Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil"

Transcriptie

1 Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil Naar aanleiding van het rapport d.d. maart 2014 Evaluatie pachtregelgeving van Prof. Mr. D.W. Bruil heeft de werkgroep pacht van de NVR een notitie geschreven. De integrale tekst daarvan is opgenomen na deze samenvatting 1. Pachtovereenkomst los land slechts mogelijk voor minimaal 6 jaar met eventueel verlengingsrecht komt niet overeen met de wens van de markt. Waarom termijnen niet open houden, afhankelijk van de wensen van de twee partijen? 2. Goedkeuring pachtovereenkomsten door de Grondkamer vervalt en Grondkamers afslanken tot één Grondkamer, die toegevoegd wordt bij een Kantongerecht in het centrum van het land. 3. Bijzondere bedingen in pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen geheel mee eens. 4. Geen pachtbeheersing; wel een systeem om tot een redelijke pachtprijs te kunnen komen. Reguliere pacht behouden; sterft op termijn uit. Kom voor deze pachtvorm met een nieuw pachtnormensysteem, welke uitlegbaar en werkbaar is. Uitbreiden van mogelijkheden geliberaliseerde pacht, inclusief gebouwen en zonder prijsbeheersing. 5. Pachter is bevoegd tot wijziging bestemming, inrichting en gedaante. Eens, conform de huidige voorwaarden. 6. Onderverpachting is toegestaan. Absoluut niet mee eens. Een andere gebruiker in geval van benodigde vruchtwisseling moet mogelijk zijn, maar verder moet een verpachter kunnen bepalen wie hij wenst als gebruiker. 7. In de plaats stelling en medepacht alleen voor hoeves. Bij in stand houding reguliere pacht hoeft bestaande regelgeving hierop niet te worden aangepast. Voor geliberaliseerde pacht is dit onderwerp nu niet van toepassing, doch zou kunnen gelden in geval van langdurige pacht, bijvoorbeeld langer dan 6 jaar. 8. Voorkeursrecht pachter vervalt geheel mee eens. 9. Geen tussentijdse ontbinding pachtovereenkomst, tenzij onvoorzienbare omstandigheden. Wat zijn onvoorzienbare omstandigheden en wie gaat dat bepalen? Worden niet voor niets onvoorzienbaar genoemd. Het gevolg zou kunnen zijn dat ontwikkelingen geblokkeerd worden. 10. Geen bijzondere pachtovereenkomst meer nodig. Naast reguliere en geliberaliseerde pacht In uitgebreide vorm zijn geen andere vormen noodzakelijk. 11. Overgangsrecht. Einddatum geliberaliseerd contract dan geen overgangstermijn zal leiden tot een aanzienlijk vermogensverlies. 12. Mogelijkheid tot pachtopzegging in verband met het bereiken van de dan geldende AOWgerechtigde leeftijd geheel mee eens. 13. In geval van overlijden pachter moet niet het erfrecht van toepassing zijn, doch dezelfde regel van toepassing zijn als in geval van in de plaats stelling reguliere pachter. 14. Pacht moet ieder jaar herzien kunnen worden op basis van CBS-indexcijfers nadat aanvaardbare basis pachtnormen van toepassing zijn geworden. Namens de werkgroep pacht NVR Jan Willemink 1

2 Notitie werkgroep pacht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters naar aanleiding van het rapport d.d. maart 2014 Evaluatie pachtregelgeving van Prof. Mr. D.W. Bruil van het Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen. Uitgangspunt moet zijn dat eventuele nieuwe regels werkbaar en eenduidig uitlegbaar zijn waarbij de belangen voor zowel verpachter als pachter in redelijkheid en billijkheid in acht zijn genomen. Ter opheldering van dit stuk wordt de lezer graag naar de inhoud van het advies d.d. april 2013 met toelichting van de werkgroep pacht van de NVR verwezen, welke opnieuw op de website zijn geplaatst op 8 mei 2014, via NVR startpagina, rechts onder Actueel, aanklikken NVR voor meer opties geliberaliseerde pacht, rubriek Nieuws, huidige artikels. Als er geen goed overgangsrecht wordt geformuleerd zal het eventueel afschaffen van reguliere pacht leiden tot lange periodes van onduidelijkheid hetgeen voor zowel pachter als verpachter onwenselijk is. In geval van het volledig opheffen van de Grondkamers zal kennis verloren gaan en het is maar zeer de vraag of het door de heer Bruil aangegeven systeem, betreffende het vaststellen van een redelijke pachtprijs als partijen het niets eens kunnen worden uitvoerbaar en goedkoper is. De inhoud van bovengenoemd rapport is op onderdelen onevenwichtig, er worden hap/snap onderwerpen aangesneden en ondoordacht oordelen gevormd dan wel voorstellen gedaan. Als voorbeeld het afschaffen van de Grondkamers zal ruim 3 miljoen euro kosten besparen; echter met geen woord wordt gerept hoe hoog daardoor de kosten van de Rechtbanken zullen toenemen. Hieronder een korte reactie op de voorstellen van de heer Bruil, waarbij de volgorde van de onderwerpen in de samenvatting is aangehouden. 1. Pachtovereenkomst los land slechts mogelijk voor minimaal 6 jaar met eventueel verlengingsrecht komt niet overeen met de wens van de markt. Onder andere projectontwikkelaars hebben agrarische gronden (tegen veelal) hoge aankoopprijzen verworven en kunnen dan niet anders dan arealen braak laten liggen of in erfpacht uitgeven voor minimaal 26 jaar. Dit laatste zou de heer Bruil op onduidelijke grondslag overigens willen verlengen tot 50 jaar. Voor deze, maar ook partijen zijn mogelijke nieuwe regels een ramp, omdat zij gronden willen aanwenden voor een niet agrarische bestemming op het moment dat dit planologisch mogelijk is. Ook ten behoeve van (toekomstige) herverkaveling is het wenselijk over de mogelijkheid te beschikken te verpachten voor een kortere periode dan 6 jaar. Verder te denken aan glastuinders, waar (wederom) geen rekening mee wordt gehouden. 2

3 Veelal willen zij hun economisch thans veelal slecht draaiende bedrijven verkopen aan andere tuinders. Door de bedroevende bedrijfsresultaten in deze bedrijfstak zijn deze bedrijven echter zeer moeilijk verkoopbaar, zodat voor hen een mogelijkheid geboden zou moeten worden hun kassencomplex gedurende een korte periode geliberaliseerd te kunnen verpachten. Er zijn beleggers, die grond vrij van pacht gekocht hebben en op basis van een rendementsberekening dit areaal voor de duur van 6 jaar zonder verlengingsrecht verpacht hebben tegen een pachtprijs, welke niet getoetst hoeft te worden. Als na afloop van deze 6 jaar gronden niet gebruikt worden voor een andere dan agrarische bestemming zou een nieuw vergelijkbaar contract opgesteld worden tussen partijen. Deze wijze van financiering van landbouwgrond zal grotendeels vervallen, indien de regelgeving aangepast zal worden, conform de voorstellen van de heer Bruil. Waarom zouden gelijkwaardige partijen in de huidige markt niet een loopbaanpacht voor een door partijen te stellen periode( zoals 40 jaar) kunnen aangaan zonder verlengings-, voorkeurs- en in de plaatstellingsrecht, waarbij geen prijstoetsing geldt? 2. Goedkeuring pachtovereenkomsten door de Grondkamer vervalt en Grondkamers worden afgeslankt. Onder verwijzing naar het voornoemde en de inhoud van het advies van de werkgroep pacht van de NVR d.d wordt afslanking Grondkamers verkozen. Met het vervallen van benodigde goedkeuring /registratie pachtovereenkomsten is de werkgroep het geheel eens. Er moet echter een instrument blijven, waar partijen te rade kunnen gaan als zij het niet eens worden over de hoogte van de pacht. Rechtbank met arbitrage zal veel te lang duren en bovendien zal deze werkwijze onnodig kostbaar voor partijen zijn. Het zou de voorkeur hebben om bijvoorbeeld bij een centraal in het land gelegen Kantongerecht een landelijke Grondkamer toe te voegen, die zich dan bezig zou kunnen houden met vaststellen van pachtprijzen als partijen het onderling niet eens kunnen worden en registratie van door partijen overeengekomen pachtprijzen. 3. Bijzondere bedingen in pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Prima; verdere goedkeuring niet nodig en is conform hetgeen in het overige bedrijfsleven gebeurt. 4. Geen pachtbeheersing; wel een systeem om tot een redelijke pachtprijs te kunnen komen. Reguliere pacht wordt steeds minder en als de trend zich voortzet dan sterft deze vorm van pacht geleidelijk aan uit. Het gevolg zal dan zijn, dat we op termijn vanzelf één vorm van geliberaliseerde pacht overhouden. Waarom moet dan gesneden worden in een regelgeving, die in de praktijk werkt. Veranderd moet worden datgene wat niet goed werkt en verder moet in stand gehouden dan wel verbeterd worden wat goed is. De door de heer Bruil voorgestelde wijze van pachtberekening is veel te complex en zal in de praktijk leiden tot vele kostbare procedures. Er moet wel een pachtnormenregeling komen, waarbij goede 3

4 uitgangspunten verkozen moeten worden. De regio indeling moet eenvoudiger, bijvoorbeeld per provincie. Via de Grondkamers is te achterhalen wat de gemiddelde geliberaliseerde pachtprijzen zijn in de afgelopen drie jaar. De gemiddelde (gecorrigeerde) prijzen in een betreffende regio kunnen als pachtnorm gelden. De pachtprijzen kunnen jaarlijks herzien worden op basis van CBS-indexcijfers. Na afloop van telkens een periode van 10 jaar kunnen partijen beoordelen of de dan geldende pachtprijs nog marktconform is. Bovendien zullen de meeste verpachters een meer duurzaam beleid nastreven en genoegen nemen met beperkt rendement op het geïnvesteerd vermogen, opdat hun registergoederen kwalitatief goed blijven. Een te hoge pachtprijs voor korte pachtperiodes zal leiden tot kwalitatief slechtere gronden door het uitblijven van investeringen. De markt zal zich zelf regelen. Continuïteit is voor zowel voor verpachter als voor pachter van belang, waarbij voor beide partijen geldt leven en laten leven. Voor de pachtberekening van bedrijfsgebouwen verkiest de werkgroep pacht van de NVR een systeem, zoals zij heeft aangegeven in haar advies uit Pachter is bevoegd tot wijziging bestemming, inrichting en gedaante. Eens, maar dan wel conform de huidige situatie of wel na verkregen schriftelijke toestemming van de verpachter met behoud van melioratierecht voor de pachter. Het is voor een verpachter niet aanvaardbaar, dat hij opgezadeld kan worden met aanpassingen dan wel wijzigingen aan zijn eigendom, die voor hem ongewenst zijn en mogelijk kan leiden tot vermogensverlies en of kan leiden tot aanzienlijke fiscale nadelen (te denken valt aan wijzigingen met onttrekking rangschikking Natuurschoonwet 1928 tot gevolg). Omgekeerd zal het voor een pachter onaanvaardbaar zijn, dat hij geen recht heeft op een vergoeding van de door hem gedane investering, waarvan hij nog niet het genot heeft gehad en dat zal vanuit algemeen landbouw belang beschouwde gewenste ontwikkelingen frustreren. 6. Onderverpachting is toegestaan. Dit is voor een verpachter onaanvaardbaar. In geval van benodigde noodzakelijke vruchtwisseling kan hiervan bij wet eventueel van worden afgeweken indien partijen niet in staat zijn zulks gezamenlijk overeen te komen. Uiteraard wil en behoort een verpachter te weten wie zijn eigendom gebruikt welke condities gelden voor dit gebruik. De heer Bruil heeft in zijn rapport terecht aangegeven, dat verpachters het als hinderlijk ervaren dat een pachter zonder enig bedrijfsrisico zijn eigendom voor een hogere prijs aan derden verpacht. Het is dan ook niet duidelijk waarom het advies luidt dat onderpacht zou moeten worden toegestaan. Het argument, dat het pachtrecht niet uitsluitend is voorbehouden aan een natuurlijk persoon kan en mag niet doorslaggevend zijn. 7. In de plaats stelling en medepacht alleen voor hoeves. Met uitzondering van landgoederen worden niet veel bedrijfsgebouwen meer verpacht. Reguliere pachters kunnen ten behoeve van hun agrarische bedrijfsvoering een voor hen essentieel areaal landbouwgrond nabij hun bedrijfsgebouwen regulier pachten; het is niet duidelijk waarom in 4

5 die gevallen genoemde rechten niet van toepassing zouden moeten blijven. Immers een pachter kan daardoor in geval doorvoering advies van de heer Bruil zijn belangrijkste bedrijfsmiddel ineens verliezen. Bovendien kunnen daardoor zijn bedrijfsopstallen in waarde dalen, waardoor er voor hem een vermogensverlies zal optreden in een tijd waarin het steeds moeilijker zal worden vrijkomende agrarische opstallen leeg en vrij te vervreemden. 8. Voorkeursrecht pachter vervalt. Geheel mee eens. Voorkeursrecht heeft geleid tot een groot verschil tussen de verpachte en de vrije waarde van agrarische registergoederen. Het pachtrecht is niet verkregen om uiteindelijk eigenaar te worden en bovendien is in geen enkele andere bedrijfstak het voorkeursrecht van toepassing. 9. Geen tussentijdse ontbinding pachtovereenkomst, tenzij onvoorzienbare omstandigheden. Als partijen het met elkaar eens zijn moet het mogelijk zijn de pachtovereenkomst tussentijds te ontbinden. Voorts moet het mogelijk blijven pachtovereenkomsten te ontbinden in geval van een andere dan agrarische bestemming van het gepachte tegen betaling van een aan pachter toekomende schadeloosstelling. Als dit niet zou kunnen dan dreigt ieder ontwikkeling op slot te worden gezet, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling mag zijn. 10. Geen bijzondere pachtovereenkomsten meer nodig. Mogelijke nieuwe pachtregels moeten dienen om bestaande problemen op te lossen en niet om deze te doen vergroten, waardoor het onwerkbaar wordt voor partijen en de kosten onevenredig hoog gaan worden om tot oplossingen te kunnen komen. Het is veel goedkoper om gelijkwaardige partijen vrij te laten zaken onderling te regelen. Gekozen zou moeten worden voor een loopbaanpacht zonder verlengings-, voorkeurs- en in de plaatsstellingsrecht voor zowel bedrijfsgebouwen als wel voor landerijen. Het verdwijnen van contracten ingevolge de artikels 7:385, 388, 395 en 396 geheel mee eens en zouden voortaan kunnen resulteren onder een meer uitgebreide vorm van geliberaliseerde pacht. 11. Overgangsrecht. Volgens de heer Bruil hoeft voor bestaande geliberaliseerde pachtovereenkomsten geen overgangsrecht van toepassing te zijn. Einddatum contract is het einde of wel als door de eigenaar dan geen koper is gevonden voor het betreffende agrarische registergoed ontstaan voor hem direct grote problemen met mogelijk vermogensverlies. In de samenvatting zijn niet genoemd de gevolgen ten aanzien van het voorstel het erfrecht van toepassing te laten bij de erfgenamen van de overleden pachter en de mogelijkheid van opzegging in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de pachter. 5

6 Pacht is een gebruiksrecht en in geval van overlijden van de pachter zou de opvolgende pachter(s) uitsluitend en alleen diegenen moeten zijn, die thans zijn genoemd onder artikel 7:363 BW( in de plaats stelling). Momenteel zou een verpachter een door de overleden pachter in zijn testament genoemde opvolger in de pacht moeten accepteren. Het gevolg is, dat een verpachter opgezadeld kan worden met een pachter, die hij helemaal niet op zijn eigendom zou willen hebben als pachter. Voorstel van de heer Bruil om de pacht op te kunnen zeggen in geval pachter de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt geheel mee eens. Pacht herzien eens in de drie jaar, zoals de heer Bruil adviseert is uit de tijd. Het argument van hem, dat beherende rentmeesters het jaarlijks schrijven van een brief als hinderlijk ervaren kan en mag niet als een argument worden gebruikt. In geval van bedrijfsmatige verhuur wordt de huur ook jaarlijks herzien en waarom dan niet in geval van pacht, maar dan wel op een wijze welke uitlegbaar is en niet door gebruikmaking van veranderpercentages, welke het ene jaar bijvoorbeeld +30% en het volgende jaar -23% bedraagt. Daarop kunnen geen rendementsberekeningen voor beleggers gemaakt worden en weet een pachter ook nooit waar hij aan toe is. Het meest logische is dan ook de pacht voortaan jaarlijks te herzien op basis van CBS-indexcijfers. Resumerend kan gesteld worden, dat uitvoering geven aan alle adviezen van de heer Bruil zal leiden tot voor zowel verpachter als pachter onwenselijke regelgeving. Het positieve gevolg daarvan is, dat zowel afgevaardigden van de Federatie Particulier Grondbezit als wel van de Bond van Landpachters gedwongen worden om met elkaar aan tafel plaats te nemen om uiteindelijk tot een goede regelgeving te komen. Daarbij kan de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een belangrijke bemiddelende functie vervullen. werkgroep pacht NVR d.d. 12 mei

Actualiteiten Pachtrecht 2014

Actualiteiten Pachtrecht 2014 Actualiteiten Pachtrecht 2014 Mr. Frédérique Verheij-Péters ALV Limburgs Particulier Grondbezit Roermond, 24 november 2014 1 Wat is aan de hand in (ver)pachtersland? Waarom staat het huidige pachtsysteem

Nadere informatie

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen.

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen. Toelichting bij advies Werkgroep pacht Algemeen: Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters vertegenwoordigen zowel verpachters als pachters en zijn werkzaam door het gehele land.

Nadere informatie

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha.

Nadere informatie

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord Het nieuwe pachtsysteem Bijeenkomst LTO Noord Programma Inleiding door Arnold Michielsen - Evaluatie pachtregelgeving: rapport Bruil - Akkoord Spelderholt en vervolg Gelegenheid tot het stellen van vragen

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 4 juli 2014 Excellentie, Op uw initiatief is de pachtregelgeving geëvalueerd door prof. mr. D.W. Bruil (Rapport Evaluatie pachtregelgeving, bijlage

Nadere informatie

Advies Werkgroep pacht. met toelichting

Advies Werkgroep pacht. met toelichting Advies Werkgroep pacht met toelichting Advies Werkgroep pacht Algemeen De agrarische sector maakt een essentieel deel uit van onze economie. Pacht is daarin een belangrijke financieringsbron voor agrariërs.

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XV XXI XXIII Hoofdstuk 1 - Inleidende beschouwingen 1 1 Wettelijke regeling van de pacht 1 2 Van Pachtwet

Nadere informatie

NOTITIE INZAKE ERFPACHT

NOTITIE INZAKE ERFPACHT NOTITIE INZAKE ERFPACHT Inleiding Erfpacht is het recht om een onroerende zaak van een ander onder zich te houden en te gebruiken. In de gemeente Sint Anthonis zijn in het verleden gronden in erfpacht

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 AMvB Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4 ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 Tweede ronde Spelderholt Voorstel initiatiefnemers op basis van verkenningen 5 pachtvormen - Reguliere pacht correctieve

Nadere informatie

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU?

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? 1 CONTACT Saltus Beheer bv. Dokter van Deenweg 108, Zwolle 038-422 77 69 info@saltusbeheer.nl

Nadere informatie

Bemiddeling. Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, De heer ir. M.H.P. Van Dam. Geachte heer van Dans,

Bemiddeling. Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, De heer ir. M.H.P. Van Dam. Geachte heer van Dans, Ik ben daarbij vanuit het ministerie van EZ ondersteund door Liesbeth Kâp en Jan Sevenster. de pachtwet. Twee van de betrokken organisaties konden het akkoord van Spelderholt niet ondertekenen. Vanwege

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA "s-gravenhage.

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA "s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Directie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/408

Raadsvoorstel 2004/408 Raadsvoorstel 2004/408 Onderwerp steller Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Agrarisch beheer gemeentegronden Mr. R.R. van Erp / Mr. T. ten Have Mr. A. Th.H. van Dijk Grondzaken Datum /33859

Nadere informatie

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager VVOR De pachter als derdebelanghebbende 15 september 2015 Gert-Jan de Jager Onderwerpen Pacht sinds 1 september 2007 (Akkoord van Spelderholt?) Pachter en onderpachter als derde-belanghebbenden Welke pachtvormen

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 1 september 2015 Excellentie, Bij brief van 15 oktober 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 27 924, nr.

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september j.l. is de Pachtwet vervallen. Vanaf dit moment zijn de pachtregels ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.5). Tevens is op 1 september 2007 het nieuwe

Nadere informatie

De kracht van pacht. FPG-visie voor de toekomst

De kracht van pacht. FPG-visie voor de toekomst De kracht van pacht FPG-visie voor de toekomst De kracht van pacht FPG-visie voor de toekomst 2 Pacht in de toekomst Het pachtrecht en het pachtprijzensysteem, zoals dat sinds 1 september 2007 geldt,

Nadere informatie

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door Pacht door Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK Kluwer - Deventer -1997 Inhoud VOORWOORD SAMENVATTING VII AFKORTINGEN XXI HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Inleiding Landbouw en economie

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1994±1995 Nr. 99d 22 705 Wijziging van de Pachtwet NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 26 juli 1995 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de

Nadere informatie

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha.

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 24 maart 2011, GP 11.625 [artikel 7:333 BW] Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 8

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 *Z002A318996* Raadsinformatiebrief Onderwerp : Pachtprijzen Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 6 augustus

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Pacht Regels en prijzen 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht)

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) 1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) Titel 5 Pacht Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 311 [Pachtovereenkomst] Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2017

Pacht. Regels en prijzen 2017 Pacht Regels en prijzen 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer 64517 / HA ZA 08-433 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha.

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha. Ref:2016.003553.01 /bs PACHTOVEREENKOMST 1 GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST ex. artikel 7:397 lid 1 BW BS11./16 De ondergetekenden: 1. #, hierna te noemen de pachter, 2. de Provincie Groningen, Martinikerkhof

Nadere informatie

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld.

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Zaaknummer: AVGCL22 Onderwerp Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden Collegevoorstel Inleiding Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Feitelijke informatie

Nadere informatie

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Een wegwijzer voor de praktijk 79x536 1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Oktober 1995 Waarom deze brochure? Op 31 oktober 1995 treedt een nieuw Pachtnormenbesluit

Nadere informatie

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2015

Pacht. Regels en prijzen 2015 Pacht Regels en prijzen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Het platteland moet economisch gezond blijven met behoud van landschap en cultuur. Tenslotte

Nadere informatie

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer)

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) mr. dr. J.W.A. Rheinfeld 20 april 2017 Programma Pacht (& tijdelijk beheer) inleiding/historie pachtrecht/algemene kenmerken omschrijving pachtovereenkomst duur pachtovereenkomst

Nadere informatie

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Centrale Grondkamer, beschikking van 19 december 2012, GP 11.701 [artikel 7:325, lid 4 BW] [artikel 36, lid 3 Uitvoeringswet grondkamers] Verzoek

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2007 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Waar gaat deze brochure over? 1.2 Leeswijzer 1.3 Waarom nieuwe prijzen en regels? 1.4 Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 924 Pachtbeleid Nr. 63 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal

Nadere informatie

Grondmarkt en grondfinanciering

Grondmarkt en grondfinanciering Grondmarkt en grondfinanciering Algemene jaarvergadering BLHB 10 maart 2016 Erik Somsen a.s.r. vastgoed vermogensbeheer Inhoud Introductie Grondmarkt Kenmerken Grondprijsontwikkeling en grondmobiliteit

Nadere informatie

Het Akkoord van Spelderholt

Het Akkoord van Spelderholt Het Akkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel * 1. Inleiding Inmiddels is het bekend: vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben begin juli 2014

Nadere informatie

Het Eindakkoord van Spelderholt

Het Eindakkoord van Spelderholt Het Eindakkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel 1 Het Akkoord van Spelderholt heeft in april 2016 een vervolg gekregen. De meeste organisaties hebben

Nadere informatie

*PDOC01/139502* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/139502* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten (Tekst geldend op: 21-04-2008) Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titel 5. Pacht Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 311 Pacht is de overeenkomst

Nadere informatie

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet NOTA PACHTBELEID 2016 Gemeente Nunspeet Inleiding Het verpachten van agrarische gronden vindt op vele manieren plaats in Nederland. Nog te vaak worden gronden van oudsher in gebruik gegeven zonder dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (pacht) van het Burgerlijk Wetboek B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTI- TIE 1

Nadere informatie

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Zaaknummer: 00376541 Onderwerp: AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Collegevoorstel Inleiding In de brief van 14 januari 2014 stelt raadslid D.F.M.J.

Nadere informatie

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Ledenavond LTO 10 november 2014 Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Bedrijfsovername Juridische en fiscale aspecten van bedrijfsovername. Onderwerpen! Aanvang maatschap/firma!

Nadere informatie

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen

Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM. Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Ing. C.H. (Cor) van Zadelhoff RT RM Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur en makelaar bij Overwater Rentmeesterskantoor BV in Strijen Agrarische erfpacht Agrarische erfpacht, een alternatieve

Nadere informatie

Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering

Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering Grondberichten voor boer en tuinder Grondmarkt en grondfinanciering Inspiratiedag Vollegronds Groenteteelt 5 maart 2015 Erik Somsen a.s..r. landelijk vastgoed Belegger en vermogensbeheerder voor a.s.r.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht.

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Raadsvergadering : 21 maart 2005 Agendapunt : 9 Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Samenvatting voorstel Door

Nadere informatie

Rekenmodellen erfpacht

Rekenmodellen erfpacht Rekenmodellen erfpacht Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 20 oktober 2015 te Erichem Ryan Nijzink Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn indicatief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet?

Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? ir. P.J. van der Eijk 1 Inleiding De geliberaliseerde pacht is bij de inwerkingtreding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Zaaknummer: 00376392 Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Collegevoorstel Inleiding Van gemeentelijke landbouwgrond kan 65 hectare via zogenaamde geliberaliseerde pachtcontracten worden verpacht.

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 een wegwijzer voor de praktijk 2 Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat

Nadere informatie

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/bwbr00090/06-0-0/0/boek7/titeldeel/afdrukken pagina van 6--06 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Burgerlijk Wetboek Boek 7 Geldend van 0-0-06 t/m heden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

Voorjaarsseminar VAB

Voorjaarsseminar VAB Voorjaarsseminar VAB 5 juni 2014 Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator tel. 0543 548 888 a.post@hobbelinkenbuitink.nl www.hobbelinkenbuitink.nl Bedrijfsovername doe je zó? Juridische aspecten van bedrijfsovername.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H B Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Ami Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H B Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.a.2 1218952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKOOP AAN DE GEMEENTE WESTLAND LOCATIE RIJNWEG 336 TE MONSTER Portefeuillehouder Smits, M. Datum 27 oktober 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK De eerste drie drukken van dit werk zijn verzorgd door mr. G.M.F. SNIJDERS, jarenlang advocaat in pachtzaken en tevens oud-hoogleraar agrarisch recht aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 987 Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019 Gemeente STEIN Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 1.2. Geldigheidsduur van deze nota 2. Uitgiftebeleid m.b.t. verkoop, verhuur, pacht en ingebruikgeving 4 2.1.

Nadere informatie

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen:

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen: 134-a RO/GZ Geliberaliseerde Pachtovereenkomst BW 7 397 lid 1 OVEREENKOMST VAN GELIBERALISEERDE PACHT VOOR 6 JAREN OF KORTER (conform art. 7:397 lid 1. Burgerlijk Wetboek) Z / BHR De ondergetekenden: De

Nadere informatie

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID 1. Inleiding De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Nieuwendijk 3 te Rumpt

Nieuwendijk 3 te Rumpt Nieuwendijk 3 te Rumpt Vraagprijs 1.300.000,-- k.k. VG Makelaardij Roodseweg 11A 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 / 06-23401100 Kenmerken & Locatie Objectomschrijving: Op prachtige landelijke locatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14755 6 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 2013, nr. WJZ / 13089574, houdende

Nadere informatie

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving In opdracht van de gemeente Brielle biedt Verhagen Rentmeesters een tweetal regulier verpachte landbouwkavels te koop aan bij openbare inschrijving.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 163 Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014

Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014 Kadernota integraal grondbeleid Gemeente Sint Anthonis 2014 1 Inhoudsopgave kadernota integraal grondbeleid Aanleiding kadernota pag. 3 Visie op grondbeleid pag. 4 Doelen pag. 5 Principes/kader pag. 6

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

De personenvennootschap

De personenvennootschap s t u d i e p o c k e t s#p r iv a a t r e c h t De personenvennootschap 4e druk Prof. mr. M.J.A. van Mourik 1993 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle Inhoudsopgave Lijst van afkortingen XII A. ALGEMEEN DEEL I.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik Collegevoorstel Inleiding Elk jaar worden de grondprijzen in de gemeente Heusden vastgesteld in de nota grondprijzen. De verhuurprijzen voor groenstroken zijn daarin niet meegenomen en bovendien wordt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden 1310525 Afdeling: Onderwerp Uitgifte landbouwgronden Samenvatting De gemeente Boxtel beschikt over een aantal ha cultuurgronden, met name in de voormalig gemeente Liempde bezit de gemeente relatief veel

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11.

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11. RAADSVOORSTEL 11.0078 Inclusief erratum d.d. 13 september 2011 Rv. nr.: 11.0078 B en W-besluit d.d.: 30-8-2011 B en W-besluit nr.: 11.0863 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. percelen grond gelegen aan de Oudeweg, Omloopseweg en Essendijk 3161 ES Rhoon Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 16 JAN 2014 Objectomschrijving DE BIJZONDERE LASTEN EN

Nadere informatie

Vastgoedbeleid 2016. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2.

Vastgoedbeleid 2016. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2. Vastgoedbeleid waterschap Hollandse Delta 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstellingen 1 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1 1.4 Leeswijzer 1 2 VERWERVEN EN VERKOPEN 2 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Opzegging e n beë i ndig i ng Nijman doet drie voorstellen met betrekking tot de opzegging

Opzegging e n beë i ndig i ng Nijman doet drie voorstellen met betrekking tot de opzegging Verslag jaarvergadering 2012 Vereniging voor Agrarisch Recht mr S.D.T. van der Linden" 1. lnleiding Op vrijdag 20 april2012heeft. de 53e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR AGRARISCHE GRONDFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M012/maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Het product ASR Agrarische Grondfinanciering 4 3. Fiscale

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie