Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld"

Transcriptie

1 Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld

2 Die zoeken we op! Beschermde planten en dieren in beeld

3 Voorwoord Voor u ligt Die zoeken we op! Dit boekje geeft een overzicht van de plant- en diersoorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet en die aanwezig kunnen zijn in het natte en droge beheergebied van Rijkswaterstaat. Enerzijds hebben we dus een wettelijke verplichting om bij de uitvoering van werkzaamheden rekening te houden met deze soorten maar anderzijds komen ze daar juist voor dankzij ons huidige beheer en onderhoud. Hierdoor treffen we op veel plekken langs wegen en vaarwegen heel veel mooie natuur aan waarvan dagelijks veel mensen genieten op weg naar hun werk of in hun vrije tijd. Daar zijn we trots op. Als organisatie, die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft, nemen we graag onze verantwoordelijkheid om dit moois te behouden. RWS ers die buiten aan het werk zijn zullen daarom zorgvuldig te werk gaan, waarbij beschermde soorten zo min mogelijk worden verstoord of vernietigd. Niet van iedereen mag worden verwacht dat de soorten die wettelijke bescherming genieten worden herkend. Om de herkenning van beschermde soorten in het beheergebied van Rijkswaterstaat te vereenvoudigen, met als doel er vervolgens ook zorgvuldig mee om te gaan, is dit boekje samengesteld. Ik hoop dat de projectleiders van Rijkswaterstaat die de nieuwe werken of het onderhoud voorbereiden, de aannemers die het werk uitvoeren en de toezichthouders en toetsers die op het werk toezien deze gids gaan gebruiken om meer te weten te komen over de flora en fauna en daarmee enthousiast worden voor hun bescherming. Als onbekend onbemind maakt, dan maakt bekend hopelijk bemind!. Joost Backx en Rutger Sluik, Expertisecentrum Natuurwetgeving Rijkswaterstaat Die zoeken we op!

4 Inleiding Rijkswaterstaat heeft bij de uitvoering van de primaire taken te maken met natuur en natuurwetgeving. Grote delen van het beheergebied van Rijkswaterstaat herbergen beschermde plant- en diersoorten zoals de grijze zeehond in de Waddenzee, maar ook de bokkenorchis langs de A2 bij Eijsden. De wet die flora en fauna in Nederland beschermt, de Flora- en faunawet (Ff-wet), geldt voor heel Nederland en dus ook voor het gehele beheergebied van Rijkswaterstaat! Bij de uitvoering van ons beheer en onderhoud en andere activiteiten moeten we dan ook altijd rekening houden met de beschermde natuur. Dit is echter nog niet altijd een vanzelfsprekendheid. Door middel van dit boekje met de naam Die zoeken we op! biedt het Expertisecentrum Natuurwetgeving een hulpmiddel aan om zowel vanachter het bureau als in het veld beschermde plantenen dierensoorten te leren herkennen. Hiermee denken wij bij te dragen aan het verkleinen van de risico s bij de uitvoering van onze primaire taken. De Flora- en faunawet (Ff-wet) en de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) Om de natuur in Nederland te beschermen zijn er twee wetten in het leven geroepen. De Ff-wet beschermt de in het wild voorkomende planten en dieren. Binnen de Ff-wet hebben een aantal soorten een speciale status gekregen waardoor deze extra streng beschermd zijn. Ze staan in de zogenaamde tabel 2 en 3 van de Ff-wet. Naast de strikte bescherming van deze soorten kent de Ff-wet het begrip algemene zorgplicht voor alle in het wild voorkomende planten en diersoorten. Om een eerste indruk te krijgen van de beschermde soorten die in de beheergebieden van Rijkswaterstaat voorkomen, is een inventarisatie uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens. Op basis daarvan is een selectie gemaakt van alleen de tabel 2 en 3 soorten (inclusief vogels) die binnen de beheergebieden kunnen voorkomen. In dit boekje zijn alleen die tabel 2 en 3 soorten opgenomen die in het verleden in het beheergebied van Rijkswaterstaat zijn aangetroffen of waarvan het zeer aannemelijk is dat ze hier aanwezig zijn. Naast de Ff-wet is er nog de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). De Nb-wet is sinds 1998 van kracht en beschermt 166 specifiek aangewezen natuurgebieden (zogenaamde Natura 2000-gebieden). Rijkswaterstaat en de Flora- en faunawet Bij activiteiten in zowel het droge als natte beheergebied van Rijkswaterstaat kunnen medewerkers op verschillende manieren met de Ff-wet te maken krijgen. Dit geldt voor districtsmedewerkers, toetsers, toezichthouders of omgevingsmanagers, maar ook voor aannemers die in opdracht van Rijkswaterstaat werken. Rijkswaterstaat werkt als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat onder andere aan de bescherming van mens en dier tegen overstromingen, aan de kwaliteit en kwantiteit van water voor allerlei gebruikers en aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer in ons land (zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van de rijkswateren). Rijkswaterstaat verricht regelmatig werkzaamheden die aanwezige planten en dieren kunnen verstoren of beschadigen (o.a. bermbeheer, baggeren, aanlegprojecten). Veel verschillende collega s hebben daarom met de Ff-wet te maken. Die zoeken we op!

5 Door bij de uitvoering van onze primaire taken binnen de kaders van de Ff-wet te werken voorkomen we onnodige vertragingen, financiële risico s en imagoschade met als bijkomend voordeel dat we natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord werken en bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de natuur. Gedragscode Rijkswaterstaat: Als alternatief voor het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Ff-wet heeft het Expertisecentrum Natuurwetgeving RWS een gedragscode opgesteld. Met deze gedragscode hoeft minder frequent een ontheffing te worden aangevraagd wat administratieve lastenverlichting met zich meebrengt, besparing van de proceduretijd oplevert en de uitvoeringsrisico s verkleint. In de gedragscode is aangegeven op welke wijze Rijkswaterstaat omgaat met beschermde soorten planten en dieren en de te nemen beschermende maatregelen. Ter ondersteuning is een intern toetsingskader gemaakt. Dit toetsingskader, beschikbaar als kennissysteem op de intranetsite van het Expertisecentrum Natuurwetgeving, geeft een concrete en praktijkgerichte uiwerking van de beschermende maatregelen zoals deze op hoofdlijnen staan opgenomen in de gedragscode. Doel Het doel van dit boekje is meerledig. Soortenkennis en soortenherkenning vormen een goede basis bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van onze werkzaamheden. Het Expertisecentrum Natuurwetgeving is er dan ook van overtuigd dat onbekend onbemind maakt. Met dit boekje leer je de soorten herkennen en bovendien laat het zien dat veel beschermde dier- en plantensoorten mede afhankelijk zijn van de gebieden waar Rijkswaterstaat beheer en werken uitvoert. Zorgvuldige maatregelen helpen deze biodiversiteit te behouden en te versterken! En dat is iets waar iedere Rijkswaterstater trots op mag zijn! En los van het werk is de natuur natuurlijk gewoon iets om van te genieten, zowel voor ons Rijkswaterstaters als voor het publiek en de gebruikers! Leeswijzer Het boekje is opgedeeld in hoofdstukken per soortgroep (zoogdieren, vaatplanten, etc). De soortgroepen zijn eenvoudig te vinden door de tabbladen. Achter elk tabblad bevindt zich een overzicht van de habitatvoorkeuren van alle soorten binnen die soortgroep: in welke leefomgeving (habitat) voelt de soort zich thuis? Tevens is er informatie opgenomen over de gevoeligheid van de betreffende soortgroep in relatie tot specifieke werkzaamheden. Achter in het boekje is een verklarende woordenlijst opgenomen en een verwijzing naar informatiebronnen waar bijvoorbeeld aanvullende informatie te vinden is over de Ff-wet en de Gedragscode van Rijkswaterstaat. Met dit boekje Die zoeken we op! hopen we dat het eenvoudiger wordt om vooraf, maar ook ter plekke, te bepalen of je met beschermde soorten te maken hebt. Als ervan uit gegaan mag worden dat een beschermde soort zich in het gebied bevindt, dan is het noodzakelijk om contact op te nemen met de regionale contactpersoon Natuurwetgeving, ecoloog of ecologische medewerker van de eigen dienst. Het Expertisecentrum Natuurwetgeving wenst u veel lees- en leerplezier! Die zoeken we op!

6 Zoogdieren Zoogdieren

7 Zoogdieren zoogdieren Verschillende werkzaamheden kunnen een negatief effect hebben op zoogdieren. Frequent maaibeheer kan foerageergebieden aantasten, het afmaaien of rooien van vegetatie kan zorgen voor het verdwijnen van nestmaterialen. Naast werkzaamheden kunnen factoren als bijvoorbeeld watervervuiling ook een negatief effect hebben op zoogdieren. Veel zoogdieren zijn ook gevoelig voor het doorsnijden van habitats waardoor leefgebieden versnipperd worden.vleermuizen, dassen en andere marterachtigen zijn voorbeelden van soorten die gevoelig zijn voor de verlichting van werkterreinen. Veel vleermuizen vliegen s nachts terug naar hun nestplaats om te zogen. Het licht heeft een negatieve invloed tijdens hun voedseljachten. Ook de betreding van bijvoorbeeld dassenburchten, bij onderhoud aan vegetatiestructuren, veroorzaakt overlast voor de dieren. Tijdelijke verdrogingeffecten door bemaling kunnen een negatief effect hebben op soorten die in nattere milieus leven, zoals waterspitsmuizen en noordse woelmuizen. Een klein aantal soorten kan geluidsbelasting als negatief ervaren. Dit geldt met name voor dassen, steenmarters en boommarters. Veel zeezoogdiersoorten zijn gevoelig voor bevissing, onderwatergeluid, onderwatertrillingen en (water)vervuiling.

8 Habitatvoorkeur zoogdieren Zee Rivier- en beekdalen Sloten Meren Baardvleermuis 10 Bever 11 Boommarter 12 Bosvleermuis 13 Bruinvis 14 Das 15 Rode eekhoorn 16 Franjestaart 17 Gewone dolfijn 18 Gewone dwergvleermuis 19 Gewone grootoorvleermuis 20 Gewone zeehond 21 Grijze zeehond 22 Laatvlieger 23 Meervleermuis 24 Ruige dwergvleermuis 25 Noordse woelmuis 26 Europese otter (Visotter) 27 Poelen en vennen Oevers en rietruigten Moeras en natte graslanden Droge graslanden Heggen en struwelen Bossen Bomen Muren en gebouwen Bebouwde kom paginanummer Die zoeken we op!

9 Habitatvoorkeur zoogdieren Zee Rivier- en beekdalen Sloten Meren Rosse vleermuis 28 Steenmarter 29 Tuimelaar 30 Tweekleurige vleermuis 31 Waterspitsmuis 32 Watervleermuis 33 Witflankdolfijn 34 Witsnuitdolfijn 35 Poelen en vennen Oevers en rietruigten Moeras en natte graslanden Droge graslanden Heggen en struwelen Bossen Bomen Muren en gebouwen Bebouwde kom paginanummer Die zoeken we op!

10 Baardvleermuis Myotis mystacinus Tabel 3: bijlage IV HR - De vachtkleur van de baardvleermuis is variabel. De rug is geel- tot grauwbruin, de buik licht bruingrijs en de ondervacht bruinzwart. Jonge dieren zijn donkerder en grijzer. De snuit is bruin tot zwart, de oren en onderarmen donkerbruin tot zwart. De soort heeft een rechte priemvormige tragus, vrij smalle vleugels en kleine voeten. Deze vleermuis is lastig te onderscheiden van Brandts vleermuis. Tijdens de winterslaap is de soort goed herkenbaar aan de donkere snuit en de kleine achtervoeten. De baardvleermuis is een vrij zeldzame soort, maar vrij algemeen in de winterverblijven in Zuid-Limburg. Biotoopvoorkeur De soort heeft een voorkeur voor bosachtige en soms ook voor open landschappen. Hij jaagt boven paden, open plaatsen en bosranden en soms boven water, met een gelijkmatige, snelle vlucht. De baardvleermuis vliegt volgens een vlak traject, met uitvallen naar beneden. Ook jaagt hij tussen de boomkruinen, op twintig meter hoogte. Zomerkolonies komen voor in holle bomen of achter loszittende boomschors en in gebouwen (nauwe ruimtes en zolders). De jachtplaatsen liggen vaak binnen een straal van een kilometer van een kolonieplaats. Baardvleermuizen overwinteren op relatief koude plaatsen: in grotten, groeven, forten, ondergrondse kelders en bunkers. Gedrag en levenscyclus Baardvleermuizen vliegen binnen een half uur na zonsondergang uit. De jachtvlucht duurt de hele nacht. Regelmatig rusten ze, hangend aan een boomstam of tak. Kraamkolonies bevatten tot honderd dieren. De vrouwtjes krijgen jaarlijks een jong rond half juni. Vijf weken later kunnen de jongen vliegen. Paring vindt met name plaats in het najaar, soms tijdens een onderbreking van de winterslaap. Gemiddeld worden baardvleermuizen 3,5 jaar oud. De soort is gevoelig voor de vernietiging van bosbiotoop, verwijdering van holle bomen, onderbreking van vliegroutes, verlichting van donkere begroeide wegen, afsluiting van invliegopeningen en vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen. 10 Die zoeken we op!

11 Bever Castor fiber Tabel 3: bijlage IV HR Gevoelig De bever heeft een kop-romplengte tot 100 cm en is daarmee het grootste knaagdier van Europa. De staart is 37 cm lang en 16,5 cm breed. Bij de aanzet is de staart rond, naar achteren toe wordt hij afgeplat. De vachtkleur varieert van grijsbruin tot donkerbruin. De poten hebben zwemvliezen. Bevers komen vooral voor in waterrijke gebieden: zowel langs grote rivieren als langs de natuurlijk meanderende zijriviertjes hiervan. De meeste populaties in Nederland zijn uitgezet. Uitzondering hierop is Limburg, waar de bevers afkomstig zijn uit het Eifelgebied en de Ardennen. Biotoopvoorkeur De soort komt voor in bossen langs beken en rivieren, langs oude beddingen, bij meren en ook in open landschap en moerassen. Ook komen ze voor in watergangen waar bomen op de rand van het water aanwezig zijn. Bevers hebben geen voorkeur voor stromend of stilstaand water, maar ze prefereren geen naaldbomen. Gedrag en levenscyclus Bevers bouwen burchten in zelf gegraven gangen in hoge oevers of ze maken burchten van takken. Burchten zijn tot 2 m hoog en hebben een diameter tot 10 m. De ingang in de oeverholen is altijd onder water en de nestkamer ligt ongeveer 20 cm boven waterpeil. In beken met een variërend waterpeil leggen bevers soms dammen en kanalen aan. Bij het omknagen van bomen maken ze de bekende zandlopervormige inkeping. De bever is vooral s nachts actief en leeft solitair of in kleine families. De voortplantingsperiode is van januari tot maart. Na 3,5 maand worden één tot vijf jongen geboren. Wanneer bevers opgeschrikt worden, slaan ze met hun staart hard op het water. Als ze van het water naar het land gaan, laat de staart een opvallend sleepspoor na. De soort is vooral gevoelig voor een tekort aan gevarieerd voedsel. Recreatiedruk heeft nauwelijks effect. Die zoeken we op! 11

12 Boommarter Martes martes Tabel 3: bijlage 1 AMvB Kwetsbaar De boommarter is tot 56 cm lang. Hij heeft een chocoladebruine vacht met een roomgele keelvlek (kleur ondervacht). De lange volle staart kan wel 28 cm worden. De soort verschilt van de steenmarter door de langere, bredere oren en de kleur van de keelvlek, die bij de steenmarter wit is. Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes. De soort komt voor op de Veluwe en in kleine aantallen op de Utrechtse Heuvelrug, in de Fries- Drentse Wouden, in Noordwest-Overijssel en in Oost-Twente. Incidentele vondsten komen uit Noord-Holland en Noord-Brabant. In Limburg zijn geen populaties. Biotoopvoorkeur Volwassen boommarters leven in gemengde bossen en naaldwouden. Overdag komen ze niet buiten het bos en mijden ze open plekken in het woud. Boommarters hebben in hun woongebied meerdere holen in holle bomen. Ook gebruiken ze het nest van de rode eekhoorn en soms duivennesten. Daarnaast zijn nestkasten en rotsspleten geschikte verblijven. Gedrag en levenscyclus Boommarters zijn solitair en weinig territoriaal. Mannetjes en vrouwtjes leven in aangrenzende territoria. Hun terrein bakenen ze af met geurstoffen en uitwerpselen op opvallende plaatsen. Boommarters zijn voornamelijk actief in de schemering of s nachts. Boommarters zijn carnivoren. Ze jagen op rode eekhoorns en op kleinere zoogdieren, zoals muizen en konijnen. In de lente en de zomer jagen ze ook op vogels en amfibieën, met name kikkers. Aan het eind van de zomer zijn ook keverachtigen, bessen en paddenstoelen belangrijke voedselbronnen. Daarnaast is de boommarter een aaseter, vooral in de winter. De paartijd is in juli en augustus. De jongen (één tot zes) worden in april en mei geboren. De soort is afhankelijk van oude, holle bomen en bomen met holtes. De boommarter is dan ook zeer gevoelig voor boskap. Tevens is de boommarter gevoelig voor het verdwijnen van heggen die gebruikt worden als dekking tijdens het verplaatsen over grote afstanden. 12 Die zoeken we op!

13 Bosvleermuis Nyctalus leisleri Tabel 3: bijlage IV HR - Bosvleermuizen lijken op rosse vleermuizen. De onderarmlengte van de bosvleermuis is echter kleiner, de haartoppen zijn lichter gekleurd dan de basis en de vleugels naar verhouding iets breder. De bosvleermuis heeft een lange tweekleurige vacht: roodbruin aan de bovenzijde, gelig bruin aan de onderzijde. De huid aan de onderzijde van de vliegarm is grotendeels behaard. Snuit, oren en vleugels zijn bruin. In Nederland is de soort zeldzaam tot zeer zeldzaam. Er zijn slechts enkele verspreide waarnemingen. Biotoopvoorkeur De bosvleermuis jaagt in uiteenlopende gebieden waar voldoende insecten zijn. Hij jaagt bij voorkeur op open plaatsen in het bos, boven water en rond lantaarnpalen. Bosvleermuizen huizen vooral in bomen, maar ook in gebouwen (in Engeland en Ierland). Ook kan men ze aantreffen in vleermuiskasten. De winterslaap brengen ze door in gebouwen of dikke holle bomen. Gedrag en levenscyclus Bosvleermuizen vliegen vanaf tien minuten na zonsondergang uit. De soort is wendbaarder dan de rosse vleermuis, maar vliegt minder hoog en minder snel. Bosvleermuizen trekken regelmatig over grote afstanden, tot 810 km. Kraamkolonies bestaan uit twintig tot vijftig dieren. Bij kolonies in gebouwen kan het aantal oplopen tot enkele honderden. De vrouwtjes krijgen elk jaar één of twee jongen, die vanaf midden juni geboren worden. In augustus en september hebben mannetjes territoriale hangplaatsen. Van daaruit lokken ze vrouwtjes om te paren. De soort is gevoelig voor vernietiging van bosbiotoop, verwijdering van holle bomen, verlichting van donkere begroeide wegen (vliegroutes) en vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen. Die zoeken we op! 13

14 Bruinvis Phocoena phocoena Tabel 3: bijlage IV HR Bedreigd De bruinvis wordt hooguit 1,50 m lang en is daarmee de kleinste walvisachtige in de Europese wateren. Bruinvissen zijn vrij plomp en hebben een stompe, afgeronde kop, zonder uitstekende snuit. De rug is donkergrijs tot zwart en gaat via een vlekkerige of egaalgrijze flank over in een witte buik. Het staartstuk is helemaal zwart. Kenmerkend voor de bruinvis is de kleine, driehoekige, brede rugvin, die niet naar achteren gebogen is. De rugvin staat midden op de rug. De flippers zijn donker, kort en afgerond. Van de flippers naar de mondhoek loopt een smalle donkere streep. Bij het ademhalen komt de bruinvis enkele keren achter elkaar in korte boogjes met de rug boven water. Door overbevissing en vervuiling komt de bruinvis op de zuidelijke Noordzee minder voor dan vroeger. De laatste jaren neemt het aantal toe. In het najaar lijkt er een trek te zijn naar onze kustwateren. Hier worden ze tot in maart redelijk frequent waargenomen vanaf de kust. Biotoopvoorkeur De bruinvis leeft voornamelijk in ondiep water. Van alle walvisachtigen zwemt hij met meest de rivieren op. Gedrag en levenscyclus Bruinvissen leven solitair, in paren of kleine groepen van drie tot vijf dieren. Soms jagen ze gezamenlijk. Het zijn rustige zwemmers die zelden uit het water springen. Ze mijden de nabijheid van schepen. De paartijd is om de een à twee jaar in de zomer, tussen juni en september. De soort is gevoelig voor bevissing met netten, overbevissing, (water)vervuiling, onderwatergeluid en onderwatertrillingen. 14 Die zoeken we op!

15 Das Meles meles Tabel 3: bijlage 1 AMvB - Dassen zijn zwaargebouwde, gedrongen dieren met korte poten en een borstelige, korte, brede staart. Over de witte kop lopen van achteren naar voren brede, zwarte strepen. De rug en de flanken zijn zwartgrijs, de poten en de onderzijde zwart en de staart is peper-en-zoutkleurig. Dassen zijn s nachts actief en bijzonder schuw. De aanwezigheid van dassen is vooral vast te stellen door de typische burchten en vaste wissels. Dassen komen versnipperd voor in alle oostelijke provincies, Utrecht, Zuidwest-Friesland en het Gooi. Het zwaartepunt ligt op de Veluwe en in Zuid-Gelderland, Oost-Noord-Brabant en Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg. De Nederlandse populatie telt circa dieren. Biotoopvoorkeur De soort heeft een voorkeur voor kleinschalige, agrarische landschappen met bosjes en lijnvormige landschapselementen (hagen, houtwallen), hellingen in bosranden, graften en oude bestaande gangen. Als voedselbron prefereert de das regenwormen. Grasland en water zijn altijd op bereikbare afstand. Het grondwater moet ten minste 1,5 m onder maaiveld staan maar dit kan in het voedselgebied hoger staan. Gedrag en levenscyclus Dassen leven in familiegroepen en zijn zeer honkvast. Bij herhaalde verstoring of voedselschaarste trekken ze weg of planten ze zich niet meer voort. De paartijd is in de vroege lente, maar ook in de zomer. Jongen worden in de eerste drie weken van februari geboren. Vanaf juni neemt het vrouwtje de jongen mee het veld in. In de winter zijn ze minder actief en verblijven ze vaak in de directe omgeving van de burcht. Dassen zijn zeer gevoelig voor verstoring door menselijke activiteiten, biotoopvernietiging, versnippering van het landschap, de aanleg, verharding en verbreding van wegen en stadsuitbreidingen. De afgelopen 20 jaar heeft een spectaculaire groei plaatsgevonden. Die zoeken we op! 15

16 Rode eekhoorn Sciurus vulgaris - De rug van de rode eekhoorn heeft een variabele kleur: van rood, geeloranje, kastanje- of donkerbruin tot zwartbruin. De rug is scherp afgescheiden van de witte buik. Jonge dieren zijn vaak roder. Rode eekhoorns hebben grote ogen en op de oren zitten opvallende pluimen, die ontbreken in zomer en herfst. Jonge dieren hebben deze pluimen niet. De rode eekhoorn heeft een lange pluimstaart en lange tenen, met lange nagels. De rode eekhoorn komt vooral voor in de oostelijke provincies, Midden-Nederland en de duinstreken van Noord- en Zuid-Holland. Op de Waddeneilanden komt hij niet voor. Biotoopvoorkeur De soort komt voor in naald- of gemengd bos, maar ook in loofbos in boszomen met hoogopgaand struweel, in houtwallen, tuinen en parken in bosrijke omgevingen. Vanwege het voedselaanbod (rijpe boomzaden, zoals dennenappels) is de leeftijd van bos belangrijker dan de samenstelling. Optimale leefgebieden zijn tussen de 2 en 50 ha groot. Gedrag en levenscyclus Rode eekhoorns maken meerdere bolvormige nesten van diverse materialen: blad, takjes, bast, gras, wol en mos. Ze maken hun nesten in de boomkroon of in een takvork tegen de stam. De soort is overdag actief, in de winter slechts enkele uren per dag. Van december tot februari en in mei en juni plant de rode eekhoorn zich voort. Typische vraatresten zijn afgekloven dennenappels. Daarnaast eten de eekhoorns hazelnoten, beukennootjes, eikels, esdoornzaden, tamme kastanjes, blad, bosvruchten, paddenstoelen, maar ook insecten en vogeleieren. De soort is gevoelig voor biotoopvernietiging. Het kappen van bomen met holtes en scheuren kan schadelijk zijn, net als het weghalen van zoomvegetatie. Ze zijn ook gevoelig voor de vernietiging van nesten tijdens de periode van begin november tot september en het kappen van bomen in februari en maart. In die periode worden al jongen geboren. Ook de versnippering van leefgebieden en verbindende elementen tot maximaal 100 m is schadelijk. 16 Die zoeken we op!

17 Franjestaart Myotis nattereri Tabel 3: bijlage IV HR Kwetsbaar De franjestaart is een vleermuis met een rossige grijsbruine rug. De buik is licht beige tot licht grijswit en spierwit in de winter. De snuit is roze en de soort heeft vrij lange oren die aan de bovenzijde gekruld zijn. De oren zijn altijd tweekleurig (donker aan de basis en rossig aan de punten). Opvallend in de winter zijn de witte halvemaanvormige strepen aan de oorbasis. Franjestaarten hebben brede vleugels. In Nederland is het een tamelijk zeldzame soort, maar plaatselijk kan hij in grote hoeveelheden voorkomen. Het aantal dieren lijkt toe te nemen, zo blijkt uit het groeiende aantal waargenomen overwinterende exemplaren. Sinds 1980 is vooral een toename zichtbaar in de Zuid-Limburgse kalksteengroeves. Biotoopvoorkeur Franjestaarten komen vooral voor in bosrijke gebieden. Typische jachtplaatsen zijn kleine beken, bosvijvers en oude boomlanen. Dankzij de brede vleugels zijn ze zeer wendbaar, maar meestal vliegen ze vrij langzaam. De soort jaagt vooral in boomkruinen en tussen boomtakken. Franjestaarten wonen in bomen, en soms in gebouwen. De winterslaap brengen ze door in grotten, groeven en kelders. Gedrag en levenscyclus Franjestaarten vliegen ruim een half uur na zonsondergang uit. Kraamkolonies bestaan uit twintig tot tachtig dieren, die regelmatig wisselen van verblijfplaats. De jongen worden tussen half juni en half juli geboren. Na drie tot vier weken kunnen ze zelf vliegen en na zes weken zijn ze zelfstandig. De paring vindt plaats in het najaar of in de winter. De soort is gevoelig voor de vernietiging van bosbiotoop, de verwijdering van holle bomen, onderbreking van vliegroutes, verlichting van donkere begroeide wegen, afsluiting van invliegopeningen in gebouwen en de vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen. Die zoeken we op! 17

18 Gewone dolfijn Delphinus delphis Tabel 3: bijlage IV HR - De gewone dolfijn is slank gebouwd. Hij heeft een lange donkere snuit en is 1,5 tot 2,6 m lang. De rugkleur varieert van zwart tot bruinzwart en gaat via een perzikkleurige tot okergele zone op de flank over in de crèmekleurige tot witte buik. Op de rugvin is de overgang van de donkere rug naar de lichte flank scherp, onder de rugvin loopt het zwart in een punt recht naar beneden uit en op het staartstuk bevindt zich een lichte plek. Vanaf de flippers naar de onderkaak en vanaf het oog naar de bek lopen donkere strepen. De flippers zijn grijs tot wit. De rugvin is klein en naar achteren gebogen en zit midden op de rug. In kleur varieert de rugvin van zwart met meestal een lichte plek in het centrum tot wit met donkere randen. De gewone dolfijn komt over de hele wereld voor, maar wordt in Nederland zelden gezien, op zee iets vaker dan vanaf de kust. Eind september 2002 is echter een springlevend exemplaar in de Westerschelde terechtgekomen. Biotoopvoorkeur De gewone dolfijn leeft bij voorkeur in diep water, ver van kusten. Zijn voorkeur gaat uit naar plekken waar opwelling optreedt (op continentaal plat). Gedrag en levenscyclus Gewone dolfijnen leven meestal in groepen van tien tot twintig dieren, maar ook in grotere aantallen. De soort is snel zwemmend. Ze springen vaak helemaal uit het water en zwemmen vaak mee met schepen. Ze paren in het voor- en najaar en het vrouwtje werpt normaal één enkel jong. Jongen worden meestal geboren tussen juni en september. De gewone dolfijn is gevoelig voor bevissing met (drijf)netten (makreelvisserij), overbevissing, (water)vervuiling, onderwatergeluid en onderwatertrillingen. 18 Die zoeken we op!

19 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipstrellus Tabel 3: bijlage IV HR - De gewone dwergvleermuis is de kleinste vleermuissoort van Nederland en heeft vrij smalle vleugels. De vachtkleur varieert van geelbruin tot donkerbruin, maar is meestal roodbruin. Hij heeft een lichte buik, die geler of grijzer is dan de rug. Snuit, oren en vleugels zijn donker- tot zwartbruin. De oren zijn kort en driehoekig en de tragus heeft een afgeronde punt. De soort komt zeer algemeen voor, behalve in Noord-Groningen. Biotoopvoorkeur Gewone dwergvleermuizen komen voor in tuinen, parken, bossen, open water, rond lantaarnpalen en boven weilanden en akkers. Verblijfplaatsen zijn te vinden in bebouwing: met name in spouwmuren, maar ook vaak onder nokpannen en dakspanten. Kraamkolonies kunnen tot 400 dieren groot zijn. De soort overwintert in bebouwing, maar ook in grotten en scheuren. Gedrag en levenscyclus Gewone dwergvleermuizen vliegen kort voor zonsondergang uit. Jachtvluchten duren de hele nacht; in de ochtendschemering keren de vleermuizen terug naar hun verblijfplaatsen. Door deze uit- en invliegperioden zijn kolonies erg eenvoudig op te sporen. De vrouwtjes krijgen een tot twee jongen per jaar, die doorgaans eind juni geboren worden. Wanneer jonge dieren uitvliegen, kunnen kolonies enige overlast bezorgen, doordat jongen soms op ongewenste plaatsen in huizen terechtkomen (bijvoorbeeld in woonkamers of slaapkamers). In de periode van juli tot september hebben mannetjes territoriale hangplaatsen, vaak in grotere groepen bij elkaar in een gebied. De baltsperiode is van augustus tot september. Gewone dwergvleermuizen lijken weinig gevoelig voor menselijke ingrepen. De meeste impact heeft de vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit geldt met name voor kraamverblijven en baltsplekken. De gewone dwergvleermuis is wel gevoelig voor lichtverstoring. Die zoeken we op! 19

20 Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Tabel 3: bijlage IV HR - Gewone grootoorvleermuizen zijn vooral herkenbaar aan de bijzonder lange oren, die wel 4 cm lang kunnen worden. Tijdens de winterslaap schuift de vleermuis zijn oren onder de vleugels. Alleen de tragus is zichtbaar in die periode. Bij gewone grootoorvleermuizen is de tragus eenkleurig. De vleermuizen hebben een kastanjebruine rug en een bruingrijze tot lichtgrijze buik. De snuit is roze tot bruin, de neusgaten zijn groot. In Nederland is de soort vrij zeldzaam tot vrij algemeen. Biotoopvoorkeur Gewone grootoorvleermuizen hebben geen specifieke biotoopvoorkeur. Tijdens de vlucht zijn ze erg beweeglijk. Grootoorvleermuizen vliegen snel en met korte lussen. Ze nemen hun prooidieren mee naar hangplekken en eten ze daar op. Door de aanwezigheid van vleugels van nachtvlinders en chitineschilden van insecten zijn deze hangplekken goed te vinden. De soort heeft een relatief klein leefoppervlak: de vleermuis vliegt doorgaans niet ver tussen verblijfplek en foerageergebied. Zomerkolonies zijn te vinden op (kerk)zolders, kelders, vleermuiskasten en holle bomen. De soort overwintert met name in bunkers, ijskelders, grotten en bebouwing. Gedrag en levenscyclus Gewone grootoorvleermuizen vliegen zo n veertig minuten na zonsondergang uit, voor een lange jachtvlucht. Pas laat in de ochtend rond zonsopgang of erna keren ze terug op hun verblijfplaats. Kraamkolonies bestaan doorgaans uit vijf tot dertig vrouwtjes. De jongen worden in de tweede helft van juni geboren en vliegen na vier weken zelf. De grootste impact heeft de vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen en bestaande beplanting. De gewone grootoorvleermuis is gevoelig voor verlichting. 20 Die zoeken we op!

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Flora- en faunatoets Oude Willem

Flora- en faunatoets Oude Willem Flora- en faunatoets Oude Willem De Vries, S. & J. Tonckens Tonckens Ecologie Flora- en faunatoets Oude Willem IN OPDRACHT VAN: Dienst Landelijk Gebied Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden UITVOERING: TONCKENS

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 M.S.E. Greve H. Miedema Foto Voorplaat Kuindervaart in de herfst, Greve, M.S.E., H. Miede Wezenlijke kenmerken en Altenburg

Nadere informatie

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT Concept rapport QUICK SCAN NATUUR SLOOP EN NIEUWBOUW AAN DE NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 176 TE LOOSDRECHT

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen

Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Spreekbeurt of Werkstuk over dolfijnen Als mensen het woord dolfijn horen, denken de meeste mensen meteen aan een tuimelaardolfijn (Tursiops truncatus). Deze dolfijnen zijn bekend van dolfinaria, boeken,

Nadere informatie

Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG

Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BASISSCHOOL PRANGELAAR TE WOUDENBERG rapportnr. 2014.1825 juli 2014 In opdracht

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud. H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M.

Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud. H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M. Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud H.A.H. Jansman, R. Buij, G.A. de Groot en M. Hammers Doorstart van het Nederlandse Korhoen? Oorzaken van

Nadere informatie

Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D

Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D Variatie op het erf Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D C O L O F O N DIT IS EEN BROCHURE IN HE T K ADER VAN HE T PROJEC T NA AR EEN A ANTREKKELIJK LEEFGEBIED VOOR MENS ÉN STEENUIL.

Nadere informatie

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders

25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders 25 Jaar vlinders tellen Tekst Chris van Swaay, Kars Veling, José Kok en Arco van Strien Foto s Tenzij anders vermeld: Chris van Swaay Rapportnummer VS2015.002 De Landelijke

Nadere informatie

Steenmarter in huis Wat nu?

Steenmarter in huis Wat nu? Steenmarter in huis Wat nu? Steenmarter in huis wat nu? Steenmarters zijn terug van weggeweest. In de jaren zeventig waren ze praktisch verdwenen uit Noord-Nederland, maar de laatste jaren neemt hun aantal

Nadere informatie

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé Titel: Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Auteurs: Renée

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Kennisdocument Europese aal of paling

Kennisdocument Europese aal of paling Rapport Kennisdocument Europese aal of paling Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Kennisdocument 11 Foto s voorblad: Sportvisserij Nederland Kennisdocument Europese aal of paling, Anguilla anguilla (Linnaeus,

Nadere informatie

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Mens & Vogel is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door Vogelbescherming Vlaanderen vzw. De organisatie zet

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Interessante weetjes over samenleven met dieren Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Interessante weetjes over samenleven met dieren Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Vleermuis. Kids for Animals Vleermuizen spreekbeurt. Vleermuizen Kennis. Verboden weg te jagen. Etenstijd!

Vleermuis. Kids for Animals Vleermuizen spreekbeurt. Vleermuizen Kennis. Verboden weg te jagen. Etenstijd! Vleermuis Vleermuizen Kennis Je kent hem vast wel van griezelverhalen, de vleermuis. Veel mensen weten niet dat de vleermuis helemaal niet zo gevaarlijk is. Een beetje apart is hij wel, het is het enige

Nadere informatie

ETWERK. Inhoud. Licht herstel biodiversiteit. Rode lijsten

ETWERK. Inhoud. Licht herstel biodiversiteit. Rode lijsten 14 oktober 2013 Inhoud Licht herstel biodiversiteit Mini-symposium Orde uit Chaos toont mogelijkheden van losse(re) waarnemingen. Nieuwe mogelijkheden voor het Landelijk Meetnet Libellen NEM en Naturalis

Nadere informatie

Hoogtij voor Laag Nederland werken met de natuur

Hoogtij voor Laag Nederland werken met de natuur Hoogtij voor Laag Nederland werken met de natuur voor een veilige en mooie delta Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Urgentie: delta s on the move 4 2 Het perspectief voor de Nederlandse delta: veilig en flexibel

Nadere informatie

JANUARI - FEBRUARI 1997

JANUARI - FEBRUARI 1997 JANUARI - FEBRUARI 1997 INHOUD: 1. Inhoud Redactie. 2. Voorwoord Redactie. 3. Stuurpraat Bestuur. 4. Programma Bestuur/redactie. 7. Werkgroepen Werkgroepen/redactie 8. Uitnodiging en agenda jaarvergadering

Nadere informatie