Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012

2 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aha! marktonderzoek en marketingadvies te Groningen. De gegevens uit dit rapport zijn uitsluitend bestemd voor kennisneming door werknemers en beroepsmatige adviseurs van de rechthebbende opdrachtgevers van Aha! marktonderzoek en marketingadvies. Bij eventuele publicatie van de onderzoeksresultaten, -opzet of een deel daarvan in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is toestemming nodig van Aha! marktonderzoek en marketingadvies, alsmede van de in dit rapport vermelde opdrachtgever.

3 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Klanttevredenheid als samengestelde variabele 10 Hoofdstuk 3 Contacten met gemeente 13 Hoofdstuk 4 Hulp bij huishouden 18 Hoofdstuk 5 Wmo voorzieningen 23 Hoofdstuk 6 Wmo adviesraad 28!!! 1

4 Samenvatting Dit schriftelijke onderzoek heeft geresulteerd in een goede respons van 38%. Deze respons is een indicatie van de betrokkenheid van de ondervraagden met de Wmo en de partijen gemeente en toeleverende organisaties die bij de uitvoering van de Wmo betrokken zijn in het bijzonder. De gemeente Bedum wordt voor de uitvoering van de Wmo in hun situatie door de Wmo cliënten beoordeeld met een ruime voldoende. Het algehele gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven, komt uit op een 7,2. De gemeente presteert op deelaspecten wel voldoende tot ruim voldoende maar de prestatie is veelal onder het overall oordeel van de respondenten over allen die bij de uitvoering van de Wmo betrokken ligt. Een belangrijke kanttekening is dat tweederde van de aspecten ook benedengemiddeld belangrijk worden gevonden en daarom niet direct voor verbetering in aanmerking komen. Drie aspecten zijn bovengemiddeld van belang. De tijd die voor cliënten wordt genomen voor de aanvraag en de wijze van behandelen door de medewerkers van de gemeente scoort bovengemiddeld en zijn daarmee sterke punten van de gemeentelijke dienstverlening. De mate van aandacht voor deze aspecten dient de gemeente te handhaven. De deskundigheid van de medewerkers is eveneens bovengemiddeld van belang en scoort gemiddeld. De andere aspecten scoren gemiddeld of lager dan de gemiddelde prestatiescore maar zijn niet bovengemiddeld van belang. Daardoor kwalificeert zich geen van deze aspecten als zwak punt. Als cliënten door de gemeente over de Wmo geïnformeerd willen worden, hebben zij een voorkeur voor de persoonlijke manier en dan het liefst bij hen thuis. De minste voorkeur hebben via de telefoon of via de gemeentelijke website. 2

5 9 van de 16 aspecten met betrekking tot de hulp bij huishouden zijn bovengemiddeld van belang. Bovengemiddeld scorend en daarmee sterke punten zijn de mate waarin de hulp bijdraagt aan het zelfstandig kunnen zijn, de hoeveel ontvangen hulp, de mate waarin het aantal uren overeenkomt met de afgesproken uren, de mate waarin er weinig wisselingen van medewerkers zijn en de kennis en vaardigheden van de thuiszorghulpen. Om de mate van tevredenheid van Wmo cliënten over de hulp bij het huishouden op hetzelfde peil te houden, dienen de inspanningen met betrekking tot deze aspecten te worden gecontinueerd. Zwakke punten en mogelijke verbeterpunten, zijn de snelheid waarmee men de beslissing van de gemeente (de beschikking) op de aanvraag krijgt en de wachttijd tussen het bericht dat de aanvraag is toegekend en de eerste keer dat men de hulp thuis ontvangt en de vervanging bij ziekte of verlof van de vaste hulpverlener. Indien deze aspecten worden verbeterd, zal de tevredenheid van Wmo cliënten toenemen. Bij de woonvoorzieningen scoren de meeste aspecten wel een voldoende maar liggen de scores wel onder een ruime voldoende. De scores zijn daarmee benedengemiddeld. Omdat geen van de aspecten bovengemiddeld van belang is, vallen er echter geen zwakke punten te benoemen. Er zijn daardoor geen aspecten aan te wijzen die door verbetering de tevredenheid van Wmo cliënten substantieel doen toenemen. De vervoersvoorzieningen scoren veelal gemiddeld of bovengemiddeld op alle bovengemiddeld belangrijke aspecten. Sterke punten zijn de snelheid waarmee de beschikking is gekregen, de wachttijd tussen beschikking en het krijgen van de voorziening en de mate waarin de vervoersvoorziening helpt bij belemmeringen. Het advies is het niveau van dienstverlening op deze aspecten hand te haven. Er zijn geen zwakke punten. 3

6 Ook bij de rolstoelvoorzieningen zijn bijna alle aspecten belangrijk. De service van het bedrijf dat de rolstoelvoorziening heeft geleverd, scoort bovengemiddeld en is een sterk punt. De snelheid waarmee de beschikking is verkregen en de wachttijd tussen beschikking en het moment dat de rolstoelvoorziening is verkregen zijn eveneens bovengemiddeld van belang. Hoewel deze aspecten een voldoende scoren, zijn de scores lager dan het totaaloordeel. Deze aspecten zijn mogelijk te verbeteren, bijvoorbeeld door de verwachtingen van Wmo cliënten te beïnvloeden. Daarmee kan de overall tevredenheid van Wmo cliënten toenemen. 4 op de 10 Wmo cliënten heeft wel eens van de Wmo adviesraad gehoord en de meeste Wmo cliënten die van de Wmo adviesraad weten, zijn tevreden over de informatie over de activiteiten van de adviesraad en over hoe de adviesraad opkomt voor hun belang. Echter, er is ook een substantiële groep die wel van de Wmo adviesraad weet, maar geen beeld heeft van de informatie over hun activiteiten en de mate waarin de Wmo adviesraad opkomt voor hun belang.!!! 4

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging en voorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen) aan de burgers in hun gemeente. De gemeente Bedum heeft Aha! marktonderzoek en marketingadvies een tevredenheidsonderzoek onder Wmo cliënten die huishoudelijke hulp of een voorziening ontvangen, laten verrichten. In dit rapport wordt van dit onderzoek verslag gedaan. 1.2 Doelstelling onderzoek De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de tevredenheid van Wmo cliënten over de gemeentelijke dienstverlening rondom de aanvraag, de indicering en het toekennen. Daarnaast dient inzicht te worden verkregen in de tevredenheid over de huishoudelijke hulp of voorziening. Het onderzoek moet een goed en representatief beeld van de mening van de Wmo cliënten geven. 1.3 Onderzoekmethodiek Het onderzoek schriftelijk uitgevoerd. De vragenlijst is in overleg met de gemeente opgesteld. De vragenlijsten zijn verstuurd op 29 mei De ingevulde vragenlijsten konden kosteloos geretourneerd worden naar het antwoordnummer van Aha! m&m. De responstermijn bedroeg drie weken. 5

8 Toen in de tweede week bleek dat de respons wat achterbleef, is een herinneringsbrief uitgestuurd. Deze brief heeft substantieel meer respons opgeleverd. Uiteindelijk zijn van de 240 verstuurde vragenlijsten er 91 op tijd en geretourneerd en verwerkt. Dit brengt de respons op 38%. Dit is een goede respons voor een schriftelijk onderzoek. 1.4 Profiel respondenten Aan de respondenten is een aantal achtergrondgegevens gevraagd. 31% heeft een leeftijd van jonger dan 65 jaar, 41% een leeftijd tussen 65 en 80 jaar en 29% is ouder dan 80 jaar. In grafiek 1 is dit weergegeven. Grafiek 1. Leeftijd Basis: Alle respondenten, n=91 < 65 jaar 31% jaar 41% > 80 jaar 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 6

9 Van de respondenten is 31% een man en 69% een vrouw. Overigens heeft 22% van de respondenten zich laten helpen door iemand bij het invullen van de vragenlijst. Waar de respondenten wonen, is in grafiek 2 weergegeven. De meeste respondenten wonen in Bedum. Grafiek 2. Woonplaats Basis: Alle respondenten, n=91 Bedum 92% Onderdendam 1% Zuidwolde 5% Anders 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 68% van de respondenten heeft een bezoek van een gemeentelijke adviseur aan huis gehad en 28% heeft dat niet gehad. 4% heeft deze vraag niet beantwoord. Er is gevraagd wanneer men voor het eerst Wmo ondersteuning heeft gekregen. Dit staat in grafiek 3 op de volgende bladzijde. 7

10 Grafiek 3. Voor het eerst Wmo ondersteuning Basis: Alle respondenten, n=91 < % % % % % % % % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De respondenten is geholpen een aantal zorgsoorten voorgelegd. In grafiek 4 op de volgende bladzijde staat welke zorgsoorten naar de mening van de respondenten bij de gemeente aan te vragen zijn en welke niet. De gespikkelde staven horen bij de soorten die wel bij de gemeente zijn aan te vragen en de niet gespikkelde horen bij soorten die dat niet zijn. Vooral van vervoer en van hulp bij het huishouden weet men dat men hiervoor bij de gemeente terecht kan. Rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen worden minder vaak als aan te vragen aangemerkt. Persoonlijke verzorging wordt door een derde van de respondenten als aan te vragen gekenmerkt, wat niet juist is. De drie andere zorgsoorten worden minder vaak als aan te vragen bij de gemeente aangemerkt. 8

11 Grafiek 4. Aan te vragen bij de gemeente Basis: Alle respondenten, n=91 Vervoer 74% Hulp bij het huishouden 71% Rolstoel 59% Woningaanpassing 51% Persoonlijke verzorging 33% Verpleging 19% Verblijf in een verzorgingshuis 16% Leren zorgen voor eigen huishouden 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % 1.5 Opbouw rapport Dit rapport is als volgt opgebouwd. Het model dat in dit onderzoek is gebruikt om de tevredenheid van de Wmo cliënten te meten, komt in hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt de tevredenheid over de contacten met de gemeente besproken. Hoofdstuk 4 behandelt de waardering voor de hulp bij huishouden. De tevredenheid over de Wmo voorzieningen wordt in hoofdstuk 5 besproken. De bekendheid met de Wmo adviesraad komt in hoofdstuk 6 aan de orde.!!! 9

12 Hoofdstuk 2 Klanttevredenheid als samengestelde variabele 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het model besproken waarmee de klanttevredenheid in kaart is gebracht. 2.2 Klanttevredenheidsmatrix Een veel gebruikt model om klanttevredenheid te verklaren is dat klanttevredenheid de resultante is van het belang dat Wmo cliënten hechten aan de verschillende aspecten van de dienstverlening enerzijds en de door de Wmo cliënten gepercipieerde prestatie op de dienstverleningsaspecten door de gemeente/instelling anderzijds. Wmo cliënten zijn tevreden als het belang dat gehecht wordt aan aspecten van dienstverlening wordt waargemaakt of overtroffen. En Wmo cliënten zijn ontevreden als minder wordt gepresteerd dan het belang dat de Wmo cliënten er aan hechten. Dit wordt duidelijk in de volgende matrix: Matrix klanttevredenheid Hoog Prestatie Laag Laag Belang Hoog 10

13 Door eveneens het belang van dienstverleningsaspecten in kaart te brengen, kan effectiever gestuurd worden. De volgende matrix maakt dit inzichtelijk: Matrix maatregelen Hoog Onderzoek mogelijke besparingen Bewaak sterke punten Prestatie Laag Geen verdere aandacht Laag Belang Verminder zwakke punten Hoog Sterke, belangrijke dienstverleningsaspecten De aspecten die voor de Wmo cliënt van het meeste belang zijn, en die door de gemeente/zorginstelling goed worden uitgevoerd, moeten worden gehandhaafd. Aangezien het juist deze punten zijn waardoor succes is gekregen, is het risico van zelfgenoegzaamheid aanwezig. Sterke, onbelangrijke dienstverleningsaspecten Aan deze aspecten kan vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt teveel aandacht worden besteed. Voorzichtigheid bij het verminderen van inspanning is geboden omdat aspecten die als vanzelfsprekend worden beschouwd door Wmo cliënten al snel onbelangrijk worden gevonden. Zwakke, belangrijke dienstverleningsaspecten De meeste aandacht dient naar deze aspecten uit te gaan. De gepercipieerde kwaliteit van dienstverlening kan hierdoor belangrijk toenemen. 11

14 Zwakke, onbelangrijke dienstverleningsaspecten Indien met enkele simpele ingrepen deze aspecten zijn te verbeteren, kan dat beter niet achterwege worden gelaten. Echter, ingrijpende maatregelen kosten meer dan ze ooit opbrengen. In dit onderzoek is volgens het hier besproken model de tevredenheid van Wmo cliënten over de gemeentelijke dienstverlening en de dienstverlening door de toeleverende organisaties gemeten.!!! 12

15 Hoofdstuk 3 Contacten met gemeente 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de tevredenheid van de respondenten over de contacten met de gemeente besproken. 3.2 Waardering aspecten Er is een aantal aspecten met betrekking tot de contacten met de gemeente voorgelegd aan de respondenten. Bij ieder aspect hebben de respondenten aangegeven hoe belangrijk zij het aspect vinden. De antwoordschaal die daarbij is gebruikt, loopt van een 1 voor niet belangrijk tot een 4 voor heel belangrijk. Ook hebben de respondenten voor ieder aspect door middel van een rapportcijfer tussen 1 en 10 aangegeven hoe zij vinden dat de gemeente op het aspect presteert. De uitkomsten staan in grafiek 5 op de volgende pagina. Voor ieder individueel aspect wordt hier weergegeven de gemiddelde belangscore en de gemiddelde prestatiescore. Gemiddeld scoort geen van de aspecten op belang lager dan enigszins belangrijk. De antwoordschaal begint daarom met enigszins belangrijk. Door middel van twee lijnen zijn de grenswaarden aangegeven. Voor het belang is dat het rekenkundige gemiddelde van alle belangscores die door de respondenten zijn gegeven, een 3,3. Als aan een aspect een hogere belangscore wordt toegekend dan dat rekenkundig gemiddelde, kan dat aspect als bovengemiddeld belangrijk worden beschouwd. Andersom geldt dat als een aspect een lagere waarde wordt toegekend, dat aspect als minder belangrijk kan worden beschouwd. Voor de prestatiescore is het rekenkundige gemiddelde van alle rapportcijfers die door de respondenten zijn gegeven een 7,2. Aspecten die hierboven uitkomen qua rapportcijfer presteren dus bovengemiddeld en aspecten die hier onder uitkomen presteren benedengemiddeld. 13

16 Grafiek 5. Waardering contacten gemeente 8,5 Rapportcijfer 8 7,5 Oordeel prestatie 7 6,5 6 5,5 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Wijze van behandelen door gemeente medewerkers Deskundigheid gemeente medewerkers Tijd die voor mij genomen werd Informatie over afhandeling aanvraag Huisbezoeken indicatiestelling Telefonische bereikbaarheid gemeente Parkeergelegenheid gemeentehuis Afstand tussen woning en gemeentehuis De openingstijden van het gemeentehuis Keuzemogelijkheid aanbieders hulp bij huishouden Informatie aanbieders hulp bij huishouden Keuzemogelijkheid aanbieders voorzieningen Informatie aanbieders voorzieningen Uit grafiek 5 valt af te leiden dat de meeste aspecten belangrijk zijn maar wel minder belangrijk dan gemiddeld, vier uitgezonderd. Ook scoort het merendeel van de aspecten een (ruime) voldoende, echter op de helft van de aspecten wordt lager gescoord dan gemiddeld. Het verbeteren van de minder belangrijke aspecten zal niet leiden tot een grote verbetering van de tevredenheid bij Wmo cliënten. De informatie over de afhandeling van de aanvraag is gemiddeld van belang. Drie aspecten zijn bovengemiddeld van belang. Voor de tijd die wordt genomen bij de aanvraag en de wijze van behandelen door de gemeentemedewerkers, die bovengemiddeld van belang zijn en bovengemiddeld scoren, geldt deze te handhaven zoals deze nu zijn. Dit geldt ook voor de deskundigheid van de gemeentemedewerkers, die gemiddeld scoort. Respondenten die jonger zijn dan 65 jaar geven voor veel aspecten wat lagere rapportcijfers dan respondenten die ouder zijn dan 65 jaar. 14

17 3.3 Opmerkingen 18 respondenten hebben opmerkingen. Het grootste deel van de opmerkingen betreft de geringe keuzemogelijkheden met betrekking tot verschillende aanbieders van hulp bij het huishouden en voorzieningen en de informatie daarover. 3.4 Manieren van informatievoorziening en tevredenheid In dit onderzoek is een aantal vragen gesteld over de informatievoorziening door de gemeente over de Wmo. In grafiek 6 wordt weergegeven welke manieren van informatievoorziening over de Wmo de cliënten het meest aanspreken. Het merendeel van de respondenten geeft de voorkeur aan de persoonlijke wijze van informatievoorziening bij hen thuis. De minste voorkeur is er voor een informatievoorziening de telefoon of via de website. Grafiek 6. Welke manieren infovoorziening door gemeente over de Wmo spreken het meest aan? Basis: Alle respondenten, n=91 Persoonlijk, bij u thuis 58% Persoonlijk, op het gemeentehuis 26% Telefonisch 8% Schriftelijk 27% Via de gemeentelijke website 10% Anders 1% Weet niet 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % 15

18 In grafiek 7 is de tevredenheid over de informatievoorziening over de Wmo door de gemeente weergegeven. Iets meer dan de helft is hierover (zeer) tevreden, 14% is (zeer) ontevreden en een derde heeft geen mening. Grafiek 7. Hoe tevreden over de infovoorziening over de Wmo door de gemeente? Basis: Alle respondenten, n=91 Zeer tevreden 11% Tevreden 45% Ontevreden 9% Zeer ontevreden 5% Geen mening 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.5 Algeheel rapportcijfer voor de gemeente In grafiek 8 op de volgende pagina zijn de rapportcijfers weergegeven die de respondenten de gemeente hebben gegeven voor de uitvoering van de Wmo in hun situatie. Ruim 4 op de 10 respondenten geeft een 8 of hoger. Een vijfde geeft een 7 en eveneens een vijfde heeft een 6 of lager. Een vijfde van de respondenten geeft geen oordeel. Het gemiddelde rapportcijfer komt daarmee op een 7,2. 16

19 Grafiek 8. Rapportcijfer voor de gemeente voor de uitvoering van de Wmo Basis: Alle respondenten, n= % Gemiddeld rapportcijfer 7,2 9 10% 8 31% 7 20% 6 9% <= 5 9% Weet niet 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%!!! 17

20 Hoofdstuk 4 Hulp bij huishouden 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de hulp bij huishouden wordt gewaardeerd. Aan de orde komen de kwaliteit van de verkregen hulp, de organisatie van de hulp door de thuiszorginstelling en de thuiszorgmedewerkers zelf. 4.2 Hulp bij huishouden 47 respondenten (68%) ontvangen hulp bij het huishouden. Het aantal uren hulp per week dat in 2011 werd ontvangen is in grafiek 9 weergegeven. Gemiddeld is er 3,8 uur aan hulp per week ontvangen. Grafiek 9. Hoeveel uur hulp bij huishouden in 2011 Basis: Alle respondenten die hulp bij huishouden ontvangen, n=47 1,0-2,0 uur 15% 2,1-3,0 uur 62% 3,1-5,0 uur 15% > 5,1 uur 6% Geen antwoord 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

21 15% van de respondenten heeft een PGB. In grafiek 10 is weergegeven welke organisaties de hulp leveren. Thuiszorg Groningen heeft de grootste groep klanten. Grafiek 10. Welke organisatie levert nu hulp bij huishouden Basis: Alle respondenten die hulp bij huishouden ontvangen, n=47 Thuiszorg Groningen, Thuiszorgservice Ned/TSN, TSN Thuiszorg Groningen 70% Zonnehuisgroep/Thuiszorg Noord 2% Overig 23% Geen antwoord 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4.3 Waardering hulp bij huishouden In grafiek 11 op de volgende pagina staat de beoordeling van de hulp bij het huishouden. Alle voorgelegde aspecten zijn bovengemiddeld belangrijk en twee aspecten de mate waarin de hulp bijdraagt aan het zelfstandig kunnen zijn en de hoeveelheid ontvangen hulp bij het huishouden - scoren bovengemiddeld qua prestatie. Aan de thuiszorgverstrekkers is het dit niveau van dienstverlening te handhaven. Benedengemiddeld scoren de snelheid waarmee men de beslissing van de gemeente (de beschikking) op de aanvraag krijgt en de wachttijd tussen het bericht dat de aanvraag is toegekend en de eerste keer dat men de hulp thuis ontvangt. Als deze aspecten verbeterd worden, neemt de tevredenheid toe. 19

22 Grafiek 11. Waardering hulp bij huishouden 8,5 Rapportcijfer 8 Oordeel prestatie 7,5 7 6,5 6 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Snelheid beslissing op aanvraag Wachttijd tussen toekenning en ontvangen Mate waarin hulp bijdraagt aan zelfstandigheid Hoeveelheid ontvangen hulp 8 respondenten hebben opmerkingen. De meest gemaakte opmerkingen gaan over dat het aantal verkregen uren hulp te weinig is om een huis goed schoon te houden en dat er lang moet worden gewacht op een aanvraag. 4.4 Waardering organisatie De respondenten hebben een aantal aspecten over hoe de hulp bij huishouden is georganiseerd beoordeeld. Uit grafiek 12 op de volgende pagina blijkt dat bijna alle aspecten gemiddeld of bovengemiddeld van belang zijn en dat op de meeste aspecten ook bovengemiddeld wordt gescoord. Sterke punten zijn de mate waarin het aantal uren overeenkomt met de gekregen uren en de mate waarin er weinig wisselingen zijn van medewerkers. Voor de thuiszorgverstrekkers ligt er de uitdaging dit niveau vast te houden. Gemiddeld van belang en bovengemiddeld scorend zijn het tijdstip waarop hulp wordt gegeven en het aantal uren hulp dat is afgesproken. De informatievoorziening naar cliënten is bovengemiddeld van belang en scoort gemiddeld. 20

23 Vervanging bij ziekte of verlof van de vaste hulpverlener is eveneens bovengemiddeld van belang en hoewel de score een ruime voldoende is, is de score wel benedengemiddeld. Dit is daarmee een zwak punt en mogelijk verbeterpunt. Grafiek 12. Waardering organisatie hulp bij het huishouden 8,5 Rapportcijfer 8 Oordeel prestatie 7,5 7 6,5 6 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Telefonische bereikbaarheid thuiszorginstelling Vervanging bij verlof/ziekte vaste hulp Het aantal afgesproken uren komt overeen met gekregen uren Informatievoorziening naar cliënten Aantal uren hulp dat is afgesproken Tijdstip waarop hulp wordt gegeven Weinig wisseling van medewerkers 1 respondent heeft een opmerking en schrijft zeer tevreden te zijn over de thuiszorghulp. 4.5 Waardering thuiszorgmedewerkers De respondenten hebben ook aangegeven hoe belangrijk zij de aspecten met betrekking tot de thuiszorgmedewerkers vinden en hoe de thuiszorgmedewerkers in hun ogen presteren op deze aspecten. In grafiek 13 op de volgende pagina staan de uitkomsten. Op alle vijf voorgelegde aspecten presteren de thuiszorgmedewerkers presteren hierop bovengemiddeld. Alleen het hebben van voldoende kennis en vaardigheden is bovengemiddeld van belang en daarmee een sterk punt. De andere drie aspecten zijn gemiddeld of benedengemiddeld van belang en daardoor niet te kwalificeren als een sterk punt. 21

24 Grafiek 13. Waardering thuiszorgmedewerkers 8,5 Rapportcijfer 8 Oordeel prestatie 7,5 7 6,5 6 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden Doen hun uiterste best mij zo goed mogelijk te helpen Medewerkers werken snel en efficiënt benaderen mij met respect Hebben voldoende aandacht en interesse voor mij 9 respondenten heeft opmerkingen. Deze variëren nogal en er is niet een bepaalde opmerking die vaak gemaakt wordt.!!! 22

25 Hoofdstuk 5 Wmo voorzieningen 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de Wmo voorzieningen worden gewaardeerd. Achtereenvolgens worden de woonvoorzieningen, de vervoersvoorzieningen en de rolstoelvoorzieningen besproken. 5.2 Ontvangen Wmo voorzieningen In grafiek 14 is weergegeven hoeveel respondenten de verschillende Wmo voorzieningen krijgen. Een woonvoorziening wordt door een kwart van de respondenten gekregen. Dat geldt ook voor de rolstoelvoorziening. In totaal krijgt iets meer dan de helft van de respondenten een vervoersvoorziening; de helft een collectieve en een vijfde een individuele vervoersvoorziening. Grafiek 14. Welke voorzieningen ontvangen Basis: Alle respondenten, n=91 Woonvoorziening 23% Individuele vervoersvoorziening 20% Collectieve vervoersvoorziening 51% Rolstoelvoorziening 23% Overig 14% Geen antwoord 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23

26 5.3 Waardering woonvoorziening De 21 respondenten die een woonvoorziening ontvangen, hebben van aspecten het belang en de prestatie aangegeven. In grafiek 15 zijn de uitkomsten weergegeven. De wachttijd tussen de beslissing van de gemeente en het moment waarop de woonvoorziening werd gekregen en de mate waarin de woonvoorziening helpt bij belemmering zijn gemiddeld van belang en kwalificeren zich daardoor niet als een sterk of een zwak punt. De andere aspecten scoren benedengemiddeld maar zijn benedengemiddeld van belang. Verbetermaatregelen gericht op deze aspecten zullen de tevredenheid niet substantieel doen toenemen. Grafiek 15. 8,5 Rapportcijfer Waardering woonvoorzieningen 8 Oordeel prestatie 7,5 7 6,5 6 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Snelheid waarmee beschikking gemeente is gekregen Contact met bedrijf dat voorziening heeft geleverd Wachttijd tussen beschikking en levering Service van bedrijf dat voorziening heeft geleverd Mate waarin voorziening helpt bij de belemmeringen Er is 1 respondent met een neutrale opmerking. 24

27 5.4 Waardering vervoersvoorziening Dezelfde aspecten als bij de woningvoorziening zijn voorgelegd bij de 51 gebruikers van een vervoersvoorziening. De uitkomsten staan in grafiek 16. Grafiek 16. 8,5 Rapportcijfer Waardering vervoersvoorzieningen 8 Oordeel prestatie 7,5 7 6,5 6 2 Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Snelheid waarmee beschikking gemeente is gekregen Contact met bedrijf dat voorziening heeft geleverd Wachttijd tussen beschikking en levering Service van bedrijf dat voorziening heeft geleverd Mate waarin voorziening helpt bij de belemmeringen Uit grafiek 13 blijkt dat vier aspecten bovengemiddeld van belang zijn. Drie van deze aspecten krijgen gemiddelde of bovengemiddelde prestatiescores toebedeeld. Dat zijn de mate waarin de voorziening helpt bij de belemmeringen, de snelheid waarmee de beschikking is verkregen en de wachttijd tussen de beschikking en het krijgen van de vervoersvoorziening. Dit zijn de sterke punten. De service van het toeleverende bedrijf is ook bovengemiddeld van belang maar scoort gemiddeld. Alleen het contact met het toeleverende bedrijf scoort benedengemiddeld maar wordt eveneens benedengemiddeld belangrijk gevonden. Daardoor kwalificeert dit aspect zich niet als zwak punt. 25

28 10 respondenten hebben opmerkingen, over tevredenheid of over ontevredenheid. In het laatste geval zijn dat opmerkingen over wachttijden en omrijtijden. 5.5 Waardering rolstoelvoorziening Hoe de 21 respondenten met een rolstoelvoorziening oordelen over de verschillende aspecten is in grafiek 17 weergegeven. Voor bijna de helft van deze respondenten is de rolstoelvoorziening speciaal op maat gemaakt. Grafiek Rapportcijfer Waardering rolstoelvoorzieningen 8 Oordeel prestatie Enigszins 3 Heel 4 belangrijk Belangrijk belangrijk Snelheid waarmee beschikking gemeente is gekregen Contact met bedrijf dat voorziening heeft geleverd Wachttijd tussen beschikking en levering Service van bedrijf dat voorziening heeft geleverd Mate waarin voorziening helpt bij de belemmeringen Het contact met het toeleverde bedrijf is benedengemiddeld van belang. De vier andere aspecten zijn bovengemiddeld belangrijk en zijn afhankelijk van de prestatiescore een sterk of zwak punt. De service van het bedrijf die de voorziening heeft geleverd scoort bovengemiddeld en is een sterk punt. De mate waarin de voorziening helpt bij de belemmeringen scoort gemiddeld. 26

29 De snelheid waarmee de beschikking is verkregen en de wachttijd tussen de beschikking en het krijgen van de rolstoelvoorziening scoren een ruime voldoende. De scores liggen wel lager dan het totaaloordeel. Indien deze aspecten worden verbeterd de tevredenheid in belangrijke mate kan toenemen. 1 respondent heeft een opmerking over de in zijn ogen eindeloze levertijd van een rolstoel en over het feit van het kastje naar de muur te zijn gestuurd.!!! 27

30 Hoofdstuk 6 Wmo adviesraad 6.1 Inleiding Er is een drietal vragen over de Wmo adviesraad gesteld. Deze vragen worden in dit hoofdstuk behandeld. 6.2 Mate van geïnformeerdheid en tevredenheid 36% van de respondenten heeft wel eens gehoord van de Wmo adviesraad. In grafiek 18 staan de uitkomsten. Grafiek 18. Wel eens gehoord van Wmo raad en hun activiteiten Basis: Alle respondenten, n=91 Ja 36% Nee 54% Geen antwoord 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 28

31 Tweederde van de respondenten die wel eens gehoord hebben van de adviesraad zijn tevreden over de informatie over haar activiteiten. 12% is (zeer) ontevreden en 21% heeft geen mening. Dit is in grafiek 19 weergegeven. Grafiek 19. Hoe tevreden over de informatie over de activiteiten van de Wmo adviesraad Basis: Alle respondenten die van de adviesraad hebben gehoord, n=33 Zeer tevreden 12% Tevreden 55% Ontevreden 12% Zeer ontevreden 0% Geen mening 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De respondenten die wel eens van de adviesraad hebben gehoord, is eveneens gevraagd hoe tevreden zij zijn over hoe de adviesraad opkomt voor hun belang. Bijna tweederde is hierover tevreden, 12% is ontevreden en een derde heeft geen mening. Dit is in grafiek 20 op de volgende pagina weergegeven. 29

32 Grafiek 20. De Wmo adviesraad komt op voor uw belang. Hoe tevreden hierover? Basis: Alle respondenten die van de adviesraad hebben gehoord, n=33 Zeer tevreden 15% Tevreden 42% Ontevreden 12% Zeer ontevreden 0% Geen mening 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%!!! 30

33 ha! amarktonderzoek en marketingadvies Postadres Vestigingen Postbus 1482 A-Kerkhof 43a 9701 BL Groningen 9712 BC Groningen telefoon: Emmastraat 62b fax: AL Hilversum website:

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Winsum Groningen, juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Winsum Groningen, juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Winsum Groningen, juni 2014 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Bedum Groningen, juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Bedum Groningen, juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 BMWE gemeenten Gemeente Bedum Groningen, juni 2014 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Gemeente Appingedam Groningen, juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Gemeente Appingedam Groningen, juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Gemeente Appingedam Groningen, juni 2014 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2008 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek 11 juni

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2009 Gemeente Boxmeer Afdeling Welzijn en leefbaarheid Maart

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ŢļJE CHOICE arktonderzoek 8L advies Theroeter Klanttevredenheid Welzorg vestiging: Breda Roosendaal Periode : 1 [ januari noveber

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Voerendaal Gemeente Heerlen Bureau

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden

Resultaten Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Instelling: (17) Regionaal Archief Leiden Toelichting op het rapport Dit rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de 2007-meting van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie