Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek"

Transcriptie

1 Uw raad laat (niet) naar Uw raad laat (niet) naar Onderzoeksverantwoording zich raden zich raden De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad December 2012 LelyStads Panel Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

2 Vragenlijst en steekproef Het onderzoek De raad laat (niet) naar zich raden (2) is gehouden in oktober De vragenlijst is verspreid onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond het panel uit Hiervan hebben personen meegedaan aan het onderzoek (78% respons). Panelleden kunnen de vragenlijst digitaal of op papier invullen. Ongeveer driekwart van de panelleden kiest voor invullen via Internet. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid De uitkomsten van deze enquête kennen een bepaalde mate van onzekerheid, onder meer vanwege het feit dat er met een panel wordt gewerkt (in feite een selecte steekproef uit de bevolking). De mate waarop het werkelijke getal kan afwijken van de steekproefschatting is mede afhankelijk van het totaal aantal respondenten. De mogelijke afwijking wordt groter en dus minder nauwkeurig naarmate de steekproef kleiner is en/of de schatting de 50% nadert, zie grafiek 1. Het aandeel respondenten per leeftijd staat vermeld in tabel 2. In de leeftijdscategorie jaar zijn er minder respondenten, zodat de nauwkeurigheidmarges voor deze categorie groter zijn dan voor andere categorieën. Bijvoorbeeld: als 30% van de jongste respondenten weinig belangstelling voor de lokale politiek heeft, dan ligt het werkelijke percentage tussen afgerond - 21 en 39%. In het nomogram is namelijk te zien dat een verticale lijn vanaf ongeveer 130 op de x-as (aantal respondenten: 131) de gele lijn (steekproefbevindingen van 30%/70%) raakt ter hoogte van marge 8,5. Voor de dertigers (212 respondenten) liggen de nauwkeurigheidsmarges bij een steekproefbevinding van 30%/70% tussen 24 en 36% (want 200 op de horizontale as raakt de gele lijn net boven marge 6,0). Grafiek 1 Een kans bestaat dat het werkelijke getal ook buiten de marges van de grafiek valt. Die marges zijn zo berekend dat 95% van de steekproefschattingen wèl binnen de afwijkingsmarge vallen. Wil men echter 99% zekerheid, dan worden de afwijkingsmarges groter. Deze zekerheid noemt men de betrouwbaarheid. Overeenkomstig landelijke richtlijnen voor beleidsonderzoek worden de schattingen in dit onderzoek met de afwijkingsmarges van een 95% betrouwbaarheid geïnterpreteerd. We spreken in de onderzoeksrapportages van een relatie (bijvoorbeeld tussen leeftijd en belangstelling voor de lokale politiek) als de statistische kans dat deze relatie niet voor alle

3 inwoners op gaat, minder dan 1% is. In de rapportages wordt dan gesproken in termen als aanzienlijk, behoorlijk, in belangrijke mate of noemenswaardig. Weging Bepaalde groepen zijn in de respons in enige mate over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van het daadwerkelijke aantal inwoners. In de onderzoeksresultaten wordt daarom een weging toegepast om de resultaten namens alle inwoners te kunnen presenteren. Sinds 2009 weegt Onderzoek en Statistiek op de 2 seksen, 4 leeftijdsklassen en 5 woningklassen (naar economische waarde). Op basis van deze drie kenmerken zijn de respondenten herwogen, om te zorgen dat alle (2x4x5=) 40 bevolkingsgroepen evenredig zijn vertegenwoordigd. Om te voorkomen dat bepaalde respondenten te zwaar wegen, is bij de weging een maximum van factor 4,0 toegepast. Achtergrondkenmerken De respondenten worden in dit onderzoek ingedeeld op basis van een aantal persoons- en gezinskenmerken. In de volgende paragrafen worden deze verschillende kenmerken nader belicht. Geslacht Net als in de rest van Nederland ligt de verhouding mannen en vrouwen in Lelystad rond de verdeling 50%-50%. De respons van de panelleden was in dit onderzoek ook 50%-50%, zie tabel 1. Omdat de verhouding van geslacht/leeftijd en geslacht/woningwaarde echter niet overeenkomt met de verhouding van de Lelystadse inwoners is toch op geslacht gewogen. Tabel 1: Responsverdeling naar geslacht Alle panelleden Panel respons Gewogen respons vrouwen 766 (51) 586 (50) 553 (50) mannen 734 (49) 578 (50) 541 (50) totaal Leeftijd Ouderen doen in het algemeen vaker mee aan burgerpeilingen en dat is ook in dit onderzoek het geval. Door herweging is de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen meer in overeenstemming gebracht met hun aandeel in de Lelystadse bevolking. De mate van correctie is uit tabel 2 af te leiden. Tabel 2: Responsverdeling naar leeftijd panel gewogen GBA oktober 2012 respons respons jaar 33 (3) 144 (13) (19) jaar 119 (10) 215 (20) (18) jaar 315 (27) 347 (32) (30) 55-plus 697 (60) 389 (36) (33) Woningwaarde Op basis van de economische waarde van de woning 2010 (WOZ-waarde) is per postcodegebied een gemiddelde WOZ-waarde vastgesteld. Op basis van de verdeling van de gemiddelden die in Lelystad als geheel voorkomen is een klassenindeling van woningen gemaakt. Uit tabel 3 is af te lezen dat met name inwoners in de twee laagste klassen ondervertegenwoordigd zijn in de respons. Door de weging wordt dit zoveel mogelijk rechtgezet. Tabel 4: Responsverdeling naar woningklasse klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 Gem. WOZ (x 1.000) tot Totaal ongewogen respons 140 (12%) 215 (19%) 225 (19%) 357 (31%) 227 (20%) Gewogen respons 212 (19%) 261 (24%) 212 (19%) 236 (19%) 172 (16%) Totaal GBA 19% 25% 19% 21% 16%

4 Vragenlijst met antwoordfrequenties Op de volgende pagina s word de vragenlijst weergegeven, zoals aan het LelyStadsPanel voorgelegd. De gegeven antwoorden op de vragen zijn in de percentages vermeld. De vermelde uitkomsten zijn altijd de herwogen uitkomsten, om steekproefverschillen in geslacht, leeftijd en woningwaarde te corrigeren. De percentages zijn steeds berekend ten opzichte van alle geldige antwoorden. Heermee worden geen mening of weet niet als ongeldig beschouwd. Ook antwoorden als niet van toepassing, nvt, of niet ingevulde antwoorden zijn ongeldig. In sommige gevallen telt een optelling van afzonderlijke categorieën niet op tot 100% (getal is hoger of lager). Dit komt of door afrondingsverschillen en/of omdat respondenten op de vraag meerdere antwoorden konden geven. Wanneer het percentage respondenten dat een ongeldig antwoord gegeven heeft hoger is dan 5%, wordt dit percentage cursief en tussen haakjes vermeld.

5 Uw raad laat (niet) naar zich raden BLOK A. Algemene Vragen A0 Uw Panelnummer A1 Heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 gestemd? 39 Ja, op een van de coalitiepartijen (VVD, PVDA, Inwonerspartij) 36 Ja, op een van de andere partijen 9 Ja, maar ik weet niet meer wat ik gestemd heb 0 Ja, ik heb blanco gestemd ga naar vraag A3 2 Nee, ik mocht niet stemmen ga naar vraag A3 5 Nee, ik was niet in de gelegenheid om te stemmen ga naar vraag A3 6 Nee, ik wilde niet stemmen ga naar vraag A3 1 Ik weet niet meer of ik gestemd heb ga naar vraag A3 3 Vul ik liever niet in ga naar vraag A3 A2 Vindt u dat de persoon op wie u heeft gestemd, zich voldoende heeft ingezet voor uw belangen? 77 Ja 20 Nee 3 Wil ik niet zeggen (51) Weet niet / geen mening A3 Bent u lid van een politieke partij? 9 Ja 10 Nee, maar in het verleden wel 82 Nee, nooit geweest

6 BLOK B. Gemeentelijke Politiek We stellen u nu een aantal vragen over uw bekendheid met de gemeentelijke politiek van Lelystad. B1. Heeft u belangstelling voor ontwikkelingen in de Lelystadse politiek? 8 Veel belangstelling 29 Belangstelling 38 Soms belangstelling 20 Weinig belangstelling 5 Helemaal geen belangstelling * Weet niet B2 Bent u bekend met de activiteiten van de Lelystadse gemeenteraad? 3 Heel bekend 25 Bekend 31 Niet bekend / niet onbekend 27 Niet zo bekend 14 Helemaal niet bekend * Weet niet B3 Hoeveel van de 35 raadsleden kent u bij (achter)naam? 43 Geen ga naar vraag B raadslid 14 2 raadsleden raadsleden raadsleden 4 11 of meer raadsleden B4 Waar kent u dit (deze) raadslid(leden) van? Meerdere antwoorden mogelijk 36 Mijn belangstelling voor politiek 16 Familie en vrienden 62 Radio/TV/Internet/Krant 6 Woont in mijn buurt 15 Via mijn werk (inclusief vrijwilligerswerk) 6 Kraam op de markt 5 Anders, namelijk o.a. Sportvereniging/ sociale bijeenkomsten

7 B5 Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van de gemeenteraad? Meerdere antwoorden mogelijk 58 Op hoofdlijnen vaststellen van gemeentelijk beleid 63 Toezien op uitvoering van gewenst beleid 56 Geld/uitgaven van de gemeente beheren 78 Belangen behartigen van inwoners van de stad 34 Nieuw beleid voor de stad bedenken 30 Imago van Lelystad regionaal en nationaal verbeteren 2 Anders namelijk: B6 Heeft u het afgelopen jaar in Lelystad wel eens een vergadering van de gemeenteraad (raadsvergadering) bijgewoond? 2 Ja, regelmatig 8 Ja, een enkele keer 3 Niet bijgewoond, maar wel eens gevolgd via internet 15 Nee, maar in het verleden wel 71 Nee, nooit ga verder naar vraag B10 B7 Om welke redenen heeft u een raadsvergadering bijgewoond / gevolgd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 42 Algemene interesse 50 Ik wilde meer horen over een onderwerp dat voor mij van belang was 13 Ik wilde mijn mening geven over een onderwerp dat voor mij van belang was 15 Voor mijn werk 0 Ik ben raadslid van de gemeente Lelystad 1 Weet niet 4 Anders, namelijk o.a. op uitnodiging als als Gast van de Raad

8 B8 Heeft het bijwonen van de (laatste) raadsvergadering uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek veranderd? 7 Sterk verminderd 14 Verminderd 74 Niet verminderd, niet vergroot ga verder naar vraag B10 3 Vergroot ga verder naar vraag B10 1 Sterk vergroot ga verder naar vraag B10 * Weet niet ga verder naar vraag B10 Toelichting Hier kunt u eventueel toelichting geven op uw keuze B9 Indien uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek verminderd of sterk verminderd is, kunt u dan aangeven waardoor dat komt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 30 Er werd niet naar me geluisterd/ ze namen mijn probleem niet serieus 17 De vergadering verliep erg rommelig 31 De raadsleden en het college luisteren niet naar elkaar 8 Ik kon niet goed volgen waar de raadsleden het over hadden 27 Het duurde (veel) langer dan nodig was 12 Het was niet concreet genoeg 58 Iedereen had zijn standpunt voor de discussie al ingenomen 10 Weet niet 17 Anders, namelijk B10 Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad (mondeling, schriftelijk of per ) over een bepaald onderwerp met één van de raadsleden? 75 Nee, nooit 13 Nee, maar in het verleden wel 12 Ja 4,3 keer (graag een schatting van het aantal contactmomenten)

9 B11 44 Wanneer u bewust naar bepaalde informatie van/over de gemeenteraad van Lelystad zoekt, waar zoekt u dan? Vul achter uw eerste keuze een 1, tweede keuze een 2 enz. Maximaal drie keuzes invullen. Ik zoek nooit naar dat soort informatie ga verder naar vraag B Op de raadspagina s van de gemeentewebsite Op de website van een politieke partij In de FlevoPost of Krant van Flevoland Via de televisie of radio 6 5. Tijdens een bewonersbijeenkomst 5 6. Anders, namelijk: Schrijf hier het getal van uw keuze B12 Wat vond u van het medium (B11) dat u heeft gebruikt om naar informatie te zoeken? Kunt u aangeven hoe helder of onduidelijk u het medium vond? U kunt voor het beantwoorden van deze vraag kiezen uit uw 3 keuzes van de voorgaande vraag, s.v.p. per regel één hokje aankruisen 1 e medium (N: 308) 2 e medium (N:109 ) 3 e medium (N:412 ) 4 e medium (N:174 ) 5 e medium (N:38 ) 6 e medium (N:44 ) helder Enigszins helder Neutraal Enigszins onduidelijk onduidelijk * * * * * * Geen mening B13 Hoe goed vindt u dat informatie uit de gemeenteraad u bereikt? 2 goed 14 Goed 43 Voldoende 30 Matig 11 Onvoldoende B14 Maken raadsleden zich, naar uw mening, voldoende sterk voor de belangen van de inwoners? 18 Ja 20 Nee 62 Weet niet

10 (17) Geen mening B15 In welke mate vindt u dat de raadsleden, inwoners. Te weinig Precies goed Te veel Weet niet informeren (32) raadplegen (36) laten mee praten (59) laten meebeslissen (40) B16 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? (s.v.p. per regel één hokje aankruisen) a. Als inwoner heb ik invloed op wat er in de raadsvergadering gebeurt b. Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad c. Ik heb vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad d. De persoon op wie ik gestemd heb, maakt zijn beloften waar eens Eens Niet eens/ niet oneens Oneens oneens Geen mening (24) (21) (18) (46) B17 Hoe denkt u dat de gemeenteraad in de komende jaren zal functioneren? Ik denk dat het zal 14 verbeteren 74 gelijk blijven 12 achteruit gaan B18 Hoe groot ervaart u de afstand tussen de lokale Lelystadse politiek en uzelf? Zet een duidelijke stip op de lijn hieronder. Aan het begin van de lijn staat een poppetje, dat u symboliseert. Hoe verder weg van uzelf u de stip op de lijn tekent, hoe groter u de afstand tussen uzelf en de politiek ervaart. Zet de stip altijd op de lijn, anders is uw antwoord ongeldig Gemiddelde: 63,7

11 B19 Welke kenmerken heeft de ideale volksvertegenwoordiger volgens u? Maximaal drie kenmerken invullen. Kenmerk graag zoveel mogelijk beperken tot één woord. 87 Kenmerk 1 75 Kenmerk 2 61 Kenmerk 3 B20 Hoe belangrijk vindt u dat een volksvertegenwoordiger veel overeenkomsten met uzelf heeft op de onderstaande kenmerken? belangrijk Belangrijk Niet belangrijk/ niet onbelangrijk Onbelangrijk onbelangrijk Leeftijd (6) Opleidingsniveau (6) Etniciteit (7) Geslacht (6) Geen mening B21. Hoe tevreden bent u over de Lelystadse volksvertegenwoordigers ten aanzien van? tevreden Tevreden Niet tevreden/ niet ontevreden ontevreden ontevreden Geen mening a. Aanspreekbaarheid (43) b. Behulpzaamheid (46) c. Betrokkenheid (40) d. Deskundigheid (40) e. Betrouwbaarheid (40) f. Vaardigheid om te debatteren (40) Evenwicht tussen g stadsbelang en partijbelang (45) h. Vernieuwing (42) i. Reactietijd (54) j. Presentatie in media (38) k. Straatgesprekken (51) B22. Welk rapportcijfer geeft u de huidige gemeenteraad? Weet niet (24) Gemiddelde: 6,0

12 BLOK C. BOB-vergadermodel Op 6 juli 2010 heeft de raad van Lelystad besloten op een andere manier te vergaderen. Daarvoor is het zogenaamde BOB-model ingevoerd. Dit vergadermodel voorziet in een gefaseerde behandeling van de raadsvoorstellen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een beeldvormende fase (B), een oordeelvormende fase (O) en tenslotte een besluitvormende fase (B). C1. Heeft u al eens van het BOB-vergadermodel gehoord? 8 Ja, wel van gehoord weet niet wat het is 22 Ja, ben ik bekend mee 70 Nee, nooit naar vraag C6 C2. Heeft u wel eens een BOB-vergadering bezocht? 7 Ja, regelmatig 25 Ja, een enkele keer 68 Nee, nooit naar vraag C6 N=312 C3. Waarom heeft u een BOB-vergadering bezocht? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 34 Algemene interesse 49 Ik wilde meer horen over een onderwerp dat voor mij van belang was 22 Ik wilde mijn mening geven over een onderwerp dat voor mij van belang was 13 In verband met mijn werk als ambtenaar of raadslid van de gemeente Lelystad 2 Weet niet 21 Anders, namelijk C4 Voldeed het (laatst bezochte) BOB-vergadering aan uw verwachting en/of heeft u suggesties voor verbetering(en) van het BOB-vergadermodel? 32 Ja, voldeed aan mijn verwachting Nee, voldeed niet aan mijn 27 verwachting 41 Had vooraf geen verwachting over de vergadering Ruimte voor suggesties en/of toelichting over uw verwachting

13 C5 Heeft het bijwonen van de (laatste) BOB-vergadering uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek veranderd? 2 Sterk verminderd 16 Verminderd 74 Verminderd noch vergroot 8 Vergroot 0 Sterk vergroot * Weet niet Toelichting U kunt eventueel toelichting geven op uw keuze C6. Denkt u dat u in de toekomst (nog) een BOB-bijeenkomst van de gemeenteraad zal bezoeken? 7 Ja 56 Misschien (dat hangt van de onderwerpen af) 37 Nee TOT SLOT U bent nu aan het einde van deze vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Als u bepaalde vragen heeft gemist, of suggesties en opmerkingen heeft over samenwerking tussen gemeente en bewoners in buurt en stad, dan kunt u deze hieronder kwijt. Deze ruimte is niet bedoeld voor het stellen van vragen aan de gemeente. Hiervoor dient u apart een brief te schrijven aan: Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, u kunt ook bellen naar tel.nr HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING De ingevulde vragenlijst en het verlotingformulier kunt u in de bijgeleverde antwoordenvelop vóór 21 oktober 2012 terugsturen aan Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Lelystad.

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 In februari 2010 hebben 1.347 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over hun houding ten aanzien van homoseksualiteit in hun directe omgeving

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Enquête deurbeleid uitgaansgelegenheden, 2008 In februari 2008 zijn jongeren gepeild over hun ervaringen met het toelatingsbeleid van uitgaansgelegenheden.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel

Openingstijden Stadswinkel Onderzoek en Statistiek Openingstijden Stadswinkel Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Wonen, leefbaarheid en veiligheid in Lelystad, 0 In oktober 0 hebben.9 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun woning

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen De beste stuurlui staan aan wal. Het is een oude uitdrukking, maar nog

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Bezuinigingen gemeente Lelystad, 2011 In februari 2011 hebben 1.054 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over bezuinigingen die de gemeente

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Samen leven en leefsituatie, 2010 In oktober 2010 hebben 2.353 inwoners van Lelystad vragen beantwoord over hun leefsituatie en over integratievraagstukken.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Digipanel over FC Den Bosch

Digipanel over FC Den Bosch Digipanel over FC Den Bosch Afdeling O&S Januari 2011 Inleiding Aanleiding FC Den Bosch zit in financiële problemen en staat daardoor onder verscherpt toezicht van de KNVB. De voetbalclub heeft het afgelopen

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Op 7 maart 2006 zijn in Leiden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Van alle mensen die zijn gaan stemmen, geeft bijna zes op de tien aan hun

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE Vervolganalyse Peiling september 2017 1. Belangrijkste uitkomsten 1.1 Electoraal speelveld Forum voor Democratie is een geduchte concurrent van 50 Plus en PVV en ook van VVD,

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie