmatig bijdragen van fondsen als het VSBfonds, het Rabobankfonds en het JM Fonds.

17 17

18 18

19 Het Drentse Landschap als provinciale trust 3 De afgelopen jaren is Stichting Het Drentse Landschap gegroeid in haar rol als provinciale erfgoedorganisatie en krijgen we steeds meer gebouwen en archeologische objecten onder onze hoede. Onze betrokkenheid bij het behoud van ons culturele erfgoed draagt bij aan de verankering van Het Drentse Landschap in de Drentse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de betrokkenheid van de lokale gemeenschap in de exploitatie van gebouwen. De verbreding van de doelstelling en de nieuwe relatie met de bevolking van Drenthe leiden tot een andere rol voor Het Drentse Landschap: de provinciale trust. Met de trust willen we de relatie met onze achterban breder en kleurrijker maken. In het begrip trust speelt vertrouwen of - liever gezegd - toevertrouwen een belangrijke rol. Het verklaart de titel van deze nota: Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap

20 Verantwoordelijkheid voelen Het Drentse Landschap ontwikkelt zich tot een provinciale trust. Overheden, instellingen en burgers vertrouwen ons taken toe die met natuur en landschap en met materieel en immaterieel erfgoed te maken hebben. Het woord trust zegt dat de beheerder optreedt alsof hij de eigenaar is van hetgeen hij beheert. Stichting Het Drentse Landschap voelt zich verantwoordelijk voor het Drentse cultureel erfgoed. Ons grote voorbeeld is de National Trust in Groot Brittannië. Dichter bij huis zie je de trust-organisatie het best bij de Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Het Drentse Landschap wil de trust-organisatie echter wel binnen de bestaande rechtsvorm inhoud geven. Er wordt geen aparte Drentse Trust opgericht. Kiezen voor een provinciale trust betekent voor Het Drentse Landschap dat zij zich - nóg breder dan nu het geval is - gaat bezighouden met bijna alles wat Drenthe tot Drenthe maakt. We kiezen voor het behoud van de Drentse culturele identiteit in brede zin. Het Drentse Landschap richt zich niet alleen op het behoud van natuur, landschap en erfgoed, maar bijvoorbeeld ook op burgerparticipatie en het stimuleren van de lokale economische activiteiten via het leveren van specifieke producten en diensten. De trust zorgt voor een nog betere verankering van de stichting in de Drentse samenleving. Het rijk is zich als subsidieverstrekker aan het terugtrekken. Provincie en vooral gemeenten krijgen een steeds grotere rol. Waarom zouden de lokale bevolking, de agrarische ondernemers en het regionale bedrijfsleven geen verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van hun landschap? Het Drentse Landschap wil zich graag inzetten om het landschap samen met hen te beheren. Een organisatie als Het Drentse Landschap mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid in de Drentse samenleving. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook op sociaal gebied. Het begint bij de exploitatie van gebouwen en eindigt bij het vormgeven aan de maatschappelijke participatie door Drentse burgers en het bevorderen van de sociale cohesie. Uitgangspunten provinciale trust Naast het belang van natuur en landschap zet Stichting Het Drentse Landschap zich nadrukkelijk in om op te treden als beheerder en beschermer van cultuurhistorische objecten. Het Drentse Landschap wil dé erfgoedinstelling van Drenthe worden en we gaan ons als provinciale trust overal op het grondgebied van de provincie Drenthe inzetten. Onze drijfveer is de zorg voor onze leefomgeving. 20 Het Drentse Landschap gaat nadrukkelijk op zoek naar betrokkenheid van de inwoners van Drenthe. Aandacht voor de Drentse burgers en de lokale economie zijn kernwoorden in de visie van de nieuwe trust. Monumentenzorg Het Drentse Landschap streeft ernaar om een staalkaart van het Drentse monumentenbestand te verwerven. Verspreid over de hele provincie en met alle streekeigen verschillen die de betrokken categorieën vertonen. Er ontstaat meerwaarde als gebouwen in of nabij onze terreinen liggen, een harmonieus onderdeel uitmaken van het landschap waarin ze zijn ontstaan of een ensemble-waarde vertegenwoordigen. De inzet van de nieuwe trustorganisatie wordt om ons gebouwenbezit kostendekkend en ongesubsidieerd te kunnen beheren. We streven ernaar om vanuit de gebouwenexploitatie zo mogelijk financieel bij te dragen aan de natuurtaken van onze stichting. We willen zoveel mogelijk samenwerken met de culturele en toeristischrecreatieve ondernemingen die in onze panden zitten. Archeologie Vanaf haar oprichting heeft Het Drentse Landschap nadrukkelijk gekozen voor de rol van beheerder van archeologische objecten. Inmiddels hebben we op dat

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Minder mensen, meer initiatief

Minder mensen, meer initiatief Minder mensen, meer initiatief Bevolkingsdaling en burgerschap Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling Programmanager NNB Roxana Chandali Algemene werkgroep William Segers,

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie