Handboek Leaders in Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Leaders in Care"

Transcriptie

1 Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper

2 Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Amphia. Contact: of 2013 Stichting Amphia 2

3 Voorwoord Kort na de introductie van de Nurse Practitioner in Nederland (2001) is een enthousiaste, gedreven groep Nurse Practitioners gestart in het Amphia Ziekenhuis. Door het ontbreken van randvoorwaarden ten aanzien van deze nieuwe functie zijn de eerste stappen naar profilering snel gezet. Contacten met het ziekenhuisbestuur en een duidelijke functiebeschrijving waren hierbij onontbeerlijk en interne samenwerking was snel een feit. Door de wetswijziging en de beschermde titel voor verpleegkundig specialisten in 2011 is er een duidelijk onderscheid tussen de verpleegkundig specialist (artt. 14 en 36a wet BIG) en een verpleegkundige met een eventuele functiegerichte vervolgopleiding (art. 3 wet BIG). Desondanks is het voor niet direct betrokkenen niet eenvoudig de inhoud van de functie verpleeg kundig specialist te doorgronden. Binnen het Amphia Ziekenhuis waren deze wetswijziging en de functie-inhoud slechts helder binnen de zorgkernen waar een verpleegkundig specialist werkzaam was. Zorgkernoverstijgend ontbrak een eenduidige beschrijving van de wetswijziging. Dit was voor ons de belangrijkste reden een aanvang te maken met het Handboek Leaders in Care. De vele positieve reacties na het symposium Leaders in Care, taakherschikking vormgegeven hebben ons doen besluiten het Handboek Leaders in Care in deze vorm uit te geven. We hopen dat het voor u een bron van inspiratie is bij de profilering van een prachtige bijzondere functie. Tot slot bedanken we onze directeur Innovatie, dr. J.J. (Hans) Meij MBA, voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen. Chantal van Hoof, verpleeg kundig specialist intensieve zorg Vaatchirurgie (links) en Monique Booy, verpleegkundig specialist intensieve zorg Multiple Sclerose. 3

4 Samenvatting Achtergrond Door veranderingen in de Wet BIG hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) voor vijf jaar de wettelijke bevoegdheid bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren, te verrichten en over te dragen. Deze bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen VS, PA en medisch specialisten beter mogelijk. In 2011 is gestart met het schrijven van het Handboek Leaders in Care, ter borging en formali sering van de functie VS in het Amphia Ziekenhuis. Doel Het Handboek Leaders in Care met betrekking tot de functie en profilering van de VS in het Amphia Ziekenhuis accorderen, implementeren en opnemen in het strategisch beleidsplan. Interventies De ontwikkeling van de notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis, hierin zijn opgenomen: - Missie en visie over positie en borging van de VS en de VS-raad; - Accordering van de functiebeschrijving VS; aangepast aan actuele wetswijzigingen; - Autorisatiedocument voorschrijfbevoegdheid VS; - Positionering van de VS (artt. 14 en 36a wet BIG) versus verpleegkundige functies (art. 3 wet BIG). Oprichting van de VS-Raad Amphia Ziekenhuis; om de zelfstandige bevoegdheid van de VS in het medische en verpleegkundige domein te vertegenwoordigen. Opname van de VS-Raad als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan in het ziekenhuisorganogram. Uitkomsten - de onderdelen uit het Handboek Leaders in Care zijn geaccordeerd en geïmplementeerd; - Het Handboek Leaders in Care is opgenomen in het Strategisch Beleidsplan Amphia Ziekenhuis; - in- en externe profilering van de VS middels het Handboek Leaders in Care. 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis 6 3 Functie verpleegkundig specialist 7 4 Implementatie taakherschikking verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis 8 Bijlagen 12 Bijlage 1 Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis 12 Bijlage 2 Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care 16 Bijlage 3 Toelichting verpleegkundig specialismen bij somatische aandoeningen 25 Bijlage 4 Organogram zorgkernen 26 Bijlage 5 Organogram kernadvisering 27 Bijlage 6 Competentiegebieden verpleegkundig specialist in CANMEDS 28 Bijlage 7 Autorisatie voorschrijfbevoegdheid verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis 29 Bijlage 8 Functiebeschrijving verpleegkundig specialist voorheen Nurse Practitioner Amphia Ziekenhuis (november 2010) 31 Bijlage 9 Functiebeschrijving verpleegkundig specialist Amphia Ziekenhuis (april 2013) 36 Literatuur 42 5

