De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");"
  • Eva Kok
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 33/2010 van 13 oktober 2010 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om voor statistisch onderzoek vanwege de Algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie gecodeerde studiegegevens te ontvangen betreffende de verkeersongevallen in 2008 (STAT/MA/2010/032) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie"); Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "wet openbare statistiek"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "koninklijk besluit van 13 februari 2001"); Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 29/06/2010; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 17/08/2010;

2 Beraadslaging STAT 33 /2010-2/10 Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) op 06/09/2010; Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 27/09/2010; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 13 oktober 2010, na beraadslaging, als volgt: I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 1. De aanvrager, de FOD Mobiliteit en Vervoer (hierna de FOD), wenst vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (hierna ADSEI) gecodeerde studiegegevens te krijgen betreffende de verkeersongevallen met lichamelijk letsel, die in 2008 (of in 2009 indien mogelijk) gebeurden op het Belgisch wegennet met het oog op een statistisch onderzoek en met de bedoeling de reeds beschikbare gegevens te verifiëren en de ontbrekende gegevens verder aan te vullen voor de opmaak van diverse brochures waaronder recensements annuels de la circulation en véhicules km parcourus.. 2. De aanvraag strekt er tevens toe het vertrouwelijkheidscontract goed te keuren dat tussen de partijen (FOD en ASDSEI) moet worden afgesloten. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING Wet openbare statistiek 3. Krachtens de artikelen 15 en 15bis van de statistiekwet, is het Statistisch Toezichtscomité bevoegd om enerzijds de doorgifte te machtigen van gecodeerde studiegegevens door ADSEI aan de bestemmelingen, vermeld in de statistiekwet en anderzijds om het vertrouwelijkheidscontract goed te keuren dat tussen de betrokken partijen wordt afgesloten 4. Artikel 16 van het voormeld koninklijk besluit van 7 juni 2007 bepaalt dat de Commissie wordt belast met de opdrachten van het Statistisch Toezichtscomité tot aan de installatie en benoeming van de leden van dit comité.

3 Beraadslaging STAT 33 /2010-3/10 De WVP en het kb van 13 februari Op grond van artikelen 1, 1, en 3, 1 van de WVP en artikel 1, 3 van het kb van 13 februari 2001 zijn gecodeerde studiegegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare personen, persoonsgegevens waarvan de verwerking slechts mag gebeuren onder de in de WVP en het kb van 13 februari 2001 gestelde voorwaarden. 1 B. WETTELIJKE BASIS VAN DE AANVRAAG 6. De aanvrager staat in de lijst van de in de statistiekwet limitatief opgesomde bestemmelingen, meer bepaald in artikel 15, De aanvrager kan dus een machtigingsaanvraag indienen om de bedoelde gegevens te verkrijgen. C. DOELEINDEN 8. De aanvrager wenst mededeling te krijgen van gecodeerde studiegegevens voor de doeleinden beschreven onder punt Persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 4, 1, 2 van de WVP). 10. Artikel 15 van de statistiekwet bepaalt dat voor wetenschappelijke of statistische doeleinden gecodeerde gegevens moeten worden verstrekt. 11. Uit het vertrouwelijkheidscontract blijkt dat de aanvrager die gegevens alleen mag gebruiken voor de vermelde analyse en studie en voor het opstellen van globale, anonieme statistieken en dat de verkregen gegevens niet aan derden kunnen worden doorgegeven of gebruikt voor controle- of repressiemaatregelen. 1 Zie artikel 1, 3 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 en zie ook Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, Parl. St. Kamer , nr. 1566/1 p. 12: Ook gecodeerde informatie waarbij door de verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet kan nagegaan worden op welk individu de informatie betrekking heeft, vermits hij niet in het bezit is gesteld van de daarvoor noodzakelijke sleutels, wordt derhalve als persoonsgegevens beschouwd indien identificatie nog door iemand anders kan verricht worden.

4 Beraadslaging STAT 33 /2010-4/ Het statistisch en documentair doeleinde is nageleefd. De Commissie is van oordeel dat de vereisten van de WVP en de statistiekwet aangaande de doeleinden zijn nageleefd. D. PROPORTIONALITEIT Gevraagde gegevens 13. De aanvraag betreft de gegevens uit de databank (administratieve bestanden opgemaakt voor statistische doeleinden) verkeersongevallen voor het referentiejaar 2008, of indien mogelijk voor het jaar Een gedetailleerde omschrijving is als bijlage gevoegd. Uit het advies van de ADSEI blijkt dat de gegevens voor 2009 nog niet beschikbaar zijn. Samengevat hebben de gegevens betrekking op: Type en nationaliteit van de voertuigen die betrokken waren in een ongeval; Aantal passagiers; Datum, uur en exacte locatie van het ongeval (wegsegment). Noodzaak van het verkrijgen van de gecodeerde gegevens 14. De onderzoeker mag enkel gecodeerde persoonsgegevens ontvangen indien het onmogelijk is om met de verwerking van anonieme gegevens de statistische of wetenschappelijke doeleinden die hij betracht, te verwezenlijken (artikel 4 van de WVP). 15. Uit de aanvraag kan impliciet worden begrepen dat het onderzoek alleen met gecodeerde gegevens gerealiseerd kan worden. Noodzaak van het verkrijgen van ieder gegeven 16. De mededeling van de gevraagde gecodeerde gegevens moet essentieel zijn voor de verwezenlijking van het onderzoek zoals dat beschreven staat in de aanvraag en het ontwerp van vertrouwelijkheidscontract (art. 4, 1, 3 van de WVP). Volgens ADSEI worden alleen relevante gegevens gevraagd. De Commissie volgt dit standpunt.

5 Beraadslaging STAT 33 /2010-5/10 Frequentie van de mededeling 17. De mededeling van relevante statistische gegevens voor het jaar 2008 is eenmalig. Bewaartermijn 18. De duur van het onderzoek wordt geschat op drie maanden, terwijl de bewaartermijn van de gegevens beperkt wordt tot een jaar. De FOD rechtvaardigt dit verschil van 9 maanden door te stellen dat uit het verleden is gebleken dat er op het ogenblik van de uitgave van de publicatie soms a posteriori fouten worden vastgesteld, waardoor het gerechtvaardigd is opnieuw het bronbestand te raadplegen. Het technisch en juridisch advies en de Commissie zijn van mening dat een bewaartermijn van 1 jaar redelijk is. 19. De aanvrager vernietigt de gegevens en back-ups ten laatste op het ogenblik waarop het statistisch doeleinde werd bereikt. De bewaartermijn overschrijdt dus niet de tijd die noodzakelijk is om de doeleinden te verwezenlijken (art. 4, 1, 5 WVP). E. AANGIFTE 20. De aanvrager moet vooraleer hij begint met de verwerking van de bedoelde gecodeerde gegevens hiervan aangifte doen bij de Commissie (art. 17 van de WVP). F. VEILIGHEID 21. De aanvrager moet erover waken dat de verkregen studiegegevens beschermd en beveiligd zijn (art. 16 van de WVP en 15bis van de statistiekwet). Volgens ADSEI volstaan de geplande veiligheidsmaatregelen om het risico op een onrechtstreekse identificatie van de personen die bij een ongeval betrokken waren, tot nul te herleiden. Bovendien werken de ambtenaren, belast met de statistieken, onder rechtstreeks toezicht van een leidend ambtenaar en van de veiligheidsconsulent. Veiligheidsconsulent 22. Uit de inlichtingen die de aanvrager heeft verstrekt, blijkt dat hij over een veiligheidsconsulent beschikt.

6 Beraadslaging STAT 33 /2010-6/10 Veiligheidsbeleid 23. Uit het evaluatieformulier betreffende de referentiemaatregelen inzake de veiligheid, blijkt dat er op 10 van de 14 punten positief werd geantwoord. Zijn in opmaak : een geschreven versie van het veiligheidsbeleid waarin het privacybeleid voor gegevensbescherming verweven zit, de identificatie van de verschillende dragers die persoonsgegevens bevatten, de invoering van een urgentieprocedure voor veiligheidsincidenten en een recente documentatie betreffende verschillende getroffen veiligheidsmaatregelen. 24. Het technisch en juridisch advies stelt voor om de documentatie verder aan te vullen en werk te maken van de ontbrekende procedures (in opmaak). De Commissie sluit zich hierbij aan. Verantwoordelijke natuurlijke persoon 25. De identiteit van de natuurlijke persoon die voor de gegevens verantwoordelijk is, werd meegedeeld. De Commissie onthoudt de naam die op het laatste ogenblik werd meegedeeld en die vermeld wordt in bijlage 3 van het vertrouwelijkheidscontract. Deze persoon is verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen en van de bepalingen van onderhavige beslissing van de Commissie. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de daadwerkelijke controle van het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens. Personen die de studiegegevens gebruiken en de lijst van die personen 26. Verschillende van de gevraagde gegevens kunnen beschouwd worden als gevoelige gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de WVP. 27. Een beperkt aantal personeelsleden (3 personen) zal gebruik maken van de verstrekte gegevens. De Commissie raadt aan om artikel 2 van het vertrouwelijkheidscontract aan te passen vermits hierin slechts sprake is van één onderzoeker terwijl bijlage 2 van het ontwerpcontract drie personen aanduidt.

7 Beraadslaging STAT 33 /2010-7/ Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 moet de aanvrager rekening houden met de volgende elementen: - een lijst opstellen waarop de personen of categorieën personen vermeld worden die toegang hebben tot de meegedeelde gegevens; deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd en ter beschikking gehouden van de Commissie; - de betrokken personen moeten het vertrouwelijk karakter in acht nemen door een wettelijke, statutaire of contractuele verplichting; ze moeten een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren; - De aangifte van de verwerking moet de wettelijke of reglementaire basis vermelden waardoor gevoelige gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de WVP, mogen verwerkt worden. Scheiding van de andere verwerkingen 29. De onderzoeker moet de gegevensverwerking waarvan hier sprake is, apart houden van eventuele andere gegevensverwerkingen waarvoor hij de verantwoordelijke zou zijn. Verbod op decodering 30. De aanvrager verbindt er zich toe om alles in het werk te stellen zodat de identiteit van de personen van wie de gegevens worden verwerkt niet achterhaald kan worden. Koppelverbod 31. De aanvrager verbindt er zich toe niets te ondernemen om de verkregen persoonsgegevens te koppelen aan gegevens die hij reeds in het kader van andere machtigingen verkreeg. G. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN Verspreiding van de resultaten 32. De onderzoeker moet ervoor zorgen dat, na analyse en gebruik van de gegevens, de gepubliceerde resultaten anoniem en globaal blijven, zodat de persoonsgegevens er niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit geïdentificeerd kunnen worden.

8 Beraadslaging STAT 33 /2010-8/ Ten minste 15 dagen voor de verspreiding moet de onderzoeker de resultaten voorleggen aan de ADSEI die dan eventueel de verspreiding kan verbieden. De term "verspreiding" moet in brede zin worden begrepen want houdt rekening met de evolutie in de informatiemaatschappij en omvat elke schriftelijke, mondelinge of online verspreiding. Controle 34. De onderzoeker stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van de Commissie altijd en zonder voorafgaande ingebrekestelling toegang krijgen tot de lokalen en tot de informatica-infrastructuur waar de verstrekte gegevens worden bewaard om na te gaan of de bepalingen van de voorliggende machtiging en van de wet openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluiten, alsook de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract worden uitgevoerd. 35. Op eenvoudig verzoek kan de Commissie toegang krijgen tot andere lokalen en ICTsystemen om te controleren of er geen inbreuk gepleegd wordt op de bepalingen van de beslissing van de Commissie en de wet openbare statistiek en haar uitvoeringsbesluit en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract. Onderaanneming 36. Bij onderaanneming vereist het artikel 16 van de WVP dat een contract wordt afgesloten waarin de veiligheidsmaatregelen en de andere punten die in dit artikel aan bod komen, vermeld worden. III. VEILIGHEIDSCONTRACT 37. Het vertrouwelijkheidscontract, dat als bijlage bij de aanvraag werd gevoegd en dat de voorwaarden vastlegt waaronder de studiegegevens kunnen worden verstrekt aan de aanvrager, moet overeenstemmen met de vereisten van artikel 15bis van de statistiekwet. Er is overeenstemming. 38. Het vertrouwelijkheidscontract is beperkt tot de bewaarduur van de gegevens. Dit betekent geenszins dat na afloop van het contract de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf mag worden verbroken. Die vertrouwelijkheid moet onbeperkt in de tijd worden nageleefd.

9 Beraadslaging STAT 33 /2010-9/ Het contract kan op geen enkele manier afbreuk doen aan de voorwaarden van de beslissing van de Commissie inzake de mededeling van gegevens. 40. De contractuele bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid maken integraal deel uit van onderhavige beslissing waardoor ook de personen vreemd aan het vertrouwelijkheidscontract zich kunnen wenden tot de Commissie om te laten controleren of de voorwaarden waaronder de aanvrager de gegevens mag gebruiken, worden nageleefd. IV. ALGEMEEN BESLUIT 41. De onderzoeker dient bij de verwerking van de verkregen persoonsgegevens rekening te houden met de WVP, de wet openbare statistiek, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van de onderhavige beslissing van de Commissie, en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract tussen ADSEI en de onderzoeker. V. SPECIFIEK BESLUIT 42. De Commissie is van mening dat : - de mededeling van de gevraagde studiegegevens (verkeersongevallen, jaar 2008) toelaatbaar is voor de doeleinden omschreven in punt 1; - de duur van het onderzoek is vastgesteld op drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de gegevens ter beschikking zijn, de bewaartermijn is vastgesteld op 12 maanden; - de onderzoeker moet in ieder geval Hoofdstuk III van het KB van 13/02/2001 naleven gelet op het gevoelig karakter van bepaalde gevraagde gegevens; - artikel 2 (uitvoerders van het onderzoek) van het ontwerp van het vertrouwelijkheidscontract moet in overeenstemming worden gebracht met bijlage 2 van het contract (drie uivoerders van het onderzoek); - De verantwoordelijke van de gegevens is de persoon vermeld in bijlage 3 van het ontwerp van vertrouwelijkheidscontract; - Er wordt sterk aanbevolen dat de FOD zo snel mogelijk rekening houdt met de veiligheidsmaatregelen en procedures bedoeld onder punt 23 en 24.

10 Beraadslaging STAT 33 / /10 OM DIE REDENEN De Commissie Machtigt de Algemene directie Statistiek en Economische Informatie om onder de voormelde voorwaarden de bedoelde gecodeerde studiegegevens te verstrekken aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Keurt het veiligheidscontract goed dat zich beperkt tot de gegevens van het jaar De machtiging tot mededeling treedt in werking na de ondertekening van het contract Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/9 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 28/2012 van 12 december 2012 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen (OASes) en de Université Libre de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 10/2009 van 29 april 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 18/2009 van 1 juli 2009 Betreft: Aanvraag van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) om vanwege

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 09/2015 van 5 mei 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van het Waals Agentschap voor de Verkeersveiligheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 14/2014 van 8 juli 2014 Betreft: Aanvraag ingediend door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) om in het kader van een statistisch

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 17/2015 van 7 juli 2015 Betreft: Aanvraag van de Brusselse regulator voor energie (Brugel) om van de Algemene

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 05/2010 van 31 maart 2010 Betreft: Aanvraag van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr. 01/2008 van 27 februari 2008 Betreft: Aanvraag van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw om vanwege de Algemene

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2014 van 31 maart 2014 Betreft: machtigingsaanvraag voor het ontvangen van gegevens voor het INTERACT-project

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 06/2010 van 31 maart 2010 Betreft: aanvraag van de Universiteit van Luik (Lepur) om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende het spaargedrag van de Belgische gezinnen (STAT-MA )

Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende het spaargedrag van de Belgische gezinnen (STAT-MA ) 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 28/2013 van 6 november 2013 Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 07/2010 van 21 april 2010 Betreft: Aanvraag van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Universiteiten Antwerpen en

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 29/2012 van 12 december 2012 Betreft: aanvraag van Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Economische, Politieke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, ontvangen op 8 november 2016 ;

Gelet op de aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, ontvangen op 8 november 2016 ; 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT 01/2017 van 17 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer om van de Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 05/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Aanvraag van het "Département d'economie Appliquée de l'université Libre

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 24/2013 van 2 oktober 2013 Betreft: Aanvraag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2013 van 2 april 2013 Betreft: aanvraag van de Université de Liège (ValoRH) om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 25/2011 van 27 juli 2011 Betreft: aanvraag van Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM

Nadere informatie

2005 met het oog op wetenschappelijk en statistisch onderzoek en beleidsondersteuning (STAT/MA/2010/017)

2005 met het oog op wetenschappelijk en statistisch onderzoek en beleidsondersteuning (STAT/MA/2010/017) 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr -28/2010 van 1 september 2010 Betreft: Aanvraag van de Interface Demography (ID) van de Vrije Universiteit Brussel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 21/2008 van 24 september 2008 Betreft: Aanvraag van Transport en Mobility Leuven om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 04/2017 van 14 februari 2017 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 66/2013 van 18 december 2013 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17quater van de wet van 4 juli 1962 betreffende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 10/2012 van 11 april 2012 Betreft: aanvraag van de Vakgroep Sociale Economie van de Universiteit Gent om vanwege

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 35/2008 van 26 november 2008 Betreft: Aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de Katholieke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 31/2010 van 22 september 2010 Betreft: aanvraag tot machtiging vanwege de Onderzoeksgroep School en Politiek

Nadere informatie

Publique de l Université Libre de Bruxelles om van de Algemene Directie Statistiek en Economische

Publique de l Université Libre de Bruxelles om van de Algemene Directie Statistiek en Economische 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 26/2013 van 6 november 2013 Betreft: aanvraag van het Centre de recherche Politiques et systèmes de santé de

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 07/2016 van 10 mei 2016 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Gent, Vakgroep Algemene Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, om

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 36/2008 van 26 november 2008 Betreft: Aanvraag van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr. 02/2009 van 4 februari 2009 Betreft: Aanvraag van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (afdeling Epidemiologie)

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 03/2015 van 10 maart 2015 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 03/2010 van 24 februari 2010 Betreft: Aanvraag van Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 26/2014 van 18 november 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor de verkrijging van gegevens betreffende de Belgische gezondheidsenquête 2008

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/13 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 08/2016 van 10 mei 2016 Betreft: Aanvraag van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid om vanwege de Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 12/2012 van 11 april 2012 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 20/2008 van 24 september 2008 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 11/2015 van 9 juni 2015 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen - OASeS (Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Beraadslaging betreffende de aanvraag van de FOD Financiën om aan de opdrachtgever of de aannemer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 19/2013 van 27 juni 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de FOD Defensie voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 18/2013 van 17 juli 2013 Betreft: aanvraag van het Departement Studiën van de Nationale Bank van België om vanwege

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 23/2012 van 12 september 2012 Betreft: Aanvraag door Universiteit Hasselt Instituut voor Mobiliteit (IMOB) om

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/13 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 28/2014 van 9 december 2014 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004;

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004; SCSZ/04/65 BERAADSLAGING NR 04/011 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2010 van 16 juni 2010 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2014 van 2 oktober 2014 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Schaarbeek om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2012 van 11 april 2012 Betreft: aanvraag van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/334 BERAADSLAGING NR 12/110 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ontvangen op 20/06/2013;

Gelet op de aanvraag van van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ontvangen op 20/06/2013; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 28/2013 van 4 oktober 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014;

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2014 van 10 juli 2014 Betreft: aanvraag tot machtiging van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om via elektronische weg de persoonsgegevens

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030)

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) 1/7 Advies nr 07/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de POD Maatschappelijke Integratie van 22 februari 2006;

Gelet op de aanvraag van de POD Maatschappelijke Integratie van 22 februari 2006; SCSZ/06/045 1 BERAADSLAGING NR. 06/019 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: de VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

1/7. persoonlijke. du Crédit 22/07/2015; Gelet op de. van Société. aanvraag

1/7. persoonlijke. du Crédit 22/07/2015; Gelet op de. van Société. aanvraag 1/7 Sectoraal comité voor de d Federalee Overheid Beraadslaging FO nr 25/2015 van 1 oktober 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van dee Société Wallonne du Crédit Social (Waalse Maatschappij voor Sociaal

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 37/2010 van 24 november 2010 Betreft: algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 06/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van De Lijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die in databanken van de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, ontvangen op 11/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, ontvangen op 11/07/2014; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 25/2014 van 4 september 2014 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Gent, Vakgroep Diergeneeskunde, om toegang te krijgen tot gegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directeur-generaal van ASTRID ontvangen op 13/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Directeur-generaal van ASTRID ontvangen op 13/03/2012; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2012 van 31 mei 2012 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege ASTRID om gegevens te kunnen raadplegen die bij de Dienst Inschrijving Voertuigen

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 20/2016 van 11 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen - OASeS (Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna het Comité );

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna het Comité ); 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 02/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege het Leuvens Instituut voor Criminologie om persoonsgegevens van personeelsleden

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/067 BERAADSLAGING NR 10/037 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/154 BERAADSLAGING NR. 08/045 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging ontvangen op 19/10/2010;

Gelet op de aanvraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging ontvangen op 19/10/2010; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 16/2010 van 4 oktober 2010 Betreft: machtigingsaanvraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voor de mededeling van een

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies n 02/2017 van 11 januari 2017 Betreft: Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/13 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 14/2017 van 19 juni 2017 Betreft: Aanvraag door de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Werkgelegenheidsbeleid om

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Algemene Administratie

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft:

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft: 1/6 Adviess nr 18/2015 van 10 juni 2015 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot Titel II, Hoofdstuk 2, afdeling 2 van hett ontwerp van programmawet betreffende de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 13/2009 van 27 mei 2009 Betreft: Aanvraag van Universiteit Antwerpen (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 10/2014 van 30 april 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging van Thomas More Kempen om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Dhr. Bernard Buyse, Voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ontvangen op 15/04/2010;

Gelet op de aanvraag van Dhr. Bernard Buyse, Voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ontvangen op 15/04/2010; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 11/2010 van 10 juni 2010 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om toegang te verkrijgen tot

Nadere informatie