Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008"

Transcriptie

1 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties is een definitie van de kernvoorraad opgenomen en is de omvang van de kernvoorraad bepaald op woningen. Voorts is afgesproken dat de corporaties iedere twee jaar de omvang en de benodigde kwaliteiten van de kernvoorraad inventariseren. Bovendien is afgesproken dat partijen gezamenlijk iedere twee jaar de gewenste omvang van de kernvoorraad in relatie tot de gewenste omvang van de doelgroepen van beleid vaststellen. In juli 2006 is voor de eerste maal in beeld gebracht hoe de kernvoorraad en de doelgroep zich verhouden. Anno 2008 dienen de cijfers, conform het convenant, wederom geactualiseerd te worden om een vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van de omvang van de kernvoorraad en de omvang van de doelgroep. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de laatste drie jaar in beeld gebracht. 2. Conclusies De doelgroep is tussen 2002 en 2005 toegenomen. De inschatting ten aanzien van 2008 is dat de omvang van de doelgroep ten opzichte van 2005 kleiner is maar met huishoudens nog boven het niveau van 2002 ligt. In de afgelopen 2 jaar is de sociale voorraad in Helmond met 400 woningen teruggelopen. Het aantal woningen dat tot de kernvoorraad (huur tot de aftoppingsgrens huurtoeslag) gerekend kan worden is iets teruggelopen. Dit kan met name worden toegeschreven aan de particuliere verhuurders. Bij de vier Helmondse corporaties is het aantal woningen dat tot de kernvoorraad gerekend kan worden met 48 teruggelopen. De afspraken die in het huidige convenant tussen gemeente en corporaties gemaakt zijn ten aanzien van de omvang van de huur/kernvoorraad worden gerealiseerd. Al met al geven de bovenstaande bevindingen geen aanleiding om de afspraken tussen Gemeente Helmond en de corporaties met betrekking tot het huurprijsbeleid aan te passen. 3. Doelgroep Landelijk wordt de doelgroep in dit kader gedefinieerd aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. In 2005 is er voor gekozen om niet alleen naar de doelgroep te kijken maar ook naar de grenzen 1,5x inkomen doelgroep en 2x inkomen doelgroep. De inkomensgrens huurtoeslag is afhankelijk van leeftijd en huishoudensamenstelling. Dit betekent dat de volgende groepen afhankelijk van het bruto-inkomen en samenstelling worden onderscheiden (prijspeil 2008): Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 1

2 Grenzen huurtoeslag 1,5x 2x alleenstaand jonger dan 65 jaar jaar of ouder meerper- jonger dan soons- huishouden 65 jaar of ouder jaar Op basis van het Regionaal InkomensOnderzoek (RIO bron CBS) kunnen we voor de situatie 2002 t/m 2005 de (ontwikkeling in de) omvang van de doelgroep halen betreffen nog voorlopige cijfers. Tussen 2002 en 2005 zien we zowel landelijk als in Helmond een toename van de doelgroep. Alleen in de periode was er sprake van stabilisatie. Voor Helmond neemt het aantal toe van naar huishoudens. Helmond Nederland totaal Totaal aantal ontwikkeling doelgroep doelgroep ,22% Helmond ,33% ,31% ,92% ,03% ,58% De aantallen 2005 hebben we vertaald in aantallen naar de situatie Of er in 2008 meer of minder mensen tot de behoren is (ook op landelijk niveau) onbekend. Vandaar dat we hebben gekeken hoe het aantal huursubsidietoekenningen zich heeft ontwikkeld (tussen ). De toename in het aantal toekenningen is gebruikt om de ontwikkeling van het aantal huishoudens dat tot de doelgroep behoort te schatten. Voor de andere groepen is de omvang relatief gelijk gebleven. We gaan er vanuit dat in 2008 de omvang van de doelgroep ( huishoudens) wel iets hoger ligt dan in 2002, maar niet zo hoog als de piek in Dit aantal is in lijn met de bevindingen uit het SRE regionale woningmarktonderzoek dat in het najaar van 2007 in Helmond is uitgevoerd. en geen eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens 1-1,5 x 1,5-2 x 1-1,5 x 1,5-2 x >2x jaar jaar jaar jaar en ouder totaal Doorrekening naar peildatum: Bron: RIO 2005, GBA Helmond bewerkingen O&S; afronding Helmond 100-tal; Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien (incl. inwonend en in niet-woningen zoals bedrijfswoningen of woonwagens). Bijna eenderde van de Helmondse huishoudens behoort tot de aandachtgroep. Het aandeel dat in Helmond tot de doelgroep hoort, ligt boven het landelijk gemiddelde. In Helmond wonen er vergeleken totaal Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 2

3 met het landelijk gemiddelde wat minder eenpersoonshuishoudens. Dit kan verklaard worden door de leeftijdsopbouw van de Helmondse bevolking. De huishoudens van 65 jaar en ouder komen relatief minder vaak voor. De kans dat een eenpersoonshuishouden tot de behoort is echter wel hoger dan landelijk gemiddeld, maar zij hebben niet vaker huursubsidie. Voor gezinnen is deze kans vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De kans dat een huishouden van 65 jaar en ouder in Helmond gerekend kan worden tot de is hoger dan landelijk gemiddeld. Zij ontvangen ook vaker huursubsidie. Ook huishoudens tussen de 15 en 24 jaar behoren relatief vaak tot de. Tot 1,5 keer behoort circa 60% van het aantal huishoudens in Helmond (58% = huishoudens) en tot 2x behoort 79% van de huishoudens ( huishoudens). 4. Woningvoorraad Totale voorraad Voor de definiëring van kernvoorraad kunnen verschillende huurprijsgrenzen worden gehanteerd. Meestal wordt aansluiting gezocht bij een van de prijsgrenzen uit het huursubsidiestelsel. Deze prijsgrenzen luiden: Kwaliteitskortingsgrens 331,78 339,08 343,49 348,99 De aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens 474,88 485,33 491,64 499,51 De aftoppingsgrens voor 3- en meer persoonshuishoudens 508,92 520,12 526,89 535,33 Maximale huurgrens huursubsidie 604,72 615,01 621,78 631,73 De partijen (corporaties en gemeente in Helmond) waren in 2005 verdeeld over welke grens gehanteerd zou moeten worden. Dit varieerde van de aftoppingsgrens voor 3- en meerpersoons-huishouden tot en met de maximale huurgrens huursubsidie. Op basis van de woningcartotheek (bron: Gemeente Helmond) kan de woningvoorraad worden gekenschetst. De huurgrenzen worden gebaseerd op de subsidiabele huur. Grijs zijn de aantallen en percentages peildatum en zwart totale woningvoorraad woningen (100%) woningen (100%) koopwoningen (52,2%) (51,5%) huurwoningen (46,9%) (47,5%) onbekend 326 (0.9%) 344 (1%) corporatiebezit** (38,5%) (38,6%) particulier *** (8.3%) (8,9%) < kwaliteitskortingsgrens (9,8%) (10,8%) <aftopping 1-2 pers (25.1%) (26%) < aftopping 3 of meer pers 544 (1,5%) 312 (0,9%) < maximale huurgrens HT 449 (1.2%) 246 (0,7%) boven max. huurgrens HT 141 (0,4%) 77 (0,2%) huurprijs onbekend 214 (0,6%) 11 (0%) ** betreft corporatiebezit van de Helmondse corporaties, *** betreft ook het woningbezit van niet-helmondse corporaties bron: woningcartotheek, gemeente Helmond Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 3

4 Bezit van de corporaties De verschillen in de opbouw van de huurvoorraad (woningen in bezit van de corporaties) tussen 2005 en 2007 zien er als volgt uit: prijspeil prijspeil verschil tot kwaliteitskortingsgrens tot aftoppingsgrens 1-2 pers tot aftoppingsgrens 3 of meer pers tot maximale huurgrens huurtoeslag boven max. huurgrens huurtoeslag onbekend totaal * inschatting O&S huurprijs onbekend o.b.v. bekend verdeeld over de categorieën; ** periode onttrekkingen en nieuwbouw komen niet helemaal overeen met de periode waarop het verschil berekend is. Per corporatie verschilt de opbouw in het bezit iets, maar de verschillen zijn niet groot Wocom in aantal Compaen Volkbelang Woonpartners 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wocom Compaen in % Volkbelang Woonpartners totaal boven max. huurgrens huurtoeslag tot maximale huurgrens huurtoeslag tot aftoppingsgrens 3 of meer pers. tot aftoppingsgrens 1-2 pers. tot kw aliteitskortingsgrens In het huidige beleid van de gemeente Helmond is de aftoppinggrens voor 3 of meer personen als grens gesteld voor de sociale (goedkope/kern-)voorraad. Houden we deze grens aan dan valt 36,4% van alle woningen in Helmond in ieder geval binnen deze grens. Dit is 1,7% minder van de totale voorraad dan twee jaar geleden (november 2005). Daarbij moet wel gezegd worden dat de totale huurvoorraad van de corporaties wat kleiner is geworden wat betekent dat de kernvoorraad is afgenomen met circa woningen. Het aantal woningen met een huur boven de aftoppingsgrens voor 3 of meer personen is 267 woningen toegenomen. Wordt de grens verlaagt naar de aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens dan valt nog steeds vrijwel het gehele bezit van de Helmondse corporaties in de kernvoorraad. Het betreft dan in ieder geval 34,9% van de totale woningvoorraad. Dit is 2,8% minder dan twee jaar geleden. Particuliere huurvoorraad Van de particuliere huurvoorraad is er geen registratie van de huurprijzen beschikbaar. Op basis van het woningmarktonderzoek 2007 (bron: gemeente Helmond) kan wel een inschatting worden gemaakt van de sociale voorraad binnen de particuliere huursector. Dit betreft 62% van de particuliere huurwoningen als van de aftoppingsgrens voor 3 persoonshuishoudens uitgegaan wordt en 53% als we uitgaan van de strengere grens (aftoppingsgrens voor 1 of 2 pers. huishoudens). In eerste instantie lijken dit hoge percentages maar bedacht moet worden dat ook de niet-helmondse corporaties (zoals Vita- Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 4

5 lis) tot de particuliere voorraad worden gerekend. Verder zijn er in Helmond veel kleine particuliere verhuurders, die zich onder andere van de grote(re) onderscheiden door relatief lage huren. Er wordt geschat dat de huur van zo n 550 particuliere huurwoningen boven de huurtoeslaggrens liggen. Naar koopprijs Niet alleen huurwoningen zijn bereikbaar voor de doelgroep, ook een deel van de koopvoorraad is voor deze doelgroep bereikbaar. De grens voor de sociale koop is gesteld op euro (prijspeil ). Op basis van het woningmarktonderzoek wordt geschat dat zo'n 8% van de bestaande koopvoorraad onder deze grens van euro valt. Sloop In de periode zijn er 271 woningen gesloopt. Dit betroffen vrijwel allemaal huurwoningen met een huur onder de aftoppingsgrens voor 1-2 persoonshuishoudens. Overigens waren het vrijwel allemaal woningen met een WOZ-waarde onder de euro. Samengevat De voorraad samengevat ziet er als volgt uit (afgerond op honderdtal): verschil Totale voorraad Sociale voorraad: Huurwoning sociale voorraad (< aftoppingsgrens 3 of meer persoonshh): w.v. huurwoning corporaties: Huurwoning sociale voorraad (< aftoppingsgrens 1 of 2 persoonshh): w.v. huurwoning corporaties: Koopwoning goedkoop (max euro): Overige voorraad: In het huidige convenant tussen gemeente en corporatie is met betrekking tot de omvang van de doelgroep opgenomen, dat er in Helmond huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens zouden moeten staan. Dit is anno 2008 nog steeds het geval. Van de huurwoningen die in Helmond staan hebben er zo n 550 een huur boven de huurtoeslaggrens. De corporaties hebben gezamenlijk woningen, waarvan er 141 woningen een huurprijs hebben boven de huurtoeslag grens. Daarnaast is in het convenant afgesproken dat minimaal 70% van de huurwoningen een huur lager dan de aftoppingsgrens voor 3 of meer personen zou moeten hebben. Dit betreft, gegeven de huidige huurvoorraad woningen. Ook dit wordt op dit moment gerealiseerd: Het betreft woningen, oftewel 85% van de huurvoorraad. 5. Wie woont waar? De is niet per definitie veroordeeld tot de kernvoorraad. Een deel van de woont in een koopwoning of in een duurdere huurwoning. Tegelijkertijd wordt een deel van de kernvoorraad bewoond door mensen die niet gerekend worden tot de. Om een koppeling te kunnen maken tussen huishoudens uit de aandachtgroep en de woningen waar zij wonen zijn we aangewezen op de inwonersenquête. Dit is de enige bron waar kenmerken van het huishouden (leeftijd en samenstelling), inkomen en woning (eigendomsvorm, (huur)prijs) met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook kan uit de bewonersenquête een aantal gegevens afgeleid worden die niet in de registratiebestanden voorkomen, zoals de huurprijs van de particuliere woningvoorraad. Op verschillende manieren kunnen voorraad en huishoudens tegen over elkaar gezet worden. Hieronder is Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 5

6 dat op een aantal manieren gedaan. Daarbij is steeds het verschil tussen het aantal woningen en huishoudens in beeld gebracht. Kijken we als eerste naar het totaal aantal woningen en het aantal zelfstandig wonende huishoudens dan zien we het volgende: Totale woningvoorraad woningen totaal aantal huishoudens huishoudens Totaal aantal onbekend woningen 204 woningen Leegstand per woningen Huishoudens in niet-woningen/ meerdere huishoudens in één woning huishoudens Totaal bewoonde woningen woningen Dit betekent dat er sprake is van een frictieleegstand van zo n 2,8%. Beperken we de woningvoorraad tot dat deel dat gerekend kan worden tot de sociale voorraad (corporatie- en particulier bezit (huur tot huurtoeslaggrens) en koopwoningen) en zetten we daar alle huishoudens die tot de behoren tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur & koop* woningen totaal huishoudens totaal 1,5 keer huishoudens totaal 2x huishoudens verschil * huurprijs maximaal (grens huurtoeslag) en koopprijs maximaal woningen Beperken we de woningvoorraad tot dat deel dat gerekend kan worden tot de kernvoorraad volgens de definitie in Helmond (dit betekent een huur tot aftoppingsgrens 3 of meer personen) en zetten we daar alle huishoudens die tot de behoren tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur* woningen totaal huishoudens totaal 1,5 keer huishoudens totaal 2x huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) en koopprijs maximaal woningen Beperken we de tot dat deel dat in een huurwoning (84%) woont en zetten we daar het aantal woningen dat tot de kernvoorraad gerekend kan worden volgens de definitie in Helmond (dit betekent een huur tot aftoppingsgrens 3 of meer personen) tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur* woningen totaal in een huurwoning huishoudens totaal 1,5 keer in een huurwoning huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) Maken we vervolgens hetzelfde plaatje, maar beperken we de omvang van de sociale voorraad alleen tot de woningen van de Helmondse corporaties dan ziet het plaatje er als volgt uit : Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 6

7 totale sociale woningvoorraad corporaties* woningen totaal huishoudens totaal in een huurwoning huishoudens totaal 1,5 keer in een huurwoning huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) Samenvattend Zetten we de aandachtgroep op basis van de huursubsidiegrenzen en de woningvoorraad naar huurklasse c.q. WOZ-waarde naast elkaar dan levert dit het volgende plaatje op: > euro euro koop + dure huur > 2 x tot 2 x tot euro sociale koop aftoppingsgrens >2 pers. aftoppingsgrens 1-2 pers. tot 1,5 x WOZ* huur-koopprijs * van onderaf is het steeds per categorie eigendom van corporatie, overige huur, koop. 6. Toekomstige ontwikkelingen Doelgroep De ontwikkeling van het aantal huishoudens dat tot de doelgroep gerekend kan worden is lastig te voorspellen. Macro-economische ontwikkelingen spelen daarbij een belangrijke rol. Kijkend naar de afgelopen periode zal het aantal huishoudens dat tot de doelgroep gerekend kan worden wel wat varieren, maar gezien ook de landelijke ontwikkelingen/verwachtingen is er geen reden om aan te nemen dat de doelgroep sterk zal gaan stijgen/dalen. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 7

8 Woningvoorraad Aan de corporaties is gevraagd welke ontwikkelingen zij in de komende periode in hun bezit verwachten. Dit levert voor de periode de volgende plannen op: Volksbelang Wocom Woonpartners Compaen totaal nieuwbouw tot aftopping 2 of minder personen tot aftopping 3 of meer personen tot maximale grens huurtoeslag boven maximale grens huurtoeslag totaal sloop tot aftopping 2 of meer personen totaal Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 8

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ONDERZOEKSRAPPORTAGE THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ten behoeve van de nieuwe woonvisie Gemeente Lelystad Afdeling Advies en Beheer Onderzoek en Statistiek December 2007 Colofon

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Thermometer sociale woningmarkt 2010. Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst.

Thermometer sociale woningmarkt 2010. Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst. ad o t s sm r de ve o d ta cijfers S y en l n e e t i e L F r o t i n Thermometer sociale woningmarkt 2010 Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst. Januari

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in? uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum onderwerp Inschrijving 4 maart 015 Geachte belangstellende voor een, Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult

Nadere informatie

Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage

Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage In opdracht van Opgesteld door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven SRE Milieudienst

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

ONDERZOEK KERNVOORRAAD

ONDERZOEK KERNVOORRAAD ONDERZOEK KERNVOORRAAD 2003-2013 GEMEENTE LELYSTAD AFDELING ADVIESDIENSTEN TEAM ONDERZOEK NOVEMBER 2003 INHOUD SAMENVATTING..3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 AANLEIDING 5 1.2 DOELSTELLING, PROBLEEMSTELLING,

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

De particuliere huursector en zijn bewoners

De particuliere huursector en zijn bewoners Fact sheet juli 2008 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen De particuliere huursector en zijn bewoners woningen binnen de ring voor de jonge, hoogopgeleide Nederlanders Inleiding Huisjesmelkers, torenhoge huurprijzen

Nadere informatie

> Effecten EU-regeling >

> Effecten EU-regeling > > Effecten EU-regeling > EFFECTEN EU-REGELING Effecten EU-regeling Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteur Jacolien Vogelzang maart 2012 > rapport 2012-07 Analyse Explica

Nadere informatie

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude QUICK SCAN WONINGMARKTONDERZOEK GEMEENTE RENSWOUDE Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude Hertogin Johannasingel 34 5345 AJ OSS T 06-45940071 E info@fmconsultants.nl W www.fmconsultants.nl

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Tussen wal en schip Twee deelstudies naar de gevolgen van de 90% norm De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Energiebesparing en huurverhoging: volop kansen Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om bij woningverbetering een huurverhoging te vragen? Het verkrijgen van 70% instemming hoeft

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Monitor Wonen Veldhoven 2009

Monitor Wonen Veldhoven 2009 Monitor Wonen Veldhoven 2009 Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven, Stedelijke Ontwikkeling. Postbus 10101,

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland Woonlastenmonitor over 2013 Vergelijking van de woonlasten van huurders van en alle huurders in Nederland Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WOONLASTEN... 4 2.1 Beïnvloedbare woonlasten- en baten... 4

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De woningmarkt in Raalte 2009 2025

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De woningmarkt in Raalte 2009 2025 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De woningmarkt in Raalte 2009 2025 Woningmarktonderzoek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Op de grens van de huursubsidie. Huurders en de veranderingen rond de maximale huursubsidie

Op de grens van de huursubsidie. Huurders en de veranderingen rond de maximale huursubsidie Op de grens van de huursubsidie Huurders en de veranderingen rond de maximale huursubsidie Op de grens van de huursubsidie Huurders en de veranderingen rond de maximale huursubsidie In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2014 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam.

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam. 1. Persoonsgegevens Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Gegevens aanvrager Familienaam Voorletters Woonadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014

Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014 Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Woningmarkt Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Contact www.rijksoverheid/contact tel.1400 Onderwerp Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling 2 De particuliere huursector

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Woonlasten Onderzoek HV Franeker

Woonlasten Onderzoek HV Franeker Woonlasten Onderzoek HV Franeker Inleiding De Huurdersvereniging Franeker heeft in mei 2015 besloten om een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de stijgende huurprijzen en daaraan verbonden overige

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Woningmarkt en. woonuitgaven

Woningmarkt en. woonuitgaven Woningmarkt en woonuitgaven Woningmarkt en woonuitgaven Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Léon Groenemeijer & Berry Blijie Oktober 2014 r2014-0021bb 14175-WON

Nadere informatie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015

FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 FACTSHEET JONGEREN EN WONEN PURMEREND AUGUSTUS 2015 en Informatiemanagement Inhoud 1 Inleiding 2 Ontwikkeling aantal jongeren in Purmerend 3 Toewijzingen aan starters 4 Woonwensen 5 Vestiging en vertrek

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

1. Inleiding. Voor het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag is een groot aantal parameters van belang.

1. Inleiding. Voor het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag is een groot aantal parameters van belang. > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 213 www.rijksoverheid.nl 1. Inleiding parameters huurtoeslag, liberalisatiegrens en inkomensgrens

Nadere informatie

Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015

Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2015 Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Woningmarkt Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid/contact Contactpersoon T 1400 Onderwerp Parameters

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Sociale koopwoningen in Helmond: een nieuwe start

Sociale koopwoningen in Helmond: een nieuwe start Sociale koopwoningen in Helmond: een nieuwe start Inleiding De sociale koopwoning is een belangrijk onderdeel van het Helmondse nieuwbouwprogramma. Met deze woning wordt enerzijds getracht huisvesting

Nadere informatie

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie