Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord"

Transcriptie

1 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN STUDIERICHTING INFRASTRUCTUUR; CIVIELE TECHNIEK Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord Begeleider: Prof. S. Naipal Afstudeerverslag ter verkrijging van de graad van Bachelor of Science (BSc.) in de Infrastructuur, Civiele Techniek door: Wip Gianni C. A. Paramaribo, 22 Juli 2013

2 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Technologische Wetenschappen GOEDKEURINGSVERKLARING EINDVERSLAG De begeleidingscommissie verklaart hiermede, voor wat betreft de stijl en intellectuele inhoud, haar goedkeuring te hebben gegeven aan het afstudeerverslag geschreven door: Gianni Clifton Albert Wip, met als titel: Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord Derhalve wordt deze voorgelegd ter verdere afhandeling en beoordeling. Paramaribo, namens de begeleidingscommissie, (naam faculteitsbegeleider) (naam praktijkbegeleider) i

3 Voorwoord Ter afronding van mijn BSc. Studie in de Civiele Techniek aan de Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft ondergetekende ervoor gekozen zijn afstudeer project te richten op het onderzoeken van het wateroverlast probleem binnen Paramaribo noord. Dit teneinde voorstellen te kunnen doen met betrekking tot mogelijke verbeteringen welke de bestaande waterhuisdhouding zou moeten ondergaan, om dit probleem terug te dringen. Voornoemd probleem is een jaarlijks terugkerend verschijnsel gedurende perioden met verhoogde neerslag cijfers, waarbij onder andere schade aan de openbare en particuliere infrastructuur de gevolgen van zijn. Een woord van dank gaat uit naar ouders, mijn begeleider Prof. S. Naipal, evenals het Het Ministerie van Openbare Werken (Meteorologische Dienst, Planologische dienst). Verder wordt een ieder, die ook heeft bijgedragen aan de succesvolle afronding van deze studie, maar niet expliciet is genoemd, bedankt. Het is mijn wens dat de inzichten welke zijn verkregen en vastgelegd in dit verslag, mogen bijdragen aan het oplossen van de voornoemde problematiek. ii

4 Samenvatting Paramaribo noord kent een wateroverlast problematiek welke zich vooral voordoet gedurende de perioden van het jaar welke zich kenmerken door verhoogde neerslag hoeveelheden. Dit waterhuishoudkundig probleem vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en veroorzaakt schade aan particuliere en openbare infrastructuur; dit binnen een gebied welke zich nota bene doet kenmerken door een sterk groeiende bevolking. Uit het voorgaande valt de dringende noodzaak voor een oplossing van dit probleem af te leiden. Ondanks voornoemde gevolgen en de daaruit volgende noodzaak tot een oplossing, is het Ministerie van Openbare Werken er vooralsnog niet in geslaagd, dit probleem duurzaam op te lossen. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van het waterhuishoudkundig systeem, is gekozen voor een werkwijze waarbij een desk study is verricht teneinde alle relevante informatie van het studiegebied in te winnen. Terwijl er verder veldwerk is verricht met als doel deze informatie aan te vullen op het vlak van de topografie 1. Op basis van de uit de literatuur bekomen informatie aangaande waterbeheersing in stedelijke gebieden is genoemde data van het studiegebied aan een analyse onderworpen. In dit verslag komt naar voren dat er zich in het studiegebied een bak effect voordoet, welke de hoofdreden vormt voor de voortslepende wateroverlast problematiek. Ten aanzien van het ontstaan van dit bak effect zijn de bestaande topografie, urbanisatie zonder ruimtelijke ordening, de bodemgesteldheid en hoge waterstanden van het buitenwater als bijdragende factoren geïdentificeerd. Verder komt in dit verslag naar voren dat de creatie van extra bergingscapaciteit, de enige mogelijke oplossing is om de problematiek aan te pakken onder de geldende omstandigheden. Verpreide geïntegreerde afvoerbeheersing is daarbij als de meest toepasselijke optie, wat creatie van extra bergingscapaciteit betreft, geïdentificeerd. De implementatie van enkele opties is daarbij uitgewerkt op het niveau van ruimtelijke inpassing binnen het gebied. 1 Dit is een gebied van interesse die geen bruikbare beschikbare informatie kende. iii

5 Resume The northern region of Paramaribo has a flooding problem which occurs especially during those periods of the year which are characterized by increased amounts of precipitation. This stormwater management problem, inundation problem, is a threat to public health and causes damage to private and public infrastructure. The apparently fast growing population within the area only adds to the complexity of this problem. Despite the obvious neccessity for a solution, the Ministry of Public Works has not yet succeeded in providing a solution to this problem despite the urgent need for a resolution. When researching the potential for improving the water management system, the choice was made to complete a desk study encompassing the gathering of all relevant available data. In addition field work was carried out with the aim to add topographic insight, an area of interest on which there was no readily available data. Literature regarding water management in urban areas provided the additional knowlegde which allowed for a thorough analysis of the gathered data. This report shows that there are extensive topographic depressions within the area of interest and that these are situated within the most populated areas. This unfortunate combination allows for the flooding problem to persist. There are also other characteristics in play which contribute, including for example the unfavorable soil conditions with regard to drainage. This report proves additional stormwater buffer capacity is a neccessity under existing conditions. In addition it is advised that the implementation of additional buffer capacity must be implemented in such a way, integration within the current infrastructure is possible. A demonstration of such implementation is given through the elaboration of some credible options. iv

6 Inhoudsopgave Voorwoord... ii Samenvatting... iii Resume... iv Lijst van figuren... ix Lijst van Tabellen... xi Lijst van Symbolen en afkortingen... xii Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie... 1 Inleiding Introductie Methodologie Probleemanalyse Probleemstelling en doelstelling... 5 Probleemstelling... 5 Doelstelling Uitgangspunten en randvoorwaarden... 5 Uitgangspunten... 5 Randvoorwaarden Aanpak... 5 Hoofdstuk 2 Het studiegebied... 6 Inleiding Begrenzing van het studiegebied Geschiedenis van het studiegebied Demografische gegevens Bodemgesteldheid, topografie en grondverbetering Hydrologie Hoofdstuk 3 Theorie waterhuishouding stedelijke gebieden Inleiding Water in het stedelijk gebied Onderscheidende aspecten bij stedelijke waterhuishouding v

7 3.1.2 De hydrologische kringloop in het stedelijk gebied Afvoer vanuit het stedelijk gebied De typen stedelijke waterbeheersingssystemen Gemengde en gescheiden systemen Eisen aangaande de waterhuishouding in stedelijke gebieden De kwalitatieve eisen De kwantitatieve eisen Onderliggende criteria Conclusie Verbeterde systemen Het principe achter verbeterde systemen Typen afvoerbeheersing Conclusie Het model waterhuishoudkundig systeem Hoofdstuk 4 Inventarisatie en analyse van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Inleiding Algemene beschrijving van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Detail beschrijving van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Leonsberg en Clevia Leonsberg Clevia Morgenstond Morgenstond noord Dammen Analyse van het fysiek waterhuishoudkundig systeem Minpunten Pluspunten Toekomst perspectieven Functioneren van het systeem (het bak effect) Model van het waterhuishoudkundig systeem Conclusie Hoofdstuk 5 Inventarisatie en analyse van het institutioneel waterhuishoudkundig systeem vi

8 Inleiding Het instituut Hiërarchie Capaciteit Doelstellingen Wet- en regelgeving Hoofdstuk 6 Neerslag en afvoer Inleiding Analyse neerslag data De methode Kiezen van de neerslagwaarden Bepaling van de afvoer Modelkeuze De Curve number methode Toepassing van de Curve number methode Deelgebied Leonsberg Deelgebied Clevia Deelgebied Morgenstond Deelgebied Morgenstond noord Hoofdstuk 7 Veldwerk en de bijbehorende data verwerking Inleiding Voorbereiding Instrumentarium Meetplan Uitvoering Verwerking Conversie WGS84 naar NSP Topografische kaarten Hoodstuk 8 Evaluatie van oplossingsmogelijkheden en implementatie Inleiding Keuze van het type afvoerbeheersing Implementatie van geïntegreerde verspreide afvoerbeheersing vii

9 8.2.1 Zeefanalyse Voorstellen Conclusies Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen Referentie viii

10 Lijst van figuren Figuur 1 Methodologie... 2 Figuur 2 Probleemboom... 4 Figuur 3 Niet verkaveld deel van het studiegebied (zwamp) Bron: Eigen bib Figuur 4 Plantage structuur... 7 Figuur 5 Historische groei (stedelijk) Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 6 Overzicht geheel studiegebied en deelgebieden... 9 Figuur 7 Bevolkingsdichtheid van Paramaribo (2005) Bron: Blufpand Figuur 8 Bevolkingsgroei Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 9 Bodemgesteldheid Paramaribo noord Bron: Playfair 2005 Bron: Playfair Figuur 10 Aangevoerde- en natuurlijke ondergrond Bron: Eigen bib Figuur 11 Voorbeeld van ophoging van terrein ten behoeve van bebouwing. Bron: Eigen bib Figuur 12 Afwateringsrichtingen Paramaribo Bron: Blufpand Figuur 13 Elementen van het fysiek systeem Figuur 14 Poldermodel Figuur 15 Gracht aan de Nachtegaalstraat Bron: Eigen bib Figuur 16 Hoge waterstanden Suriname rivier (perceel langs de Anton Dragtenweg) Bron: Eigen bib Figuur 17 Scenarios aangaande zeespiegelstijging tot 2100 Bron: Accessed Juni Figuur 18 Hydrologische kringloop voor een stedelijk gebied Figuur 19 Afwatering op een boezem Figuur 20 Afwatering op buitenwater Figuur 21 Trapsgewijze afwatering op het buitenwater Figuur 22 Principe gemengd systeem Figuur 23 Principe gescheiden systeem Figuur 24 Principe achter afvoerbeheersing (verbeterde systemen) Figuur 25 Verspreide afvoerbeheersing Figuur 26 Verspreide afvoerbeheersing (meer geïntegreerde versie) Figuur 27 Centrale afvoerbeheersing Figuur 28 Laagte ten behoeve van berging. Bron: waterplan-rotterdam-004.jpg Accessed: Figuur 29 Laagte ten behoeve van berging (bij neerslag). Bron: Accessed: Figuur 30 Ondergronds bergbassin in Japan Bron: Accessed Figuur 31 Nat reservoir Bron: Accessed: Figuur 32 Ponding reservoir tijdens natte periode Bron: Accessed: Figuur 33 Ponding reservoir Bron: Accessed: ix

11 Figuur 34 Schematische weergave van de theoretische visie voor een urbaan waterbeheersingssysteem Figuur 35 Overzicht oost- west lopende grachten Figuur 37 Perceelgoot Figuur 36 Gracht Figuur 38 Overzicht connecties tussen Clevia en Leonsberg Figuur 39 Locatie van de schuifafsluiter Bron: Eigen bib Figuur 40 Gemaal Leonsberg Bron: Eigen bib Figuur 41 Gracht welke direct aansluit op het gemaal Leonsberg (op de grens met deelgebied Clevia) Bron: Eigen bib Figuur 42 Overzicht deelgebied Leonsberg Figuur 43 Overzicht deelgebied Clevia Figuur 44 Gracht langs de Djamoestraat Bron: Eigen bib Veld observatie Figuur 45 Gracht langs de Kasoedjieweg Bron: Eigen bib Veld observatie Figuur 46 Morgenstond sluis (buiten werking) Bron: Eigen bib Figuur 47 Overzicht deelgebied Morgenstond Figuur 48 Overzicht deelgebied Morgenstond noord Figuur 49 Voorbeeld van een verkavelingsproject gaande binnen het studiegebied Figuur 50 Ontmanteld gemaal grenzend aan deelgebied Morgenstond noord Figuur 51 Tracé dam Anton Dragtenweg Figuur 52 Het bak effect Figuur 53 Model van het studiegebied Figuur 54 Organogram van het institutioneel systeem Figuur 55 Regenmeter en maatglas Bron: Meteorologische Dienst Figuur 56 Model TSCe P/N GPS toestellen Figuur 57 Trimble TRIMARK 3 Signaalversterker Figuur 58 Referentieontvanger Figuur 59 Hoogteraster Figuur 60 Meetpunten op meetlocatie Figuur 61 Overzicht opgenomen meetlocaties Figuur 62 Correlatie WGS84- NSP Bron: Leersnyder Figuur 63 Topografie van het studiegebied Figuur 64 Topografie van het studiegebied (dwarsaanzichten) Figuur 65 Locatie van de dwarsaanzichten Figuur 66 Resultaat 1 e zeefanalyse Figuur 67 Resultaat 2 e zeefanalyse Figuur 68 Aanzicht van de gracht nabij de Pommerakstraat Figuur 69 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 125mm) Figuur 70 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 100mm) Figuur 71 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 75mm) Figuur 72 Aanzicht recreatie veld Figuur 73 Recreatie veld tegenover Clevia Sluis x

12 Figuur 74 Aanzicht gracht langs de Morgenstond straat Figuur 75 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 125mm) Figuur 76 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 100mm) Figuur 77 Overzicht impact maatregel (neerslag scenario 75mm) Figuur 78 Laagten die kunnen worden ingezet voor het aanleggen van bergingsvijvers Lijst van Tabellen Tabel 1 Overzicht demografische gegevens Tabel 2 Vergelijking gemengd en gescheiden systeem Bron: Koot Tabel 3 Hydraulische gegevens deelgebied Leonsberg Tabel 4 Hydraulische gegevens deelgebied Clevia Tabel 5 Hydraulische gegevens Morgenstond Tabel 6 Analyse neerslag data Tabel 7 Overzicht verliesmodellen Tabel 8 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Leonsberg Tabel 9 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Clevia Tabel 10 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Morgenstond Tabel 11 Overzicht relevante gebiedsinformatie en aannamen ten aanzien van deelgebied Morgenstond noord Tabel 12 Overzicht resultaten formule 3 en Tabel 13 Te bergen volume Tabel 14 Correlatie WGS84-NSP Bron: Leersnyder Tabel 15 Weging van de criteria Tabel 16 Keuzematrix typen afvoerbeheersing Tabel 17 Uitbreiding gracht nabij de Pommerakstraat Tabel 18 Vergelijking hoeveelheden (Leonsberg) Tabel 19 Vergelijking hoeveelheden (Clevia) Tabel 20 Vergelijking hoeveelheden (Clevia) Tabel 21 Uitbreiding gracht langs de Morgenstond straat Tabel 22 Vergelijking hoeveelheden (Morgenstond) xi

13 Lijst van Symbolen en afkortingen Q = afvoer diepte [mm] (theoretische waterschijf welke moet worden afgevoerd ) P = neerslag [mm] IA = initieel verlies [mm] (de som van interceptie, infiltratie, depressieverlies) S = maximale hoeveelheid water die in de grond wordt vastgehouden [mm] (afhankelijk van het aan bodembedekking) CN c = composite runoff curve number CN p = pervious runoff curve number P imp = percent imperviousness [%] R = ratio of unconnected impervious area to total impervious area xii

14 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Inleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel de lezer bekend te maken met het onderwerp van dit afstudeerverslag, evenals de gevolgde methodologie en plan van aanpak teneinde het gestelde doel te bereiken; welke eveneens staat opgetekend in dit hoofdstuk. Verder komt men in dit hoofdstuk de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden tegen. 1.1 Introductie Binnen Paramaribo is er frequent sprake van wateroverlast ten gevolge van neerslag (Blufpand 2006 i, Starnieuws 2013 ii, GFC nieuws 2013 iii ). Dit wateroverlast probleem vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en veroorzaakt schade aan particuliere en openbare infrastructuur (DWTonline 2013 iv ). In opdracht van het Ministerie van Openbare Werken zijn er studies verricht en maatregelen getroffen teneinde het probleem op te lossen. Zo is er een Masterplan opgesteld in opdracht van voornoemd Ministerie (Masterplan ontwatering Groot-paramaribo v ). In het veld zijn er ook ingrepen gepleegd, hierbij moet vooral gedacht worden aan de bouw van pompgemalen (R.Rosario vi ). Voornoemde inspanningen hebben echter niet tot een oplossing van het wateroverlast probleem geleid (Starnieuws vii ). Een duurzame oplossing voor het wateroverlast probleem kan alleen worden aangedragen, wanneer er voldoende inzicht is in de waterhuishouding 2 van het totaal gebied. Daarbij moet o.a. de geschiedenis van ontwikkelingen welke hebben geleid tot de huidige situatie worden meegenomen. Dit onderzoek richt zich op het meest noordelijk gelegen deel van Paramaribo. Dit gebied maakt deel uit van de kustvlakte welke door de eeuwen heen een transformatie heeft ondergaan, van zwampgebied (natuurgebied) naar landbouwgebied en vervolgens een transformatie van landbouwgebied naar woongebied (zie hoofdstuk 2). De laatste transformatie laat zich kenmerken door afwezigheid van ruimtelijke ordening (zie hoofdstuk 5). Dit heeft tot gevolg dat de voortgaande urbanisatie ook een bijdrage levert aan het voortbestaan van het probleem (zie hoofdstuk 2). 2 Waterhuishouding: De organisatie van het afvoeren van regen- en afvalwater en de eventuele zuivering daarvan. 1

15 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.2 Methodologie Een weergave van de methodologie is te zien in Figuur 1. Hieruit valt de volgorde waarin onderdelen tijdens de studie zijn behandeld af te leiden. Echter moet gesteld worden dat deze methodologie iteratief van karakter is in die zin dat het pad niet slechts een enkele keer is doorlopen. De aangegeven terugkoppeling in de tekening impliceert dit gegeven, vermeende oplossingen hebben altijd de toets van uitgangspunten en randvoorwaarden moeten doorstaan. Waar nodig geacht, door het vrijkomen van additionele informatie, zijn er meerdere malen aanpassingen doorgevoerd. Probleemanalyse Probleemstelling en Doelstelling Uitgangspunten en Randvoorwaarden Veldwerk Desk study Data analyse Identificatie oplossingsmogelijkheden Toetsing Keuze Figuur 1 Methodologie 2

16 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.3 Probleemanalyse Bij beschouwing van het wateroverlast probleem in het studiegebied, kunnen er een tweetal hoofdredenen geïdentificeerd worden (zie Figuur 2): Externe invloeden die bevorderend werken voor het optreden van het probleem. Een gebrek aan adequate maatregelen teneinde het probleem aan te pakken. De externe invloeden hebben te maken met de gevolgen van klimaatsverandering, te weten: zeespiegelstijging (zie hoofdstuk 2). Het uitblijven van adequate maatregelen teneinde het probleem aan te pakken, heeft 3 achterliggende oorzaken (zie Figuur 2): Een gebrek aan capaciteit bij het institutioneel systeem (zie hoofdstuk 5). Een gebrek aan financiële middelen (zie hoofdstuk 5, Starnieuws 2013 viii ). Slecht geplande maatregelen (zie hoofdstuk 5). Alhoewel een verbeterde capaciteit bij het institutioneel systeem een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem, zullen investeringen ten behoeve van deze verbetering geen oplossingen voortbrengen op kort termijn. Het accent zal immers liggen op organisatorische ingrepen. Het gebrek aan financiële middelen heeft ook invloed hebben op het uitblijven van adequate maatregelen. Financieel aantrekkelijke oplossingen zijn niet altijd de meest adequate. Echter moet gesteld worden dat zelfs een hypothetische situatie, waarbij financiën geen probleem vormen, geen garantie biedt voor een adequate oplossing. Er is immers onderzoek cq. begrip van het probleem nodig voor deze kan worden opgelost. Alhoewel 2 bovenstaande gebreken invloed hebben op het bestaan van het probleem, wordt de kern van het probleem gevormd door de afwezigheid van goed geplande maatregelen. Pas als voornoemde voorwaarde is gehaald, worden adequate maatregelen mogelijk en kan de wateroverlast problematiek worden opgelost (zie Figuur 2). 3

17 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie Gebrek aan capaciteit bij het institutioneel systeem Slecht geplande maatregelen Onvoldoende financiële middelen Inadequate maatregelen Frequent wateroverlast Externe invloeden tgv. Klimaatsverandering: Zeespiegelstijging Extreme neerslag Economische schade aan openbare en particuliere infrastructuur Toename Gezondheidsricico Verstoring van het activiteiten patroon Kapitaal vernietiging Leefbaarheid gebied neemt af Figuur 2 Probleemboom 4

18 Hoofdstuk 1 Het probleem en de gevolgde onderzoeksmethodologie 1.4 Probleemstelling en doelstelling Probleemstelling Er is sprake van wateroverlast in het studiegebied. Doelstelling Aandragen van een oplossing welke het jaarlijks verschijnsel van wateroverlast in het studiegebied terugdringt. 1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden Uitgangspunten Minimalisatie van initiële, onderhouds- en exploitatiekosten. De maatregel(en) moet(en) gebaseerd zijn op een concrete neerslaghoeveelheden. Randvoorwaarden De capaciteit om het plan moet op relatief kort termijn uit te voeren moet aanwezig zijn. Medewerking van belanghebbenden moet aanwezig zijn. 1.6 Aanpak De aanpak, die in nauw verband staat tot de uitgezette methodologie (zie Figuur 1) komt hier aan de orde: Desk study. Het voorbereidend werk heeft zich gericht op het vergaren van theoretische kennis aangaande de urbane waterhuishouding, evenals de verzameling van beschikbare data aangaande het studiegebied. Veldwerk. Het veldwerk heeft zich erop gericht topografische informatie van het studiegebied te verzamelen. Tijdens voornoemd veldwerk zijn de fysieke elementen van het systeem ook geobserveerd (open waterlopen, sluizen en gemalen). Data analyse. Op basis van de bestaande kennis (desk study) en de verkregen kennis (veldwerk), zijn oplossingsmogelijkheden geïdentificeerd. Identificatie oplossingsmogelijkheden. Op basis van uitgangspunten en randvoorwaarden zijn geïdentificeerde mogelijkheden beoordeeld. Hieruit komt de uiteindelijke keuze voort. 5

19 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Hoofdstuk 2 Het studiegebied Inleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel een globaal overzicht van het studiegebied te geven. Eerst wordt de begrenzing aangegeven. Vervolgens komen de geschiedenis, demografie, bodemgesteldheid, grondverbetering, topografie en hydrologie aan de orde. 2.1 Begrenzing van het studiegebied Wanneer er in dit afstudeerverslag wordt verwezen naar het studiegebied, wordt steeds gerefereerd naar het gebied welke in het noorden en noordoosten grenst aan de Suriname rivier en in het zuiden aan de Kleine straat en de Powisistraat. De keuze van de zuidelijke grens is gebaseerd op de kennis dat deze weg cq. dam, in het verleden de grens van Paramaribo noord vormde. De oostelijke grens wordt gevormd door het verkavelingsproject waarvan de uitvoerder Morgenstond N.V. is (zie ffiguur 6 en Figuur 49). Ten tijde van het veldbezoek was dit project het meest oostelijk gelegen verkavelingsproject wat betreft Paramaribo noord. Het gebied met oppervlak is ongeveer 12km 2 (1172ha.) groot. Er zijn 4 deelgebieden onderscheiden, te weten: Morgenstond noord, Leonsberg, Clevia en Morgenstond (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo ix ). 2.2 Geschiedenis van het studiegebied Het gebied is feitelijk zwampgebied (zie Figuur 3), welke door de eeuwen heen onder invloed heeft gestaan antropogene invloeden. De structuur van Paramaribo en dientengevolge ook het studiegebied, is echter wel beïnvloed door 2 geomorfologische aspecten (Blufpand 2006 x ): De bodemgesteldheid. Vanaf de 17 e eeuw heeft de ontwikkeling/ uitbreiding van Paramaribo plaatsgevonden op draagkrachtige zandbodem, terwijl wegen werden aangelegd op oost- west lopende schelpritsen (zie ook paragraaf bodemgesteldheid). Bestaande waterlopen tussen de ritsformaties. Deze waterlopen werden uitgediept en verbreed ten behoeve van de waterhuishouding. De verstedelijking binnen het studiegebied is in historisch opzicht relatief kort geleden aangevangen en duurt thans voort (zie Figuur 5). De historie van menselijke activiteit in het gebied gaat echter veel langer terug. Het gebied heeft in het verleden gefungeerd als landbouwgebied. Activiteiten dateren terug tot de 2 e helft van de 18 e eeuw (Adjodha xi ). De deelgebieden Leonsberg, Clevia en Morgenstond zijn voormalige koffie- en cacoaplantages (zie Figuur 4). De basis voor de primaire waterhuishoudkundige structuur, hoofdafvoergrachten, dateren uit voornoemde periode. Dit zijn de oost- west lopende grachten, deze dienden als irrigatie infrastructuur (Blufpand 2006 xii ). De meest opmerkelijke additionele civiel technische voorziening ten behoeve van de waterbeheersing uit die tijd, is de dam waarop de Anton Dragtenweg thans staat (Adjodha 1994 xiii ). 6

20 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 3 Niet verkaveld deel van het studiegebied (zwamp) Bron: Eigen bib 2012 Figuur 4 Plantage structuur 7

21 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 5 Historische groei (stedelijk) Paramaribo Bron: Blufpand

22 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 6 Overzicht geheel studiegebied en deelgebieden 9

23 Hoofdstuk 2 Het studiegebied 2.3 Demografische gegevens In Tabel 1 is een overzicht van de bekomen demografische informatie te zien. Uit deze gegevens valt af te leiden dat het studiegebied een geringe bevolkingsdichtheid kent. Dit verschijnsel is te wijten aan het type bebouwing welke voorkomt in het gebied 3. Ondersteunende informatie is te zien in Figuur 7 en Figuur 8 (Blufpand 2006 xiv ). Figuur 7 ondersteund het gegeven uit Tabel 1 aangaande de bevolkingsdichtheid, terwijl Figuur 8 de projectie aangaande bevolkingsgroei ondersteund. Het studiegebied behoort namelijk tot het ressort Blauwgrond. Ook veldobservatie ondersteund het voorgaande, aangezien er activiteit betrekking hebbende op verkaveling is waargenomen (zie ook Figuur 49). Tabel 1 Overzicht demografische gegevens. Deelgebieden Oppervlak (km 2 ) Bevolking rond 2000 Bevolkingsdichtheid rond 2000 (mensen/km 2 ) Geprojecteerde groei Bevolkingsdichtheid rond 2015 (mensen/km 2 ) Leonsberg 1.73km Clevia 2.51km Morgenstond 3.65km Bron: Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo 3 Merk op dat het deelgebied Morgenstond noord niet voorkomt in Tabel 1. Er is geen specifieke demografische informatie aangaande dit deelgebied bekomen. 4 Op basis van ingebruikname onbewoonde kavels. 10

24 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 7 Bevolkingsdichtheid van Paramaribo (2005) Bron: Blufpand

25 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 8 Bevolkingsgroei Paramaribo Bron: Blufpand

26 Hoofdstuk 2 Het studiegebied 2.4 Bodemgesteldheid, topografie en grondverbetering Het studiegebied maakt deel uit van de jonge kustvlakte en ligt ten noorden van het woongebied Geyersvlijt. Kleiplaten met lage doorlatendheid nemen in dit gebied een overheersende positie in (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xv, Figuur 9). Deze worden onderbroken door oost-west lopende ritsen die bovenuit komen en dientengevolge voor geringe variatie in de topografie zorgen binnen het landschap. (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xvi ). Daar waar het gebied in de oorspronkelijke (natuurlijke) staat verkeerd, vindt inklinking van de kleigronden plaats onder invloed van natuurlijk drainage processen. Tijdens veldbezoek is gebleken dat de bodem ook onder invloed staat van antropogene invloeden, namelijk de aanvoer van grond, dit ten behoeve van het bouwrijp maken en ophogen van terrein (zie Figuur 10). Er is echter geen sprake van integrale ophoging. Dit leidt in de praktijk tot hoogteverschillen tussen individuele kavels of woonblokken (zie Figuur 11). Wat betreft de delen van het gebied welke zijn, of worden bebouwd, geldt ten aanzien van de bodem ook het volgende (Masterplan ontwatering Groot- Paramaribo xvii ): Door de aanvoer zand ten behoeve van ophoging, ontstaan zand op klei profielen die waterstagnatie kennen bij de grensvlakken (zie Figuur 10). Het aangevoerde zand bestaat uit fijne fracties. Dit is niet bevorderend voor drainage. De onderliggende kleilaag wordt gecompacteerd ten gevolge van bouwactiviteiten. Dit is eveneens niet bevorderend voor drainage. Figuur 9 Bodemgesteldheid Paramaribo noord Bron: Playfair 2005 Bron: Playfair 2005 xviii 13

27 Hoofdstuk 2 Het studiegebied Figuur 10 Aangevoerde- en natuurlijke ondergrond Bron: Eigen bib 2012 Figuur 11 Voorbeeld van ophoging van terrein ten behoeve van bebouwing. Bron: Eigen bib

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Invloed van menselijke ingrepen en klimaatsverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied

Invloed van menselijke ingrepen en klimaatsverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied Invloed van menselijke ingrepen en klimaatsverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied Luc Lebbe Onderzoeksgroep Grondwatermodellering Vakgebied Geologie en Bodemkunde

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Maatregelen 3 Enschede Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4

1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 Module C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.3 Leeswijzer 4 2 Kader en uitgangspunten 6 2.1 Systematiek

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers)

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 2012 M. Jonker Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 1 Groot Geel Uitgeverij Blankwaardt&Schoonhoven (deels met Dalmeijer) I.01.1 Tarzan van de apen I.01.2 Tarzan van de apen 2e I.02.1 De

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks Het WC² Riolering in de niet zo verre toekomst Marije Stronks Ergens in Nederland in de niet zo verre toekomst in een Water Controle Centre (WC² ) verschijnt een venster voor één van de dienstdoende tacerators

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Geachte lezer, Inleiding Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan 21.093 Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Infovergadering 19 april 2010 1 Inhoud 1. Waterzuivering in Vlaanderen 2.

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Introductie RainTools

Introductie RainTools Introductie RainTools Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED DowntheDrain, 21 april 2015 Oefenen Vraag 0 Hoeveel m3 water is 1 mm neerslag op 10 ha afvoerend oppervlak? Antwoorden 0 1 Ontwikkeling RainTools

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT

ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT ROTSELAAR: WEGENIS- & RIOLERING BEUKENLAAN, DEEL OLMENDREEF, DEEL DENNENLAAN, DEEL WANDELDREEF, DEEL ACACIALAAN EN DEEL REGASTRAAT TOELICHTING INWONERS 01 SEPTEMBER 2011 1 Overzicht 2 Bestaande toestand

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Bouwrijp maken van terreinen. Copyright SBR, Rotterdam

Bouwrijp maken van terreinen. Copyright SBR, Rotterdam Bouwrijp maken van terreinen Bouwrijp maken van terreinen prof. ir. W. A. Segeren ir. H. Hengeveld 99 Stichting Bouwresearch Kluwer Technische Boeken B.V. - Deventer - Antwerpen Ten Hagen B.V. - Den Haag

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Landschaftspark Duisburg-Nord

Landschaftspark Duisburg-Nord Voorbeeldprojecten Landschaftspark Duisburg-Nord Landschaftspark Duisburg-Nord The water cisterns are now used as wetlands LATZ+PARTNER Data Locatie: Emscherstrasse 71, Duisburg, Duitsland Contact: www.latzundpartner.de

Nadere informatie

De strijd tegen de overstromingen in Ronse

De strijd tegen de overstromingen in Ronse 1 De strijd tegen de overstromingen in Ronse ir Annie Vanslambrouck Grontmij Belgium STAR-FLOOD, 26 maart 2015 1 Inhoud 2 Waarom is Ronse gevoelig voor overstromingen? Hoe werd het probleem aangepakt (studie)?

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop Rapportnummer O 135-10 d.d. 30 september 2008 Opdrachtgever: Laride Bouwmanagement

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 85 Haarlem, 15 november 2001 Onderwerp: Aanpassingsverordening Euro Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het is noodzakelijk de provinciale verordeningen te

Nadere informatie

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford april 2007 Waterbalansen Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford April

Nadere informatie