Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Kaders en uitgangspunten. 3 Ervaringen met de Wet BIBOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Kaders en uitgangspunten. 3 Ervaringen met de Wet BIBOB"

Transcriptie

1 Beleid Wet BIBOB Zaaknummer Z Versie 1.0 Vastgesteld op 18 februari 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel 2 Kaders en uitgangspunten 2.1 Juridisch kader Wat is de Wet BIBOB? Toepassingsbereik 2.2 Uitgangspunten voor beleid 3 Ervaringen met de Wet BIBOB 3.1 Algemeen 3.2 Evaluatie gevoerde beleid Hoe is het beleid uitgevoerd? Wat is het effect van het gevoerde beleid? Conclusies 3.3 Aanbevelingen 4 Inzet bevoegdheden: : publiekrecht 4.1 Algemeen 4.2 Drank- en horeca Omschrijving Risico s Drank- en horeca Inzet door gemeente Woensdrecht 4.3 Seksinrichtingen Omschrijving Risico s Seksinrichtingen Inzet door gemeente Woensdrecht 4.4 Vergunning voor het aanwezig hebben van kansspeelautomaten Omschrijving Risico s Kansspeelautomaten Inzet door gemeente Woensdrecht 4.5 Speelautomatenhallen Omschrijving Risico s Speelautomatenhallen Inzet door gemeente Woensdrecht 4.6 Vergunning vanuit de Huisvestingswet Omschrijving Risico s Huisvestingswet Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 2

3 4.6.3 Inzet door gemeente Woensdrecht 4.7 Exploitatievergunning winkelbedrijven Omschrijving Risico s winkelbedrijven Inzet door gemeente Woensdrecht 4.8 Exploitatievergunning coffeeshops 4.9 Evenementenvergunning Omschrijving Risico s evenementen Inzet door gemeente Woensdrecht 4.10 Overige beschikkingen voortkomende uit Gemeentelijke Verordeningen 4.11 Beschikkingen op basis van de Wabo voor bouwactiviteiten Omschrijving Risico s beschikkingen voor bouwactiviteiten Inzet door gemeente Woensdrecht 4.12 Beschikkingen op basis van de Wabo voor milieuactiviteiten Omschrijving Risico s beschikkingen voor milieuactiviteiten Inzet door gemeente Woensdrecht 4.13 Subsidies Omschrijving Risico s subsidies Inzet door gemeente Woensdrecht 4.14 Samenvatting 5 Inzet bevoegdheden: privaatrecht 5.1 Algemeen 5.2 Overheidsopdrachten Omschrijving Risico s overheidsopdrachten Inzet door gemeente Woensdrecht 5.3 Vastgoedtransacties Omschrijving Risico s vastgoedtransacties Inzet door gemeente Woensdrecht 6 Uitvoering 6.1 Algemeen 6.2 Werkwijze 6.3 Inlichtingenformulier 6.4 Inzet Landelijk Bureau BIBOB 6.5 Inzet RIEC Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 3

4 7 Slot 7.1 Vergeling regiogemeenten 7.2 Evaluatie Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB ) in werking getreden. De Wet is voortgekomen uit de wens van de overheid om meer mogelijkheden te krijgen om de vervlechting tussen boven- en onderwereld tegen te gaan. De parlementaire onderzoekscommissie Van Traa concludeerde in 1995 een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Criminelen maakten gebruik van legale ondernemingen om misdrijven te plegen. Er werd daarbij gebruikt gemaakt van beschikkingen en opdrachten van de overheid. De Wet BIBOB is een zet van de overheid om de criminele infrastructuur aan te pakken en criminelen niet langer onbedoeld te faciliteren. De Wet BIBOB is ingevoerd zodat overheidsorganen aan malafide ondernemers geen beschikkingen hoeven af te geven zodra aannemelijk is gemaakt dat die dreigen te worden misbruikt voor strafbare feiten. In sommige gevallen vragen criminele organisaties aan de overheid beschikkingen waarmee ze vervolgens criminele activiteiten continueren of afschermen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities. Met de Wet BIBOB is de preventie en bestrijding van criminaliteit niet langer alleen taak van politie en justitie, maar ook van het gemeentebestuur. Gemeenten mogen zelfstandig een BIBOB-toets uitvoeren en op grond daarvan een beschikkingaanvraag weigeren of een verleende beschikking intrekken. Indien een gemeente advies nodig heeft kan contact worden opgenomen met het Landelijk Bureau BIBOB. De Wet BIBOB is facultatieve wetgeving, de gemeente heeft geen verplichting om uitvoering te geven aan de wet. Aanwezigheid van criminaliteit in georganiseerd verband is echter ook in de gemeente Woensdrecht niet uit te sluiten. In het voorliggende beleid regelt de gemeente Woensdrecht hoe wordt omgegaan met de bevoegdheden uit de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 5

6 1.2 Doel Doel van de Wet BIBOB De Memorie van Toelichting bij de Wet BIBOB vermeldt het volgende: Het openbaar bestuur moet in staat worden gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zowel wat betreft zijn bestuurlijke rol bij het verlenen van subsidies en beschikkingen, als in zijn civielrechtelijke rol als contractpartij bij aanbestedingen en andere verbintenissen. BIBOB is een instrument waarmee de niet-zichtbare criminaliteit in de directe woon- of leefomgeving wordt aangepakt. Het doel dat men voor ogen heeft met de inzet van het BIBOB-instrumentarium is: het tegengaan van de aantasting van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente; het tegengaan van de aantasting van de rechtsorde en de bestuurlijke slagkracht; het tegengaan van de verloedering door de aanwezigheid van criminaliteit; het faciliteren van de bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit; het verminderen van de subjectieve gevoelens van onveiligheid Doel van het h BIBOB-beleid van de gemeente Woensdrecht Het doel van onderliggend beleid is tweeledig: Een afgewogen keuze maken tussen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven in relatie tot bovengenoemde doelen van de wet; Gemotiveerd aangeven hoe en waarom de gemeente Woensdrecht gebruik maakt van haar bevoegdheden met betrekking tot de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 6

7 2 Kaders en uitgangspunten 2.1 Juridisch kader In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de Wet BIBOB en hoe de gemeente Woensdrecht deze wet kan toepassen Wat is de Wet BIBOB? De Wet BIBOB is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een beschikking wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven beschikking intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd Toepassingsbereik De Wet BIBOB geeft de gemeente een extra weigerings- en intrekkingsgrond. De reikwijdte is wettelijk beperkt tot een aantal branches of activiteiten. De gemeente is bevoegd om zelf te besluiten in hoeverre de Wet wordt toegepast. Voor de gemeentelijke als publiekrechtelijk orgaan beperken de toepassingsmogelijkheden van de Wet BIBOB zich tot: De beschikking ingevolge artikel 3 en 30a van de Drank- en Horecawet: o de Drank- en horecabeschikking; o aanhangsel Drank- en horecabeschikking Beschikking ten behoeve van seksinrichtingen Beschikking voor het aanwezig hebben van kansspeelautomaten Beschikkingen vanuit de Huisvestingswet: o Huisvestingsbeschikking; o Beschikking tot onttrekken, samenvoegen of splitsen van een woonruimte; o Beschikking voor splitsen van recht op gebouw in appartementsrechten Beschikkingen/ontheffingen, voortkomende uit gemeentelijke verordeningen Beschikkingen op basis van de Wabo voor bouwactiviteiten Beschikkingen op basis van de Wabo voor milieuactiviteiten: o Vergunningplichtige inrichtingen binnen de sector afval; o Omgevingsbeschikking beperkte milieutoets (OBM) Subsidies Voor de gemeentelijke overheid als privaatrechtelijke partner in transacties, beperken de toepassingsmogelijkheden van de Wet BIBOB zich tot: Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 7

8 De gunning dan wel intrekking van een overheidsopdracht aan een gegadigde, voor zover het een overheidsopdracht betreft in de sectoren bouw, milieu en ICT; Het aangaan, opschorten of ontbinden van een vastgoedtransactie. Eigen onderzoek door gemeente Wanneer door de gemeente een BIBOB-toets wordt uitgevoerd dient betrokkene, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de BIBOB-vragenformulieren in te vullen en in te leveren bij de gemeente. De gemeente Woensdrecht mag niet meer gegevens vragen dan is bepaald bij Ministeriële Regeling. De formulieren die door de aanvrager zijn ingevuld geven de gemeente de mogelijkheid een onderzoek uit te voeren. Als de gemeente op basis van het eigen onderzoek genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen vermoeden dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de Wet BIBOB, kan zij de beschikking weigeren of intrekken. Aanvullend op de controle en analyse van de informatie als hiervoor genoemd, kan ook nog een advies bij het Landelijk Bureau BIBOB (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) worden gevraagd indien: a. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd; b. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en); c. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten; d. de officier van justitie de gemeente adviseert om in een bepaalde zaak een BIBOB-advies aan te vragen. Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan ondersteuning gevraagd worden aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Dit kan vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot en met de uiteindelijke beslissing op de aanvraag. BIBOB-adviesaanvraag; Bureau BIBOB Het Landelijk Bureau BIBOB (hierna: het LBB ) is in 2003 opgericht op basis van artikel 8 van de Wet BIBOB. Het LBB heeft de taak gemeenten te adviseren over de mate van gevaar dat een subsidie of beschikking wordt misbruikt ten behoeve van criminele activiteiten. Het LBB kan gemeenten op verzoek ook adviseren over weigerings- en intrekkingsgronden voor subsidies, beschikkingen en ontheffingen. Indien na het BIBOB-onderzoek nog vragen blijven bestaan over de betreffende bedrijfsstructuur, financiering of de omstandigheden in de persoon van de Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 8

9 aanvrager, vraagt de gemeente een advies aan bij het landelijke Bureau BIBOB. Het Bureau BIBOB beschikt over de mogelijkheid om organisaties en gesloten bronnen zoals de Belastingsdienst en politieregisters te raadplegen. Dit stelt de gemeente in staat om diepgaand onderzoek doen. Het landelijke Bureau BIBOB brengt uiteindelijk advies uit aan de gemeente. Uitzonderingen Er zijn situaties waarbij het direct duidelijk is dat het niet noodzakelijk is een BIBOB-toets uit te (laten) voeren. De Wet BIBOB wordt niet toegepast als de aanvraag afkomstig is van: Overheidsinstanties; Semi-overheidsinstanties Toegelaten woning(bouw)corporaties Door het college van burgemeester en Wethouders bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers. Opschorten beslistermijn Indien na eigen onderzoek door de gemeente wordt overgegaan tot het daadwerkelijk aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau BIBOB (LBB), dient in afwachting van het BIBOB-advies de beslistermijn te worden opgeschort. Op grond van de Wet BIBOB moet de gemeente de betrokkene informeren over het feit dat het advies heeft gevraagd aan Bureau BIBOB (mededelingsplicht). De aanvrager kan tegen het aanvragen van een BIBOB-advies door de gemeente geen bezwaar indienen. Wel kan hij besluiten zijn aanvraag in te trekken. De beslistermijn wordt opgeschort voor de duur van het onderzoek met een termijn van ten hoogste vier weken. Wanneer bij de gemeente nog nadere gegevens worden verzocht door het Bureau, kan de termijn nog verder worden opgeschort tot het moment dat de gegevens bij het Bureau binnen zijn. Indien het advies niet binnen vier weken kan worden afgegeven, stelt het LBB de gemeente daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen het advies wel tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken. Ook kan het LBB een verlenging vragen van het onderzoek van eenmaal vier weken. De Wet BIBOB voorziet er in dat de termijn voor het LBB ook opschort wanneer er bij het LBB gegevens ontbreken die de gemeente wel in het bezit heeft. Wanneer dit het geval is, mag het LBB de termijn opschorten terwijl de gemeente de beschikking wel binnen de wettelijke termijnen moet afgeven. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 9

10 2.2 Uitgangspunten van het beleid De gemeente Woensdrecht wil voorkomen dat zij onbewust criminele activiteiten faciliteert. Bovendien wil de gemeente de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen. De gemeente Woensdrecht streeft naar een goede balans tussen het nastreven van de doelen uit de Wet BIBOB in relatie tot de belasting van burgers en bedrijven. Met het oog op het ingrijpende karakter van het BIBOB-instrument dient het instrument terughoudend te worden ingezet. Daarbij spelen proportionaliteit, zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol. Uitgangspunten voor structurele inzet instrument Het feit dat rekening gehouden dient te worden met proportionaliteit, zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid houdt in dat het BIBOB-instrument alleen zal worden ingezet bij de hoogste risico s. Als uitgangpunt wordt gehanteerd dat er sprake is van een potentieel hoog risico indien: er sprake is van een inrichting of activiteit waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van contant geld, wat de mogelijkheden tot het witwassen van geld vergroot; er reden is om aan te nemen dat activiteiten een band hebben met illegale circuits. In de hoofdstukken 4 en 5 van dit beleid wordt per inrichting of activiteit ingegaan op het potentiële risico, waarbij de afweging wordt gemaakt of toepassing van de Wet BIBOB al dan niet noodzakelijk is. Uitgangspunten voor incidentele inzet instrument Indien er geen sprake is van structurele inzet van het BIBOB-instrument, is het voor de gemeente toch mogelijk om een BIBOB-toets uit te voeren. Daarbij moet echter wel een redelijk vermoeden bestaan dat de beschikking dreigt te worden gebruikt voor strafbare feiten. Het vermoeden dient te worden gebaseerd op; Informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC (onder andere 39 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Marechaussee); Informatie die door de behandelend ambtenaar via het internet is verkregen; Informatie die ambtshalve bij de behandelend ambtenaar bekend is; Indien de behandelend ambtenaar concludeert dat er een redelijk vermoeden bestaat dat de beschikking dreigt te worden gebruikt voor strafbare feiten, dient dit bekend gemaakt te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. Het college beslist uiteindelijk of het gerechtvaardigd is om een BIBOB-toets uit te voeren. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 10

11 3 Ervaringen met de Wet BIBOB 3.1 Algemeen De Wet BIBOB is sinds 2003 van kracht. In 2004 heeft de gemeente Woensdrecht haar BIBOB-beleid vastgesteld. In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de afgelopen jaren behandeld. 3.2 Evaluatie gevoerde beleid Hoe is het beleid uitgevoerd? In het BIBOB-beleid 2004 van de gemeente Woensdrecht is bepaald bij welke beschikkingen de BIBOB-toets kan worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende aanvragen: Beschikkingen op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beschikkingen op basis van artikel 6 van de Opiumwet Beschikkingen op basis van artikel 8.1 van de Wet Milieubeheer Beschikkingen op basis van artikelen 40 lid 1 en 61a van de Woningwet Beschikkingen die op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening verplicht zijn gesteld voor een inrichting. Dit zijn beschikkingen in het kader van seksinrichtingen/escortbedrijven en speelautomatenhallen. De gemeente Woensdrecht heeft het BIBOB-beleid alleen toegepast bij de volgende aanvragen: Beschikkingen op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beschikkingen die op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening verplicht zijn gesteld voor een inrichting. Dit zijn beschikkingen in het kader van seksinrichtingen/escortbedrijven en speelautomatenhallen. De andere aanvragen zijn niet getoetst aan de Wet BIBOB vanwege het feit dat bij de vaststelling van het beleid regionale afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken hielden in dat vooralsnog alleen een BIBOB-toets zou worden uitgevoerd bij bovengenoemde aanvragen. Wanneer een aanvraag aan de Wet BIBOB getoetst zal worden heeft de gemeente Woensdrecht hier twee aanvraagformulieren voor beschikbaar: Verkorte aanvraagformulier Uitgebreid aanvraagformulier Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 11

12 De gemeente bepaalt zelf wanneer welk formulier wordt ingevuld. Aan de hand van de informatie die uit het formulier blijkt wordt een besluit genomen over het al dan niet verlenen van de beschikking. Het verkorte formulier levert nu echter te weinig informatie op om een afgewogen besluit te kunnen nemen over het verlenen van de beschikking. Daarom wordt in praktijk altijd gebruik gemaakt van het uitgebreide aanvraagformulier. Het invullen en beoordelen van dit formulier kost echter veel tijd Wat is het effect van het gevoerde beleid? De gemeente Woensdrecht heeft in de periode de volgende vergunningaanvragen ontvangen en beoordeeld op grond van de Wet BIBOB. Zoals blijkt is 100% van de ontvangen aanvragen aan een BIBOB-toets onderworpen. Aanvragen op grond van de Drank- en Horecawet Exploitatiebeschikkingen horeca Exploitatiebeschikkingen seksinrichtingen Bovengenoemde aanvragen zijn allen beoordeeld op grond van de Wet BIBOB. Dit heeft in geen enkel geval geleid tot weigering van de beschikking Conclusies Uit de evaluatie van het BIBOB-beleid 2004 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Ondanks dat er geen beschikkingsaanvragen geweigerd zijn op grond van de Wet BIBOB kan gesteld worden dat de Wet BIBOB voor de gemeente een waardevol middel is. Hiermee kan de gemeente voorkomen dat onbewust criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Door het Landelijk Bureau BIBOB wordt aanbevolen om meteen bij de aanvraag zoveel mogelijk BIBOB gerelateerde vragen te stellen. De uitgebreide vragenlijst heeft een afschrikwekkend effect op aanvragers. Helaas heeft dit ook een afschrikwekkend effect op bonafide aanvragers. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 12

13 3.3 Aanbevelingen De administratieve last voor het indienen van een aanvraag wordt immers ook flink verhoogd. In de gemeente Woensdrecht wordt altijd gebruik gemaakt van het uitgebreide aanvraagformulier. Reden hiervoor is dat het verkorte formulier te weinig informatie geeft om een weloverwogen besluit te nemen over het al dan niet afgeven van een beschikking. De conclusies uit de voorgaande paragraaf leiden tot de volgende aanbevelingen: De Wet BIBOB is voor gemeenten een bruikbaar instrument om aan malafide aanvragers geen beschikking af te geven. Daarom wordt aanbevolen om de Wet BIBOB als gemeente te blijven toepassen. Een BIBOB-toets brengt grote administratieve lasten met zich mee. Het invullen en beoordelen van het inlichtingenformulier kost zowel de aanvrager als de gemeente veel tijd. Daarom wordt aanbevolen om het verkorte aanvraagformulier te herzien zodat deze voldoende informatie geeft voor een het nemen van een besluit op grond van de Wet BIBOB. De volgende formulieren zijn herzien: BIBOB-inlichtingenformulier voor natuurlijke personen (vereenvoudigd formulier) BIBOB-inlichtingenformulier voor natuurlijke personen (uitgebreid formulier) BIBOB-inlichtingenformulier voor rechtspersonen (vereenvoudigd formulier) BIBOB-inlichtingenformulier voor rechtspersonen (uitgebreid formulier) Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 13

14 4 Inzet bevoegdheden: Publiekrecht 4.1 Algemeen Het is aan het lokale bestuur om beslissingen te nemen over welke velden worden onderworpen aan een BIBOB-toets. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die de Wet BIBOB de gemeente op publiekrechtelijk gebied geeft. Er wordt op drietal onderwerpen ingegaan: - De (publiekrechtelijke) mogelijkheden voor het toepassen van de Wet BIBOB - De risico s die deze beschikkingen met zich meebrengen - Op welke beschikkingen de BIBOB-toets daadwerkelijk door de gemeente Woensdrecht wordt toegepast Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 14

15 4.2 Drank- en horeca De Wet BIBOB mag worden toegepast op beschikkingen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet ( natte horeca ) en exploitatiebeschikkingen horecabedrijf op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht Omschrijving In de gemeente Woensdrecht zijn verspreid over de dorpskernen momenteel ongeveer 88 beschikkingen (peildatum 1 november 2013) verleend op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet. Op 21 oktober 2013 is het Drank- en Horecabeleid door de gemeenteraad van Woensdrecht vastgesteld. In het beleid is een exploitatievergunningstelsel voor horecabedrijven ingesteld. Het stelsel is neergelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht. Aanvragen voor exploitatievergunningen kunnen getoetst worden op grond van de Wet BIBOB. Paracommerciële horeca-inrichtingen (zoals dorpshuizen, buurthuizen, clubhuizen of sportkantines) waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht vallen niet onder de Wet BIBOB. In het kader van administratieve lasten heeft in 2009 het toenmalige ministerie BZK aan burgemeesters kenbaar gemaakt ook slijterijen uit te zonderen van de Wet BIBOB Risico s Drank- en Horeca - Grootschalig gebruik van cash-geld, waardoor deze branche extra bevattelijk is voor invloeden vanuit criminele organisaties voor zogenoemde witwaspraktijken Inzet door gemeente Woensdrecht Beschikkingsaanvragen op grond van de Drank- en Horecawet et en exploitatiebeschikkingen horecabedrijven op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht worden altijd onderworpen aan een BIBOB-toets. Hierbij valt op te merken: Als de inrichting of de leidinggevende van een drank- en horeca-inrichting wijzigt is men verplicht dit te melden bij de gemeente. Het wordt niet opgevat als nieuwe artikel 3 Drank- en horeca aanvraag. De gemeente controleert of de inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. Er wordt in dit geval niet standaard een toets doorlopen. Voor het exploiteren van een drank- en horeca-inrichting zijn in bepaalde gevallen twee beschikkingen noodzakelijk; een exploitatiebeschikking en een artikel 3 Drank- en Horecabeschikking. Er vindt niet afzonderlijk op beide aanvragen een BIBOB-toets plaats. Een ondernemer doorloopt eenmalig de BIBOB-toets bij een gezamenlijke aanvraag. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 15

16 4.3 Seksinrichtingen De Wet BIBOB mag toegepast worden op beschikkingen op grond van artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht Omschrijving Met het begrip seksinrichtingen worden bedoeld de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (bijvoorbeeld bordelen, clubs, erotische massagesalons en escortservices). Om een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren is in de gemeente Woensdrecht een exploitatievergunning nodig. In de gemeente Woensdrecht zijn verspreid over de dorpskernen momenteel 4 beschikkingen (peildatum 1 november 2013) verleend op grond van artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening Risico s seksinrichtingen De prostitutiebranche is sinds 2000 gelegaliseerd. Toen is het prostitutieverbod uit het Wetboek van strafrecht geschrapt. De exploitanten komen echter bijna zonder uitzondering uit de voormalige illegale wereld. Hoewel daarmee niet gezegd is dat men zich niet aan de regels zal gaan houden, is toezicht hierop niet overbodig. De prostitutiewereld staat ook door de afschaffing van het bordeelverbod onder druk. Verschuiving in het aanbod en verschuiving in de illegaliteit is het gevolg. Vrouwenhandel en het tewerkstellen van illegale vreemdelingen in de prostitutiebranche zijn veel voorkomende problemen Inzet door gemeente Woensdrecht Aanvragen van beschikkingen op grond van artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht worden altijd onderwerpen aan een BIBOB-toets. Hierbij valt op te merken: Als de inrichting of de leidinggevende van een seksinrichting wijzigt is men verplicht dit te melden bij de gemeente. Het wordt niet opgevat als nieuwe vergunningaanvraag op grond van artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht. De gemeente controleert of de inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle gestelde eisen voldoen. Er wordt in dit geval niet standaard een toets doorlopen. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 16

17 4.4 Beschikking voor het aanwezig hebben van kansspeelautomaten De Wet BIBOB mag toegepast worden op beschikkingen op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen Omschrijving In deze paragraaf wordt gesproken over inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven kansspel te beoefenen. In de gemeente Woensdrecht is het mogelijk een beschikking aan te vragen voor het aanwezig hebben van een kansspeelautomaat Risico s kansspeelautomaten Grootschalig gebruik van cash-geld, waardoor deze branche extra bevattelijk is voor invloeden vanuit criminele organisaties voor zogenoemde witwaspraktijken Inzet door gemeente Woensdrecht Indien een beschikking wordt aangevraagd voor het aanwezig hebben van een kansspeelautomaat, heeft de gemeente twee mogelijkheden; Indien de beschikking tegelijk wordt aangevraagd met een Drank- en Horecavergunning,, wordt er één BIBOB-toets uitgevoerd voor beide vergunningaanvragen. Indien alleen een beschikking wordt aangevraagd voor het aanwezig hebben van een kansspeelautomaat wordt er altijd een BIBOB-toets uitgevoerd. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 17

18 4.5 Speelautomatenhallen De Wet BIBOB mag toegepast worden op beschikkingen op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen Omschrijving In deze paragraaf wordt gesproken over inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen. In deze paragraaf ligt de nadruk op speelautomatenhallen Risico s kansspeelautomaten Grootschalig gebruik van cash-geld, waardoor deze branche extra bevattelijk is voor invloeden vanuit criminele organisaties voor zogenoemde witwaspraktijken Inzet door gemeente Woensdrecht In 2014 wordt een speelautomatenverordening opgesteld. Aanvragen van beschikkingen op basis van deze verordening worden getoetst aan de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 18

19 4.6 Beschikking vanuit de Huisvestings isvestingswet et Indien een gemeente lokaal invulling wil geven aan de Huisvestingswet is dit mogelijk door het vaststellen van een Huisvestingsverordening. De gemeente Woensdrecht beschikt echter niet over een Huisvestingsverordening. Een BIBOBtoets is derhalve op dit gebied niet van toepassing. Indien er in de toekomst een Huisvestingsverordening wordt vastgesteld, zal het BIBOB-beleid worden gewijzigd. Dan zal worden bepaald in hoeverre aanvragen voor beschikkingen vanuit de Huisvestingswet aan een BIBOB-toets worden onderworpen. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 19

20 4.7 Exploitatievergunning winkelbedrijven In artikel 2:40a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht wordt verstaan onder winkelbedrijven: Smartshops Growshops Seedshops Headshops Belshops Internetcafe s Omschrijving Momenteel zijn er in de gemeente Woensdrecht geen winkelbedrijven zoals omschreven in de Algemeen Plaatselijke Verordening. De Algemeen Plaatselijke Verordening maakt het echter wel mogelijk om een winkelbedrijf te starten. Hiervoor is de exploitant wel verplicht een exploitatievergunning aan te vragen Risico s winkelbedrijven Grootschalig gebruik van cash-geld, waardoor deze branche extra bevattelijk is voor invloeden vanuit criminele organisaties voor zogenoemde witwaspraktijken. Mogelijke handel in drugs Mogelijke betrokkenheid in het criminele circuit (Uit de preventieve doorlichting van de cannabissector in Amsterdam en Venlo blijkt bijvoorbeeld dat voor 80 procent van de ondernemers in deze branche geldt dat zij criminele antecedenten hebben) Inzet door gemeente Woensdrecht Bij de aanvraag van een exploitatievergunning voor een winkelbedrijf bij de gemeente Woensdrecht wordt de Wet BIBOB altijd toegepast. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 20

21 4.8 Exploitatievergunning coffeeshops De gemeente Woensdrecht hanteert een nulbeleid op het gebied van coffeeshops. Een BIBOB-toets is derhalve op dit gebied niet van toepassing. Indien het nulbeleid gewijzigd wordt zal het BIBOB-beleid tevens worden gewijzigd. Dan zal worden bepaald in hoeverre aanvragen voor exploitatievergunningen voor coffeeshops aan een BIBOB-toets worden onderworpen. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 21

22 4.9 Evenementenvergunning De Wet BIBOB mag worden toegepast bij evenementen voorzover deze lokaal vergunningsplichtig zijn. Het gebruik van het BIBOB-instrument is volgens de Wet BIBOB gerechtvaardigd vanwege gevoeligheid voor criminele beïnvloeding van de evenementenbranche. De gemeente dient daarbij wel in het lokale BIBOB-beleid aan te geven bij welke specifieke evenementen men het BIBOB-instrument wil toepassen Omschrijving De wetgever heeft bepaald dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat de BIBOBtoets generiek (op alle evenementenvergunningen) wordt toegepast. Het is daarom belangrijk dat de gemeente de (categorieën van) evenementen die vatbaar zijn voor criminele invloeden nauwkeurig omschrijft. De gemeente kan dan onderbouwd aangeven in welke gevallen een BIBOB-toets zal worden uitgevoerd. Daarbij dient de gemeenten in ogenschouw te nemen dat de BIBOB-toets proportioneel moet zijn en dat het beperken van het risico op criminele facilitering niet met minder zware middelen is te bereiken Risico s evenementen Grootschalig gebruik van cash-geld, waardoor deze branche extra bevattelijk is voor invloeden vanuit criminele organisaties voor zogenoemde witwaspraktijken. Mogelijke facilitering van georganiseerde criminaliteit door onder andere sponsors Inzet door gemeente Woensdrecht Bij de aanvraag van een evenementenvergunning bij de gemeente ente Woensdrecht wordt de Wet BIBOB niet toegepast. De reden hiervoor is tweeledig; Conform het evenementenbeleid van de gemeente Woensdrecht dient een aanvraag voor een evenementenvergunning 12 weken voorafgaand aan een evenement te worden ingediend. De uitvoering van een BIBOB-onderzoek neemt beduidend meer tijd in beslag. Dit zou derhalve betekenen dat de aanvraagtijd verlengt dient te worden. Dit zou leiden tot een onacceptabel hoge aanvraagtijd. De burgemeester heeft voldoende bevoegdheden om een evenementenvergunning te weigeren of in te trekken. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 22

23 4.10 Overige beschikkingen voortkomende uit Gemeentelijke Verordeningen Tenzij in dit beleid anders is bepaald, wordt de BIBOB-toets in principe niet uitgevoerd bij beschikkingen voortkomende uit gemeentelijke verordeningen. Hierbij valt op te merken dat de BIBOB-toets wel mag worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Hier wordt echter wel terughoudend mee omgegaan. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 23

24 4.11 Beschikkingen op basis van de Wabo voor bouwactiviteiten Op grond van art. 3 Wet BIBOB kan een bestuursorgaan weigeren een aangevraagde bouwvergunning te verlenen dan wel een verleende bouwvergunning intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de bouwvergunning mede zal worden gebruikt ten behoeve van criminele activiteiten Omschrijving Een aanvraag voor een bouwvergunning wordt beoordeeld op grond van de toetsingscriteria zoals bijvoorbeeld opgenomen in het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit, de Woningwet en de Monumentenwet. Er vindt derhalve uitsluitend een toetsing plaats op bouwtechnische en/of juridische aspecten. De Wet BIBOB maakt het mogelijk bij deze aanvragen een BIBOB-toets uit te voeren Risico s beschikkingen voor bouwactiviteiten De risico s worden als beperkt ingezien omdat er in deze branche in beperkte mate met contant geld wordt betaald Inzet door gemeente Woensdrecht Beschikkingen die worden aangevraagd in het kader van bouwactiviteiten worden niet standaard getoetst aan de Wet BIBOB. De reden voor het niet uitvoeren van de BIBOB-toets is het feit dat de risico s niet opwegen tegen de administratieve lasten die een BIBOB-toets met zich meebrengt. Hierbij valt op te merken: De BIBOB-toets mag wel worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 24

25 4.12 Beschikkingen op basis van de Wabo voor milieuactiviteiten Het is mogelijk een BIBOB-toets uit te voeren indien sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Omschrijving Een aanvraag voor een milieuvergunning wordt beoordeeld op grond van de toetsingscriteria zoals aangegeven in de Wet Milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt uitsluitend gekeken naar de belangen van de bescherming van het milieu. Er vindt derhalve uitsluitend een toetsing plaats op milieutechnische en/of juridische aspecten. De Wet BIBOB maakt het mogelijk bij deze aanvragen een BIBOB-toets uit te voeren Risico s beschikkingen voor milieuactiviteiten Binnen dit werkveld is met name een deel van de afvalbranche meer gevoelig gebleken voor criminaliteit. De redenen hiervoor zijn onder andere: De branche is moeilijk controleerbaar door productdiversificatie en complexiteit; Door het opleggen van aangescherpte milieunormen stijgen de kosten. Hoe hogere kosten des te aantrekkelijker is de illegale stort of verwerking; Door de hoge mate van regeldichtheid en complexiteit van de milieuwetgeving bestaan er veel mazen in de wet. Deze worden door malafide bedrijven uitgebuit; Het behalen van hoge winstmarges door illegale verwerking of bewerking Inzet gemeente Woensdrecht Beschikkingen die worden aangevraagd in het kader van milieuactiviteiten worden niet standaard getoetst aan de Wet BIBOB. De reden voor het niet uitvoeren van de BIBOB-toets is het feit dat de risico s niet opwegen tegen de administratieve lasten die een BIBOB-toets met zich meebrengt. Hierbij valt op te merken: De BIBOB-toets mag wel worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 25

26 4.13 Subsidies Bij de aanvraag van een subsidie kan de Wet BIBOB worden toegepast Omschrijving Alle subsidies die bij de gemeente worden aangevraagd vallen onder de Wet Bibob Risico s subsidies Het risico bij het verstrekken van subsidies is dat de door de overheid beschikbaar gestelde financiële middelen zullen worden ingezet bij criminele activiteiten Inzet door gemeente Woensdrecht Bij de aanvraag van een subsidie bij de gemeente Woensdrecht wordt de Wet BIBOB niet toegepast. De reden hiervoor is dat subsidies vaak worden aangevraagd door stichtingen of verenigingen, althans door niet-commerciële aanvragers. We verwachten minder criminaliteit vanwege de vaak niet-commerciële achtergrond van de aanvragers van een subsidie. Ook verwachten we dat de effecten van eventuele criminaliteit relatief gering zijn. Hierbij valt op te merken: De BIBOB-toets mag wel worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 26

27 4.14 Samenvatting In onderstaand schema is aangegeven in welke gevallen de Wet BIBOB wordt toegepast: Type beschikking Horecabeschikking met uitzondering van paracommerciële instellingen en slijterijen Beschikking ten behoeve van seksinrichtingen Beschikking voor aanwezig hebben van kansspeelautomaten Beschikkingen voor speelautomatenhallen Beschikkingen vanuit de Huisvestingswet Exploitatievergunning winkelbedrijven Exploitatievergunning coffeeshops Evenementen Overigen beschikkingen voortkomende uit Gemeentelijke Verordeningen Omgevingsbeschikking voor bouwactiviteiten Omgevingsbeschikking voor milieuactiviteiten Subsidies Toepassing in gemeente Woensdrecht Ja Ja Ja Ja Niet van toepassing Ja Niet van toepassing Nee Nee Nee Nee Nee Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 27

28 5 Inzet bevoegdheden: Privaatrecht atrecht 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die de Wet BIBOB de gemeente op privaatrechtelijk gebied geeft. Het is aan het lokale bestuur om beslissingen te nemen over welke van bovenstaande velden worden onderworpen aan een BIBOB-toets. In dit hoofdstuk wordt op een drietal onderwerpen ingegaan: - De (privaatrechtelijke) mogelijkheden voor het toepassen van de Wet BIBOB. In dit geval mag de Wet BIBOB alleen worden toegepast op overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. - Welke risico s overheidsopdrachten en vastgoedtransacties met zich meebrengen - In hoeverre de Wet BIBOB door de gemeente Woensdrecht wordt toegepast op privaatrechtelijk gebied Zoals gezegd beperken de toepassingsmogelijkheden van de Wet BIBOB en het Besluit BIBOB zich voor de gemeentelijke overheid als privaatrechtelijke partner tot: De gunning dan wel intrekking van een overheidsopdracht aan een gegadigde, voor zover het een overheidsopdracht betreft in de sectoren bouw, milieu en ICT; Het aangaan, opschorten of ontbinden van een vastgoedtransactie. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 28

29 5.2 Overheidsopdrachten Hierbij geldt dat aanbestedingen alleen voor de sectoren Bouw, Milieu en ICT getoetst kunnen worden aan de Wet BIBOB Omschrijving De gemeente is bevoegd om partijen uit te sluiten van deelname aan een aanbesteding. Deze uitsluiting kan plaatsvinden nadat de BIBOB-toets is uitgevoerd. Uitsluitingsgronden zijn genoemd in de Aanbestedingswet (2013). De Aanbestedingswet kent verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden. Aan de verplichte uitsluitinggronden kan direct worden getoetst. Indien de gemeente ook de facultatieve uitsluitingsgronden wil toetsen, dient dit in de aanbestedingsstukken te worden aangegeven Risico s overheidsopdrachten Bij aanbestedingen door de overheid zijn vaak grote sommen geld gemoeid. De overheid wil voorkomen dat dit geldt mede gebruikt wordt om criminaliteit te faciliteren Inzet door gemeente Woensdrecht Bij de gunning van overheidsopdrachten door de gemeente Woensdrecht wordt de Wet BIBOB niet toegepast. De reden voor het niet uitvoeren van de BIBOB-toets is het feit dat de risico s niet opwegen tegen de administratieve lasten die een BIBOB-toets met zich meebrengt. Hierbij valt op te merken: De BIBOB-toets mag wel worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 29

30 5.3 Vastgoedtransacties In de Wet BIBOB (2013) is geregeld dat ook vastgoedtransacties onder de Wet BIBOB vallen. Dit geldt wel alleen bij vastgoedtransacties waarbij de overheid een civiele partij is. Reden hiervan is de enorme omvang van de vastgoedsector. De parlementaire werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld heeft aangetoond dat de vastgoedsector kwetsbaar is voor criminaliteit Omschrijving In de Wet BIBOB wordt een vastgoedtransactie als volgt omschreven: Een overeenkomst/rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel: Het verwerven, vervreemden, vestigen of wijzigen van een eigendomsrecht of zakelijk recht mbt onroerende zaak; Huur of verhuur; Het verlenen of verkrijgen van een gebruiksrecht (stadsontwikkeling); De deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt Risico s Vastgoedtransacties Bij vastgoedtransacties zijn grote sommen geld gemoeid. Een relatief klein misbruik kan hierbij dus al van grote betekenis zijn Inzet door gemeente Woensdrecht Bij vastgoedtransacties door de gemeente Woensdrecht wordt de Wet BIBOB niet toegepast. De reden voor het niet uitvoeren van de BIBOB-toets is het feit dat de risico s niet opwegen tegen de administratieve lasten die een BIBOB-toets met zich meebrengt. Hierbij valt op te merken: De BIBOB-toets mag wel worden uitgevoerd indien er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 30

31 6 Uitvoering 6.1 Algemeen In de hoofdstukken 4 en 5 van dit beleid is bepaald wanneer de gemeente Woensdrecht de Wet BIBOB toepast. In dit hoofdstuk wordt bepaald hóe de gemeente Woensdrecht handelt bij de toepassing van de wet. 6.2 Werkwijze Werkwijze gemeente Woensdrecht Stap 1: Beschikkingsaanvraag komt binnen Het college/de burgemeester van de gemeente Woensdrecht (ieder voor zover bevoegd) bepaalt of de BIBOB-toets zal worden uitgevoerd. Op basis van onderliggend beleid wordt bepaald in hoeverre de Wet BIBOB zal worden toegepast. Indien de BIBOB-toets zal worden uitgevoerd wordt gevolg gegeven aan stap 2. Stap 2: De BIBOB-toets wordt uitgevoerd Wanneer er daadwerkelijk een BIBOB-toets uitgevoerd zal worden, dient de aanvrager een vragenlijst in te vullen. Uit deze vragenlijst blijkt onder andere de reden waarom de beschikking is aangevraagd en wat de achtergrond is van de aanvrager. Uit deze gegevens kan de gemeente opmaken de beschikking mogelijk gebruikt gaat worden voor criminele doeleinden. Indien voor de gemeente niet duidelijk is of er daadwerkelijk gevaar is, kan advies worden ingewonnen bij het RIEC. Indien na uitvoering van de toets blijkt dat er gevaar zoals bedoeld in de Wet BIBOB is zal gevolg worden gegeven aan stap 3. Stap 3: Uit de BIBOB-toets blijkt gevaar In principe wordt de BIBOB-toets in eerste instantie door de gemeente zelf uitgevoerd. Als uit dit eigen onderzoek volgt dat de beschikking mede zal worden gebruikt om uit criminaliteit verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te plegen, kan de gemeente de keuze maken tussen: Zelfstandig toepassing geven aan de Web BIBOB (beschikking weigeren) Het Landelijk Bureau BIBOB vragen om een advies over de mate van gevaar Voordeel van het Landelijk Bureau BIBOB is dat zij toegang heeft tot een groot bestand aan gegevens vanuit de gehele overheid (politie, belastingdienst etcetera). Indien sprake is van groot gevaar wordt gevolg gegeven aan stap 4. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 31

32 Stap 4: Er is gevaar De beschikkingaanvraag zal worden geweigerd. Weigeringsgronden Indien uit de BIBOB-toets is gekomen dat er sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt wordt voor criminele activiteiten, is de gemeente Woensdrecht bevoegd om de beschikking niet te verstrekken of de beschikking in te trekken. Er zijn een tweetal gronden waarop de beschikking kan worden geweigerd of ingetrokken. Deze gronden staan beschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB en luiden als volgt: A-grond: Er bestaat ernstig gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten financiële voordelen te halen; B-grond: Er bestaat ernstig gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Alleen indien er sprake is van ernstig gevaar kan de beschikking worden geweigerd of ingetrokken. Wanneer er sprake is van ernstig gevaar wordt tevens in artikel 3 van de Wet BIBOB beschreven. 6.3 Inlichtingenformulier Indien de BIBOB-toets wordt uitgevoerd dient de aanvrager een inlichtingenformulier in te vullen. Met de gegevens uit dit formulier kan de gemeente vervolgens bepalen of er gevaar blijkt. De gemeente heeft een tweetal formulieren die gebruikt kunnen worden voor de BIBOB-toets. Het vereenvoudigde inlichtingenformulier Het uitgebreide inlichtingenformulier Om de lastendruk voor zowel de gemeente als de beschikkingaanvrager beperkt te houden wordt, indien mogelijk, de voorkeur gegeven aan het vereenvoudigde inlichtingenformulier. 6.4 Inzet Landelijk Bureau BIBOB In hoofdstuk 2 van dit beleid is beschreven wat het Landelijk Bureau BIBOB is. Het Landelijk Bureau BIBOB kan de gemeente desgevraagd van advies dienen. Het uiteindelijke besluit over het al dan niet toepassen van de Wet BIBOB zal altijd door de gemeente zelf genomen worden. Er zijn vijf aanleidingen te noemen, die in een concreet geval leiden tot een verzoek om advies aan Bureau BIBOB: 1. De Officier van Justitie geeft, naar aanleiding van een justitieel onderzoek, een tip om in het kader van een aanvraag van een beschikking, dan wel een bestaande beschikking, een advies aan Bureau BIBOB te vragen; Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 32

33 6.5 Inzet RIEC 2. Na de BIBOB-toets door de gemeente blijven vragen bestaan over: de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming; de financiering van het bedrijf; 3. De omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd en/of de eigendom of financiering van inventaris van de inrichting; 4. (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten; 5. (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. In hoofdstuk 3 van dit beleid is beschreven wat de rol van het RIEC is. Het RIEC is niet alleen aan gemeenten adviserend, maar kan de beschikkingaanvraag mede beoordelen. Aangezien het RIEC gespecialiseerd is op het gebied van BIBOB zal de expertise van het RIEC worden ingezet indien dit noodzakelijk is. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 33

34 7 Slot 7.1 Vergelijking regiogemeenten Het beleid inzake de Wet BIBOB is in de regio pluriform. De gemeente Woensdrecht heeft op basis van een eigen risicoafweging bepaald hoe en wanneer het BIBOB-instrument wordt toegepast. Bijlage 1 van voorliggend beleid bevat een overzicht van de wijze waarop het BIBOB-beleid bij individuele gemeenten in de regio wordt toegepast. Uit het overzicht valt op te maken dat de BIBOB-toets door gemeenten in de regio globaal op twee manieren wordt ingezet. Enerzijds zijn er gemeenten die de BIBOB-toets op alle onderdelen toepassen. Anderzijds zijn er gemeenten die, net zoals de gemeente Woensdrecht, een risicogerichte aanpak hanteren. De werkwijze van die laatste groep komt overeen met die van de gemeente Woensdrecht. 7.2 Evaluatie Het voorliggend beleid wordt elke vier jaar geëvalueerd. Daarnaast zullen de uitvoerbaarheid en effecten van het beleid nauwlettend worden gevolgd. Indien noodzakelijk wordt het beleid aangepast en geactualiseerd. Gemeente Woensdrecht Beleid Wet BIBOB 34

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen

BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM. Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen BIBOB Beleidslijn HORECA GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Toepassing BIBOB-wetgeving bij horecavergunningen Vastgesteld door het college van B&W op 16 mei 2006, herzien op 4 maart 2008 en op 19 oktober 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overwegende dat de werkingssfeer van de Wet Bibob met ingang van 1 juli 2013 is verruimd;

Overwegende dat de werkingssfeer van de Wet Bibob met ingang van 1 juli 2013 is verruimd; Beleidslijn Bibob gemeente Oude IJsselstreek 2017 De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, ieder zover het hun bevoegdheid betreft; Overwegende,

Nadere informatie

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT

BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT BIBOB-BELEIDSLIJN GEMEENTE NEDERWEERT De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Bibob. Oost Gelre 2016

Beleidsregels Wet Bibob. Oost Gelre 2016 Beleidsregels Wet Bibob Oost Gelre 2016 Beleid toepassing Wet Bibob 2016 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Toelichting BIBOBbeleidslijn

Toelichting BIBOBbeleidslijn KDK/02522/i.01844 Toelichting BIBOBbeleidslijn Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Korendijk 2015 1 Toelichting BIBOB-beleidslijn gemeente Korendijk 2015 Inleiding Op 1 juni 2003

Nadere informatie

Bibob-beleid gemeente Beek 2016

Bibob-beleid gemeente Beek 2016 Bibob-beleid gemeente Beek 2016 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende: dat de ernst van georganiseerde

Nadere informatie

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten. Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. 2. Toepassing Wet bibob 1 2.1 Algemeen 1 2.2 Aanvragen

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordenveld Nr. 114448 5 juli 2017 Bibob beleid gemeente Noordenveld voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016

Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016 Beleidslijn Wet Bibob Koggenland 2016 *D16.008015* D16.008015 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, Overwegende,

Nadere informatie

gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; f gemeente Sïmpelveld De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende: dat de ernst van georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf

Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf Bibob beleidslijn Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf Vastgesteld op 31 januari 2017 Inleiding De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, ieder

Nadere informatie

BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BIBOB DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, ieder

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies

Gemeente Breda. Bibob-Beleidslijn Subsidies Gemeente Breda Bibob-Beleidslijn Subsidies Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet Bibob 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Beleidsuitgangspunten 3 3. Begripsomschrijving 4 3.1 Risico analyse 4 3.2 Start onderzoek 4 3.3 Onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aigemeen

Hoofdstuk 1: Aigemeen I NTB-16-02925 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE MAASTRICHT De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel

Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel Beleidslijn Wet BIBOB Gemeente Ferwerderadiel Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Ferwerderadiel 2015

Nadere informatie

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015 KDK/02522/i.01833 Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor de Gemeente Korendijk 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

B E S L U I T E N: vast te stellen de:

B E S L U I T E N: vast te stellen de: Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Ferwerderadiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b Wet Bibob 1.1. Inleiding 1.2. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013

Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b Wet Bibob 1.1. Inleiding 1.2. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013 Beleidslijn Bibob 2014 Veere nr.:14b.01631 1. Wet Bibob 1.1. Inleiding Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012 1 Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012 1. Inleiding Steeds vaker vinden criminelen, en vooral de georganiseerde misdaad, mogelijkheden om met door de overheid verstrekte middelen illegale

Nadere informatie

BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten

BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten BIBOB beleidsregels vergunningen en aanbestedingen Gemeente Houten Datum: 07-04-05 1. Doel van de wet BIBOB Op 1 juni 2003 is de Wet BIBOB in werking getreden. BIBOB is de afkorting van Bevordering IntegriteitsBeoordeling

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn vergunningen

Bibob-beleidslijn vergunningen Bibob-beleidslijn vergunningen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard

Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard Aan de leden van de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard Zaaknummers: 16-20325 (G landen) / 701373 M wrd) Datum: 4 april 2017 Portefeuillehouders: burgemeesters Ten Kate / Van der Borg Bijlage:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede ieder voor zover

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen

BIBOB beleidslijn vergunningen horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen I Toepassing Wet BIBOB in Vaals De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een preventief instrument in handen om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen. Bij misbruik moet met name gedacht worden aan

Nadere informatie

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 51 Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede ieder voor

Nadere informatie

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss

Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss Toelichting beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Oss 1. Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche,

Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) Nieuwkoop, Horecabranche, prostitutiebranche, coffeeshops, grow-, smarten headshops e.d. 1 1. Wet BIBOB Inleiding.

Nadere informatie

BIBOB-beleid Horst aan de Maas

BIBOB-beleid Horst aan de Maas BIBOB-beleid Horst aan de Maas Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 DE WET BIBOB... 4 2.1 Kern van de Wet BIBOB... 4 2.2 Systematiek van het BIBOB instrumentarium...

Nadere informatie

Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem. Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni Inleiding

Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem. Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni Inleiding Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Lochem Vastgesteld door het college van B&W in de vergadering van 3 juni 2013 1 Inleiding 1.1 Criminaliteitsbestrijding Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten

Nadere informatie

Toelichting BIBOBbeleidslijn. Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB

Toelichting BIBOBbeleidslijn. Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Toelichting BIBOBbeleidslijn Toelichting op beleidslijn ter uitvoering van de Wet BIBOB Ferwerderadiel 2015 1 Toelichting BIBOB-beleidslijn gemeente Ferwerderadiel 2015 Inleiding Op 1 juni 2003 is de Wet

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu De rol van Wet BIBOB Bij omgevingsvergunningen bouwen en milieu Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een appartementengebouw

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Roosendaal inzake vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen en speelautomatenhallen.

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregel Bibob

Toelichting Beleidsregel Bibob Toelichting Beleidsregel Bibob 1 Algemeen 1.1 Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen

Nadere informatie

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 05239227 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld- Giessendam, ieder

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen

Eerlijk beslissen. De rol van Wet BIBOB. Bij horeca- e.a. vergunningen Eerlijk beslissen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen De rol van Wet BIBOB Bij horeca- e.a. vergunningen Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid?

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/013 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 05 april 2006 Portefeuillehouder W.J.G. Geraedts Bijlagen vragenlijst, wettekst en VNG brief. Afdeling B&P Ons Kenmerk

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017

Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017 Bibob-beleidslijn Gemeente Assen 2017 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

Eerlijk beslissen. De rol van de Wet BIBOB

Eerlijk beslissen. De rol van de Wet BIBOB Eerlijk beslissen De rol van de Wet BIBOB Als u een vergunning aanvraagt... Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecagelegenheid? Dan vraagt u eerst een vergunning aan. Schenkt u alcohol? Dan heeft

Nadere informatie

Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur

Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 29424 7 april 2015 Beleidslijn 2015 Gemeente Lisse voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur De

Nadere informatie

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen.

Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Brochure aanvraagformulier Gemeente Vlissingen. Wat betekent Bibob? Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat

Nadere informatie

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek

Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek Ontbijtmeeting 6 november 2013 Mr. Ramon Ridder Mr. Douwe op de Hoek 1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in werking sinds 1 juli 2003 (10 jaar geleden!). aanleiding: onderzoek

Nadere informatie

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006

BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 60 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 3 oktober 2006 Gemeenteblad BELEIDREGEL WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR HELMOND 2006 De burgemeester van Helmond Het college van

Nadere informatie

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015

Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 108787 18 november 2015 Beleidslijn toepassing Wet Bibob gemeente Rijssen-Holten 2015 De burgemeester en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen.

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen. Collegevoorstel Inleiding: In 2005 zijn beleidsregels op grond van de wet Bibob vastgesteld. In deze beleidsregels is onder meer vastgelegd in welke gevallen de wet Bibob binnen de gemeente Heusden wordt

Nadere informatie

Beleidslijn horeca- en prostitutiebranche

Beleidslijn horeca- en prostitutiebranche Beleidslijn horeca- en prostitutiebranche Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

1 7 MEI Aan: de gemeenteraad. Ingekomen stukken gemeenteraad Datum raedsvergadering. Origineel bij griffiemedewerkster Ontv.bev.verstuurd d.d.

1 7 MEI Aan: de gemeenteraad. Ingekomen stukken gemeenteraad Datum raedsvergadering. Origineel bij griffiemedewerkster Ontv.bev.verstuurd d.d. Aan: de gemeenteraad Datum: 30 maart 2016 Betreft: Raadsinformatiebrief Ingekomen stukken gemeenteraad Datum raedsvergadering 1 7 MEI 2016 Origineel bij griffiemedewerkster Ontv.bev.verstuurd d.d. Ons

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 13 Uitgifte: 13 februari 2015 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester d.d. 10 februari

Nadere informatie

Besluiten vast te stellen de:

Besluiten vast te stellen de: Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voor de Gemeente Dantumadiel 2016 Het college van burgemeester en wethouders van d

Nadere informatie

Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1

Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1 Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss 1 Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss De Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot omgevingsvergunningen-bouwactiviteiten (Wabo) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 11 Besluit : B & W 6 december 2005 Beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Helmond voor horeca-inrichtingen, afhaalcentra,

Nadere informatie

de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft;

de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft; BELEIDSREGEL WET BIBOB GEMEENTE BOXTEL 2015 Het college van de gemeente Boxtel en de burgemeester van de gemeente Boxtel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft; overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier

BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER. Toelichting bij dit formulier BIJLAGE 4 UITGEBREIDE VRAGENFORMULIER Uitgebreide vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning)

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door

Nadere informatie

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk

BIBOB beleid Gemeente Waalwijk BIBOB beleid Gemeente Waalwijk Versie behorend bij collegebesluit van 30 januari 2007 BIBOB beleid Gemeente Waalwijk 1 INHOUD 1. Algemeen... 3 1.1 De wet BIBOB... 3 1.2 Toepassingsbereik van de wet BIBOB...

Nadere informatie

gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T W

gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T W gemeente Schiedam team Veiligheid en Crisisbeheersing Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Bibob beleidsregels gemeente Schiedam 2015 De burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS

BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS BELEIDSLIJN BIBOB GEMEENTE ALMERE VOOR HORECABEDRIJVEN, SPEELAUTOMATENHALLEN, SEKSINRICHTINGEN, ESCORTBEDRIJVEN EN GROWSHOPS besluit d.d. 22 februari 2005 in werking getreden d.d. 1 maart 2005 wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Hof van Twente, oktober Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente

Hof van Twente, oktober Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente Hof van Twente, oktober 2013 Beleid toepassing Wet Bibob 2013 Hof van Twente De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR

WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR WET BIBOB WET INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR VOORWOORD BURGEMEESTER Beste lezer, In deze folder treft u informatie aan over de toepassing van de Wet integriteitsbeoordelingen door

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Registratienummer: 204650 Afdeling: BV Juridische Zaken Datum voorstel: 14 maart 2016 Agendapunt: 4 X Openbaar Niet openbaar Onderwerp/Titel: Beleidsregels Wet Bibob Samenvatting: Doormiddel van de Wet

Nadere informatie

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen

Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen Bibob-beleidslijn voor horeca-inrichtingen 2013 T13.03889 Bibob-beleid gemeente Lansingerland In deze beleidslijn beschrijven we welk doel de gemeente Lansingerland voor ogen heeft bij de inzet van het

Nadere informatie

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013

! O P ECHT. Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen door het openbaar bestuur 2013 ! O P ECHT Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoor delingen Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

Nadere informatie

Beleidslijn voor de horeca-, prostitutie - en speelautomatenhalbranche in het kader van de Wet BIBOB

Beleidslijn voor de horeca-, prostitutie - en speelautomatenhalbranche in het kader van de Wet BIBOB Beleidslijn voor de horeca-, prostitutie - en speelautomatenhalbranche in het kader van de Wet BIBOB GEMEENTE CASTRICUM Inleiding Heel lang is er van uitgegaan dat de preventie en bestrijding van criminaliteit

Nadere informatie

BIBOB-Beleidslijn gemeente Woudrichem. betreffende. vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen, coffeeshops en speelautomatenhallen

BIBOB-Beleidslijn gemeente Woudrichem. betreffende. vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen, coffeeshops en speelautomatenhallen 1 BIBOB-Beleidslijn gemeente Woudrichem betreffende vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen, coffeeshops en speelautomatenhallen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 De wet BIBOB blz. 3 Toepassingsbereik

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

Beleidsregel toepassing Wet Bibob Wierden 2014

Beleidsregel toepassing Wet Bibob Wierden 2014 Beleidsregel toepassing Wet Bibob Wierden 2014 Wierden, november 2014 1 Beleidsregel Wet Bibob 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden, ieder voor zover

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen -

BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen - BELEIDSREGELS BIBOB - milieuvergunningen - Vastgesteld: 1 november 2005 door Gedeputeerde Staten van Fryslân 1 BIBOB en vergunningen Wet milieubeheer Achtergrond Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

Voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf is op grond van artikel 3.4 Apv een vergunning verplicht.

Voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf is op grond van artikel 3.4 Apv een vergunning verplicht. Bibobbeleid gemeente Kapelle 1. Inleiding Een van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen in het

Nadere informatie

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER

BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER BIJLAGE 3 VERKORTE VRAGENFORMULIER VERKORTE VRAGENFORMULIER op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB horende bij de aanvraag om vergunning artikel 3 Drank- en horecawet (drank- en horecavergunning) Toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 10 april 2007, gelet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau.

Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau. GEMEENTE VELSEN Toelichting op de Wet BIBOB Ten behoeve van aanvragers voor drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of vergunning seksinrichting / escortbureau. Wat betekent BIBOB en wat is het

Nadere informatie

Notitie Wet Bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Notitie Wet Bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ZUIVER ZAKEN DOEN Notitie Wet Bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 1. Inleiding In 1996 constateerde de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie

Nadere informatie

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

Beleidslijn gemeente Zwartewaterland. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) Beleidslijn gemeente Zwartewaterland Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel beleidslijn... 3 3. Bevoegdheden...

Nadere informatie

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006

Beleidslijn BIBOB. 1 januari 2006 Beleidslijn BIBOB 1 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Inzet van het BIBOB-instrumentarium 7 3 Het toepassen van het BIBOB-instrumentarium 9 4 Te plegen inspanningen 15 Bijlage BIBOB horeca, speelautomatenhallen

Nadere informatie

Beleidsregel gemeente Alkmaar voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in het kader van de Wet Bibob

Beleidsregel gemeente Alkmaar voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in het kader van de Wet Bibob Beleidsregel gemeente Alkmaar voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen in het kader van de Wet Bibob In deze beleidsregel wordt aangegeven hoe het college van burgemeester en wethouders omgaat

Nadere informatie

Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre

Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre Beleidslijn BIBOB Gemeente Oost Gelre 1. Inleiding 1.1 Algemeen Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) en het daarbijbehorende Besluit BIBOB in werking

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit

Nadere informatie

Beleid toepassing Wet Bibob 2014

Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Intitulé Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Beleidsregel Bibob gemeente Zuidplas De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

BIBOB beleid in de gemeente Hoogeveen

BIBOB beleid in de gemeente Hoogeveen Evaluatie BIBOB beleid in de gemeente Hoogeveen (2005-2010) M. Assen E. Dam K. Eefting F. van der Meulen (eindredactie) 25 oktober 2010 INHOUDSOPGAVE H. 1. Inleiding. 3 H. 2. Beleidskeuzes. 3 H. 3. Ervaringen

Nadere informatie

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239227 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Van afdeling: BOO en BB Opgesteld door: mr. W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal Datum: 12 november

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Bibob gemeente Neerijnen

Beleidsregels Wet Bibob gemeente Neerijnen De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, Overwegende dat het noodzakelijk is om beleidsregel op te stellen

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het

Nadere informatie

NOTITIE UITBREIDING BIBOB BELEIDSLIJN

NOTITIE UITBREIDING BIBOB BELEIDSLIJN NOTITIE UITBREIDING BIBOB BELEIDSLIJN Gemeente Apeldoorn, maart 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN BIBOB BELEID APELDOORN 4 3. UITGANGSPUNTEN BIBOB BELEID APELDOORN 4 4. UITBREIDING

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 15 november 2005

Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 15 november 2005 Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 15 november 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2012/29896 Wettelijke grondslag: Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/30 Officiële naam regeling: Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2011 Citeertitel: Beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2011 Naam ingetrokken regeling: Beleidslijn Bibob

Nadere informatie

34_ :33 Pagina 4

34_ :33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 1 Algemene brochure over de Wet Bibob 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 2 De Wet Bibob Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de Wet

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling BIBOB-beleidsnotitie betreffende vergunningen voor horeca-inrichtingen, seksinrichtingen, escortbedrijven en speelautomatenhallen Citeertitel

Nadere informatie

overwegende dat een procedure in het kader van de Wet Bibob om een eenduidige richtlijn vraagt;

overwegende dat een procedure in het kader van de Wet Bibob om een eenduidige richtlijn vraagt; Beleidslijn Wet BIBOB gemeente Schouwen-Duiveland 2013 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidslijn toepassing Wet Bibob Gemeente Lelystad 2017

Beleidslijn toepassing Wet Bibob Gemeente Lelystad 2017 Beleidslijn toepassing Wet Bibob Gemeente Lelystad 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beleidslijn toepassing Wet Bibob

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Beleidslijn Bibob gemeente Sluis 2014 De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Versie 1.0 juli 2013 Modelbeleidslijn Gemeente De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie