Fysieke belasting: Duwen en trekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysieke belasting: Duwen en trekken"

Transcriptie

1 Interne instructie Arbeidsinspectie Fysieke belasting: Duwen en trekken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling 3.2 Handhaving Algemeen Handhaving knelpunt Handhaving misstand 3.3 Oplossingsrichtingen 4. BIJLAGEN Bijlage 1 Meetindicatieschema Bijlage 2 Analyselijst duwen/trekken Bijlage 3a Modeleis duwen/trekken Bijlage 3b Modelwaarschuwing duwen/trekken

2 1. INLEIDING De activiteit duwen /trekken wordt gedefinieerd als het HANDMATIG in beweging brengen en verplaatsen van een last over langere afstand, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last gedragen wordt. Bij deze vorm van HANDMATIG duwen en trekken worden de afzetkracht en de beweging door de benen en voeten geleverd. De beide armen en handen worden slechts gebruikt om de kracht over te dragen op de last, door de armen min of meer in een vaste stand te houden. Bij duwen en trekken bestaat er een risico op overbelasting van de lage rug, de nek en de schouders. Deze fysieke belasting kan een gevaar voor de gezondheid van de werknemer met zich meebrengen. Dit kan zich o.a. uiten in de vorm van lage rugklachten. Bij duwen ontstaat in het algemeen een lagere belasting op de lage rug dan bij trekken, zodat duwen de voorkeur verdient boven trekken. Het Arbobesluit stelt in hoofdstuk 5 dat gevaar voor gezondheid ten gevolge van fysieke belasting moet worden voorkomen en indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk worden beperkt. Deze interne instructie beperkt zich tot het duwen en trekken met het gehele lichaam en geeft aan hoe knelpunten en eventuele misstanden vastgesteld kunnen worden en hoe handhaving plaatsvindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het indicatieschema duwen en trekken (bijlage 1) en een analyselijst (bijlage 2) wordt gebruikt.tabellen met gezondheidskundige waarden zijn volgens een vereenvoudigingsmodel (Delleman N.J.e.a. 1995) in bijlage 1 opgesteld, waarin ook de misstandwaarde wordt aangegeven. In bijlage 3a is een modeleis uitgewerkt die kan worden gebruikt bij constatering van een misstand en in bijlage 3b een modelwaarschuwing die kan worden gebruikt bij constatering van een knelpunt. Deze interne instructie duwen en trekken is een interne werkinstructie op hoofdlijnen voor de arbeidsinspectie en kan aangepast worden naarmate inzichten over het onderwerp veranderen. Per project zal nadere invulling worden gegeven over het duwen en trekken in de te inspecteren bedrijfstak/branche. 2. WETTELIJKE GRONDSLAG Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 1.1. lid 4, a. artikel 5.1 artikel 5.2 artikel 5.3 artikel 5.5 Definitie fysieke belasting Definitie richtlijn Richtlijn nr. 90/269/EEG Raad v/d Europese Gemeenschappen, van 29 mei 1990 Voorkomen gevaren bij fysieke belasting Beperken gevaren en inventarisatie en evaluatie Voorlichting 2

3 3. INSPECTIE De specialist arbeidsbelasting is betrokken bij de voorbereiding en ondersteuning van projecten waarin duwen en trekken geïnspecteerd wordt. Deze interne instructie zal per project verder worden uitgewerkt voor de te inspecteren bedrijfstak/branche. Dit kan bijvoorbeeld door een specifieke invulling van frequentie, soort lasten enzovoort. 3.1 Beoordeling Bij de inspectie gaat de inspecteur na of er sprake is van een situatie, waarbij een last HANDMATIG in beweging wordt gebracht en/of in beweging wordt gehouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende objecten en beroepen: Rolcontainers; transport, veilingen, warenhuizen, horeca, distributiecentra, detail, voedingssector enz. Vloeistofkuipen; chemie, voedingssector Bedden, tilliften, voedselkarren; gezondheidszorg Minicontainers, afvalcontainers; gemeentes en bedrijven Handpallettrucks; magazijnen, transport, distributie Onderhoudskarren; monteurs, schoonmakers Hoogwerkers/hangladders; theaters, monteurs, glazenwassers Zowel voor het in gang zetten als het in gang houden van de last bestaan voor diverse combinaties van verplaatsingsafstand en frequentie gezondheidskundige richtlijnen (gezondheidskundige waarden = de overgang tussen wel of geen gezondheidsschade) voor de krachtuitoefening. Deze richtlijnen zijn vereenvoudigd voor het gebruik in de praktijk. In tabel A van bijlage 1 worden gezondheidskundige waarden voor de krachtsuitoefening aangegeven bij het in beweging brengen van de last. In tabel B van bijlage 1 worden gezondheidskundige waarden voor de krachtsuitoefening aangegeven bij het in beweging houden van de last. Voor toepassing van deze gezondheidskundige waarden is uitgegaan van een aangrijpingspunt tussen cm hoog in vrij te kiezen positie voor het symmetrische duwen/trekken met 2 armen. Met behulp van het stroomschema van bijlage 1 kan bepaald worden waar, wanneer er gemeten en gehandhaafd moet worden. De waarden in de tekst komen overeen met de waarden in het stroomschema. Bepaal de volgende parameters: 1. Traject Bepaal of in het af te leggen traject obstakels voorkomen. Bijvoorbeeld hellingen, drempels, richels (ongelijke vloer). Indien dit zo is wordt het stroomschema gevolgd bij JA en wordt stap 3 uitgevoerd. Er wordt dan ALTIJD gemeten op de meest ongunstigste plek. Indien er sprake is van een obstakelvrij traject wordt het stroomschema gevolgd bij NEE en wordt stap 2 uitgevoerd. 2. Sprake van obstakelvrij traject: bepaling last Waaruit bestaat de te verplaatsen last en wat is het gewicht? Bepaal het totale gewicht van de te verplaatsen last (belading + kar). Minder dan 400 kg niet handhaven (tenzij de situatie vraagtekens oproept) Last tussen de 400 en 600 kg is een knelpunt: zie handhaving onder Last > 600 kg mogelijk misstand meten kracht en invullen analyselijst Volg het stroomschema voor de juiste handhavingswijze. 3

4 3. Sprake van een traject met obstakels: bepaling afstand Over welke afstand wordt de last verplaatst? 4. Sprak van een traject met obstakels: bepaling frequentie Met welke frequentie, dus hoe vaak duwt/trekt een werknemer een karretje/container per tijdseenheid? (per minuut, per uur) 5. Krachtmeting Het meten van de benodigde kracht om de last in beweging te brengen of te behouden kan met een unster of ergonomische krachtmeter uitgevoerd worden. Om een zo goed mogelijke indicatie te krijgen van de werkelijkheid wordt er bij een vermoedelijke knelpunt/misstand 3 x gemeten tijdens zowel het in beweging brengen als het in beweging houden van de last (totaal 6 waarden). Van deze drie metingen wordt het gemiddelde genomen. Aan de hand van de meetresultaten wordt bepaald of er sprake is van een knelpunt of misstand. 6. Vergelijking met gezondheidskundige waarden: bepaling knelpunt of misstand 1. Bepaling knelpunt. Er is sprake van een knelpunt als de in de schema s A en B (bijlage 1) opgenomen gezondheidskundige waarden worden overschreden. 2. Bepaling misstand Er is sprake van een misstand als de in de schema s A en B opgenomen gezondheidskundige waarden met meer dan een factor 1,5 worden overschreden. Voor de werkwijze bij het constateren van een knelpunt of misstand wordt verwezen naar 3.2: handhaving. Praktijkvoorbeeld Rolcontainer Verplaatsingsafstand (A): 15 m(eter) (F): 12/ uur De gemeten kracht is 20 kg bij het in gang zetten en 18 kg bij het in gang houden Gezondheidskundige grenswaarden volgens tabel 20 resp. 12 kg Misstandwaarden volgens tabel 30 resp. 18 kg Conclusie: Gezondheidskundige waarde voor het in gang zetten wordt niet overschreden. Gezondheidskundige waarde voor het in gang houden wordt wel overschreden De misstandwaarde wordt niet overschreden Indien de rolcontainer via een helling (bv laadklep vrachtauto) moet worden geduwd, is het zeer wel mogelijk dat de misstandwaarden worden overschreden. 3.2 Handhaving Algemeen Als er sprake is van een misstand of een knelpunt dan is het raadzaam alle relevante gegevens te registreren via het analyseschema. In de praktijk blijkt dat de werknemer niet altijd recht voor de last staat, de lading niet altijd evenwichtig is verdeeld en de last niet altijd op comfortabele hoogte kan worden aangepakt.deze factoren en andere bijzonderheden (vb staat van de wielen) worden zoveel mogelijk in de analyselijst opgenomen als er sprake is van een misstand ter onderbouwing van de waarschuwing of de eis. 4

5 Handhaving bij het constateren van een knelpunt (stroomschema onder 7) Indien een knelpunt wordt geconstateerd (overschrijding van de gezondheidskundige waarden) met betrekking tot duwen/trekken wordt de analyselijst ingevuld ter onderbouwing van de waarschuwing. Vervolgens wordt beoordeeld of het knelpunt volledig in de risicoinventarisatie en evaluatie en het plan van aanpak is opgenomen. Hiervan is sprake als rekening gehouden wordt met: kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, aangrijpingspunt) vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last, benodigde trek/ duwkrachten) kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren b.v drempels, hellingen, verplaatsingsafstanden, manoeuvreerruimte) taakeisen (frequentie, duur, afwisselende arbeid.) Als de risico-inventarisatie en -evaluatie onvolledig is wordt gehandhaafd met een waarschuwing.er kan gebruik gemaakt worden van de standaard waarschuwingszin in bijlage 3b. In het plan van aanpak moeten de maatregelen en termijnen zijn vermeld om fysieke overbelasting ten gevolge van duwen/trekken te voorkomen Handhaving bij het constateren van een misstand (stroomschema onder 8) Indien een misstand wordt geconstateerd (overschrijding gezondheidskundige waarden met een factor van 1.5) met betrekking tot duwen/trekken wordt er een eis gesteld op het voorkomen of indien redelijkerwijs niet mogelijk is beperken van gevaren ten gevolge van fysieke belasting bij het duwen en trekken. Vul de analyselijst in ter onderbouwing van de eis. Eisen zijn altijd maatwerk per project/ bedrijf/ werkplek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modeleis in bijlage 3a. In de eis wordt gesteld dat de werkgever allereerst moet bezien of de duw/treksituatie voorkomen kan worden (voorkomen gevaren fysieke belasting, artikel 5.2 van het arbobesluit). Kan dit redelijkerwijs niet dan moeten de gevaren beperkt worden nadat ze zijn geïnventariseerd en geëvalueerd (beperken gevaren en inventarisatie en evaluatie fysieke belasting: artikel 5.3 van het arbobesluit). Bij het constateren van een misstand wordt tevens beoordeeld of de misstand al volledig in de risico-inventarisatie en -evaluatie opgenomen is. Hiervan is sprake als rekening gehouden wordt met: kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, aangrijpingspunt) vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last, benodigde trek/ duwkrachten) kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren b.v drempels, hellingen, verplaatsingsafstanden, manoeuvreerruimte) taakeisen (frequentie, duur, afwisselende arbeid.) Is de misstand voldoende onderkend in de risico-inventarisatie en -evaluatie zoals hierboven beschreven, dan worden alleen maatregelen geëist om de misstand op te heffen. Er wordt van uitgegaan dat de al aanwezige risico-inventarisatie en -evaluatie gebruikt wordt bij het uitvoeren van de eis. Is de misstand niet of onvoldoende opgenomen in de risicoinventarisatie en -evaluatie dan wordt tevens geëist dat er eerst een beoordeling van de misstand wordt gemaakt die vervolgens gebruikt wordt bij het uitvoeren van de maatregelen. 3.3 Oplossingsrichtingen Om het handmatig duwen en trekken zoveel mogelijk te kunnen voorkomen/beperken zijn er een aantal mogelijkheden zoals het inzetten van trekkers in diverse soorten (heftrucks, elektrische palletwagens, handpallettruck met elektromotor), maar ook organisatorische oplossingen (minder zwaar beladen). De te kiezen oplossing is maatwerk per project en zal daarin worden uitgewerkt. 5

6 Bijlage 1 Indicatieschema waar, wanneer en hoe: meten van duw- en treksituaties 1 Sprake van OBSTAKELS in het traject?: * hellingen * drempels * richels (ongelijke vloer) Nee 2 Is de LA S T > 400 kg? Nee Niet handhaven Ja 3 Ja Bepaal: - afstand van het traject (m) - de ongunstigste meetplaats Is de LAST > 600 kg? Ja Nee Knelpunt Misstand 4 Bepaal de frequentie van duwen of trekken 5 Meet de Ja kracht voor: - het in gang zetten - het in gang houden van de last 6 Vergelijk gemeten kracht met de waarden in tabellen Bepaal of er sprake is van een misstand of knelpunt TABEL GEZONDHEIDSKUNDIGE WAARDEN voor duw- en trekkrachten in kg (duwen/trekken (D/T) met gehele lichaam). Delleman e.a. (vereenvoudigd 1995) A. Last in beweging brengen (misstandwaarde tussen haakjes) Verplaatsingsafstand A 10/min 5/min 1/min 0.2/min (12/uur) 1/8 uur A= 2 m 16 (24) 18 (27) 20 (30) 24 (32) 20 (T) (30) 30 (45) 20 (T) (30) A= 8 m 14 (21) 20 (30) 20 (30) 26 (39) 20 (T) (30) A= 15 m 18 (27) 20 (30) 20 (30) A= 30 m 16 (24) 18 (27) 20 (30) A= 60 m 16 (24) 20 (30) B. Last in beweging houden (misstandwaarde tussen haakjes) Verplaatsingsafstand A 10/min 5/min 1/min 0.2/min (12/uur) 1/8 uur A= 2 m 8 (12) 10 (15) 14 (21) 16 (24) 20 (30) A= 8 m 6 (9) 10 (15) 14 (21) 18 (27) A= 15 m 8 (12) 12 (18) 14 (21) A= 30 m 6 (9) 10 (15) 12 (18) A= 60 m 6 (9) 10 (15) 6

7 7 8 Misstand Knelpunt ja ja Misstand in RIE? nee Eis voorkomen/ beperken gevaren duwen/trekken + onvolledige RIE B B /02 Beoordeling in RIE aanwezig nee Waarschuwing beoordeling voor duwen/trekken in RIE en PvA B ja ja Eis voorkomen/ beperken gevaren duwen/trekken B B Maatregelen en termijnen in Plan van Aanpak? nee Waarschuwing onvolledig Plan van Aanpak W Waarschuwing termijnen W ja Niet handhaven 7

8 Bijlage 2: Analyselijst Duwen/Trekken Situatie: Zie ook bijgevoegde foto s. Korte beschrijving situatie Situatie 1 Situatie 2 Last in gang zetten Last in gang houden Last : bestaande uit (bv rolcontainer beladen met.) gewicht kg kg Af te leggen afstand meter meter - drempels - helling - bochten. x/min/uur. x/min/uur aantal keer duwen/trekken per minuut of per uur/dag Positie handen cm cm Hoogte, waarop kracht wordt uitgevoerd Bijzonderheden Wordt er geduwd of getrokken? D/T D/T Wordt er met twee handen gelijkmatig geduwd/getrokken? Rustig op gang brengen. Is er voldoende vrije bewegingsruimte? Staan de wielen in de richting waarin last moet worden verplaatst? Is er voorlichting/(werk)instructie over duwen/trekken? Gemeten kracht in kg Te vergelijken gezondheidskundige waarde in/kg 8

9 Bijlage 3a: Modeleis duwen en trekken. (meerdere keuzemogelijkheden) Tijdens de inspectie is(zijn) de volgende overtreding(en) van de Arbeidsomstandighedenwetgeving geconstateerd: 1. Een feitelijke geconstateerde overtreding op de werkplek Op grond van de bij uw bedrijf uitgevoerde inspectie en nadere analyse, van de aangetroffen situaties waarbij uw werknemers handmatig duwen en/of trekken, is geconstateerd dat de werknemers aan een te zware fysieke belasting worden blootgesteld en dat er gerede kans is op ernstige gezondheidsschade. De nadere analyse is uitgevoerd met behulp van de bestaande richtlijnen voor het handmatig duwen en trekken (Delleman e.a. 1995). 2. Een geconstateerde onvoldoende RI&E Op grond van de bij uw bedrijf uitgevoerde inspectie is geconstateerd dat deze duw- en treksituatie(s) niet of onvoldoende is (zijn) beoordeeld in de risico-inventarisatie en evaluatie. Voor achtergrond gegevens... Op basis van mijn bevoegdheid op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, stel ik u de volgende eis: 1. Het gevaar voor gezondheidsschade ten gevolge van duwen/trekken op werkplek(omschrijven) dient te worden voorkomen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is dient u deze zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen dienen gebaseerd te zijn op de/een in de risico-inventarisatie en evaluatie opgenomen beoordeling van de duw/treksituatie(s). Het betreft de volgende voorzieningen: - aanpak bij de bron - aanpassen van productie- en werkmethode - het gebruiken van hulpmiddelen, zoals elektrisch aangedreven palletwagens en heftrucks. 2. In de risico-inventarisatie en evaluatie dienen de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting van deze duw/treksituatie(s) te worden beoordeeld, waarbij de volgende aspecten aan de orden dienen te komen: - kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip) - vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last, benodigde duw/trekkrachten) - kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden) - taakeisen (duw/trekfrequentie, duur, afwisselende arbeid) De resultaten en maatregelen die voortkomen uit deze beoordeling dienen als basis te worden gebruikt bij het uitvoeren van het gestelde onder 1. De inhoud van deze eis is gebaseerd op het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2 (B ) voor de maatregelen en 5.3 (B ) voor de nadere RI&E. 9

10 Toelichting Eis: Er kunnen zich de volgende situaties voordoen: 1. Er is sprake van een misstand in de beschreven situatie en deze situatie is beoordeeld in de RI&E. In zowel de RI&E als in het PvA is resp. een juiste inventarisatie (volgens bijlage EGrichtlijn) gepleegd en maatregelen en termijnen gesteld. In de eis moeten concrete maatregelen geëist worden, bronbeleid/ stand der techniek of zoals aanbevolen door de Arbo-dienst en opgenomen in het PvA. De handhavingtermijn en de maatregel moeten overeenkomen met het standpunt van de AI t.a.v. van die situatie. Punt 1 in de eis (zie boven) 2. Er is sprake van een misstand in de beschreven situatie en deze situatie is niet beoordeeld in de RI&E. In de eis moeten concrete maatregelen geëist worden, bronbeleid/ stand der techniek. Punt 1 in de eis (zie boven). Indien de werkgever de schadelijke fysieke belasting niet redelijkerwijs kan voorkomen (hij kan dit in zijn zienswijze aangeven), maar hij brengt de belasting terug onder de factor 1,5 dan moet hij de situatie alsnog laten beoordelen in de RI&E (restrisico s beschrijven) Punt 1 en 2 in de eis (zie boven) Bijlage 3b Modelwaarschuwing duwen en trekken. Bij geen/onvolledige risico-inventarisatie en evaluatie m.b.t. duwen/trekken. Op grond van de bij uw bedrijf uitgevoerde inspectie en nadere analyse, van de aangetroffen situatie(s) (beschrijven) is sprake van een overschrijding van de gezondheidskundige waarden voor duwen en trekken welke gevaar voor de gezondheid van uw werknemer oplevert. De nadere analyse is uitgevoerd met behulp van de bestaande richtlijnen voor het handmatig duwen en trekken (Delleman e.a. 1995). Er is geconstateerd dat deze duw- en treksituatie(s)(omschrijven) niet of onvolledig is (zijn) beoordeeld in de risico-inventarisatie en evaluatie. U dient een beoordeling uit te voeren, die door een gecertificeerde Arbo-dienst dient te worden getoetst. De volgende aspecten dienen daarbij aan de orde te komen: - kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip) - vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last, benodigde duw/trekkrachten) - kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden) - taakeisen (duw/trekfrequentie, duur, afwisselende arbeid Aan de hand van deze beoordeling dient er een uitspraak te worden gedaan over de mate van gezondheidsbedreiging veroorzaakt door duwen en/of trekken. Er dient een plan van aanpak opgesteld te worden waarin de te nemen maatregelen om het gezondheidsrisico te voorkomen met bijbehorende termijnen van uitvoering. 10

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck

Gezond werken met. de handpallettruck Gezond werken met de handpallettruck Op de juiste manier inzetten Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen van goederen, ondanks de groeiende populariteit van de elektrische pallettruck.

Nadere informatie

Gezond werken met. rolcontainers

Gezond werken met. rolcontainers Gezond werken met rolcontainers Op de juiste manier inzetten Rolcontainers: ze worden veel gebruikt. Het werken met rolcontainers kan echter lichamelijk belastend zijn. Daarom is het belangrijk rolcontainers

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Gezond werken met de handpallettruck dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Op de juiste manier inzetten Gezond(er) werken Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Werkhouding Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM)

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Lichaamstrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Checklist Fysieke belasting Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet?

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet? www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

Repeterende handelingen en werkhouding

Repeterende handelingen en werkhouding Interne instructie Arbeidsinspectie Repeterende handelingen en werkhouding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie repeterende handelingen en werkhouding 2.3 Inspectie

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting De arbocatalogus pkgv-industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Lichamelijke belasting

Lichamelijke belasting Lichamelijke belasting Onder lichamelijke belasting verstaan we: - staan; - tillen en dragen; - duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens); - de ergonomische inrichting van de kassawerkplek.

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Leidraad veilig werken met ladders

Leidraad veilig werken met ladders Leidraad veilig werken met ladders De ladder valt onder de richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn verplicht de werkgever de werknemers met zodanige arbeidsmiddelen (ladders, trappen en rolsteigers)

Nadere informatie

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting ambulancezorg

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting ambulancezorg Praktijkrichtlijnen fysieke belasting ambulancezorg Bronnen van fysieke belasting De norm Hoe kunnen we dit helderder maken? De situatie en/of de patiënt (operationalisatie) De Praktijkrichtlijn(en) Deze

Nadere informatie

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen Globale beoordeling Fysieke belasting bij Particulier Verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Bron Denk bijvoorbeeld aan: De Praktijkrichtlijnen 1. Tillen Laden en lossen, pannen, koffiecontainers, verhuizingen, waszakken,

Nadere informatie

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (herziene versie april 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl

WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl WERK VEILIG EN GEZOND! FYSIEKE BELASTING 5xbeter.nl 2 FYSIEKE BELASTING Doe de Verbetercheck! Ga naar 5xbeter.nl 5xbeter 3 WAT IS De Verbetercheck Fysieke belasting is uit te voeren voor: FYSIEKE BELASTING?

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode Arbovriendelijk werken met gipsplaten Best Practice methode Het verwerken van gipsplaten is zwaar werk. Gipsplaten zijn in de meeste gevallen zwaarder dan 25 kg. Bovendien kunnen (til-) hulpmiddelen niet

Nadere informatie

EU-richtlijn 90/269/EEG. Zie http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31990l0269:nl:html

EU-richtlijn 90/269/EEG. Zie http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:31990l0269:nl:html 2 Fysieke belasting 2.1 Afbakening Dit hoofdstuk heeft betrekking op fysieke belasting. Daarbij beperken we ons tot de onderwerpen: tillen en dragen; duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens);

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan Koelboxmeeting Als het koeler kan doe het dan 2013-2015 Werken in de hitte In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Werken in de hitte (logo) bedrijf Datum,

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER

Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)? Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan: uitrusting die bestemd is om door de werknemer

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Inleiding In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

Niosh-methode: wettelijke norm of niet? recommended weight limit

Niosh-methode: wettelijke norm of niet? recommended weight limit De NIOSH-formule De beslissing van de Hoge Raad, dat werknemers niet meer dan 23 kilo handmatig mogen tillen, steunt op de NIOSH-methode (National Institute for Occupational Health and Safety). Deze formule

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Gezond werken met rolcontainers

Gezond werken met rolcontainers Gezond werken met rolcontainers Gezond werken met rol containers OP DE JUISTE MANIER INZETTEN Rol containers: ze worden veel gebruikt. Het werken met rolcontainers kan echter lichamelijk belastend zijn.

Nadere informatie

Onderwerp Bijlagen Doorkiesnummer Ergonomisch onderzoek Rapportage

Onderwerp Bijlagen Doorkiesnummer Ergonomisch onderzoek Rapportage De Ridder Cleaners Tav. F. de Ridder Renoirhof 42 1628 XC Hoorn Per mail Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 20 december 2015 Waspak 1512/Ridder/DM D. Molenaar Onderwerp Bijlagen Doorkiesnummer

Nadere informatie

VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN

VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN VEILIG WERKEN MET LASERBRONNEN In april 2010 is de Europese Richtlijn Kunstmatige optische straling, als verdere uitwerking van de ARBO-richtlijn, in werking getreden. Dit

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan

Koelboxmeeting. Als het koeler kan doe het dan Koelboxmeeting Als het koeler kan doe het dan 2012 Werken in de hitte (logo) bedrijf Datum, locatie Koelbox Uitvoering dakwerkzaamheden bij zeer warm weer. Werken in de buitenlucht is meestal prettig,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Bijlage 4 Knelpunten en oplossingen in de pkgv-industrie 1. Inleiding In deze bijlage staan voor een aantal mogelijke knelpunten uit de Quick Scan (stap 2)

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten VERGADERING : Bestuur DATUM : 1 november 2007 AGENDAPUNT : 6 BIJLAGE : 12 Tilnorm onder vuur Hoofdproductschap Akkerbouw Afdeling Arbeid Tilnorm onder vuur De

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Dossier Zittend en staand Werk

Dossier Zittend en staand Werk Dossier Zittend en staand Werk Landurig staand werken belemmert de doorbloeding van de benen. Langdurig staand werken vraag flink wat spierkracht. Staand werken kan op den duur tot voetklachten en spataderen

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN

MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN - Identificatiefiche van risicofactoren bij manuele behandeling April 2008 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Gebruiksaanwijzing De Identificatiefiche van risicofactoren

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator

vervolg plaatsen cv ketel/boiler/radiator Hoe ongunstiger de houding en hoe hoger de tilfrequentie des te lager het maximale tilgewicht mag zijn. Effecten op de gezondheid Door langdurige en zware lichamelijke arbeid (een combinatie van houding,

Nadere informatie

Langer doorwerken in de metaal, helpt de arbocatalogus? Monique Denen. Susanne Rambali. 2012 pagina 1 van x

Langer doorwerken in de metaal, helpt de arbocatalogus? Monique Denen. Susanne Rambali. 2012 pagina 1 van x Langer doorwerken in de metaal, helpt de arbocatalogus? Monique Denen Susanne Rambali 2012 pagina 1 van x Programma Richtwaarden fysieke belasting in de metaal Middelen van 5xbeter Aan de slag bij een

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Naar het zich laat aanzien zal een zorgvuldig onderzoek naar de toedracht van het arbeidsongeval enige tijd in beslag nemen.

Naar het zich laat aanzien zal een zorgvuldig onderzoek naar de toedracht van het arbeidsongeval enige tijd in beslag nemen. > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord t.a.v. de directie Postbus 416 1800 AK ALKMAAR 1800AK416 Kantoor Utrecht Oudenoord 6 3513 ER Utrecht Postbus 820 3500 AV Utrecht

Nadere informatie

Onderzoek Fysieke Belasting Verzamelverslag

Onderzoek Fysieke Belasting Verzamelverslag Onderzoek Fysieke Belasting Verzamelverslag STEP Nederland B.V. 2014 Samenvatting Onderzoeksopzet Er is onderzoek gedaan naar de fysieke belasting bij 20 door de NVB geselecteerde bakkerijen. Er is een

Nadere informatie

DUTCH: DUW EN TREK CHECK

DUTCH: DUW EN TREK CHECK DUTCH: DUW EN TREK CHECK EEN NIEUWE PRAKTIJKTOOL VOOR BEOORDELING VAN DE FYSIEKE BELASTING BIJ DUWEN EN TREKKEN OP HET WERK MARJOLEIN DOUWES HEIJERMANSLEZING 30 JUNI 2017 AGENDA Aanleiding en doel Ontwikkeling

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen.

Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. Verhuishulpmiddelen Hulpmiddelen worden ingezet om de fysieke belasting van de verhuizer te verminderen. De hulpmiddelen zijn ingedeeld in twee categorieën: A. Hulpmiddelen die altijd meegenomen kunnen

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Arbocatalogus Fysieke belasting

Arbocatalogus Fysieke belasting Arbocatalogus Fysieke belasting Inhoudsopgave 2. 3 2.1. Fysieke belasting 3 2.2. Gezondheidsklachten door fysieke belasting algemeen 3 2.3. Tillen en dragen 4 2.4. Duwen, trekken en knijpen 4 2.5. Ongunstige

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Zwangerschap en veiligheid

Zwangerschap en veiligheid Zwangerschap en veiligheid Als je van plan bent om zwanger te worden, zwanger bent of kortgeleden bent bevallen, kan dat invloed hebben op je werkzaamheden. Het Martini Ziekenhuis zorgt voor voorlichting

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer MEMO Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Inleiding: Binnen de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie