Schadefonds en Jeugdbescherming; twee kanten van dezelfde medaille?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadefonds en Jeugdbescherming; twee kanten van dezelfde medaille?"

Transcriptie

1 Schadefonds en Jeugdbescherming; twee kanten van dezelfde medaille? Een onderzoek naar minderjarige slachtoffers van geweld die bekend zijn bij Jeugdbescherming. Noralie van 't Hul Masterstudent Jeugdrecht

2 Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Het Schadefonds Geweldsmisdrijven en Jeugdbescherming West'. Het onderzoek is gedaan op verzoek van het Schadefonds met als doel om uiteindelijk meer minderjarige slachtoffers te bereiken. Middels dossieronderzoek bij beide organisaties is naar voren gekomen dat er een groep jongeren is die onder de doelgroep van beide organisaties valt. In het kader van mijn masteropleiding Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden zal ik het onderzoek gebruiken als inspiratiebron voor het schrijven van mijn afstudeerscriptie. In mijn scriptie zal ik juridisch uitwerken welke rol het Schadefonds kan spelen bij minderjarige slachtoffers van verwaarlozing. In overleg met Monique de Groot, directeur-secretaris en de behandeljuristen Joris van der Aart en Ramon Kruit ben ik gekomen tot de onderzoeksvraag zoals deze nu is. Ik heb vaak met hen kunnen sparren over de richting en de relevantie van het onderzoek. De onderzoeksvraag is een aantal keer aangepast, want deze bleek lastiger te beantwoorden dan verwacht. De informatie liet zich niet zo makkelijk uit het systeem halen. Dankzij de hulp en het geduld van Rob van der Horst is er uiteindelijk een werkbare en relevante dataset tot stand gekomen. Tevens bedank ik de andere medewerkers bij het Schadefonds voor hun medewerking. Bij deze wil ik ook graag Jeugdbescherming West, Zuid-Holland Zuid bedanken voor het beschikbaar stellen van de dossiers. Ik dank Henk Salet, de voogden, de gedragswetenschappers en de andere medewerkers die mij hebben geholpen bij dit onderzoek. Zonder hun hulp was dit onderzoek niet tot stand gekomen. Tot slot wil ik Catherine Blaauw, commissielid bij het Schadefonds en vertrouwensarts bij Veilig Thuis, benoemen vanwege haar bevlogen- en bewogenheid. Haar gedrevenheid om vanuit het Schadefonds iets te kunnen betekenen voor minderjarige slachtoffers is voor mij gedurende het onderzoek een motivatie geweest om door te gaan. Ik wens u veel leesplezier toe. Noralie van 't Hul Den Haag, 25 mei

3 Inhoudsopgave VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 AANLEIDING 4 ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN 5 ONDERZOEKSMETHODEN 6 LEESWIJZER 6 HET SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN 7 HET SCHADEFONDS ALGEMEEN 7 UITGANGSPUNTEN VAN HET NEDERLANDSE SCHADEVERGOEDINGSRECHT 7 DE BELEIDSBUNDEL 8 DE LETSELLIJST 9 EEN AANVRAAG INDIENEN 10 EEN MINDERJARIG SLACHTOFFER 10 HUIDIGE AANVRAGEN 11 METHODEN VAN ONDERZOEK 11 ALGEMENE ANALYSE 13 ANALYSE VAN DE VOORWAARDEN 22 TUSSENCONCLUSIE 28 HOOFDSTUK JEUGDBESCHERMING WEST 30 JEUGDBESCHERMING WEST 30 KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN 31 ONDERZOEKSMETHODEN 32 ALGEMENE ANALYSE 32 ONDERTOEZICHTSTELLING 33 VOOGDIJ 33 PREVENTIEVE JB 34 VERWAARLOZING 34 RESULTATEN VAN DE INTERVIEWS MET VOOGDEN 35 RESULTAAT INTERVIEW GEDRAGSWETENSCHAPPER 41 BESCHIKBARE DOCUMENTEN 43 RAPPORT RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING 43 BESCHIKKING VAN DE (CIVIELE) RECHTER 43 PLAN VAN AANPAK 43 FORENSISCH-MEDISCHE ONDERZOEKEN 43 DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 44 AANGIFTE 44 MELDINGEN 44 TUSSENCONCLUSIE 44 2

4 CONCLUSIE 46 AANBEVELINGEN 46 LITERATUURLIJST 48 BIJLAGEN 49 HET INTERVIEW 49 3

5 Inleiding Aanleiding In 2007 ontvangt de Raad voor de Kinderbescherming (verder: RvdK) een melding van het, toen nog, AMK. Het betreft een 3-jarig kind, die samen met moeder een zwervend bestaan leidt. Vanaf begin 2006 zijn er verschillende meldingen gedaan bij diverse instanties van het AMK. Het betreffen vaak anonieme meldingen van omwoners die het kind veel horen huilen, het kind nauwelijks buiten zien en waar het getuige is van ruzies tussen moeder en degene bij wie zij op dat moment verblijft. Ook de politie heeft gemeld, omdat zij het kind aantroffen in een woning waar drugs werd verhandeld en waar een inval en arrestatie van bewoners plaatsvond. Moeder onttrok zich aan elke vorm van toezicht en hulpverlening. Pas eind 2007 vraagt de RvdK een voorlopige ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing aan. De rechtbank wijst dit verzoek toe. Het kind liep door de onveilige en onstabiele situatie PTSS op, er is sprake van hechtingsproblematiek en er zijn problemen in haar ontwikkeling. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan echter geen uitkering toekennen, omdat het kind geen slachtoffer is van een geweldsmisdrijf. Het kind komt ook niet in aanmerking voor een uitkering wegens shockschade. Een medewerker van Jeugdbescherming is ontsteld en geeft aan dat het meisje schade heeft geleden en nog steeds heeft te lijden onder het gedrag van haar moeder. Waarom is hier geen sprake van geweld? Voor hulpverleners is het onacceptabel dat een kind van drie jaar oud, met deze problematiek, geen geweld is aangedaan Minderjarigen en hun recht op schadevergoeding Ook minderjarigen kunnen slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf. Geweld binnen de gezinssituatie is geen uitzondering. Tot op heden ontvangt het Schadefonds in verhouding nog maar weinig aanvragen van jeugdigen. Deze slachtoffers vinden vaak niet de weg naar het Schadefonds. De normale route bij een geweldsmisdrijf is politie, aangifte, Slachtofferhulp, Schadefonds. Als het misdrijf zich echter afspeelt binnen de huiselijke sfeer, blijft een aangifte vaak uit. Minderjarigen komen dan niet in contact met Slachtofferhulp en zij zijn dan niet op de hoogte van het Schadefonds. De hele gang van procedures is niet makkelijk. 1 Het Schadefonds wil zich graag inzetten om haar bereik te vergroten. Dit streven past in het beleid van de overheid om de positie van het slachtoffer te verbeteren. 2 De jeugdhulpverlening zou hier een rol kunnen spelen. De verwachting van het Schadefonds is dat er een groep jongeren bekend is bij Jeugdbescherming, maar dat deze jongeren momenteel nog geen aanvraag indienen bij het Schadefonds. Na een gesprek tussen het Schadefonds en Jeugdbescherming West is duidelijk geworden dat er een doelgroep jeugdigen bekend is bij Jeugdbescherming West die aanspraak zouden 1 (Schriemer, 2000) 2 (Hoogeveen & van Burik, 2008, p. 5) 4

6 kunnen maken op een tegemoetkoming; wellicht doordat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld en seksueel misbruik, dan wel kinderen waarvan de ouders zijn vermoord en als nabestaanden een uitkering zouden kunnen krijgen. Hoe deze doelgroep er precies uitziet, is momenteel niet duidelijk. Uit het eerder genoemde voorbeeld blijkt dat de voogd van mening is dat het kind aan de voorwaarden voldoet, terwijl het volgens de juristen van het Schadefonds geen slachtoffer is van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Waar Jeugdbescherming gericht is op herstel van relaties en waardoor niet elke mishandeling tot in detail wordt opgenomen in een dossier, is dit juist van belang voor een aanvraag bij het Schadefonds. Het is nodig dat hulpverleners de taal van juristen leren spreken, maar nog belangrijker is het misschien wel dat juristen de taal van hulpverleners leren begrijpen. Door middel van dossieronderzoek moet duidelijk worden hoe groot de doelgroep bij Jeugdbescherming is en hoe deze doelgroep eruit ziet. Daarnaast is het van belang om helder te hebben hoe deze doelgroep zich verhoudt met de doelgroep van het Schadefonds. Het is belangrijk om inzicht te hebben welke vormen van bijvoorbeeld kindermishandeling worden aangemerkt als een geweldsmisdrijf. Doordat slachtoffers niet altijd overgaan tot een aangifte is het van belang te weten welke informatie beschikbaar is voor de behandeling van een aanvraag en of deze informatie genoeg is. Voorkomen moet worden dat er veel aanvragen worden ingediend en dat deze vervolgens worden afgewezen. Duidelijkheid om welke gevallen het gaat en op basis van welke informatie een tegemoetkoming zou kunnen worden gegeven is noodzakelijk. Het onderzoek draagt eraan bij om meer jeugdige slachtoffers te bereiken met het Schadefonds. Onderzoeksvraag en deelvragen Het voornaamste doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep. Dit onderzoek is een uitwerking van de volgende onderzoeksvraag: Is er een groep minderjarigen bekend bij Jeugdbescherming die recht zou hebben op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, maar dit momenteel niet krijgt en zo ja aan welke kenmerken voldoet deze groep en op basis van welke informatie zouden voogden dan een succesvolle aanvraag kunnen indienen voor de minderjarigen? Om tot een goede beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, worden de volgende deelvragen gesteld: 1. In welke gevallen kan een slachtoffer van een geweldsmisdrijf een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en op welke manier kan een minderjarig slachtoffer een aanvraag indienen bij het Schadefonds? 2. Welke aanvragen worden er momenteel ingediend door minderjarige slachtoffers bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven? 3. Hoe ziet een minderjarig slachtoffer van geweld eruit op basis van de dossiers bij Jeugdbescherming? 4. In hoeverre spreken juristen bij het Schadefonds en voogden bij Jeugdbescherming eenzelfde taal met betrekking tot de voorwaarden voor een succesvolle aanvraag? 5

7 5. Welke informatie is er beschikbaar bij Jeugdbescherming ter onderbouwing van de aanvraag en in hoeverre is dit objectief genoeg voor het Schadefonds? Onderzoeksmethoden Om inzicht te krijgen in de potentiële doelgroep, zijn er verschillende bronnen die geraadpleegd kunnen worden. Allereerst zijn er de dossiers van het Schadefonds, waarbij minderjarigen de aanvragers/slachtoffers zijn. Ten tweede zijn er de dossiers van Jeugdbescherming West die bestudeerd worden. Het is van belang om de begrippen vanuit de zeven voorwaarden 3 van het Schadefonds te operationaliseren. Dit wordt gedaan aan de hand van de beleidsbundel en letsellijst. Dit zal worden aangevuld met uitspraken gedaan door het Schadefonds. Door middel van een toetsingskader, dat voor elk dossier apart is ingevuld, kunnen de dossiers met elkaar vergeleken worden. Eerst zal er dossieronderzoek, een analyse van bestaande zaken, bij het Schadefonds gedaan worden. Het toetsingskader en de criteria die gebruikt gaan worden om de dossiers van Jeugdbescherming te analyseren, zullen worden gemaakt naar aanleiding van de uitkomsten van het dossieronderzoek bij het Schadefonds. Tevens zullen er interviews worden gehouden met voogden om erachter te komen welke invulling voogden aan de begrippen geweld, opzet en ernstig letsel geven. De interviews worden tevens gebruikt om erachter te komen voor welke huidige zaken voogden een aanvraag zouden indienen. Naast een beantwoording van deelvraag 4, heeft het dossieronderzoek bij Jeugdbescherming tot doel erachter te komen welke informatie zij beschikbaar hebben voor een succesvolle aanvraag. Door de criteria die naar voren zijn gekomen vanuit de dossiers van het Schadefonds naast de dossiers van Jeugdbescherming te leggen, kan uiteindelijk de onderzoeksvraag beantwoord worden. Leeswijzer Dit rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk staat het Schadefonds centraal. Hier zal worden ingegaan op de voorwaarden die het Schadefonds hanteert bij een aanvraag, op de beleidsbundel en de letsellijst, op de manier waarop een aanvraag door minderjarigen kan worden ingediend en op de aanvragen die momenteel al worden ingediend door minderjarigen. In het tweede hoofdstuk ligt de focus op Jeugdbescherming West. De laatste drie deelvragen worden hier besproken. De resultaten van de gehouden interviews worden hier besproken, de uitkomsten van het dossieronderzoek en er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare documenten. In de conclusie die volgt zal en antwoord op de onderzoeksvraag worden gegeven. 3 Deze voorwaarden worden nader toegelicht op de volgende pagina (7) van dit rapport 6

8 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven Het Schadefonds algemeen In deze paragraaf wordt ingegaan op de meer algemene werkwijze van het Schadefonds en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil een financiële tegemoetkoming ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Tevens worden kort de belangrijkste en relevante punten vanuit de beleidsbundel en de letsellijst besproken. Aangezien de Commissie een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft, zijn het uiteindelijk de uitspraken in individuele gevallen die invulling geven aan de wettelijke bepalingen en het beleid. Naar aanleiding hiervan kan een voorlopig antwoord op de deelvraag 'In welke gevallen kan een slachtoffer van een geweldsmisdrijf een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?' worden gegeven. Uitgangspunten van het Nederlandse Schadevergoedingsrecht Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel tot gevolg kan er het recht op schadevergoeding zijn. Tevens is het mogelijk om als nabestaande in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Het slachtoffer van een geweldsmisdrijf is dan overleden. Er zijn verschillende manieren waarop een schadevergoeding kan worden ontvangen. De schadevergoeding kan worden verkregen van de dader tijdens de strafzaak of door middel van een civiele procedure. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de verzekering (een deel van) de schade dekt. Als de schade niet op deze manier is vergoed, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een financiële tegemoetkoming aan te vragen bij de overheid. De aanvraag moet dan worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (verder: Schadefonds). 4 Er zijn een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan wil de financiële tegemoetkoming ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. 5 Je bent slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf 6 Er is sprake van ernstig letsel 7 Het geweldsmisdrijf is in Nederland gepleegd, vanaf De aanvraag moet binnen de wettelijke termijn zijn ingediend 9 Je hebt zelf geen aandeel gehad in het geweldsmisdrijf 10 De schade wordt niet op een andere manier vergoed 11 Bij het indienen van de aanvraag 12 is het belangrijk dat er bewijsstukken worden meegestuurd. Dit kan bijvoorbeeld een proces-verbaal van aangifte zijn of de medische 4 (Rijksoverheid) 5 (Schadefonds Geweldsmisdrijven) 6 artikel 3 lid 1 sub a Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 7 artikel 3 lid 1 sub a Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 8 artikel 3 lid 1 sub a Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 9 artikel 7 Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 10 artikel 5 Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 11 artikel 6 Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 (Schadefonds Geweldsmisdrijven) 7

9 informatie van de behandelaar. Een aangifte is echter niet noodzakelijk, want ook zonder een aangifte wordt de aanvraag in behandeling genomen. Uit objectieve aanwijzingen moet dan wel duidelijk worden of en hoe het geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden. Tevens is het mogelijk een aanvraag in te dienen als de strafzaak nog loopt of als de dader wordt vrijgesproken. Er is een mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag. Bezwaar kan worden gemaakt bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (verder: De Commissie). Deze Commissie bestaat uit tien onafhankelijke, door de Minister van Veiligheid en Justitie benoemde leden. De Commissie bestaat onder andere uit een rechter, een hoogleraar, vertrouwensarts kindermishandeling, GZ-psycholoog, een officier van justitie, etc. 13 Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Stelt de rechtbank het slachtoffer in het gelijk, dan neemt de Commissie opnieuw een beslissing. Zij houdt hierbij rekening met de uitspraak van de rechtbank. De beleidsbundel De wettelijke kaders zijn door het Schadefonds verder uitgewerkt in de beleidsbundel en de letsellijst. Deze stukken worden periodiek aangepast. Bij het beoordelen van een aanvraag wordt gekeken naar de beleidsbundel en letsellijst die gold op het moment dat de aanvraag bij het Schadefonds is ingediend. De beleidsbundel is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het Schadefonds aanvragen van slachtoffers toetst. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of iemand in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. 14 Er wordt als volgt invulling gegeven aan de drie voor dit onderzoek relevante wettelijke vereisten: Je bent slachtoffer (aannemelijkheid) o Feitelijke geweldshandeling moet aannemelijk zijn = handeling waardoor het slachtoffer letsel opliep o De toedracht, aanleiding en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden moeten voldoende duidelijk zijn. De informatie moet komen uit betrouwbare en onpartijdige bronnen. De aannemelijkheid moet worden vastgesteld op basis van objectieve verklaringen. Voorbeelden: aangifte, uitspraak van de strafrechter, Medische informatie. Medische informatie kan een verklaring van het slachtoffer over de aannemelijkheid doorgaans slechts in (zeer) beperkte mate ondersteunen. Daarom is het Schadefonds bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het geweldsmisdrijf terughoudend in het gebruik van medische informatie. Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf Opzet = willens en wetens. Ook voorwaardelijk opzet = bij het handelen bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat het slachtoffer letsel oploopt. Letsel als gevolg van spel tussen kinderen of een sportwedstrijd valt hier niet onder. Geweldsmisdrijf = een in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld misdrijf (of poging). Het voorval moet dus als misdrijf strafbaar zijn gesteld. Geweld: zowel lichamelijk als psychisch. Wat kan gelijk worden gesteld met geweld? Aanzienlijk leeftijdsverschil, een gezagsverhouding of een afhankelijke positie ten opzichte van de dader. 13 (Schadefonds Geweldsmisdrijven) 14 Beleidsbundel 15 februari

10 Er is sprake van ernstig letsel o Ernstig letsel wordt verondersteld bij: Woningovervallen Zedenmisdrijf, mits het een geweldsmisdrijf is Rechtstreekse bedreiging met mes of vuurwapen Stelselmatig huiselijk geweld = in de relationele sfeer is frequent en langdurig fysiek geweld gebruikt of met geweld gedreigd. Bij niet stelselmatig huiselijk geweld onderzoekt het schadefonds of door het geweld ernstig letsel is opgelopen. Mensenhandel Belaging Brandstichting De letsellijst De letsellijst geeft een indicatie welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. Deze lijst is in samenwerking met de medische adviseurs ontwikkeld. Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen welke letselcategorie van toepassing is. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de letselcategorie en hoe hoger de bijbehorende uitkering. 15 De letsellijst bestaat uit twee delen; fysiek letsel en psychisch letsel. In deel 1A zijn richtlijnen te vinden voor de indeling van fysiek letsel in letselcategorieën. In deel 1B is een lijst te vinden met fysieke letsels en de daarbij behorende categorieën. In het tweede gedeelte van de lijst is aangegeven in welke gevallen ernstig psychisch letsel wordt voorondersteld (deel 2A), hoe psychisch letsel door het Schadefonds wordt beoordeeld en wanneer psychisch letsel als ernstig wordt beschouwd (deel 2B). Ter indicatie vooronderstelt het Schadefonds zonder beoordeling van medische informatie ernstig psychisch letsel bij de volgende geweldsmisdrijven: Zedenmisdrijf Mensenhandel Rechtstreekse bedreigingen met een mes of vuurwapen Stelselmatig huiselijk geweld Belaging (stalking) Shockschade (=psychisch letsel door getuige zijn) Twee varianten: o Een ernstig geweldsmisdrijf waarnemen. Een naaste moet ernstig gewond (letselcategorie 4 of hoger) zijn. Hiervoor is het nodig dat het slachtoffer zelf ook een aanvraag heeft ingediend; of o Waarnemer zijn van stelselmatig huiselijk geweld. Bij kinderen tot 12 jaar wordt ernstig letsel verondersteld. Bij kinderen van jaar oud moet het kind voor zijn klachten in behandeling zijn bij een therapeut met een BIG-registratie of NIP-dienstmerk. Deze therapeut moet ook een diagnose hebben gesteld Letsellijst 25 januari 2016 en 18 maart Zie hiervoor ook pagina 13 van de beleidsbundel

11 Op basis van de omstandigheden van het geval bepaalt het Schadefonds of daadwerkelijk ernstig letsel wordt voorondersteld en welke letselcategorie hier dan bij past. Een aanvraag indienen Door het aanvraagformulier in te vullen kan een aanvraag worden ingediend. Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Persoonsgegevens, de gegevens over het geweldsmisdrijf en informatie over het letsel moeten altijd worden ingevuld. Daarnaast mag een handtekening niet ontbreken en moet er altijd een kopie van het identiteitsbewijs meegestuurd worden. Op het formulier staat aangegeven welke bewijsstukken het Schadefonds nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren, één voor slachtoffers en één voor nabestaanden. Een minderjarig slachtoffer Het is ook mogelijk om als minderjarig slachtoffer of als minderjarige nabestaande een aanvraag in te dienen. Op het aanvraagformulier moet dan worden aangegeven wie de wettelijk vertegenwoordig is. Tevens moet de relatie van de vertegenwoordiger tot het slachtoffer worden aangegeven. Het kan hierbij gaan om een ouder, een voogd of een curator. In het geval van een voogd dient behalve het identiteitsbewijs ook een kopie van de voogdijbeschikking meegestuurd te worden. De wettelijk vertegenwoordig moet ook het aanvraagformulier ondertekenen. Bij het Schadefonds zijn gevallen bekend waarbij aanvragen worden ingediend door een minderjarige en waarbij het niet wenselijk is dat de wettelijk vertegenwoordiger tekent. Zo heeft het Schadefonds een aanvraag 17 waarbij het meisje niet wilde dat haar moeder op de hoogte was van het gehele aanvraagformulier. Daarom heeft de moeder alleen haar handtekening gezet en verder geen inzage gehad in de inhoud van het aanvraagformulier. Tevens was het niet wenselijk dat de beslissing op de uitspraak bij de moeder terecht zou komen. Er is vervolgens, door de minderjarige, een derde gemachtigd om de beslissing op de aanvraag te ontvangen. Na overleg met de behandeld jurist en de seniorjurist blijkt het hier om een uitzonderlijke situatie te gaan. Het meisje was ten tijde van de aanvraag 17, het geld zou naar haar rekening gaan. Ook speelde mee dat de gezinsvoogd op de hoogte was van de gehele aanvraag. Een ander geval 18 betrof een minderjarige nabestaande. In deze zaak heeft moeder de twee oudere broers/zussen van het meisje om het leven gebracht. Moeder zit momenteel in detentie, maar heeft nog wel het gezag. Het meisje verblijft bij haar grootouders en het meisje en haar opa willen niet dat de aanvraag via moeder gaat. De enige mogelijke oplossing is dat het meisje zelf, zodra het 18 jaar oud is, een aanvraag indient. De oorspronkelijk ingediende aanvraag door haar opa is buiten behandeling gesteld. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, dan keert het Schadefonds uit. Bij minderjarige slachtoffers die 16 jaar of jonger zijn op het moment dat de uitkering betaalbaar gesteld wordt, wordt 80% van de uitkering gestort op een rekening met BEM-clausule voor minderjarigen 19. Het slachtoffer kan dan over dit bedrag beschikken zodra het meerderjarig is. De overige 20% maakt het Schadefonds over op het door de wettelijk 17 Zaaknr Zaaknr / Rentecertificaat met BEM-clausule (Belegging Effecten en andere gelden Minderjarigen) 10

12 vertegenwoordiger opgegeven IBAN. Op deze manier kan een deel van de uitkering direct worden besteed ten behoeve van het slachtoffer. 20 Huidige aanvragen Deze paragraaf zal gaan over de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de dossiers van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Er wordt ingegaan op de omvang van de groep minderjarige slachtoffers van een geweldsmisdrijf die een aanvraag indienen bij het Schadefonds. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het registratiesysteem Oases en Flow. Allereerst zal worden ingegaan op de methoden van dit dossieronderzoek en in de daaropvolgende sectie zal de verkregen data worden geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse zullen opvallende dossiers aandachtiger worden bestudeerd. Op basis van deze gegevens kan een antwoord worden gegeven op de deelvraag Welke aanvragen worden er momenteel ingediend door minderjarige slachtoffers bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?". Methoden van onderzoek Niet eerder is onderzoek gedaan naar gedane aanvragen door minderjarige slachtoffers bij het Schadefonds. Om bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden is het daarom nodig dit eerst in kaart te brengen. Bij het Schadefonds worden aanvragen beoordeeld naar het beleid dat op het moment van indienen geldt. Gezien grote beleidswijzigingen een aantal jaren geleden, is ervoor gekozen om bij het in kaart brengen niet al te ver terug te gaan. In overleg met een jurist die al jarenlang werkzaam is bij het Schadefonds, is daarom gekozen om terug te gaan tot Recente grote wijzigingen zijn in 2014 de overstap van Oasis naar Flow (het interne registratiesysteem) en vanaf 15 oktober 2014 het all-in tegemoetkomingssysteem, waarbij er geen schadeposten meer apart hoeven worden opgegeven. 21 Door deze overstap loopt de analyse tot en met Om aan de juiste data te komen is er door een zoeksysteem aan Oases de opdracht gegeven om een Excel bestand te genereren met daarin de volgende gegevens: Verzoek (zaaknr) Soort aanvraag (verzoek, aanvullend, bezwaar) Datum aanvraag, nodig voor het jaar Geboortedatum slachtoffer nodig voor de leeftijd Datum misdrijf nodig voor de leeftijd ten tijde van het misdrijf Beslissing (toekenning, afwijzing, etc) Relatie dader slachtoffer Aangifte? (true/false) Artikelsoort In dit bestand zijn de volgende kolommen handmatig toegevoegd: Leeftijd ten tijde van het misdrijf Leeftijd ten tijde van de aanvraag Wettelijk vertegenwoordiger of is de aanvraag ingediend toen de mj meerderjarig was? Reden afwijzing Andere beschikbare documenten Misdrijfcategorie 20 Beleidsbundel 2016, pagina Zie voor alle beleidswijzigingen 2014: 11

13 Opmerkingen Via Oases is ook een bestand gegeneerd met daarin de letselcategorieën en de uitgekeerde tegemoetkomingen. Deze staan op zaaknr. Via Excel zijn de letselcategorieën en uitgekeerde tegemoetkomingen gekoppeld aan de desbetreffende zaken. Door middel van het filter is ingesteld dat alleen die zaken zichtbaar zijn waarbij de leeftijd ten tijde van het misdrijf < 18. Nu alleen nog de zaken zichtbaar zijn waarbij een minderjarige het slachtoffer is van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, is het nodig dat alle overleden minderjarige slachtoffers verwijderd worden uit deze lijst. In dit geval is het slachtoffer wel minderjarig, maar is de aanvrager de ouder. In het geval de aanvrager een minderjarige naaste (zus/broer) is, is de zaak wel gebleven. Deze aanvragen staan op een ander tabblad vermeld, namelijk het blad Nabestaanden. Ook in dit blad is het mogelijk om de aanvragen te filteren op leeftijd. Omdat zaken slechts 1x in het bestand mogen voorkomen, is er gezocht op dubbele zaaknummers. Alle dubbele zaken waarin 1 minderjarige slachtoffer is van meerdere daders, zijn samengevoegd en genomen als 1 zaak. Ter verduidelijking, stel de minderjarige is misbruikt door haar vader en haar oom, dan komt dit in Excel als 2 zaken gezien de relatie dader/slachtoffer verschillend is. Deze gevallen zijn dus 1 zaak, gezien het ook een en hetzelfde zaaknr betreft. De relatie dader slachtoffer wordt dan Ouder/Voogd, Familielid (in 1 cel). Alle aanvullende aanvragen zijn verwijderd. Aanvullende zaken zijn ingediende aanvragen waarbij het letsel toch groter is dan verwacht bij de beslissing in primo. De overwegingen die gedaan zijn bij deze beslissing zullen door een aanvullende aanvraag niet veranderen. In overleg met een jurist van het Schadefonds is er daarom voor gekozen om deze zaken niet mee te nemen in de analyse. Voor het totale overzicht zijn deze wel opgenomen in de tabel. Verzoeken die zijn ingetrokken, onterecht zijn aangemaakt of buitenbehandeling zijn gesteld, zijn ook niet opgenomen in de analyse. Deze zaken hebben geen inhoudelijke behandeling gehad en zijn daarom voor dit onderzoek niet relevant. 12

14 Algemene analyse Uit de zoekopdracht is een bestand gekomen en op basis van de gegevens daarin zijn de volgende analyses gedaan. Het gaat om de minderjarigheid ten tijde van het misdrijf, niet ten tijde van de aanvraag. Periode Verzoeken (geen bezwaar en aanvullend) Toegewezen Afgewezen Anders Slachtoffers % % % Waarvan minderjarig % % 64.78%* % 30.49%* % 4.74%* Nabestaanden % % % Waarvan minderjarig % % 82.77% % *door afronding zijn deze percentages opgeteld geen 100% 13.85% % 3.38% In de periode zijn er aanvragen ingediend, bijna 19% hiervan betroffen aanvragen waarbij minderjarigen slachtoffers waren. Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het weinig verschil maakt voor de beoordeling van een aanvraag of een minderjarige slachtoffer is van een geweldsmisdrijf of een volwassene. Naar verhouding worden er evenveel aanvragen toe- en afgewezen. Rekening moet worden gehouden dat hier ook aanvragen bij zitten van mensen die inmiddels meerderjarig zijn, maar die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf toen zij minderjarig waren. Van de 5258 verzoeken, waren 1630 aanvragers meerderjarig (31%). Daarnaast zitten hier ook complex-zaken bij en zaken waarbij een heel gezin slachtoffer is. Er kan niet gezegd worden hoeveel zaken dit betreft. 782 zaken van de 1630 betroffen misdrijven tegen de zeden, 329 zaken waren mishandeling en het betroffen 114 zaken diefstal met geweldpleging. Als deze cijfers tegen de bevolking afgezet worden en uitgesplitst wordt per jaar, dan is er een verschil zichtbaar. Zo is in ,4% van de bevolking jonger dan 18 jaar, terwijl er in datzelfde jaar 16% slachtoffers minderjarig waren. Hiermee is echter niet aangetoond dat een deel van de minderjarigen niet wordt bereikt, het kan bijvoorbeeld zijn dat minderjarigen minder snel slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf. 22 Uit de veiligheidsmonitor is voor het eerst een appendix opgenomen over het slachtofferschap onder jongeren. Uit dit rapport blijkt dat jongeren vaker slachtoffer zijn van criminaliteit. 24 Wel is het slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder jongeren het afgelopen decennium fors afgenomen. Betrof in 2005 nog 40% van de slachtoffers jarigen, in 2015 daalde dit naar 18%. Ook deze cijfers kunnen niet één op één vergeleken worden met het aantal aanvragen gedaan door minderjarige slachtoffers bij het Schadefonds. 22 De percentages in tabel zijn lager dan het percentage van 18.85% in tabel 1. Dit heeft te maken met het feit dat in tabel 2 de datum van het misdrijf is genomen en in tabel is gekozen voor de datum van de aanvraag. 23 De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. 24 (Bureau Veiligheidsmonitor, 2016), p. 93 Het gaat in dit rapport om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten. 13

15 Bevolking, vergeleken totaal aantal verzoeken, geselecteerd op de datum van het misdrijf 25 Bevolking Totale Jonger dan bevolking 18 jaar 2008 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal Slachtoffers Perioden ten tijde van het misdrijf Totaal aantal verzoeken Jonger dan 18 jaar 2008 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 9.8 % 20.3 Bron. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Voor deze vergelijking is er gekozen voor de datum van het misdrijf, omdat selecteren op het indienen van de aanvraag geen correct beeld geeft. Het kan namelijk zijn dat er in 2008 een aanvraag is gedaan van een misdrijf begaan in 1996 waarbij het slachtoffer destijds 15 jaar oud was. Deze gebeurtenis zou dan worden meegenomen in 2008, maar zou eigenlijk vergeleken moeten worden met de bevolking naar leeftijd in

16 Nader ingaande op de misdaadcategorie, uitgesplitst naar toekenningen en afwijzingen, geeft de volgende tabel. Het verschil in aanvraag tussen minderjarigen en volwassenen zit vooral in de misdaadcategorie diefstal met geweldpleging (26,11% tegenover 14,11%), misdrijven tegen de zeden (11,48% tegenover 35,52%) en mishandeling (36,16% tegenover 28,07%). Waar volwassenen dus voornamelijk een aanvraag indienen voor diefstal met geweldpleging en mishandeling, dienen minderjarige slachtoffers vaker een aanvraag in voor misdrijven tegen de zeden en mishandeling. Verder valt het op bij de minderjarigen dat de toegekende aanvragen vooral zitten bij misdrijven tegen de zeden (41,43%). De afwijzingen zitten bij mishandeling (41.17%). Bij de aanvragen gedaan door volwassenen zitten de toekenningen bij diefstal met geweldpleging (32,72%) en mishandeling (29,33%), de afwijzingen zitten voornamelijk bij de mishandeling (49,43%). Misdrijfcategorie Totaal toekenningen en afwijzingen Toekenningen Afwijzingen Totaal % MJ % Totaal % MJ % Totaal % MJ % Afpersing en bedreiging Diefstal met geweldpleging Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid Misdrijven tegen de zeden Misdrijven tegen het leven gericht Misdrijven tegen het openbaar gezag Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht Mishandeling Leeg/Onbekend* Totaal * niet bij elk dossier is een artikelnr ingevuld, daardoor komt het voor dat de cel misdaadcategorie leeg is. 15

17 Van 4420 zaken waarin een minderjarige slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf, is bekend om welk wetsartikel uit het Wetboek van Strafrecht het gaat. Misdaadcategorieën Toekenning Afwijzing Totaal Afpersing en bedreiging Afpersing Afdreiging Diefstal met geweldpleging Diefstal met geweldpleging Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid Openlijk geweld tegen persoon Opzettelijke vrijheidsberoving a - Gijzeling Dwang Bedreiging b - Belaging Misdrijven tegen de zeden Verkrachting jo 45 - Poging tot verkrachting Gemeenschap met wilsonbekwame Gemeenschap met iemand beneden 12 jaar Gemeenschap met iemand beneden 16 jaar Feitelijke aanranding van de eerbaarheid jo 45 - Poging tot aanranding Ontucht met wilsonbekwame a - Verleiden van minderjarige tot ontucht Ontucht met misbruik van gezag a - Onvrijwillige prostitutie

18 273f - Mensenhandel Misdrijven tegen het leven gericht Doodslag jo 45 - Poging tot doodslag Moord jo 45 - Poging tot moord Kinderdoodslag Kindermoord Misdrijven tegen het openbaar gezag Ambtsdwang Wederspanningheid Ambtsdwang en wederspannigheid met letsel Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht Brand, ontploffing, overstroming veroorzaken Mishandeling Eenvoudige mishandeling Mishandeling met voorbedachte rade Zware mishandeling jo 45 - Poging tot zware mishandeling Zware mishandeling met voorbedachte rade Eindtotaal

19 Via het zoeksysteem was het niet mogelijk om de reden van een afwijzing uit het systeem te krijgen. Deze informatie is handmatig toegevoegd. Aangezien dit een tijdrovende klus is, is niet elk dossier bekeken. Er is besloten om te kijken naar de zaken waarbij het gaat om het geweldsmisdrijf mishandeling en misdrijven tegen de zeden. De verwachting is dat de minderjarigen bekend bij Jeugdbescherming en slachtoffer van een geweldsmisdrijf, voornamelijk slachtoffer zijn van deze twee categorieën. De verwachting is dat bij Jeugdbescherming veel gevallen in de sfeer mishandeling en zeden zitten, vandaar dat het volgende onderscheid is gemaakt. Als een aanvraag wordt afgewezen op grond van de aannemelijkheid, betekent dit dat er onvoldoende objectieve gegevens zijn die erop wijzen dat het misdrijf daadwerkelijk (stelselmatig) heeft plaatsgevonden. Indien het geweldsaspect bij een mishandeling ontbreekt, gaat het om zaken zoals geestelijke mishandeling of een hardhandige opvoeding. Als de aanvraag is afgewezen vanwege het ontbreken van ernstig letsel komt dat bijvoorbeeld doordat er geen sprake is van stelselmatig huiselijk geweld of doordat het alleen geestelijk letsel betreft waarvoor iemand niet in behandeling is bij een geregistreerde therapeut. Indien het geweldsmisdrijf een misdrijf tegen de zeden is, wordt ernstig letsel verondersteld. Hierdoor zal het ontbreken van ernstig letsel geen reden zijn voor een afwijzing. Het geweldsaspect kan bij een zedenmisdrijf wel ontbreken. In deze zaken heeft de dader bijvoorbeeld slechts in de onderbroek van het slachtoffer gekeken of heeft het slachtoffer alleen het geslachtsdeel van de dader gezien. Voor verdere interpretatie van deze cijfers is het nodig om meer dossiers te bestuderen. Reden Afwijzingen Totaal Mishandelingen Zedenmisdrijven Totaal Percentage Totaal Percentage Totaal Percentage Aannemelijkheid 78 4, , ,76 Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf 18 1,12 7 1, ,99 Ernstig letsel 34 2, , Eigen aandeel Termijnoverschrijding 15 0,94 1 0, ,8 Voor 1973 gebeurd 3 0, ,82 Leeg/Onbekend , , ,63 Totaal

20 Aanvragen minderjarige slachtoffers: Jaar Aanvraag Aantal verzoeken van minderjarigen Totaal Toegekend Met aangifte Totaal Afgewezen Met aangifte Ingetrokken Onterecht aangemaakt Buitenbe handeling stelling Bezwaar? Aanvullend Totaal aantal aanvragen Totaal De verzoeken nemende tussen die zijn toe- dan wel zijn afgewezen, blijven er 5009 zaken over. Daarvan zijn er 3406 toegekend en 1603 zijn afgewezen. Er waren 474 zaken zonder aangifte. Daarvan zijn er 277 toegekend en 197 afgewezen. Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat de kans dat de aanvraag wordt goedgekeurd niet groter wordt doordat er een aangifte ligt. Een aangifte is dus geen garantie voor een toekenning. 8.13% van de toegekende aanvragen tegenover 13.29% van de afgewezen aanvragen hadden geen aangifte. 19

21 Bezwaren minderjarige slachtoffers: Jaar Aanvraag Totaal aantal aanvragen Totaal aantal bezwaren Gegrond Gedeeltelijk gegrond Ongegrond Kennelijk ongegrond Ongegrond met aanvullende uitkering Kennelijk Niet Ontvankelijk Niet Ontvankelijk Ingetrokken bezwaar Totaal In bezwaar zijn uiteindelijk nog 34% van de aanvragen gegrond verklaard door de Commissie. Dit zijn vooral bezwaren in de categorieën misdrijven tegen de zeden (77 bezwaren, 48.13%) en mishandeling (29 bezwaren, 18.13%). Tegelijkertijd zitten de meeste ongegronde bewaren ook in deze categorieën; mishandeling 66 bezwaren (31.73%) en misdrijven tegen de zeden 58 bezwaren (27.88%). Van de 471 bezwaarzaken zijn 40 kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaarschrift wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard als direct kan worden vastgesteld dat er formele belemmeringen zijn om (inhoudelijk) op het bezwaarschrift in te gaan. 26 Een voorbeeld waarin een bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, wanneer het bezwaar na afloop van de bezwaartermijn ingediend is en van bijzondere omstandigheden niet is gebleken. Of dit in alle 40 zaken het geval is, behoeft nader onderzoek. 26 (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2004) 20

22 Van de 5009 blijven er 2041 over als er geselecteerd wordt op relatie dader/slachtoffer. De dader bij een geweldsmisdrijf tegen een minderjarige is een familielid (19%), ouder/voogd (18%) en kennis (15%). De groep geen relatie (19%) is hoog. Het gaat bij deze relatie niet om een specifieke misdrijfcategorie. In het geval dat een ouder/voogd de dader is, betreft het vooral zaken waarin de andere ouder (ook) gezagsdrager is. Van de 384 zaken zijn er 275 toegekend en 107 afgewezen, gaat het in 158 zaken om zedenmisdrijven en in 149 zaken om mishandeling. In 131 gevallen (34%) is de aanvraag pas ingediend toen het kind meerderjarig was. Zoeken via Oasis op jeugdzorg en jeugdbescherming geeft bij de gemachtigde 161 hits en bij vertegenwoordiger 27. Het is niet mogelijk om uit het systeem te halen welke kinderen een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd hebben gekregen Er zijn 10 dubbele zaken. Dit geeft een totaal van 178 zaken. De eerste zaak is uit 1995, de meest recente uit Vanaf 2008 zijn er 42 gemachtigde zaken en 16 vertegenwoordigingszaken. Hiervan zijn er 6 zaken dubbel. Dit komt erop neer dat er 52 zaken zijn in de periode waarbij Jeugdzorg of Jeugdbescherming op heeft getreden als gemachtigde dan wel vertegenwoordiger. Slechts 38 zaken hiervan kwamen voor in het gemaakte databestand. Jaar Aanvraag Verzoeken Leeftijd ten tijde van misdrijf Toekenning Afwijzing x meerderjarig 3x minderjarig waarvan 1 aanvullend 1x meerderjarig 4x minderjarig

23 x meerderjarig 5x minderjarig waarvan 1 nabestaande 5x minderjarig waarvan 2 nabestaanden 1x meerderjarig 5x minderjarig waarvan 1 aanvullend waarvan 7 nabestaanden waarvan 2 nabestaanden 10x minderjarig 9 1 2x minderjarig 2 0 De vier zaken waarin het kind al meerderjarig was, betroffen zaken waarbij jeugdzorg de gemachtigde was. Uit de dossiers kan niet worden opgemaakt waarom jeugdzorg optrad als gemachtigde. Verzoeken gedaan door Jeugdzorg/Jeugdbescherming namens nabestaanden zijn allemaal toegekend. Op 1 zaak na (waar wel een pv van de dader aanwezig was), was er in alle zaken aangifte gedaan. Eventueel was er daaropvolgend een strafzaak. Als de nabestaanden zaken buiten beschouwing worden gelaten, zijn er 25 zaken; 17 toegekend en 8 afgewezen. De 8 zaken die zijn afgewezen, zijn afgewezen vanwege de aannemelijkheid (5x), de opzettelijkheid (1x), het ernstige letsel (1x) en de kwalificatie van een geweldsmisdrijf (1x). Het betroffen misdrijven tegen de zeden en mishandeling. Uit het systeem is niet op te maken op welke manier, ondertoezichtstelling of voogdij, Jeugdbescherming is betrokken bij de zaak. Analyse van de voorwaarden Al eerder aangegeven is in dit onderzoek specifiek gekeken naar drie van de zeven voorwaarden. Het gaat hierbij om de kwalificatie van een geweldsmisdrijf, om het ernstige letsel en om de aannemelijkheid. In deze paragraaf zijn een paar opvallende zaken nader bestudeerd. Het is niet zo dat hetgeen hier genoemd limitatief is. Kwalificatie geweldsmisdrijf Aanvragen ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen alleen worden toegekend wanneer er sprake is van een geweldsmisdrijf. Het is niet altijd duidelijk of een gebeurtenis kan worden gekwalificeerd als geweldsmisdrijf. In dit soort gevallen wordt vaak aansluiting gezocht bij de kwalificatie door de rechtbank. Een aanvraag gedaan in 2015 is hier een goed voorbeeld van. Deze rechtbank merkt op welke omstandigheden zij wel en niet kunnen worden aangemerkt als mishandeling 27 : 27 Deze uitspraak is overigens geen algemeen geldende jurisprudentie. 22

24 De rechtbank overweegt dat de volgende omstandigheden niet kunnen worden gekwalificeerd als mishandeling: In een kuil in het bos leven/wonen In een onhygiënische en/of voor bewoning ongeschikte woning laten wonen Niet voldoende voeden of bij derden om eten laten vragen Onvoldoende kleden bij koude omstandigheden Het voor de kinderen kenbaar een vuurwapen in de woning aanwezig hebben Onvoldoende naar school laten gaan Niet voldoende voor hygiëne zorgen Beschuldigen van het plegen van seksueel misbruik De volgende handelingen zouden volgens de rechtbank kunnen worden gekwalificeerd als mishandeling: Het slaan van de kinderen Het gedurende langere/enige tijd buiten op de knieën laten zitten met de handen op de rug Zaaknr. 2015/ Een ingediende aanvraag kan dus worden afgewezen vanwege het feit dat het geen geweldsmisdrijf is. In het kader van dit onderzoek is er gekeken naar een aantal specifieke soort misdrijven om te bekijken hoe deze zijn beoordeeld. De besproken zaken zijn niet de enige zaken die de gebeurtenis betreffen. Tevens zijn er meer geweldsmisdrijven waar minderjarigen slachtoffer van kunnen worden. Verwaarlozing Lichamelijke en affectieve verwaarlozing zijn geen strafbare feiten in de zin van het Wetboek van Strafrecht en daarom is dit geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Een tegemoetkoming vanuit het Schadefonds is dan ook niet mogelijk sinds het Schadefonds aansluiting zoekt bij de kwalificatie van de feiten door de rechtbank. Aanvragen waarbij verwaarlozing het misdrijf is, worden dan ook afgewezen. Bij een aantal aanvragen is er echter ook sprake van mishandeling of seksueel misbruik. Deze aanvragen worden dan toegewezen voor zover het mishandeling of seksueel misbruik betreft. Inhoudelijk wordt dan niet ingegaan op verwaarlozing. Voorts heeft u opgegeven dat u slachtoffer bent geworden van lichamelijke, affectieve en emotionele verwaarlozing en psychische mishandeling. Hoewel de Commissie begrijpt dat de gevolgen van verwaarlozing en psychische mishandeling zeer ingrijpend kunnen zijn, kunnen verwaarlozing en psychische mishandeling niet worden aangemerkt als een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. De (gevolgen van de) door u opgegeven verwaarlozing en psychische mishandeling blijven daarom bij de verdere behandeling buiten beschouwing. Het navolgende heeft derhalve alleen betrekking op (de gevolgen van) het herhaaldelijk huiselijk geweld en seksueel misbruik zoals dat op basis van het onderzoek door de medisch adviseur van de Commissie aannemelijk is geacht. Zaaknr Psychische mishandeling Psychische mishandeling kan ook niet worden gezien als een geweldsmisdrijf in de zin van het Wetboek van Strafrecht. 28 Ondanks dat er in de (rechts)wetenschap stemmen 28 Zie bijvoorbeeld zaaknr en

25 opgaan om psychische mishandeling onder de strafbepaling van artikel 300 WvSr te laten vallen, is hiervan in de strafrechtspraak geen duidelijke tendens te herkennen. De Commissie is daarom in een bezwaarzaak 29 van oordeel dat psychische mishandeling in beginsel geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf is. Kleineren en treiteren, vormen van geestelijke mishandeling, worden niet aangemerkt als geweldsmisdrijf. 30 In deze zaak mocht het slachtoffer geen vrienden hebben, werd hij met een touw vastgebonden van zijn 5 e tot en met 13 e jaar als hij terugkwam uit school en mocht hij op latere leeftijd (14+) niet alleen de weg op of alleen het huis uit. Volgens het Schadefonds kan dit niet worden aangemerkt als opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Er is namelijk geen sprake van (stelselmatig) fysiek geweld en/of bedreigingen met geweld. Shockschade Shockschade is psychisch letsel hebben door getuige te zijn van een ernstig geweldsmisdrijf. Allereerst kan dit komen door het waarnemen van een ernstig geweldsmisdrijf waarbij een naaste ernstig gewond is (letselcategorie 4 of hoger). 31 Om dit te beoordelen is het noodzakelijk dat het slachtoffer ook een aanvraag heeft ingediend. Als dit niet is gebeurd, kan het Schadefonds het letsel niet beoordelen en wordt de aanvraag afgewezen. 32 Ten tweede kan het gaan om het waarnemen van stelselmatig huiselijk geweld. Bij kinderen tot 12 jaar wordt ernstig letsel verondersteld. Bij kinderen van jaar oud moet psychisch letsel door een therapeut met BIGregistratie of NIP-dienstmerk worden vastgesteld. Stelselmatig huiselijk geweld In geval van stelselmatig huiselijk geweld gaat het om structurele mishandelingen en bedreigingen met geweld, waarbij sprake is van voortdurende dreiging. Het slachtoffer leeft dan in een continue onzekerheid over de vraag wanneer hij weer mishandeld zal worden. Een slachtoffer van stelselmatig huiselijk geweld krijgt, mits het aannemelijk wordt geacht, een tegemoetkoming vanuit het Schadefonds. Indien het kind jonger dan 12 jaar oud is en het stelselmatig huiselijk geweld heeft waargenomen, valt dit ook onder een geweldsmisdrijf. Allereerst dient het stelselmatig huiselijk geweld aannemelijk te worden geacht en vervolgens moet het ook aannemelijk worden geacht dat het kind hierbij aanwezig is geweest. 33 Zaken waarbij (het waarnemen van) stelselmatig huiselijk geweld wel is toegekend zijn er uiteraard ook. 34 Een hardhandige opvoeding kan niet worden aangemerkt als stelselmatig huiselijk geweld Zaaknr. 2015/ Zaaknr. 2015/ In onder andere de volgende zaken was er geen sprake van shockschade, het letsel van de naaste viel niet in categorie 4: 77220, 77919, 79966, 92095, 92368, , , , , , Zaaknr. 2016/ Zaaknr Stelselmatig huiselijk geweld niet aannemelijk geacht, dus waarneming ook niet. Zaaknr en Wel sprake van stelselmatig huiselijk geweld, maar niet is gebleken dat aanvraagster hierbij aanwezig was. 34 Zie hiervoor bijvoorbeeld de zaken , , 84324, en Zaaknr

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Inleiding Wettelijke vereisten... 5

Inleiding Wettelijke vereisten... 5 1 juli 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Wettelijke vereisten... 5 1.1 Geweldsmisdrijf... 5 1.1.1 Algemeen... 5 1.1.2 Opzet... 5 1.1.3 In Nederland... 6 1.1.4 Aannemelijkheid van het geweldsmisdrijf...

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2015

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2015 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is het overleden slachtoffer geen naaste van u, maar heeft u wel de begrafenis of crematie betaald? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 2 juni 2015

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 2 juni 2015 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 2 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4 Aannemelijkheid

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 december 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Algemeen...6 1.1.2 Opzet...7 1.1.3 In Nederland...7 1.1.4

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 28 november 2012

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 28 november 2012 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 28 november 2012 Inhoudsopgave Introductie... 3 1. De wettelijke vereisten...4 1.1 In Nederland...4 1.2 Indieningstermijn...4 1.3 Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf...4

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 6 november 2013

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 6 november 2013 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 6 november 2013 1 Inhoudsopgave Introductie...5 1. Wettelijke vereisten...6 1.1 Geweldsmisdrijf...6 1.1.1 Opzet...7 1.1.2 In Nederland...7 1.1.3 Aannemelijkheid...7

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 3 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven door het toewijzen van een aanvraag, in feite vaststelt dat verzoeker zijn zoon seksueel heeft misbruikt, althans het in

Nadere informatie

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation WHY aanpak kindermishandeling Veilig opgroeien Herstel WHY van het schadefonds maatschappelijke uiting solidariteit erkenning van het onrecht en leed geschade

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 11 juni 2013

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 11 juni 2013 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 11 juni 2013 1 Inhoudsopgave Introductie... 4 1. De wettelijke vereisten...5 1.1 In Nederland...5 1.2 Indieningstermijn...5 1.3 Opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf...5

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor slachtoffer

Aanvraag uitkering voor slachtoffer Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster

Mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] wonende te [plaats] hierna te noemen: aanvraagster Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 3 februari 2017 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties a Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de minister van Buitenlandse Zaken t.a.v.

Nadere informatie

Bijsluiter psychische hinder

Bijsluiter psychische hinder Bijsluiter psychische hinder Dit formulier is bedoeld voor de onafhankelijk psycholoog of psychiater ter ondersteuning van een aanvraag voor geslachtsnaamswijziging zoals genoemd onder C in de brochure

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2012, Special Schadefonds Geweldsmisdrijven Nummers: 1 25 JBS 2012, nr. 1 SGM 30 juni 2008 Kenmerk: 72525/MS Zedenmisdrijf. 1. Verlies arbeidsvermogen: vergoeding misgelopen verlofuren. 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom.

ó o De Commissie heeft besloten dat uw bezwaar ongegrond is. Hieronder leest u waarom. O. ó o -> Ons kenmerk Behandelaar Telefoon Datum Bijlage(n) Onderwerp Uw kenmerk De heer I 102732/JH Mevrouw l (070) 414 20 79 6 juli 2015 geen De beslissing op het bezwaarschrift Postbus 1947 2280 DX

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid

Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Schadefonds Geweldsmisdrijven Evaluatie burgergericht werken en all-in beleid Een onderzoeksrapport over de effecten van het burgergericht werken en het all-in beleid Charlie Maas Salomé Schiltkamp Diandra

Nadere informatie

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Beleidsoverzicht Nota van wijzigingen: Juli 2011 2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Oktober 2010 2.5.8. Nieuw beleid inzake mantelzorg Augustus 2010 1.4.5.1.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Grensoverschrijdend slachtofferschap

Grensoverschrijdend slachtofferschap Grensoverschrijdend slachtofferschap Samenvatting Anton van Wijk Tom van Ham Manon Hardeman Samenvatting Op 25 oktober 2012 is een Europese richtlijn tot stand gekomen die zich richt op de slachtofferrechten

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:7682

ECLI:NL:RBAMS:2016:7682 ECLI:NL:RBAMS:2016:7682 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 28-11-2016 Zaaknummer C/13/614102 / FA RK 16-5813 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 17 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2015 Datum publicatie 13-06-2016 Zaaknummer C/13/592460 / JE RK 15-996 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Juridische notitie. Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek. Mr. S.J.C. Höfte. Uitwerking

Juridische notitie. Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek. Mr. S.J.C. Höfte. Uitwerking Juridische notitie Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek Mr. S.J.C. Höfte Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet onderzoek naar het leef- leer- en werkklimaat in residentiële (jeugd)inrichtingen.

Nadere informatie

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 18 juli 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-15 24 september 2015 Klager wordt als gescheiden vader niet op dezelfde manier bejegend als de moeder. Klager wordt

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Voor u als slachtoffer of nabestaande is het mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. Spreekrecht en schriftelijke

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770 ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ9770 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-01-2013 Datum publicatie 14-05-2013 Zaaknummer 200.114.823/01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie