Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord"

Transcriptie

1 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN STUDIERICHTING INFRASTRUCTUUR; CIVIELE TECHNIEK Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord Begeleider: Prof. S. Naipal Afstudeerverslag ter verkrijging van de graad van Bachelor of Science (BSc.) in de Infrastructuur, Civiele Techniek door: Wip Gianni C. A. Paramaribo, 22 Juli 2013

2 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Technologische Wetenschappen GOEDKEURINGSVERKLARING EINDVERSLAG De begeleidingscommissie verklaart hiermede, voor wat betreft de stijl en intellectuele inhoud, haar goedkeuring te hebben gegeven aan het afstudeerverslag geschreven door: Gianni Clifton Albert Wip, met als titel: Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord Derhalve wordt deze voorgelegd ter verdere afhandeling en beoordeling. Paramaribo, namens de begeleidingscommissie, (naam faculteitsbegeleider) (naam praktijkbegeleider) i

3 Voorwoord Ter afronding van mijn BSc. Studie in de Civiele Techniek aan de Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft ondergetekende ervoor gekozen zijn afstudeer project te richten op het onderzoeken van het wateroverlast probleem binnen Paramaribo noord. Dit teneinde voorstellen te kunnen doen met betrekking tot mogelijke verbeteringen welke de bestaande waterhuisdhouding zou moeten ondergaan, om dit probleem terug te dringen. Voornoemd probleem is een jaarlijks terugkerend verschijnsel gedurende perioden met verhoogde neerslag cijfers, waarbij onder andere schade aan de openbare en particuliere infrastructuur de gevolgen van zijn. Een woord van dank gaat uit naar ouders, mijn begeleider Prof. S. Naipal, evenals het Het Ministerie van Openbare Werken (Meteorologische Dienst, Planologische dienst). Verder wordt een ieder, die ook heeft bijgedragen aan de succesvolle afronding van deze studie, maar niet expliciet is genoemd, bedankt. Het is mijn wens dat de inzichten welke zijn verkregen en vastgelegd in dit verslag, mogen bijdragen aan het oplossen van de voornoemde problematiek. ii

4 Samenvatting Paramaribo noord kent een wateroverlast problematiek welke zich vooral voordoet gedurende de perioden van het jaar welke zich kenmerken door verhoogde neerslag hoeveelheden. Dit waterhuishoudkundig probleem vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en veroorzaakt schade aan particuliere en openbare infrastructuur; dit binnen een gebied welke zich nota bene doet kenmerken door een sterk groeiende bevolking. Uit het voorgaande valt de dringende noodzaak voor een oplossing van dit probleem af te leiden. Ondanks voornoemde gevolgen en de daaruit volgende noodzaak tot een oplossing, is het Ministerie van Openbare Werken er vooralsnog niet in geslaagd, dit probleem duurzaam op te lossen. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van het waterhuishoudkundig systeem, is gekozen voor een werkwijze waarbij een desk study is verricht teneinde alle relevante informatie van het studiegebied in te winnen. Terwijl er verder veldwerk is verricht met als doel deze informatie aan te vullen op het vlak van de topografie 1. Op basis van de uit de literatuur bekomen informatie aangaande waterbeheersing in stedelijke gebieden is genoemde data van het studiegebied aan een analyse onderworpen. In dit verslag komt naar voren dat er zich in het studiegebied een bak effect voordoet, welke de hoofdreden vormt voor de voortslepende wateroverlast problematiek. Ten aanzien van het ontstaan van dit bak effect zijn de bestaande topografie, urbanisatie zonder ruimtelijke ordening, de bodemgesteldheid en hoge waterstanden van het buitenwater als bijdragende factoren geïdentificeerd. Verder komt in dit verslag naar voren dat de creatie van extra bergingscapaciteit, de enige mogelijke oplossing is om de problematiek aan te pakken onder de geldende omstandigheden. Verpreide geïntegreerde afvoerbeheersing is daarbij als de meest toepasselijke optie, wat creatie van extra bergingscapaciteit betreft, geïdentificeerd. De implementatie van enkele opties is daarbij uitgewerkt op het niveau van ruimtelijke inpassing binnen het gebied. 1 Dit is een gebied van interesse die geen bruikbare beschikbare informatie kende. iii

5 Resume The northern region of Paramaribo has a flooding problem which occurs especially during those periods of the year which are characterized by increased amounts of precipitation. This stormwater management problem, inundation problem, is a threat to public health and causes damage to private and public infrastructure. The apparently fast growing population within the area only adds to the complexity of this problem. Despite the obvious neccessity for a solution, the Ministry of Public Works has not yet succeeded in providing a solution to this problem despite the urgent need for a resolution. When researching the potential for improving the water management system, the choice was made to complete a desk study encompassing the gathering of all relevant available data. In addition field work was carried out with the aim to add topographic insight, an area of interest on which there was no readily available data. Literature regarding water management in urban areas provided the additional knowlegde which allowed for a thorough analysis of the gathered data. This report shows that there are extensive topographic depressions within the area of interest and that these are situated within the most populated areas. This unfortunate combination allows for the flooding problem to persist. There are also other characteristics in play which contribute, including for example the unfavorable soil conditions with regard to drainage. This report proves additional stormwater buffer capacity is a neccessity under existing conditions. In addition it is advised that the implementation of additional buffer capacity must be implemented in such a way, integration within the current infrastructure is possible. A demonstration of such implementation is given through the elaboration of some credible options. iv

6 Inhoudsopgave Voorwoord... ii Samenvatting... iii Resume... iv Lijst van figuren... ix Lijst van Tabellen... xi Lijst van Symbolen en afkortingen... xii Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie... 1 Inleiding Introductie Methodologie Probleemanalyse Probleemstelling en doelstelling... 5 Probleemstelling... 5 Doelstelling Uitgangspunten en randvoorwaarden... 5 Uitgangspunten... 5 Randvoorwaarden Aanpak... 5 Hoofdstuk 2 Het studiegebied... 6 Inleiding Begrenzing van het studiegebied Geschiedenis van het studiegebied Demografische gegevens Bodemgesteldheid, topografie en grondverbetering Hydrologie Hoofdstuk 3 Theorie waterhuishouding stedelijke gebieden Inleiding Water in het stedelijk gebied Onderscheidende aspecten bij stedelijke waterhuishouding v

7 3.1.2 De hydrologische kringloop in het stedelijk gebied Afvoer vanuit het stedelijk gebied De typen stedelijke waterbeheersingssystemen Gemengde en gescheiden systemen Eisen aangaande de waterhuishouding in stedelijke gebieden De kwalitatieve eisen De kwantitatieve eisen Onderliggende criteria Conclusie Verbeterde systemen Het principe achter verbeterde systemen Typen afvoerbeheersing Conclusie Het model waterhuishoudkundig systeem Hoofdstuk 4 Inventarisatie en analyse van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Inleiding Algemene beschrijving van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Detail beschrijving van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Leonsberg en Clevia Leonsberg Clevia Morgenstond Morgenstond noord Dammen Analyse van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Minpunten Pluspunten Toekomst perspectieven Functioneren van het systeem (het bak effect) Model van het waterhuishoudkundig systeem Conclusie Hoofdstuk 5 Inventarisatie en analyse van het institutioneel waterhuishoudkundig systeem vi

8 Inleiding Het instituut Hiërarchie Capaciteit Doelstellingen Wet- en regelgeving Hoofdstuk 6 Neerslag en afvoer Inleiding Analyse neerslag data De methode Kiezen van de neerslagwaarden Bepaling van de afvoer Modelkeuze De Curve number methode Toepassing van de Curve number methode Deelgebied Leonsberg Deelgebied Clevia Deelgebied Morgenstond Deelgebied Morgenstond noord Hoofdstuk 7 Veldwerk en de bijbehorende data verwerking Inleiding Voorbereiding Instrumentarium Meetplan Uitvoering Verwerking Conversie WGS84 naar NSP Topografische kaarten Hoodstuk 8 Evaluatie van oplossingsmogelijkheden en implementatie Inleiding Keuze van het type afvoerbeheersing Implementatie van geïntegreerde verspreide afvoerbeheersing vii

9 8.2.1 Zeefanalyse Voorstellen Conclusies Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen Referentie viii

10 Lijst van figuren Figuur 1 Methodologie... 2 Figuur 2 Probleemboom... 4 Figuur 3 Niet verkaveld deel van het studiegebied (zwamp) Bron: Eigen bib Figuur 4 Plantage structuur... 7 Figuur 5 Historische groei (stedelijk) Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 6 Overzicht geheel studiegebied en deelgebieden... 9 Figuur 7 Bevolkingsdichtheid van Paramaribo (2005) Bron: Blufpand Figuur 8 Bevolkingsgroei Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 9 Bodemgesteldheid Paramaribo noord Bron: Playfair 2005 Bron: Playfair Figuur 10 Aangevoerde- en natuurlijke ondergrond Bron: Eigen bib Figuur 11 Voorbeeld van ophoging van terrein ten behoeve van bebouwing. Bron: Eigen bib Figuur 12 Afwateringsrichtingen Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 13 Elementen van het fysiek systeem Figuur 14 Poldermodel Figuur 15 Gracht aan de Nachtegaalstraat Bron: Eigen bib Figuur 16 Hoge waterstanden Suriname rivier (perceel langs de Anton Dragtenweg) Bron: Eigen bib Figuur 17 Scenarios aangaande zeespiegelstijging tot 2100 Bron: Accessed Juni Figuur 18 Hydrologische kringloop voor een stedelijk gebied Figuur 19 Afwatering op een boezem Figuur 20 Afwatering op buitenwater Figuur 21 Trapsgewijze afwatering op het buitenwater Figuur 22 Principe gemengd systeem Figuur 23 Principe gescheiden systeem Figuur 24 Principe achter afvoerbeheersing (verbeterde systemen) Figuur 25 Verspreide afvoerbeheersing Figuur 26 Verspreide afvoerbeheersing (meer geïntegreerde versie) Figuur 27 Centrale afvoerbeheersing Figuur 28 Laagte ten behoeve van berging. Bron: waterplan-rotterdam-004.jpg Accessed: Figuur 29 Laagte ten behoeve van berging (bij neerslag). Bron: Accessed: Figuur 30 Ondergronds bergbassin in Japan Bron: Accessed Figuur 31 Nat reservoir Bron: Accessed: Figuur 32 Ponding reservoir tijdens natte periode Bron: Accessed: Figuur 33 Ponding reservoir Bron: Accessed: ix

11 Figuur 34 Schematische weergave van de theoretische visie voor een urbaan waterbeheersingssysteem Figuur 35 Overzicht oost- west lopende grachten Figuur 37 Perceelgoot Figuur 36 Gracht Figuur 38 Overzicht connecties tussen Clevia en Leonsberg Figuur 39 Locatie van de schuifafsluiter Bron: Eigen bib Figuur 40 Gemaal Leonsberg Bron: Eigen bib Figuur 41 Gracht welke direct aansluit op het gemaal Leonsberg (op de grens met deelgebied Clevia) Bron: Eigen bib Figuur 42 Overzicht deelgebied Leonsberg Figuur 43 Overzicht deelgebied Clevia Figuur 44 Gracht langs de Djamoestraat Bron: Eigen bib Veld observatie Figuur 45 Gracht langs de Kasoedjieweg Bron: Eigen bib Veld observatie Figuur 46 Morgenstond sluis (buiten werking) Bron: Eigen bib Figuur 47 Overzicht deelgebied Morgenstond Figuur 48 Overzicht deelgebied Morgenstond noord Figuur 49 Voorbeeld van een verkavelingsproject gaande binnen het studiegebied Figuur 50 Ontmanteld gemaal grenzend aan deelgebied Morgenstond noord Figuur 51 Tracé dam Anton Dragtenweg Figuur 52 Het bak effect Figuur 53 Model van het studiegebied Figuur 54 Organogram van het institutioneel systeem Figuur 55 Regenmeter en maatglas Bron: Meteorologische Dienst Figuur 56 Model TSCe P/N GPS toestellen Figuur 57 Trimble TRIMARK 3 Signaalversterker Figuur 58 Referentieontvanger Figuur 59 Hoogteraster Figuur 60 Meetpunten op meetlocatie Figuur 61 Overzicht opgenomen meetlocaties Figuur 62 Correlatie WGS84- NSP Bron: Leersnyder Figuur 63 Topografie van het studiegebied Figuur 64 Topografie van het studiegebied (dwarsaanzichten) Figuur 65 Locatie van de dwarsaanzichten Figuur 66 Resultaat 1 e zeefanalyse Figuur 67 Resultaat 2 e zeefanalyse Figuur 68 Aanzicht van de gracht nabij de Pommerakstraat Figuur 69 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 125mm) Figuur 70 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 100mm) Figuur 71 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 75mm) Figuur 72 Aanzicht recreatie veld Figuur 73 Recreatie veld tegenover Clevia Sluis x

12 Figuur 74 Aanzicht gracht langs de Morgenstond straat Figuur 75 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 125mm) Figuur 76 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 100mm) Figuur 77 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 75mm) Figuur 78 Laagten die kunnen worden ingezet voor het aanleggen van bergingsvijvers Lijst van Tabellen Tabel 1 Overzicht demografische gegevens Tabel 2 Vergelijking gemengd en gescheiden systeem Bron: Koot Tabel 3 Hydraulische gegevens deelgebied Leonsberg Tabel 4 Hydraulische gegevens deelgebied Clevia Tabel 5 Hydraulische gegevens Morgenstond Tabel 6 Analyse neerslag data Tabel 7 Overzicht verliesmodellen Tabel 8 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Leonsberg Tabel 9 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Clevia Tabel 10 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Morgenstond Tabel 11 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Morgenstond noord Tabel 12 Overzicht resultaten formule 3 en Tabel 13 Te bergen volume Tabel 14 Correlatie WGS84-NSP Bron: Leersnyder Tabel 15 Weging van de criteria Tabel 16 Keuzematrix typen afvoerbeheersing Tabel 17 Uitbreiding gracht nabij de Pommerakstraat Tabel 18 Vergelijking hoeveelheden (Leonsberg) Tabel 19 Vergelijking hoeveelheden (Clevia) Tabel 20 Vergelijking hoeveelheden (Clevia) Tabel 21 Uitbreiding gracht langs de Morgenstond straat Tabel 22 Vergelijking hoeveelheden (Morgenstond) xi

13 Lijst van Symbolen en afkortingen Q = afvoer diepte [mm] (theoretische waterschijf welke moet worden afgevoerd ) P = neerslag [mm] IA = initieel verlies [mm] (de som van interceptie, infiltratie, depressieverlies) S = maximale hoeveelheid water die in de grond wordt vastgehouden [mm] (afhankelijk van het aan bodembedekking) CN c = composite runoff curve number CN p = pervious runoff curve number P imp = percent imperviousness [%] R = ratio of unconnected impervious area to total impervious area xii

14 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Inleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel de lezer bekend te maken met het onderwerp van dit afstudeerverslag, evenals de gevolgde methodologie en plan van aanpak teneinde het gestelde doel te bereiken; welke eveneens staat opgetekend in dit hoofdstuk. Verder komt men in dit hoofdstuk de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden tegen. 1.1 Introductie Binnen Paramaribo is er frequent sprake van wateroverlast ten gevolge van neerslag (Blufpand 2006 i, Starnieuws 2013 ii, GFC nieuws 2013 iii ). Dit wateroverlast probleem vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en veroorzaakt schade aan particuliere en openbare infrastructuur (DWTonline 2013 iv ). In opdracht van het Ministerie van Openbare Werken zijn er studies verricht en maatregelen getroffen teneinde het probleem op te lossen. Zo is er een Masterplan opgesteld in opdracht van voornoemd Ministerie (Masterplan ontwatering Groot-paramaribo v ). In het veld zijn er ook ingrepen gepleegd, hierbij moet vooral gedacht worden aan de bouw van pompgemalen (R.Rosario vi ). Voornoemde inspanningen hebben echter niet tot een oplossing van het wateroverlast probleem geleid (Starnieuws vii ). Een duurzame oplossing voor het wateroverlast probleem kan alleen worden aangedragen, wanneer er voldoende inzicht is in de waterhuishouding 2 van het totaal gebied. Daarbij moet o.a. de geschiedenis van ontwikkelingen welke hebben geleid tot de huidige situatie worden meegenomen. Dit onderzoek richt zich op het meest noordelijk gelegen deel van Paramaribo. Dit gebied maakt deel uit van de kustvlakte welke door de eeuwen heen een transformatie heeft ondergaan, van zwampgebied (natuurgebied) naar landbouwgebied en vervolgens een transformatie van landbouwgebied naar woongebied (zie hoofdstuk 2). De laatste transformatie laat zich kenmerken door afwezigheid van ruimtelijke ordening (zie hoofdstuk 5). Dit heeft tot gevolg dat de voortgaande urbanisatie ook een bijdrage levert aan het voortbestaan van het probleem (zie hoofdstuk 2). 2 Waterhuishouding: De organisatie van het afvoeren van regen- en afvalwater en de eventuele zuivering daarvan. 1

15 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.2 Methodologie Een weergave van de methodologie is te zien in Figuur 1. Hieruit valt de volgorde waarin onderdelen tijdens de studie zijn behandeld af te leiden. Echter moet gesteld worden dat deze methodologie iteratief van karakter is in die zin dat het pad niet slechts een enkele keer is doorlopen. De aangegeven terugkoppeling in de tekening impliceert dit gegeven, vermeende oplossingen hebben altijd de toets van uitgangspunten en randvoorwaarden moeten doorstaan. Waar nodig geacht, door het vrijkomen van additionele informatie, zijn er meerdere malen aanpassingen doorgevoerd. Probleemanalyse Probleemstelling en Doelstelling Uitgangspunten en Randvoorwaarden Veldwerk Desk study Data analyse Identificatie oplossingsmogelijkheden Toetsing Keuze Figuur 1 Methodologie 2

16 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.3 Probleemanalyse Bij beschouwing van het wateroverlast probleem in het studiegebied, kunnen er een tweetal hoofdredenen geïdentificeerd worden (zie Figuur 2): Externe invloeden die bevorderend werken voor het optreden van het probleem. Een gebrek aan adequate maatregelen teneinde het probleem aan te pakken. De externe invloeden hebben te maken met de gevolgen van klimaatsverandering, te weten: zeespiegelstijging (zie hoofdstuk 2). Het uitblijven van adequate maatregelen teneinde het probleem aan te pakken, heeft 3 achterliggende oorzaken (zie Figuur 2): Een gebrek aan capaciteit bij het institutioneel systeem (zie hoofdstuk 5). Een gebrek aan financiële middelen (zie hoofdstuk 5, Starnieuws 2013 viii ). Slecht geplande maatregelen (zie hoofdstuk 5). Alhoewel een verbeterde capaciteit bij het institutioneel systeem een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem, zullen investeringen ten behoeve van deze verbetering geen oplossingen voortbrengen op kort termijn. Het accent zal immers liggen op organisatorische ingrepen. Het gebrek aan financiële middelen heeft ook invloed hebben op het uitblijven van adequate maatregelen. Financieel aantrekkelijke oplossingen zijn niet altijd de meest adequate. Echter moet gesteld worden dat zelfs een hypothetische situatie, waarbij financiën geen probleem vormen, geen garantie biedt voor een adequate oplossing. Er is immers onderzoek cq. begrip van het probleem nodig voor deze kan worden opgelost. Alhoewel 2 bovenstaande gebreken invloed hebben op het bestaan van het probleem, wordt de kern van het probleem gevormd door de afwezigheid van goed geplande maatregelen. Pas als voornoemde voorwaarde is gehaald, worden adequate maatregelen mogelijk en kan de wateroverlast problematiek worden opgelost (zie Figuur 2). 3

17 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Gebrek aan capaciteit bij het institutioneel systeem Slecht geplande maatregelen Onvoldoende financiële middelen Inadequate maatregelen Frequent wateroverlast Externe invloeden tgv. Klimaatsverandering: Zeespiegelstijging Extreme neerslag Economische schade aan openbare en particuliere infrastructuur Toename Gezondheidsricico Verstoring van het activiteiten patroon Kapitaal vernietiging Leefbaarheid gebied neemt af Figuur 2 Probleemboom 4

18 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.4 Probleemstelling en doelstelling Probleemstelling Er is sprake van wateroverlast in het studiegebied. Doelstelling Aandragen van een oplossing welke het jaarlijks verschijnsel van wateroverlast in het studiegebied terugdringt. 1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Minimalisatie van initiële, onderhouds- en exploitatiekosten. De maatregel(en) moet(en) gebaseerd zijn op een concrete neerslaghoeveelheden. Randvoorwaarden De capaciteit om het plan moet op relatief kort termijn uit te voeren moet aanwezig zijn. Medewerking van belanghebbenden moet aanwezig zijn. 1.6 Aanpak De aanpak, die in nauw verband staat tot de uitgezette methodologie (zie Figuur 1) komt hier aan de orde: Desk study. Het voorbereidend werk heeft zich gericht op het vergaren van theoretische kennis aangaande de urbane waterhuishouding, evenals de verzameling van beschikbare data aangaande het studiegebied. Veldwerk. Het veldwerk heeft zich erop gericht topografische informatie van het studiegebied te verzamelen. Tijdens voornoemd veldwerk zijn de fysieke elementen van het systeem ook geobserveerd (open waterlopen, sluizen en gemalen). Data analyse. Op basis van de bestaande kennis (desk study) en de verkregen kennis (veldwerk), zijn oplossingsmogelijkheden geïdentificeerd. Identificatie oplossingsmogelijkheden. Op basis van uitgangspunten en randvoorwaarden zijn geïdentificeerde mogelijkheden beoordeeld. Hieruit komt de uiteindelijke keuze voort. 5

19 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Hoofdstuk 2 Het studiegebied Inleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel een globaal overzicht van het studiegebied te geven. Eerst wordt de begrenzing aangegeven. Vervolgens komen de geschiedenis, demografie, bodemgesteldheid, grondverbetering, topografie en hydrologie aan de orde. 2.1 Begrenzing van het studiegebied Wanneer er in dit afstudeerverslag wordt verwezen naar het studiegebied, wordt steeds gerefereerd naar het gebied welke in het noorden en noordoosten grenst aan de Suriname rivier en in het zuiden aan de Kleine straat en de Powisistraat. De keuze van de zuidelijke grens is gebaseerd op de kennis dat deze weg cq. dam, in het verleden de grens van Paramaribo noord vormde. De oostelijke grens wordt gevormd door het verkavelingsproject waarvan de uitvoerder Morgenstond N.V. is (zie ffiguur 6 en Figuur 49). Ten tijde van het veldbezoek was dit project het meest oostelijk gelegen verkavelingsproject wat betreft Paramaribo noord. Het gebied met oppervlak is ongeveer 12km 2 (1172ha.) groot. Er zijn 4 deelgebieden onderscheiden, te weten: Morgenstond noord, Leonsberg, Clevia en Morgenstond (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo ix ). 2.2 Geschiedenis van het studiegebied Het gebied is feitelijk zwampgebied (zie Figuur 3), welke door de eeuwen heen onder invloed heeft gestaan antropogene invloeden. De structuur van Paramaribo en dientengevolge ook het studiegebied, is echter wel beïnvloed door 2 geomorfologische aspecten (Blufpand 2006 x ): De bodemgesteldheid. Vanaf de 17 e eeuw heeft de ontwikkeling/ uitbreiding van Paramaribo plaatsgevonden op draagkrachtige zandbodem, terwijl wegen werden aangelegd op oost- west lopende schelpritsen (zie ook paragraaf bodemgesteldheid). Bestaande waterlopen tussen de ritsformaties. Deze waterlopen werden uitgediept en verbreed ten behoeve van de waterhuishouding. De verstedelijking binnen het studiegebied is in historisch opzicht relatief kort geleden aangevangen en duurt thans voort (zie Figuur 5). De historie van menselijke activiteit in het gebied gaat echter veel langer terug. Het gebied heeft in het verleden gefungeerd als landbouwgebied. Activiteiten dateren terug tot de 2 e helft van de 18 e eeuw (Adjodha xi ). De deelgebieden Leonsberg, Clevia en Morgenstond zijn voormalige koffie- en cacoaplantages (zie Figuur 4). De basis voor de primaire waterhuishoudkundige structuur, hoofdafvoergrachten, dateren uit voornoemde periode. Dit zijn de oost- west lopende grachten, deze dienden als irrigatie infrastructuur (Blufpand 2006 xii ). De meest opmerkelijke additionele civiel technische voorziening ten behoeve van de waterbeheersing uit die tijd, is de dam waarop de Anton Dragtenweg thans staat (Adjodha 1994 xiii ). 6

20 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 3 Niet verkaveld deel van het studiegebied (zwamp) Bron: Eigen bib 2012 Figuur 4 Plantage structuur 7

21 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 5 Historische groei (stedelijk) Paramaribo Bron: Blufpand

22 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 6 Overzicht geheel studiegebied en deelgebieden 9

23 Hoofdstuk 2 Het studiegebied 2.3 Demografische gegevens In Tabel 1 is een overzicht van de bekomen demografische informatie te zien. Uit deze gegevens valt af te leiden dat het studiegebied een geringe bevolkingsdichtheid kent. Dit verschijnsel is te wijten aan het type bebouwing welke voorkomt in het gebied 3. Ondersteunende informatie is te zien in Figuur 7 en Figuur 8 (Blufpand 2006 xiv ). Figuur 7 ondersteund het gegeven uit Tabel 1 aangaande de bevolkingsdichtheid, terwijl Figuur 8 de projectie aangaande bevolkingsgroei ondersteund. Het studiegebied behoort namelijk tot het ressort Blauwgrond. Ook veldobservatie ondersteund het voorgaande, aangezien er activiteit betrekking hebbende op verkaveling is waargenomen (zie ook Figuur 49). Tabel 1 Overzicht demografische gegevens. Deelgebieden Oppervlak (km 2 ) Bevolking rond 2000 Bevolkingsdichtheid rond 2000 (mensen/km 2 ) Geprojecteerde groei Bevolkingsdichtheid rond 2015 (mensen/km 2 ) Leonsberg 1.73km Clevia 2.51km Morgenstond 3.65km Bron: Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo 3 Merk op dat het deelgebied Morgenstond noord niet voorkomt in Tabel 1. Er is geen specifieke demografische informatie aangaande dit deelgebied bekomen. 4 Op basis van ingebruikname onbewoonde kavels. 10

24 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 7 Bevolkingsdichtheid van Paramaribo (2005) Bron: Blufpand

25 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 8 Bevolkingsgroei Paramaribo Bron: Blufpand

26 Hoofdstuk 2 Het studiegebied 2.4 Bodemgesteldheid, topografie en grondverbetering Het studiegebied maakt deel uit van de jonge kustvlakte en ligt ten noorden van het woongebied Geyersvlijt. Kleiplaten met lage doorlatendheid nemen in dit gebied een overheersende positie in (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xv, Figuur 9). Deze worden onderbroken door oost-west lopende ritsen die bovenuit komen en dientengevolge voor geringe variatie in de topografie zorgen binnen het landschap. (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xvi ). Daar waar het gebied in de oorspronkelijke (natuurlijke) staat verkeerd, vindt inklinking van de kleigronden plaats onder invloed van natuurlijk drainage processen. Tijdens veldbezoek is gebleken dat de bodem ook onder invloed staat van antropogene invloeden, namelijk de aanvoer van grond, dit ten behoeve van het bouwrijp maken en ophogen van terrein (zie Figuur 10). Er is echter geen sprake van integrale ophoging. Dit leidt in de praktijk tot hoogteverschillen tussen individuele kavels of woonblokken (zie Figuur 11). Wat betreft de delen van het gebied welke zijn, of worden bebouwd, geldt ten aanzien van de bodem ook het volgende (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xvii ): Door de aanvoer zand ten behoeve van ophoging, ontstaan zand op klei profielen die waterstagnatie kennen bij de grensvlakken (zie Figuur 10). Het aangevoerde zand bestaat uit fijne fracties. Dit is niet bevorderend voor drainage. De onderliggende kleilaag wordt gecompacteerd ten gevolge van bouwactiviteiten. Dit is eveneens niet bevorderend voor drainage. Figuur 9 Bodemgesteldheid Paramaribo noord Bron: Playfair 2005 Bron: Playfair 2005 xviii 13

27 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 10 Aangevoerde- en natuurlijke ondergrond Bron: Eigen bib 2012 Figuur 11 Voorbeeld van ophoging van terrein ten behoeve van bebouwing. Bron: Eigen bib