Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek"

Transcriptie

1 Uw raad laat (niet) naar Uw raad laat (niet) naar Onderzoeksverantwoording zich raden zich raden De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad December 2012 LelyStads Panel Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

2 Vragenlijst en steekproef Het onderzoek De raad laat (niet) naar zich raden (2) is gehouden in oktober De vragenlijst is verspreid onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond het panel uit Hiervan hebben personen meegedaan aan het onderzoek (78% respons). Panelleden kunnen de vragenlijst digitaal of op papier invullen. Ongeveer driekwart van de panelleden kiest voor invullen via Internet. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid De uitkomsten van deze enquête kennen een bepaalde mate van onzekerheid, onder meer vanwege het feit dat er met een panel wordt gewerkt (in feite een selecte steekproef uit de bevolking). De mate waarop het werkelijke getal kan afwijken van de steekproefschatting is mede afhankelijk van het totaal aantal respondenten. De mogelijke afwijking wordt groter en dus minder nauwkeurig naarmate de steekproef kleiner is en/of de schatting de 50% nadert, zie grafiek 1. Het aandeel respondenten per leeftijd staat vermeld in tabel 2. In de leeftijdscategorie jaar zijn er minder respondenten, zodat de nauwkeurigheidmarges voor deze categorie groter zijn dan voor andere categorieën. Bijvoorbeeld: als 30% van de jongste respondenten weinig belangstelling voor de lokale politiek heeft, dan ligt het werkelijke percentage tussen afgerond - 21 en 39%. In het nomogram is namelijk te zien dat een verticale lijn vanaf ongeveer 130 op de x-as (aantal respondenten: 131) de gele lijn (steekproefbevindingen van 30%/70%) raakt ter hoogte van marge 8,5. Voor de dertigers (212 respondenten) liggen de nauwkeurigheidsmarges bij een steekproefbevinding van 30%/70% tussen 24 en 36% (want 200 op de horizontale as raakt de gele lijn net boven marge 6,0). Grafiek 1 Een kans bestaat dat het werkelijke getal ook buiten de marges van de grafiek valt. Die marges zijn zo berekend dat 95% van de steekproefschattingen wèl binnen de afwijkingsmarge vallen. Wil men echter 99% zekerheid, dan worden de afwijkingsmarges groter. Deze zekerheid noemt men de betrouwbaarheid. Overeenkomstig landelijke richtlijnen voor beleidsonderzoek worden de schattingen in dit onderzoek met de afwijkingsmarges van een 95% betrouwbaarheid geïnterpreteerd. We spreken in de onderzoeksrapportages van een relatie (bijvoorbeeld tussen leeftijd en belangstelling voor de lokale politiek) als de statistische kans dat deze relatie niet voor alle

3 inwoners op gaat, minder dan 1% is. In de rapportages wordt dan gesproken in termen als aanzienlijk, behoorlijk, in belangrijke mate of noemenswaardig. Weging Bepaalde groepen zijn in de respons in enige mate over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van het daadwerkelijke aantal inwoners. In de onderzoeksresultaten wordt daarom een weging toegepast om de resultaten namens alle inwoners te kunnen presenteren. Sinds 2009 weegt Onderzoek en Statistiek op de 2 seksen, 4 leeftijdsklassen en 5 woningklassen (naar economische waarde). Op basis van deze drie kenmerken zijn de respondenten herwogen, om te zorgen dat alle (2x4x5=) 40 bevolkingsgroepen evenredig zijn vertegenwoordigd. Om te voorkomen dat bepaalde respondenten te zwaar wegen, is bij de weging een maximum van factor 4,0 toegepast. Achtergrondkenmerken De respondenten worden in dit onderzoek ingedeeld op basis van een aantal persoons- en gezinskenmerken. In de volgende paragrafen worden deze verschillende kenmerken nader belicht. Geslacht Net als in de rest van Nederland ligt de verhouding mannen en vrouwen in Lelystad rond de verdeling 50%-50%. De respons van de panelleden was in dit onderzoek ook 50%-50%, zie tabel 1. Omdat de verhouding van geslacht/leeftijd en geslacht/woningwaarde echter niet overeenkomt met de verhouding van de Lelystadse inwoners is toch op geslacht gewogen. Tabel 1: Responsverdeling naar geslacht Alle panelleden Panel respons Gewogen respons vrouwen 766 (51) 586 (50) 553 (50) mannen 734 (49) 578 (50) 541 (50) totaal Leeftijd Ouderen doen in het algemeen vaker mee aan burgerpeilingen en dat is ook in dit onderzoek het geval. Door herweging is de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen meer in overeenstemming gebracht met hun aandeel in de Lelystadse bevolking. De mate van correctie is uit tabel 2 af te leiden. Tabel 2: Responsverdeling naar leeftijd panel gewogen GBA oktober 2012 respons respons jaar 33 (3) 144 (13) (19) jaar 119 (10) 215 (20) (18) jaar 315 (27) 347 (32) (30) 55-plus 697 (60) 389 (36) (33) Woningwaarde Op basis van de economische waarde van de woning 2010 (WOZ-waarde) is per postcodegebied een gemiddelde WOZ-waarde vastgesteld. Op basis van de verdeling van de gemiddelden die in Lelystad als geheel voorkomen is een klassenindeling van woningen gemaakt. Uit tabel 3 is af te lezen dat met name inwoners in de twee laagste klassen ondervertegenwoordigd zijn in de respons. Door de weging wordt dit zoveel mogelijk rechtgezet. Tabel 4: Responsverdeling naar woningklasse klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 Gem. WOZ (x 1.000) tot Totaal ongewogen respons 140 (12%) 215 (19%) 225 (19%) 357 (31%) 227 (20%) Gewogen respons 212 (19%) 261 (24%) 212 (19%) 236 (19%) 172 (16%) Totaal GBA 19% 25% 19% 21% 16%

4 Vragenlijst met antwoordfrequenties Op de volgende pagina s word de vragenlijst weergegeven, zoals aan het LelyStadsPanel voorgelegd. De gegeven antwoorden op de vragen zijn in de percentages vermeld. De vermelde uitkomsten zijn altijd de herwogen uitkomsten, om steekproefverschillen in geslacht, leeftijd en woningwaarde te corrigeren. De percentages zijn steeds berekend ten opzichte van alle geldige antwoorden. Heermee worden geen mening of weet niet als ongeldig beschouwd. Ook antwoorden als niet van toepassing, nvt, of niet ingevulde antwoorden zijn ongeldig. In sommige gevallen telt een optelling van afzonderlijke categorieën niet op tot 100% (getal is hoger of lager). Dit komt of door afrondingsverschillen en/of omdat respondenten op de vraag meerdere antwoorden konden geven. Wanneer het percentage respondenten dat een ongeldig antwoord gegeven heeft hoger is dan 5%, wordt dit percentage cursief en tussen haakjes vermeld.

5 Uw raad laat (niet) naar zich raden BLOK A. Algemene Vragen A0 Uw Panelnummer A1 Heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 gestemd? 39 Ja, op een van de coalitiepartijen (VVD, PVDA, Inwonerspartij) 36 Ja, op een van de andere partijen 9 Ja, maar ik weet niet meer wat ik gestemd heb 0 Ja, ik heb blanco gestemd ga naar vraag A3 2 Nee, ik mocht niet stemmen ga naar vraag A3 5 Nee, ik was niet in de gelegenheid om te stemmen ga naar vraag A3 6 Nee, ik wilde niet stemmen ga naar vraag A3 1 Ik weet niet meer of ik gestemd heb ga naar vraag A3 3 Vul ik liever niet in ga naar vraag A3 A2 Vindt u dat de persoon op wie u heeft gestemd, zich voldoende heeft ingezet voor uw belangen? 77 Ja 20 Nee 3 Wil ik niet zeggen (51) Weet niet / geen mening A3 Bent u lid van een politieke partij? 9 Ja 10 Nee, maar in het verleden wel 82 Nee, nooit geweest

6 BLOK B. Gemeentelijke Politiek We stellen u nu een aantal vragen over uw bekendheid met de gemeentelijke politiek van Lelystad. B1. Heeft u belangstelling voor ontwikkelingen in de Lelystadse politiek? 8 Veel belangstelling 29 Belangstelling 38 Soms belangstelling 20 Weinig belangstelling 5 Helemaal geen belangstelling * Weet niet B2 Bent u bekend met de activiteiten van de Lelystadse gemeenteraad? 3 Heel bekend 25 Bekend 31 Niet bekend / niet onbekend 27 Niet zo bekend 14 Helemaal niet bekend * Weet niet B3 Hoeveel van de 35 raadsleden kent u bij (achter)naam? 43 Geen ga naar vraag B raadslid 14 2 raadsleden raadsleden raadsleden 4 11 of meer raadsleden B4 Waar kent u dit (deze) raadslid(leden) van? Meerdere antwoorden mogelijk 36 Mijn belangstelling voor politiek 16 Familie en vrienden 62 Radio/TV/Internet/Krant 6 Woont in mijn buurt 15 Via mijn werk (inclusief vrijwilligerswerk) 6 Kraam op de markt 5 Anders, namelijk o.a. Sportvereniging/ sociale bijeenkomsten

7 B5 Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van de gemeenteraad? Meerdere antwoorden mogelijk 58 Op hoofdlijnen vaststellen van gemeentelijk beleid 63 Toezien op uitvoering van gewenst beleid 56 Geld/uitgaven van de gemeente beheren 78 Belangen behartigen van inwoners van de stad 34 Nieuw beleid voor de stad bedenken 30 Imago van Lelystad regionaal en nationaal verbeteren 2 Anders namelijk: B6 Heeft u het afgelopen jaar in Lelystad wel eens een vergadering van de gemeenteraad (raadsvergadering) bijgewoond? 2 Ja, regelmatig 8 Ja, een enkele keer 3 Niet bijgewoond, maar wel eens gevolgd via internet 15 Nee, maar in het verleden wel 71 Nee, nooit ga verder naar vraag B10 B7 Om welke redenen heeft u een raadsvergadering bijgewoond / gevolgd? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 42 Algemene interesse 50 Ik wilde meer horen over een onderwerp dat voor mij van belang was 13 Ik wilde mijn mening geven over een onderwerp dat voor mij van belang was 15 Voor mijn werk 0 Ik ben raadslid van de gemeente Lelystad 1 Weet niet 4 Anders, namelijk o.a. op uitnodiging als als Gast van de Raad

8 B8 Heeft het bijwonen van de (laatste) raadsvergadering uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek veranderd? 7 Sterk verminderd 14 Verminderd 74 Niet verminderd, niet vergroot ga verder naar vraag B10 3 Vergroot ga verder naar vraag B10 1 Sterk vergroot ga verder naar vraag B10 * Weet niet ga verder naar vraag B10 Toelichting Hier kunt u eventueel toelichting geven op uw keuze B9 Indien uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek verminderd of sterk verminderd is, kunt u dan aangeven waardoor dat komt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 30 Er werd niet naar me geluisterd/ ze namen mijn probleem niet serieus 17 De vergadering verliep erg rommelig 31 De raadsleden en het college luisteren niet naar elkaar 8 Ik kon niet goed volgen waar de raadsleden het over hadden 27 Het duurde (veel) langer dan nodig was 12 Het was niet concreet genoeg 58 Iedereen had zijn standpunt voor de discussie al ingenomen 10 Weet niet 17 Anders, namelijk B10 Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad (mondeling, schriftelijk of per ) over een bepaald onderwerp met één van de raadsleden? 75 Nee, nooit 13 Nee, maar in het verleden wel 12 Ja 4,3 keer (graag een schatting van het aantal contactmomenten)

9 B11 44 Wanneer u bewust naar bepaalde informatie van/over de gemeenteraad van Lelystad zoekt, waar zoekt u dan? Vul achter uw eerste keuze een 1, tweede keuze een 2 enz. Maximaal drie keuzes invullen. Ik zoek nooit naar dat soort informatie ga verder naar vraag B Op de raadspagina s van de gemeentewebsite Op de website van een politieke partij In de FlevoPost of Krant van Flevoland Via de televisie of radio 6 5. Tijdens een bewonersbijeenkomst 5 6. Anders, namelijk: Schrijf hier het getal van uw keuze B12 Wat vond u van het medium (B11) dat u heeft gebruikt om naar informatie te zoeken? Kunt u aangeven hoe helder of onduidelijk u het medium vond? U kunt voor het beantwoorden van deze vraag kiezen uit uw 3 keuzes van de voorgaande vraag, s.v.p. per regel één hokje aankruisen 1 e medium (N: 308) 2 e medium (N:109 ) 3 e medium (N:412 ) 4 e medium (N:174 ) 5 e medium (N:38 ) 6 e medium (N:44 ) helder Enigszins helder Neutraal Enigszins onduidelijk onduidelijk * * * * * * Geen mening B13 Hoe goed vindt u dat informatie uit de gemeenteraad u bereikt? 2 goed 14 Goed 43 Voldoende 30 Matig 11 Onvoldoende B14 Maken raadsleden zich, naar uw mening, voldoende sterk voor de belangen van de inwoners? 18 Ja 20 Nee 62 Weet niet

10 (17) Geen mening B15 In welke mate vindt u dat de raadsleden, inwoners. Te weinig Precies goed Te veel Weet niet informeren (32) raadplegen (36) laten mee praten (59) laten meebeslissen (40) B16 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? (s.v.p. per regel één hokje aankruisen) a. Als inwoner heb ik invloed op wat er in de raadsvergadering gebeurt b. Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad c. Ik heb vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad d. De persoon op wie ik gestemd heb, maakt zijn beloften waar eens Eens Niet eens/ niet oneens Oneens oneens Geen mening (24) (21) (18) (46) B17 Hoe denkt u dat de gemeenteraad in de komende jaren zal functioneren? Ik denk dat het zal 14 verbeteren 74 gelijk blijven 12 achteruit gaan B18 Hoe groot ervaart u de afstand tussen de lokale Lelystadse politiek en uzelf? Zet een duidelijke stip op de lijn hieronder. Aan het begin van de lijn staat een poppetje, dat u symboliseert. Hoe verder weg van uzelf u de stip op de lijn tekent, hoe groter u de afstand tussen uzelf en de politiek ervaart. Zet de stip altijd op de lijn, anders is uw antwoord ongeldig Gemiddelde: 63,7

11 B19 Welke kenmerken heeft de ideale volksvertegenwoordiger volgens u? Maximaal drie kenmerken invullen. Kenmerk graag zoveel mogelijk beperken tot één woord. 87 Kenmerk 1 75 Kenmerk 2 61 Kenmerk 3 B20 Hoe belangrijk vindt u dat een volksvertegenwoordiger veel overeenkomsten met uzelf heeft op de onderstaande kenmerken? belangrijk Belangrijk Niet belangrijk/ niet onbelangrijk Onbelangrijk onbelangrijk Leeftijd (6) Opleidingsniveau (6) Etniciteit (7) Geslacht (6) Geen mening B21. Hoe tevreden bent u over de Lelystadse volksvertegenwoordigers ten aanzien van? tevreden Tevreden Niet tevreden/ niet ontevreden ontevreden ontevreden Geen mening a. Aanspreekbaarheid (43) b. Behulpzaamheid (46) c. Betrokkenheid (40) d. Deskundigheid (40) e. Betrouwbaarheid (40) f. Vaardigheid om te debatteren (40) Evenwicht tussen g stadsbelang en partijbelang (45) h. Vernieuwing (42) i. Reactietijd (54) j. Presentatie in media (38) k. Straatgesprekken (51) B22. Welk rapportcijfer geeft u de huidige gemeenteraad? Weet niet (24) Gemiddelde: 6,0

12 BLOK C. BOB-vergadermodel Op 6 juli 2010 heeft de raad van Lelystad besloten op een andere manier te vergaderen. Daarvoor is het zogenaamde BOB-model ingevoerd. Dit vergadermodel voorziet in een gefaseerde behandeling van de raadsvoorstellen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een beeldvormende fase (B), een oordeelvormende fase (O) en tenslotte een besluitvormende fase (B). C1. Heeft u al eens van het BOB-vergadermodel gehoord? 8 Ja, wel van gehoord weet niet wat het is 22 Ja, ben ik bekend mee 70 Nee, nooit naar vraag C6 C2. Heeft u wel eens een BOB-vergadering bezocht? 7 Ja, regelmatig 25 Ja, een enkele keer 68 Nee, nooit naar vraag C6 N=312 C3. Waarom heeft u een BOB-vergadering bezocht? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 34 Algemene interesse 49 Ik wilde meer horen over een onderwerp dat voor mij van belang was 22 Ik wilde mijn mening geven over een onderwerp dat voor mij van belang was 13 In verband met mijn werk als ambtenaar of raadslid van de gemeente Lelystad 2 Weet niet 21 Anders, namelijk C4 Voldeed het (laatst bezochte) BOB-vergadering aan uw verwachting en/of heeft u suggesties voor verbetering(en) van het BOB-vergadermodel? 32 Ja, voldeed aan mijn verwachting Nee, voldeed niet aan mijn 27 verwachting 41 Had vooraf geen verwachting over de vergadering Ruimte voor suggesties en/of toelichting over uw verwachting

13 C5 Heeft het bijwonen van de (laatste) BOB-vergadering uw vertrouwen in de gemeentelijke politiek veranderd? 2 Sterk verminderd 16 Verminderd 74 Verminderd noch vergroot 8 Vergroot 0 Sterk vergroot * Weet niet Toelichting U kunt eventueel toelichting geven op uw keuze C6. Denkt u dat u in de toekomst (nog) een BOB-bijeenkomst van de gemeenteraad zal bezoeken? 7 Ja 56 Misschien (dat hangt van de onderwerpen af) 37 Nee TOT SLOT U bent nu aan het einde van deze vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Als u bepaalde vragen heeft gemist, of suggesties en opmerkingen heeft over samenwerking tussen gemeente en bewoners in buurt en stad, dan kunt u deze hieronder kwijt. Deze ruimte is niet bedoeld voor het stellen van vragen aan de gemeente. Hiervoor dient u apart een brief te schrijven aan: Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad, u kunt ook bellen naar tel.nr HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING De ingevulde vragenlijst en het verlotingformulier kunt u in de bijgeleverde antwoordenvelop vóór 21 oktober 2012 terugsturen aan Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Lelystad.

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 In februari 2010 hebben 1.347 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over hun houding ten aanzien van homoseksualiteit in hun directe omgeving

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen De beste stuurlui staan aan wal. Het is een oude uitdrukking, maar nog

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010

VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 VNG-Ledenpeiling Uitkomst bevraging december 2010 onderwerp: Teambuilding in een versplinterd politiek landschap uitgevoerd door Congres- en Studiecentrum VNG 10 januari 2011 Inhoud Inleiding... 2 Respons...

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Jongerenenquête, 2009 In oktober 2009 hebben 1.959 jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit Lelystad meegedaan aan de Lelystadse jongerenenquête. Het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie