Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken"

Transcriptie

1 Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

2 Omslagontwerp: Stephan van den Brink, Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht 2012 Rianka Rijnhout Boom Juridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ISBN NUR 822

3 Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Een rechtsvergelijkende studie naar de artikelen 6:107 en 6:108 BW in relatie tot het onrechtmatige daadsrecht en schadevergoedingsrecht Third party damages in personal injury cases A study on the role of the articles 6:107 and 6:108 Dutch Civil Code within the more general framework of tort law and the law on damages, from a comparative perspective (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op vrijdag 1 juni 2012 des middags te uur door Rianka Rijnhout geboren op 10 maart 1983 te Lexmond

4 Promotor: Co-promotor: Prof.dr. I. Giesen Dr. E.F.D. Engelhard

5 Voorwoord Het schrijven van een proefschrift is voor mij een interessante, verrassende en zeker ook enerverende ervaring geweest. Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om een aantal personen te bedanken die mij in de afgelopen jaren hebben geadviseerd, geholpen en gesteund. Een heel erg bijzonder dankjewel voor mijn promotoren Ivo Giesen en Esther Engelhard. Het was een mooi traject: inspirerend, enthousiasmerend en ontzettend gezellig. Mijn oprechte dank voor jullie vertrouwen en de kansen die jullie mij hebben gegeven om mezelf als wetenschapper, docent en persoon te ontwikkelen. Graag wil ik de leden van de leescommissie bedanken voor hun opmerkingen en adviezen. Dank Prof. Mr. C.C. van Dam, Prof. Mr. T. Hartlief, Prof. Mr. A.L.M. Keirse, Prof. Mr. S.D. Lindenbergh, Prof. Mr. A.J. Verheij. Via deze weg wil ik ook graag mijn collega s van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht bedanken, met een speciale dank aan de leden van de sectie Burgerlijk Recht. Voorts wil ik Prof. Benoit Allemeersch en de KU Leuven danken voor hun gastvrije ontvangst in Leuven. Ook de gastvrijheid en rust die het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht mij heeft geboden in het eerste en het derde jaar van het proefschrifttraject, heb ik zeer op prijs gesteld. José Verouden, Anne Haverkort, Jessy Emaus, Liesbeth Enneking, Marian van Gestel, Mieke Kox, Stefan Kulk, Mette Meerdinkveldboom, Evelien Verhagen en Thijs Vroegop bedankt voor het lezen van (delen van) de conceptversies. Titia Kloos en Klaartje Hoeberechts wil ik graag bedanken voor het redigeren en het opmaken van de tekst. Peter Morris veel dank voor de hulp bij Engelse vertaling van de samenvatting en de weergave van de belangrijkste conclusies. Stephan van der Brink bedank ik voor het ontwerpen van de omslag van het boek. Vrienden en familie bedankt voor alle steun en aanmoedigingen, in het bijzonder: Rinko en Meizi, Patricia en Gerrit, Anne en Wouter, Ivonne en Arti, Mieke en Jan, Daan, Edwin, Fleur, Frederieke, Jantine en Stijn, Jill, Matthieu, Mette en Wouter. Ten slotte wil ik graag mijn ouders bedanken, Theo en Hennie. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en onuitputtelijke vertrouwen in de (soms) niet voor de hand liggende keuzes die ik heb gemaakt en die ik waarschijnlijk nog zal maken. Het onderzoek is afgerond op 7 november Utrecht, Rianka Rijnhout

6

7 Inhoudsopgave Voorwoord Lijst van afkortingen v xvii 1 Onderzoeksopzet 1 1. Inleiding 1 2. De kenmerken van de huidige regeling in de artikelen 6:107, 107a en 108 BW Inleiding De bijzondere wettelijke regeling geeft een limitatieve opsomming Inleiding De artikelen 1406 en 1407 Oud BW: bijzondere onrechtmatige daadsbepalingen De keuze voor een limitatieve opsomming in het huidig BW Er gaat een exclusieve werking uit van het bijzondere systeem De achtergrond: jurisprudentie over artikel 1406 en 1407 Oud BW Herhaling uitgangspunten jurisprudentie na Hoe wordt de exclusieve werking gerechtvaardigd? De aard van het vorderingsrecht: afgeleid Tussenconclusie Het probleem: zoektocht naar uitbreidingen Inleiding Uitbreidingen (of pogingen daartoe) van de limitatieve regeling Doorkruising (of pogingen daartoe) van de exclusiviteit van de regeling Tussenconclusie Het onderwerp van het onderzoek Doel van het onderzoek Onderzoeksvraag Afbakening Relevantie Methoden Inleiding Normatief onderzoek Verantwoording methode: verzamelen van argumenten door middel van rechtsvergelijking Verantwoording landenkeuze Opbouw van het onderzoek 22 vii

8 Inhoudsopgave 2 Over schade en derden Inleiding Schade Inleiding Over beschadiging of kwetsing en schade Over onrechtmatigheid en schade De elementen van het schadebegrip Wat een vergoedbaar nadeel is, is een keuze De concrete en abstracte vaststelling van schade Tussenconclusie Derde ten opzichte van wat? Inleiding Derden in personenschadezaken naar Nederlands recht Derden in personenschadezaken naar Duits recht Derden in personenschadezaken naar Engels recht Derden in personenschadezaken naar Frans recht Een werkdefinitie Een vierdeling van type derden Inleiding De eerste categorie: de naasten De tweede categorie: personen die schade lijden in de uitoefening van een beroep of bedrijf De derde categorie: de verzekeraars De vierde categorie derde: de gekwetste derden Tussenconclusie Conclusie 42 3 Inleiding in de te onderzoeken rechtssystemen Inleiding Nederland Het Nederlandse onrechtmatige daadsrecht Het Nederlandse schadevergoedingsrecht De positie van derden: het systeem Duitsland Het Duitse onrechtmatige daadsrecht Het Duitse schadevergoedingsrecht De positie van derden: het systeem Engeland Het Engelse onrechtmatige daadsrecht Het Engelse schadevergoedingsrecht De positie van derden: het systeem 77 viii

9 Inhoudsopgave 5. Frankrijk Het Franse aansprakelijkheidsrecht Het Franse schadevergoedingsrecht De positie van derden: het systeem Een eerste vergelijking en conclusie 92 4 Artikel 6:107 bw: vergoeding van materiële schade van naasten veroorzaakt door het letsel van een ander Inleiding Vergoeding van concrete kosten van naasten Inleiding Nederland: eigen vorderingsrecht Duitsland: geen eigen vorderingsrecht, wel vergoeding Engeland: geen eigen vorderingsrecht, wel vergoeding Frankrijk: eigen vorderingsrecht Tussenconclusie Vergoeding van schade veroorzaakt door inspanningen van naasten Inleiding Verpleging en verzorging door naasten Nederland: het moet normaal en gebruikelijk zijn om professionele hulp in te huren Duitsland: de zorg moet de normale en gebruikelijke zorg van naasten overstijgen Engeland: beyond the call of duty Frankrijk: de hulp moet nodig zijn voor het herstel van de gekwetste Tussenconclusie Verlies van arbeidsvermogen: huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid Nederland: het moet normaal en gebruikelijk zijn om professionele hulp in te huren Duitsland: huishoudelijke hulp moet nodig zijn Engeland: een onderscheid tussen verleden en toekomst Frankrijk Tussenconclusie Commentaar tot dusverre Vergoeding van bezoekkosten Inleiding Nederland: in de praktijk wel Duitsland: herstelkosten Engeland: versneld herstel Frankrijk: noodzaak kosten Tussenconclusie Conclusie 145 ix

10 Inhoudsopgave 5 Artikel 6:108 bw: vergoeding van materiële schade van naasten veroorzaakt door het overlijden van een ander Inleiding De vordering van nabestaanden: een achtergrondschets Inleiding Nederland: artikel 1406 Oud BW Duitsland: zuivere vermogensschade Engeland: Baker v. Bolton Frankrijk: intérêt simple, maar toch begrenzing Tussenconclusie De vordering van nabestaanden: verlies van levensonderhoud Inleiding Verlies van financieel levensonderhoud Nederland: feitelijk onderhoud Duitsland: juridische onderhoudsplicht Engeland: gelimiteerde kring van de FAA Frankrijk: realiteit van het onderhoud Verlies van onderhoud in natura Nederland: redelijke behoefte Duitsland: juridische onderhoudsplicht Engeland: gelimiteerde kring van de FAA Frankrijk: economische waarde Tussenconclusie De kosten van lijkbezorging Inleiding Nederland: passende vergoeding Duitsland: gebruikelijk en nodig, en verplicht tot betalen Engeland: gelimiteerde kring van de FAA Frankrijk: welvaart en welzijn Tussenconclusie De vordering van nabestaanden: hoe ver wordt de vergoedingsplicht doorgetrokken? Inleiding De aard van de onrechtmatige daad Kosten van de afwikkeling van de erfenis Kosten voor de verwerking van verdriet Overige materiële schade Tussenconclusie De vordering van de erfgenaam Inleiding 208 x

11 Inhoudsopgave 6.2 Nederland: geen vererving van het vorderingsrecht ten aanzien van de immateriële schade Duitsland: vererving van materiële en immateriële schade Engeland: vererving van materiële en immateriële schade Frankrijk: vererving van materiële en immateriële schade Tussenconclusie Conclusie De gekwetste derde Inleiding De hulpverlener met lichamelijk letsel Inleiding Nederland Duitsland Engeland Tussenconclusie De shockschadevordering Inleiding Nederland: de confrontatie-eis Inleiding Hetgeen vooraf ging aan het Taxibus-arrest Huidige stand van zaken: de confrontatie-eis Kritiek Vilt: een niet geslaagde poging tot uitbreiding Lagere rechtspraak na Vilt Tussenconclusie Duitsland: de kring van gerechtigden is beperkt tot naasten en nabestaanden Inleiding De vereisten en commentaren In de literatuur wordt gepleit voor uitbreiding Tussenconclusie Engeland: vereisten van nabijheid in drie opzichten Inleiding Vereisten en commentaar In de literatuur wordt gepleit voor verandering Tussenconclusie Frankrijk: recente ontwikkelingen Tussenconclusie Conclusie 276 xi

12 Inhoudsopgave 7 Immateriële schade van naasten en doorkruising van rechten Inleiding Immateriële schade van naasten en nabestaanden Inleiding Nederland Duitsland Engeland Frankrijk Tussenconclusie Oogmerk tot toebrengen van leed Het EHRM Een beroep op fundamentele rechten wordt terughoudend ontvangen door de Hoge Raad Het EHRM staat positief tegenover de vergoeding van schade van naasten Slotgedachte rechtsvergelijking: een lappendeken aan oplossingen Conclusie Drie thema s: argumenten, handhaving en twee te onderscheiden vragen Inleiding Opmerking vooraf: twee keuzes Een meetpunt De derde bestaat niet Eerste thema: argumenten uit de voorgaande hoofdstukken Inleiding Rechtszekerheid en voorkomen van willekeur Over domino-effecten, verzekerbaarheid en claimcultuur Een meer specifiek probleem: dwingt de aard van de te nemen beslissing tot een limitatief systeem? Ongelijke begrenzing De doorwerking van EVRM-rechten Tussenconclusie: drie argumenten als de paraplu waaronder een systeem moet werken Tweede thema: privaatrechtelijke handhaving van normen Derde thema: twee vragen als het gaat over vergoeding van schade van derden Inleiding: een vertroebeld beeld Vraag 1: welke schade van derden zou vergoedbaar moeten zijn als de grond - s lag van de vordering de aansprakelijkheid tegenover de direct gekwetste is? Vraag 2: bestaat er een grondslag voor aansprakelijkheid tegenover de derde? 340 xii

13 Inhoudsopgave 6. Conclusie De derde zou twee posities moeten kunnen bekleden binnen het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht Inleiding Welke schade van derden zou vergoedbaar moeten zijn met een beroep op de normschending jegens de direct gekwetste? Inleiding Redenen voor een afgeleid vorderingsrecht Inleiding Aansprakelijkheidslast wordt niet verhoogd bij verplaatsting van schade Derden mogen niet worden ontmoedigd door het ontbreken van een vorderingsrecht Profijtgedachte Redelijkheid en billijkheid De aansprakelijke partij moet de schade dragen Sachlichen Rechtswidrigkeitzusammenhang Tussenconclusie Aansprakelijkheid tegenover de direct gekwetste: hoe anders te begrenzen? Inleiding Ruime interpretatie van het begrip verplaatste schade Serieuze redelijkheidtoets in geval van letsel Herstel en hulp als sleutelwoorden De keuze en de aard van de hulp Het genot bij een geschonden belang De nutwaarde van het vermogen: subjectief functioneel schadebegrip Tussenconclusie Mijn keuze: een sanctie ter hoogte van verplaatste van schade Inleiding Naasten Nabestaanden Aan wie moet het vorderingsrecht toekomen? Tussenconclusie Onder welke omstandigheden zou autonome aansprakelijkheid moeten bestaan tegenover een derde? Inleiding Vier situaties waarin in ieder geval autonome aansprakelijkheid zou moeten bestaan Inleiding Het gezin zou moeten worden beschermd 377 xiii

14 Inhoudsopgave De schadeveroorzaker heeft de intentie om de derde te benadelen De hulpverlener zou moeten worden beschermd Rockwool/Poly Belangen van derden die niet beschermd zouden moeten worden Via het onrechtmatige daadsrecht en niet via een bijzonder vorderingsrecht Conclusie: heroverweging is nodig Samenvatting en belangrijkste conclusies Inleiding Hoofdstuk 1 en 2: het vertrekpunt Het onderwerp: 6:107 en 6:108 BW Definities en afbakening van het onderzoeksterrein Werkdefinitie derden Beperking: onderzoek naar argumenten Wat schade is Beperking: schadevergoeding voor naasten en nabestaanden Hoofdstuk 3: een achtergrondschets van Nederlands, Duits, Engels en Frans recht De vergoeding van schade van derden als sanctie op de onrechtmatige daad jegens de direct gekwetste Hoofdstuk 4: artikel 6:107 BW en de positie van naasten in geval van letsel Concreet verplaatste schade Vergoeding voor extra inspanningen door naasten Bezoek Hoofdstuk 5: artikel 6:108 BW en overlijden De rechtvaardiging van het vorderingsrecht Kosten van het verlies van levensonderhoud Kosten van lijkbezorging En verder wordt in beginsel niet gegaan, tenzij sprake is van geestelijk letsel (Meer) volledige vergoeding van de schade van naasten en nabestaanden Hoofdstuk 6: de gekwetste derde Hoofdstuk 7: immateriële schade en de schending van fundamentele rechten Vergoeding voor leed Vergoeding voor de schending van fundamentele rechten Hoofdstuk 8: argumenten, privaatrechtelijke handhaving en twee te onderscheiden vragen Er dreigt een lappendeken te ontstaan De mate van directheid van het slachtofferschap is geen argument om bij voorbaat een vergoedingsplicht af te wijzen Toch bestaat het bijzondere wettelijke systeem nog: wat zijn de argumenten? 411 xiv

15 Inhoudsopgave 6.4 Privaatrechtelijke handhaving Twee vragen Hoofdstuk 9: de derde kan twee posities innemen binnen het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht Welke schade van derden zou vergoedbaar moeten zijn op grond van de onrechtmatige daad tegenover de direct gekwetste? Onder welke omstandigheden zou autonome aansprakelijkheid moeten bestaan tegenover een derde? Uitgangspunt: de onrechtmatige daad tegenover de een betekent nog niet dat er een onrechtmatige daad tegenover een derde is gepleegd als deze derde schade lijdt Vier situaties waarin in ieder geval tot aansprakelijkheid zou moeten worden geconcludeerd Conclusie: heroverweging is nodig 417 Summary and most important conclusions 419 Literatuur 441 Rechtspraak 465 Trefwoordenregister 473 Curriculum vitae 479 xv

16

17 Lijst van afkortingen AA Ars Aequi A.C. Appeal Cases AcP Archiv für civilistische Praxis A-G Advocaat generaal AJCL American Journal of Comparative Law All E.R. All England Law Reports AMG Arzneimittelgesetz AtomG Atomgesetz A&V Aansprakelijkheid en Verzekering AV&S Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade Bb Bedrijfsjuridische berichten B.C.L.R. British Columbia Law Reports BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGH Bundesgerichtshof BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bull. A.P. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Assemblée plénière Bull. Civ. II Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Chambres civiles Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Chambres criminelles BW Burgerlijk Wetboek c. tegen C. Cour d Appel CA Court of appeal Cass. Ass. Plén. Assemblée plénière de la Cour de Cassation CC Code Civil C.C.L.T. Canadian Cases on the Law of Torts Ch. Mixte Chambre Mixte de la Cour de Cassation chron. chronique Civ. Chambre Civil de la Cour de Cassation C.L.J. Cambridge Law Journal Crim. Chambre Criminelle de la Cour de Cassation CRvB Centrale Raad van Beroep D. Recueil Dalloz D.A. Droit administratif D.L.R. Dominion Law Reports DP Recueil périodique et critique mensuel Dalloz (voor 1941). ECFR European Common Frame of Reference EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens EWCA Civ. Court of Appeal (Civil Division) FAA 1976 Fatal Accidents Act 1976 Fam. Family Division Gaz. Pal. Gazette du Palais GenTG Gentechnikgesetz GG Grundgesetz HPflG Haftpflichtgesetz HR Hoge Raad I.R. Informations rapides Recueil Dalloz xvii

18 Lijst van afkortingen JA Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht JCP Semaine Juridique édition notariale et immobilière JherJb Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts J.P.I.L. Journal Personal Injury Law JZ Juristenzeitung K.B. Kings Bench LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer Lloyd s Rep. Lloyd s Law Report LQR Law Quarterly Review L&S Letsel & Schade LuftVG Luftverkehrsgesetz MDR Monatsschrift für Deutsches Recht Med LR Medical Law Review MLR Modern Law Review m.nt. met annotatie van MvV Maandblad voor Vermogensrecht NbNW Nieuwsbrief BW NJ Nederlandse jurisprudentie NJB Nederlands Juristenblad NJF Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak NJW Neue Juristische Wochenschrift NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht nt. annotatie NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht Obs observation OLG Oberlandesgericht Oud BW Oud Burgerlijk Wetboek PETL Principles of European Tort law P-G Procereur generaal P.I.Q.R. Personal Injuries and Quantum Reports P.N.L.R. Professional Negligence and Liability Reports ProdHaftG Produkthaftungsgesetz PTSS posttraumatische stressstoornis Q.B. Queens Bench R. Randnummer RdNr Randnummer Req. requirant Resp. Civ. et Assur. Responsabilité civile et assurance Rn. Randnummer r.o. rechtsoverweging RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil StVG Straβenverkehrsgesetz RvdW Rechtspraak van de Week S. Franse jurs. TAR Tijdschrift voor ambtenarenrecht TGI ltribunal de grande instances THRHR Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg TPR Tijdschrift voor Privaatrecht TVP Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade UmweltHG Umwelthaftungsgesetz xviii

19 Lijst van afkortingen VersR Versicherungsrecht VR Verkeersrecht VRA Vermogensrechtelijke Analyses W. Weekblad van het regt WL Westlaw W.L.R. Weekly Law Reports WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie ZEup Zeitschrift für Europaisches Privatrecht ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik ZVR Zeitschrift für Verkehrsrecht xix

20

21 1 Onderzoeksopzet 1. Inleiding Als iemand letsel oploopt of overlijdt ten gevolge van een auto-ongeval of medische fout, bestaat er een potentieel aan schadelijders. Niet alleen de direct gekwetste kan namelijk worden benadeeld, maar ook derden, zoals ouders, partners, werkgevers, de Belastingdienst, de vaste kapper, de onderwijsinstelling waaraan de direct gekwetste studeerde et cetera. Twijfelachtig is echter of deze derden vergoeding moet worden geboden voor hun schade krachtens het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Wie kunnen een schadevergoeding vorderen? Gaat het dan uitsluitend over de vergoeding van materiële schade of ook over vergoeding voor immateriële schade? Deze vragen kunnen beantwoord worden aan de hand van de bijzondere wettelijke regeling voor vergoeding van schade van derden in personenschadezaken. Deze wettelijke regeling staat beschreven in de artikelen 6:107, 107a en 108 Burgerlijk Wetboek (BW). Over de inhoud, kenmerken en uitleg van deze regeling en de moeilijkheden daarbij, gaat dit onderzoek. Daarbij is het de vraag of deze bijzondere regeling heroverweging verdient. Dit eerste hoofdstuk behandelt de uitgangspunten en de opzet van het onderzoek. In paragraaf 2 wordt gestart met een beschrijving van de kenmerken van de bijzondere wettelijke regeling voor de vergoeding van schade van derden in personenschadezaken. De (pogingen tot) uitbreidingen van de regeling komen vervolgens in paragraaf 3 aan de orde. Vervolgd wordt met een weergave van het onderwerp van het onderzoek: de doelstelling, onderzoeksvraag, afbakening en relevantie (paragraaf 4). In paragraaf 5 wordt verantwoording afgelegd over de gebruikte onderzoeksmethoden en in paragraaf 6 volgt een beschrijving van de opbouw van de volgende hoofdstukken. 2. De kenmerken van de huidige regeling in de artikelen 6:107, 107a en 108 BW 2.1 Inleiding Het Nederlandse systeem van vergoeding van schade van derden veroorzaakt door het letsel of overlijden van een andere persoon wordt gekenmerkt door gesloten- 1

22 Onderzoeksopzet heid. 1 Deze geslotenheid wordt afgeleid uit de aanwezigheid van de artikelen 6:107, 107a en 108 BW in ons Burgerlijk Wetboek. In deze bepalingen staat precies beschreven welke personen anders dan de direct gekwetste een vorderingsrecht hebben ter vergoeding van welke schade(posten). Uit de wettekst van deze bepalingen en uit de jurisprudentie daarover kunnen drie kenmerken worden afgeleid. Ten eerste is de opsomming van de kring van gerechtigden en de vergoedbare schadeposten limitatief. 2 Dit betekent dat derden die niet worden genoemd in de artikelen 6:107, 107a en 108 BW geen recht op vergoeding toekomt. Als deze derden wel tot de kring van gerechtigden behoren, dan kunnen zij slechts vergoeding vorderen van schadeposten die worden genoemd in een van deze artikelen. Het tweede kenmerk betreft de bijzondere werking van dit samenstel van bepalingen ten opzichte van het algemeen aansprakelijkheidsrecht. Dit blijkt uit jurisprudentie van de Hoge Raad. Als de schade van een derde is veroorzaakt door het letsel of overlijden van een ander, bepalen de artikelen 6:107, 107a en 108 BW exclusief wie een vorderingsrecht toekomt. 3 Dat geldt ook als jegens de derde een (autonome) onrechtmatige daad is gepleegd. 4 De genoemde artikelen uit het schadevergoedingsrecht derogeren dus aan het algemeen aansprakelijkheidsrecht. 5 Het derde kenmerk heeft betrekking op de aard van het vorderingsrecht. 6 Hoewel derden in personenschadezaken een beperkte positie innemen binnen het aansprakelijkheidsrecht, hebben zij gegarandeerd een zelfstandig vorderingsrecht indien zij tot de kring van gerechtigden behoren uit de bijzondere regeling en schade lijden zoals daar genoemd. De schadevergoedingsverplichtingen uit de artikelen 6:107, 107a, 108 BW worden namelijk afgeleid van de aansprakelijkheid jegens de direct gekwetste: door de vestiging van de aansprakelijkheid jegens de direct gekwetste bestaat een zelfstandig afgeleid vorderingsrecht voor de derde genoemd in een van deze bepa- 1 Lindenbergh 1998, p. 182, zie ook p Zie ook bijv. Bolt 1996, in: Bolt en Spier 1996, p ; Vranken 2001, p. 835 (6460); Lindenbergh 2005, in: Bona, Mead en Lindenbergh (red.) 2005, p Zie ook McGregor 1975, in: Tunc (red.) 1975, p Parl. Gesch. Boek 6, p en (expliciet) 396; Parl. Gesch. Boek 6 (inv.), p. 1315; Lindenbergh 1998, p ; Engelhard 2003, p. 379; Mon. BW B37 (Van Wassenaer), nr.19a; Tromp 2005, nr ; G.C. Endedijk 2005, nr ; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II* 2009, nr. 154 en Engelhard 2003, p. 379 (zie hierover p en ). Engelhard noemt de combinatie limitatief en exclusief een super beperkte uitleg. Vgl. Holzhauer 1986, p. 6 en 10 (over de art en 1407 Oud BW); Lindenbergh 1997, p. 189; Lindenbergh 1998, p en 204; Hartlief 2000, p ; Hartlief 2009, p. 297 en 303. Zie over het oude BW Drion 1956, p ; Bloembergen 1965, p. 286, vnt. 3. Zie o.a. HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240, m.nt. J.B.M. Vranken (Taxibus), HR 9 oktober 2009, NJ 2010, 387, m.nt. J.B.M. Vranken (Vilt). De wetgever stelt dat art. 6:107 BW dezelfde strekking heeft als art Oud BW. Daaruit kan worden afgeleid dat art. 6:107 BW exclusief zou moeten werken, Parl. Gesch. Boek 6 (inv.), p Anders is dat wanneer de oorzaak van de schade van de derde is gelegen in iets anders dan het letsel of overlijden van een ander. Een voorbeeld hiervan is de schade door geestelijk letsel ontstaan door de confrontatie met het ongeval of de ernstige gevolgen daarvan. Zie hoofdstuk 6, paragraaf Dat deze regeling bijzonder is, kan worden verduidelijkt door een vergelijking te maken met zaakschade en zuivere vermogensschadezaken. Indien een derde in dit type zaken nadeel ondervindt door de schade van de oorspronkelijke schadelijder, dan wordt de vordering van de derde langs de meetlat van het algemeen aansprakelijkheidsrecht gelegd. In personenschadezaken is dat dus anders: daar geldt de bijzondere regeling uit de art. 6:107, 107a en 108 BW. 6 Parl. Gesch. Boek 6, p. 399,

23 Hoofdstuk 1 lingen. Het is aldus niet nodig dat de derde aantoont dat ook jegens hem autonoom aansprakelijkheid bestaat. 7 Over de achtergrond en de betekenis van deze drie kenmerken gaat deze paragraaf. 2.2 De bijzondere wettelijke regeling geeft een limitatieve opsomming Inleiding De artikelen 6:107, 107a en 108 BW hebben betrekking op verschillende derden en zijn van toepassing in verschillende situaties (letsel en overlijden). In letselschadezaken gelden de artikelen 6:107 en 107a BW. Artikel 6:107 BW geeft een derde een vorderingsrecht indien hij, anders dan krachtens verzekering, schade lijdt in plaats van de direct gekwetste. Met andere woorden, als de schade van de directe gekwetste verplaatst is naar een derde, dan heeft die derde ter verhaal van zijn schade een eigen vorderingsrecht. Andere schade hoeft echter niet te worden vergoed. Artikel 6:107a BW geeft de private werkgever een vorderingsrecht ter verhaal van het doorbetaald nettoloon en de kosten van re-integratie van de gewonde werknemer. Ook in het kader van dit vorderingsrecht geldt: andere schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 6:108 BW is van toepassing in overlijdenszaken. Als de direct gekwetste overlijdt, eindigt de periode waarover zijn schade kan worden begroot en vergoed. Artikel 6:108 BW geeft dan een gelimiteerde kring van nabestaanden een vorderingsrecht ter verhaal van de kosten door het verlies van levensonderhoud, zowel in financiële zin als in natura. Daarnaast zijn de redelijke kosten van de lijkbezorging vergoedbaar, ongeacht door wie deze zijn gemaakt. De regeling is limitatief: alleen de personen die worden genoemd in deze bepalingen ontvangen een vergoeding van de schadeposten die daarin zijn genoemd. Immateriële schade van naasten (in letselschadezaken) en nabestaanden (in overlijdensschadezaken) komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze schadepost niet genoemd wordt in artikel 6:107 of 108 BW. De aanwezigheid van en de interpretatie die is gegeven aan dit bijzondere wettelijke systeem moet worden bezien in het licht van de artikelen 1406 en 1407 Oud Burgerlijk Wetboek (Oud BW) De artikelen 1406 en 1407 Oud BW: bijzondere onrechtmatige daadsbepalingen De aanwezigheid van deze verhaalsrechten van derden in ons BW wordt meestal verklaard door terug te verwijzen naar het Oud BW, waarin de artikelen 1406 en 1407 in respectievelijk overlijdens- en letselschadezaken van toepassing waren. Deze bepalingen waren toegevoegd aan het onrechtmatige daadsrecht en beoogden in bijzonderheden te treden als het ging over bepaalde typen onrechtmatige daden. 8 De onrechtmatige daden waarop de artikelen 1406 en 1407 Oud BW zagen, waren 7 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II* 2009, nr. 154 en 159; Hartlief 2009, p Zie hierover Jonckers Nieboer 1935, p

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek. M.V. Antokolskaia

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?

Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind? Scheiden zonder vrijheid Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind? a Scheiden zonder vrijheid Is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Versoepelde adoptie altijd nog een optie?

Versoepelde adoptie altijd nog een optie? Een onderzoek naar het behoud van de versoepelde adoptieprocedure voor lesbische paren naast de mogelijkheid van ouderschap van rechtswege en erkenning Auteur: C.J.M. van Beem Studentnummer: 0501549 Scriptiebegeleidster:

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Toine Spapens Mirjam Siesling Ellen de Feijter Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 2011 WODC, ministerie

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 NEDERLANDS JURISTENBLAD BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 Handhaving van internationale arbeidsrechten Grondwet 200 jaar Medische nood in het vreemdelingenrecht P. 756-829 JAARGANG 89 28 MAART 2014 12 10304664

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

CIVIELE WHIPLASHZAKEN

CIVIELE WHIPLASHZAKEN NEDERLANDS JURISTENBLAD CIVIELE WHIPLASHZAKEN Doelstelling Awb: rechtseenheid of rechtsstaat? Cesare Beccaria en het strafrecht Artikel 1F vluchtelingenverdrag: criminal charge? Raad van State en voorhangprocedure

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Intellectuele eigendom Internationaal publiekrecht Ondernemingsrecht Mededingingsrecht Gezondheidsrecht

Nadere informatie

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL NEDERLANDS JURISTENBLAD JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL Naar een pluriforme rechtswetenschap Versnelling doorlooptijden rechtspraak: Realistisch of Haagse bluf? Veranderingen in het procesrecht P.

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

HET RECHT OP NIET WETEN

HET RECHT OP NIET WETEN HET RECHT OP NIET WETEN I I I I I I I I HET RECHT OP NIET WETEN meer dan een quidproquo Tiffi RIGHT NOT TO KNOW more than a quidproquo PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus

Nadere informatie

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 1 INLEIDING Art. 48 (oud) Rv bepaalt dat de rechter verplicht is om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Deze bepaling omvat echter meer dan alleen

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie