VEILIG WERKEN MET DE MOTORKETTINGZAAG 1990 blz Inleiding blz Algemeen blz. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIG WERKEN MET DE MOTORKETTINGZAAG 1990 blz Inleiding blz Algemeen blz. 3"

Transcriptie

1 blz.1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz Algemeen blz Technische- en veiligheidseisen aan de motorzaag blz Overzicht blz Trillingen blz Geluidsniveau blz Veiligheidsketting blz Kettingrem en handbeschermer blz Gasbeveiliging blz Handbeschermer blz Kettingvanger blz Handvatverwarming blz Zaagbladlengte blz Vormgeving, hanteerbaarheid en gewichtsverdeling blz Waarschuwingssticker blz Persoonlijke beschermingsmiddelen blz Veiligheidshelm blz Oorkappen blz Oogbescherming blz Handschoenen blz Schoeisel blz Veiligheidskleding blz Verbandtrommel blz Onderhoud blz Werktechniek blz Instructie en opleiding van de gebruiker blz Startklaar maken van een motorzaag met benzinemotor blz Werkmethode blz Algemene veiligheidswenken en waarschuwingen blz Wettelijke bepalingen blz Algemeen blz Arbeidsomstandighedenwet blz Arbeidsbesluit jeugdigen blz Landbouwveiligheidsbesluit en Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 blz Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 blz. 16

2 blz.2 1. INLEIDING De motorkettingzaag, in dit blad verder aan te duiden als 'motorzaag', is een motorisch aangedreven handwerktuig dat veel gebruikt wordt zowel in de beroepssfeer (bosbouw, landbouw, fruitteelt en bouwnijverheid) als in de prive-sfeer. Door de vele toepassingen kan het aantal uren dat per dag met de motorzaag wordt gewerkt hoog zijn. Door vermoeidheid en onoplettendheid neemt dan de kans op ongevallen toe. Tegen een langdurig gebruik bestaan bezwaren (onder andere medische), omdat daardoor blijvende schade voor de gezondheid kan optreden, als gevolg van langdurige blootstelling aan trillingen, lawaai en in bepaalde gevallen uitlaatgassen. Dit blad geeft aanwijzingen om het werken met de motorzaag zo veilig mogelijk te maken. Om veilig met de motorzaag te kunnen werken is een gedegen opleiding onontbeerlijk. Een motorzaag dient alleen maar te worden gebruikt om te zagen. Het gebruik voor andere doeleinden (met hulpstukken) is niet toegestaan. Op het werken met de motorzaag is een aantal wettelijke bepalingen van toepassing. In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste weergegeven. De aanwijzingen met een * zijn gebaseerd op de hierboven bedoelde wettelijke bepalingen. De overige aanwi jzingen zijn voor het veilig werken met de motorzaag echter van even groot belang. De Arbeidsinspectie zal zich bij het toezicht op de naleving van de veelal in algemene termen gestelde wettelijke bepalingen - behoudens in bijzondere gevallen - richten naar de aanwijzingen in dit blad. Met het in acht nemen van de in dit blad gegeven aanwijzingen voldoet men naar het oordeel van de Arbeidsinspectie aan bedoelde wettelijke voorschriften. Andere oplossingen kunnen ook worden toegepast, mits daardoor eenzelfde niveau van veiligheid wordt bereikt. Dit blad is tot stand gekomen met medewerking van leden van de Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap.

3 blz.3 2. ALGEMEEN Aan het werken met de motorzaag kunnen vier aspecten worden onderscheiden. Deze aspecten zijn: - technische- en veiligheidseisen; - persoonlijke beschermingsmiddelen; - onderhoud; - werktechniek. Deze punten worden in dit blad nader uitgewerkt. Er zijn veel verschillende uitvoeringen in de handel voor uiteenlopende toepassingen. Tabel 1 toont een indeling naar aandrijving en toepassing. Tabel 1 De indeling van motorzagen naar aandrijving en toepassing Aandrijving Toepassing Benzinemotor Bosbouw Boomverzorging Privé / hobby Elektromotor Houtwerven Privé / hobby Hydraulisch Boomverzorging Pneumatisch Fruitteelt Bij elke motorzaag moet worden meegeleverd: - een duidelijke, in de Nederlandse taal gestelde gebruiksaanwijzing; - een duidelijke in de Nederlandse taal gestelde onderhoudsinstructie; - de technische specificaties; - de lijst van onderdelen Bovengenoemde punten gelden voor alle motorzagen. Daarnaast kunnen afhankelijk van de soort aandrijving nadere eisen met betrekking tot de veiligheid worden gesteld. Op hydraulisch/pneumatisch aangedreven motorzagen wordt in dit blad niet nader ingegaan. Voor elektrisch aangedreven motorzagen gelden tevens de wettelijke voorschriften voor elektrisch handgereedschap. Deze bepalingen houden in dat elektrisch aangedreven motorzagen, ingericht moeten zijn hetzij voor 42 volt wisselspanning, hetzij van een goede dubbelgelsoleerde constructie moeten zijn.

4 blz.4 (Zie V3 "Overzicht van door de Arbeidsinspectie toegelaten materieel"). Voor motorzagen met een benzinemotor is in tabel 2 aangegeven: - het toepassingsgebied; - de klasse; - de cilinder-inhoud; - het motorvermogen; - gewicht en lengte van het kettinggeleiderblad. (Het kettinggeleiderblad wordt verder aangeduid als 'blad'). Het is belangrijk dat de juiste bladlengte wordt gebruikt, passend bij het vermogen van de motorzaag en de aard van het werk (zie tabel 2). Voor informatie over het gebruik van een motorzaag bij boomverzorging wordt verwezen naar P 161 "Boomverzorging". Meer informatie over veilig werken met de motorzaag kan men vinden in publikaties van: - het Bosschap; - de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek in Schaarsbergen; - de verschillende fabrikanten. Teven wordt informatie gegeven in de Kenmerkbladen M3 van de Bosbouwvoorlichting.

5 blz.5 3. TECHNISCHE- EN VEILIGHEIDSEISEN AAN DE MOTORZAAG 3.1 Overzicht Bij de aanschaf van een motorzaag moet op de volgende punten worden gelet: - Anti-Vibratie (A.V.)-rubbers of trillingdempers; - geluidsniveau; - veiligheidsketting; - kettingrem en handbescherming; - gasbeveiliging; - handbeschermer; - kettingvanger; - handvatverwarming; - zaagbladlengte; - hanteerbaarheid, vormgeving en gewichtsverdeling; - waarschuwingssticker. 3.2 Trillingen Tijdens het werken met een motorzaag wordt de gebruiker blootgesteld aan mechanische trillingen, veroorzaakt door motor en ketting. Deze inwerking kan plaatselijk zijn, maar kan ook het gehele lichaam betreffen. Trillingen van het gehele lichaam kunnen veelsoortige klachten veroorzaken die varieren van algemeen onwelbevinden tot rugpijn. Bij het gebruik van een motorzaag staan de hand-armtrillingen op de voorgrond. Hierdoor kunnen pijnklachten ontstaan in hand, pols, elleboog en schouder. De meest bekende afwijking is echter het optreden van zogenaamde "witte vingers". In het beginstadium van deze afwijking is er nog geen sprake van witheid van de vingers maar alleen aanvalsgewijs optredende tintelingen en gevoelloosheid. In een volgend stadium ontstaat witheid van een of meer vingers, aanvankelijk eerst bij kou. De eerste aanvallen van witte vingers duren 30 minuten tot 1 uur en treden vaak 's ochtends op (voor het werk). Uiteindelijk kunnen alle vingers zijn aangedaan, onafhankelijk van de weersomstandigheden. De eerste verschijnselen van deze afwijking kunnen al na enkele maanden werken met de motorzaag optreden. In het algemeen wordt echter een termijn van 5 jaar genoemd. Om het trillingsniveau terug te brengen moet de motor ten opzichte van de handvatten in rubbers worden gehangen. Hiermee wordt de trillingsbron gescheiden van de handgrepen. 3.3* Geluidsniveau De motorzaag vormt voor de gebruiker en voor iedereen in de directe omgeving een bezwaarlijke geluidsbron. Motorzagen produceren op oorhoogte van de gebruiker een geluidsniveau dat boven de 95 db(a) ligt. Dit hoge geluidsniveau kan leiden tot lawaaidoofheid. Metingen bij werknemers in de bosbouw hebben aangetoond dat dit soort-beschadigingen veelvuldig voorkomt. Bij gebruik van een motorzaag moet geschikte gehoorbescherming worden gedragen (zie hoofdstuk 4 "Persoonlijke beschermingsmiddelen").

6 blz.6 3.4* Veiligheidsketting Het gebruik van een veiligheidsketting vermindert de kans op terugslaan van de motorzaag ("kick-back"). Dit gevaar bestaat wanneer het bovenste "neus"-gedeelte van het blad door een obstakel wordt geraakt. Dan kan de rechte voorkant van de dieptesteller of het scherp van de beitel vastslaan, waardoor de zaag terugslaat. Een veiligheidsketting is voorzien van veiliheidsschakels. Deze veiligheidsschakels komen voor in combinatie met een: - verbindingsschakel; - aandrijfschakel; - beitelschakel. De veiligheidsschakel zorgt ervoor dat alle obstakels (bij het bovenste neusgedeelte van het blad) over de dieptesteller worden geleid. De rechte (gevaarlijke) voorkant van de dieptesteller wordt dus afgeschermd, of is in zijn geheel niet meer aanwezig (veiligheidsschakel in combinatie met dieptesteller). 3.5* Kettingrem en handbeschermer De motorzaag moet zijn voorzien van een kettingrem, die tevens als handbescherming van de geleidende linkerhand dient. De kettingrem moet in werking komen als een lichaamsdeel van de gebruiker in contact komt met de handbescherming. Dit is het geval wanneer de hand van de draagbeugel afschiet in de richting van de ketting of als de motorzaag terugslaat ("kick-back"). Er zijn ook uitvoeringen met als extra een automatische kettingrem. De kettingrem moet de ketting binnen 0,15 seconde stoppen. 3.6* Gasbeveiliging Het geven van "gas" is met deze beveiliging alleen mogelijk wanneer de hand het handvat zodanig omsluit, dat de beveiligingspal wordt ingedrukt. Ongewild "gas" geven (door bijvoorbeeld haken achter een tak) is dan niet meer mogelijk. 3.7* Handbeschermer De onderzijde van het handvat voor de rechterhand moet zijn verbreed zodat de kans kleiner wordt dat een gebroken ketting deze hand kan raken. 3.8* Kettingvanger De kettingvanger, een nok onder het koppelinghuis, moet de ketting bij breken of aflopen opvangen zodat geen letsel aan de rechterhand kan worden veroorzaakt.

7 blz Handvatverwarming Werken met warme handen bij koud weer geeft een betere controle tijdens het werken met de motorzaag. Daardoor kan met een motorzaag, voorzien van handvatverwarming bij koud weer veiliger worden gewerkt Zaagbladlengte De aard van het werk bepaalt de lengte van het zaagblad. De lengte moet in overeenstemming zijn met het gewicht en het vermogen van de motorzaag (zie tabel 2) Vormgeving, hanteerbaarheid en gewichtsverdeling Vormgeving De motorzaag moet zo weinig mogelijk uitstekende delen hebben. Een gladde bodemplaat is bij snoeien van groot belang. De handen zijn dan beter beschermd Hanteerbaarheid De draagbeugel moet ten minste 15 mm dik zijn en voorzien van een goede bekleding. Verplaatsen van de hand (met handschoen) moet goed mogelijk zijn Gewichtsverdeling De machine moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze goed in balans ligt indien de machine bij de draagbeugel wordt vastgehouden Waarschuwingssticker Om aan te geven dat bij gebruik van een motorzaag het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk is, moet op elke motorzaag een sticker aanwezig zijn waarop een gehoorkap staat afgebeeld. Deze sticker is rond met een witte oorkap op een blauwe achtergrond. (EG-richtlijn "Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats") (zie afb. 6).

8 blz.8 4. PERSOONLWKE BESCHERMINGSMIDDELEN Door het gevaar dat verbonden is aan het werken met een motorzaag moeten de in 4.1 t/m 4.6 genoemde beschermingsmiddelen gebruikt worden (zie ook afb. 1 ). Bij ongevallen kan het gebruik van deze middelen letsel voorkomen of de ernst van het letsel verminderen. Bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen dienen hoge eisen te worden gesteld aan draagcomfort en pasvorm. 4.1* Veiligheidshelm Wanneer gevaar bestaat voor vallende voorwerpen moet de gebruiker bij het werken met een motorzaag een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde veiligheidshelm dragen. Deze helm dient voorzieningen te hebben om gehoor- en gelaatbescherming aan te brengen. 4.2* Oorkappen Tijdens het werken met de motorzaag is de blootstelling aan geluid dusdanig hoog dat het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen noodzakelijk is. De beste bescherming bieden oorkappen. Deze kunnen worden gecombineerd met de veiligheidshelm. Andere soorten gehoorbeschermingsmiddelen zoals oordopjes, speciale watten en oorpropjes geven onvoldoende bescherming. Zie voor meer informatie P 138 "Gehoorbescherming". De gehoorbeschermingsmiddelen dienen het geluidsniveau in het oor beneden de 80 db(a) te brengen. Dit houdt in dat tijdens het werken met een motorzaag een reductie van 20 tot 255 db(a) door de gehoorbescherming moet worden bereikt. 4.3* Oogbescherming Verwonding van de ogen door splinters, zaagsel, takken en dergelijke kan worden voorkomen door het dragen van een gelaatsscherm of een veiligheidsbril. Voor het werken met een motorzaag is een gelaatsscherm van fijn kunststofgaas zeer goed bruikbaar. Dit gelaatsscherm kan in combinatie met de veiligheidshelm worden gedragen. 4.4* Handschoenen Bij het werken met een motorzaag moeten handschoenen worden gedragen, liefst van zacht leer. Deze handschoenen moeten passend, dun en soepel zijn om de hand onbelemmerd te kunnen gebruiken. De handschoenen beschermen de handen tegen lichte verwondingen. Handschoenen bevorderen, door hun bescherming tegen koude, de controle over de motorzaag.

9 blz.9 4.5* Schoeisel Tijdens het werken met een motorzaag moet goedgekeurd veiligheidsschoeisel (laarzen of schoenen) worden gedragen. Dit schoeisel moet zijn voorzien van een stalen neus, ter bescherming van de tenen en een profielzool om uitglijden te voorkomen. Het schoeisel moet goed aangesloten zitten. Bij schoenen mogen geen lussen en vetereinden loshangen. 4.6* Veiligheidskleding Veel ongevallen met de motorzaag zijn te wijten aan onvoldoende bescherming van onderen bovenbenen. De gebruiker moet een veiligheidsbroek of -overall dragen die hem beschermt tegen zaagverwondingen. Deze broek of overall moet vanaf de voet tot aan de lies zijn voorzien van gevulde beschermstukken. Deze beschermstukken bestaan uit kunstvezel, aangebracht in lagen of lussen. De kleding moet praktisch zijn en goed aansluiten om het lichaam. Hierbij moet erop worden gelet, dat ook de rug goed is beschermd tegen koude. (Loshangende kleding kan gemakkelijk in de draaiende ketting komen en ongevallen veroorzaken). De veiligheidsbroek moet niet als overbroek worden gedragen. 4.7* Verbandtrommel Op de werkplek moet een verbandtrommel B aanwezig zijn. De gebruiker van een motorzaag moet ook een kleine verbanddoos bij zich hebben.

10 blz ONDERHOUD Een motorzaag moet goed worden onderhouden. Dit draagt niet alleen bij tot een langere levensduur en goede bedrijfszekerheid maar bevordert ook de veiligheid. Er moet op worden gelet, dat: - de zaagketting de juiste spanning heeft; - de zaagketting geen beschadigde schakels bevat; - de zaagketting goed gesmeerd en geslepen is; - de kettingrem regelmatig wordt gecontroleerd op zijn goede werking; - het startkoord niet versleten is; - de kettinggeleider niet te ver is uitgesleten en de geleide-groef schoon is; - de carburateur juist is afgesteld: - de A.V.-rubbers regelmatig worden gecontroleerd; - een nieuwe ketting op de juiste manier in gebruik wordt genomen; - bij een elektrische motorzaag het elektrische gedeelte in orde is.

11 blz WERKTECHNIEK 6.1 Instructie en opleiding van de gebruiker Voordat hij met een motorzaag mag werken moet de gebruiker hiervoor een goede opleiding hebben gevolgd. Deze opleiding kan bestaan uit het volgen van een cursus aan de praktijkschool voor bosbouw en cultuurtechniek, dan wel een opleiding door een terzake kundige. Om zelfstandig te mogen werken met een motorzaag moet men ouder zijn dan 18 jaar. Een korte instructie door de leverancier wordt niet onder een "goede opleiding" verstaan. Na een theoretische en praktische opleiding is het gewenst dat de gebruiker die nog geen of weinig ervaring heeft, enige tijd samenwerkt met iemand met veel praktische ervaring. De gebruiker moet in staat zijn de onderhoudstoestand te beoordelen en kleine storingen op te heffen. Bij gebruik van een elektrische motorzaag dient ook te worden gelet op het juiste voltage en een goede voedingskabel. 6.2 Startklaar maken van een motorzaag met benzinemotor Tanken Voor het vullen van de brandstoftank gebruikt men een reservoir met schenktuit. Tijdens het vullen niet roken. Bij draaiende motor de tank niet vullen. Sluit het reservoir na gebruik en plaats het niet in de volle zon. Het verdient aanbeveling een combi-reservoir te gebruiken, dat voldoende benzine en smeerolie voor de ketting bevat voor een werkdag Starten Start de motor op enige afstand van de plaats waar getankt is. De zaag moet bij het starten stevig worden neergezet, waarbij men er tevens op moet letten dat de ketting niet met obstakels in aanraking kan komen. Methode van starten: - start met ben voet in of op de handgreep; - druk de zaag stevig tegen de grond met de hand of de draagbeugel; - trek het startkoord aan tot tegen de compressie, daarna starten met een stevige ruk. Laat het startkoord langzaam teruglopen en nooit terugschieten. (Er bestaan ook andere startmethodes die in dit blad niet worden beschreven). Laat bij het starten geen belangstellenden of mede-werknemers toe binnen een straal van twee meter.

12 blz Werkmethode Langdurig werken met een motorzaag kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Door gebruik te maken van een juiste werktechniek kunnen nadelige gevolgen van vermoeidheid, en invloed van geluid en trillingen verminderd worden. Hierna volgen enige punten waarop men in het belang van de veiligheid dient te letten bij het vellen, het uitsnoeien en het korten. Werk nooit alleen en zorg ervoor dat er hulp binnen roepafstand is Vellen - bepaal voor het vellen de gewenste valrichting en bekijk van tevoren de route voor het weglopen en de eventuele vluchtweg tijdens het vallen van de boom (schuin achterwaarts); - leg het gereedschap ordelijk en overzichtelijk neer; - maak de voet van de stam en de weglooprichting (eventuele vluchtweg) vrij; - controleer of niemand zich in de valrichting bevindt; - maak een goede valkerf en velsnede; - zaag niet door een breuklijst (men verliest dan de controle over de valrichting en de motorzaag kan klemraken); - gebruik wiggen of een velhevel. Gebruik deze voordat de zaag klemt; - loop van de vallende boom weg en kijk naar boven voor mogeli jk afbrekende en vallende takken; - laat een boom nooit hangen. Gebeurt dit echter toch, probeer dan met een kantelhaak, een handlier of een trekker de hangende boom ten val te brengen. Klim er nooit in en ga er ook niet onder staan om eraan te trekken; - vel nooit een boom die een vastgeraakte boom ondersteunt Uitsnoeien Kies voor het uitsnoeien een lichte motorzaag met een kort zaagblad. (Voor licht hout kan in veel gevallen ook een bijl worden gebruikt). Maak gebruik van snoeitechnieken waarbij de motorzaag zoveel mogelijk op de stam of tegen het been rust, met de motor zo dicht mogelijk bij het lichaam Korten Plaats nooit een voet op de te korten stam. Let op voor onder spanning liggende bomen; hierdoor kan de zaag gaan klemmen. Trek een klemmende zaag met stilstaande ketting uit de zaagsnede. Kort zoveel mogelijk met de onderkant van het zaagblad (trekkende ketting). Let er op dat men tijdens het korten een achterliggende boom niet met de top van het zaagblad raakt. Hierdoor kan terugslag optreden. Bij het korten op houtwerven met een elektrische motorzaag moet men erop toezien dat de voedingskabel niet in aanraking komt met de ketting. Leg het snoer over de schouder.

13 blz ALGEMENE VEILIGHEIDSWENKEN EN WAARSCHUWINGEN 7.1 Een gebruiker van een motorzaag moet de veiligheid altijd voorop stellen. 7.2 Reinigen van de motorzaag mag nooit met een draaiende motor gebeuren. Mors geen olie of benzine op het motorgedeelte omdat daardoor de trillingdempers worden aangetast. 7.3 Bij het lopen van boom naar boom moet de kettingrem zijn ingeschakeld. Bij transport over langere afstand moet de motorzaag voorzien zijn van een beschermhoes. 7.4 Een motorzaag mag nooit onbeheerd draaien. Benader de bedieningsman nooit van achteren, maar zorg altijd dat hij u duidelijk ziet aankomen. 7.5 Bij het korten van tropische houtsoorten moet een ademhalingsbeschermingsmiddel worden gedragen. 7.6 De motorzaag is bedoeld voor gebruik op de grond. Voor informatie over toepassing in de boomverzorging wordt verwezen naar P 161 "Boomverzorging". 7.7 Neem deel aan periodiek gehooronderzoek en gezondheidsonderzoek. 7.8 Koop de motorzaag daar, waar goede service wordt geboden en vraag naar een testrapport. 7.9 Pas op voor koolmonoxide-vergiftiging in duinpannen, dichte opstanden en andere plaatsen waar weinig luchtcirculatie is.

14 blz WETTELIJKE BEPALINGEN 8.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt een aantal (eventueel) ten dele verkorte artikelen weergegeven uit de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsbesluit jeugdigen, het Landbouwveiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 en het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit, die van belang zijn bij het veilig werken met de motorzaag. Waar een artikel gedeeltelijk is weergegeven, is dit aangegeven met "ged.". Voor de volledige tekst raadplege men de genoemde wet en besluiten. De aandacht wordt erop gevestigd dat alleen die tekst rechtskracht bezit. 8.2 Arbeidsomstandighedenwet Artikel 3 Dit artikel betreft de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid. Artikel 6 Dit artikel betreft voorlichting en onderricht. 8.3 Arbeidsbesluit jeugdigen Artikel 6, lid 1 (ged.) Een jeugdig persoon mag geen arbeid verrichten met of aan gereedschappen of werktuigen, waarbij zodanig trillingen op lichaamsorganen of orgaansvstemen worden overgebracht dat gevaar bestaat dat deze worden beschadigd. Artikel 10, lid 1 (ged.) Een jeugdig persoon mag geen arbeid verrichten aan of in de nabijheid van machines of werktuigen welke gevaarlijk zijn vanwege hun bewegende delen. Artikel 22, lid 1 Een jeugdig persoon mag geen arbeid verrichten bestaande uit het vellen van bomen van zodanige afmetingen dat bij de val daarvan op een persoon gevaar bestaat voor ernstig letsel. Artikel 22, lid 2 Een jeugdig persoon mag geen arbeid verrichten bestaande uit het laden, lossen of verplaatsen van zware bomen, buizen, balken, heipalen, bouwsegmenten of andere omvangrijke en zware lasten, dan wel in het hierbij behulpzaam zijn, indien gevaar bestaat dat deze vocrwerpen daarbij gaan glijden, losschieten, rollen of andere niet onder controle te houden bewegingen gaan maken.

15 blz Landbouwveiligheidsbesluit (L.V.B.) en Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 (V.B.F.) Artikel 10 L.V.B. en artikel 109 V.8.F. Indien het smeren, onderzoeken, herstellen of reinigen van een in beweging zijnd krachtwerktuig, werktuig of drijfwerk gevaar kan veroorzaken, moeten deze werkzaamheden bij stilstand daarvan geschieden, tenzij de aard der werkzaamheden dit niet toelaat, in welk geval het krachtwerktuig, werktuig of drijfwerk veilig bereikbaar moet zijn en het smeren, onderzoeken, herstellen of reinigen, met behulp van doelmatig gereedschap, zodanig moet geschieden, dat het zo min mogelijk gevaar oplevert. Artikel 23 L.V.B. en artikel 121 V.B.F. Indien bij het gebruik van werktuigen of gereedschap gevaar bestaat voor het afvliegen van vonken, splinters, schilfers of stof moeten deze werktuigen of dit gereedschap van zodanige inrichtingen zijn voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen, of moeten de arbeiders doeltreffend zijn beveiligd, inzonderheid tegen het gevaar voor oogverwondingen. Artikel 24 L.V.B. en Artikel 123 V.B.F. Krachtwerktuigen, drijfwerken, werktuigen, toestellen, gereedschappen en leidingen moeten in zodanige staat van onderhoud verkeren, dat zij daardoor geen gevaar kunnen veroorzaken. Artikel 48 L.V.B. en Artikel 148 V.B.F. Tegen het gevaar te worden getroffen door vallende of wegvliegende voorwerpen moeten doeltreffende maatregelen zijn getroffen en beschuttingen zijn aangebracht. Artikel 67 L.V.B. en Artikel 174 V.B.F. Op elk bedrijf behorende tot een onderneming van landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij, de landbouwambachten daaronder begrepen, moeten doeltreffende middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn. Zij moeten zodanig worden bewaard, dat zij tegen verontreiniging door stof of op andere wijze zijn beschut en dat te allen tijde er over kan worden beschikt. Deze bepaling is eveneens van toepassing op fabrieken of werkplaatsen waar drijfwerk of werktuigen door een krachtwerktuig in beweging worden gebracht, waar vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, die bijtend, giftig of ontplofbaar zijn of een hoge temperatuur hebben, worden gebruikt, bereid of bewerkt of waar door de aard van het bedrijf verwondingen kunnen ontstaan of waar gevaar voor bedwelming bestaat. Artikel 68a, lid 1, L.V.B. Machines, trekkers, werktuigen, apparaten of installaties moeten zodanig geconstrueerd, ingericht, opgesteld of ondersteund zijn en zodanig onderhouden worden, dat zij bij het in werking zijn geen schadelijk of hinderlijk geluid dan wel andere schadelijke of hinderlijke trillingen veroorzaken, tenzij zulks onmogelijk is of in redelijkheid niet kan worden gevergd.

16 blz.16 Artikel 69, L.V.B. en Artikel 93 V.B.F. Het ontstaan en de verspreiding van schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of van stof in een besloten ruimte, waar werknemers in verband met de eisen van de bedrijfsarbeid moeten verblijven, moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Waar dit niet of niet in voldoende mate mogelijk is, moeten doeltreffende middelen zijn aangewend tot afvoer van die dampen of gassen of het stof uit de besloten ruimte. In gevallen, waar door de aard der werkzaamheden afvoer van die dampen of gassen of het stof niet of niet in voldoende mate mogelijk is, moet, ten tijde dat deze werkzaamheden worden verricht, het aantal werknemers, dat zich in de betreffende ruimte moet ophouden, zo klein mogelijk zijn. 8.5 Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (E.V.B.) Artikel 11, lid 11 Voor handgereedschap met elektrische beweegkracht, waarvan de uitwendige metalen delen door een defect onder spanning kunnen komen te staan, moet gebruik zijn gemaakt van wissel- of draaistroom van ten hoogste 42 volt tussen de fasen onderling, waarbij in gevallen dat het stroomstelsel is geaard de spanning ten opzichte van de aarde evenmin meer dan 42 volt mag bedragen, dan wel van gelijkstroom van ten hoogste 110 volt tussen de polen.

VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN

VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN VEILIG WERKEN MET MOTORKETTINGZAGEN [304 : 3071 door A. J. LANZ (Koninklijke houtvesterijen) De moeilijke voorziening van arbeidskrachten in de bosbonw, en de noodzaak met niet te veel dure arbeidskrachten

Nadere informatie

Veiligheid, bouw en gebruik

Veiligheid, bouw en gebruik De motorzaag Veiligheid, bouw en gebruik Inhoud Inleiding 4 1 Veiligheid en gezondheid 5 1.1 Wetten en regels 6 1.1.1 Arbowet 6 1.1.2 Flora- en faunawet 6 1.1.3 Europese regelgeving 7 1.1.4 Andere regels

Nadere informatie

Cluster: praktijk Aantal opdrachten 1 Leeractiviteit: motorzagen basis Opdrachtnaam: Motorzaag sleutelopdracht

Cluster: praktijk Aantal opdrachten 1 Leeractiviteit: motorzagen basis Opdrachtnaam: Motorzaag sleutelopdracht Opdracht Cluster: praktijk Aantal opdrachten 1 Leeractiviteit: motorzagen basis Opdrachtnaam: Motorzaag sleutelopdracht Tijdsduur: 3 uur Hulpmiddelen:Internet, naslagwerken Naam : Klas: GR3.1 / GR4.1 Datum:

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Veilig werken met de motorzaag Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Om Je te helpen IN NOODSITUATIES BM S Broek met zaagbescherming

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN STEMPELS EN METAALPERSEN September 1981 Blz. 1

BEVEILIGING VAN STEMPELS EN METAALPERSEN September 1981 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het gebruik van metaalpersen kan het gevaar zich voordoen van knellen tussen stempeldelen of tussen stempels en andere machinedelen. In deze publikatie worden aanwijzingen gegeven

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

DE MOTORZAAG. Een samenvatting van de meest relevante onderwerpen voor de Basiscursus Motorzagen met internet voorbereiding via Blackboard.

DE MOTORZAAG. Een samenvatting van de meest relevante onderwerpen voor de Basiscursus Motorzagen met internet voorbereiding via Blackboard. DE MOTORZAAG Een samenvatting van de meest relevante onderwerpen voor de Basiscursus Motorzagen met internet voorbereiding via Blackboard. Uitgave: IPC Groene Ruimte Koningsweg 35 Postbus 393 6800 AJ Arnhem

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

A-B-C + extra opdracht

A-B-C + extra opdracht Elementaire oefening Oefenkaart 113A: Opdracht: Boom omzagen en doorslijpmachine hanteren A-B-C + extra opdracht Draaiboek : 113A-DB01 Datum : Locatie : 1 Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

GELUID. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk

GELUID. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk GELUID In de loonwerksector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines of motorisch aangedreven handgereedschap. Bij een deel van deze werkzaamheden wordt de norm

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Naar de praktijk leert, gebeuren elk jaar, o.a. op bouwwerken, ernstige ongevallen doordat personen van een grote hoogte vallen. Artikel 127 van het "Veiligheidsbesluit voor fabrieken

Nadere informatie

Aanbod cursussen Urtica 2013-2014

Aanbod cursussen Urtica 2013-2014 Aanbod cursussen Urtica 2013-2014 Werken met de motorkettingzaag afkorten van stamhout Duur: vier dagdelen. Aantal deelnemers: max. 10 per cursus. Kosten: totaal 2.400,-- (BTW vrijgesteld) oftewel 240,--

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veilig werken met de kettingzaag

Veilig werken met de kettingzaag Nieuwsbrief 41 Januari 2008 Veilig werken met de kettingzaag De winter is dikwijls de uitgelezen periode om nog snel wat hout te zagen en dus de kettingzaag boven te halen. In elk geval is werken met de

Nadere informatie

CONSTRUCTIE EN GEBRUIK 1990 blz.1

CONSTRUCTIE EN GEBRUIK 1990 blz.1 blz.1 The Brushcutter Construction and use Débroussailleuse Construction et utilisation Böschungsmaher Konstruktion und Gebrauch KORTE SAMENVATTING Het gebruik van de bosmaaier neemt nog steeds toe. Naast

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

LANGZAAM LOPENDE METAALCIRKELZAAGMACHINES 1972

LANGZAAM LOPENDE METAALCIRKELZAAGMACHINES 1972 P26 972 Low-speed metal circular sawing machines do not seem to be dangerous on account of the comparatively small number of revolutions per minute. However, the accident risk appears to be considerable,

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk TRILLINGEN In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten

Nadere informatie

Bijlage IV ; Arbeid aan boord van schepen. 1. ; Werkingssfeer

Bijlage IV ; Arbeid aan boord van schepen. 1. ; Werkingssfeer Bijlage IV ; Arbeid aan boord van schepen 1. ; Werkingssfeer Art 1; Werkingssfeer Deze bijlage is niet van toepassing ten aanzien van bemanningsleden die niet onder gezag van een ander arbeid verrichten.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Bijlage IV Minimumvoorschriften bedoeld in artikel 53, 4, tweede lid 1. Voorafgaande

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

TWEEWIELIGE TREKKERS MET AANBOUWWERKTUIGEN 1981 blz.1

TWEEWIELIGE TREKKERS MET AANBOUWWERKTUIGEN 1981 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Bij het werken met tweewielige trekkers voorzien van aanbouwwerktuigen en aanbouwwagens gebeuren herhaaldelijk ongevallen. Vooral het onjuist gebruik van (onbeveiligde) grondfrezen en

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

VEILIG REPAREREN VAN VATEN 1969 Blz. 1

VEILIG REPAREREN VAN VATEN 1969 Blz. 1 Blz. 1 Reparaties aan vaten (waaronder mede worden verstaan drums, niet-betreedbare reservoirs 1), e.d.) dienen bij voorkeur in speciaal daartoe ingerichte bedrijven te worden verricht. Gaat men toch zelf

Nadere informatie

Er zijn verschillende typen gehoorbescherming die grofweg in twee hoofdgroepen kunnen worden ingedeeld, t.w.:

Er zijn verschillende typen gehoorbescherming die grofweg in twee hoofdgroepen kunnen worden ingedeeld, t.w.: Inleiding Gehoorbescherming Veel mensen moeten werken in lawaaierige omgeving. In de industrie geldt dat voor één op de twee werknemers. Te veel lawaai heeft tot gevolg dat de zintuigcellen, die in de

Nadere informatie

Praktijktoepassing 1. Snoeien

Praktijktoepassing 1. Snoeien Praktijktoepassing 1. Snoeien Op bijgaande foto zie je iemand aan het werk. Beantwoord de bijgaande vragen hierover. Wat zie je hier? Herken je de activiteit, soort werkomgeving en gebruikte machine? Wat

Nadere informatie

Deze of andere praktijkonderwerpen kunnen ook gebruikt worden in de toolbox.

Deze of andere praktijkonderwerpen kunnen ook gebruikt worden in de toolbox. Toepassingstraining Toelichting Lessen leren over veilig werken is nog wat anders dan het in je eigen praktijk toepassen. Dan blijkt ineens dat we gevaren over het hoofd zien of anders inschatten. Ook

Nadere informatie

Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers

Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers Inhoud Opdrachtgever VBNE, werkgroep Arbo en Veiligheid Uitvoering Jan Polman Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte Augustus 2016 Foto s Jan Polman

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Tuin- en parkmachines

Tuin- en parkmachines Tuin- en parkmachines mei 2010 Inhoud Inleiding 5 1 Veiligheid en risico s 7 2 De heggenschaar 10 2.1 Verschillende uitvoeringen 10 2.2 Opleiding en leeftijd 11 2.3 Onderdelen 11 2.4 Veiligheid 12 2.5

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

Cursus korporaal PBO- kettingzagen

Cursus korporaal PBO- kettingzagen K ETTINGZAGEN Blancke Geert Verniest Bas INHOUD 1. Welke PBM s gebruiken. 2. Welke kettingzagen hebben wij. 3. Welke veiligheid biedt de kettingzaag ons. 4. Gebruik van de kettingzaag. 5. Hoe omgaan met

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Europese motorkettingzaag normen: 2015

Europese motorkettingzaag normen: 2015 Europese motorkettingzaag normen: 2015 Diagnostische toetsvorm ECS 3: specialistische velling (grotere bomen minstens dikker dan 38 cm diameter) Wat de kettingzaaggebruiker moet kunnen: (Praktische Test-Aanbevolen

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING - NL. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de vloerstripper hierboven.

GEBRUIKSAANWIJZING - NL. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de vloerstripper hierboven. GEBRUIKSAANWIJZING - NL VLOERSTRIPPER BS-5 Ref. 94563 Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de vloerstripper hierboven. Het document bevat belangrijke aanwijzingen omtrent het gebruik en de bediening

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Overal waar dit als verplichting is aangegeven. Gehele terrein. Gehele terrein

Overal waar dit als verplichting is aangegeven. Gehele terrein. Gehele terrein Toolbox meeting Onderwerp: Gebruik PBM s Matrix en toelichting. PBM s Waar Wanneer Helm Tijdens hijsen, bij gevaar voor vallende voorwerpen. Gehoorbeschermers Overal waar dit als verplichting is aangegeven.

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

BESCHERMINGSMIDDELEN

BESCHERMINGSMIDDELEN september 2010 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie

Nadere informatie

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine

Toolbox-Meeting. Haakse Slijpmachine Toolbox-Meeting Haakse Slijpmachine Inleiding Er vinden veel ongevallen met handslijpmachines (haakse slijper) en vaste slijpmachines plaats, daarom is het zinvol de medewerkers te wijzen op de gevaren

Nadere informatie

Gedragscode voor veiligheid tijdens het werk in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Gedragscode voor veiligheid tijdens het werk in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Gedragscode voor veiligheid tijdens het werk in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Deze code heeft tot doel er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden gunstig zijn voor de

Nadere informatie

Machines en gereedschappen

Machines en gereedschappen Machines en gereedschappen RISICO s Mechanische risico s Gegrepen door bewegende delen Gekneld of geplet raken Getroffen door een wegvliegend deel Doorboord of gestoken worden RISICO s Elektrische risico

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Waarom extra aandacht voor jongeren?

Waarom extra aandacht voor jongeren? WERKEN MET JONGEREN Inleiding Grote aantallen jongeren verrichten betaald werk, zoals het bezorgen van kranten, vakken vullen in een winkel, serveren op een terras en helpen met de pluk in de tuinbouw

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart nr. O22. Plaats : provinciale domeinen. opgesteld door : Yves Zwartjes. opgesteld op : 14/05/04. gewijzigd op : 6/03/08

Veiligheidsinstructiekaart nr. O22. Plaats : provinciale domeinen. opgesteld door : Yves Zwartjes. opgesteld op : 14/05/04. gewijzigd op : 6/03/08 Veiligheidsinstructiekaart nr. O22 Versie 1.0_2008 Activiteit : V ellen bomen (hoogstam) Plaats : provinciale domeinen Plaats instructies/instructieboekje: personeelslokaal domein naam opgesteld door :

Nadere informatie

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat

1. Draag altijd een beschermingsbril. 2. De Renovator nooit in natte omstandigheden gebruiken. 3. Wanneer u de Renovator langer aaneengesloten gaat Wij adviseren u om de opzetstukken die u later eventueel wilt bij kopen, te kopen bij dezelfde leverancier als waar u de Renovator heeft gekocht. Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant van

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Risico s

1 Beschrijving. 2 Risico s 1 Beschrijving In deze fiche komt de gehoorbescherming op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving die van kracht is in België en de preventiemaatregelen. 2 Risico

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S September 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction 1 Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction Handleiding Klinkerknipper UL-1500-1021-000 1 Voorwoord Wij feliciteren u met de aanschaf van uw klinkerknipper, die veel zaag- en slijpwerk

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S april 2017 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat

Nadere informatie

HSE guidelines. Sapril 2017 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

HSE guidelines. Sapril 2017 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines Sapril 2017 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Werken met een motorkettingzaag powerpoint samengesteld uit materiaal van: www.nl.jonsered.com www.husqvarna.nl

Werken met een motorkettingzaag powerpoint samengesteld uit materiaal van: www.nl.jonsered.com www.husqvarna.nl Werken met een motorkettingzaag powerpoint samengesteld uit materiaal van: www.nl.jonsered.com www.husqvarna.nl Opbouw presentatie Onderdelen machine PBM Gevaar Gereedschap Basisregels Starten van de zaag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 20 vragen over de hoofdstukken 10 tot en met 13 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Over deze hoofdstukken worden geen specifieke VOL-vragen gesteld in het echte examen. Aan dit proefexamen

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. CS 2141 CS 2145 CS 2150

Gebruiksaanwijzing. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. CS 2141 CS 2145 CS 2150 CS 2141 CS 2145 CS 2150 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Verklaring van de symbolen VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten.

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten. Het hoofd mag gerust het belangrijkste lichaamsdeel genoemd worden. Het stuurt niet alleen de rest van je lichaam aan maar het hoofd bepaalt ook in belangrijke mate je uiterlijke kenmerken. Alle reden

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Veilig werken, gereedschappen en machines

Veilig werken, gereedschappen en machines Docentenblad 3 Veilig werken, gereedschappen en machines De gevaren die optreden bij het gebruik van een gereedschap of machine(groep) staan beschreven in het boek of op de cd-rom Basisveiligheid VCA.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N

GEBRUIKSAANWIJZING 41 / 2003 LGA. Nürnberg. Landesgewerbeanstalt Bayern DECOUPEERZAAG TS-600N GEBRUIKSAANWIJZING LGA Landesgewerbeanstalt Bayern Nürnberg 41 / 2003 DECOUPEERZAAG TS-600N 826070 ALGEMEEN Van harte gefeliciteerd! Met dit kwalitatief hoogwaardige Topcraft gereedschap heeft u een goede

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Vrij regelmatig verzoeken fabrikanten, leveranciers en gebruikers van takels, vijzels en dommekrachten de Arbeidsinspectie, deze hefwerktuigen uit een oogpunt van veiligheid aan een

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S september 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie