AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD"

Transcriptie

1 Voorstel tot het afwijzen van het verzoek van de Biogasvereniging Achterhoek om op de locatie Vragenderweg in Aalten een biovergistingsinstallatie te realiseren. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Biogasvereniging Achterhoek (BVA) wil op de locatie Vragenderweg in Aalten een biovergistingsinstallatie realiseren en heeft uw raad verzocht om het bestemmingsplan te herzien. Wij stellen u voor dit verzoek af te wijzen. Bij de locatiekeuze voor een dergelijke installatie geldt op basis van ruimtelijk beleid een voorkeursvolgorde. Locaties op of aangrenzend aan een bedrijventerrein komen daarbij als eerste aan bod. Als laatste optie geldt een locatie in het buitengebied zoals de locatie Vragenderweg. Wij vinden dat er voldoende alternatieve locaties zijn die volgens deze voorkeursvolgorde eerder in aanmerking komen. Bij dit besluit zijn de aspecten milieu, ruimtelijke ordening, financiële haalbaarheid en maatschappelijke draagvlak afgewogen. Nadat u een besluit heeft genomen gaan wij met de provincie en de BVA in overleg om het vervolgproces te bepalen. Wij stellen u concreet voor met de volgende beslispunten in te stemmen: 1 Het planmer Biovergistingsinstallatie Achterhoek m.b.t. 5 locaties (incl. aanvullingen) aanvaarden; 2 Het verzoek van de Biogasvereniging Achterhoek om het bestemmingsplan voor de locatie Vragenderweg te wijzigen ten behoeve van de realisatie van een biovergistingsinstallatie afwijzen; 3 Het initiatief tot realisatie van een biovergistingsinstallatie voor één van de 4 overgebleven locaties ondersteunen in het verdere proces i.c. het overleg met de provincie intensiveren om tot een locatiekeuze te komen, uiteraard in overleg met de BVA. Aanleiding tot het voorstel - Verzoek BVA In de brief van 8 oktober 2008 heeft de Biogasverenging Achterhoek (BVA) verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen voor de locatie Vragenderweg in Aalten. De BVA wil hier een biovergistingsinstallatie realiseren. - Voorgeschiedenis De BVA is een coöperatieve vereniging van agrarische ondernemers die in de Achterhoek een collectieve biogasinstallatie wil realiseren. In 2007 is gestart met het opstellen van een planmilieueffectrapportage (planmer). Op 8 oktober 2008 heeft de BVA het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ingediend. Dit verzoek is eind 2008 in overleg met de provincie van een eerste toetsing voorzien. Wij hebben de BVA in onze brief van 2 december 2008 verzocht om aanvullende informatie op de aspecten stappenplan, locatiekeuze en de financiële haalbaarheid. De BVA heeft hier op gereageerd via een brandbrief van 2 april 2009 en de aanvullende brief van 23 april Wettelijk kader Voor realisatie van deze installatie is het (in ieder geval voor de locatie Vragenderweg) noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt herzien. De biovergistingsinstallatie is zodanig van omvang dat -ter voorbereiding van dit ruimtelijk besluit- op grond van de Wet milieubeheer een planmer verplicht is. Het doel van een planmer is om bij de besluitvorming het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen.

2 Op 20 november 2007 hebben wij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Biovergistingsinstallatie Achterhoek vastgesteld nadat de mogelijkheid tot inspraak is geboden en de commissie voor de m.e.r. advies heeft uitgebracht. Op basis van deze Notitie is het planmer opgesteld. Het toetsingsadvies van de commissie voor de m.e.r. is onder punt 1 opgenomen. Het verzoek van de BVA is er op gericht om het bestemmingsplan voor de locatie Vragenderweg te herzien. De bevoegdheid tot het vaststellen van (of het afwijzen van een verzoek tot) een bestemmingsplan ligt bij u. Doel Het ondersteunen van het initiatief een biovergistingsinstallatie te realiseren en hiervoor een geschikte ontwikkelingslocatie te vinden. Argumenten 1. Aanvaarding planmer De commissie voor de m.e.r. heeft medio 2008 geoordeeld dat het planmer op een aantal punten aangevuld moet worden, hetgeen is gebeurd. De aanvullingen zijn afzonderlijk aan het planmer toegevoegd. De commissie heeft op 6 oktober 2008 haar toetsingsadvies uitgebracht met als eindconclusie dat het planmer en de aanvulling alle essentiële informatie bevatten om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming. Door dit onafhankelijk toetsingsadvies en de conclusie die de commissie hieraan verbindt zijn wij van mening dat de inhoud van dit planmer correct is. Wij stellen daarom voor deze planmer te aanvaarden zodat het, wat milieuaspecten betreft, bij de besluitvorming kan worden betrokken. Het verzoek van de BVA om de locatie Vragenderweg te mogen ontwikkelen is getoetst op een viertal aspecten die hieronder nader worden toegelicht. 2.1 Milieu Opzet planmer Voor het initiatief is in opdracht van de BVA een planmer uitgevoerd. In het planmer zijn vijf locaties op tien uiteenlopende milieuthema s getoetst. Het betreft de locaties Vierde Broekdijk in Aalten (toekomstige uitbreiding huidige bedrijventerrein), Bedrijventerrein Hofskamp Oost in Varsseveld, een locatie aansluitend aan het bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld (een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie), een locatie aan de Vragenderweg in Aalten en het bedrijvenpark De Laarberg in Groenlo. De milieuthema s waaraan getoetst is betreffen verkeer, luchtkwaliteit/geur, energie, geluid, externe veiligheid, bodem/water, flora & fauna, cultuurhistorie/landschap, licht en archeologie. Inhoud planmer Het voert te ver om hier inhoudelijk in te gaan op het rapport. Verwezen wordt naar de samenvatting van het onderzoek (de samenvattende beoordelingstabel uit de aanvulling planmer). Hierin zijn het initiatief, de locaties en de wijze van milieubeoordeling beschreven en is per locatie en per milieuaspect een overzichtelijke effectbeoordeling is aangegeven (na mitigatie). De (eind)conclusie van het rapport is dat geen van de locaties onmogelijk lijkt te zijn en dat geen van de locaties op alle aspecten beter scoort. Bij de uiteindelijke locatiekeuze en het opstellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen die voortvloeien uit deze planmer (mitigerende maatregelen en nader onderzoek). Beoordeling planmer Hoewel de scores in de eindconclusie (tabel 5.3.1) niet direct gesommeerd of tegen elkaar weggestreept kunnen worden biedt deze tabel wel inzicht in de (al dan niet aanzienlijk) negatieve effecten van de locaties. Wij vinden dat de locatie Vragenderweg zich in deze beoordeling niet onderscheid: de locatie Vragenderweg scoort niet beter dan de andere locaties. In tegendeel: locatie 5 (Laarberg) scoort het beste. In de conclusie van het planmer is aangegeven dat het onderwerp haalbaarheid wel is meegenomen in deze planmer maar dat het geen milieuthema is en in die zin ook geen rol

3 heeft gespeeld in de eindconclusie. Wij vinden haalbaarheid echter wel een belangrijk thema, zeker wanneer de BVA de locatie Vragenderweg als voorkeurslocatie aanmerkt. Bij het criteria mate van voldoen aan het provinciale en gemeentelijke beleid scoort deze locatie zeer negatieve scores. Wanneer een locatie in het buitengebied de voorkeurslocatie is dan mag verwacht worden dat deze locatie in de milieubeoordeling aanmerkelijk beter moet scoren dan de alternatieve locaties. Wij komen hier onder 2.2 verder op terug. Conclusie: Wij vinden dat de locatie Vragenderweg zich op de milieuaspecten onvoldoende in positieve zin onderscheid van alternatieve locaties die beleidsmatig beter scoren. 2.2 Ruimtelijke ordening Hoewel de bedrijfsactiviteiten wel als agrarisch verwant kunnen worden beschouwd is het niet vanzelfsprekend dat een dergelijke installatie dan ook in het buitengebied moet worden gerealiseerd. Voor kleinschalige installaties (op bedrijfsniveau) ligt het voor de hand om deze op locatie (i.c. op de agrarische bedrijfslocatie), dus in het buitengebied, te vestigen. Voor grootschalige, collectieve installaties -zeker van deze omvang- ligt dit anders. Voorkeursvolgorde Het Rijks- en provinciale beleid gaat uit van een voorkeursvolgorde die doorlopen wordt wanneer het gaat om een locatiekeuze. Wij verwijzen in deze naar de Handreiking (co-) vergisting van mest van Infomil (april 2005, hierna: Handreiking ) en het Streekplan Gelderland 2005 (hierna: Streekplan). Deze voorkeursvolgorde is ook in het planmer behandeld. De Handreiking en het Streekplan kennen een vergelijkbare methodiek wat betreft deze voorkeursvolgorde. Voor de in deze regio van toepassing zijnde locatiemogelijkheden geldt de volgende voorkeursvolgorde: 1. bedrijventerrein, waarbij de minimale hindercategorie 4 of 5 moet zijn, i.c. een Regionaal Bedrijventerrein (RBT); 2. overige bedrijventerreinen (of uitbreidingen); 3. aansluitend bij soortgelijke bedrijven zoals een rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) of aan buitenrand van een bedrijventerrein; 4. op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties in het multifunctionele gebied; 5. in het landelijk, multifunctionele, gebied. Het beleid geeft aan dat onder stap 4 ook landbouwontwikkelingsgebieden (LOG s) worden geschaard. Wij zijn echter van mening dat er in het LOG Lintelo geen ruimte is voor een dergelijke installatie. Uit de ruimtelijke visie voor het LOG is gebleken dat de ruimte voor nieuwvestiging van intensieve bedrijven (waar een LOG primair voor bedoeld is) al zeer beperkt is. Een extra ruimteclaim voor een biovergistingsinstallatie betekent een extra druk op het gebied, wat wij ongewenst vinden. Het nader onderzoeken van mogelijkheden binnen het LOG kan wat ons betreft daarom achterwege blijven. De in het planmer onderzochte locaties zijn geselecteerd op basis van deze voorkeursvolgorde. De scores uit de milieubeoordeling liggen ook in de lijn van deze voorkeursvolgorde. De locatie Vragenderweg komt volgens deze voorkeursvolgorde pas als laatste optie aan bod. Het gebied waarin deze locatie ligt is aangemerkt als waardevol landschap (en Nationaal Landschap). Bij ontwikkelen moet rekening worden gehouden met de (kern)kwaliteiten van het gebied. Deze kernkwaliteiten zijn omschreven als: kleinschalig landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond, lanen, beken en boerderijen; steilranden en (eenmans)essen; open essen en broekgebieden, historisch nederzettingspatroon vervlochten in het landschap. Vestiging van een biovergistingsinstallatie heeft grote impact op het landschap en de omgeving. Een ingreep die wij ongewenst vinden zolang er alternatieve locaties voorhanden zijn. De locatie Vragenderweg kan eventueel pas aan bod komen wanneer alle andere opties uit het voorkeursvolgorde niet haalbaar zijn gebleken. De argumenten die de BVA gebruikt om hun voorkeursvolgorde te onderbouwen zijn vooral van financiële aard. Wij vinden dat financiële argumenten niet doorslaggevend mogen zijn in de ruimtelijke afwegingen om een

4 locatie te ontwikkelen. Onder 2.3 gaan wij hier verder op in. Wij vinden daarom dat een biovergistingsinstallatie het meest passend is op of grenzend aan een bedrijventerrein en niet in het buitengebied. Bij deze afweging spelen ook de ontwikkelingsmogelijkheden op de lange termijn een rol. Wij kunnen ons voorstellen dat er zich in de toekomst omstandigheden kunnen voordoen (technologische ontwikkelingen, economische omstandigheden) die er leiden tot een andere bedrijfsvoering (omschakeling of andere (neven)activiteiten). In die situaties zijn de mogelijkheden op een bedrijventerrein groter dan op een locatie in het buitengebied. Conclusie Er zijn onvoldoende ruimtelijke argumenten waaruit de noodzaak voor het ontwikkelen van de locatie Vragenderweg blijkt. 2.3 Financiële haalbaarheid Uit de brief van 23 april 2009 maken wij op dat de BVA met name uit financiële overwegingen ook kiest voor de locatie Vragenderweg. Vooral de stichtingskosten en exploitatiekosten zijn voor de BVA bepalend om voor de locatie Vragenderweg te kiezen. Wat stichtingskosten betreft zijn de grondkosten bepalend in de locatiekeuze. Het is vanzelfsprekend dat agrarische gronden in het buitengebied aanmerkelijk goedkoper zijn dan gronden op een (toekomstig) bedrijventerrein. Zoals onder 2.2 vermeld vinden wij niet dat dit argument leidend mag zijn bij een locatiekeuze. Wij pleiten er voor om mogelijkheden te onderzoeken om de financiële knelpunten aan te pakken. De BVA moet in dat geval het tekort inzichtelijk maken waarna wij bereid zijn om dit probleem gezamenlijk aan te kaarten bij Provincie en eventueel het Rijk. In de exploitatie van de installatie spelen de kosten van het transport van vooral mest en het co-vergistingsmateriaal een belangrijke rol. De BVA heeft daarom gekeken naar het mestaanbod van de leden en de afstand tot de potentiële locaties. Hieruit is gebleken dat de locatie Vragenderweg weliswaar het beste scoort maar dat er wel acceptabele alternatieven zijn. Wij hebben in onze brief van 2 december 2008 de BVA verzocht om aanvullende informatie. De BVA heeft hier in de brandbrief en de brief van 23 april 2009 op gereageerd. Hierin geeft de BVA aan dat zij geen nieuwe gegevens aanlevert omdat zij de principiële vraag beantwoord wil hebben of planologische medewerking aan de locatie Vragenderweg wordt verleend. Op basis van de beschikbare gegevens vindt de BVA deze locatie het meest geschikt. Wij maken hieruit op dat alternatieve locaties niet uitgesloten zijn. Conclusie: Wij vinden dat financieel-economische motieven niet doorslaggevend mogen zijn in deze (ruimtelijke)afweging. De BVA heeft onvoldoende onderbouwd waarom alternatieve locaties niet haalbaar zouden zijn. 2.4 Maatschappelijk draagvlak Er bestaat weerstand tegen een biovergistingsinstallatie, met name bij de locatie Vragenderweg waar verschillende omwonenden en 2 actiecomités hebben gereageerd op het plan. Wij willen benadrukken dat wij bij de beoordeling van het maatschappelijk draagvlak ons beperken tot de inhoudelijke reacties. Reacties van emotionele aard kunnen en mogen wij niet meewegen in het bestuurlijk besluitvormingsproces. De argumenten die ingaan op de strijdigheden met het geldende beleid (strijd met het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid) kunnen wij onderschrijven. Hoewel wij goed beseffen dat de belangen uiteenlopen vinden wij het belangrijk dat er ook maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling bestaat. Omdat alternatieve locaties nog steeds realiseerbaar zijn, is afwijking van het huidige beleid niet gerechtvaardigd en kan de locatie Vragenderweg wat ons betreft niet aan de orde zijn. Ook van omwonenden/belanghebbenden van andere locaties (Vierde Broekdijk, Varsseveld) zijn reacties ontvangen. Deze reacties zijn bij het dossier gevoegd.

5 De Wetenschapswinkel van de Universiteit in Wageningen heeft in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu Aalten een onderzoek verricht naar met name de duurzaamheidaspecten van een co-vergistingsinstallatie. Het rapport is ter kennisname bijgevoegd. 3 Vervolgproces Bij het tot dusver doorlopen proces is de provincie ook betrokken geweest. Reden waarom wij ook dit voorstel hebben afgestemd. De provincie heeft aangegeven dat op basis van het huidige beleid en de huidige inzichten de locatie Vragenderweg niet in aanmerking komt voor vestiging van een biovergistingsinstallatie. Wij beseffen dat door het afwijzen van de voorkeurslocatie van de BVA (locatie Vragenderweg) het proces niet beëindigd is. Één van de onderzochte locaties is afgevallen, er resteren er nog vier. Wij verwachten niet dat zich nieuwe locaties zullen aandienen. Wij willen in goed overleg met provincie en de BVA het proces vervolgen. Omdat het een gemeentegrensoverschrijdend vraagstuk is verwachten wij wel dat de provincie de regierol op zich neemt, wat overigens niet betekent dat wij ons aan onze verantwoordelijkheden willen onttrekken. Kanttekening De BVA (voorheen Stichting AFA Duurzame Energie) is zo n 9 jaar geleden gestart met de plannen voor het oprichten van een biovergistingsinstallatie. Vanaf 2000 is er regelmatig (bestuurlijk) overleg gevoerd met initiatiefnemers en ook met de provincie over de mogelijkheden. In 2003 is er een projectplan opgesteld dat is gesubsidieerd door de gemeente Aalten. Er zijn in de loop der tijd verschillende locaties de revue gepasseerd. Omstreeks 2004 is voor het eerst de locatie Vragenderweg in beeld gekomen. Wij hebben vervolgens begin 2007 het standpunt ingenomen dat een biovergistingsinstallatie een activiteit betreft die aan het buitengebied gerelateerd is waardoor een locatie in het buitengebied voor ons prevaleert boven een bedrijventerrein. Dit standpunt hebben wij in onze brief van 1 februari 2007 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland bevestigd. Dit vormde het startsein voor de procedure rondom de planmer. Op basis van de uitkomsten van deze planmer en de planologische afweging hebben wij een nadere afweging gemaakt waardoor wij het standpunt van destijds hebben heroverwogen. Communicatie Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet, voordat een bestuursorgaan een aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst, de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Wij hebben de BVA in een gesprek in kennis gesteld van ons besluit en hebben de gelegenheid geboden om voor de behandeling van dit voorstel in de commissie ROWM haar zienswijze kenbaar te maken. Alle betrokkenen die tijdens het proces hebben gereageerd zijn per brief geïnformeerd over ons standpunt. Uitvoering Na besluitvorming gaan wij in eerste instantie het (bestuurlijk) overleg met de provincie aan om het vervolgtraject te bespreken. Aalten, 4 augustus 2009 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten, De secretaris, De burgemeester, J. Nobel G. Berghoef

6 Bijlagen - Brieven/ van de BVA d.d. 8 oktober 2008, 2 april 2009 en 23 april Map planmer met daarin: Notitie Reikwijdte en Detailniveau d.d. 29 augustus 2007 Advies commissie voor de m.e.r. over Notitie Reikwijdte d.d. 19 oktober 2007 (rapportnummer ) Plan-MER Biovergistingsinstallatie d.d. 26 maart 2008 (rapport 9S8091) Notitie Aanvullingen plan-mer d.d. 29 augustus 2008, Notitie Verwachte ecologische effecten d.d. 22 augustus 2008, Geur- en ammoniakonderzoek co-vergistingsinstallatie d.d. augustus 2008 (POND08A1), Emissiegegevens met factsheet (d.d. 24 september 2008) Toetsingsadvies over plan-mer en aanvullingen daarop van commissie voor de m.e.r. d.d. 6 oktober 2008 (rapportnummer ) - Diverse correspondentie van omwonenden + rapport Wetenschapswinkel Duurzame mestvergisting Aalten (d.d. mei 2009, rapport 257) - Diverse correspondentie namens college B&W

7 DE RAAD DER GEMEENTE A A L T E N ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2009; gezien de zienswijze van de Biogasvereniging Achterhoek d.d. 15 augustus 2009; gezien het advies van de commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu d.d. 27 augustus 2009; gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet Milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht; B E S L U I T : 1 het planmer Biovergistingsinstallatie Achterhoek m.b.t. 5 locaties (incl. aanvullingen) aanvaarden; 2 het verzoek van de Biogasvereniging Achterhoek om het bestemmingsplan voor de locatie Vragenderweg te wijzigen ten behoeve van de realisatie van een biovergistingsinstallatie afwijzen; 3 het initiatief tot realisatie van een biovergistingsinstallatie voor één van de 4 overgebleven locaties ondersteunen in het verdere proces i.c. het overleg met de provincie intensiveren om tot een locatiekeuze te komen, uiteraard in overleg met de BVA. AALTEN, 8 september 2009 De Griffier, De Raad voornoemd, De Voorzitter, M.A.J.B. Fiering G. Berghoef

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0279 Roden, 12 augustus 2008 Onderwerp Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het Integraal

Nadere informatie

AAN DE RAAD. U wordt voorgesteld om onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven.

AAN DE RAAD. U wordt voorgesteld om onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor een extra woning Legtersdijk 5 in Aalten AAN DE RAAD Samenvatting In 2008 verwierf Roderlo een

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB)

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 oktober 2013 / rapportnummer 2832 19 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Bergen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 152/2012 Datum : 14 oktober 2012 B&W datum : 14 oktober 2012 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp Gendringseweg 9 : Beantwoording vragen CDA en aanvullende vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 juni 2015 / rapportnummer 3027 13 1. Oordeel over het MER De gemeente Woensdrecht wil bedrijventerrein

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Raadsmededeling Nummer : 59/2009 Datum : 19 november 2009 B&W datum : 19 november 2009 Portefeuillehouder : W. ten Voorde Onderwerp : (provinciale) ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 maart 2015 / rapportnummer 2993 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Agendapunt 10-03 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 september 2009 Agendanummer : 4 Onderwerp : Programma : Noflik wenjen Nemen van een voorbereidingsbesluit en delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen.

Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen. 2. De ingekomen zienswijze te weerleggen. De gemeenteraad van Wijchen 14 RZ 017 Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Wegelaar 7 Wijchen, 22 april 2014 Geachte leden van de raad, Besl ispu nten 1. Het bestemmingsplan Wegelaar 7 vast te stellen.

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke Beslisnota GS 'JSfJ. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer 17023857 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Zaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2015 / rapportnummer 2999 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De firma

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg.

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg. Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 mei 2012 Datum voorstel 15 mei 2012 Agendapunt Onderwerp Bescherming terrein Utrechtseweg 341 in De Bilt De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V200900446 aanvraag van verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor een gasopslag annex bedrijfsverzamelcomplex aan de Bosscheweg 67

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel

Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel Onderwerp Bouwen van een betonmortelcentrale aan de Spikerboor 2 te Akkrum Voorstel Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 11 november 2014 Opsteller G. van der Veer / S. Talstra Registratie

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 28 februari 2012 Nummer : Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : J. Rozema Productiedatum

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bouw schaapskooi Haarweg 16 in Ruurlo

Ruimtelijke onderbouwing bouw schaapskooi Haarweg 16 in Ruurlo Ruimtelijke onderbouwing bouw schaapskooi Haarweg 16 in Ruurlo Inlichtingen: Gemeente Berkelland Afdeling Technisch Ontwerp en Realisatie Telefoon: 0545-250 325 Borculo, juli 2009 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 augustus 2010 / rapportnummer 2274-99 1. Aanvullend oordeel De Commissie voor de m.e.r. heeft op 10

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2010 / rapportnummer 2073-61 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist hebben,

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Motorcrossterrein Arnhem

Motorcrossterrein Arnhem Motorcrossterrein Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 december 2015 / rapportnummer 3083 1. Oordeel over het milieueffectrapport De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g

S a m e n v a t t i n g PlanMER / Milieurapport - Bovenregionaal logistiek park Midden- en West-Brabant S a m e n v a t t i n g Voor u ligt de samenvatting van het PlanMER / Milieurapport dat in opdracht van de Provincie Noord-

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren)

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren) Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening, wijziging 2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren) www.ruimtelijkeplannen.nl Identificatienummer: NL.IMRO.18590000WPBGB20170014 Bestemmingsplan Buitengebied, integrale

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-2-2014 Nummer voorstel: 2014/25 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 april 2004 / rapportnummer 1411-21 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum

Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF te Emmer-Compascuum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 november 2016 / projectnummer: 3157 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Landbouwbedrijf

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor een inspraakprocedure

Nadere informatie