De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:"

Transcriptie

1 Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 21 juni 2016, om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling. De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn. 1. Agendapunt: Opening en afwezigheidsmeldingen Korte inhoud: Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. 2. Agendapunt: Vaststellen agenda 21 juni 2016 Korte inhoud: Aan de agenda kunnen onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd. 3. Agendapunt: Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016 Korte inhoud: Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de vergadering via te worden ingediend bij de griffier Actie: Besluit 4.a. Agendapunt: Korte inhoud: Actie: 4.b. Agendapunt: Actie: Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband. Ter kennisname Overige mededelingen van het college Ter kennisname 5. Agendapunt: Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2016 /33) Korte inhoud: Er zijn stukken ingekomen in de categorieën: A/voorstel voor kennisgeving aannemen B/handen stellen college, ter afdoening C/betrekken bij een raadsvoorstel Actie: De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

2 2 Bespreekstukken 6. Agendapunt: Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185 (Gemeenteblad nummer 2016 /34 ) Doel: Voor het perceel West aan Zee 185 is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning. Het plan is getoetst door de welstandscommissie Hûs en hiem. In haar advies stelt de welstandscommissie dat het plan in strijd is met de gebiedsgerichte criteria, maar wel voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld. Ze stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. In de Welstandsnota 2008 is vastgelegd dat bij een positief welstandsadvies aan het college dat afwijkt van de Welstandsnota, het college de raad om advies vraagt over dit bouwplan. Voorstel: Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185, met het voorbehoud van Hûs en Hiem van verdere uitwerking van de Zuidoostgevel met betrekking op het reduceren van lichtuitval. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong 7. Agendapunt: Conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Gemeenteblad nummer 2016 / 35) Doel: In de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgenomen, dat de conceptbegroting aan de raad wordt voorgelegd, om deze in de gelegenheid te stellen zijn gevoelens kenbaar te maken. De conceptbegroting 2017 van de Dienst is opgesteld o.b.v. de inzichten uit de periode januari 2015 tot april Voorstel: Kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Geen zienswijze in te dienen. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J. Hoekstra-Sikkema

3 3 Hamerstukken 8. Agendapunt: Huifkarbedrijf Terpstra (Gemeenteblad nummer 2016 /36 ) Doel: Huifkarbedrijf Terpstra heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouwencomplex om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De oppervlakte is groter dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. De functies en activiteiten blijven gelijk. Voorstel: Goedkeuring te geven aan het planvoornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong 9. Agendapunt: Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden (Gemeenteblad nummer 2016 /37) Doel: De regeling TUS (voorheen Waddenregeling) is bedoeld voor de meerkosten voor het uitwonend zijn, met name voor de woonlasten. De regeling regelt een tegemoetkoming in de woonkosten voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens. Voorstel: In te trekken de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden Gemeente Terschelling, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vast te stellen de Verordening Toelage Uitwonende studerenden Gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong

4 4 10. Agendapunt: HEMA verbouw, bestemmingsplan Torenstraat 43 (Gemeenteblad nummer 2016 /38) Doel: Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan West 2012 heeft de gemeenteraad bepaald dat er regels moesten worden opgenomen voor de maximale oppervlakte van de lunchroom van de HEMA. Dit is planologisch echter nooit vastgelegd. Daarom wordt voorgesteld dit alsnog vast te leggen in het bestemmingsplan Torenstraat 43 te West- Terschelling dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Voorstel: Het bestemmingsplan Torenstraat 43, (ambtshalve) gewijzigd vast te stellen en daarbij opnemen de definitie voor een lunchroom en regels voor maximale maatvoering, zoals in het besluit is weergegeven. Actie: Besluit Afzender: Nadere informatie: Terschelling, 9 juni 2016, J. B. Wassink, Voorzitter College Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong De documenten zijn digitaal te raadplegen via: of met de gratis Ipad App RaadDigitaal via de tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis op West-Terschelling.

5 1 Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer H. van Deelen, PvdA De heer C. T. Lugt, VVD De heer A.C. Schweigmann, PBT De heer G. Bos, PBT Mevrouw G.G. S. Kootstra, PBT De heer A. J. Romar, CDA De heer W. H. M. van Deelen, PvdA Eveneens aanwezig: Wethouder H.K. van der Wielen Wethouder J. Hoekstra-Sikkema Wethouder T. D. Jong Afwezig: De heer F. Tocila, PvdA De heer D. Ruige, VVD De heer J. P. Lodder, CDA Bijzonderheden: Agenda De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen. 1. Opening en afwezigheidsmeldingen De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen en luisteraars welkom. Afwezig zijn de heren Tocila (PvdA), Ruige (VVD) en Lodder (CDA). 2. Vaststellen agenda 24 mei 2016 De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat een Motie vreemd aan de orde van de dag (onderwerp; Rederij Waddentransport) als laatste punt aan deze agenda wordt toegevoegd. 3. Vaststellen besluitenlijst 26 april 2016 De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

6 2 4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Geen mededelingen uit samenwerkingsverbanden. 4.b. Overige mededelingen college Geen overige mededelingen van het college. 5. Lijst ingekomen stukken De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van ingekomen stukken vast. Mw. Oosterbaan (PvdA) stelt voor ingekomen stuk A2 (VNG ledenbrief inzake Erfgoedwet) te verplaatsen naar categorie C, i.v.m. gevolgen gemeenten nieuwe van kracht zijnde wet op termijn. Ingekomen stuk B1 (Rederij Waddentransport) eveneens te verplaatsen naar categorie C, om reden van de motie vreemd aan de orde van de dag die tijdens deze vergadering als punt 12 aan de agenda is toegevoegd. Besluit: De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen. De stukken onder B. in handen stellen van het college ter afdoening. De stukken onder C. betrekken bij een raadsvoorstel. Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard. 6. Toekomstvisie TS 25 Bespreekstuk Op 22 december 2015 heeft de Raad ermee ingestemd de concept toekomstvisie TS25 ter inzage te leggen. Daarop zijn 35 zienswijzen ingebracht, die in de concept reactienota zijn voorzien van een gemeentelijke reactie en een voorstel om de concept toekomstvisie TS25 al dan niet aan te passen. Zowel de reactienota als de toekomstvisie liggen nu ter besluitvorming voor. Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte Toelichting Eerste termijn Raad Mw. Oosterbaan (PvdA) geeft aan dat alle opmerkingen die tijdens de voorgaande raadscommissie zijn gemaakt, meegenomen zijn. Haar fractie kan instemmen met het voorliggende voorstel en besluit. Dhr. Romar (CDA) vraagt aandacht voor pagina 59 in de visie Terschelling in 2025, daarin wordt aangegeven dat zonneakkers in principe niet ten koste moet gaan van beschikbare agrarische grond. Hij verzoekt het college hiermee pragmatisch om te gaan, gezien de onlangs aangenomen motie proefproject zonneveld Hee. Dhr. Schweigmann (PBT) meldt dat zijn fractie ook instemt met de visie TS25, al hoopt hij dat daadwerkelijk van start wordt gegaan met een aantal dringende dossiers en rapporten, die hij nog steeds mist? Benadrukt om ook in contact te treden met de gemeente Harlingen. Eerste termijn College Wethouder de Jong merkt op richting dhr. Romar, dat de motie in april jl. aangenomen leidend zal zijn t.a.v. het genoemde in de visie m.b.t. het onderwerp zonneakkers. Tweede termijn Raad: Mw. Oosterbaan (PvdA) vraagt aan dhr. Schweigmann (PBT) welke rapporten, die zijn vastgesteld, hij mist v.w.b. de uitvoering? Dhr. Schweigmann noemt als voorbeeld evenemententerrein en havenvisie. Mw. Oosterbaan zegt dat het niet klopt. Ze vindt het jammer dat op deze wijze e.e.a. wordt weerlegt. Dhr. Schweigmann zegt toe de raad voor a.s. maandag in kennis te stellen van de aanvullende dossiers/rapporten waar hij op doelt. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

7 3 Interruptie: Mw. Oosterbaan vraagt aan wethouder de Jong om hierop te reageren. Wethouder de Jong deelt mee dat hij zich wil onthouden van de politieke discussie, maar wat dhr. Schweigmann zegt feitelijk niet klopt. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tweede termijn. Besluit: In te stemmen met de voorgelegde toekomstvisie Terschelling TS25 en de eveneens voorgelegde reactienota TS25. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 7. Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen Hamerstuk In de Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen, wordt uitvoering gegeven aan de motie. De aanpassing van de regeling geeft de kampeerterreineigenaren de mogelijkheid bij uitbreiding van een kampeerteerrein, de omvang van de stacaravans te vergroten tot maximaal 45 m2, met behoud van het oorspronkelijk aantal jaarstandplaatsen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: In te stemmen met de inhoud van het Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen en het als ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 8. Begroting 2017 FUMO Hamerstuk Jaarlijks worden de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling FUMO in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting voor het komende jaar naar voren te brengen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: Geen zienswijze naar voren te brengen over de concept begroting 2017 FUMO. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 9. Begroting de Waddeneilanden inclusief meerjarenperspectief en programmaplan Hamerstuk Na de voorlopige vaststelling van de begroting, volgt de consultatieronde van de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende eilanden, waarbij zij hun bemerkingen en zienswijzen kunnen geven. Elke gemeenteraad kan op deze conceptbegroting en perspectief zijn zienswijze indienen. Het college heeft geen op- of aanmerkingen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

8 4 Besluit: Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 10. Jaarrekening FUMO 2015 Hamerstuk Op grond van de Gemeenschappelijke regeling dient de voorlopige jaarrekening van de FUMO 2015 ter kennisname aan de raad te worden aangeboden. Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 11 april 2016 de voorlopige jaarrekening 2015 vastgesteld. De jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: De voorlopige jaarrekening 2015 van de GR FUMO voor kennisgeving aan te nemen. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 11. Begroting Hûs en Hiem 2017 en meerjarenraming Hamerstuk Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem in de gelegenheid gesteld, hun zienswijze over de concept begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming voor de 4 daaropvolgende jaren naar voren te brengen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen en in te stemmen met jaarschijf 2017 van de concept begroting 2017 en niet in te stemmen met de meerjarenraming van deze begroting. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

9 5 12. Motie vreemd aan de orde van de dag; Ligplaats Rederij Waddentransport in Harlingen Namens alle fracties wordt een motie ingediend inzake ligplaats Rederij Waddentransport Harlingen. De heer W. van Deelen (PvdA) leest de motie voor. (bijlage 1) Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten Eerste termijn Wethouder van der Wielen geeft aan dat het college kennis heeft genomen van de motie. Er zal in contact worden getreden, samen met Vlieland en RWS, met de gemeente Harlingen en getracht worden de problematiek, in de motie omschreven, op te lossen. Hij verduidelijkt dat RWS zich vooral richt op de concessie met het personenvervoer. Dhr. W. van Deelen (PvdA) zegt dat het klopt dat vracht buiten de concessie valt. Benadrukt het belang om gezamenlijk met RWS op te trekken, gezien het aantallen ton gewicht m.b.t.de Rijksaanleg-inrichtingen, mocht Rederij Waddentransport geen geschikte laad-en losplaats in Harlingen meer tot zijn beschikking hebben. Dhr. Bos (PBT) wil graag weten of de aanlegplaats op Terschelling voor Rederij Waddentransport blijft gewaarborgd. Wethouder van der Wielen bevestigt dit. De motie is raads-breed ingediend en wordt unaniem aangenomen. De vergadering wordt om uur gesloten door de voorzitter. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op dinsdag 21 juni 2016.,voorzitter, griffier Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

10 Plaatselijk Belang Terschelling PVD MOTIE Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d Onderwerp: Ligplaats Rederij Waddentransport in Harlingen De Raad, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat: De gemeente Harlingen de ligplaatstoestemming van Rederij Waddentransport per april 2017 heeft ingetrokken en tot op heden geen geschikt alternatief heeft geboden. Zonder een ligplaats in Harlingen, waar laden en lossen is toegestaan, de bedrijfsvoering van Rederij Waddentransport niet kan worden voortgezet Een gezonde concurrentie van vitaal belang is voor inwoners, eilander ondernemers, toeristen en commerciële bedrijven van de wal en zorgt voor eerlijke en scherpe transport tarieven. Rederij Waddentransport vanuit de ligplaats in de Nieuwe Willemshaven te Harlingen, vrijwel al het exceptioneel transport naar de eilanden Terschelling en Vlieland verzorgt. Bij calamiteiten, of bij schade aan de Rijksaanleg-richtingen Rederij Waddentransport zorgt voor continuïteit van vracht en autotransport. Overwegende dat: De veerboten van Rederij Doeksen gebonden zijn aan het gebruik van de Rijksaanleg-inrichtingen; deze getijdenbruggen zijn ontworpen voor vrachten tot vier meter breed en 45 ton gewicht. Is van mening dat: Voor een gezonde transportmarkt, concurrentie van essentieel belang is. Op het moment dat Rederij Waddentransport niet meer beschikt over een geschikte laad en losplaats in Harlingen, de onderneming moet eindigen en het onmogelijk zal zijn om chalets, kranen en ander breed en/of zwaar laadtransport naar de eilanden te vervoeren. Roept het college op: Samen met de gemeente Vlieland en Rijkswaterstaat in contact te treden met de gemeente Harlingen om de problematiek m.b.t. de ligplaats van Rederij Waddentransport in Harlingen op te lossen. en gaat over tot de orde van de dag.

11 Plaatselijk Belang Terschelling PVDA Ondertekening en namen: Fractie PvdA C. Oosterbaan, H. van /\;\() W. van Deelen, Fractie WD C.T. Lugt, Fractie CDA A. Romar, Fractie PBT G. Schweigrnann, G.Bo G. Kootstra,,,

12 Gemeenteblad Onderwerp: Ingekomen stukken Jaar/nummer: 2016/33 In behandeling bij: Sector griffie Voorstel Er zijn brieven en andere stukken aan de raad ingekomen in de categorieën A, B en C. Het voorstel is de stukken: onder A voor kennisgeving aan te nemen; onder B in handen te stellen van college van B&W, ter afdoening; onder C te betrekken bij een raadsvoorstel. Toelichting De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Categorie A. 1. De Sociale Alliantie Petitie voor lokale bijdragen armoedebeleid 2. VNG Elektronisch factureren VNG Ledenbrief- Gemeentelijke communicatie, vaste communicatie 4. VNG Ledenbrief- Financieel Akkoord en andere ontwikkelingen Omgevingswet 5. VNG Ledenbrief- Geen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en commissies 6. Wethouder Hoekstra- Memo Livegang Sikkema vernieuwde website 7. College Vraag jeugdloon PvdA fractie 8. LOGA Ledenbrief- Revisie Integrale toelichting bij de CARUWO 9. Vereniging Openbare KinderManifest Bibliotheken (VOB) 10. VNG Ledenbrief- WMO uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei WeCycle Brief Benchmark Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Stand van zaken advies huishoudelijke hulp

13 2 13. B. Boonstra, Houtrookoverlast Mail over klachten biomassa centrales 14. Staatssecretaris van Rijn Uitspraken WMO Centrale Raad van Beroep Categorie B. 1. Horeca II bedrijven Terschelling 2. Fractie Plaatselijk Belang Terschelling Categorie C. 1. Terschellinger Campinghouders Vereniging 2. Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie Verruiming openingstijden Horeca II Terschelling Commissievergadering 31 mei agendapunt 11: wijziging interne regeling behandeling klachten Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen Andere wijze van inning toeristenbelasting Datum behandeling in presidium Terschelling, 6 juni 2016 Het presidium van de raad van de gemeente Terschelling, J. Hofman, J.B. Wassink, Griffier Voorzitter

14 Raadsbesluit Onderwerp: Ingekomen stukken Jaar/nummer: 2016 /33 De raad van de gemeente Terschelling: Gelezen - De ingekomen stukken. - Het voorstel ter afdoening van deze stukken. Besluit De stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen. De stukken onder B in handen stellen van het college ter afdoening. De stukken onder C betrekken bij een raadsvoorstel. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, Griffier Voorzitter

15 Gemeenteblad Onderwerp: Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185 Jaar/nummer: 2016/34 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185. Samenvatting Voor het perceel West aan Zee 185 is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning. Het plan is getoetst door de welstandscommissie Hûs en hiem. In haar advies stelt de welstandscommissie dat het plan in strijd is met de gebiedsgerichte criteria, maar wel voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld. Ze stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. In de Welstandsnota 2008 is vastgelegd dat bij een positief welstandsadvies aan het college dat afwijkt van de Welstandsnota, het college de raad om advies vraagt over dit bouwplan. Toelichting Onder nummer S is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning op perceel West aan Zee 185. Het betreft een bijzonder ontwerp van de architect die eerder de nieuwe recreatiewoning op het perceel West aan Zee 137 heeft ontworpen. Het bouwplan voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Het plan wijkt af van de gebiedsgerichte criteria van de Welstandsnota 2008 vanwege de materiaalkeuze en de gevelaanzichten. De welstandscommissie stelt echter dat het plan in principe voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld en stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. Uw raad heeft bij de vaststelling van de Welstandsnota 2008 bij amendement besloten dat bij een positief welstandsadvies aan het college over een bouwplan dat afwijkt van de algemene criteria, het college advies vraagt aan de raad over dit bouwplan. Het college houdt vervolgens in zijn besluitvorming rekening met dit advies. Historie Uw raad heeft op 26 april 2011 en 27 september 2011 het college geadviseerd om af te wijken van de Welstandsnota voor de nieuwbouwplannen voor recreatiewoningen op respectievelijk West aan Zee 137 en West aan Zee 138. In beide gevallen betrof het ontwerpen waarbij materiaalkeuze en gevelaanzichten niet in overeenstemming waren met de gebiedsgerichte criteria. In beide gevallen betrof het bijzondere ontwerpen van recreatiewoningen met een dak- en gevelbekleding van grijzend hout, een afwijkende vorm en een ingetogen karakter.

16 2 De opgeworpen bezwaren door belanghebbenden ten aanzien van de toepassing van de hardheidsclausule zijn respectievelijk door de bezwarencommissie en de rechtbank Noord-Nederland ongegrond verklaard. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Het plan betreft een schetsontwerp. Het staat de aanvrager vrij om op ieder moment het schetsplan om te zetten naar een aanvraag omgevingsvergunning. Indien dit plan wordt omgezet naar een aanvraag omgevingsvergunning, is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Bij vertraging van besluitvorming bestaat dan het risico van een vergunning van rechtswege. Financiële/personele/organisatorische gevolgen De Fumo behandelt het schetsplan en de aanvraag. Communicatie/interactiviteit Uw besluit is gericht aan ons college om in onze besluitvorming rekening mee te houden. Het wordt daarmee onderdeel van ons besluit ten aanzien van de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw van de recreatiewoning te West aan Zee 185. De omgevingsvergunning wordt op de wettelijke en gangbare manier bekendgemaakt. Advies van de raadscommissie Tijdens de raadscommissie is gevraagd het aspect lichthinder door het ontwerp toe te lichten. De zorg van de raadscommissie met betrekking tot de lichtuitval van deze beoogde recreatiewoning wordt gedeeld door Hûs en Hiem en door Staatsbosbeheer die beide moeten adviseren in deze omgevingsvergunningprocedure. Naar aanleiding van het welstandsadvies van 19 januari en het advies van Staatsbosbeheer van 22 maart 2016 is het ontwerp aangepast om tegemoet te komen aan de beide bezwaren aangaande de lichtuitstraling van de zuidoostgevel. Op 24 mei 2016 heeft Hûs en Hiem het aangepaste ontwerp beoordeeld en gemeend dat de eerdere kritiek met betrekking tot de zuidoostgevel voldoende is ondervangen in het nieuwe ontwerp. Hûs en Hiem houdt wel een vinger aan de pols bij de verdere uitwerking van dit plan aangaande de lichtuitval. De zorg over de lichtuitval is in het raadsbesluit als voorwaarde opgenomen. Ter inzage liggende stukken Tekeningen West aan Zee 185; Welstandsadvies Hûs en Hiem dd. 19 januari 2016; Welstandsadvies Hûs en Hiem dd. 24 mei 2016; Advies Staatsbosbeheer dd. 22 maart Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 7 juni 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

17 Raadsbesluit Onderwerp: advies raad afwijken welstandsnota nieuwbouw recreatiewoning West aan Zee 185 Jaar/nummer: 2016/34 De raad van de gemeente Terschelling; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2016; Overwegende dat het plan afwijkt van de door de raad vastgestelde Welstandsnota 2008; Overwegende de adviezen van de welstandscommissie Hûs en Hiem van 19 januari 2016 en 24 mei 2016; Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 (afwijken door middel van hardheidsclausule) en het amendement A2 aangenomen bij de vaststelling van de Welstandsnota 2008; BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185, met het voorbehoud van Hûs en Hiem van verdere uitwerking van de zuidoostgevel met betrekking op het reduceren van lichtuitval. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

18 Gemeenteblad Onderwerp: Conceptbegroting 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Jaar/nummer: 2016 / 35 In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema Voorstel Wij stellen u voor kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst). Samenvatting In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is opgenomen dat de conceptbegroting aan de raad wordt voorgelegd teneinde deze in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De conceptbegroting 2017 van de Dienst is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari 2015 tot april Ten opzichte van de herziene begroting 2016 heeft dat geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma s en de uitvoering. De totale gemeentelijke bijdrage 2017 valt ten opzichte van de herziene begroting Dienst 2016 fors lager uit, er is echter nog altijd sprake van risico s en de nodige onzekerheden. Toelichting Inleiding Via bijgaande brief van 18 mei 2016 wordt de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) aangeboden. Op grond van artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2016 legt de Dienst deze begroting 2017 voor aan colleges en raden. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn gevoelens kenbaar te maken over de concept begroting De Dienst heeft in haar brief verzocht om voor 15 juli 2016 een schriftelijke reactie te geven. Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De conceptbegroting 2017 is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari 2015 tot april En hoewel dat ten opzichte van de herziene begroting 2016 heeft geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma s en de uitvoering, is er nog altijd sprake van risico s en de nodige onzekerheden.

19 2 Motivatie: 1. Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn gevoelens kenbaar te maken (wensen en bedenkingen te kunnen uiten) over de conceptbegroting 2017 van de Dienst. Kanttekeningen Het jaar 2015 is een overgangsjaar geweest met veel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de 3 decentralisaties, het aantal cliënten (met name jeugd) en de daarbij behorende zorg. Het jaar 2015 is nu afgelopen. Toch blijven er nog een aantal onzekerheden en dan met name op het gebied van de decentralisatie Jeugd. De Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) is voor 2015 en 2016 incidenteel beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Een eventueel vervolg van deze HHT zal via de herziene begroting verwerkt worden (zie ook programma Wmo onder punt Financiën). Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo Gemeenten mogen eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar de kosten ervan niet alleen voor rekening van inwoners laten komen. Ook moet indien nodig een aanvullende maatwerkvoorziening worden verstrekt. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat de toegekende hulp onder de oude Wmo niet zonder meer mag worden stopgezet. Het is nog niet bekend wat voor consequentie deze uitspraak heeft voor de gemeente Terschelling. De Dienst werkt momenteel aan een nadere duiding van de uitspraak en eventuele consequenties voor de Dienst en een verdere uitwerking over de inrichting en bekostiging van de Huishoudelijke Hulp Toelage, rekening houdend met de meicirculaire In de begroting 2017 van de Dienst zijn de voorlopige cijfers van 2015 opgenomen. De cijfers zijn nog niet definitief, doordat de accountantscontrole van 2015 nog niet is afgerond. De huisvesting van de Dienst (het Smouthûs) moet voor 1 oktober 2017 worden heroverwogen. Dit vanwege de opzegtermijn van 1 jaar. Historie Nvt. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Gemeenten hebben tot 15 juli 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Financiële/personele/organisatorische gevolgen Hieronder de specificatie van de verschillende gemeentelijke bijdragen van Terschelling aan de Dienst SZW Noardwest Fryslân. De herziene begroting 2016 was het laatste financiële stuk waarin onderscheid is gemaakt tussen de oude en de nieuwe taken Wmo. In totaliteit wordt de gevraagde gemeentelijke bijdrage verlaagd met ,-. De cijfers zullen worden verwerkt in de primaire gemeentebegroting 2017.

20 3 Conceptbegroting 2017 Dienst SZW Noardwest Fryslan Herziene begroting Dienst 2016 Concept begroting Dienst 2017 Lagere bijdrage gemeente Inkomen (tekort) Participatie Financieel Vangnet Wmo Jeugd Apparaatslasten Totaal gem. bijdrage 2017 begroting Dienst Programma Participatie De afname van de geraamde uitgaven voor re-integratie en WSW zijn conform de afname in de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds (2017 t.o.v. 2016). Programma Inkomen In het programma Inkomen zijn onder andere de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (voorheen Wwb) opgenomen. Hiervoor ontvangt de gemeente via de gebundelde uitkering middelen van het Rijk. Wanneer er sprake is van een tekort kan de gemeente aanspraak maken op de Vangnetregeling (voorheen Incidenteel Aanvullende Uitkering). De gemeentelijke bijdrage (eigen risico deel) is ,- en de verwachte aanvraag voor de vangnetuitkering is 5.789,-. Programma Financieel Vangnet De Huishoudelijke Hulp Toelage (zie programma Wmo) komt te vervallen. De raming van het Kindpakket Fondsen is aangepast aan de voorlopige cijfers Per saldo is sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage van 4.084,-. Voor de Kindpakket Fondsen is dienstbreed beschikbaar gesteld. Er zal nog overleg gevoerd worden over het systeem van toerekenen hiervan. Programma Wmo In de herziene begroting 2016 zijn nog middelen ( 9.915,-) opgenomen voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO). In de begroting 2017 is nog geen bedrag opgenomen. De gemeente Leeuwarden ontvangt voor MOVO een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds en betaalt een deel van deze uitkering door aan de gemeente Terschelling. Het bedrag voor 2017 wordt in de loop van 2016 vastgesteld. Er vindt geen afrekening plaats met Leeuwarden. Hierdoor zijn overschotten en tekorten voor rekening van de gemeente zelf. De verwachting van de gemeente Leeuwarden is dat de decentralisatie-uitkering met ingang van 2018 rechtstreeks aan de verschillende gemeenten uitgekeerd gaat worden. De Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) is voor 2015 en 2016 beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit was incidenteel. Hierdoor zijn de uitgaven ,- lager. Omdat dit bedrag buiten de gemeentelijke bijdrage om beschikbaar is gesteld aan de Dienst heeft dit geen effect op de gemeentelijke bijdrage. In 2017 wordt voor de HHT structureel 40 miljoen aan de integratie-uitkering Wmo oud toegevoegd. De hoogte van dit bedrag voor Terschelling is nog onzeker en wordt naar verwachting met de meicirculaire 2016 bekend gemaakt (zie ook kanttekeningen).

21 4 Programma Jeugd Per saldo neemt de gemeentelijke bijdrage in het programma Jeugd af met ,-. Op basis van de huidige gegevens wordt een verschuiving van de uitgaven Individuele voorzieningen PGB naar Natura geraamd (herziene begroting ,-/raming begroting ). Apparaatlasten Per saldo is er sprake van een afname van de apparaatlasten van ,-. Deze afname komt met name doordat een aantal werknemers die voorheen werden ingehuurd nu een vaste aanstelling hebben gekregen. De salariskosten zijn lager dan de inhuur-/detacheringskosten. Daarnaast zit er in de begroting van 2016 een incidentele raming voor de verplichte reservering van het vakantiegeld vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). Tot slot heeft de verdeling van de totale apparaatlasten over de gemeenten op basis van de cliënten aantallen invloed op de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Communicatie/interactiviteit De Dienst wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit van uw raad. Ter inzage liggende stukken 1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2017; 2. Concept begroting 2017 Dienst SZW Noardwest Fryslân, versie 4. Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 7 juni 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

22 Raadsbesluit Onderwerp: Conceptbegroting 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Jaar/nummer: 2016 / 35 De raad van de gemeente Terschelling; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Terschelling van 7 juni 2016; Gelezen de aanbiedingsbrief van het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân van 18 mei 2016; Gelezen de conceptbegroting 2017, versie 4; Besluit: a. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; b. Geen zienswijze in te dienen. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

23 Gemeenteblad Onderwerp: Voornemen Huifkarbedrijf Terpstra Jaar/nummer: 2016/36 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Goedkeuring geven aan het voornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten. Het college opdracht geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Samenvatting Huifkarbedrijf Terpstra heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouwencomplex om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De oppervlakte is groter dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. De functies en activiteiten blijven gelijk. Het college verzoekt de raad om goedkeuring te geven aan het voornemen en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te dienen. Toelichting In het geldende bestemmingsplan Hoorn en De Duunt is de bestemming van de locatie Dorpsstraat 20 te Hoorn Agrarisch Paardenhouderij. Het voorliggende plan ziet uitsluitend op het wijzigen, verplaatsen en vergroten van het bouwvlak. In het geldende bestemmingsplan bedraagt het bouwvlak 1276 m2 waarvan de aanduiding bedrijfswoning 211 m2 bedraagt. Buiten de bedrijfswoning kan op grond van het geldende bestemmingsplan 1065 m2 aan bedrijfsgebouwen worden gebouwd. Het voorliggende plan voorziet in de sloop en vervanging van de huidige bedrijfsgebouwen en de buitenbak ten behoeve van een samengesteld gebouwencomplex met een binnenbak/rijhal. De oppervlakte van dit geplande complex bedraagt 1440 m2, waarvan 856 m2 is gepland voor een binnenbak/rijhal. Dit totaal is een vergroting van 35% ten opzichte van de bestaande rechten. De bebouwing voor het onderbrengen van de stallen, zadels, wagens, kantine, toiletvoorzieningen en voeropslag bedraagt in het plan 584 m2, 55% van de bestaande bouwrechten voor bedrijfsgebouwen. Bestaand nieuw verschil Bouwvlak ex. bedrijfswoning 1065 m m2 +/+ 375 m2 = 35% Bebouwing ex. rijhal 713 m2 584 m2 -/- 129 m2 Buitenbak/paddock 1043 m2 0 m2 -/ m2 Rijhal 0 m2 856 m2 +/+ 856 m2 Om de continuïteit van het bedrijf naar de toekomst en de nieuwe generatie toe te kunnen waarborgen zijn nieuwbouw en een binnenbak/rijhal noodzakelijk, aldus

24 2 de aanvrager. De bestaande bouwwerken zijn oud, hebben een weinig doelmatige indeling en asbest moet gesaneerd worden. Investeringen in de vorm van een nieuw gebouw zijn daarmee noodzakelijk. Door nieuwbouw kan het bedrijf doelmatiger worden ingericht, waardoor voor de bestaande functies van het bedrijf een deel van de bouwrechten, te weten 481 m2, niet hoeft te worden gebruikt. Voor de africhting, opleiding en training van de eigen paarden vindt het bedrijf een binnenbak wenselijk. Om het jaar rond met de paarden te kunnen werken/trainen en niet afhankelijk te zijn van het weer, is een binnenbak zelfs noodzakelijk. Een oppervlakte van 481 m2 is evenwel onvoldoende. De landelijke standaard voor een binnenbak/rijhal is 20x40 m. Uitbreiding van de totaal toegestane oppervlakte wordt daarom met dit verzoek gevraagd. In overige maatvoering wordt vastgehouden aan de bestaande rechten van maximale goothoogte van 4 meter en maximale bouwhoogte van 10 meter. Aan de bestaande bedrijfsvoering zullen geen nieuwe activiteiten worden toegevoegd, anders dan seizoensverbreding van de huidige toegelaten functies en activiteiten. Er komt geen uitbreiding van paarden waardoor een wijziging van de milieuvergunning niet aan de orde is. Er is geen sprake van een bedreiging van de rentabiliteit van de bestaande Manege aan de Boddelenweg te Hoorn, omdat Terpstra met dit plan geen manegevoorzieningen en activiteiten voorstaat, maar de uitbreiding ten behoeve van de eigen, bestaande bedrijfsvoering nodig acht. Historie Op 11 november 2014 heeft Huifkarbedrijf Terpstra een principeverzoek ingediend. Op 7 april 2015 is het bouwplan openbaar gepresenteerd in de Et er oer ha. De plannen zijn vervolgens beoordeeld, op onderdelen aangepast en opnieuw aan het college voorgelegd. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving De initiatiefnemer heeft aangegeven het planvoornemen met alle aanwonende buren besproken te hebben en dat er vanuit deze groep geen bezwaren te verwachten zijn. Het is echter mogelijk dat andere (vermeende) belanghebbenden van mening zijn in hun belangen geschaad te worden met dit plan vanwege de bedrijfsuitbreiding met 35%, seizoensverbreding van activiteiten, een binnenbak, het bouwvolume of iets anders. Er bestaat derhalve een risico dat het plan, indien het in procedure wordt gebracht, zal leiden tot een gang naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de procedure zijn er verscheidene ijkpunten waar deze bezwaren geïnventariseerd kunnen worden en verwerkt kunnen worden in de plannen. Indien uw raad akkoord gaat met het principeverzoek, kan de aanvrager een aanvraag indienen tot het wijzigen van het bestemmingsplan Hoorn en de Duunt, met als bijlage het uitgewerkte ontwerpbestemmingsplan. Op basis van artikel 3.9, lid 1 en 3.8 Wro is dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Awb van toepassing. Indien uw raad niet akkoord gaat met het principeverzoek, de aanvrager desondanks een formele aanvraag tot wijziging indient en uw raad deze aanvraag weigert, geldt direct de bezwaarschriftprocedure (aldus artikel 3.9, lid 2 Wro). Tot een weigering dient de raad dan binnen 8 weken nadat de formele aanvraag is ingekomen, te besluiten. Financiële/personele/organisatorische gevolgen De ontwikkeling van het plan komt geheel ten laste van de initiatiefnemer.

25 3 Communicatie/interactiviteit Afhankelijk van de uitkomst zal de initiatiefnemer al of niet een conceptontwerpbestemmingsplan voorbereiden, die vervolgens de gebruikelijke procedure zal doorlopen. Advies van de raadscommissie pm Ter inzage liggende stukken 1. Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat 20 Hoorn; 2. Beknopte ruimtelijke onderbouwing Dorpsstraat 20; 3. Situatie, foto s en perspectieven (bestaand en nieuw); 4. Plattegronden, gevels en perspectieven (nieuw). Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 3 mei 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

26 Raadsbesluit Onderwerp: Voornemen Huifkarbedrijf Terpstra Jaar/nummer: 2016/36 De raad van de gemeente Terschelling; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2016; BESLUIT: goedkeuring te geven aan het planvoornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

27 Gemeenteblad Onderwerp: Verordening Toelage Uitwonende Studerenden gemeente Terschelling Jaar/nummer: 2016/ 37 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel 1. Intrekken van de Verordening Toelage Uitwondende studerenden Gemeente Terschelling 2015, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vaststellen van de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus Samenvatting Met ingang 1 augustus 2015 is de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) gewijzigd als gevolg van de vereenvoudiging kindregelingen van de rijksoverheid. De toelage ouders die in de WTOS was opgenomen wordt nu ondergebracht in het Kindgebonden budget. Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar via de belastingdienst. Deze krijgt men naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen en hun leeftijd. Is het vermogen te hoog of krijgt het kind studiefinanciering, dan krijgt men geen Kindgebonden Budget. De verordening toelage uitwonende studerenden heeft bepalingen die gebaseerd zijn op de WTOS en moet om die reden worden aangepast nu de WTOS is gewijzigd. Toelichting Het betreft wijzigingen die geen directe gevolgen hebben voor de werkingssfeer van de verordening toelage uitwonende studerenden. Het heeft wel gevolgen voor de aan te leveren bewijsstukken. Er wordt nu gevraagd om een beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het schooljaar of studiejaar aanvangt. Dit was voorheen het kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar. Historie Per augustus 1997 is de Waddenregeling ingesteld. De Waddengemeenten geven zelf een tegemoetkoming voor leerlingen die op het vasteland onderwijs volgen en om die reden uitwonend zijn. De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die ouders maken ten behoeve van het onderwijs van hun kinderen aan de wal. OCenW financiert deze regeling op lumpsum basis en voegt dit bedrag toe aan het gemeentefonds. Via het gemeentefonds wordt dit bedrag over de waddengemeenten verdeeld. Het is oorspronkelijk bedoeld als tegemoetkoming in de woonkosten voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens. Als men in aanmerking komt voor het

28 2 Kindgebonden Budget, komt met ook in aanmerking voor de TUS. Studenten ouder dan 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen en in aanmerking komen voor de WTOS toelage komen ook in aanmerking voor de TUS regeling. Afhankelijk van het grensbedrag van de draagkracht, is de tegemoetkoming maximaal 148,84 per maand per kind. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving nvt Financiële/personele/organisatorische gevolgen nvt Communicatie/interactiviteit De gewijzigde verordening wordt afgekondigd in de Terschellinger en op de website van de gemeente Terschelling Advies van de raadscommissie Ter inzage liggende stukken Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 3 mei 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

29 Raadsbesluit Onderwerp: Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden Jaar/nummer: 2016 /37 De raad van de gemeente Terschelling; Gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders dd. 6 april 2016; Gelet op de afspraken die tussen het rijk en de waddengemeenten zijn gemaakt; Gelet op de wijziging in de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS); Gelezen het verslag van de raadscommissievergadering dd. 21 juni Besluit: 1. In te trekken de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden Gemeente Terschelling, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vast te stellen de Verordening Toelage Uitwonende studerenden Gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus 2016 Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

30 Gemeenteblad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Torenstraat 43 te West Terschelling Jaar/nummer: 2016/38 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Het bestemmingsplan Torenstraat 43, met identificatienummer NL.IMRO.0093.BP2015TORENSTR43-VG01, (ambtshalve) gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen de volgende: 1. Opnemen definitie voor een lunchroom: Lunchroom: een inrichting, waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en niet-alcoholische dranken, waarbij het geheel is gebonden aan de openingstijden van de winkel. 2. Opnemen regels voor maximale maatvoering: Aan artikel 3.4 (specifieke gebruiksregels) wordt een extra lid toegevoegd. 3.4.e ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van horeca-lunchroom mag de oppervlakte van de lunchroom niet meer bedragen dan 25% van de verkoopvloeroppervlakte tot een maximum van 25 m². Samenvatting Het ontwerp bestemmingsplan voor de Torenstraat 43 heeft van 5 februari t/m 17 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen de plannen. Wel zijn er opmerkingen gemaakt over de planologische mogelijkheden voor de lunchroom. Er is onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er een onbeperkte uitbreiding van de oppervlakte van de lunchroom kan plaatsvinden. Dit uitgangspunt is besproken met de eigenaar van de HEMA. Er wordt voorgesteld om ambtshalve het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en een maximale oppervlakte op te nemen voor de lunchroom van de HEMA. Toelichting Geen zienswijzen ingediend Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Daarom kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

31 2 Gemeenteraad heeft het vastleggen van de lunchroom in de regels van het bestemmingsplan reeds eerder wenselijk gevonden De gemeenteraad heeft tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan West- Terschelling 2012 ( ) in het kader van een zienswijze reeds bepaald dat er regels opgenomen dienden te worden voor de lunchroom. Vanwege de latere inwerkingtreding van het horecabeleid ( ) moest dat plaatsvinden in de eerstvolgende herziening en dat is dit bestemmingsplan specifiek voor de HEMA. Voor onderhavig bestemmingsplan Torenstraat 43 is echter het bestemmingsplan West-Terschelling gebruikt zonder rekening te houden met de aanvulling zoals die gewenst is. Daarom moet en kan dat nu alsnog hersteld worden. Uitbreiding HEMA niet voor horeca maar een breder assortiment De uitbreiding van de HEMA is niet bedoeld voor een uitbreiding van de horeca activiteiten. De HEMA heeft naar de gemeente altijd aangegeven dat een breder verkoop assortiment van producten van het HEMA concern het doel is van de uitbreiding. Er kan echter niet uitgesloten worden met de huidige regeling in het ontwerp bestemmingsplan dat ook de horeca / lunchroom (onbeperkt) kan groeien qua oppervlakte. Overleg geweest met de eigenaar van de HEMA De eigenaar van de HEMA stemt in met de uitgangspunten aangaande de oppervlakte van de lunchroom. In bijlage 2 is de bevestiging opgenomen. Aansluiten qua maximale oppervlakte bij horecabeleid De term lunchroom staat niet specifiek in het horecabeleid. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de reguliere maatvoering die een maximale oppervlakte van 25% van de verkoopvloeroppervlakte tot een maximum van 25m² mogelijk maakt. Hierbinnen passen de huidige activiteiten van de HEMA ook. Deze maatvoering is in het horecabeleid vastgelegd voor de detailhandel. Oppervlakte juridisch vastleggen noodzakelijk om te kunnen sturen & handhaven Op grond van het bestemmingsplan kan de gemeente op dit moment niet sturen of handhavend optreden. Door het opnemen van deze regels zal sturing mogelijk worden qua maximale oppervlakte die benut kan worden voor de lunchroom. Het opnemen van de maximale maatvoering heeft mede tot doel mogelijke onrust onder andere ondernemers weg te nemen. Voor de definitie lunchroom is aangesloten bij landelijk gebruikelijke definities Omdat de gemeente in het horecabeleid geen specifieke definitie kent voor een lunchroom is aangesloten bij landelijk daarvoor gebruikte definities. Het gaat er qua inhoud om dat er een klein gedeelte gebruikt mag worden voor producten die ter plekke bereid worden en/of producten die elders gemaakt zijn en hier verkocht worden. Er is een koppeling gelegd met de openingstijden van de winkel en het schenken van alcoholische dranken is verboden. Ondertekende planschadeverhaalsovereenkomst Er is met initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. Alle planschade die eventueel ontstaat door deze ontwikkeling kan hiermee verhaald worden op initiatiefnemer. Hierdoor ontstaat er voor de gemeente geen extra financieel risico. Historie De gemeenteraad heeft op 24 november 2015 besloten het ontwerp bestemmingsplan Torenstaat 43 vrij te geven om als ontwerp ter inzage te leggen.

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 27 september 2016, om 19.30 uur in de raadzaal van

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel wijzigen verordening toelage uitwonende studerenden aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel wijzigen verordening toelage uitwonende studerenden aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 10 16 februari 2016 Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden Geachte leden van de raad, Hierbij

Nadere informatie

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017

Nr Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 1 Nr. 11.16 Vergadering: 20 december 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015

Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Nr. 11. Vergadering: 24 november 2015 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2015 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Ontwerp Beheersverordening Formerum aan Zee Gemeente Terschelling 12 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Zienswijzen... 4 Bijlage 1. Kopie zienswijzen Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

Dinsdag 26 maart 2013, aanvang uur. in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.

Dinsdag 26 maart 2013, aanvang uur. in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling. Agenda De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 26 maart 2013, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016

Nr Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 1 Nr. 9.16 Vergadering: 25 oktober 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, zitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De

Nadere informatie

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8

Gemeenteblad. Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn. Jaar/nummer: 2014 / 8 Gemeenteblad Onderwerp: Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn Jaar/nummer: 2014 / 8 In behandeling bij: Beleid / Gea van Essen Voorstel De verzoeken van zowel Mier als Vis gelijk te behandelen. Een keuze

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011 Agendapunt: 19 No. 59/'11 Dokkum, 7 juni 2011 ONDERWERP: de bouw van een akkerbouwloods aan de Seepmawei 4 te Ternaard en de bouw van een akkerbouwloods in het algemeen met een goothoogte tot maximaal

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 611845 Raadsvergadering 9 februari 2015. Datum 13 januari 2015 Programma / product / collegewerkplan Programma: 8 Ruimtelijke Ordening Product: 08.01

Nadere informatie

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming).

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming). Raadsvoorstel Vergadering : 21 april 2016 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Sjoukje Kooistra E-mail :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Vergadering van : 14 september 2010 Agendanummer : 8 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Foarstrjitte 7a Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 14 september 2010 Agendanummer : 8 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Foarstrjitte 7a Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 14 september 2010 Agendanummer : 8 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Foarstrjitte 7a Programma : Ruimte om te leven Voorstel De navolgende ingediende schriftelijke

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015.

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt Registratienummer 2014-000970/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/3128 B&W d.d. 15-5-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Pekela. Datum voorstel : 14 november 2008 Raadsvergadering d.d. : 16 december 2008 Volgnummer : 2008R0071, agendanummer

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken van planologische noodzaak.

Gemeenteblad. Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken van planologische noodzaak. Gemeenteblad Onderwerp: Formerum 107 Jaar/nummer: 2014 / 40 In behandeling bij: Beleid / Gea van Essen Voorstel Geen medewerking verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2009 Citeertitel Deze versie is

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

Voor het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte is de raad bevoegd gezag.

Voor het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte is de raad bevoegd gezag. BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00827 Onderwerp Het aanvragen van een ontheffing van de Verordening Ruimte voor het bouwen van een

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419 Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0050 B 4 17/419 Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen Portefeuillehouder: R.E. Kleine Afdeling: Maatschappelijke

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving RAADSVOORSTEL Onderwerp : Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling voor basisschool met buitenschoolse opvang in de Spijkvoorderenk. Raadsvergadering : 13 januari 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/103 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000127 Nr. 8 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009; gelezen het advies van de commissie Burger van 5 maart 2009;

Nadere informatie

MODELVERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG WET WERK EN BIJSTAND

MODELVERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG WET WERK EN BIJSTAND MODELVERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG WET WERK EN BIJSTAND De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , nr., inzake ; gelet op artikel 36 van

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Gemeenteblad Onderwerp: vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden Jaar/Nummer: 2012 / In behandeling bij: Sector grondgebied / JH Voorstel Elf bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie