De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:"

Transcriptie

1 Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 21 juni 2016, om uur in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling. De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn. 1. Agendapunt: Opening en afwezigheidsmeldingen Korte inhoud: Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. 2. Agendapunt: Vaststellen agenda 21 juni 2016 Korte inhoud: Aan de agenda kunnen onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd. 3. Agendapunt: Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016 Korte inhoud: Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de vergadering via te worden ingediend bij de griffier Actie: Besluit 4.a. Agendapunt: Korte inhoud: Actie: 4.b. Agendapunt: Actie: Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband. Ter kennisname Overige mededelingen van het college Ter kennisname 5. Agendapunt: Lijst ingekomen stukken (Gemeenteblad nummer 2016 /33) Korte inhoud: Er zijn stukken ingekomen in de categorieën: A/voorstel voor kennisgeving aannemen B/handen stellen college, ter afdoening C/betrekken bij een raadsvoorstel Actie: De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

2 2 Bespreekstukken 6. Agendapunt: Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185 (Gemeenteblad nummer 2016 /34 ) Doel: Voor het perceel West aan Zee 185 is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning. Het plan is getoetst door de welstandscommissie Hûs en hiem. In haar advies stelt de welstandscommissie dat het plan in strijd is met de gebiedsgerichte criteria, maar wel voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld. Ze stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. In de Welstandsnota 2008 is vastgelegd dat bij een positief welstandsadvies aan het college dat afwijkt van de Welstandsnota, het college de raad om advies vraagt over dit bouwplan. Voorstel: Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185, met het voorbehoud van Hûs en Hiem van verdere uitwerking van de Zuidoostgevel met betrekking op het reduceren van lichtuitval. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong 7. Agendapunt: Conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Gemeenteblad nummer 2016 / 35) Doel: In de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgenomen, dat de conceptbegroting aan de raad wordt voorgelegd, om deze in de gelegenheid te stellen zijn gevoelens kenbaar te maken. De conceptbegroting 2017 van de Dienst is opgesteld o.b.v. de inzichten uit de periode januari 2015 tot april Voorstel: Kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Geen zienswijze in te dienen. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J. Hoekstra-Sikkema

3 3 Hamerstukken 8. Agendapunt: Huifkarbedrijf Terpstra (Gemeenteblad nummer 2016 /36 ) Doel: Huifkarbedrijf Terpstra heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouwencomplex om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De oppervlakte is groter dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. De functies en activiteiten blijven gelijk. Voorstel: Goedkeuring te geven aan het planvoornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong 9. Agendapunt: Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden (Gemeenteblad nummer 2016 /37) Doel: De regeling TUS (voorheen Waddenregeling) is bedoeld voor de meerkosten voor het uitwonend zijn, met name voor de woonlasten. De regeling regelt een tegemoetkoming in de woonkosten voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens. Voorstel: In te trekken de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden Gemeente Terschelling, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vast te stellen de Verordening Toelage Uitwonende studerenden Gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus Actie: Besluit Afzender: College Nadere informatie: Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong

4 4 10. Agendapunt: HEMA verbouw, bestemmingsplan Torenstraat 43 (Gemeenteblad nummer 2016 /38) Doel: Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan West 2012 heeft de gemeenteraad bepaald dat er regels moesten worden opgenomen voor de maximale oppervlakte van de lunchroom van de HEMA. Dit is planologisch echter nooit vastgelegd. Daarom wordt voorgesteld dit alsnog vast te leggen in het bestemmingsplan Torenstraat 43 te West- Terschelling dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Voorstel: Het bestemmingsplan Torenstraat 43, (ambtshalve) gewijzigd vast te stellen en daarbij opnemen de definitie voor een lunchroom en regels voor maximale maatvoering, zoals in het besluit is weergegeven. Actie: Besluit Afzender: Nadere informatie: Terschelling, 9 juni 2016, J. B. Wassink, Voorzitter College Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder T. de Jong De documenten zijn digitaal te raadplegen via: of met de gratis Ipad App RaadDigitaal via de tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis op West-Terschelling.

5 1 Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer H. van Deelen, PvdA De heer C. T. Lugt, VVD De heer A.C. Schweigmann, PBT De heer G. Bos, PBT Mevrouw G.G. S. Kootstra, PBT De heer A. J. Romar, CDA De heer W. H. M. van Deelen, PvdA Eveneens aanwezig: Wethouder H.K. van der Wielen Wethouder J. Hoekstra-Sikkema Wethouder T. D. Jong Afwezig: De heer F. Tocila, PvdA De heer D. Ruige, VVD De heer J. P. Lodder, CDA Bijzonderheden: Agenda De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen. 1. Opening en afwezigheidsmeldingen De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen en luisteraars welkom. Afwezig zijn de heren Tocila (PvdA), Ruige (VVD) en Lodder (CDA). 2. Vaststellen agenda 24 mei 2016 De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat een Motie vreemd aan de orde van de dag (onderwerp; Rederij Waddentransport) als laatste punt aan deze agenda wordt toegevoegd. 3. Vaststellen besluitenlijst 26 april 2016 De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