6 1 Inleiding In 2011 is door de Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis gestart met de borging van de functie van verpleegkundig specialist (VS) binnen het Amphia Ziekenhuis. Hieruit zijn de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis en het implementatieplan: Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care voortgekomen (bijlagen 1 en 2). In november 2012 is vanuit de KNMG, de V&VN en de NAPA de Handreiking implementatie taakherschikking VS/PA uitgegeven met als doel de nieuwe wettelijke bevoegdheden van de VS en de PA (Physician Assistant) in de praktijk in te voeren conform de eisen die de wet hieraan stelt. 13 Met gebruikmaking van bovenstaande documenten is het Handboek Leaders in Care ontstaan. 2 Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis specialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. 1 De verpleegkundig specialist als excellent zorgverlener op masterniveau (Master of Advanced Nursing Practice) sluit aan op het perspectief van de patiënt en de verwijzer en onderscheidt zich als Leader in Care in het leveren van topklinische zorg ten aanzien van veiligheid, betrokkenheid, efficiency, presentatie en uitstraling. Leidend hierbij is het beleidsplan van het ziekenhuis. 1 6

7 3 Functie verpleegkundig specialist De verpleegkundig specialist positioneert zich volgens art. 14 van de wet BIG binnen het medisch en verpleegkundig domein, is opgenomen in de deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) en/of de deelcompetentie geestelijke gezondheidszorg. De aard van de zorg richt zich op behandeling en begeleiding van patiënten met een somatische en/of psychiatrische aandoening in de behandelfase (bijlage 3). 10 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CANMEDS 11,12 (bijlage 6). De uitvoering van de competentie klinisch behandelaar (art. 36a wet BIG) behoeft duidelijke implementatie van de taakherschikking tussen artsen en verpleegkundig specialisten en wordt ondersteund door het KNMG, de V&VN en de NAPA. 13 7

8 4 Implementatie taakherschikking verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis Voor de implementatie van de taakherschikking verpleegkundig specialisten wordt de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis aangevuld met het stappenplan Handreiking implementatie taakherschikking. 13 Zorgkerngericht wordt het stappenplan concreet ingevuld. Hiermee beogen we consensus te bereiken met de beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de taakherschikking van de verpleegkundig specialisten in het Amphia Ziekenhuis. De implementatie taakherschikking wordt Amphiabreed geïmplementeerd in Het handboek wordt geëvalueerd en herzien in Dit ter voorbereiding op het strategisch beleidsplan Stap 1. Bepaal om welke beroepsbeoefena(a)r(en) het gaat Binnen het Amphia Ziekenhuis is de verpleegkundig specialist opgenomen in de deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) en/of deelcompetentie geestelijke gezondheidszorg. De Verpleegkundig Specialisten Raad wordt toegevoegd aan het organogram Kernadvisering en valt onder de directeur Innovatie. De inbedding staat op gelijke hoogte als de Verpleegkundig Advies Raad (VAR). Stap 2. Bepaal bijdrage van de VS/PA aan het zorgproces Binnen het Amphia Ziekenhuis is gekozen voor een generieke en een zorgkerngerichte bijdrage van beroepsbeoefenaren aan het zorgproces. Generiek Directiecomité/Stafbestuur: Manager Kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken: Ziekenhuisapotheker: Medisch Specialisten: Amphia Academie: Verpleegkundig Specialisten Raad: borging functie en wettelijke verankering binnen het Amphia Ziekenhuis. Juridische advisering Formulariumregistratie, autorisatie voorschrijfbevoegdheid (bijlage 7) Samenwerking in de uitvoering van voorbehouden handelingen. bijscholing/nascholing accreditatie Vertegenwoordigt de verpleegkundig specialist als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan 8

9 Zorgkerngericht Bedrijfsmanagers: Maatschappen medisch specialisten: Individuele verpleegkundig specialisten: organisatorisch manager Vakinhoudelijke aansturing Behandelen en begeleiden van omschreven patiëntengroepen, de bijbehorende ziektebeelden en aandoeningen binnen het specifieke deskundigheidsgebied. Medeverantwoordelijk voor specifieke zorgprocessen. Stap 3. Bepaal welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht worden Per zorgkern zijn in (bestaande) protocollen, richtlijnen, standaarden en zorgpaden de voorbehouden handelingen en de restricties hieraan omschreven, die door de verpleegkundig specialist geïndiceerd en verricht worden. Met betrekking tot de UR-geneesmiddelen is in samenwerking met de ziekenhuisapotheker en de manager Kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken een protocol opgesteld waarin de autorisatie en individuele formularia zijn vastgelegd (bijlage 7). Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen: - het verrichten van heelkundige handelingen; - het verrichten van katheterisatie; - het geven van injecties; - het verrichten van puncties; - het verrichten van electieve cardioversie; - het toepassen van defibrillatie; - het verrichten van endoscopieën; - het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg: - het geven van injecties; - het verrichten van puncties; - het toepassen van defibrillatie; - het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 9

10 Randvoorwaarden Amphia Ziekenhuis, uitgaande van Handleiding implementatie taakherschikking VS/PA Kwaliteit van zorg moet uitgangspunt zijn. de Amphia Academie waarborgt het opleidingsklimaat en voldoet aan de inhoudelijke criteria van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. 16 De verpleegkundig specialisten van het Amphia Ziekenhuis zijn ingeschreven bij het Verpleegkundig Specialisten Register en maken gebruik van een digitaal portfolio, PE-online. Daarnaast zijn er vanuit de Verpleegkundig Specialisten Raad werkgroepen geformeerd, te weten: profilering, deskundigheidsbevordering, kennisontwikkeling en onderzoek, intercollegiale toetsing en voorschrijfbevoegdheid. Deze zijn actief in het organiseren van geaccrediteerde bij- en nascholing. 2. Zorg voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken beroepsbeoefenaren, uitgaande van de aandachtspunten uit de verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Aanspreekpunt, verantwoordelijkheid en coördinatie (aandachtspunt 1) 14 Voor de cliënt is te allen tijde duidelijk: wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt of diens vertegenwoordiger; wie de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de cliënt; wie belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de cliënt (zorgcoördinator/ regierol). Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in één hand. behandelplan (aandachtspunt 2) 14 Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken zo nodig over een gezamenlijk en up-to-date zorg- of behandelplan. informatie-uitwisseling (aandachtspunt 4) 14 Een zorgverlener die deelneemt in een samenwerkingstraject vergewist zich ervan dat hij/zij beschikt over relevante gegevens met betrekking tot de patiënt van collega s en informeert collega s over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Verantwoordelijkheidsverdeling (aandachtspunt 6) 14 Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband maken duidelijke afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgverlening aan de cliënt. Grenzen mogelijkheden en deskundigheid (aandachtspunt 7) 14 Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband zijn alert op de grenzen 10

11 van de eigen mogelijkheden en deskundigheid en verwijzen zo nodig tijdig door naar een andere zorgverlener. Zij zijn op de hoogte van de kerncompetenties van de andere betrokken zorgverleners. Schriftelijke afspraken (aandachtspunt 12) 14 Afspraken die door samenwerkingspartners worden gemaakt over de aard en inrichting van de samenwerking en over ieders betrokkenheid worden schriftelijk vastgelegd. 3. borg de kwaliteit van de (praktijk)opleiding van beroepsbeoefenaren 14 Voldoende opleidingsmomenten voor AIOS, VS en PA. 4. Monitor de inzet van de VS/PA en van andere betrokkenen en evalueer de samenwerkingsafspraken 14 Vertrouwensrelatie tussen betrokken beroepsbeoefenaren onontbeerlijk, gemaakte afspraken evalueren en bijstellen; inzet monitoren door jaargesprekken met bedrijfsmanager en medisch specialist; inzet meenemen in kwaliteitsvisitatie. 5. Zorg voor heldere informatie over de inzet van beroepsbeoefenaren richting patiënten. 14 Patiënten worden geïnformeerd over de inzet van de VS/PA; Titel wordt gebruikt om verwarring over deskundigheidsgebieden te voorkomen. 6. Pas de functiebeschrijvingen aan conform de bevoegdheden. 14 Functiebeschrijving is herzien en wordt in de nabije toekomst aangepast aan het functiehuis door de kenniskern P&O. 11

12 Bijlage 1 Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Inleiding Door de vorming van de Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis is er behoefte aan een duidelijke omschrijving van de wettelijke verankering en de borging van de functie van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis. Met deze notitie wordt de missie en visie van de positie en borging van de functie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis weergegeven. Daarnaast zijn doelstellingen en activiteiten geformuleerd voor de periode Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis specialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. 1 Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt topzorg geleverd door de beste medisch specialisten, verpleegkundig specialisten (noot: verpleegkundig specialist staat in beleidsplan als NP) en gespecialiseerd verpleegkundigen. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en zij hebben de beschikking over de modernste diagnostiek en behandeling. 1 De verpleegkundig specialist als excellent zorgverlener op masterniveau sluit vanuit haar regiefunctie aan op het perspectief van de patiënt en de verwijzer en onderscheidt zich als Leader in Care in het leveren van topklinische zorg ten aanzien van veiligheid, betrokkenheid, efficiency, presentatie en uitstraling. 1 Het Amphia ziekenhuis volgt hierbij het besluit verpleegkundig specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen (CSV,2008) de deelcompetentie verpleegkundig specialist intensieve zorg (somatische aandoeningen) welke wettelijk verankerd is in het BIG-register. Door de wettelijke verankering van de verpleegkundig specialist in artikel 14 van het BIG-register, is de door het Amphia Ziekenhuis gehanteerde functieomschrijving Nurse Practitioner van 2007 niet langer actueel (bijlage 8). Door deze wetswijziging is er duidelijk onderscheid tussen een verpleegkundige met een functiegerichte vervolgopleiding (artikel 3 Wet BIG) en de verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG), welke wordt omschreven in paragraaf De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis toont de noodzaak aan het functieprofiel van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis formeel te borgen. Dit in een verder te ontwikkelen Handboek Leaders in Care. We sluiten aan bij de thema s van het strategisch beleidsplan. 1 12

13 1.1 Functie verpleegkundig specialist De verpleegkundig specialist positioneert zich door opname in artikel 14 van de wet BIG binnen het medisch en verpleegkundig domein. Hierbij richt zij zich binnen de deelcompetentie inten sieve zorg (somatische aandoening) op het behandelen en begeleiden van patiënten met een somatische aandoening in de behandelfase (bijlage 3). De deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) is een van de door de werkgroep Competentieprofiel verpleegkundig specialist ontwikkelde competentieprofielen. De ontwikkelde competentieprofielen verhelderen het verschil in bevoegd- en bekwaamheden tussen de verpleegkundig specialist en de verpleegkundige al dan niet met een functiegerichte vervolgopleiding. 2 Verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen gaan met hun patiënten een behandelrelatie aan. Zij doen dit voor die patiëntencategorieën waarop hun deskundigheid betrekking heeft en binnen de grenzen van hun persoonlijke bekwaamheid, de zorgsetting, alsook de voorkeuren en de leefsituatie van de patiënt. De doelgroep bestaat uit patiënten met somatische aandoeningen in de behandelfase van de ketenzorg. 10 De verpleegkundig specialist somatische intensieve zorg heeft een regiefunctie over het gehele zorgproces van de patiënt op het gebied van zowel Care als Cure. Richt zich op de dreigende en feitelijke gevolgen van de ziekte en de zieke. De verpleegkundig specialist combineert vanuit de drie deskundigheidsgebieden; klinisch handelen, kennisontwikkeling en onderzoek en verpleegkundig leiderschap op masterniveau de CANMEDS 11 (bijlage 6) in de behandelrelatie met de patiënt. De CANMEDS zijn: klinisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. 12 Vanuit het competentieprofiel met bijbehorende CANMEDS, is het verschil: klinisch redeneren, differentiaal diagnostisch denken en zelfstandig diagnoses stellen, behandelingen uitvoeren en medicijnen voorschrijven, in combinatie met verpleegkundig specialistische zorg. Vanwege de medische kennis en kunde een brug slaan tussen artsen en verpleegkundige en multidisciplinaire vraaggerichte zorgteams ondersteunen en coachen. kennis van verplegingswetenschappelijk onderzoek en van wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen (evidence based). Onderzoeksvragen genereren en formuleren, onderzoek uitvoeren en coördineren onderzoeksresultaten en de praktijk implementeren. in de direct patiëntencontact gesignaleerde problemen in zelfstandige oordeelsvorming vertalen naar een oplossingstraject. Leiding nemen en geven in innovatietrajecten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. 2 13

14 1.2 Positie van de verpleegkundig specialist binnen het Amphia ziekenhuis De positie van de functie verpleegkundig specialist toegevoegd aan artikel 14 van de wet BIG binnen het Amphia Ziekenhuis is niet helder omschreven in de organisatiestructuur. Hierdoor ontstaan onduidelijkheden tussen de verpleegkundig specialist versus de verschillende verpleegkundige functies. Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van diverse verpleegkundige functies welke vallen onder artikel 3 van de wet BIG. Voorbeelden hiervan zijn de verpleegkundige, de specialistisch verpleegkundige, de gespecialiseerd verpleegkundige en de verpleegkundig consulent. De verpleegkundig specialist valt organisatorisch onder de bedrijfsmanager van de eigen zorgkern. De maatschap is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke aansturing (bijlage 4). Per zorgkern worden door het bedrijfsmanagement, bestaande uit de bedrijfs- en medisch manager, tezamen met de medisch specialisten de accenten binnen de functies weergegeven welke worden vastgelegd in een addendum. Er zijn binnen het Amphia Ziekenhuis verpleegkundig specialisten die meer nadruk leggen op CARE, de zogenoemde topregiefunctie. En verpleegkundig specialisten die in hun functie meer de nadruk leggen op CURE, de zogenoemde productiefunctie. In de praktijk is de verhouding tussen CARE en CURE, in de kliniek en/of polikliniek, afhankelijk van het medisch specialisme en de doelgroep Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis In de organisatiestructuur vormen de verpleegkundig specialisten gezamenlijk een eigen raad (bijlage 5). Deze is ontstaan vanuit de groep nurse practitioners, die vanuit een gezamenlijke behoefte om op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en het positioneren van het beroep zich formeel heeft verenigd. De visie, doelstelling en activiteiten zijn omschreven in het huishoudelijke reglement en het jaarplan van deze raad. Na het afronden van de MANP-opleiding dient de nurse practitioner zich te registreren in het BIG-register als verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkzaam binnen het Amphia Ziekenhuis kan zich vervolgens voegen bij de raad. 14

15 2.0 Doelstelling De functie van verpleegkundig specialist is op 1 augustus 2012 formeel geborgd in het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis. 3.0 Activiteiten Termijn < 3 maanden - 1 jaar De missie en visie uit deze notitie vertaald in strategische doelstellingen: - bestaande functieomschrijving nurse practitioners (2007) aanpassen naar huidige situatie verpleegkundig specialisten. - Positionering verpleegkundig specialist opgenomen in artikel 14 wet BIG versus verpleegkundige functies opgenomen in artikel 3 wet BIG. - opname van de Verpleegkundig Specialisten Raad als zelfstandig beslisorgaan in het organogram van het Amphia Ziekenhuis. - Formele borging functieprofiel verpleegkundig specialist door: opname notitie in jaarplan 2012 zowel Amphia Ziekenhuisbreed als per zorgkern (in de vorm van een addendum) toegespitst. de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis vertalen naar het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Leaders in Care waarbij aangesloten wordt bij de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Samen beter Verder. 1 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CANMEDS. Het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Leaders in Care zowel intern als extern profileren o.a. middels een symposium. Termijn 1-3 jaar Opname Handboek Leaders in Care in strategisch beleidsplan. 15

16 Bijlage 2 Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care Voor de implementatie van de notitie naar Handboek Leaders in Care wordt gebruik gemaakt van het stappenplan voor implementatie van Grol en Wensing (2006). Ontwikkelen van richtlijnen/doelen (EBP) Selectie van relevante onderwerpen Planning implementatie Beoordeling feitelijke zorg Analyse van een mogelijk kwaliteitsprobleem Vaststellen gewenste verandering Analyse knelpunten t.a.v. verandering Implementatie cyclus Evaluatie Invoering Strategie kiezen 16

17 Stap 1. Het vaststellen van de gewenste veranderingen Aanleiding Door veranderingen in de BIG-wet is bestuurlijke verankering van de functie van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis noodzakelijk. De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis geeft de missie en visie van de positie en borging van de verpleegkundig specialist, en de Verpleegkundig Specialisten Raad in het Amphia Ziekenhuis weer. De Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis is opgericht om de zelfstandige bevoegdheid in het medische en verpleegkundige domein als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan te vertegenwoordigen. Hieruitvolgend is er noodzaak tot positionering van de functie en de raad binnen de organisatie van het Amphia Ziekenhuis. Doelstelling De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis is per 1 november 2012 vertaald naar het Handboek Leaders in Care. Doel Ontwikkelen Handboek Leaders in Care. Leidend hierbij zijn de CANMEDS en de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Samen beter Verder : - Toegankelijkheid voor patiënten en medewerkers; - Topzorg door regievoering; - Regionale samenwerking; - Innovatie door middel van deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek. Activiteiten Vóór 1 november 2012: 1. Accorderen functieomschrijving verpleegkundig specialist mei Positionering verpleegkundig specialist opgenomen in artikel 14 en 36 wet BIG versus verpleegkundige functies opgenomen in artikel 3 Wet BIG, volgens beroepsprofielen V&V maart opname van de Verpleegkundig Specialisten Raad als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan in het organogram van het Amphia Ziekenhuis. 4. Artikel over proces Leaders in Care. Per 1 november 2012: Het Handboek Leaders in Care zowel intern als extern profileren. Eindresultaat Opname Handboek Leaders in Care in het strategisch beleidsplan. 17

18 Stap 2. Het analyseren van mogelijke knelpunten met betrekking tot het vertalen van de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar het Handboek Leaders in Care. Oriëntatiefase Inzichtfase Acceptatiefase Veranderingsfase Behoud van verandering Verpleegkundig specialisten zijn zich onvoldoende bewust van het belang de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis te vertalen naar het Handboek Leaders in Care. 1/2 organisatie en verpleegkundig specialisten zijn zich onvoldoende bewust en op de hoogte van wetswijziging en beroepsprofiel. 3 Verpleegkundig specialisten hebben onvoldoende kennis van juridische en bestuurlijke aspecten m.b.t. opname als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan binnen de organisatie. 4 Onvoldoende ervaring m.b.t. schrijven artikelen. 1/2 de organisatie en verpleegkundig specialisten nemen onvoldoende verantwoordelijkheid t.a.v. de wijziging in de Wet BIG en het beroepsprofiel van verpleegkundig specialisten. 3 Verpleegkundig specialisten zijn onvoldoende bereid tot het functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan. 1/2 de gevolgen voortvloeiend uit de wijziging in de Wet BIG en het beroepsprofiel VS worden onvoldoende gedragen door de verpleegkundig specialisten en de organisatie. 3 de gevolgen behorende bij het functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan worden onvoldoende gedragen door de verpleegkundig specialisten. 4 Facilitering. 1/2 Geen evaluatie door organisatie en verpleegkundig specialisten m.b.t. wettelijke aanpassingen. 3 Verlies van draagvlak door verpleegkundig specialisten voor functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan. 4 Amphia richtlijn t.a.v. schrijven artikelen door verpleegkundig specialisten. 18

19 Bevorderende factoren Individuele factoren Cognitieve factoren: individuele kennis, gebruik van informatie en beslissingen Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis; Beroepsdeelprofiel V&V; Kennis individuele verpleegkundig specialisten en directeur kenniskern kwaliteit. Motivationele factoren: invloed op de intentie om bepaald gedrag of gedragsverandering te realiseren. Belang van profilering functie; Op waarde geschat worden van functie door derden/collega s; Betrokken willen worden binnen Amphia-processen vanaf aanvang; Deelprofiel V&VN opgezet door beroepsvereniging. Gedragsmatige factoren en persoonskenmerken: routinematig gedrag en het beschikken over specifieke vaardigheden voor het toepassen van nieuwe inzichten. Behoefte van verpleegkundig specialist tot profilering. Sociaal Professionele ontwikkeling: Verpleegkundig specialisten begeven zich zowel op medisch als verpleegkundig gebied; nieuwe tendens in de gezondheidszorg belangrijk dit duidelijk vast te leggen; Verpleegkundig specialist is zelfstandig bevoegd. Professionele teams: Functie is individueel, profilering als team is gewenst; Naleving afspraken wetswijziging. Professioneel netwerk: een van de criteria van de topklinische ziekenhuizen is een goed georganiseerd opleidingsklimaat voor verpleeg kundig specialist; Verdere groei verpleegkundig specialist na diplomering. Organisatorisch Organisatiestructuren en werkprocessen: Participatie programmaplan verpleegkundige zorg. Organisatieprocessen: Behoefte aan interne en externe profilering van handboek. Beschikbare middelen: Zelfbeschikking door vastlegging handboek binnen organisatie; Medewerking directie. 19

20 Maatschappelijke factoren Financiële prikkels: Toekomst mogelijk onderhandelen met partners: maatschap, zorgverzekeraar, zorgkernen, ziekenhuis. Wet- en regelgeving: experimenteerartikel 36a Wet BIG werkt in voordeel verpleegkundig specialist; interne mogelijkheid tot raadpleging ziekenhuisjurist/apotheker. Segmenten in de doelgroep: Nieuwe regelgeving, blanco start organisatie en verpleegkundig specialisten, vertrek vanuit hetzelfde gezichtspunt. Belemmerende factoren Zie stap 2 mogelijke knelpunten met betrekking tot het vertalen van de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis. Aanvullend hierop: Motivationele factoren: Weinig tijdsinvestering door verpleegkundig specialisten. Gedragsmatige factoren en persoonskenmerken: Onervarenheid m.b.t. profileringsstrategieën. Sociaal Professionele ontwikkeling: Hiërarchische onduidelijkheid verpleegkundig specialistische taken en bevoegdheden in de organisatie en bij medisch specialisten. Professionele teams: individualisering functie leidt tot onvoldoende draagvlak zowel op zorgkern als organisatorisch niveau. Professionele netwerken: Voortbestaan Brabant Medical School onduidelijk; Stilstand verpleegkundig specialist na afstuderen. Organisatorisch Organisatiestructuren en werkprocessen: Tijdsinvestering verpleegkundig specialisten door aansluiting bij het programmaplan VS zorg; Draagvlak onduidelijk vanuit de organisatie. 20

21 Organisatieprocessen: Geen acceptatie handboek binnen organisatie. Beschikbare middelen: Onvoldoende budget. Maatschappelijke factoren Wet- en regelgeving: onvoldoende beschrijving van het experimenteerartikel binnen de organisatie leidt tot onzekerheid voor de betrokkenen; Onvoldoende contacten met ziekenhuisjurist en apotheker. Stap 3. De ontwikkeling van strategieën om veranderingen door te voeren Doelgroep/ Meeweten Meedenken Meedoen Adviseren Mee- Termijn doelstelling (kennis) (gedrag) beleid beslissen Directie X X X X X Voor Stafbestuur X - X X X 1/11/2012 Verpleegkundig specialisten X X X X - Medewerkers X Bedrijfsmanagers X X X - - Amphia Academie X X X - - Meewerkend Team- - - X - - leidinggevenden VAR X - - X - OR X - - X - Vrijwilligers X Inwoners verzorgings- X Na gebied 1/11/2012 Patiënten X Omliggende ziekenhuizen X Collega s landelijk X Verwijzers regionaal X Zorgverzekeraars X Meeweten: communicatie schriftelijk en digitaal. Meedenken/Meedoen: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal. Meebeslissen: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal in vroeg stadium. Adviseren beleid: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal in vroeg stadium. 21

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie