Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?"

Transcriptie

1 Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?

2 Variatie in Richtlijnen wat is het probleem? Teun Zuiderent-Jerak Sonja Jerak-Zuiderent Hester van de Bovenkamp Siok Swan Tan LeonaHakkaart-van Roijen Werner Brouwer Roland Bal Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Den Haag, april 2011 Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg. De inhoud van het rapport vertegenwoordigt niet per se de mening van de Regieraad Opdrachtverlening Regieraad Kwaliteit van zorg aan IBMG, projectnummer

3 Reactie Regieraad Kwaliteit van Zorg naar aanleiding van rapport Variatie in Richtlijnen wat is het probleem?

4

5

6

7 Opdrachtverlening Regieraad Kwaliteit van zorg aan IBMG, projectnummer

8

9

10

11 Variatie in Richtlijnen Wat is het probleem? Teun Zuiderent-Jerak, Sonja Jerak-Zuiderent, Hester van de Bovenkamp, Siok Swan Tan, Leona Hakkaart-van Roijen, Werner Brouwer en Roland Bal Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam April 2011

12 Dit onderzoek is gefinancierd door de Regieraad Kwaliteit van Zorg 2

13 Inhoudsopgave Samenvatting ) Inleiding: De toepasbaarheid van richtlijnen ) Leeswijzer rapport ) Doelstelling en methode ) Doelstelling ) Methode ) Kwantitatief onderzoek ) Kwalitatief onderzoek ) Scores van 62 richtlijnen ) Patiënteninbreng en informatie ) Gebruikersinbreng ) Evidence en kennishiaten ) Veiligheid ) Samenwerkingsafspraken en organisatie van zorg ) Doelmatigheid ) Medische technologie ) Kanttekeningen bij uitkomsten ) Spraakverwarring over evidence- based richtlijnontwikkeling ) Onduidelijkheid over de eenduidigheid van kennis ) Van consensus naar evidence? ) Onzekerheden in evidence ) Onduidelijkheid over de mate waarin non- compliance aan richtlijnen problematisch is ) Het verhelderen van de spraakverwarring ) Richting aan richtlijnen ) Het doel van richtlijnen expliciteren ) De kwesties zorgvuldig vaststellen en vasthouden ) De rol van patiënten bij het vaststellen van kwesties

14 5.2.2) Doelmatigheid als kwestie ) Diversiteit aanbrengen in richtlijnontwikkelmethoden ) Conclusie: de toepasbaarheid van richtlijnen herzien ) Aanbevelingen voor toepasbare richtlijnen Bijlage I: onderzochte richtlijnen in het kader van deze studie Bijlage II: gehanteerd scoringsinstrument (aangepaste versie AGREE) Bijlage III: respondenten Bijlage IV: Topiclijsten interviews Bijlage V: richtlijnscores Dankwoord Lijst van geraadpleegde literatuur

15 Samenvatting De afgelopen decennia hebben zich gekenmerkt door een sterke toename van de ontwikkeling van evidence- based richtlijnen. Er is echter sprake van een grote variatie in de inhoud van richtlijnen, ondanks vele initiatieven om richtlijnontwikkeling te standaardiseren. In dit rapport verkennen wij deze variatie door te analyseren welke aspecten er op dit moment vertegenwoordigd zijn in 62 richtlijnen voor de top- 25 richtlijnonderwerpen die is vastgesteld door de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Dit doen wij op basis van een aangepaste versie van het AGREE instrument en wij kijken hierbij in het bijzonder naar de onderwerpen patiënteninbreng en informatie, gebruikersinbreng, samenwerkingsafspraken en organisatie van zorg, evidence en kennishiaten daarin, doelmatigheid, veiligheid, en medische technologie (m.u.v. geneesmiddelen). Dit onderzoek beslaat de volgens de Regieraad belangrijkste richtlijnen waarbij gefocust wordt op onderwerpen die op dit moment een belangrijke rol spelen in het gezondheidszorgbeleid. Richtlijnen scoren met name laag op onderwerpen waarvoor minder harde wetenschappelijke evidence voorhanden is, zoals patiënteninbreng, gebruikersinbreng, samenwerkingsafspraken en medische technologie. Het onderdeel gebruikersinbreng scoort veruit het laagst, wat vragen oproept over de toepasbaarheid van richtlijnen in de praktijk. Doelmatigheid heeft slechts bij een selectie van de richtlijnen expliciet een rol gespeeld, en ook daar maar in zeer beperkte mate. De onderdelen evidence en kennishiaten, en veiligheid scoren beduidend hoger. Dit lijkt met name te maken te hebben met de beschikbaarheid van bewijsvormen die goed aansluiten bij de methodologie van evidence- based richtlijnontwikkeling. Waar richtlijnen laag op deze onderwerpen scoren, blijkt het om een wat uitzonderlijke richtlijn te gaan (zoals een consensusdocument of een niet al te recente verpleegkundige richtlijn). De scores mogen niet als kwaliteitsoordeel over de richtlijnen worden gezien. Hoewel het AGREE instrument in toenemende mate wordt gebruikt als leidraad bij het opstellen van richtlijnen, en scores dus lijken te stijgen, worden richtlijnen daarmee zeker vollediger maar nog niet per se beter toepasbaar in de zorgpraktijk. AGREE beoordeelt richtlijnen immers procedureel en niet inhoudelijk. Om meer inhoudelijk vast te kunnen stellen of een lage score ook problematisch is, moet duidelijker zijn wat er onder een goede richtlijn kan worden verstaan en juist hierover heerst onduidelijkheid. Om zicht te krijgen op de meer inhoudelijke vraag waarom bepaalde aspecten juist wel of niet in richtlijnen zijn opgenomen hebben wij interviews afgenomen met richtlijn- 5

16 ontwikkelaars die een centrale rol spelen bij richtlijnontwikkeling in Nederland of die een centrale rol hadden bij de totstandkoming van onderzochte richtlijnen. Uit deze interviews blijkt dat er een spraakverwarring is over evidence- based richtlijnontwikkeling. Die verwarring ligt ten grondslag aan veel van de problemen waarmee richtlijnontwikkeling te maken heeft en bestaat vanwege onduidelijkheid over de vraag in welke mate evidence een- duidige antwoorden geeft en in welke mate het niet opvolgen van de richtlijn problematisch is in zorgpraktijken. Door deze twee aspecten te definiëren en combineren, ontstaan er vier verschillende typen richtlijnen: richtlijnen als normstellend instrument, als richtinggevend consensusinstrument, als beschrijvend handboek en richtlijnen als doel op zichzelf. Wij pleiten ervoor dat richtlijnontwikkelaars explicieter benoemen wat voor soort richtlijn ze maken en vooral richtlijnen opstellen die ook echt een probleem oplossen. Hiertoe is het van belang een grote zorgvuldigheid te betrachten bij het vaststellen van een heldere een beperkte set uitgangsvragen. Bij het vaststellen van deze uitgangsvragen dienen patiënten betrokken te worden en dient ook specifiek oog te zijn voor het opnemen van doelmatigheid, juist omdat het niet vanzelfsprekend is dat patiënteninbreng en doelmatigheid anders voldoende aan bod komen. Zonder het beperken van het aantal uitgangsvragen dreigen richtlijnen ontwikkeld te worden die onvoldoende probleemgericht zijn, waardoor ze niet alleen slecht hanteerbaar maar ook slecht onderhoudbaar worden. Het opstellen van een procedure voor het vaststellen van uitgangsvragen kan door de Regieraad ter hand worden genomen. Ook pleiten wij ervoor dat richtlijnontwikkelaars aangeven of hun aanbevelingen optioneel of standaard dienen te worden toegepast. Indien zij dit niet doen wordt deze keuze doorgeschoven naar zorgverleners in de praktijk. Dat is enerzijds veel gevraagd en biedt zorgverleners anderzijds ook te veel ruimte om een standaard als optie te interpreteren en vice versa. Het maakt bovendien het beargumenteerd afwijken van richtlijnen praktisch onhaalbaar omdat niet voor elke optionele aanbeveling elke afwijking kan worden geregistreerd zonder een onaanvaardbare registratielast te veroorzaken. Deze onduidelijkheid heeft ook consequenties voor beleidsmakers. Het ontbreken van het onderscheid tussen standaard- en optie- aanbevelingen maakt overheidstaken als toezien op de kwaliteit ingewikkeld en maakt ook slecht inzichtelijk welke behandelmethodes uitgesloten zouden moeten worden van het basispakket. Om richtlijnen als beter sturingsinstrument te laten fungeren, zou de Regieraad regie moeten voeren op het aanbrengen van het standaard/optie onderscheid. 6

17 1) Inleiding: De toepasbaarheid van richtlijnen Door de toenemende aandacht voor evidence- based medicine (EBM) onder beleidsmakers en onderzoekers is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de implementatie van richtlijnen in zorgpraktijken. Dit is van belang omdat de productie van richtlijnen een sterke vlucht heeft genomen terwijl het feitelijke gebruik ervan vaak als problematisch wordt ervaren; richtlijnen worden slechts in ongeveer de helft van de gevallen gevolgd (Burstin et al. 1999; Grilli and Lomas 1994). Een eerste stap in het bevorderen van het gebruik van richtlijnen is dat richtlijnen veelal worden opgeslagen in internationale databases waardoor hun beschikbaarheid toeneemt 1. Deze grote beschikbaarheid maakt echter ook de variatie in richtlijnen inzichtelijk: een vergelijking van klinische richtlijnen voor diabetes type 2 in 13 verschillende landen liet zien dat slechts 18% van de per richtlijn opgenomen literatuurverwijzingen overeenkwamen met verwijzingen uit andere richtlijnen en dat slechts 1% van de verwijzingen voorkwam in 6 of meer andere richtlijnen (Burgers et al. 2002). En dat terwijl al deze richtlijnen het predicaat evidence- based dragen. Naast deze diversiteit in het gebruik van beschikbare evidence, is er ook een groot verschil in de rol die verschillende soorten kennis spelen in richtlijnen. Zo varieert de inbreng die patiënten hebben bij de ontwikkeling van richtlijnen sterk (Caron- Flinterman, Broerse, and Bunders 2005, 2007; Epstein 1996, 2007; van de Bovenkamp 2010) en wisselt ook de rol die doelmatigheid speelt in het vaststellen van de richtlijn fors (Niessen et al. 2007; Tan et al. 2008). Het lijkt er dus op dat het al in de jaren 70 geconstateerde variatieprobleem in zorgpraktijken (Wennberg and Gittelsohn 1973) zich in de afgelopen decennia heeft uitgebreid naar de praktijken van richtlijnontwikkeling. Dit resulteert in voorstellen voor het formaliseren van richtlijnontwikkelpraktijken door het maken van richtlijnen voor richtlijnen 2, instrumenten om richtlijnen op hun volledigheid te beoordelen en de ontwikkeling van curricula voor richtlijnontwikkelaars. Waar onderzoek en beleidsinitiatieven zich tot voor kort met name hebben gericht op de factoren die richtlijnimplementatie belemmeren of bevorderen (Grol 2000; Grol and Wensing 2004), is er recent meer aandacht gekomen voor de relatie tussen de inhoud van richtlijnen en de toepasbaarheid van richtlijnen in zorgpraktijken (Gezondheidsraad 2000; Moreira 2005; Zuiderent- Jerak 2007a, 2007b; Bal 2006). Voor de toepasbaarheid van 1 Zo bevatte de database van het Guidelines International Network in richtlijnen (Knaapen et al. 2009). 2 Zie bijvoorbeeld de recente Richtlijn voor Richtlijnen van de Regieraad (2010), en het Draaiboek Richtlijnen van het VIKC (2009). 7

18 richtlijnen geldt dat hoe beter een richtlijn aansluit bij de bestaande praktijk van zorgverlening, hoe groter de kans is dat zij wordt opgevolgd, terwijl een richtlijn minder makkelijk wordt opgevolgd waar zij verder van de zorgpraktijk afstaat. Toch heeft een richtlijn niet slechts het doel om bij een bestaande praktijk aan te sluiten, maar deze vaak ook te veranderen. De paradox van de toepasbaarheid van richtlijnen lijkt dan ook te zijn dat hoe groter de behoefte aan richtlijnen is, des te kleiner de kans is dat zij ook navolging vinden in de praktijk. Daarnaast is het voor de discussie over de toepasbaarheid van richtlijnen cruciaal om beter zicht te krijgen op wat een richtlijn nu precies is en zou moeten zijn. Alle pogingen om tot heldere definities te komen ten spijt blijken hierover namelijk sterk verschillende ideeën te bestaan onder zorgverleners, richtlijnontwikkelaars en de overheid waardoor de toepasbaarheid van richtlijnen ook heel verschillend wordt beschouwd. In dit rapport verkennen wij in hoeverre richtlijnen in Nederland verschillen door te analyseren welke aspecten er op dit moment vertegenwoordigd zijn in 62 richtlijnen voor de top- 25 richtlijnonderwerpen die is vastgesteld door de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Hierbij kijken wij in het bijzonder naar de onderwerpen: 1. Patiënteninbreng en informatie; 2. Gebruikersinbreng; 3. Samenwerkingsafspraken en organisatie van zorg; 4. Evidence en kennishiaten daarin; 5. Doelmatigheid; 6. Veiligheid en; 7. Medische technologie (m.u.v. geneesmiddelen). Dit onderzoek beslaat de volgens de Regieraad belangrijkste richtlijnen waarbij gefocust wordt op onderwerpen die op dit moment een belangrijke rol spelen in het gezondheidszorgbeleid. Wij onderzoeken de inhoud van deze richtlijnen en tevens gaan wij na waarom bepaalde aspecten juist wel of niet in richtlijnen zijn opgenomen. Om dit tweede aspect te onderzoeken, hebben wij interviews afgenomen met richtlijnontwikkelaars die een centrale rol spelen bij richtlijnontwikkeling in Nederland of die een centrale rol hadden bij de totstandkoming van een of meer van de onderzochte richtlijnen. Door inzicht te verschaffen in de inhoud van de belangrijkste richtlijnen en tevens na te gaan hoe de totstandkoming van enkele van deze richtlijnen is verlopen, kunnen wij verschillende aannames van de geïnterviewden blootleggen over wat een richtlijn is en wat zorgverleners, 8

19 patiënten en de overheid vanuit deze ideeën wel en niet zouden mogen verwachten. Inzicht in deze aannames is van groot belang om gerichte aanbevelingen te kunnen doen over de ontwikkeling en toepasbaarheid van richtlijnen. 1.1) Leeswijzer rapport Het volgende hoofdstuk bestaat uit de doelstelling van dit onderzoek en de methodologische verantwoording. In hoofdstuk 3 analyseren wij de inhoud van de 62 richtlijnen aan de hand van een aangepaste versie van het AGREE instrument om helder te krijgen wat de inhoud van huidige richtlijnen is. Ook laten wij zien dat de interpretatie van deze resultaten afhankelijk is van de definitie van wat richtlijnen zijn. Om dit verder uit te diepen schetsen wij in hoofdstuk 4 de spraakverwarring die er op dit moment lijkt te bestaan doordat verschillende soorten richtlijnen onvoldoende onderscheiden worden. In dit hoofdstuk geven wij ook aan hoe deze spraakverwarring voorkomen kan worden. Hoofdstuk 5 gaat in op een aantal gevolgen van de verduidelijking van de discussie over richtlijnen waarna wij in hoofdstuk 6 terugkeren naar de richtlijnscores en enkele conclusies trekken. We besluiten in hoofdstuk 7 dit onderzoek met aanbevelingen over toepasbare richtlijnen. 9

20 10

21 2) Doelstelling en methode 2.1) Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: enerzijds is het doel vast te stellen wat de inhoud is van 62 richtlijnen uit de richtlijnen top- 25 van de Regieraad en anderzijds om zicht te krijgen op de vraag waarom bepaalde aspecten wel of niet zijn meegenomen. Op grond hiervan wordt bezien wat de relatie is tussen de inhoud van richtlijnen en de toepasbaarheid van richtlijnen in de zorgpraktijk en voor beleidsdoeleinden. 2.2) Methode Om zowel zicht te krijgen op wat de inhoud van de onderzochte richtlijnen is als op de vraag waarom bepaalde aspecten wel of niet zijn opgenomen, is het onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief uitgevoerd ) Kwantitatief onderzoek Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit een analyse van de richtlijnen voor de onderwerpen uit de top- 25 van de Regieraad. De precieze selectie van de te scoren richtlijnen heeft in nauwe samenspraak met het bureau van de Regieraad plaatsgevonden. Als uitgangspunt heeft de database van richtlijnen voor de top- 100 onderwerpen van de Regieraad gefungeerd. De hierin samengebrachte richtlijnen zijn voor de top- 25 aandoeningen vrijwel allemaal geselecteerd. Richtlijnen zijn geëxcludeerd indien er geen sprake was van een echte richtlijn, bijvoorbeeld in het geval van een Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA), wanneer het een oudere monodisciplinaire richtlijn betrof terwijl er een recentere multidisciplinaire richtlijn beschikbaar was, of als het om een buitenlandse richtlijn ging. In enkele gevallen zijn richtlijnen geselecteerd die nog niet definitief zijn geaccordeerd maar die wel in een dermate ver stadium zijn dat zij een goed beeld geven van hoe de richtlijn er uiteindelijk uit zal komen te zien (bijv. de multidisciplinaire richtlijn Parkinson die in het kader van het KKCZ programma is ontwikkeld). Na deze selectie en exclusie procedure is het totaal aan onderzochte richtlijnen uitgekomen op 62. Zie voor een overzicht van de geïncludeerde richtlijnen Bijlage I. 11

22 De geselecteerde richtlijnen zijn geanalyseerd aan de hand van een scoringsinstrument. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Apraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE) instrument zoals dit is ontwikkeld door de AGREE collaboration (2001a). Dit 23 items tellende instrument is uitgebreid met 17 extra vragen over de onderwerpen patiëntenparticipatie (3 vragen), feedbackmechanismen voor gebruikers (2 vragen), veiligheidsrisico s (2 vragen), samenwerkingsmogelijkheden en taakherschikking (2 vragen), kosteneffectiviteit (4 vragen), en medische technologie (4 vragen). Aanvullende vragen zijn genummerd met a- b- c etc. zodat de reguliere AGREE nummering gehandhaafd blijft en scores dus zowel op AGREE niveau als op wat wij noemen AGREE- plus niveau gerapporteerd kunnen worden. Zie voor het gehanteerde scoringsinstrument bijlage II. Het scoringsinstrument is getest op een vijftal richtlijnen waarna de eerste bevindingen zijn besproken met het bureau van de Regieraad op 9 november Op basis van de eerste bevindingen is het scoringsinstrument aangepast. Zo bevatte de eerste versie niet alle AGREE items maar alleen die items die in de opdracht van de Regieraad als relevant waren aangemerkt. Na bespreking van de eerste resultaten is er toch voor gekozen het gehele AGREE instrument te hanteren omdat dit de vergelijkbaarheid met andere scores ten goede komt. Het scoren van de richtlijnen heeft plaatsgevonden volgens de procedure van AGREE, waarbij drie aanpassingen zijn gemaakt: twee in de methode en een in de inhoud van het instrument. Waar AGREE voorschrijft dat vier personen alle items scoren en onafhankelijk van elkaar tot hun oordeel komen, waarna de gemiddelde score wordt berekend, hebben wij ervoor gekozen zowel de kwaliteit van de scores als de betrouwbaarheid ervan te vergroten door gebruik te maken van specifieke expertise van verschillende onderzoekers. Zo zijn alle richtlijnen gescoord door twee onderzoekers van de ibmg sectie Gezondheidseconomie- institute for Medical Technology Assessment (GE- imta) op de AGREE- plus domeinen Methodologie (inclusief gebruikte evidence), Helderheid en Presentatie, en de kosteneffectiviteitvragen binnen het domein Toepassing, terwijl alle richtlijnen door twee onderzoekers uit de sectie Healthcare Governance (HcG) zijn gescoord op de domeinen Onderwerp en doel, Betrokkenheid van belanghebbenden (inclusief patiëntenparticipatie), Veiligheid, het taakherschikkings- en samenwerkings- en het toetsingsdeel van the domein Toepassing, Onafhankelijkheid van de opstellers, en Medische technologie. De kwaliteit van de scores is hiermee vergroot doordat onderzoekers met name die onderdelen hebben gescoord waarover zij kennis en expertise bezitten. Bovendien zijn de richtlijnen binnen de sectie GE- imta verdeeld over een groot aantal onderzoekers 12

23 op basis van hun specifieke kennis van de kosteneffectiviteitstudies voor bepaalde onderwerpen, zodat maximaal gebruik is gemaakt van de binnen het ibmg beschikbare expertise. De betrouwbaarheid van de scores is vervolgens vergroot door de inter- rater variatie te minimaliseren. In plaats van scores onafhankelijk door verschillende onderzoekers te laten aanleveren is er over de verschillen groter dan 1 punt overleg geweest tussen de onderzoekers en zijn zij tot een consensusoordeel gekomen. Een laatste aanpassing die wij hebben toegepast om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de scores van de AGREE methode te vergroten is dat wij voor de AGREE- plus vragen in de toelichtlingsboxjes veelvoorkomende toelichtingen hebben opgenomen (zie bijlage II) zodat de scores specifieker en consequenter in hun toelichtingen zijn. Voor de reguliere AGREE items is gebruik gemaakt van de reeds bestaande toelichting per item. De scores zijn ingevoerd in Google forms en vervolgens per domein berekend volgens de AGREE formules (met aanpassing voor de andere scoresystematiek met twee raters per item). Deze item- en domeinscores zijn geanalyseerd door de groep van betrokken onderzoekers ) Kwalitatief onderzoek Om zicht te krijgen op de manier waarop richtlijnen zijn samengesteld en de afwegingen die hierbij gemaakt worden, zijn semigestructureerde diepte- interviews gehouden met 7 experts die langere tijd intensief betrokken zijn bij de ontwikkeling van richtlijnen. Daarnaast zijn, wederom in nauw overleg met het bureau van de Regieraad 3 6 richtlijnen geselecteerd waarvoor met 2 tot 3 ontwikkelaars semigestructureerde diepte- interviews zijn gehouden. Het ging hierbij in totaal om 13 respondenten. Omdat enkele respondenten die zich met richtlijnontwikkeling in algemenere zin bezighouden ook betrokken waren bij de geselecteerde richtlijnen, konden zij zowel over hun ervaringen in het algemeen alsmede over hun ervaringen met deze specifieke richtlijnen spreken. Zie voor een overzicht van respondenten bijlage III. Voor de interviews is gebruik gemaakt van een topic lijst (zie bijlage IV) en er is onder meer gevraagd naar de werkwijze bij ontwikkeling, de manier waarop de aandachtsvelden van deze studie zijn meegenomen in de ontwikkeling, welke knelpunten er tijdens het ontwikkelproces zijn ervaren en hoe de ontvangst van de richtlijn in de praktijk is verlopen. 3 Tijdens overleg 3 juni

24 De interviews zijn afgenomen door drie onderzoekers uit de sectie HcG op basis van eenzelfde topic lijst. Van de interviews zijn audio opnames gemaakt die integraal zijn getranscribeerd. Vervolgens zijn de transcripten gecodeerd in Atlas.ti op basis van codes die zijn afgeleid uit de aandachtsgebieden die door de Regieraad waren aangeduid alsmede codes die zijn ontstaan uit het interviewmateriaal. De analyse van de interviews was hiermee dus deels theoriegedreven en deels grounded (Strauss and Corbin 1990). Hieronder zullen wij eerst de uitkomsten van de richtlijnscores bespreken. Daarna geven wij een korte omschrijving van de recente geschiedenis van richtlijnontwikkeling in Nederland, zoals deze naar voren is gekomen in de interviews. Daarna behandelen wij enkele aspecten die uit de interviews naar voren kwamen over de aannames over wat richtlijnen zijn die gevolgen hebben voor hun toepasbaarheid. 14

25 3) Scores van 62 richtlijnen De inhoud van de scores van richtlijnen laat een gevarieerd beeld zien van de scores per domein. Deze variatie is niet geheel onverwacht en is een bevestiging van de resultaten uit de test op basis van vijf richtlijnen. Zo scoren richtlijnen structureel beter op de domeinen Onderwerp en doel en Methodologie en Helderheid en presentatie dan op de domeinen Betrokkenheid van belanghebbenden en Toepassing. Het domein Onafhankelijkheid van de opstellers vertoont veruit de meeste spreiding en lijkt haast een alles of niets vraag. Dit wil echter niet zeggen dat richtlijnen die laag scoren, opgesteld zijn door te beïnvloeden ontwikkelaars, maar dat aan de procedurele criteria voor het expliciet maken dat van beïnvloeding geen sprake was, niet is voldaan. Voor de algemene scores op basis van AGREE inclusief toegevoegde vragen, verwijzen wij naar bijlage V. Hierbij willen wij wel opmerken dat aan de score op zichzelf geen waardeoordeel over de kwaliteit van de richtlijn kan worden verbonden. Zo is de score voor bijvoorbeeld de methodologievragen 8, 9 en 10 (over zoeken, selecteren en gebruiken van wetenschappelijk bewijsmateriaal) vaak voor NHG standaarden laag omdat deze terug zijn te vinden in moederdocumenten op basis van een uitgebreide methodologische uitwerking, en dus niet altijd in de specifieke standaard zijn opgenomen. In dit hoofdstuk gaan wij in op de aandachtsgebieden voor deze studie. 15

26 3.1) Patiënteninbreng en informatie Om het onderwerp patiënteninbreng en informatie te analyseren, hebben wij drie vragen toegevoegd aan het AGREE domein Betrokkenheid van belanghebbenden. De vraag die al in AGREE te vinden is, is: 5. Het perspectief en de voorkeuren van patiënten zijn nagegaan. Hieraan hebben wij de volgende vragen toegevoegd: 5a. Er is gebruik gemaakt van patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling. 5b. Patiënteninbreng is terug te vinden in de richtlijn. 5c. Er is aandacht voor de toegankelijkheid van de richtlijn voor patiënten. Voor deze vragen zijn inhoudelijke criteria aangemaakt om de betrouwbaarheid van de scores te vergroten (zie bijlage II). De resultaten van de scores op deze vragen zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 16

27 Beleid na myocardinfarct Acuut myocardinfarct met ST-segm. Acuut myocardinfarct zonder ST-segm. Hartrevalidatie Acuut coronair syndroom Diagnostiek, behandeling en zorg beroerte Implementatieplan richtlijnen diabetes Acute ontregeling diabetes Diabetische Nefropathie Diabeteseducatie Diabetes mellitus type 2 Diagnostiek en behandeling dementie Ketenzorg COPD Medicamenteuze therapie van COPD Palliatieve zorg voor mensen met COPD Chronisch hartfalen 2002 Chronisch hartfalen 2009 Astma bij kinderen 2006 Astma bij volwassenen Acuut ernstig astma Astma bij kinderen 2007 Astma en COPD 'Community-acquired' pneumonie Acuut hoesten Pneumokokkose Recidiverende lagere-luchtweginfecties Therapie thuis opgelopen pneumonie Aspecifieke lage rugklachten Lumbosacraal radiculair syndroom Mammacarcinoom Niet-kleincellig longcarcinoom Kleincellig bronchuscarcinoom Coloncarcinoom Erfelijke darmkanker Rectumcarcinoom Heup- en knieartrose Infectieprev. ziekenhuizen pandemie H1N1 Influenza Influenza en influenzavaccinatie Influenzapandemie Influenza bedrijfsarts Stoornissen gebruik alcohol Depressie 2005 Depressie 2009 (incl. 2005) Prostaatcarcinoom Reumatoïde arthritis Medic. zorg gedetineerde verslaafden Diabetische retinopathie Verwijzing slechtzienden en blinden Oogonderzoek bij beeldschermwerkers Opsporing visuele stoornissen 0-19 jr. Refractie-afwijkingen Slechthorendheid Slechthorendheid verst. gehandicapten Vroege opsporing gehoorstoornissen 0-19 jr. Preventie beroepsslechthorendheid Audiologieboek Suïcidaliteit van begin tot eind Verzoek hulp zelfdoding psych. patiënten Angststoornissen bij volwassenen Ziekte van Parkinson Varices Patiënteninbreng en -informatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

28 Wat hierbij opvalt is enerzijds de lage score voor veel richtlijnen met een aantal uitschieters voor richtlijnen waarbij het belang van patiëntenparticipatie voor de zorgverlening expliciet erkend wordt, zoals in het geval van de geestelijke gezondheidszorg. Het Trimbos Instituut staat erom bekend dat zij relatief veel tijd en energie investeert in het betrekken van cliënten bij richtlijnontwikkeling, maar ook het CBO besteedt hier vaak wel aandacht aan. Zelfs als patiënten en cliënten zijn betrokken bij de richtlijn, leidt dat er echter slechts zelden toe dat patiënteninbreng ook expliciet in richtlijnen terug is te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een aangepaste aanbeveling. Dit wil niet per definitie zeggen dat de inbreng van patiënten geen invloed heeft gehad, maar wel dat het expliciteren van patiëntenkennis moeilijk is te combineren met de methode van evidence- based richtlijnontwikkeling en dat deze kennis dus maar moeilijk zichtbaar wordt in de richtlijn. Ook wil een lage score niet zeggen dat een richtlijn niet patiëntgericht is: de verpleegkundige richtlijn Suïcidaliteit van begin tot eind is door de Ivonne van de Ven stichting (een patiëntenorganisatie) bekroond maar scoort laag op de inzet van formele methoden van patiëntenparticipatie. 3.2) Gebruikersinbreng Ook voor het onderwerp gebruikersinbreng hebben wij vragen toegevoegd aan het AGREE domein Betrokkenheid van belanghebbenden. De vraag over gebruikers die al in AGREE te vinden is, is: 7. De richtlijn is getest onder de beoogde gebruikers. Hieraan hebben wij de volgende vragen toegevoegd: 7a. Testuitkomsten zijn opgenomen in de richtlijn. 7b. Er is aandacht voor de toegankelijkheid van de richtlijn voor verschillende gebruikers. Ook voor deze vragen zijn inhoudelijke criteria aangemaakt om de betrouwbaarheid van de scores te vergroten (zie bijlage II). De resultaten van de scores op deze vragen zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 18

29 Beleid na myocardinfarct Acuut myocardinfarct met ST-segm. Acuut myocardinfarct zonder ST-segm. Hartrevalidatie Acuut coronair syndroom Diagnostiek, behandeling en zorg beroerte Implementatieplan richtlijnen diabetes Acute ontregeling diabetes Diabetische Nefropathie Diabeteseducatie Diabetes mellitus type 2 Diagnostiek en behandeling dementie Ketenzorg COPD Medicamenteuze therapie van COPD Palliatieve zorg voor mensen met COPD Chronisch hartfalen 2002 Chronisch hartfalen 2009 Astma bij kinderen 2006 Astma bij volwassenen Acuut ernstig astma Astma bij kinderen 2007 Astma en COPD 'Community-acquired' pneumonie Acuut hoesten Pneumokokkose Recidiverende lagere-luchtweginfecties Therapie thuis opgelopen pneumonie Aspecifieke lage rugklachten Lumbosacraal radiculair syndroom Mammacarcinoom Niet-kleincellig longcarcinoom Kleincellig bronchuscarcinoom Coloncarcinoom Erfelijke darmkanker Rectumcarcinoom Heup- en knieartrose Infectieprev. ziekenhuizen pandemie H1N1 Influenza Influenza en influenzavaccinatie Influenzapandemie Influenza bedrijfsarts Stoornissen gebruik alcohol Depressie 2005 Depressie 2009 (incl. 2005) Prostaatcarcinoom Reumatoïde arthritis Medic. zorg gedetineerde verslaafden Diabetische retinopathie Verwijzing slechtzienden en blinden Oogonderzoek bij beeldschermwerkers Opsporing visuele stoornissen 0-19 jr. Refractie-afwijkingen Slechthorendheid Slechthorendheid verst. gehandicapten Vroege opsporing gehoorstoornissen 0-19 jr. Preventie beroepsslechthorendheid Audiologieboek Suïcidaliteit van begin tot eind Verzoek hulp zelfdoding psych. patiënten Angststoornissen bij volwassenen Ziekte van Parkinson Varices Gebruikersinbreng 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland Regieraad Kwaliteit van Zorg Met dank aan Ir. Michiel van Hees, Directeur CQ Procesmanagement, Amersfoort Prof. dr. Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde,

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Richtlijn / onderbouwing. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / onderbouwing. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / onderbouwing Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Naar een visie op goede zorg op en rond de SEH

Naar een visie op goede zorg op en rond de SEH De kwaliteit van Spoedzorg; Naar een visie op goede zorg op en rond de SEH Dr. Teun Zuiderent-Jerak Jeroen Postma, MSc instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2013.11 Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Vrijstellingen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie