Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008"

Transcriptie

1 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties is een definitie van de kernvoorraad opgenomen en is de omvang van de kernvoorraad bepaald op woningen. Voorts is afgesproken dat de corporaties iedere twee jaar de omvang en de benodigde kwaliteiten van de kernvoorraad inventariseren. Bovendien is afgesproken dat partijen gezamenlijk iedere twee jaar de gewenste omvang van de kernvoorraad in relatie tot de gewenste omvang van de doelgroepen van beleid vaststellen. In juli 2006 is voor de eerste maal in beeld gebracht hoe de kernvoorraad en de doelgroep zich verhouden. Anno 2008 dienen de cijfers, conform het convenant, wederom geactualiseerd te worden om een vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van de omvang van de kernvoorraad en de omvang van de doelgroep. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de laatste drie jaar in beeld gebracht. 2. Conclusies De doelgroep is tussen 2002 en 2005 toegenomen. De inschatting ten aanzien van 2008 is dat de omvang van de doelgroep ten opzichte van 2005 kleiner is maar met huishoudens nog boven het niveau van 2002 ligt. In de afgelopen 2 jaar is de sociale voorraad in Helmond met 400 woningen teruggelopen. Het aantal woningen dat tot de kernvoorraad (huur tot de aftoppingsgrens huurtoeslag) gerekend kan worden is iets teruggelopen. Dit kan met name worden toegeschreven aan de particuliere verhuurders. Bij de vier Helmondse corporaties is het aantal woningen dat tot de kernvoorraad gerekend kan worden met 48 teruggelopen. De afspraken die in het huidige convenant tussen gemeente en corporaties gemaakt zijn ten aanzien van de omvang van de huur/kernvoorraad worden gerealiseerd. Al met al geven de bovenstaande bevindingen geen aanleiding om de afspraken tussen Gemeente Helmond en de corporaties met betrekking tot het huurprijsbeleid aan te passen. 3. Doelgroep Landelijk wordt de doelgroep in dit kader gedefinieerd aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. In 2005 is er voor gekozen om niet alleen naar de doelgroep te kijken maar ook naar de grenzen 1,5x inkomen doelgroep en 2x inkomen doelgroep. De inkomensgrens huurtoeslag is afhankelijk van leeftijd en huishoudensamenstelling. Dit betekent dat de volgende groepen afhankelijk van het bruto-inkomen en samenstelling worden onderscheiden (prijspeil 2008): Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 1

2 Grenzen huurtoeslag 1,5x 2x alleenstaand jonger dan 65 jaar jaar of ouder meerper- jonger dan soons- huishouden 65 jaar of ouder jaar Op basis van het Regionaal InkomensOnderzoek (RIO bron CBS) kunnen we voor de situatie 2002 t/m 2005 de (ontwikkeling in de) omvang van de doelgroep halen betreffen nog voorlopige cijfers. Tussen 2002 en 2005 zien we zowel landelijk als in Helmond een toename van de doelgroep. Alleen in de periode was er sprake van stabilisatie. Voor Helmond neemt het aantal toe van naar huishoudens. Helmond Nederland totaal Totaal aantal ontwikkeling doelgroep doelgroep ,22% Helmond ,33% ,31% ,92% ,03% ,58% De aantallen 2005 hebben we vertaald in aantallen naar de situatie Of er in 2008 meer of minder mensen tot de behoren is (ook op landelijk niveau) onbekend. Vandaar dat we hebben gekeken hoe het aantal huursubsidietoekenningen zich heeft ontwikkeld (tussen ). De toename in het aantal toekenningen is gebruikt om de ontwikkeling van het aantal huishoudens dat tot de doelgroep behoort te schatten. Voor de andere groepen is de omvang relatief gelijk gebleven. We gaan er vanuit dat in 2008 de omvang van de doelgroep ( huishoudens) wel iets hoger ligt dan in 2002, maar niet zo hoog als de piek in Dit aantal is in lijn met de bevindingen uit het SRE regionale woningmarktonderzoek dat in het najaar van 2007 in Helmond is uitgevoerd. en geen eenpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens 1-1,5 x 1,5-2 x 1-1,5 x 1,5-2 x >2x jaar jaar jaar jaar en ouder totaal Doorrekening naar peildatum: Bron: RIO 2005, GBA Helmond bewerkingen O&S; afronding Helmond 100-tal; Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien (incl. inwonend en in niet-woningen zoals bedrijfswoningen of woonwagens). Bijna eenderde van de Helmondse huishoudens behoort tot de aandachtgroep. Het aandeel dat in Helmond tot de doelgroep hoort, ligt boven het landelijk gemiddelde. In Helmond wonen er vergeleken totaal Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 2

3 met het landelijk gemiddelde wat minder eenpersoonshuishoudens. Dit kan verklaard worden door de leeftijdsopbouw van de Helmondse bevolking. De huishoudens van 65 jaar en ouder komen relatief minder vaak voor. De kans dat een eenpersoonshuishouden tot de behoort is echter wel hoger dan landelijk gemiddeld, maar zij hebben niet vaker huursubsidie. Voor gezinnen is deze kans vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De kans dat een huishouden van 65 jaar en ouder in Helmond gerekend kan worden tot de is hoger dan landelijk gemiddeld. Zij ontvangen ook vaker huursubsidie. Ook huishoudens tussen de 15 en 24 jaar behoren relatief vaak tot de. Tot 1,5 keer behoort circa 60% van het aantal huishoudens in Helmond (58% = huishoudens) en tot 2x behoort 79% van de huishoudens ( huishoudens). 4. Woningvoorraad Totale voorraad Voor de definiëring van kernvoorraad kunnen verschillende huurprijsgrenzen worden gehanteerd. Meestal wordt aansluiting gezocht bij een van de prijsgrenzen uit het huursubsidiestelsel. Deze prijsgrenzen luiden: Kwaliteitskortingsgrens 331,78 339,08 343,49 348,99 De aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens 474,88 485,33 491,64 499,51 De aftoppingsgrens voor 3- en meer persoonshuishoudens 508,92 520,12 526,89 535,33 Maximale huurgrens huursubsidie 604,72 615,01 621,78 631,73 De partijen (corporaties en gemeente in Helmond) waren in 2005 verdeeld over welke grens gehanteerd zou moeten worden. Dit varieerde van de aftoppingsgrens voor 3- en meerpersoons-huishouden tot en met de maximale huurgrens huursubsidie. Op basis van de woningcartotheek (bron: Gemeente Helmond) kan de woningvoorraad worden gekenschetst. De huurgrenzen worden gebaseerd op de subsidiabele huur. Grijs zijn de aantallen en percentages peildatum en zwart totale woningvoorraad woningen (100%) woningen (100%) koopwoningen (52,2%) (51,5%) huurwoningen (46,9%) (47,5%) onbekend 326 (0.9%) 344 (1%) corporatiebezit** (38,5%) (38,6%) particulier *** (8.3%) (8,9%) < kwaliteitskortingsgrens (9,8%) (10,8%) <aftopping 1-2 pers (25.1%) (26%) < aftopping 3 of meer pers 544 (1,5%) 312 (0,9%) < maximale huurgrens HT 449 (1.2%) 246 (0,7%) boven max. huurgrens HT 141 (0,4%) 77 (0,2%) huurprijs onbekend 214 (0,6%) 11 (0%) ** betreft corporatiebezit van de Helmondse corporaties, *** betreft ook het woningbezit van niet-helmondse corporaties bron: woningcartotheek, gemeente Helmond Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 3

4 Bezit van de corporaties De verschillen in de opbouw van de huurvoorraad (woningen in bezit van de corporaties) tussen 2005 en 2007 zien er als volgt uit: prijspeil prijspeil verschil tot kwaliteitskortingsgrens tot aftoppingsgrens 1-2 pers tot aftoppingsgrens 3 of meer pers tot maximale huurgrens huurtoeslag boven max. huurgrens huurtoeslag onbekend totaal * inschatting O&S huurprijs onbekend o.b.v. bekend verdeeld over de categorieën; ** periode onttrekkingen en nieuwbouw komen niet helemaal overeen met de periode waarop het verschil berekend is. Per corporatie verschilt de opbouw in het bezit iets, maar de verschillen zijn niet groot Wocom in aantal Compaen Volkbelang Woonpartners 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wocom Compaen in % Volkbelang Woonpartners totaal boven max. huurgrens huurtoeslag tot maximale huurgrens huurtoeslag tot aftoppingsgrens 3 of meer pers. tot aftoppingsgrens 1-2 pers. tot kw aliteitskortingsgrens In het huidige beleid van de gemeente Helmond is de aftoppinggrens voor 3 of meer personen als grens gesteld voor de sociale (goedkope/kern-)voorraad. Houden we deze grens aan dan valt 36,4% van alle woningen in Helmond in ieder geval binnen deze grens. Dit is 1,7% minder van de totale voorraad dan twee jaar geleden (november 2005). Daarbij moet wel gezegd worden dat de totale huurvoorraad van de corporaties wat kleiner is geworden wat betekent dat de kernvoorraad is afgenomen met circa woningen. Het aantal woningen met een huur boven de aftoppingsgrens voor 3 of meer personen is 267 woningen toegenomen. Wordt de grens verlaagt naar de aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens dan valt nog steeds vrijwel het gehele bezit van de Helmondse corporaties in de kernvoorraad. Het betreft dan in ieder geval 34,9% van de totale woningvoorraad. Dit is 2,8% minder dan twee jaar geleden. Particuliere huurvoorraad Van de particuliere huurvoorraad is er geen registratie van de huurprijzen beschikbaar. Op basis van het woningmarktonderzoek 2007 (bron: gemeente Helmond) kan wel een inschatting worden gemaakt van de sociale voorraad binnen de particuliere huursector. Dit betreft 62% van de particuliere huurwoningen als van de aftoppingsgrens voor 3 persoonshuishoudens uitgegaan wordt en 53% als we uitgaan van de strengere grens (aftoppingsgrens voor 1 of 2 pers. huishoudens). In eerste instantie lijken dit hoge percentages maar bedacht moet worden dat ook de niet-helmondse corporaties (zoals Vita- Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 4

5 lis) tot de particuliere voorraad worden gerekend. Verder zijn er in Helmond veel kleine particuliere verhuurders, die zich onder andere van de grote(re) onderscheiden door relatief lage huren. Er wordt geschat dat de huur van zo n 550 particuliere huurwoningen boven de huurtoeslaggrens liggen. Naar koopprijs Niet alleen huurwoningen zijn bereikbaar voor de doelgroep, ook een deel van de koopvoorraad is voor deze doelgroep bereikbaar. De grens voor de sociale koop is gesteld op euro (prijspeil ). Op basis van het woningmarktonderzoek wordt geschat dat zo'n 8% van de bestaande koopvoorraad onder deze grens van euro valt. Sloop In de periode zijn er 271 woningen gesloopt. Dit betroffen vrijwel allemaal huurwoningen met een huur onder de aftoppingsgrens voor 1-2 persoonshuishoudens. Overigens waren het vrijwel allemaal woningen met een WOZ-waarde onder de euro. Samengevat De voorraad samengevat ziet er als volgt uit (afgerond op honderdtal): verschil Totale voorraad Sociale voorraad: Huurwoning sociale voorraad (< aftoppingsgrens 3 of meer persoonshh): w.v. huurwoning corporaties: Huurwoning sociale voorraad (< aftoppingsgrens 1 of 2 persoonshh): w.v. huurwoning corporaties: Koopwoning goedkoop (max euro): Overige voorraad: In het huidige convenant tussen gemeente en corporatie is met betrekking tot de omvang van de doelgroep opgenomen, dat er in Helmond huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens zouden moeten staan. Dit is anno 2008 nog steeds het geval. Van de huurwoningen die in Helmond staan hebben er zo n 550 een huur boven de huurtoeslaggrens. De corporaties hebben gezamenlijk woningen, waarvan er 141 woningen een huurprijs hebben boven de huurtoeslag grens. Daarnaast is in het convenant afgesproken dat minimaal 70% van de huurwoningen een huur lager dan de aftoppingsgrens voor 3 of meer personen zou moeten hebben. Dit betreft, gegeven de huidige huurvoorraad woningen. Ook dit wordt op dit moment gerealiseerd: Het betreft woningen, oftewel 85% van de huurvoorraad. 5. Wie woont waar? De is niet per definitie veroordeeld tot de kernvoorraad. Een deel van de woont in een koopwoning of in een duurdere huurwoning. Tegelijkertijd wordt een deel van de kernvoorraad bewoond door mensen die niet gerekend worden tot de. Om een koppeling te kunnen maken tussen huishoudens uit de aandachtgroep en de woningen waar zij wonen zijn we aangewezen op de inwonersenquête. Dit is de enige bron waar kenmerken van het huishouden (leeftijd en samenstelling), inkomen en woning (eigendomsvorm, (huur)prijs) met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook kan uit de bewonersenquête een aantal gegevens afgeleid worden die niet in de registratiebestanden voorkomen, zoals de huurprijs van de particuliere woningvoorraad. Op verschillende manieren kunnen voorraad en huishoudens tegen over elkaar gezet worden. Hieronder is Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 5

6 dat op een aantal manieren gedaan. Daarbij is steeds het verschil tussen het aantal woningen en huishoudens in beeld gebracht. Kijken we als eerste naar het totaal aantal woningen en het aantal zelfstandig wonende huishoudens dan zien we het volgende: Totale woningvoorraad woningen totaal aantal huishoudens huishoudens Totaal aantal onbekend woningen 204 woningen Leegstand per woningen Huishoudens in niet-woningen/ meerdere huishoudens in één woning huishoudens Totaal bewoonde woningen woningen Dit betekent dat er sprake is van een frictieleegstand van zo n 2,8%. Beperken we de woningvoorraad tot dat deel dat gerekend kan worden tot de sociale voorraad (corporatie- en particulier bezit (huur tot huurtoeslaggrens) en koopwoningen) en zetten we daar alle huishoudens die tot de behoren tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur & koop* woningen totaal huishoudens totaal 1,5 keer huishoudens totaal 2x huishoudens verschil * huurprijs maximaal (grens huurtoeslag) en koopprijs maximaal woningen Beperken we de woningvoorraad tot dat deel dat gerekend kan worden tot de kernvoorraad volgens de definitie in Helmond (dit betekent een huur tot aftoppingsgrens 3 of meer personen) en zetten we daar alle huishoudens die tot de behoren tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur* woningen totaal huishoudens totaal 1,5 keer huishoudens totaal 2x huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) en koopprijs maximaal woningen Beperken we de tot dat deel dat in een huurwoning (84%) woont en zetten we daar het aantal woningen dat tot de kernvoorraad gerekend kan worden volgens de definitie in Helmond (dit betekent een huur tot aftoppingsgrens 3 of meer personen) tegen over dan laat dit het volgende plaatje zien: totale sociale woningvoorraad huur* woningen totaal in een huurwoning huishoudens totaal 1,5 keer in een huurwoning huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) Maken we vervolgens hetzelfde plaatje, maar beperken we de omvang van de sociale voorraad alleen tot de woningen van de Helmondse corporaties dan ziet het plaatje er als volgt uit : Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 6

7 totale sociale woningvoorraad corporaties* woningen totaal huishoudens totaal in een huurwoning huishoudens totaal 1,5 keer in een huurwoning huishoudens verschil * huurprijs maximaal 526,89 (aftoppinggrens 3 of meer personen) Samenvattend Zetten we de aandachtgroep op basis van de huursubsidiegrenzen en de woningvoorraad naar huurklasse c.q. WOZ-waarde naast elkaar dan levert dit het volgende plaatje op: > euro euro koop + dure huur > 2 x tot 2 x tot euro sociale koop aftoppingsgrens >2 pers. aftoppingsgrens 1-2 pers. tot 1,5 x WOZ* huur-koopprijs * van onderaf is het steeds per categorie eigendom van corporatie, overige huur, koop. 6. Toekomstige ontwikkelingen Doelgroep De ontwikkeling van het aantal huishoudens dat tot de doelgroep gerekend kan worden is lastig te voorspellen. Macro-economische ontwikkelingen spelen daarbij een belangrijke rol. Kijkend naar de afgelopen periode zal het aantal huishoudens dat tot de doelgroep gerekend kan worden wel wat varieren, maar gezien ook de landelijke ontwikkelingen/verwachtingen is er geen reden om aan te nemen dat de doelgroep sterk zal gaan stijgen/dalen. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 7

8 Woningvoorraad Aan de corporaties is gevraagd welke ontwikkelingen zij in de komende periode in hun bezit verwachten. Dit levert voor de periode de volgende plannen op: Volksbelang Wocom Woonpartners Compaen totaal nieuwbouw tot aftopping 2 of minder personen tot aftopping 3 of meer personen tot maximale grens huurtoeslag boven maximale grens huurtoeslag totaal sloop tot aftopping 2 of meer personen totaal Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek kernvoorraad juli 2008: 8

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting RIS091044_26-11-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017

THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ONDERZOEKSRAPPORTAGE THERMOMETER AANDACHTSGROEP EN KERNVOORRAAD 2007-2017 ten behoeve van de nieuwe woonvisie Gemeente Lelystad Afdeling Advies en Beheer Onderzoek en Statistiek December 2007 Colofon

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Groot, klein of...anders. 1. Inleiding In dit signalement worden de 17 woningcorporaties die in Zuidoost-Brabant actief zijn, met elkaar vergeleken. Hiervoor is gebruik

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Notitie Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Methodiek, aannamen en berekening DSO/PSO/WVB 11 juni 2013 Samenvatting Achtergrond Gemeente en corporaties zijn in de prestatieafspraken 2010-215

Nadere informatie

BESLUITEN. 1. De Raad voor te stellen het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening vast te stellen.

BESLUITEN. 1. De Raad voor te stellen het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening vast te stellen. Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Huisvestingsverordening inzake circulaire MG 2000-23 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0560/15

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: L.S., Hierbij wil ik u vragen onderstaande vraag ingevolge artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad voor te leggen aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Wim Cornelis. Groet

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering methode Eigendomsbepaling. F. Faqiri

Kwaliteitsverbetering methode Eigendomsbepaling. F. Faqiri Kwaliteitsverbetering methode Eigendomsbepaling F. Faqiri Inhoud Statistiek eigendom Aanleiding/Doel Huidige methode Nieuwe methode Bewoonde woningen Onbewoonde woningen Eigenaar onbekend Verschillen;

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage

Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011 Achtergrondrapportage In opdracht van Opgesteld door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven SRE Milieudienst

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2013 Eerste resultaten December 2013 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam Samenvatting De vrije sector huurmarkt staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. De gemeente

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in? uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum onderwerp Inschrijving 4 maart 015 Geachte belangstellende voor een, Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer sociale woningmarkt 2010. Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst.

Thermometer sociale woningmarkt 2010. Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst. ad o t s sm r de ve o d ta cijfers S y en l n e e t i e L F r o t i n Thermometer sociale woningmarkt 2010 Een onderzoek naar de kernvoorraad, de aandachtsgroep en vier scenario s voor de toekomst. Januari

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Wonen in Schildersbuurt

Wonen in Schildersbuurt Woningvoorraad Wonen in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2016 252.508 woningen. Wijk: 29 Schildersbuurt

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014. achtergrondrapportage

Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014. achtergrondrapportage Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 achtergrondrapportage Colofon Titel: Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 Achtergrondrapportage Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Simon Wessels Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Bevriezing en ontdooiing. Huurders en de veranderingen rond de maximale huurgrens huursubsidie

Bevriezing en ontdooiing. Huurders en de veranderingen rond de maximale huurgrens huursubsidie Bevriezing en ontdooiing Huurders en de veranderingen rond de maximale huurgrens huursubsidie Bevriezing en ontdooiing Huurders en de veranderingen rond de maximale huurgrens huursubsidie Gooitske Marsman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt

Wonen in Amsterdam 2015 Eerste resultaten woningmarkt Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam Eerste resultaten woningmarkt Maart 2016 Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam staat de verhouding tussen de woningmarktsegmenten

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van 1-1-2011 Ontwikkeling bevolking rij 20 Ontwikkeling bevolking - natuurlijke ontwikkeling en migratirij 40 Kenmerken migratie rij

Nadere informatie

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude QUICK SCAN WONINGMARKTONDERZOEK GEMEENTE RENSWOUDE Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude Hertogin Johannasingel 34 5345 AJ OSS T 06-45940071 E info@fmconsultants.nl W www.fmconsultants.nl

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a.

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a. -2012 Woningmarktmonitor -2012 Regio Waalboss c.a. O&S s-hertogenbosch november 2012 Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor -2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK KERNVOORRAAD

ONDERZOEK KERNVOORRAAD ONDERZOEK KERNVOORRAAD 2003-2013 GEMEENTE LELYSTAD AFDELING ADVIESDIENSTEN TEAM ONDERZOEK NOVEMBER 2003 INHOUD SAMENVATTING..3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 AANLEIDING 5 1.2 DOELSTELLING, PROBLEEMSTELLING,

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 28 augustus 2014 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Huurverhoging 2017 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2017 Adviesaanvraag Huurverhoging 2017 Adviesaanvraag Amsterdam 08 februari 2017 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Dit voorstel

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie