Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april 2008."

Transcriptie

1 STAD TONGEREN Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van 29 april Aanwezig : Schiepers G. Schepen-Voorzitter, Willems C. Burgemeester wnd, Vrancken J., Thys C., Stassen G., Boulet J., Biets H., Schepenen; Noirhomme J. schepen-voorzitter OCMW; Dewael P., de Schaetzen G., Cluckers V., Schouterden J., Dirix G., Bellefontaine F., Fossé A., Wissels S., Simons I., Christiaens A., Willemaers D., Roosen G., Froidbise M., Jans P., Simon B., Desplentere P., Christiaens N., Dewallef L., Stevens S., Landmeters G., raadsleden en M. Haerden, Secretaris wnd. Dienst : Lokale Economie & Patrimoniumregie Onderwerp : Politiereglement op de openbare markten De Raad Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 eb wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10; Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; Overwegende dat volgens artikel 8 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Overwegende dat volgens artikel 9 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op eenparig akkoord; BESLUIT : AFDELING 1. Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. : Gegevens van openbare markten De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in : 1) Donderdagmarkt Iedere donderdag wordt te Tongeren een markt gehouden. Deze markt is bestemd voor o.a. de verkoop van voedings- en textielwaren, bloemen en planten, lederwaren, mercerie, huishoud- en geschenkartikelen, onderhoudsproducten, fantasiejuwelen, rookwaren, speelgoedartikelen,. Deze opsomming is niet limitatief. De marktcommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen met het oog op het bevorderen en/of het behoud van een evenwichtig aanbod. Openingsuren :

2 De donderdagmarkt is geopend van 7- tot 13 uur. 2) Antiek- en brocantemarkt Iedere zondag wordt te Tongeren een Antiek- en brocantemarkt gehouden. Deze markt is bestemd voor de verkoop van antiquiteiten, oude kunst- en siervoorwerpen, gebruiksvoorwerpen en verzamelobjecten van historische waarde, oude boeken, prenten en kaarten, oude meubelen, oud porselein en brocante. Deze opsomming is niet limitatief. De te koop aangeboden waren moeten alleszins door het gebruik gesleten zijn en eerder minstens éénmaal door een consument verworven zijn. Alle aangeboden waren ontlenen mede hun waarde aan het feit dat ze oud zijn. Het college van burgemeester en schepenen wijst een comité van minstens twee experten aan dat desgevraagd advies uitbrengt indien er twijfel bestaat over de authenticiteit, de kwaliteit, de aard van de oorsprong van de aangeboden koopwaar. Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van dit advies de koopwaar laten- of doen verwijderen van de markt. De betrokken standhouder zal schriftelijk van deze beslissing ingelicht worden. Bij een nieuwe overtreding zal zijn vergunning met onmiddellijke ingang ingetrokken worden. Openingsuren : De Antiek-en brocantemarkt is geopend van 6- tot 13 uur. 3) Jaarmarkt Elk jaar zal er op de donderdag volgend op de tweede zondag van september in het kader van de jaarlijkse foor een jaarmarkt worden gehouden. De standplaatsen op deze markt worden naast deze van de vaste standhouders toegewezen in chronologische volgorde van de ontvangen aanvragen. Openingsuren : De jaarmarkt is geopend van 7- tot 14 uur. 4) Bloemenmarkt Allerheiligen Bij gelegenheid van Allerheiligen kunnen standsplaatsen, enkel en alleen met het oog op de verkoop van bloemen en aanverwante artikelen, toegewezen worden aan standhouders nabij de ingangen van de kerkhoven. Het college van burgemeester en schepenen zal na advies van de betrokken marktcommissie de straten en pleinen aanwijzen waar de openbare markten doorgaan. De standplaatsen op de markten worden ingedeeld volgens een plan waarover advies van de betrokken marktcommissie wordt ingewonnen. Elke wijziging in de opstelling der markt, waarbij het aantal standplaatsen wordt gewijzigd, hetzij vermeerderd, hetzij verminderd zal slechts worden ingevoerd na hierover advies van de betrokken marktcommissie te hebben ingewonnen. Artikel 2. : Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan : - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een machtiging als werkgever - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de machtiging als werkgever. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van KB van 24 september 2006.

3 Teneinde enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van het marktgebeuren te waarborgen kan het college van burgemeester en schepenen een saturatiepercentage invoeren voor bepaalde artikelen per markt. Het college van burgemeester en schepenen heeft na advies van de betrokken marktcommissie, vastgesteld voor welke artikelen een saturatiepercentage geldt en welk percentage toegepast wordt. 28% voor voedingsartikelen 41% voor textielartikelen Artikel 3. : Verhouding abonnementen losse plaatsen De standplaatsen op de openbare markten worden toegewezen : - hetzij per abonnement (max. 95% van het totaal aantal plaatsen) - hetzij van dag tot dag (min. 5% van het totaal aantal plaatsen) Bij standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5% van het totaal aantal standplaatsen op de markt. Artikel 4. : Toewijzingsregels losse standplaatsen De standplaatsen die niet het voorwerp uitmaken van een abonnement en de toevallig vrije standplaatsen kunnen toegewezen worden bij loting voor zover het geen artikel betreft waarvoor de saturatie bereikt is. De loting wordt georganiseerd door de marktleider. De marktleider kan onder gunstig gelote standhouders de volgorde wijzigen om reden van praktische aard, veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, artikel. Losse deelnemers zijn verplicht de plaatsen in te nemen die hun toegewezen worden door de marktleider. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaatsen aanwezig zijn. Artikel 5. : Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement. Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord of via de website. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend : - hetzij per brief neergelegd tegen ontvangstbewijs - hetzij per bij post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs - hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden Register van de kandidaturen Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. Om het jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven Volgorde van toekenning van de standplaatsen. Bij het vacant verklaren van een standplaats per abonnement worden, met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register : Rekening houdend met de eventuele specialisatie : - Aan standwerkers voor zover ze de 5% van het totaal aantal plaatsen niet bereiken - De personen die een standplaats vragen als gevolg van opheffing ervan omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen door werken aan openbare- of privé gebouwen, werken van openbaar nut of jaarlijkse kermis.

4 - Personen die een wijziging van hun standplaats vragen - Personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen - De externe kandidaten - Binnen elke categorie, in voorkomend geval volgens de gevraagde standplaats en specialisatie - Volgens datum Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt de voorrang gegeven : a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaalt bij loting; b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaalt bij loting Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen De toewijzing van de standplaatsen wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : - bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs - of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs - of bij elektronische post met ontvangstbewijs 5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement. Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat : - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van de maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; - in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; - de datum van toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; - de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. Artikel 6. : Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten op een openbare markt. Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan e hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst in de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen : - hetzij de naam, voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; - de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; - Al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; - Het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

5 Artikel 7. : Duur abonnement De abonnementen worden toegekend voor een termijn van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden ze stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. art. 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement. Artikel 8. : Opschorting abonnement De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteiten uit te oefenen : - door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; - door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond; De opschorting gaan in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats. Artikel 9. : Afstand van het abonnement De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement : - bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste dertig (30) dagen; - bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste dertig (30) dagen; - indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteiten uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig; - Op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen. De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij houder was. De aanvragen van opschorting, hernemen van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten : - bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; - overhandiging tegen ontvangstbewijs; - op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. Artikel 10. : Schorsing en opzegging van het abonnement Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of ingetrokken worden in de volgende gevallen : - bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding; - bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen; - bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaalt in artikel 14 van onderhavig reglement; - wanneer anderen waren/diensten verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement; - betrokkene na schriftelijke aanmaning de goede gang van zaken blijft storen tegen het marktreglement blijft handelen; - wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging tot uitoefenen van ambulante activiteiten. De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

6 Artikel 11. : Vooropzeg vanuit de gemeente De burgemeester kan na advies van de betrokken marktcommissie beslissen dat één of alle standhouders hun recht op hun plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op schadevergoeding door : - werken aan openbare- of privé-gebouwen - werken van openbaar nut - jaarlijkse kermis In deze gevallen zal tijdelijk een andere standplaats toewezen worden. De burgemeester kan beslissen, na advies van de betrokken marktcommissie, dat één of meerdere standhouders hun rechten op hun standplaats definitief verliezen door wijzigingen in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen, renovatie van het openbaar domein. In deze gevallen krijgen de betrokkenen tijdelijk een andere standplaats toegewezen en hebben zij voorrang op de chronologische wachtlijst voor een andere standplaats met abonnement. In deze gevallen geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één (1) jaar. Artikel 12. : Seizoensgebonden ambulante activiteiten Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. Artikel 13. : Inname standplaatsen De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door : A. 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een machtiging als werkgever aan wie een standplaats is toegewezen 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever B. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van de ambulante activiteiten voor eigen rekening C. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houden van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor eigen rekening D. de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van het KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A of B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd E. door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A tot C F. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

7 De personen opgesomd in A.2. tot E kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 14. : Overdracht standplaats De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden : 1 wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteit als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2 en indien de overnemer(s) houder(s) is/zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken In afwijking van wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen : - echtgenoten bij feitelijke scheiding - echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen - echtgenoten bij echtscheiding - wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning op voorwaarde dat : - de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. Artikel 15. : Onderverhuur standwerkers De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk : - rechtstreeks aan een andere standwerker; - via een vereniging om die voor alle standwerkers, zonder discriminatie openstaat. Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring. Artikel 16. : Wettelijke feestdagen Indien een wettelijke feestdag samenvalt met een donderdag of een zondag kan het college van burgemeester en schepenen deze marktdag verschuiven naar een andere dag na advies te hebben ingewonnen van de betrokken marktcommissies. Het college van burgemeester en schepenen kan zowel occasioneel, periodiek als permanent andere marktdagen aan de donderdag en de zondag toevoegen, indien het oordeelt dat hiertoe redenen bestaan en na advies van de betrokken marktcommissies.

8 Artikel 17. : Mogen niet het voorwerp uitmaken van een ambulante activiteit op de openbare markten : - Geneesmiddelen, drogerijen en geneeskrachtige planten als ook de bereidingen op basis hiervan, alsook ieder product die de verandering van de gezondheidstoestand beoogt, hetzij door de stoffen die het bevat, hetzij door de secundaire effecten die het kan teweegbrengen; - Zijn eveneens verboden, om redenen van openbare gezondheid, de medische en orthopedische apparaten, corrigerende glazen en de monturen bestemd voor deze glazen alsook hun plaatsing, en corrigerende contactlenzen; - De edele metalen, edelstenen, natuur- en cultuurparels alsook alle voorwerpen die ermee vervaardigd zijn. Deze producten behoren tot de juwelen en sieraden; - Wapens en munitie; - Sterke dranken Voor de antiek- en brocantemarkt wordt eveneens voor verkoop uitgesloten : - dieren - textielwaren - fruit- en oogstproducten - allerhande voedingswaren - op straffe van vervolging of inbeslagname, vuurwapens, onderdelen van wapens en munitie, ook deze met een historisch, artistiek en folkloristisch karakter of deze bestemd voor verzamelingen of wapenrekken - nieuwe of namaakproducten - koopwaar waaraan een kunstmatig antiek uiterlijk gegeven werd - uit niet-europese landen ingevoerde voorwerpen en meubels. Artikel 18. : A. De Marktcommissie : Er wordt zowel voor de donderdagmarkt als voor de antiek- en brocantemarkt een marktcommissie opgericht. Het doel van deze commissie is het stadsbestuur te adviseren. De marktcommissies vergaderen minsten twee maal per jaar, en verder zo dikwijls als dit voor de goede werking noodzakelijk is. De vergaderingen zijn niet openbaar. Personen waarvan wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuttig kan zijn voor de bespreking van een bepaald onderwerp, kunnen uitgenodigd worden om de vergadering van de commissie bij te wonen, enkel voor de bespreking van dat bepaald onderwerp. Samenstelling van de marktcommissie : - de burgemeester en/of de schepen bevoegd voor de markten - de marktleider(s) - maximum tien vertegenwoordigers van de standhouders - de politiecommissaris of zijn afgevaardigde B. De Marktleider : De marktleiding wordt toevertrouwd aan één of meerdere personeelsleden van de stad Tongeren, met uitzondering van politiepersoneel. De marktleider is belast met de uitvoering en de toepassing van dit reglement en duidt, overeenkomstig het marktplan, de standplaatsen aan. De verbaliserende bevoegdheid, wordt uitgeoefend door de politiediensten. De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante handel uitoefenen te controleren. Artikel 19. : a. De standplaatsen worden maximum één uur voor het openen van de markt ingenomen. De standplaatsen die één uur na het openen van de markten niet ingenomen zijn, kunnen door de marktleider aan een losse standhouder worden toegewezen. De standplaatshouder dient alle voorzorgen te nemen opdat zou gebeuren zonder lawaai- of milieuhinder.

9 b. De voertuigen die de marktwaren aanbrengen en die het goede verloop van het marktgebeuren hinderen, dienen gelost en van de markt verwijderd vanaf : - 8 uur voor de donderdagmarkt - 7 uur voor de antiek- en brocantemarkt Deze voertuigen zullen geparkeerd worden op de door de marktleider aangeduide plaatsen. c. Alle verkoopsactiviteiten dienen gestaakt bij het einde van de openingsuren van de markt. Het volledige marktterrein moet ontruimd zijn door alle standhouders en hun voertuigen 30 minuten na het eindigen van de markt. Artikel 20. : Elke standhouder heeft de verplichting op een positieve wijze bij te dragen tot een vlot verloop van de markt en hinder te vermijden en moet alle veiligheidsmaatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om brand, diefstal of andere schade of verliezen te voorkomen. Hij/Zij blijft burgerlijk aansprakelijk tegenover derden voor alle ongevallen, schade of verliezen die zijzelf of hun kramen zouden veroorzaken; hiervoor dient hij/zij zich te verzekeren. De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. Weigeren aan de aanwijzingen en richtlijnen van de marktleiding te voldoen, kan bevel toe onmiddellijk verlaten van de standplaats tot gevolg hebben. De standhouders kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden uiten bij de marktleider of schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. De standhouders mogen hun standplaatsen niet verlaten om gebeurlijke kopers tegemoet te treden, hun waren aan te prijzen, aan te bieden of tot kopen aan te zetten. Artikel 21. : Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving en de elektriciteitsaansluiting gebeurt uitsluitend door aansluiting op de daartoe voorziene stroomverdelingskasten. Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke voorschriften. Het gebruik van geluidsinstallaties kan toegelaten worden door de marktleider en mits dit geen hinder veroorzaakt. Artikel 22. : Elke standhouder en zijn personeel dienen de nodige voorzorgen te nemen om het vervuilen van het marktterrein te beperken. Bij het verlaten van de markt dient elke standhouder de hem toegewezen standplaats proper achter te laten. Rondslingerend papier en vuil dienen verzameld te worden en klaar gezet voor de reinigingsdienst. Artikel 23. : Standhouders aan wie een standplaats op één der markten is toegewezen dienen tussen de gevels en de kramen 1,50m vrij te houden. Tussen de kramen moet een ruimte van minstens 0,50m vrij blijven. Doorgangen naar handelshuizen dien vrij te blijven over een breedte van minimum 1m. Artikel 24. : Standhouders is voedingswaren dienen alle voorschriften van het ministerie van volksgezondheid dienaangaande stipt na te leven.. Artikel 25. : De standhouders moeten op een goed zichtbare plaats duidelijk leesbaar in hun kraam een bord aanbrengen met de volgende vermeldingen : - hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die

10 het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; - de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; - al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; - het inschrijvingsnummer in de Kruispunten bank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). De prijsaanduidingen van de producten en artikelen die te koop worden aangeboden op de openbare markten dient te gebeuren overeenkomstig de weet betreffende de handelspraktijken. Artikel 26. : De burgemeester kan met het oog op de goede verloop van de markt uitzonderlijk een afwijking toestaan op alle hogervermelde bepalingen. Hij bepaalt in voorkomend geval de modaliteiten waaronder een afwijking toegestaan wordt. Artikel 27. : Voor de modaliteiten inzake betaling van het standgeld voor de inname van de openbare weg voor de markten wordt er verwezen naar het van toepassing zijnde belastingsreglement. Artikel 28. : Overtreders van onderhavig reglement zullen gestraft worden met politiestraffen voor zover geen nadere straffen voorzien zijn door de wetten of algemene of provinciale verordeningen terzake. Artikel 29. : Elk vorig reglement betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven en vervangen door onderhavig reglement. AFDELING 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten. I. Plaatsen op het openbaar domein waar ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn NIET vooraf bepaald. Artikel 1. : Toepassingsgebied Eenieder die een standplaats wenst in te nemen om één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit vooraf te vragen bij de gemeente. Artikel 2. : Voorafgaande machtiging 1. Aanvraag machtiging Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan worden aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteiten aangevraagd te worden bij de gemeente Dienst Lokale Economie, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren. 2. Beslissing machtiging

11 Ingeval van een positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld : - de aard van de producten of diensten dij hij gemachtigd is te verkopen - de plaats - de datum en de duur van de verkoop De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen : - redenen van openbare orde - redenen van volksgezondheid - bescherming van de consument - activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar de rechtsmiddelen inzake beroep. Artikel 3. : Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 4. : Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 2) De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van de aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 5. : Toewijzingsregels per abonnement Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Voorwaarden inzake melding van vacature, geldt niet. Artikel 6. : Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten (KB. Art. 21) Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat de volgende vermeldingen : 1 hetzij de naam, voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntenbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). AFDELEING 3.

12 Artikel 1. : Bevoegdheid van de marktleider(s) De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren Artikel 2. : In werking treden reglement Dit reglement wordt binnen de maand na aanneming ervan gestuurd aan de minister van Middenstand en treed in werking op de vijfde dag volgend op de bekendmaking overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet. De Secretaris wnd. get. M. HAERDEN Namens de Raad De Voorzitter get. G. SCHIEPERS Voor eensluidend afschrift De Secretaris De Burgemeester

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden;

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden; REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (2de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 november 2009) Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet dd. 15

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (3 de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 22 december 2016) Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging.

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging. uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 januari 2014 Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het

Nadere informatie

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11 Reglement subsidie extensieve groendaken goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2002 aangepast door de gemeenteraad op 3 juni 2002, 3 september 2007 en 1 september 2008 Artikel 1. Plaats, dag en

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 18-12-2008 Aanwezig: Dhr. B. Coopman, voorzitter-burgemeester; B. Nobels, L. Van Roost, K. Vandermeiren, M. Einfalt, P. Van Grunderbeek en C. Vander

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Dit reglement is van toepassing op de ambulante handelaars die een standplaats innemen op het openbaar

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE MARKTEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (4de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 21 september 2017) Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE DOOR HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten Inhoudstafel Tekst

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde. Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde. Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 1. Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde Afdeling 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Bevoegdheid De gemeenteraad delegeert aan het college van

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN.

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Gemeenteraad 19 mei 2008 Vaststelling van het reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten

Nadere informatie

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel.

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. 1 Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. Op 4 juli 2005 en 20 juli 2006 werden er nieuwe wetten genomen over de uitoefening

Nadere informatie

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat.

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. Artikel 1 Marktreglement De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. De wekelijkse boerenmarkt heeft plaats iedere zaterdag

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie ZITTING VAN 29.11.2007 VLAAMS-BRABANT ---------- Aanwezig: Stad Marleen Van Meeuwen, voorzitter; SCHERPENHEUVEL- Manu Claes, burgemeester; ZICHEM Bergmans, Jacquemyn,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ------ Openbare vergadering van 21 mei 2013 om 20:00 Aanwezig: Carlo Gysens, voorzitter; Hilde Claes, burgemeester; Karolien Mondelaers,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad Datum zitting 24/04/2008 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Aanwezig: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT VOOR DE OPENBARE MARKTEN De Gemeenteraad, Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie