Handboek Leaders in Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Leaders in Care"

Transcriptie

1 Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper

2 Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Amphia. Contact: of 2013 Stichting Amphia 2

3 Voorwoord Kort na de introductie van de Nurse Practitioner in Nederland (2001) is een enthousiaste, gedreven groep Nurse Practitioners gestart in het Amphia Ziekenhuis. Door het ontbreken van randvoorwaarden ten aanzien van deze nieuwe functie zijn de eerste stappen naar profilering snel gezet. Contacten met het ziekenhuisbestuur en een duidelijke functiebeschrijving waren hierbij onontbeerlijk en interne samenwerking was snel een feit. Door de wetswijziging en de beschermde titel voor verpleegkundig specialisten in 2011 is er een duidelijk onderscheid tussen de verpleegkundig specialist (artt. 14 en 36a wet BIG) en een verpleegkundige met een eventuele functiegerichte vervolgopleiding (art. 3 wet BIG). Desondanks is het voor niet direct betrokkenen niet eenvoudig de inhoud van de functie verpleeg kundig specialist te doorgronden. Binnen het Amphia Ziekenhuis waren deze wetswijziging en de functie-inhoud slechts helder binnen de zorgkernen waar een verpleegkundig specialist werkzaam was. Zorgkernoverstijgend ontbrak een eenduidige beschrijving van de wetswijziging. Dit was voor ons de belangrijkste reden een aanvang te maken met het Handboek Leaders in Care. De vele positieve reacties na het symposium Leaders in Care, taakherschikking vormgegeven hebben ons doen besluiten het Handboek Leaders in Care in deze vorm uit te geven. We hopen dat het voor u een bron van inspiratie is bij de profilering van een prachtige bijzondere functie. Tot slot bedanken we onze directeur Innovatie, dr. J.J. (Hans) Meij MBA, voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen. Chantal van Hoof, verpleeg kundig specialist intensieve zorg Vaatchirurgie (links) en Monique Booy, verpleegkundig specialist intensieve zorg Multiple Sclerose. 3

4 Samenvatting Achtergrond Door veranderingen in de Wet BIG hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) voor vijf jaar de wettelijke bevoegdheid bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren, te verrichten en over te dragen. Deze bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen VS, PA en medisch specialisten beter mogelijk. In 2011 is gestart met het schrijven van het Handboek Leaders in Care, ter borging en formali sering van de functie VS in het Amphia Ziekenhuis. Doel Het Handboek Leaders in Care met betrekking tot de functie en profilering van de VS in het Amphia Ziekenhuis accorderen, implementeren en opnemen in het strategisch beleidsplan. Interventies De ontwikkeling van de notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis, hierin zijn opgenomen: - Missie en visie over positie en borging van de VS en de VS-raad; - Accordering van de functiebeschrijving VS; aangepast aan actuele wetswijzigingen; - Autorisatiedocument voorschrijfbevoegdheid VS; - Positionering van de VS (artt. 14 en 36a wet BIG) versus verpleegkundige functies (art. 3 wet BIG). Oprichting van de VS-Raad Amphia Ziekenhuis; om de zelfstandige bevoegdheid van de VS in het medische en verpleegkundige domein te vertegenwoordigen. Opname van de VS-Raad als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan in het ziekenhuisorganogram. Uitkomsten - de onderdelen uit het Handboek Leaders in Care zijn geaccordeerd en geïmplementeerd; - Het Handboek Leaders in Care is opgenomen in het Strategisch Beleidsplan Amphia Ziekenhuis; - in- en externe profilering van de VS middels het Handboek Leaders in Care. 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis 6 3 Functie verpleegkundig specialist 7 4 Implementatie taakherschikking verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis 8 Bijlagen 12 Bijlage 1 Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis 12 Bijlage 2 Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care 16 Bijlage 3 Toelichting verpleegkundig specialismen bij somatische aandoeningen 25 Bijlage 4 Organogram zorgkernen 26 Bijlage 5 Organogram kernadvisering 27 Bijlage 6 Competentiegebieden verpleegkundig specialist in CANMEDS 28 Bijlage 7 Autorisatie voorschrijfbevoegdheid verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis 29 Bijlage 8 Functiebeschrijving verpleegkundig specialist voorheen Nurse Practitioner Amphia Ziekenhuis (november 2010) 31 Bijlage 9 Functiebeschrijving verpleegkundig specialist Amphia Ziekenhuis (april 2013) 36 Literatuur 42 5

6 1 Inleiding In 2011 is door de Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis gestart met de borging van de functie van verpleegkundig specialist (VS) binnen het Amphia Ziekenhuis. Hieruit zijn de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis en het implementatieplan: Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care voortgekomen (bijlagen 1 en 2). In november 2012 is vanuit de KNMG, de V&VN en de NAPA de Handreiking implementatie taakherschikking VS/PA uitgegeven met als doel de nieuwe wettelijke bevoegdheden van de VS en de PA (Physician Assistant) in de praktijk in te voeren conform de eisen die de wet hieraan stelt. 13 Met gebruikmaking van bovenstaande documenten is het Handboek Leaders in Care ontstaan. 2 Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis specialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. 1 De verpleegkundig specialist als excellent zorgverlener op masterniveau (Master of Advanced Nursing Practice) sluit aan op het perspectief van de patiënt en de verwijzer en onderscheidt zich als Leader in Care in het leveren van topklinische zorg ten aanzien van veiligheid, betrokkenheid, efficiency, presentatie en uitstraling. Leidend hierbij is het beleidsplan van het ziekenhuis. 1 6

7 3 Functie verpleegkundig specialist De verpleegkundig specialist positioneert zich volgens art. 14 van de wet BIG binnen het medisch en verpleegkundig domein, is opgenomen in de deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) en/of de deelcompetentie geestelijke gezondheidszorg. De aard van de zorg richt zich op behandeling en begeleiding van patiënten met een somatische en/of psychiatrische aandoening in de behandelfase (bijlage 3). 10 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CANMEDS 11,12 (bijlage 6). De uitvoering van de competentie klinisch behandelaar (art. 36a wet BIG) behoeft duidelijke implementatie van de taakherschikking tussen artsen en verpleegkundig specialisten en wordt ondersteund door het KNMG, de V&VN en de NAPA. 13 7

8 4 Implementatie taakherschikking verpleegkundig specialisten Amphia Ziekenhuis Voor de implementatie van de taakherschikking verpleegkundig specialisten wordt de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis aangevuld met het stappenplan Handreiking implementatie taakherschikking. 13 Zorgkerngericht wordt het stappenplan concreet ingevuld. Hiermee beogen we consensus te bereiken met de beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de taakherschikking van de verpleegkundig specialisten in het Amphia Ziekenhuis. De implementatie taakherschikking wordt Amphiabreed geïmplementeerd in Het handboek wordt geëvalueerd en herzien in Dit ter voorbereiding op het strategisch beleidsplan Stap 1. Bepaal om welke beroepsbeoefena(a)r(en) het gaat Binnen het Amphia Ziekenhuis is de verpleegkundig specialist opgenomen in de deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) en/of deelcompetentie geestelijke gezondheidszorg. De Verpleegkundig Specialisten Raad wordt toegevoegd aan het organogram Kernadvisering en valt onder de directeur Innovatie. De inbedding staat op gelijke hoogte als de Verpleegkundig Advies Raad (VAR). Stap 2. Bepaal bijdrage van de VS/PA aan het zorgproces Binnen het Amphia Ziekenhuis is gekozen voor een generieke en een zorgkerngerichte bijdrage van beroepsbeoefenaren aan het zorgproces. Generiek Directiecomité/Stafbestuur: Manager Kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken: Ziekenhuisapotheker: Medisch Specialisten: Amphia Academie: Verpleegkundig Specialisten Raad: borging functie en wettelijke verankering binnen het Amphia Ziekenhuis. Juridische advisering Formulariumregistratie, autorisatie voorschrijfbevoegdheid (bijlage 7) Samenwerking in de uitvoering van voorbehouden handelingen. bijscholing/nascholing accreditatie Vertegenwoordigt de verpleegkundig specialist als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan 8

9 Zorgkerngericht Bedrijfsmanagers: Maatschappen medisch specialisten: Individuele verpleegkundig specialisten: organisatorisch manager Vakinhoudelijke aansturing Behandelen en begeleiden van omschreven patiëntengroepen, de bijbehorende ziektebeelden en aandoeningen binnen het specifieke deskundigheidsgebied. Medeverantwoordelijk voor specifieke zorgprocessen. Stap 3. Bepaal welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht worden Per zorgkern zijn in (bestaande) protocollen, richtlijnen, standaarden en zorgpaden de voorbehouden handelingen en de restricties hieraan omschreven, die door de verpleegkundig specialist geïndiceerd en verricht worden. Met betrekking tot de UR-geneesmiddelen is in samenwerking met de ziekenhuisapotheker en de manager Kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken een protocol opgesteld waarin de autorisatie en individuele formularia zijn vastgelegd (bijlage 7). Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen: - het verrichten van heelkundige handelingen; - het verrichten van katheterisatie; - het geven van injecties; - het verrichten van puncties; - het verrichten van electieve cardioversie; - het toepassen van defibrillatie; - het verrichten van endoscopieën; - het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg: - het geven van injecties; - het verrichten van puncties; - het toepassen van defibrillatie; - het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 9

10 Randvoorwaarden Amphia Ziekenhuis, uitgaande van Handleiding implementatie taakherschikking VS/PA Kwaliteit van zorg moet uitgangspunt zijn. de Amphia Academie waarborgt het opleidingsklimaat en voldoet aan de inhoudelijke criteria van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. 16 De verpleegkundig specialisten van het Amphia Ziekenhuis zijn ingeschreven bij het Verpleegkundig Specialisten Register en maken gebruik van een digitaal portfolio, PE-online. Daarnaast zijn er vanuit de Verpleegkundig Specialisten Raad werkgroepen geformeerd, te weten: profilering, deskundigheidsbevordering, kennisontwikkeling en onderzoek, intercollegiale toetsing en voorschrijfbevoegdheid. Deze zijn actief in het organiseren van geaccrediteerde bij- en nascholing. 2. Zorg voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken beroepsbeoefenaren, uitgaande van de aandachtspunten uit de verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Aanspreekpunt, verantwoordelijkheid en coördinatie (aandachtspunt 1) 14 Voor de cliënt is te allen tijde duidelijk: wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt of diens vertegenwoordiger; wie de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de cliënt; wie belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de cliënt (zorgcoördinator/ regierol). Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in één hand. behandelplan (aandachtspunt 2) 14 Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken zo nodig over een gezamenlijk en up-to-date zorg- of behandelplan. informatie-uitwisseling (aandachtspunt 4) 14 Een zorgverlener die deelneemt in een samenwerkingstraject vergewist zich ervan dat hij/zij beschikt over relevante gegevens met betrekking tot de patiënt van collega s en informeert collega s over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Verantwoordelijkheidsverdeling (aandachtspunt 6) 14 Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband maken duidelijke afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgverlening aan de cliënt. Grenzen mogelijkheden en deskundigheid (aandachtspunt 7) 14 Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband zijn alert op de grenzen 10

11 van de eigen mogelijkheden en deskundigheid en verwijzen zo nodig tijdig door naar een andere zorgverlener. Zij zijn op de hoogte van de kerncompetenties van de andere betrokken zorgverleners. Schriftelijke afspraken (aandachtspunt 12) 14 Afspraken die door samenwerkingspartners worden gemaakt over de aard en inrichting van de samenwerking en over ieders betrokkenheid worden schriftelijk vastgelegd. 3. borg de kwaliteit van de (praktijk)opleiding van beroepsbeoefenaren 14 Voldoende opleidingsmomenten voor AIOS, VS en PA. 4. Monitor de inzet van de VS/PA en van andere betrokkenen en evalueer de samenwerkingsafspraken 14 Vertrouwensrelatie tussen betrokken beroepsbeoefenaren onontbeerlijk, gemaakte afspraken evalueren en bijstellen; inzet monitoren door jaargesprekken met bedrijfsmanager en medisch specialist; inzet meenemen in kwaliteitsvisitatie. 5. Zorg voor heldere informatie over de inzet van beroepsbeoefenaren richting patiënten. 14 Patiënten worden geïnformeerd over de inzet van de VS/PA; Titel wordt gebruikt om verwarring over deskundigheidsgebieden te voorkomen. 6. Pas de functiebeschrijvingen aan conform de bevoegdheden. 14 Functiebeschrijving is herzien en wordt in de nabije toekomst aangepast aan het functiehuis door de kenniskern P&O. 11

12 Bijlage 1 Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Inleiding Door de vorming van de Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis is er behoefte aan een duidelijke omschrijving van de wettelijke verankering en de borging van de functie van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis. Met deze notitie wordt de missie en visie van de positie en borging van de functie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis weergegeven. Daarnaast zijn doelstellingen en activiteiten geformuleerd voor de periode Missie en visie verpleegkundig specialist in het Amphia Ziekenhuis Het Amphia Ziekenhuis biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis specialistische, topreferente en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. 1 Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt topzorg geleverd door de beste medisch specialisten, verpleegkundig specialisten (noot: verpleegkundig specialist staat in beleidsplan als NP) en gespecialiseerd verpleegkundigen. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en zij hebben de beschikking over de modernste diagnostiek en behandeling. 1 De verpleegkundig specialist als excellent zorgverlener op masterniveau sluit vanuit haar regiefunctie aan op het perspectief van de patiënt en de verwijzer en onderscheidt zich als Leader in Care in het leveren van topklinische zorg ten aanzien van veiligheid, betrokkenheid, efficiency, presentatie en uitstraling. 1 Het Amphia ziekenhuis volgt hierbij het besluit verpleegkundig specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen (CSV,2008) de deelcompetentie verpleegkundig specialist intensieve zorg (somatische aandoeningen) welke wettelijk verankerd is in het BIG-register. Door de wettelijke verankering van de verpleegkundig specialist in artikel 14 van het BIG-register, is de door het Amphia Ziekenhuis gehanteerde functieomschrijving Nurse Practitioner van 2007 niet langer actueel (bijlage 8). Door deze wetswijziging is er duidelijk onderscheid tussen een verpleegkundige met een functiegerichte vervolgopleiding (artikel 3 Wet BIG) en de verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG), welke wordt omschreven in paragraaf De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis toont de noodzaak aan het functieprofiel van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis formeel te borgen. Dit in een verder te ontwikkelen Handboek Leaders in Care. We sluiten aan bij de thema s van het strategisch beleidsplan. 1 12

13 1.1 Functie verpleegkundig specialist De verpleegkundig specialist positioneert zich door opname in artikel 14 van de wet BIG binnen het medisch en verpleegkundig domein. Hierbij richt zij zich binnen de deelcompetentie inten sieve zorg (somatische aandoening) op het behandelen en begeleiden van patiënten met een somatische aandoening in de behandelfase (bijlage 3). De deelcompetentie intensieve zorg (somatische aandoening) is een van de door de werkgroep Competentieprofiel verpleegkundig specialist ontwikkelde competentieprofielen. De ontwikkelde competentieprofielen verhelderen het verschil in bevoegd- en bekwaamheden tussen de verpleegkundig specialist en de verpleegkundige al dan niet met een functiegerichte vervolgopleiding. 2 Verpleegkundig specialisten intensieve zorg bij somatische aandoeningen gaan met hun patiënten een behandelrelatie aan. Zij doen dit voor die patiëntencategorieën waarop hun deskundigheid betrekking heeft en binnen de grenzen van hun persoonlijke bekwaamheid, de zorgsetting, alsook de voorkeuren en de leefsituatie van de patiënt. De doelgroep bestaat uit patiënten met somatische aandoeningen in de behandelfase van de ketenzorg. 10 De verpleegkundig specialist somatische intensieve zorg heeft een regiefunctie over het gehele zorgproces van de patiënt op het gebied van zowel Care als Cure. Richt zich op de dreigende en feitelijke gevolgen van de ziekte en de zieke. De verpleegkundig specialist combineert vanuit de drie deskundigheidsgebieden; klinisch handelen, kennisontwikkeling en onderzoek en verpleegkundig leiderschap op masterniveau de CANMEDS 11 (bijlage 6) in de behandelrelatie met de patiënt. De CANMEDS zijn: klinisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. 12 Vanuit het competentieprofiel met bijbehorende CANMEDS, is het verschil: klinisch redeneren, differentiaal diagnostisch denken en zelfstandig diagnoses stellen, behandelingen uitvoeren en medicijnen voorschrijven, in combinatie met verpleegkundig specialistische zorg. Vanwege de medische kennis en kunde een brug slaan tussen artsen en verpleegkundige en multidisciplinaire vraaggerichte zorgteams ondersteunen en coachen. kennis van verplegingswetenschappelijk onderzoek en van wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen (evidence based). Onderzoeksvragen genereren en formuleren, onderzoek uitvoeren en coördineren onderzoeksresultaten en de praktijk implementeren. in de direct patiëntencontact gesignaleerde problemen in zelfstandige oordeelsvorming vertalen naar een oplossingstraject. Leiding nemen en geven in innovatietrajecten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en leven. 2 13

14 1.2 Positie van de verpleegkundig specialist binnen het Amphia ziekenhuis De positie van de functie verpleegkundig specialist toegevoegd aan artikel 14 van de wet BIG binnen het Amphia Ziekenhuis is niet helder omschreven in de organisatiestructuur. Hierdoor ontstaan onduidelijkheden tussen de verpleegkundig specialist versus de verschillende verpleegkundige functies. Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van diverse verpleegkundige functies welke vallen onder artikel 3 van de wet BIG. Voorbeelden hiervan zijn de verpleegkundige, de specialistisch verpleegkundige, de gespecialiseerd verpleegkundige en de verpleegkundig consulent. De verpleegkundig specialist valt organisatorisch onder de bedrijfsmanager van de eigen zorgkern. De maatschap is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke aansturing (bijlage 4). Per zorgkern worden door het bedrijfsmanagement, bestaande uit de bedrijfs- en medisch manager, tezamen met de medisch specialisten de accenten binnen de functies weergegeven welke worden vastgelegd in een addendum. Er zijn binnen het Amphia Ziekenhuis verpleegkundig specialisten die meer nadruk leggen op CARE, de zogenoemde topregiefunctie. En verpleegkundig specialisten die in hun functie meer de nadruk leggen op CURE, de zogenoemde productiefunctie. In de praktijk is de verhouding tussen CARE en CURE, in de kliniek en/of polikliniek, afhankelijk van het medisch specialisme en de doelgroep Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis In de organisatiestructuur vormen de verpleegkundig specialisten gezamenlijk een eigen raad (bijlage 5). Deze is ontstaan vanuit de groep nurse practitioners, die vanuit een gezamenlijke behoefte om op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en het positioneren van het beroep zich formeel heeft verenigd. De visie, doelstelling en activiteiten zijn omschreven in het huishoudelijke reglement en het jaarplan van deze raad. Na het afronden van de MANP-opleiding dient de nurse practitioner zich te registreren in het BIG-register als verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkzaam binnen het Amphia Ziekenhuis kan zich vervolgens voegen bij de raad. 14

15 2.0 Doelstelling De functie van verpleegkundig specialist is op 1 augustus 2012 formeel geborgd in het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis. 3.0 Activiteiten Termijn < 3 maanden - 1 jaar De missie en visie uit deze notitie vertaald in strategische doelstellingen: - bestaande functieomschrijving nurse practitioners (2007) aanpassen naar huidige situatie verpleegkundig specialisten. - Positionering verpleegkundig specialist opgenomen in artikel 14 wet BIG versus verpleegkundige functies opgenomen in artikel 3 wet BIG. - opname van de Verpleegkundig Specialisten Raad als zelfstandig beslisorgaan in het organogram van het Amphia Ziekenhuis. - Formele borging functieprofiel verpleegkundig specialist door: opname notitie in jaarplan 2012 zowel Amphia Ziekenhuisbreed als per zorgkern (in de vorm van een addendum) toegespitst. de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis vertalen naar het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Leaders in Care waarbij aangesloten wordt bij de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Samen beter Verder. 1 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CANMEDS. Het Handboek Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis Leaders in Care zowel intern als extern profileren o.a. middels een symposium. Termijn 1-3 jaar Opname Handboek Leaders in Care in strategisch beleidsplan. 15

16 Bijlage 2 Van Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar Handboek Leaders in Care Voor de implementatie van de notitie naar Handboek Leaders in Care wordt gebruik gemaakt van het stappenplan voor implementatie van Grol en Wensing (2006). Ontwikkelen van richtlijnen/doelen (EBP) Selectie van relevante onderwerpen Planning implementatie Beoordeling feitelijke zorg Analyse van een mogelijk kwaliteitsprobleem Vaststellen gewenste verandering Analyse knelpunten t.a.v. verandering Implementatie cyclus Evaluatie Invoering Strategie kiezen 16

17 Stap 1. Het vaststellen van de gewenste veranderingen Aanleiding Door veranderingen in de BIG-wet is bestuurlijke verankering van de functie van verpleegkundig specialist binnen het Amphia Ziekenhuis noodzakelijk. De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis geeft de missie en visie van de positie en borging van de verpleegkundig specialist, en de Verpleegkundig Specialisten Raad in het Amphia Ziekenhuis weer. De Verpleegkundig Specialisten Raad Amphia Ziekenhuis is opgericht om de zelfstandige bevoegdheid in het medische en verpleegkundige domein als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan te vertegenwoordigen. Hieruitvolgend is er noodzaak tot positionering van de functie en de raad binnen de organisatie van het Amphia Ziekenhuis. Doelstelling De Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis is per 1 november 2012 vertaald naar het Handboek Leaders in Care. Doel Ontwikkelen Handboek Leaders in Care. Leidend hierbij zijn de CANMEDS en de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Samen beter Verder : - Toegankelijkheid voor patiënten en medewerkers; - Topzorg door regievoering; - Regionale samenwerking; - Innovatie door middel van deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek. Activiteiten Vóór 1 november 2012: 1. Accorderen functieomschrijving verpleegkundig specialist mei Positionering verpleegkundig specialist opgenomen in artikel 14 en 36 wet BIG versus verpleegkundige functies opgenomen in artikel 3 Wet BIG, volgens beroepsprofielen V&V maart opname van de Verpleegkundig Specialisten Raad als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan in het organogram van het Amphia Ziekenhuis. 4. Artikel over proces Leaders in Care. Per 1 november 2012: Het Handboek Leaders in Care zowel intern als extern profileren. Eindresultaat Opname Handboek Leaders in Care in het strategisch beleidsplan. 17

18 Stap 2. Het analyseren van mogelijke knelpunten met betrekking tot het vertalen van de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis naar het Handboek Leaders in Care. Oriëntatiefase Inzichtfase Acceptatiefase Veranderingsfase Behoud van verandering Verpleegkundig specialisten zijn zich onvoldoende bewust van het belang de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis te vertalen naar het Handboek Leaders in Care. 1/2 organisatie en verpleegkundig specialisten zijn zich onvoldoende bewust en op de hoogte van wetswijziging en beroepsprofiel. 3 Verpleegkundig specialisten hebben onvoldoende kennis van juridische en bestuurlijke aspecten m.b.t. opname als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan binnen de organisatie. 4 Onvoldoende ervaring m.b.t. schrijven artikelen. 1/2 de organisatie en verpleegkundig specialisten nemen onvoldoende verantwoordelijkheid t.a.v. de wijziging in de Wet BIG en het beroepsprofiel van verpleegkundig specialisten. 3 Verpleegkundig specialisten zijn onvoldoende bereid tot het functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan. 1/2 de gevolgen voortvloeiend uit de wijziging in de Wet BIG en het beroepsprofiel VS worden onvoldoende gedragen door de verpleegkundig specialisten en de organisatie. 3 de gevolgen behorende bij het functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan worden onvoldoende gedragen door de verpleegkundig specialisten. 4 Facilitering. 1/2 Geen evaluatie door organisatie en verpleegkundig specialisten m.b.t. wettelijke aanpassingen. 3 Verlies van draagvlak door verpleegkundig specialisten voor functioneren als inhoudelijk beleids- en adviesorgaan. 4 Amphia richtlijn t.a.v. schrijven artikelen door verpleegkundig specialisten. 18

19 Bevorderende factoren Individuele factoren Cognitieve factoren: individuele kennis, gebruik van informatie en beslissingen Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis; Beroepsdeelprofiel V&V; Kennis individuele verpleegkundig specialisten en directeur kenniskern kwaliteit. Motivationele factoren: invloed op de intentie om bepaald gedrag of gedragsverandering te realiseren. Belang van profilering functie; Op waarde geschat worden van functie door derden/collega s; Betrokken willen worden binnen Amphia-processen vanaf aanvang; Deelprofiel V&VN opgezet door beroepsvereniging. Gedragsmatige factoren en persoonskenmerken: routinematig gedrag en het beschikken over specifieke vaardigheden voor het toepassen van nieuwe inzichten. Behoefte van verpleegkundig specialist tot profilering. Sociaal Professionele ontwikkeling: Verpleegkundig specialisten begeven zich zowel op medisch als verpleegkundig gebied; nieuwe tendens in de gezondheidszorg belangrijk dit duidelijk vast te leggen; Verpleegkundig specialist is zelfstandig bevoegd. Professionele teams: Functie is individueel, profilering als team is gewenst; Naleving afspraken wetswijziging. Professioneel netwerk: een van de criteria van de topklinische ziekenhuizen is een goed georganiseerd opleidingsklimaat voor verpleeg kundig specialist; Verdere groei verpleegkundig specialist na diplomering. Organisatorisch Organisatiestructuren en werkprocessen: Participatie programmaplan verpleegkundige zorg. Organisatieprocessen: Behoefte aan interne en externe profilering van handboek. Beschikbare middelen: Zelfbeschikking door vastlegging handboek binnen organisatie; Medewerking directie. 19

20 Maatschappelijke factoren Financiële prikkels: Toekomst mogelijk onderhandelen met partners: maatschap, zorgverzekeraar, zorgkernen, ziekenhuis. Wet- en regelgeving: experimenteerartikel 36a Wet BIG werkt in voordeel verpleegkundig specialist; interne mogelijkheid tot raadpleging ziekenhuisjurist/apotheker. Segmenten in de doelgroep: Nieuwe regelgeving, blanco start organisatie en verpleegkundig specialisten, vertrek vanuit hetzelfde gezichtspunt. Belemmerende factoren Zie stap 2 mogelijke knelpunten met betrekking tot het vertalen van de Notitie Verpleegkundig Specialisten Amphia Ziekenhuis. Aanvullend hierop: Motivationele factoren: Weinig tijdsinvestering door verpleegkundig specialisten. Gedragsmatige factoren en persoonskenmerken: Onervarenheid m.b.t. profileringsstrategieën. Sociaal Professionele ontwikkeling: Hiërarchische onduidelijkheid verpleegkundig specialistische taken en bevoegdheden in de organisatie en bij medisch specialisten. Professionele teams: individualisering functie leidt tot onvoldoende draagvlak zowel op zorgkern als organisatorisch niveau. Professionele netwerken: Voortbestaan Brabant Medical School onduidelijk; Stilstand verpleegkundig specialist na afstuderen. Organisatorisch Organisatiestructuren en werkprocessen: Tijdsinvestering verpleegkundig specialisten door aansluiting bij het programmaplan VS zorg; Draagvlak onduidelijk vanuit de organisatie. 20

21 Organisatieprocessen: Geen acceptatie handboek binnen organisatie. Beschikbare middelen: Onvoldoende budget. Maatschappelijke factoren Wet- en regelgeving: onvoldoende beschrijving van het experimenteerartikel binnen de organisatie leidt tot onzekerheid voor de betrokkenen; Onvoldoende contacten met ziekenhuisjurist en apotheker. Stap 3. De ontwikkeling van strategieën om veranderingen door te voeren Doelgroep/ Meeweten Meedenken Meedoen Adviseren Mee- Termijn doelstelling (kennis) (gedrag) beleid beslissen Directie X X X X X Voor Stafbestuur X - X X X 1/11/2012 Verpleegkundig specialisten X X X X - Medewerkers X Bedrijfsmanagers X X X - - Amphia Academie X X X - - Meewerkend Team- - - X - - leidinggevenden VAR X - - X - OR X - - X - Vrijwilligers X Inwoners verzorgings- X Na gebied 1/11/2012 Patiënten X Omliggende ziekenhuizen X Collega s landelijk X Verwijzers regionaal X Zorgverzekeraars X Meeweten: communicatie schriftelijk en digitaal. Meedenken/Meedoen: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal. Meebeslissen: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal in vroeg stadium. Adviseren beleid: communicatie mondeling, schriftelijk en digitaal in vroeg stadium. 21

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 (Tweede, aangevulde versie) Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT 1-1-2012 Het kloppend hart van het beroep Versie 1.1 Nederlandse Associatie Physician Assistants, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Inleiding Sinds 1 januari 2012 geldt een aangepast wettelijk kader voor de bevoegdheden van twee betrekkelijk nieuwe professionals

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid

Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid Verpleegkundig specialist preventieve zorg aandachtsgebied arbeid en gezondheid Drs. Riet van Dommelen Opleidingsmanager Master advanced nursing practice, Hoofdopleider Verpleegkundig specialisten Programma

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten Beroepsprofielen en VAR Sonja Kersten 25 november 2016 Noodzakelijke eigenschappen uit Notes on nursing niet te oud, niet te jong, niet nieuwsgierig zijn, niet klappen en babbelen, gezond zijn (geen borstziekte,

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Physician Assistants Verpleegkundig Specialisten Verpleegkundig endoscopisten MDL verpleegkundigen Endoscopieverpleegkundigen Voedingsverpleegkundigen Endoscopie

Nadere informatie

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking...

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking... Algemeen Competentieprofiel en Specifieke Deelprofielen Verpleegkundig Specialist If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it into public policy. (Norma Lang,

Nadere informatie

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitgegeven door de vakgroep PA- huisartsgeneeskunde November 2013 pagina 1 van 8 Uitwerking Handreiking Implementatie

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST MAAKT HET VERSCHIL!

DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST MAAKT HET VERSCHIL! DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST MAAKT HET VERSCHIL! Symposium Reinier van Arkel groep & Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 september 2015 Welkom Inleiding voorzitters - Angela van Baalen MANP: verpleegkundig specialist

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie FUNCTIEBESCHRIJVING A. Plaats in de organisatie 1. Doelstelling discipline Het inzetten van fysiotherapeutische expertise in samenhang met andere disciplines en in het kader van revalidatiegeneeskundige

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 1 I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 2 ONDERWERPEN Aansprakelijkheid Titelbescherming wet BIG Voorbehouden handelingen Experimenteerartikel

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Consensusdocument Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde

Consensusdocument Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde Consensusdocument Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde Vastgesteld door: NAPA, V&VN VS, VRA Datum: april 2016 Inhoud 1. Afkortingenlijst... 3 2. Algemene inleiding... 4 3. Physician assistant

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige

Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige Organisatie : RST Zorgverleners Functie : Verzorgende niveau 3 FWG : 35 Status : Vastgesteld juli 2014 Plaats in de organisatie Ontvangt hiërarchisch

Nadere informatie

Advanced Nursing Practice

Advanced Nursing Practice Advanced Nursing Practice Opleiding tot Verpleegkundig Specialist Zuyd Hogeschool Opbouw Achtergrond Samenhang Opleiding M-ANP en VS Opleidingsprogramma o Cursorisch o Werkplekleren Toelatingseisen en

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan Drs. Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP/ Hoofdopleider Verpleegkundig specialisten Inhoud

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws. Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.nl 10 september 2014 Onderwerp: erkenning van het beroep researchverpleegkundige/clinical

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Dit wordt gedaan door een Sedatie Praktijk Specialist verder genoemd SPS.

Dit wordt gedaan door een Sedatie Praktijk Specialist verder genoemd SPS. Functie: Sedatie praktijk specialist Datum: 7 april 2013 Opgesteld: Organisatie: NVAM Bij name: Postbus 127 6600 AJ Wijchen Algemeen Functie: Sedatie Praktijk Specialist (SPS) Afdeling: Anesthesiologie

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG November 2015 Jaargang 4 editie 10 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Zich de wet (laten) voorschrijven Voor een goed werkend gezondheidszorgsysteem is, onder meer, een juiste mix van beroepsbeoefenaars

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Beroepsprofiel Gipsverbandmeester

Beroepsprofiel Gipsverbandmeester Beroepsprofiel Gipsverbandmeester Beroepsprofiel Gipsverbandmeester 2015-2 - Voorwoord Voor u ligt het Beroepsprofiel Gipsverbandmeester 2015. Dit document is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Polikliniek stemming en stabiliteit

Polikliniek stemming en stabiliteit Polikliniek stemming en stabiliteit Irene Tolner, MANP-GGz F. Verlinden, ouderenpsychiater 1 september 2015 Best Practice project 2006-2007 Realiseren van polikliniek voor ouderen (=60+) met een stemmingsstoornis

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De verpleegkundige zorg naar een hoger plan. Beleidsplan VAR 2009 2012

De verpleegkundige zorg naar een hoger plan. Beleidsplan VAR 2009 2012 De verpleegkundige zorg naar een hoger plan Beleidsplan VAR 2009 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis Secretariaat VAR, locatie GZG Postbus 90153 5200 ME s-hertogenbosch Telefoon 073-6993049 E-mail var@jbz.nl

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

1. Inleiding 5. 2. De aanpassing van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 7

1. Inleiding 5. 2. De aanpassing van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. De aanpassing van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 7 3. De Physician Assistant: om welke beroepsbeoefenaren gaat het? 9 4. De bijdrage aan het zorgproces

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 DELEN Informatie Ervaring Kennis Functies Opleiding & onderzoek Historie taak herschikking Van

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Profielschets Verpleegkundige

Profielschets Verpleegkundige Profielschets Verpleegkundige 1.1. Kern van de functie Het analyseren, interpreteren, plannen en vervolgens coördineren van de zorgvraag overeenkomstig de gestelde instructies en richtlijnen en de wensen

Nadere informatie

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie