Onderzoeksrapport Digitaal Contact Overheid en Gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Digitaal Contact Overheid en Gemeente"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Digitaal Contact Overheid en Gemeente In opdracht van: Jan Brinkers Beleidsadviseur #KBOdigitaal #KBOdigitaal Uitgevoerd door: TeraKnowledge Auteur: Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons)

2 13 juni 2014 Pagina 2 van 29

3 Inhoudsopgave Inleiding p Managementsamenvatting p Beschrijving van de steekproef p De belangrijkste onderzoeksresultaten p Centrummaten (numerieke items) p De frequentieanalyse resultaten (gesloten vragen) p. 17 Bijlagen bij dit onderzoek: antwoorden op de open vragen 13 juni 2014 Pagina 3 van 29

4 Inleiding: Digitaal contact met de overheid en gemeente Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop senioren omgaan met digitale apparaten en meer specifiek in het gebruik daarvan voor het contact met de overheid en gemeente, heeft Unie KBO dit onderzoek laten uitvoeren. Aanleiding is het voornemen van de overheid om vanaf het jaar 2017 de mogelijkheid te bieden al het contact dat burgers met de overheid hebben digitaal te laten verlopen. Dus burgers kunnen via internet en terecht voor zaken als het verlengen van het paspoort, het doen van belastingaangifte, het inwinnen van informatie bij de gemeente of overheid, het aanvragen van een uitkering en dergelijke. De Unie KBO beoogt met de resultaten van dit onderzoek de belangen van haar leden beter te kunnen behartigen. Op basis van een goede beschrijving van de manier waarop senioren het liefst contact hebben met de overheid en de gemeente kan de discussie over dit onderwerp beter worden onderbouwd. Om een goed beeld te krijgen van het onderzoeksgebied is het onderzoek uitgevoerd bij twee groepen Nederlandse senioren: 65-plussers die op dit moment toegang tot internet hebben in hun huis (N=550) en 65-plussers die op dit moment géén internettoegang thuis hebben (N=150). Voor de eerste steekproef is gebruik gemaakt van het online panel van de Unie KBO. De tweede steekproef is telefonisch benaderd (via de vaste telefoonlijn) en geselecteerd op een negatief antwoord op de vraag Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? De resultaten van beide steekproeven worden in dit verslag integraal gerapporteerd en waar nodig, separaat. Het onderzoek naar het contact met de gemeente en de overheid heeft plaatsgevonden in de maand mei Het primaire doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop senioren op dit moment contact hebben met de overheid en gemeente. De onderzoeksonderwerpen 1. Wat is het online gedrag van senioren? 2. Hoe verloopt het digitale contact met de overheid en gemeente? 3. Wat is het profiel van de senior zonder internetconnectie? 4. Wat is het verwachte online gedrag van senioren zonder internetverbinding thuis? 5. Wat is het geprefereerde contact met de overheid en de gemeente? 6. Wat is de mening over het voornemen van de overheid om alle contact te digitaliseren? Het secundaire doel van dit onderzoek is meer actiegericht. Met de verkregen informatie is Unie KBO voornemens activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn eventuele verbeterpunten op dit gebied aan te pakken. 13 juni 2014 Pagina 4 van 29

5 Na de managementsamenvatting hieronder wordt in deel 2 van dit rapport een beschrijving gegeven van de steekproef. In deel 3 worden vervolgens de belangrijkste onderzoeksresultaten per afzonderlijk onderzoeksonderwerp behandeld en wordt afgesloten met de onderzoeksverantwoording. Deel 4 bevat de centrummaten die zijn berekend over de numerieke items uit de enquête en in deel 5 worden de resultaten van de frequentieanalyse weergegeven per gesloten vraag (meerkeuze items). In een aparte bijlage zijn de bijlagen opgenomen met de reacties op de open vragen in de enquête. 13 juni 2014 Pagina 5 van 29

6 1. Managementsamenvatting Een groot deel van de senioren in Nederland zal afhankelijk worden van andere personen wanneer de overheid besluit alle contact van burgers met de overheid en gemeente te digitaliseren. Deze groep senioren heeft op dit moment namelijk geen internetconnectie thuis en zij zullen dat ook niet in de toekomst gaan nemen. Deze groep wordt gekenmerkt door een hoge leeftijd, een gemiddeld lager opleidingsniveau en bestaat overwegend uit alleenstaanden. Het voorstel van de overheid om alle contacten vanaf 2017 te digitaliseren (internet en ) vindt weinig tot geen steun bij zowel de groep senioren mét internetaansluiting als de groep senioren zonder internetaansluiting thuis. Beide groepen hechten aan de mogelijkheid om andere contactmogelijkheden met de overheid en hun gemeente te hebben buiten de digitale variant. Dit blijkt uit het Unie KBO onderzoek dat onder 700 Nederlandse senioren is afgenomen in de maand mei door middel van online en telefonische interviews. 2. Beschrijving van de steekproef In totaal hebben 700 respondenten meegedaan aan dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van twee onderzoeksgroepen Nederlandse senioren: 65-plussers die op dit moment toegang tot internet hebben in hun huis en 65-plussers die op dit moment géén internettoegang thuis hebben (N=150). Voor de eerste steekproef is gebruik gemaakt van het online panel van de Unie KBO (N=550). De antwoorden zijn verkregen via online interviews afgenomen bij de panelleden van de Unie KBO. Voor dit online onderzoek is gebruik gemaakt van incentives. De netto gerealiseerde steekproef is niet gewogen en geeft derhalve een afspiegeling van de mening van de achterban van de Unie KBO. Deze online steekproef laat zich als volgt omschrijven: Gemiddelde leeftijd is 72jaar, 47% is vrouw, 69% is getrouwd en 23% alleenstaand, 85% heeft kinderen en de verdeling van het opleidingsniveau is laag: 23%, midden: 38% en hoog: 39%. Tot slot heeft 83% heeft een geloofs- of levensovertuiging. De tweede steekproef (N=150) is telefonisch benaderd (via de vaste telefoonlijn) en geselecteerd op een negatief antwoord op de vraag Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Deze telefonisch benaderde steekproef laat zich als volgt omschrijven: Gemiddelde leeftijd is 82 jaar, 71% is vrouw, 28% is getrouwd, en 66% is alleenstaand, en de verdeling van het opleidingsniveau is laag: 78%, midden: 18% en hoog: 5%. 57% heeft een geloofs- of levensovertuiging. 13 juni 2014 Pagina 6 van 29

7 3. De belangrijkste onderzoeksresultaten De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden hieronder per onderzoeksonderwerp gerapporteerd, in volgorde: Wat is het online gedrag van senioren? Hoe verloopt het digitale contact met de overheid en gemeente? Wat is het profiel van de senior zonder internetconnectie? Wat is het verwachte online gedrag van senioren zonder internetverbinding thuis? Wat is het geprefereerde contact met de overheid en gemeente? En tot slot de onderzoeksverantwoording. Voor meer details wordt verwezen naar deel 4 (centrummaten) en deel 5 (frequentieanalyses) en de bijlagen met de antwoorden op de open vragen. 1. Wat is het online gedrag van senioren? Hieronder worden de volgende onderwerpen besproken: De hardware thuis, het online gedrag thuis en het digitaal contact met de overheid. De hardware thuis Bijna drie van de vier senioren (73%) die thuis internet gebruiken, hebben een desktop computer. Gemiddeld beschikken zij hierover sinds Daarbuiten beschikt 80% van deze groep over een mobiel apparaat, gemiddeld sinds het jaar Om online te gaan wordt het meest gebruik gemaakt van de laptop (42%), gevolgd door de desktop computer (31%), de tablet (21%) en de smartphone (5%). Het online gedrag thuis De meeste senioren die thuis de mogelijkheid hebben om internet te gebruiken, doen dat dagelijks (83%) en nog eens 13% doet dat wekelijks op meerdere dagen. Het gemiddeld aantal uur per week dat senioren thuis online zijn, is 13. De senioren die minder vaak dan een of meer dagen per week online zijn, besteden gemiddeld 10 uur per maand achter de computer. Vrouwen besteden iets meer tijd per week online dan mannen. En hoeveel uur bent u gemiddeld per week online? (aantal uren afgerond op een heel getal) * Wat is uw geslacht? En hoeveel uur bent u gemiddeld per week online? (aantal uren afgerond op een heel getal) Wat is uw geslacht? Mean N Std. Deviation vrouw dimension1 man Total Hoe ouder men is des te minder uur er online wordt besteed. Er bestaat een significant negatieve correlatie tussen leeftijd en uren online per week (PMC -1,55, P=0,01). 13 juni 2014 Pagina 7 van 29

8 De groep jaar besteedt gemiddeld 16 uur per week aan het internet en in de groep jaar is dit 10 uur. Slechts 4% vraagt nooit hulp van anderen bij het gebruik van hun digitale apparatuur en 12% vraagt dit bijna altijd of meestal. Valid Percent Valid ja, altijd 5.1 meestal 6.8 af en toe 57.4 zelden 27.0 nooit 3.6 Total Missing System Total Hulp wordt het meest gevraagd aan een zoon (72) of een schoonzoon (25), kinderen (40) en andere familieleden (27). 2. Hoe verloopt het digitale contact met de overheid en gemeente? Van de senioren die op dit moment de mogelijkheid hebben om internet thuis te gebruiken, maakt 70% gebruik van internet en/of om contact te hebben met de overheid en de gemeente. Het digitale contact met de overheid en gemeente wordt het meest gebruikt voor de belastingaangifte. De meest genoemde onderwerpen zijn: Belasting (67), informatie inwinnen (37), afspraken (36), belastingaangifte (33), belastingen (28), aanvragen (28), vragen (21), klachten (15%), paspoort (12), WOZ (9), rijbewijs, svb (8) en pensioen (6). (Zie bijlage 2) Van de senioren met een internetaansluiting thuis maakt dus 30% géén gebruik van de digitale contactvormen met de overheid en de gemeente op dit moment. De belangrijkste reden om daar geen gebruik van te maken is omdat de telefoon, post of even langsgaan de voorkeur heeft (48%), 11% vindt het te ingewikkeld. 26% noemt een andere reden. De maatregelen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de senioren met internetconnectie, die nu geen digitaal contact hebben met de overheid en de gemeente worden overgehaald om wél op deze wijze te communiceren, zijn meer en betere voorlichting (25%), een beloning zoals sneller geholpen worden of lagere kosten (16%) en een cursus digitaal communiceren met de overheid (ook 16%).42% kiest voor de categorie anders. De genoemde redenen binnen de categorie anders zijn zeer verschillend en laten zich niet categoriseren (zie bijlage 3). 13 juni 2014 Pagina 8 van 29

9 3. Wat is het profiel van de senior zonder internetconnectie? 71% is vrouw en 66% heeft op dit moment geen relatie. Het opleidingsniveau is lager dan gemiddeld. Wat is uw hoogste opleidingsniveau? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid laag midden hoog Total De leeftijd is hoog, gemiddeld 82 jaar. leeftijd_categorie Frequency Percent Valid Percent Percent Valid en ouder Total Wat is het verwachte online gedrag van senioren zonder internetverbinding thuis? Van de groep senioren die op dit moment géén internetverbinding thuis hebben, maakt slechts 7% buitenshuis wel eens gebruik van internet. De belangrijkste reden waarom men wel buitenshuis en niet ín huis gebruik maakt van het internet is omdat men er slechts spelletjes mee speelt en thuis geen verbinding heeft. Letterlijk 0% van de groep senioren die op dit moment geen internetverbinding heeft, is van plan om binnenkort een apparaat aan te schaffen waarmee zij thuis kunnen internetten. 13 juni 2014 Pagina 9 van 29

10 dimension0 TeraKnowledge 5. Wat is het geprefereerde contact met de overheid en gemeente? Bij deze analyses zijn de antwoorden van de groep senioren die thuis internetconnectie hebben, vergeleken met de groep die dat niet heeft. De drie meest geprefereerde contactmanieren met de overheid en gemeente zijn voor senioren met internetconnectie: Persoonlijk aan de balie, via en via internet Voor de senioren zonder internetconnectie: Telefonisch, schriftelijk en persoonlijk aan de balie. Op welke manier hebt u het liefst contact met de overheid en uw gemeente? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid persoonlijk aan de balie 36.9 telefonisch 10.9 via servicepunt gemeente 7.1 schriftelijk internet 13.1 Total Missing Total System nee Valid persoonlijk aan de balie 29.3 telefonisch 34.7 via servicepunt gemeente 1.3 schriftelijk 32.7 internet 2.0 Total juni 2014 Pagina 10 van 29

11 Beide groepen geven in vergelijkbare mate aan behoefte te hebben aan een andere contactvorm buiten de genoemde vormen van contact. Hebt u op een nog andere manier graag contact met de overheid en de gemeente? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid ja 59.3 nee 40.7 Total dimension0 Missing System Total nee Valid ja 47.3 nee 52.7 Total Van de groep senioren mét internetconnectie is 39% het eens met het voornemen van de overheid om alle contact via internet en te laten verlopen. 31% is het ermee oneens en de overige 30% neemt een middenpositie in. Bij de groep zonder internetconnectie zijn er beduidend minder voorstanders te vinden. Slechts 5% is het eens met dit voornemen van de overheid, 83% is het ermee oneens en de rest (13%) kiest een middenpositie. De overheid vindt dat vanaf 2017 alle burgers zaken als het paspoort verlengen, de belastingaangifte, informatie inwinnen bij de gemeente of overheid, een uitkering aanvragen en dergelijke via internet en moeten kunnen regelen. Wat vindt u van dit voornemen? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid zeer mee eens 11.4 mee eens 27.7 niet mee eens/niet mee 29.6 oneens mee oneens 18.0 zeer mee oneens 13.3 Total dimension0 Missing System Total nee Valid zeer mee eens.7 mee eens 4.0 niet mee eens/niet mee 12.7 oneens mee oneens 34.7 zeer mee oneens 48.0 Total juni 2014 Pagina 11 van 29

12 Beide groepen zijn van mening dat er buiten internet en ook nog een alternatieve manier moet blijven bestaan om in contact te kunnen treden met de overheid en de gemeente. Wanneer het contact met de overheid en de gemeente straks alleen nog maar mogelijk zou zijn via internet en , vindt u dat er dan toch een alternatieve manier nodig is om contact te hebben? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid ja 92.2 nee 7.8 Total dimension0 Missing System Total nee Valid ja 82.7 nee 17.3 Total juni 2014 Pagina 12 van 29

13 De drie contactvormen die zeker niet mogen verdwijnen zijn volgens de senioren met internetconnectie: Aan de balie, telefonisch en via een servicepunt in de gemeente Volgens de groep die geen internetconnectie heeft: Telefonisch, schriftelijk en aan de balie En welke contactvorm met de overheid en de gemeente zou dan wat u betreft zeker niet mogen verdwijnen? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid aan de balie 55.8 persoonlijk contact thuis 11.3 (vrijwilliger, ambtenaar) telefonisch 17.1 servicepunt gemeente in uw 12.7 wijk schriftelijk 3.1 Total Missing System dimension0 Total nee Valid aan de balie 25.0 persoonlijk contact thuis 3.2 (vrijwilliger, ambtenaar) telefonisch 46.0 servicepunt gemeente in uw.8 wijk schriftelijk 25.0 Total Missing System Total 13 juni 2014 Pagina 13 van 29

14 Wanneer alle contact met de overheid en gemeente alleen verloopt via internet en kan 76% van de senioren zonder internetconnectie hun zaken níet meer zelfstandig regelen en nog eens 11% waarschijnlijk niet (totaal 87%) Stel dat het digitale contact de enige vorm van contact met de overheid en gemeente is, kunt u dan zelfstandig uw zaken regelen? Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid Percent ja Valid ja 35.4 waarschijnlijk wel 51.7 waarschijnlijk niet 12.9 Total Missing System dimension0 Total nee Valid ja 8.7 waarschijnlijk wel 4.0 waarschijnlijk niet 11.3 nee 76.0 Total De groep senioren zonder internetconnectie die hun zaken met de overheid en gemeente (waarschijnlijk) niet meer zelfstandig kunnen regelen, zal het meest een beroep gaan doen op familie en vrienden. Hoe zou u dan uw zaken met de overheid en de gemeente het liefst regelen? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid familie/vrienden hulp vrijwilliger hulp ambtenaar anders Total Missing System Total juni 2014 Pagina 14 van 29

15 Onderzoeksverantwoording Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand mei onder 550 Nederlandse respondenten, allen Unie KBO panelleden, door middel van online interviews. In dit online onderzoek is gebruik gemaakt van incentives. In diezelfde periode heeft dataverzameling plaatsgevonden via de vaste telefoonlijn onder 150 respondenten van 65 jaar en ouder door onderzoeksbureau Markteffect. Bij dit telefoononderzoek zijn de respondenten geselecteerd op de vraag: Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Aan alleen de respondenten die hierop negatief antwoordden, werd het telefonisch interview afgenomen. Het totaal aantal Nederlandse senioren dat telefonisch benaderd is om te komen tot een netto steekproef van 150 is onbekend. Voor de verwerking en statistische analyse van de onderzoeksdata is gebruik gemaakt van het statistische pakket SPSS. De netto gerealiseerde online en offline steekproeven zijn niet statistisch gewogen (propensity weighting). Het onderzoeksrapport is geschreven door Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons). 13 juni 2014 Pagina 15 van 29

16 4. Centrummaten (numerieke items) Descriptive Statistics Sinds welk jaar hebt u een desktop computer thuis? Sinds welk jaar hebt u een mobiel apparaat? N Minimum Maximum Mean Std. Deviation En hoeveel uur bent u gemiddeld per week online? En hoeveel uur bent u gemiddeld per maand online? Leeftijd Hoeveel kinderen hebt u? Hoeveel kleinkinderen hebt u? Sinds welk jaar bent u al lid? Valid N (listwise) 0 13 juni 2014 Pagina 16 van 29

17 5. De frequentieanalyse resultaten (gesloten vragen) Hebt u thuis de mogelijkheid om gebruik te maken van internet? Valid ja nee Hebt u thuis een desktop computer? Dit is een bureaucomputer die u normaal gesproken niet meeneemt. Valid ja nee Total Missing System juni 2014 Pagina 17 van 29

18 Sinds welk jaar hebt u een desktop computer thuis? Jaartal in vier cijfers, zoals 1999 of Als u het exacte jaartal niet meer weet, vult u dan een benadering in. Valid Total Missing System juni 2014 Pagina 18 van 29

19 Bent u in het bezit van mobiele apparatuur? Dit is een digitaal apparaat waarmee u gebruik kunt maken van het internet: een laptop, smartphone, tablet Valid ja nee Total Missing System Sinds welk jaar hebt u een mobiel apparaat? Jaartal in vier cijfers, zoals 2007 of Als u het exacte jaartal niet meer weet, vult u dan een benadering in. Valid Total Missing System juni 2014 Pagina 19 van 29

20 En van welk apparaat maakt u het meest gebruik? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid desktop computer smartphone laptop tablet pocket-pc het genoemde apparaat Total Missing System Vraagt u wel eens hulp van anderen bij het gebruik van uw computer, laptop, smartphone of tablet? Valid ja, altijd meestal af en toe zelden nooit Total Missing System Hoe vaak gaat u thuis online, op het internet? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid dagelijks meerdere dagen per week wekelijks meerdere dagen per maand maandelijks minder frequent Total Missing System juni 2014 Pagina 20 van 29

21 En hoeveel uur bent u gemiddeld per week online? (aantal uren afgerond op een heel getal) Valid Total Missing System juni 2014 Pagina 21 van 29

22 En hoeveel uur bent u gemiddeld per maand online? (aantal uren afgerond op een heel getal) Valid Total Missing System PAG 2 Maakt u op dit moment gebruik van internet en/of om contact te hebben met de overheid of de gemeente? Valid ja nee Total Missing System Wat is de belangrijkste reden dat u geen digitaal contact hebt via internet en/of met de overheid of de gemeente? Valid telefoon, post, langsgaan heeft voorkeur te ingewikkeld liever niet persoonlijke gegevens slechte ervaringen andere reden Total Missing System juni 2014 Pagina 22 van 29

23 Wat zou er voor kunnen zorgen dat u tóch via internet en contact met de overheid zoekt? Valid betere voorlichting computercursus cursus digitaal communiceren met overheid beloning (sneller geholpen) anders Total Missing System Op welke manier hebt u het liefst contact met de overheid en uw gemeente? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid persoonlijk aan de balie telefonisch via servicepunt gemeente schriftelijk internet Total Missing System Hebt u op een nog andere manier graag contact met de overheid en de gemeente? Valid ja nee Total Missing System juni 2014 Pagina 23 van 29

24 De overheid vindt dat vanaf 2017 alle burgers zaken als het paspoort verlengen, de belastingaangifte, informatie inwinnen bij de gemeente of overheid, een uitkering aanvragen en dergelijke via internet en moeten kunnen regelen. Wat vindt u van dit voornemen? Valid zeer mee eens mee eens niet mee eens/niet mee oneens mee oneens zeer mee oneens Total Missing System Wanneer het contact met de overheid en de gemeente straks alleen nog maar mogelijk zou zijn via internet en , vindt u dat er dan toch een alternatieve manier nodig is om contact te hebben? Valid ja nee Total Missing System En welke contactvorm met de overheid en de gemeente zou dan wat u betreft zeker niet mogen verdwijnen? Valid aan de balie persoonlijk contact thuis (vrijwilliger, ambtenaar) telefonisch servicepunt gemeente in uw wijk schriftelijk Total Missing System juni 2014 Pagina 24 van 29

25 Stel dat het digitale contact de enige vorm van contact met de overheid en gemeente is, kunt u dan zelfstandig uw zaken regelen? Valid ja waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet nee Total Missing System Hoe zou u dan uw zaken met de overheid en de gemeente het liefst regelen? Valid familie/vrienden hulp vrijwilliger hulp ambtenaar anders Total Missing System Wat is uw geslacht? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid vrouw man Total Missing System juni 2014 Pagina 25 van 29

26 leeftijd Frequency Percent Valid Percent Percent Valid juni 2014 Pagina 26 van 29

27 Total Missing System Hebt u een relatie? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid getrouwd samenwonend wel relatie, niet samenwonend geen relatie Total Missing System Hebt u kinderen? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid ja nee Total Missing System Wat is uw hoogste opleidingsniveau? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid laag midden hoog Total Missing System juni 2014 Pagina 27 van 29

28 Wat is het bruto gezinsinkomen per jaar (dus van u en uw eventuele partner samen)? Valid tot 10K K K K K K K meer dan 70K Total Missing System Total In wat voor een gebied woont u? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Zeer sterk stedelijk sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet stedelijk Total Missing System Hebt u een geloofs- of levensovertuiging? Frequency Percent Valid Percent Percent Valid ja nee Total Missing System Bent u van plan binnenkort een apparaat aan te schaffen waarmee u thuis kunt internetten? Valid nee Missing System juni 2014 Pagina 28 van 29

29 leeftijdscategorie Frequency Percent Valid Percent Percent Valid en ouder Total Missing System juni 2014 Pagina 29 van 29

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO Auteur: Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons) Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Managementsamenvatting p. 4 Beschrijving van

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport Ongevraagde Vervolgzendingen. In opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO. Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport Ongevraagde Vervolgzendingen. In opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge In opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO Onderzoeksrapport Ongevraagde Vervolgzendingen Auteur: P.A.M. van der Meer Inhoudsopgave Inleiding 1. Managementsamenvatting p. 4 2. Beschrijving

Nadere informatie

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport Betalen in Nederland In opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO Auteur: P. van der Meer, TeraKnowledge Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Beschrijving van de steekproef p.

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO Auteur: Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons) Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Managementsamenvatting p. 4 Beschrijving van

Nadere informatie

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek.

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. MPI HOLLAND Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. Statistische uitvoer Enquête Jos van Zuidam 24-6-2010 Deze bijlage bevat enkele achtergrondgegevens behorend bij de publicatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

De KBO. TeraKnowledge. Onderzoeksrapport Koopkracht van senioren 2016 (versie 1.0) Opdrachtgever de KBO. Bureau voor Onderzoek

De KBO. TeraKnowledge. Onderzoeksrapport Koopkracht van senioren 2016 (versie 1.0) Opdrachtgever de KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge De KBO Onderzoeksrapport Koopkracht van senioren 2016 (versie 1.0) Opdrachtgever de KBO Auteur: P.A.M. van der Meer Inhoudsopgave Inleiding 1. Managementsamenvatting p. 4 2. Beschrijving

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Veiligheid op het water in Nederland (versie 1.0) Opdrachtgever: ANWB Waterkampioen

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Veiligheid op het water in Nederland (versie 1.0) Opdrachtgever: ANWB Waterkampioen TeraKnowledge Onderzoeksverslag Veiligheid op het water in Nederland (versie 1.0) Opdrachtgever: Ter attentie van: Dhr. J. Briek Bijlagen: De frequentieanalyses en gemiddelden De antwoorden op de open

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Medicijngebruik onder ouderen - vervolgonderzoek (Versie 2.0) Opdrachtgever Unie KBO

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Medicijngebruik onder ouderen - vervolgonderzoek (Versie 2.0) Opdrachtgever Unie KBO TeraKnowledge Onderzoeksverslag Medicijngebruik onder ouderen - vervolgonderzoek (Versie 2.0) Opdrachtgever Unie KBO Eindverslag Ter attentie van: Mevr. E. Willemsen Auteur: Drs. P.A.M van der Meer BC

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Medicijngebruik ouderen (Versie 1.0) Opdrachtgever Unie KBO

TeraKnowledge. Onderzoeksverslag Medicijngebruik ouderen (Versie 1.0) Opdrachtgever Unie KBO TeraKnowledge Onderzoeksverslag Medicijngebruik ouderen (Versie 1.0) Opdrachtgever Unie KBO Eindverslag Ter attentie van: Mevr. E. Willemsen en Mevr. I. Nies Auteur: Drs. P.A.M van der Meer BC Medicijngebruik

Nadere informatie

Rapport Lectoraat elearning

Rapport Lectoraat elearning Rapport Lectoraat elearning INHOLLAND Hogeschool Rotterdam, 24 mei 05 Door: In opdracht: Chablis Platenburg Lectoraat elearning, Lector Dr. G. Wijngaards, INHOLLAND Hogeschool 1. ICT gebruik van INHOLLAND

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport Koopkracht senioren 2015 (versie 1.0) Opdrachtgever Unie KBO Ter attentie van mevr. A. de Rooij Inkomen, Koopkracht en Pensioenen, Unie KBO Auteur: P. van der Meer, TeraKnowledge

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Bioscoopbezoekers bekeken Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per leeftijdscategorie Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per stedelijkheid v/d woongemeente

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK IN DE WIJK DE STRIJP Onderzoeksverantwoording Dongen, mei 2001 Ond.nr.: 3444.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. De steekproef

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Social Contacts Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum oktober 2011 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Prosu Databased Marketing. Mediagebruik agrariërs Thema: internet & . drs. Lisanne van der Heide

Prosu Databased Marketing. Mediagebruik agrariërs Thema: internet &  . drs. Lisanne van der Heide Prosu Databased Marketing drs. Lisanne van der Heide (Lisanne.van.der.Heide@prosu.nl) bc. Suzanne Bloem (Suzanne.Bloem@prosu.nl) Prosu Databased Marketing Mediagebruik agrariërs Thema: internet & e-mail

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RESULTATEN KOTENQUÊTE

RESULTATEN KOTENQUÊTE RESULTATEN KOTENQUÊTE ACADEMIEJAAR 2005-2006 A. Algemeen De enquête werd afgenomen onder studenten van de UGent na de Paasvakantie van het academiejaar 2005-2006. Via de elektronische leeromgeving Minerva

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Inventarisatie belangstelling voor opleiding

Inventarisatie belangstelling voor opleiding Inventarisatie belangstelling voor opleiding Onderzoek in het CentERpanel in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo datum 17 januari 2017 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 classificatie

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013

Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Resultaten online enquête bij Y-generation 07/2013 Methodologie Enquête Y-generation Methodologie Online onderzoek uitgevoerd in opdracht van ERGO Insurance NV door het onderzoeksbureau ivox tussen mei

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Versie 2.0 Datum januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping CentERdata, Tilburg,

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling /

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Kanalen in Balans Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Burger- en Ondernemerszaken Team Onderzoek & Informatie December 2008

Nadere informatie

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Betreft Kamervragen

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Marcel de Pender

Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Marcel de Pender Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Bert Sadowski Marcel de Pender Introductie Eindhoven Industrial Engineering & Innovation Sciences 10-2-2010 PAGE 1 Doel

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

Handleiding SPSS. 1) Maak je bestand

Handleiding SPSS. 1) Maak je bestand Handleiding SPSS 1) Maak je bestand In de file die op Minerva staat, zijn de data opgenomen van alle groepjes. Het is de bedoeling dat je je eindverslag schrijft over de data van jouw groepje. Om dit te

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie