Algemene voorwaarden Ruimtes in Beeld. 1. Definities. 2. Toepassing. 3. Offerte. 4. Vergoeding

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Ruimtes in Beeld. 1. Definities. 2. Toepassing. 3. Offerte. 4. Vergoeding"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Ruimtes in Beeld 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Ruimtes in Beeld: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw. 2. Toepassing 3. Offerte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ruimtes in Beeld en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Ruimtes in Beeld heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 4. Vergoeding 4.1 Ruimtes in Beeld hanteert een unieke garantie op tevredenheid. Als de wederpartij niet tevreden is over het resultaat dat Ruimtes in Beeld aanlevert, is hij niet gehouden tot afname van foto s of video. Het al dan niet tevreden zijn van de wederpartij ligt geheel bij die partij en is niet voor discussie vatbaar, maar het wordt op prijs gesteld dat de redenen van ontevredenheid worden gedeeld met Ruimtes in Beeld. De wederpartij verkrijgt de foto s/video uiteraard ook niet, en is slechts gehouden tot betaling van eventuele reis- en andere out-of-pocketkosten die door Ruimtes in Beeld zijn gemaakt ten behoeve van het 1 / 6 KvK

2 vervullen van de opdracht. 4.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Ruimtes in Beeld gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 4.3 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Ruimtes in Beeld naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Ruimtes in Beeld onder meer aanknopingspunten zal vinden bij: (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega s van Ruimtes in Beeld in rekening gebracht (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk. 4.4 Indien aannemelijk is dat Ruimtes in Beeld hogere kosten heeft gemaakt en/ of meerwerk heeft verricht die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. 5. Factuur en betaling 5.1 De wederpartij zal de factuur van Ruimtes in Beeld op onjuistheden controleren. Als de wederpartij niet binnen drie werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Ruimtes in Beeld heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie. 5.2 Betaling dient te geschieden zoals op de factuur staat vermeld, maar altijd binnen vijftien werkdagen. 5.3 De wederpartij verricht de aan Ruimtes in Beeld verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Ruimtes in Beeld heeft verstrekt. 5.4 Indien Ruimtes in Beeld het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en zal er een herinnering verzonden worden waarbij het totaalbedrag met 5% wordt verhoogd. 5.5 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. 5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Ruimtes in Beeld nog niet heeft voldaan of nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Ruimtes in Beeld dan ook. 2 / 6 KvK

3 6. Bewijsexemplaar Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Ruimtes in Beeld te doen toekomen. 7. Levering Foto s worden in de regel binnen 48 uur, of zoveel sneller als tussen partijen is overeen gekomen, geleverd via een af te spreken wijze (bv WeTransfer). Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van de tevredenheidsgarantie, zal in eerste instantie de levering van foto s bestaan uit gewaarmerkte exemplaren in relatief kleine resolutie. Na akkoord van de wederpartij zullen de foto s in originele resolutie worden geleverd. Het is niet toegestaan foto s zelf digitaal te veranderen dan wel aan te passen, of een andere uitsnede te maken. 8. Opdracht 8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Ruimtes in Beeld zich jegens de wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren. 8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van Ruimtes in Beeld. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Ruimtes in Beeld aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Ruimtes in Beeld in overeenstemming met de offerte. 8.3 Ruimtes in Beeld heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 8.4 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Ruimtes in Beeld slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Ruimtes in Beeld is geretourneerd. 8.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Ruimtes in Beeld recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Ruimtes in Beeld volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Ruimtes in Beeld werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen. 3 / 6 KvK

4 9. Gebruiksrechten 9.1 De wederpartij krijgt het gemaakte beeldmateriaal ongelimiteerd beschikbaar voor eigen gebruik. Indien de wederpartij werk van Ruimtes in Beeld op Internet wil plaatsen, is hierbij naamsvermelding verplicht tenzij partijen anders overeen komen. 9.2 De wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken digitaal of op andere wijze dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Internet. 9.3 Ruimtes in Beeld krijgt toestemming om de beelden die in opdracht zijn vervaardigd, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals het tonen op de website van Ruimtes in Beeld of opname in een portfolioboek. 9.4 Indien door Ruimtes in Beeld toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. 10. Auteursrecht Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Ruimtes in Beeld. 11. Sublicenties 12.1 Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ruimtes in Beeld Bij inbreuk komt Ruimtes in Beeld een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Ruimtes in Beeld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten). 12. Naamsvermelding 13.1 De naam van Ruimtes in Beeld dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Ruimtes in Beeld een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Ruimtes in Beeld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 4 / 6 KvK

5 13.3 Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Ruimtes in Beeld op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata zoals ze door Ruimtes in Beeld tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards. 13. Persoonlijkheidsrechten 14.1 De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Ruimtes in Beeld conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Ruimtes in Beeld een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Ruimtes in Beeld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 14. Rechten van derden 15.1 De wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart Ruimtes in Beeld van alle aanspraken te dier zake Ruimtes in Beeld is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. 15. Aansprakelijkheid Ruimtes in Beeld Ruimtes in Beeld is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Ruimtes in Beeld of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 16. Faillissement/surséance Zowel Ruimtes in Beeld als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Ruimtes in Beeld het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn. 5 / 6 KvK

6 18. Rechts- en forumkeuze 18.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Ruimtes in Beeld en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ruimtes in Beeld Gebuurdreef BW Ulvenhout, januari / 6 KvK

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Leon Bokhove.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Leon Bokhove. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Leon Bokhove. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepassing. 3. Offerte

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepassing. 3. Offerte Algemene voorwaarden SHANNAJONGKIND.NL IS ONDERDEEL VAN FOTOTOUR360. OM DEZE REDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FOTOTOUR360 VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN SHANNAJONGKIND.NL. 1. Definities

Nadere informatie

2.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voorwaarden Digital Imagination Photography 2011 1. Offertes 1.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Remco van de Sanden Fotografie

Algemene Voorwaarden Remco van de Sanden Fotografie Algemene Voorwaarden Remco van de Sanden Fotografie d.d. 24 juni 2011 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Marieke de Boer Fotografie

Algemene Voorwaarden Marieke de Boer Fotografie Algemene Voorwaarden Marieke de Boer Fotografie 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912; Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Luminant Weddings

Algemene voorwaarden Luminant Weddings Algemene voorwaarden Luminant Weddings 3. Offerte Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Dienstverlener heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & COPYRIGHT

ALGEMENE VOORWAARDEN & COPYRIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN & COPYRIGHT COPYRIGHT Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Splash Pictures

Algemene Voorwaarden Splash Pictures Algemene Voorwaarden Splash Pictures 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Luuk van der Knaap Photography d.d. juli 2014

Algemene voorwaarden Luuk van der Knaap Photography d.d. juli 2014 Algemene voorwaarden Luuk van der Knaap Photography d.d. juli 2014 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jennifer Grosman Fotografie Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9

Algemene voorwaarden Jennifer Grosman Fotografie Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Algemene voorwaarden Jennifer Grosman Fotografie Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Fotografen Federatie d.d. oktober 2011) 1 DEFINITIES 2 TOEPASSING 3 OFFERTE 4 VERGOEDING

Algemene voorwaarden (Fotografen Federatie d.d. oktober 2011) 1 DEFINITIES 2 TOEPASSING 3 OFFERTE 4 VERGOEDING Algemene voorwaarden (Fotografen Federatie d.d. oktober 2011) 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FotoTek.nl

Algemene voorwaarden FotoTek.nl Algemene voorwaarden FotoTek.nl 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid1 sub 9 Aw, dan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van NynkeArends Fotografie

Algemene Voorwaarden van NynkeArends Fotografie Algemene Voorwaarden van NynkeArends Fotografie 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online in Beeld

Algemene Voorwaarden Online in Beeld Algemene Voorwaarden Online in Beeld d.d 1 September 2014 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

5. Factuur en betaling 6. Controle 7. Bewijsexemplaar

5. Factuur en betaling 6. Controle 7. Bewijsexemplaar Algemene voorwaarden Deze 'algemene voorwaarden fotografie' vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor bedrijven en bedoelen te voorzien in situaties die specifiek gelden voor fotografie bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KIEKJEDAG EN FILMUWBEDRIJF

ALGEMENE VOORWAARDEN KIEKJEDAG EN FILMUWBEDRIJF ALGEMENE VOORWAARDEN KIEKJEDAG EN FILMUWBEDRIJF Art. 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PureArtModels Photography

Algemene Voorwaarden van PureArtModels Photography Algemene Voorwaarden van PureArtModels Photography 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door SVF gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door SVF gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stefan Vogelzang Fotografie (verder aangeduid als SVF). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door SVF, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van TeleView

Algemene Voorwaarden van TeleView WG Plein 451 1054 SH Amsterdam Tel. +31 20 623 11 33 GSM: +31 626.526.899 Rabobank: 33.76.32.863 BTW: NL-80.86.793.B01 KvK Amsterdam 33 30 32 11 0000 Internet: www.teleview.eu e-mail: info@teleview.eu

Nadere informatie

Olgafotografie. Hoefweg Dj Apeldoorn. Tel;

Olgafotografie. Hoefweg Dj Apeldoorn. Tel; Olgafotografie Hoefweg 8 7312 Dj Apeldoorn Tel; 06-20194689 Algemene voorwaarden 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stephanie Hulsman Fotografie

Algemene voorwaarden Stephanie Hulsman Fotografie Algemene voorwaarden Stephanie Hulsman Fotografie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en levering die worden afgenomen van Stephanie Hulsman fotografie. Het bedrijf is eigendom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Debora Fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN Debora Fotografie ALGEMENE VOORWAARDEN Debora Fotografie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Aw: Auteurswet 1912 - Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel10 lid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jaleesa 12 december 2012

Algemene Voorwaarden Jaleesa 12 december 2012 Jaleesa Schenkelskamp 31 6662 SK Elst www.jaleesa.info info@jaleesa.info 06-12 12 80 99 KvK 56430965 BTW NL203050332B01 Rabobank 1330.85.813 Algemene Voorwaarden Jaleesa 12 december 2012 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dzidra Fotografie

Algemene Voorwaarden Dzidra Fotografie 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KIJK-KUNST. Algemene Voorwaarden Kijk-Kunst Fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN KIJK-KUNST. Algemene Voorwaarden Kijk-Kunst Fotografie ALGEMENE VOORWAARDEN KIJK-KUNST Algemene Voorwaarden Kijk-Kunst Fotografie JAN MANKESSTRAAT 5-B 6961VC Eerbeek 06-17652401 KVK NUMMER: 50022652 BTWNUMMER: NL135390291B01 IBAN: NL32 INGB 000 4598796 EMAIL:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fotografen Federatie en Pictures by Gaab 2013 Pagina: 1

Algemene Voorwaarden Fotografen Federatie en Pictures by Gaab 2013 Pagina: 1 Algemene voorwaarden (Fotografen Federatie d.d. oktober 2011) 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schepersweg 16, 7217TH HARFSEN /

Algemene Voorwaarden   Schepersweg 16, 7217TH HARFSEN / van de FotografenFederatie d.d. 26 mei 2005 1. Definities In deze wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SUMPLUS foto producties

Algemene Voorwaarden SUMPLUS foto producties Algemene Voorwaarden SUMPLUS foto producties Rubriek A - Algemeen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: fotografische werk en zoals bedoeld in de A W 1912, dan wel andere

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in Algemene Voorwaarden Het Fotohuisje Lelystad 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 15-04- 2015 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. vincentschiphorstfotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN. vincentschiphorstfotografie ALGEMENE VOORWAARDEN vincentschiphorstfotografie www.vincentschiphorst.nl info@vincentschiphorst.nl Algemene Voorwaarden van Vincent Schiphorst Fotografie 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beeldsprekend - Emil Golshani

Algemene Voorwaarden Beeldsprekend - Emil Golshani Algemene Voorwaarden Beeldsprekend - Emil Golshani Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Aw: Auteurswet 1912 - Intellectueel eigendom: uitsluitend recht van Emil Golshani op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Handelsnaam : Fotostudio Kim Website : www.fotostudio-kim.nl E-mail : info@fotostudio-kim.nl Telefoon : 06-27037199 KvK : 57584362 BTW : NL186435290B01 Rekening : NL14RABO03069.68.525

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stan Bessems Fotografie

Algemene voorwaarden Stan Bessems Fotografie Algemene voorwaarden Stan Bessems Fotografie Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf

Nadere informatie

Zoek een mooie locatie uit. Storende achtergronden kunnen een afbreuk doen aan de foto. Een bos, weide of park zijn vaak prima locaties.

Zoek een mooie locatie uit. Storende achtergronden kunnen een afbreuk doen aan de foto. Een bos, weide of park zijn vaak prima locaties. Tips en Algemene Voorwaarden Zorg ervoor dat uw paard/pony of ander huisdier schoon is. Zoek een mooie locatie uit. Storende achtergronden kunnen een afbreuk doen aan de foto. Een bos, weide of park zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Defenities. Toepassing. Vergoedingen. Factuur en betalingen

Algemene voorwaarden. Defenities. Toepassing. Vergoedingen. Factuur en betalingen Algemene voorwaarden Handelsnaam Afotografie Website http://www.afotografie.nl Email info@afotografie.nl Telefoon 0618496673 Kvk 50087096 BTW NL181338579B01 Rekening (IBAN) NL97 INGB 0004 5994 69 Defenities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Defenities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. Dan wel andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Fotografisch werk en artikelen

Algemene Voorwaarden - Fotografisch werk en artikelen Algemene Voorwaarden - Fotografisch werk en artikelen 1. Definities Auteur: de maker van fotografisch werk of artikelen. Wederpartij: degene die met Caroline Piek Photography de overeenkomst is aangegaan.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van : Jellien Fotografie Versie : 20 november 2018

Algemene Voorwaarden Van : Jellien Fotografie Versie : 20 november 2018 Algemene Voorwaarden Van : Jellien Fotografie Versie : 20 november 2018 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: beelddrager: de drager waarop een werk (al dan niet met het oog

Nadere informatie

5.2 Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum. Betaling van huwelijksreportages wijkt af van dit punt, zie rubriek 25.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum. Betaling van huwelijksreportages wijkt af van dit punt, zie rubriek 25. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Astrid de Jong fotografie gewijzigd d.d. 15 augustus 2011 Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 53016920 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw. Algemene Voorwaarden Bijzonderefotos.nl d.d. september 2013 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voorwaarden Tys Damhuis Fotografie

Algemene voorwaarden. Voorwaarden Tys Damhuis Fotografie Algemene voorwaarden Voorwaarden Tys Damhuis Fotografie 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Disclaimer. 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer.

Disclaimer. 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer. Disclaimer 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer. 2. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van

Nadere informatie

Disclaimer. 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer.

Disclaimer. 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer. Disclaimer 1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer. 2. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van

Nadere informatie

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Y-REGISTER Opgemaakt 16-03-2016 te Rotterdam Y-Register Hondiusstraat 35 3021 NG Rotterdam KVK: 50087266 BTW nummer: NL204313958B01 +31 (0)6 24 61 48 71 1. Definities In deze Algemene

Nadere informatie

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Y-REGISTER Opgemaakt 16-03-2016 te Rotterdam Y-Register Hondiusstraat 35 3021 NG Rotterdam KVK: 50087266 BTW nummer: NL204313958B01 +31 (0)6 24 61 48 71 1. Definities In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjurlie Fotografie Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Algemene voorwaarden Sjurlie Fotografie Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: Algemene voorwaarden Sjurlie Fotografie Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van: Sjurlie Fotografie Eduard Wintgensstraat 22 6446 SN BRUNSSUM Nederland +31(0)6 25001009 info@sjurlie.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Algemene voorwaarden. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Algemene voorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014

Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden van Avisha Film d.d. 1 januari 2014 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder beeldmateriaal: foto s en film die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven

Nadere informatie

FotoFranky. GSM : +31 (0) Fotografie FotoFranky. Philippine (NL) Kvk-nr.

FotoFranky.    GSM : +31 (0) Fotografie FotoFranky. Philippine (NL) Kvk-nr. Fotografie FotoFranky Philippine (NL) Kvk-nr. Breda: 20147304 BTW.nr.: 151350516B01 Rabobank.nr.: 148348181 ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FOTOFRANKY: Hieronder vindt u de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden DRENTH FOTOGRAFIE

Algemene Leveringsvoorwaarden DRENTH FOTOGRAFIE Algemene Leveringsvoorwaarden DRENTH FOTOGRAFIE 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912. Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Algemene voorwaarden. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Algemene voorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere

Nadere informatie

Aantal foto s (bewerkt in kleur, zwart wit en vanilla) Bij een fotoreportage is het volgende inbegrepen:

Aantal foto s (bewerkt in kleur, zwart wit en vanilla) Bij een fotoreportage is het volgende inbegrepen: FOTOREPORTAGE Je kunt kiezen uit een uitgebreide, een standaard of een kleine reportage. KLEIN STANDAARD UITGEBREID Beltmolen 38 3642CB Mijdrecht Aantal foto s (bewerkt in kleur, zwart wit en vanilla)

Nadere informatie

Fotograaf: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.

Fotograaf: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW. Foticoon J. Sinthenstraat 29 7412 EB Deventer Contact@foticoon.nl +31 6 42 75 29 02 Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van de eenmanszaak Foticoon, gevestigd en kantoorhoudende in Deventer,

Nadere informatie

Deze definities betreffen het gebruik ervan in de Licentieovereenkomst.

Deze definities betreffen het gebruik ervan in de Licentieovereenkomst. Deventer, 21-06-2018 Foticoon Smedenstraat 30 7411 RD Deventer Contact@foticoon.nl +31 6 42 75 29 02 Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van de eenmanszaak Foticoon, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DuPho welke Menno Bausch Fotografie hanteert.

Algemene voorwaarden van DuPho welke Menno Bausch Fotografie hanteert. DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho welke Menno Bausch Fotografie hanteert. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hilde Motmans (De Huwelijksfotograaf)

Algemene Voorwaarden Hilde Motmans (De Huwelijksfotograaf) Algemene Voorwaarden Hilde Motmans (De Huwelijksfotograaf) Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Fotografisch

Nadere informatie

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rob Weijers fotografie d.d. 01 januari 2019

Algemene Voorwaarden Rob Weijers fotografie d.d. 01 januari 2019 Op alle rechtsbetrekkingen van Rob Weijers Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van Rob Weijers Fotografie van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij

Nadere informatie

FotoGenoten Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Fotogenoten

FotoGenoten Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Fotogenoten FotoGenoten Algemene Voorwaarden Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Hartog Photography.

Algemene voorwaarden van Hartog Photography. Algemene voorwaarden van Hartog Photography. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aw: Auteurswet 1912 2. Fotografisch Werk: fotografische werken zoals bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Derde Tijd (met bijlage Dupho voorwaarden) 2018/V1

Algemene Voorwaarden De Derde Tijd (met bijlage Dupho voorwaarden) 2018/V1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met De Derde Tijd gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Op alle rechtsbetrekkingen voor fotografische werken

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2015

Algemene Voorwaarden 2015 Algemene Voorwaarden 2015 Flex Fotografie Oude Nieuwveenseweg 2b 2441cv Nieuwveen T: 0172753188 M: 0620966807 @: info@flexfotografie.nl www.flexfotografie.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Vergoeding Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

3. Vergoeding Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. Algemene voorwaarde Emma van der Schelde 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fotogeliek

Algemene Voorwaarden Fotogeliek Algemene Voorwaarden Fotogeliek ALGEMEEN Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jaap Burggraaf fotografie

Algemene voorwaarden Jaap Burggraaf fotografie Algemene voorwaarden Jaap Burggraaf fotografie Versie 2018-1 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin

Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt

Nadere informatie

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Schoonderwoert Fotografie Breda KvK 65039807 Versie Januari 2016 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Dansfotografe

Algemene Voorwaarden De Dansfotografe Algemene Voorwaarden De Dansfotografe Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 2. Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VI Images / OrangeCreek B.V. Versie 25 mei 2018

Algemene voorwaarden VI Images / OrangeCreek B.V. Versie 25 mei 2018 Algemene voorwaarden VI Images / OrangeCreek B.V. Versie 25 mei 2018 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1. Definities. B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van OrangeCreek B.V., al dan niet handelend in

1. Definities. B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van OrangeCreek B.V., al dan niet handelend in 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders is aangegeven: A. OrangeCreek B.V., kantoorhoudende Zwaardstraat

Nadere informatie

G. Offerte: een aanbieding van Hollandse Hoogte aan de Klant tot het leveren van een Foto en/of het verrichten van Werkzaamheden.

G. Offerte: een aanbieding van Hollandse Hoogte aan de Klant tot het leveren van een Foto en/of het verrichten van Werkzaamheden. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders is aangegeven: A. Hollandse Hoogte: Hollandse Hoogte B.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Henri Dunantplein 17 KvK 61258016 5961HK Horst IBAN NL 86 INGB 0002 2010 51 +31 (0)6 27 34 46 45 BTW nr NL203159755B01 www.morrisjacobsfotografie.nl info@morrisjacobsfotografie.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Versie augustus 2014 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan

Nadere informatie

EVA - LIFESTYLE & WEDDING PHOTOGRAPHY -

EVA - LIFESTYLE & WEDDING PHOTOGRAPHY - ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan

Nadere informatie

portretten Inhoudsopgave uitbreiding digitaal presentatie algemeen

portretten Inhoudsopgave uitbreiding digitaal presentatie algemeen Prijslijst portretten pagina 3 pagina 4 uitbreiding pagina 5 digitaal pagina 6 presentatie pagina 7 pagina 8 pagina 9 algemeen pagina 10 pagina 11 Portret op Locatie Reportage Portret Portret in de Studio

Nadere informatie

Anne Toonen Foto & Design. Nijmegen. KvK Versie augustus 2018

Anne Toonen Foto & Design. Nijmegen. KvK Versie augustus 2018 Anne Toonen Foto & Design Nijmegen KvK 61811211 Versie augustus 2018 Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 2. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf/Ontwerper

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. ALGEMENE VOORWAARDEN Jill Streefland Fotografie Den Haag KvK 59968893 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Alicia van Stuijvenberg Fotografie In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden Alicia van Stuijvenberg Fotografie In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Alicia van Stuijvenberg Fotografie 2017 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden MIRANDA DRENTH FOTOGRAFIE

Algemene Leveringsvoorwaarden MIRANDA DRENTH FOTOGRAFIE Algemene Leveringsvoorwaarden MIRANDA DRENTH FOTOGRAFIE 1.Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912. Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Artikel 4. Aanbod Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of een prijsoverzicht.

Artikel 4. Aanbod Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of een prijsoverzicht. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van Auteurswet 1912 Offerte:

Nadere informatie

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en Wederpartij, alsook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Deze voorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene. Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434

Algemene. Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434 Versie januari 2013 nadiafotografeert Amsterdam KvK 34346434 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Fotovakvrouw Midden-Limburg KvK: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden. De Fotovakvrouw Midden-Limburg KvK: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden De Fotovakvrouw Midden-Limburg KvK: 66072948 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een ALGEMENE VOORWAARDEN Jill Streefland Fotografie Den Haag KvK 59968893 Versie oktober 2015 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassing. Artikel 3. Aanbod. Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassing. Artikel 3. Aanbod. Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017/2018

Algemene Voorwaarden 2017/2018 Algemene Voorwaarden 2017/2018 Lisa Muller Fotografie Pinksterbloem Erf 12 1706 AG Heerhugowaard 06-24809726 lisamullerfotografie@gmail.com Kamer van Koophandel 56715331 IBAN NL 38 INGB 0677954646 BTWNL

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Say Cheese info@rickykloosterman.nl info@kayleighmartens.nl Venlo, 4 November 2015 KvK 64493180 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen

Nadere informatie

Versie overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene

Versie overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene ALGEMENE VOORWAARDEN Studio Ikke Studio Ikke is onderdeel van Dutch Digital Design KvK 30208591 Versie 2018 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Love & Sugar Fotografie Alphen aan den Rijn KvK Versie November 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN. Love & Sugar Fotografie Alphen aan den Rijn KvK Versie November 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Love & Sugar Fotografie Alphen aan den Rijn KvK 61320773 Versie November 2016 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Irene van Gameren

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Irene van Gameren ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Irene van Gameren 1. Overeenkomst en offerte 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Irene van Gameren (hierna: VANGAMEREN ) en op iedere overeenkomst

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V e r s i e m e i 2 0 1 9 Fotografie by Wendy KvK : 65493702 BTW: NL198253898B01 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met de algemene

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt ALGEMENE VOORWAARDEN Jill Streefland Fotografie Den Haag KvK 59968893 Versie april 2015 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf

Nadere informatie