6 2 4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Geen mededelingen uit samenwerkingsverbanden. 4.b. Overige mededelingen college Geen overige mededelingen van het college. 5. Lijst ingekomen stukken De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van ingekomen stukken vast. Mw. Oosterbaan (PvdA) stelt voor ingekomen stuk A2 (VNG ledenbrief inzake Erfgoedwet) te verplaatsen naar categorie C, i.v.m. gevolgen gemeenten nieuwe van kracht zijnde wet op termijn. Ingekomen stuk B1 (Rederij Waddentransport) eveneens te verplaatsen naar categorie C, om reden van de motie vreemd aan de orde van de dag die tijdens deze vergadering als punt 12 aan de agenda is toegevoegd. Besluit: De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen. De stukken onder B. in handen stellen van het college ter afdoening. De stukken onder C. betrekken bij een raadsvoorstel. Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard. 6. Toekomstvisie TS 25 Bespreekstuk Op 22 december 2015 heeft de Raad ermee ingestemd de concept toekomstvisie TS25 ter inzage te leggen. Daarop zijn 35 zienswijzen ingebracht, die in de concept reactienota zijn voorzien van een gemeentelijke reactie en een voorstel om de concept toekomstvisie TS25 al dan niet aan te passen. Zowel de reactienota als de toekomstvisie liggen nu ter besluitvorming voor. Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten. Korte Toelichting Eerste termijn Raad Mw. Oosterbaan (PvdA) geeft aan dat alle opmerkingen die tijdens de voorgaande raadscommissie zijn gemaakt, meegenomen zijn. Haar fractie kan instemmen met het voorliggende voorstel en besluit. Dhr. Romar (CDA) vraagt aandacht voor pagina 59 in de visie Terschelling in 2025, daarin wordt aangegeven dat zonneakkers in principe niet ten koste moet gaan van beschikbare agrarische grond. Hij verzoekt het college hiermee pragmatisch om te gaan, gezien de onlangs aangenomen motie proefproject zonneveld Hee. Dhr. Schweigmann (PBT) meldt dat zijn fractie ook instemt met de visie TS25, al hoopt hij dat daadwerkelijk van start wordt gegaan met een aantal dringende dossiers en rapporten, die hij nog steeds mist? Benadrukt om ook in contact te treden met de gemeente Harlingen. Eerste termijn College Wethouder de Jong merkt op richting dhr. Romar, dat de motie in april jl. aangenomen leidend zal zijn t.a.v. het genoemde in de visie m.b.t. het onderwerp zonneakkers. Tweede termijn Raad: Mw. Oosterbaan (PvdA) vraagt aan dhr. Schweigmann (PBT) welke rapporten, die zijn vastgesteld, hij mist v.w.b. de uitvoering? Dhr. Schweigmann noemt als voorbeeld evenemententerrein en havenvisie. Mw. Oosterbaan zegt dat het niet klopt. Ze vindt het jammer dat op deze wijze e.e.a. wordt weerlegt. Dhr. Schweigmann zegt toe de raad voor a.s. maandag in kennis te stellen van de aanvullende dossiers/rapporten waar hij op doelt. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

7 3 Interruptie: Mw. Oosterbaan vraagt aan wethouder de Jong om hierop te reageren. Wethouder de Jong deelt mee dat hij zich wil onthouden van de politieke discussie, maar wat dhr. Schweigmann zegt feitelijk niet klopt. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tweede termijn. Besluit: In te stemmen met de voorgelegde toekomstvisie Terschelling TS25 en de eveneens voorgelegde reactienota TS25. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 7. Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen Hamerstuk In de Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen, wordt uitvoering gegeven aan de motie. De aanpassing van de regeling geeft de kampeerterreineigenaren de mogelijkheid bij uitbreiding van een kampeerteerrein, de omvang van de stacaravans te vergroten tot maximaal 45 m2, met behoud van het oorspronkelijk aantal jaarstandplaatsen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: In te stemmen met de inhoud van het Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen en het als ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 8. Begroting 2017 FUMO Hamerstuk Jaarlijks worden de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling FUMO in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de ontwerpbegroting voor het komende jaar naar voren te brengen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: Geen zienswijze naar voren te brengen over de concept begroting 2017 FUMO. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 9. Begroting de Waddeneilanden inclusief meerjarenperspectief en programmaplan Hamerstuk Na de voorlopige vaststelling van de begroting, volgt de consultatieronde van de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende eilanden, waarbij zij hun bemerkingen en zienswijzen kunnen geven. Elke gemeenteraad kan op deze conceptbegroting en perspectief zijn zienswijze indienen. Het college heeft geen op- of aanmerkingen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

8 4 Besluit: Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 10. Jaarrekening FUMO 2015 Hamerstuk Op grond van de Gemeenschappelijke regeling dient de voorlopige jaarrekening van de FUMO 2015 ter kennisname aan de raad te worden aangeboden. Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 11 april 2016 de voorlopige jaarrekening 2015 vastgesteld. De jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: De voorlopige jaarrekening 2015 van de GR FUMO voor kennisgeving aan te nemen. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. 11. Begroting Hûs en Hiem 2017 en meerjarenraming Hamerstuk Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem in de gelegenheid gesteld, hun zienswijze over de concept begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming voor de 4 daaropvolgende jaren naar voren te brengen. Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt. Besluit: De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen en in te stemmen met jaarschijf 2017 van de concept begroting 2017 en niet in te stemmen met de meerjarenraming van deze begroting. Met algemene stemmen wordt het besluit aanvaard. Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

9 5 12. Motie vreemd aan de orde van de dag; Ligplaats Rederij Waddentransport in Harlingen Namens alle fracties wordt een motie ingediend inzake ligplaats Rederij Waddentransport Harlingen. De heer W. van Deelen (PvdA) leest de motie voor. (bijlage 1) Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten Eerste termijn Wethouder van der Wielen geeft aan dat het college kennis heeft genomen van de motie. Er zal in contact worden getreden, samen met Vlieland en RWS, met de gemeente Harlingen en getracht worden de problematiek, in de motie omschreven, op te lossen. Hij verduidelijkt dat RWS zich vooral richt op de concessie met het personenvervoer. Dhr. W. van Deelen (PvdA) zegt dat het klopt dat vracht buiten de concessie valt. Benadrukt het belang om gezamenlijk met RWS op te trekken, gezien het aantallen ton gewicht m.b.t.de Rijksaanleg-inrichtingen, mocht Rederij Waddentransport geen geschikte laad-en losplaats in Harlingen meer tot zijn beschikking hebben. Dhr. Bos (PBT) wil graag weten of de aanlegplaats op Terschelling voor Rederij Waddentransport blijft gewaarborgd. Wethouder van der Wielen bevestigt dit. De motie is raads-breed ingediend en wordt unaniem aangenomen. De vergadering wordt om uur gesloten door de voorzitter. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op dinsdag 21 juni 2016.,voorzitter, griffier Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2016

10 Plaatselijk Belang Terschelling PVD MOTIE Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d Onderwerp: Ligplaats Rederij Waddentransport in Harlingen De Raad, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat: De gemeente Harlingen de ligplaatstoestemming van Rederij Waddentransport per april 2017 heeft ingetrokken en tot op heden geen geschikt alternatief heeft geboden. Zonder een ligplaats in Harlingen, waar laden en lossen is toegestaan, de bedrijfsvoering van Rederij Waddentransport niet kan worden voortgezet Een gezonde concurrentie van vitaal belang is voor inwoners, eilander ondernemers, toeristen en commerciële bedrijven van de wal en zorgt voor eerlijke en scherpe transport tarieven. Rederij Waddentransport vanuit de ligplaats in de Nieuwe Willemshaven te Harlingen, vrijwel al het exceptioneel transport naar de eilanden Terschelling en Vlieland verzorgt. Bij calamiteiten, of bij schade aan de Rijksaanleg-richtingen Rederij Waddentransport zorgt voor continuïteit van vracht en autotransport. Overwegende dat: De veerboten van Rederij Doeksen gebonden zijn aan het gebruik van de Rijksaanleg-inrichtingen; deze getijdenbruggen zijn ontworpen voor vrachten tot vier meter breed en 45 ton gewicht. Is van mening dat: Voor een gezonde transportmarkt, concurrentie van essentieel belang is. Op het moment dat Rederij Waddentransport niet meer beschikt over een geschikte laad en losplaats in Harlingen, de onderneming moet eindigen en het onmogelijk zal zijn om chalets, kranen en ander breed en/of zwaar laadtransport naar de eilanden te vervoeren. Roept het college op: Samen met de gemeente Vlieland en Rijkswaterstaat in contact te treden met de gemeente Harlingen om de problematiek m.b.t. de ligplaats van Rederij Waddentransport in Harlingen op te lossen. en gaat over tot de orde van de dag.

11 Plaatselijk Belang Terschelling PVDA Ondertekening en namen: Fractie PvdA C. Oosterbaan, H. van /\;\() W. van Deelen, Fractie WD C.T. Lugt, Fractie CDA A. Romar, Fractie PBT G. Schweigrnann, G.Bo G. Kootstra,,,

12 Gemeenteblad Onderwerp: Ingekomen stukken Jaar/nummer: 2016/33 In behandeling bij: Sector griffie Voorstel Er zijn brieven en andere stukken aan de raad ingekomen in de categorieën A, B en C. Het voorstel is de stukken: onder A voor kennisgeving aan te nemen; onder B in handen te stellen van college van B&W, ter afdoening; onder C te betrekken bij een raadsvoorstel. Toelichting De raad stelt op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Categorie A. 1. De Sociale Alliantie Petitie voor lokale bijdragen armoedebeleid 2. VNG Elektronisch factureren VNG Ledenbrief- Gemeentelijke communicatie, vaste communicatie 4. VNG Ledenbrief- Financieel Akkoord en andere ontwikkelingen Omgevingswet 5. VNG Ledenbrief- Geen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en commissies 6. Wethouder Hoekstra- Memo Livegang Sikkema vernieuwde website 7. College Vraag jeugdloon PvdA fractie 8. LOGA Ledenbrief- Revisie Integrale toelichting bij de CARUWO 9. Vereniging Openbare KinderManifest Bibliotheken (VOB) 10. VNG Ledenbrief- WMO uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei WeCycle Brief Benchmark Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Stand van zaken advies huishoudelijke hulp

13 2 13. B. Boonstra, Houtrookoverlast Mail over klachten biomassa centrales 14. Staatssecretaris van Rijn Uitspraken WMO Centrale Raad van Beroep Categorie B. 1. Horeca II bedrijven Terschelling 2. Fractie Plaatselijk Belang Terschelling Categorie C. 1. Terschellinger Campinghouders Vereniging 2. Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie Verruiming openingstijden Horeca II Terschelling Commissievergadering 31 mei agendapunt 11: wijziging interne regeling behandeling klachten Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen Andere wijze van inning toeristenbelasting Datum behandeling in presidium Terschelling, 6 juni 2016 Het presidium van de raad van de gemeente Terschelling, J. Hofman, J.B. Wassink, Griffier Voorzitter

14 Raadsbesluit Onderwerp: Ingekomen stukken Jaar/nummer: 2016 /33 De raad van de gemeente Terschelling: Gelezen - De ingekomen stukken. - Het voorstel ter afdoening van deze stukken. Besluit De stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen. De stukken onder B in handen stellen van het college ter afdoening. De stukken onder C betrekken bij een raadsvoorstel. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, Griffier Voorzitter

15 Gemeenteblad Onderwerp: Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185 Jaar/nummer: 2016/34 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185. Samenvatting Voor het perceel West aan Zee 185 is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning. Het plan is getoetst door de welstandscommissie Hûs en hiem. In haar advies stelt de welstandscommissie dat het plan in strijd is met de gebiedsgerichte criteria, maar wel voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld. Ze stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. In de Welstandsnota 2008 is vastgelegd dat bij een positief welstandsadvies aan het college dat afwijkt van de Welstandsnota, het college de raad om advies vraagt over dit bouwplan. Toelichting Onder nummer S is een schetsplan ingediend voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning op perceel West aan Zee 185. Het betreft een bijzonder ontwerp van de architect die eerder de nieuwe recreatiewoning op het perceel West aan Zee 137 heeft ontworpen. Het bouwplan voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Het plan wijkt af van de gebiedsgerichte criteria van de Welstandsnota 2008 vanwege de materiaalkeuze en de gevelaanzichten. De welstandscommissie stelt echter dat het plan in principe voldoet aan de beleidsintentie en door zijn ingetogen karakter een positieve bijdrage kan leveren aan het bebouwingsbeeld en stelt voor om de hardheidsclausule toe te passen ten behoeve van een positief welstandsadvies. Uw raad heeft bij de vaststelling van de Welstandsnota 2008 bij amendement besloten dat bij een positief welstandsadvies aan het college over een bouwplan dat afwijkt van de algemene criteria, het college advies vraagt aan de raad over dit bouwplan. Het college houdt vervolgens in zijn besluitvorming rekening met dit advies. Historie Uw raad heeft op 26 april 2011 en 27 september 2011 het college geadviseerd om af te wijken van de Welstandsnota voor de nieuwbouwplannen voor recreatiewoningen op respectievelijk West aan Zee 137 en West aan Zee 138. In beide gevallen betrof het ontwerpen waarbij materiaalkeuze en gevelaanzichten niet in overeenstemming waren met de gebiedsgerichte criteria. In beide gevallen betrof het bijzondere ontwerpen van recreatiewoningen met een dak- en gevelbekleding van grijzend hout, een afwijkende vorm en een ingetogen karakter.

16 2 De opgeworpen bezwaren door belanghebbenden ten aanzien van de toepassing van de hardheidsclausule zijn respectievelijk door de bezwarencommissie en de rechtbank Noord-Nederland ongegrond verklaard. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Het plan betreft een schetsontwerp. Het staat de aanvrager vrij om op ieder moment het schetsplan om te zetten naar een aanvraag omgevingsvergunning. Indien dit plan wordt omgezet naar een aanvraag omgevingsvergunning, is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Bij vertraging van besluitvorming bestaat dan het risico van een vergunning van rechtswege. Financiële/personele/organisatorische gevolgen De Fumo behandelt het schetsplan en de aanvraag. Communicatie/interactiviteit Uw besluit is gericht aan ons college om in onze besluitvorming rekening mee te houden. Het wordt daarmee onderdeel van ons besluit ten aanzien van de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouw van de recreatiewoning te West aan Zee 185. De omgevingsvergunning wordt op de wettelijke en gangbare manier bekendgemaakt. Advies van de raadscommissie Tijdens de raadscommissie is gevraagd het aspect lichthinder door het ontwerp toe te lichten. De zorg van de raadscommissie met betrekking tot de lichtuitval van deze beoogde recreatiewoning wordt gedeeld door Hûs en Hiem en door Staatsbosbeheer die beide moeten adviseren in deze omgevingsvergunningprocedure. Naar aanleiding van het welstandsadvies van 19 januari en het advies van Staatsbosbeheer van 22 maart 2016 is het ontwerp aangepast om tegemoet te komen aan de beide bezwaren aangaande de lichtuitstraling van de zuidoostgevel. Op 24 mei 2016 heeft Hûs en Hiem het aangepaste ontwerp beoordeeld en gemeend dat de eerdere kritiek met betrekking tot de zuidoostgevel voldoende is ondervangen in het nieuwe ontwerp. Hûs en Hiem houdt wel een vinger aan de pols bij de verdere uitwerking van dit plan aangaande de lichtuitval. De zorg over de lichtuitval is in het raadsbesluit als voorwaarde opgenomen. Ter inzage liggende stukken Tekeningen West aan Zee 185; Welstandsadvies Hûs en Hiem dd. 19 januari 2016; Welstandsadvies Hûs en Hiem dd. 24 mei 2016; Advies Staatsbosbeheer dd. 22 maart Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 7 juni 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

17 Raadsbesluit Onderwerp: advies raad afwijken welstandsnota nieuwbouw recreatiewoning West aan Zee 185 Jaar/nummer: 2016/34 De raad van de gemeente Terschelling; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2016; Overwegende dat het plan afwijkt van de door de raad vastgestelde Welstandsnota 2008; Overwegende de adviezen van de welstandscommissie Hûs en Hiem van 19 januari 2016 en 24 mei 2016; Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 (afwijken door middel van hardheidsclausule) en het amendement A2 aangenomen bij de vaststelling van de Welstandsnota 2008; BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders te adviseren om met gebruikmaking van de hardheidsclausule af te wijken van de Welstandsnota 2008 en mee te werken aan het nieuwbouwplan West aan Zee 185, met het voorbehoud van Hûs en Hiem van verdere uitwerking van de zuidoostgevel met betrekking op het reduceren van lichtuitval. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

18 Gemeenteblad Onderwerp: Conceptbegroting 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Jaar/nummer: 2016 / 35 In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema Voorstel Wij stellen u voor kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst). Samenvatting In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is opgenomen dat de conceptbegroting aan de raad wordt voorgelegd teneinde deze in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De conceptbegroting 2017 van de Dienst is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari 2015 tot april Ten opzichte van de herziene begroting 2016 heeft dat geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma s en de uitvoering. De totale gemeentelijke bijdrage 2017 valt ten opzichte van de herziene begroting Dienst 2016 fors lager uit, er is echter nog altijd sprake van risico s en de nodige onzekerheden. Toelichting Inleiding Via bijgaande brief van 18 mei 2016 wordt de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) aangeboden. Op grond van artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2016 legt de Dienst deze begroting 2017 voor aan colleges en raden. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn gevoelens kenbaar te maken over de concept begroting De Dienst heeft in haar brief verzocht om voor 15 juli 2016 een schriftelijke reactie te geven. Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdwet, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ (Nieuwe Wmo/Wmo 2015) en de Participatiewet. De conceptbegroting 2017 is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari 2015 tot april En hoewel dat ten opzichte van de herziene begroting 2016 heeft geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma s en de uitvoering, is er nog altijd sprake van risico s en de nodige onzekerheden.

19 2 Motivatie: 1. Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn gevoelens kenbaar te maken (wensen en bedenkingen te kunnen uiten) over de conceptbegroting 2017 van de Dienst. Kanttekeningen Het jaar 2015 is een overgangsjaar geweest met veel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de 3 decentralisaties, het aantal cliënten (met name jeugd) en de daarbij behorende zorg. Het jaar 2015 is nu afgelopen. Toch blijven er nog een aantal onzekerheden en dan met name op het gebied van de decentralisatie Jeugd. De Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) is voor 2015 en 2016 incidenteel beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Een eventueel vervolg van deze HHT zal via de herziene begroting verwerkt worden (zie ook programma Wmo onder punt Financiën). Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo Gemeenten mogen eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar de kosten ervan niet alleen voor rekening van inwoners laten komen. Ook moet indien nodig een aanvullende maatwerkvoorziening worden verstrekt. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat de toegekende hulp onder de oude Wmo niet zonder meer mag worden stopgezet. Het is nog niet bekend wat voor consequentie deze uitspraak heeft voor de gemeente Terschelling. De Dienst werkt momenteel aan een nadere duiding van de uitspraak en eventuele consequenties voor de Dienst en een verdere uitwerking over de inrichting en bekostiging van de Huishoudelijke Hulp Toelage, rekening houdend met de meicirculaire In de begroting 2017 van de Dienst zijn de voorlopige cijfers van 2015 opgenomen. De cijfers zijn nog niet definitief, doordat de accountantscontrole van 2015 nog niet is afgerond. De huisvesting van de Dienst (het Smouthûs) moet voor 1 oktober 2017 worden heroverwogen. Dit vanwege de opzegtermijn van 1 jaar. Historie Nvt. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving Gemeenten hebben tot 15 juli 2016 de tijd om een zienswijze in te dienen. Financiële/personele/organisatorische gevolgen Hieronder de specificatie van de verschillende gemeentelijke bijdragen van Terschelling aan de Dienst SZW Noardwest Fryslân. De herziene begroting 2016 was het laatste financiële stuk waarin onderscheid is gemaakt tussen de oude en de nieuwe taken Wmo. In totaliteit wordt de gevraagde gemeentelijke bijdrage verlaagd met ,-. De cijfers zullen worden verwerkt in de primaire gemeentebegroting 2017.

20 3 Conceptbegroting 2017 Dienst SZW Noardwest Fryslan Herziene begroting Dienst 2016 Concept begroting Dienst 2017 Lagere bijdrage gemeente Inkomen (tekort) Participatie Financieel Vangnet Wmo Jeugd Apparaatslasten Totaal gem. bijdrage 2017 begroting Dienst Programma Participatie De afname van de geraamde uitgaven voor re-integratie en WSW zijn conform de afname in de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds (2017 t.o.v. 2016). Programma Inkomen In het programma Inkomen zijn onder andere de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (voorheen Wwb) opgenomen. Hiervoor ontvangt de gemeente via de gebundelde uitkering middelen van het Rijk. Wanneer er sprake is van een tekort kan de gemeente aanspraak maken op de Vangnetregeling (voorheen Incidenteel Aanvullende Uitkering). De gemeentelijke bijdrage (eigen risico deel) is ,- en de verwachte aanvraag voor de vangnetuitkering is 5.789,-. Programma Financieel Vangnet De Huishoudelijke Hulp Toelage (zie programma Wmo) komt te vervallen. De raming van het Kindpakket Fondsen is aangepast aan de voorlopige cijfers Per saldo is sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage van 4.084,-. Voor de Kindpakket Fondsen is dienstbreed beschikbaar gesteld. Er zal nog overleg gevoerd worden over het systeem van toerekenen hiervan. Programma Wmo In de herziene begroting 2016 zijn nog middelen ( 9.915,-) opgenomen voor de ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO). In de begroting 2017 is nog geen bedrag opgenomen. De gemeente Leeuwarden ontvangt voor MOVO een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds en betaalt een deel van deze uitkering door aan de gemeente Terschelling. Het bedrag voor 2017 wordt in de loop van 2016 vastgesteld. Er vindt geen afrekening plaats met Leeuwarden. Hierdoor zijn overschotten en tekorten voor rekening van de gemeente zelf. De verwachting van de gemeente Leeuwarden is dat de decentralisatie-uitkering met ingang van 2018 rechtstreeks aan de verschillende gemeenten uitgekeerd gaat worden. De Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) is voor 2015 en 2016 beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit was incidenteel. Hierdoor zijn de uitgaven ,- lager. Omdat dit bedrag buiten de gemeentelijke bijdrage om beschikbaar is gesteld aan de Dienst heeft dit geen effect op de gemeentelijke bijdrage. In 2017 wordt voor de HHT structureel 40 miljoen aan de integratie-uitkering Wmo oud toegevoegd. De hoogte van dit bedrag voor Terschelling is nog onzeker en wordt naar verwachting met de meicirculaire 2016 bekend gemaakt (zie ook kanttekeningen).

21 4 Programma Jeugd Per saldo neemt de gemeentelijke bijdrage in het programma Jeugd af met ,-. Op basis van de huidige gegevens wordt een verschuiving van de uitgaven Individuele voorzieningen PGB naar Natura geraamd (herziene begroting ,-/raming begroting ). Apparaatlasten Per saldo is er sprake van een afname van de apparaatlasten van ,-. Deze afname komt met name doordat een aantal werknemers die voorheen werden ingehuurd nu een vaste aanstelling hebben gekregen. De salariskosten zijn lager dan de inhuur-/detacheringskosten. Daarnaast zit er in de begroting van 2016 een incidentele raming voor de verplichte reservering van het vakantiegeld vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). Tot slot heeft de verdeling van de totale apparaatlasten over de gemeenten op basis van de cliënten aantallen invloed op de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Communicatie/interactiviteit De Dienst wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit van uw raad. Ter inzage liggende stukken 1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2017; 2. Concept begroting 2017 Dienst SZW Noardwest Fryslân, versie 4. Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 7 juni 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

22 Raadsbesluit Onderwerp: Conceptbegroting 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Jaar/nummer: 2016 / 35 De raad van de gemeente Terschelling; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Terschelling van 7 juni 2016; Gelezen de aanbiedingsbrief van het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân van 18 mei 2016; Gelezen de conceptbegroting 2017, versie 4; Besluit: a. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; b. Geen zienswijze in te dienen. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

23 Gemeenteblad Onderwerp: Voornemen Huifkarbedrijf Terpstra Jaar/nummer: 2016/36 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Goedkeuring geven aan het voornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten. Het college opdracht geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Samenvatting Huifkarbedrijf Terpstra heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfsgebouwencomplex om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De oppervlakte is groter dan binnen het bestemmingsplan is toegestaan. De functies en activiteiten blijven gelijk. Het college verzoekt de raad om goedkeuring te geven aan het voornemen en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te dienen. Toelichting In het geldende bestemmingsplan Hoorn en De Duunt is de bestemming van de locatie Dorpsstraat 20 te Hoorn Agrarisch Paardenhouderij. Het voorliggende plan ziet uitsluitend op het wijzigen, verplaatsen en vergroten van het bouwvlak. In het geldende bestemmingsplan bedraagt het bouwvlak 1276 m2 waarvan de aanduiding bedrijfswoning 211 m2 bedraagt. Buiten de bedrijfswoning kan op grond van het geldende bestemmingsplan 1065 m2 aan bedrijfsgebouwen worden gebouwd. Het voorliggende plan voorziet in de sloop en vervanging van de huidige bedrijfsgebouwen en de buitenbak ten behoeve van een samengesteld gebouwencomplex met een binnenbak/rijhal. De oppervlakte van dit geplande complex bedraagt 1440 m2, waarvan 856 m2 is gepland voor een binnenbak/rijhal. Dit totaal is een vergroting van 35% ten opzichte van de bestaande rechten. De bebouwing voor het onderbrengen van de stallen, zadels, wagens, kantine, toiletvoorzieningen en voeropslag bedraagt in het plan 584 m2, 55% van de bestaande bouwrechten voor bedrijfsgebouwen. Bestaand nieuw verschil Bouwvlak ex. bedrijfswoning 1065 m m2 +/+ 375 m2 = 35% Bebouwing ex. rijhal 713 m2 584 m2 -/- 129 m2 Buitenbak/paddock 1043 m2 0 m2 -/ m2 Rijhal 0 m2 856 m2 +/+ 856 m2 Om de continuïteit van het bedrijf naar de toekomst en de nieuwe generatie toe te kunnen waarborgen zijn nieuwbouw en een binnenbak/rijhal noodzakelijk, aldus

24 2 de aanvrager. De bestaande bouwwerken zijn oud, hebben een weinig doelmatige indeling en asbest moet gesaneerd worden. Investeringen in de vorm van een nieuw gebouw zijn daarmee noodzakelijk. Door nieuwbouw kan het bedrijf doelmatiger worden ingericht, waardoor voor de bestaande functies van het bedrijf een deel van de bouwrechten, te weten 481 m2, niet hoeft te worden gebruikt. Voor de africhting, opleiding en training van de eigen paarden vindt het bedrijf een binnenbak wenselijk. Om het jaar rond met de paarden te kunnen werken/trainen en niet afhankelijk te zijn van het weer, is een binnenbak zelfs noodzakelijk. Een oppervlakte van 481 m2 is evenwel onvoldoende. De landelijke standaard voor een binnenbak/rijhal is 20x40 m. Uitbreiding van de totaal toegestane oppervlakte wordt daarom met dit verzoek gevraagd. In overige maatvoering wordt vastgehouden aan de bestaande rechten van maximale goothoogte van 4 meter en maximale bouwhoogte van 10 meter. Aan de bestaande bedrijfsvoering zullen geen nieuwe activiteiten worden toegevoegd, anders dan seizoensverbreding van de huidige toegelaten functies en activiteiten. Er komt geen uitbreiding van paarden waardoor een wijziging van de milieuvergunning niet aan de orde is. Er is geen sprake van een bedreiging van de rentabiliteit van de bestaande Manege aan de Boddelenweg te Hoorn, omdat Terpstra met dit plan geen manegevoorzieningen en activiteiten voorstaat, maar de uitbreiding ten behoeve van de eigen, bestaande bedrijfsvoering nodig acht. Historie Op 11 november 2014 heeft Huifkarbedrijf Terpstra een principeverzoek ingediend. Op 7 april 2015 is het bouwplan openbaar gepresenteerd in de Et er oer ha. De plannen zijn vervolgens beoordeeld, op onderdelen aangepast en opnieuw aan het college voorgelegd. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving De initiatiefnemer heeft aangegeven het planvoornemen met alle aanwonende buren besproken te hebben en dat er vanuit deze groep geen bezwaren te verwachten zijn. Het is echter mogelijk dat andere (vermeende) belanghebbenden van mening zijn in hun belangen geschaad te worden met dit plan vanwege de bedrijfsuitbreiding met 35%, seizoensverbreding van activiteiten, een binnenbak, het bouwvolume of iets anders. Er bestaat derhalve een risico dat het plan, indien het in procedure wordt gebracht, zal leiden tot een gang naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de procedure zijn er verscheidene ijkpunten waar deze bezwaren geïnventariseerd kunnen worden en verwerkt kunnen worden in de plannen. Indien uw raad akkoord gaat met het principeverzoek, kan de aanvrager een aanvraag indienen tot het wijzigen van het bestemmingsplan Hoorn en de Duunt, met als bijlage het uitgewerkte ontwerpbestemmingsplan. Op basis van artikel 3.9, lid 1 en 3.8 Wro is dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Awb van toepassing. Indien uw raad niet akkoord gaat met het principeverzoek, de aanvrager desondanks een formele aanvraag tot wijziging indient en uw raad deze aanvraag weigert, geldt direct de bezwaarschriftprocedure (aldus artikel 3.9, lid 2 Wro). Tot een weigering dient de raad dan binnen 8 weken nadat de formele aanvraag is ingekomen, te besluiten. Financiële/personele/organisatorische gevolgen De ontwikkeling van het plan komt geheel ten laste van de initiatiefnemer.

25 3 Communicatie/interactiviteit Afhankelijk van de uitkomst zal de initiatiefnemer al of niet een conceptontwerpbestemmingsplan voorbereiden, die vervolgens de gebruikelijke procedure zal doorlopen. Advies van de raadscommissie pm Ter inzage liggende stukken 1. Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat 20 Hoorn; 2. Beknopte ruimtelijke onderbouwing Dorpsstraat 20; 3. Situatie, foto s en perspectieven (bestaand en nieuw); 4. Plattegronden, gevels en perspectieven (nieuw). Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 3 mei 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

26 Raadsbesluit Onderwerp: Voornemen Huifkarbedrijf Terpstra Jaar/nummer: 2016/36 De raad van de gemeente Terschelling; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2016; BESLUIT: goedkeuring te geven aan het planvoornemen om de bedrijfsgebouwen van Huifkarbedrijf Terpstra te Hoorn te vernieuwen en vergroten en het college opdracht te geven de plannen door de initiatiefnemer uit te laten werken tot een conceptontwerpbestemmingsplan en die als bijlage bij een formele aanvraag tot wijziging van het geldende bestemmingsplan Hoorn en de Duunt in te laten dienen. Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

27 Gemeenteblad Onderwerp: Verordening Toelage Uitwonende Studerenden gemeente Terschelling Jaar/nummer: 2016/ 37 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel 1. Intrekken van de Verordening Toelage Uitwondende studerenden Gemeente Terschelling 2015, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vaststellen van de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus Samenvatting Met ingang 1 augustus 2015 is de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS) gewijzigd als gevolg van de vereenvoudiging kindregelingen van de rijksoverheid. De toelage ouders die in de WTOS was opgenomen wordt nu ondergebracht in het Kindgebonden budget. Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar via de belastingdienst. Deze krijgt men naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen en hun leeftijd. Is het vermogen te hoog of krijgt het kind studiefinanciering, dan krijgt men geen Kindgebonden Budget. De verordening toelage uitwonende studerenden heeft bepalingen die gebaseerd zijn op de WTOS en moet om die reden worden aangepast nu de WTOS is gewijzigd. Toelichting Het betreft wijzigingen die geen directe gevolgen hebben voor de werkingssfeer van de verordening toelage uitwonende studerenden. Het heeft wel gevolgen voor de aan te leveren bewijsstukken. Er wordt nu gevraagd om een beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het schooljaar of studiejaar aanvangt. Dit was voorheen het kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar. Historie Per augustus 1997 is de Waddenregeling ingesteld. De Waddengemeenten geven zelf een tegemoetkoming voor leerlingen die op het vasteland onderwijs volgen en om die reden uitwonend zijn. De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die ouders maken ten behoeve van het onderwijs van hun kinderen aan de wal. OCenW financiert deze regeling op lumpsum basis en voegt dit bedrag toe aan het gemeentefonds. Via het gemeentefonds wordt dit bedrag over de waddengemeenten verdeeld. Het is oorspronkelijk bedoeld als tegemoetkoming in de woonkosten voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens. Als men in aanmerking komt voor het

28 2 Kindgebonden Budget, komt met ook in aanmerking voor de TUS. Studenten ouder dan 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen en in aanmerking komen voor de WTOS toelage komen ook in aanmerking voor de TUS regeling. Afhankelijk van het grensbedrag van de draagkracht, is de tegemoetkoming maximaal 148,84 per maand per kind. Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving nvt Financiële/personele/organisatorische gevolgen nvt Communicatie/interactiviteit De gewijzigde verordening wordt afgekondigd in de Terschellinger en op de website van de gemeente Terschelling Advies van de raadscommissie Ter inzage liggende stukken Datum behandeling in B&W + ondertekening Terschelling, 3 mei 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, H.M. de Jong, secretaris/directeur J.B. Wassink, burgemeester

29 Raadsbesluit Onderwerp: Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden Jaar/nummer: 2016 /37 De raad van de gemeente Terschelling; Gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders dd. 6 april 2016; Gelet op de afspraken die tussen het rijk en de waddengemeenten zijn gemaakt; Gelet op de wijziging in de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS); Gelezen het verslag van de raadscommissievergadering dd. 21 juni Besluit: 1. In te trekken de Verordening Toelage Uitwonende Studerenden Gemeente Terschelling, vastgesteld 27 januari 2015, per 1 augustus Vast te stellen de Verordening Toelage Uitwonende studerenden Gemeente Terschelling 2016, per 1 augustus 2016 Terschelling, 21 juni 2016 De raad van de gemeente Terschelling voornoemd, J. Hofman, J.B. Wassink, griffier voorzitter

30 Gemeenteblad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Torenstraat 43 te West Terschelling Jaar/nummer: 2016/38 In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel Het bestemmingsplan Torenstraat 43, met identificatienummer NL.IMRO.0093.BP2015TORENSTR43-VG01, (ambtshalve) gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen betreffen de volgende: 1. Opnemen definitie voor een lunchroom: Lunchroom: een inrichting, waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en niet-alcoholische dranken, waarbij het geheel is gebonden aan de openingstijden van de winkel. 2. Opnemen regels voor maximale maatvoering: Aan artikel 3.4 (specifieke gebruiksregels) wordt een extra lid toegevoegd. 3.4.e ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van horeca-lunchroom mag de oppervlakte van de lunchroom niet meer bedragen dan 25% van de verkoopvloeroppervlakte tot een maximum van 25 m². Samenvatting Het ontwerp bestemmingsplan voor de Torenstraat 43 heeft van 5 februari t/m 17 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen de plannen. Wel zijn er opmerkingen gemaakt over de planologische mogelijkheden voor de lunchroom. Er is onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er een onbeperkte uitbreiding van de oppervlakte van de lunchroom kan plaatsvinden. Dit uitgangspunt is besproken met de eigenaar van de HEMA. Er wordt voorgesteld om ambtshalve het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en een maximale oppervlakte op te nemen voor de lunchroom van de HEMA. Toelichting Geen zienswijzen ingediend Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. Daarom kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

31 2 Gemeenteraad heeft het vastleggen van de lunchroom in de regels van het bestemmingsplan reeds eerder wenselijk gevonden De gemeenteraad heeft tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan West- Terschelling 2012 ( ) in het kader van een zienswijze reeds bepaald dat er regels opgenomen dienden te worden voor de lunchroom. Vanwege de latere inwerkingtreding van het horecabeleid ( ) moest dat plaatsvinden in de eerstvolgende herziening en dat is dit bestemmingsplan specifiek voor de HEMA. Voor onderhavig bestemmingsplan Torenstraat 43 is echter het bestemmingsplan West-Terschelling gebruikt zonder rekening te houden met de aanvulling zoals die gewenst is. Daarom moet en kan dat nu alsnog hersteld worden. Uitbreiding HEMA niet voor horeca maar een breder assortiment De uitbreiding van de HEMA is niet bedoeld voor een uitbreiding van de horeca activiteiten. De HEMA heeft naar de gemeente altijd aangegeven dat een breder verkoop assortiment van producten van het HEMA concern het doel is van de uitbreiding. Er kan echter niet uitgesloten worden met de huidige regeling in het ontwerp bestemmingsplan dat ook de horeca / lunchroom (onbeperkt) kan groeien qua oppervlakte. Overleg geweest met de eigenaar van de HEMA De eigenaar van de HEMA stemt in met de uitgangspunten aangaande de oppervlakte van de lunchroom. In bijlage 2 is de bevestiging opgenomen. Aansluiten qua maximale oppervlakte bij horecabeleid De term lunchroom staat niet specifiek in het horecabeleid. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de reguliere maatvoering die een maximale oppervlakte van 25% van de verkoopvloeroppervlakte tot een maximum van 25m² mogelijk maakt. Hierbinnen passen de huidige activiteiten van de HEMA ook. Deze maatvoering is in het horecabeleid vastgelegd voor de detailhandel. Oppervlakte juridisch vastleggen noodzakelijk om te kunnen sturen & handhaven Op grond van het bestemmingsplan kan de gemeente op dit moment niet sturen of handhavend optreden. Door het opnemen van deze regels zal sturing mogelijk worden qua maximale oppervlakte die benut kan worden voor de lunchroom. Het opnemen van de maximale maatvoering heeft mede tot doel mogelijke onrust onder andere ondernemers weg te nemen. Voor de definitie lunchroom is aangesloten bij landelijk gebruikelijke definities Omdat de gemeente in het horecabeleid geen specifieke definitie kent voor een lunchroom is aangesloten bij landelijk daarvoor gebruikte definities. Het gaat er qua inhoud om dat er een klein gedeelte gebruikt mag worden voor producten die ter plekke bereid worden en/of producten die elders gemaakt zijn en hier verkocht worden. Er is een koppeling gelegd met de openingstijden van de winkel en het schenken van alcoholische dranken is verboden. Ondertekende planschadeverhaalsovereenkomst Er is met initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. Alle planschade die eventueel ontstaat door deze ontwikkeling kan hiermee verhaald worden op initiatiefnemer. Hierdoor ontstaat er voor de gemeente geen extra financieel risico. Historie De gemeenteraad heeft op 24 november 2015 besloten het ontwerp bestemmingsplan Torenstaat 43 vrij te geven om als ontwerp ter inzage te leggen.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen

Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/3128 B&W d.d. 15-5-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016

Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Nr. 01-2016 Vergadering: 9 februari 2016 Onderwerp: Besluitenlijst commissie vergadering 1 maart 2016 Aanwezig: De heer W. H. M. van Deelen, voorzitter Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Raadsinformatiebrief Onderwerp Uitwerking vastgestelde amendementen Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Inleiding/aanleiding Op 29 september 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2014.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2014. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2014. Afwezig: Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit 1. Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen Raad-2009-087 Disnummer: 111093 Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier Meegestuurde stukken: Geen Ter inzage liggende stukken: 1. Ontwerpbestemmingsplan 2. Raadsbesluit inzake krediet Kloosterkwartier

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Burgemeester SECR int 14.2414 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; gelet op artikel 8 eerste lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. A.J.A. van de Ven mw. W.J. Pelk MBA, waarnemend

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 14808 20 februari 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 De Raad van de Gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 11

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging B & W - NOTA Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging Samenvatting: Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012;

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 5 februari 2013 Nr. 12INT02702 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; gelet

Nadere informatie