Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016"

Transcriptie

1 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 31 maart 2016 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), mw. C. Abbenhues, dhr. A.A.J. Baars, dhr. M.J. van Beem (vanaf agendapunt 9), mw. M. Besselink, mw. A.H. Bronsvoort, dhr. S.W. van t Erve, dhr. A. van Hedel, dhr. D.H.A. van Hemmen, dhr. H. van der Hoeve, dhr. A. Hoogendoorn, dhr. H.A. Lambooij, dhr. F.A. de Lange, dhr. F. Langeveld, mw. C.C. Leppink- Schuitema, dhr. J.H.A. van Oostrum, dhr. J.T.H.M. Penninx, mw. W.R.J.M. Pijnenburg- Adriaenssen, dhr. H.J. van Schaik, dhr. S.P.M. de Vreeze, dhr. J.W. Wiggers dhr. J.W. Scherjon (directeur brandweer), dhr. A. Schoenmaker (directeur GHOR), dhr. M. Assies (ambtelijk secretaris), dhr. D. ten Brinke (GGD), mw. C.M. Sjerps (coördinerend functionaris gemeenten) Notulist: mw. N. Knapen Afwezig: dhr. G. Berghoef, dhr. N.E. Joosten 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Met kennisgeving afwezig zijn de heren Berghoef en Joosten. Achterhoek West kijkt binnen de eigen geledingen naar een vervanger van de heer Joosten. Als vervanger is vandaag de heer Langeveld aanwezig, wethouder in Doetinchem. Agendapunt 4 wordt vandaag niet besproken wegens afwezigheid van de portefeuillehouder en vanwege de stevige agenda die vandaag voorligt. Dit onderwerp wordt uitgesteld tot een volgende keer. Agendapunt 9 is onderverdeeld in a, b en c. De heer Lambooij verzoekt dit als finaal besluit en als één agendapunt te beschouwen. De voorzitter zegt toe dit te bezien bij de bespreking van dit agendapunt. 2. Concept verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 en openbare besluitenlijst Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld. 3. Mededelingen / mededelingen vanuit het DB / ingekomen stukken Er zijn geen opmerkingen. 4. Uitgangspunten investeringsbeleid Behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. 5. Implementatieplan Slagkracht 1

2 De voorzitter merkt op dat er sprake is van een tekstuele aanpassing in argument 2.1. De tweede zin wordt als volgt gewijzigd: Deze voertuigen staan in Epe, Hoog Soeren, Twello en Vaassen. De vergadering besluit conform voorstel. 6. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie Personeelszaken De vergadering besluit conform voorstel. 7. Veluws Bosbrandweer Comité, benoeming lid Raad van Toezicht De heer Baars verzoekt een volgende keer een kandidaatstellingsprocedure te hanteren, zodat ook anderen gelegenheid hebben zich kandidaat te stellen. De vergadering besluit conform voorstel. 8. Voorstellen Financiën a. Begrotingswijziging-2 De vergadering besluit conform voorstel. b. Kadernota De reacties van de gemeenten zijn meegenomen in de bijlage en voorzien van commentaar. De gemeente Zutphen had nog geen zienswijze ingediend, maar mondeling aangegeven akkoord te zijn met de Kadernota. De gemeente Voorst heeft nog geen reactie ontvangen op hun inbreng, waarvoor excuses. De heer Penninx neemt aan dat bedoelde reactie ook in de overzichten opgenomen wordt. Mevrouw Leppink uit haar teleurstelling over het feit dat niets gedaan is met de reactie. Mevrouw Pijnenburg is van mening dat er nog teveel onzekerheden zijn. Er worden teveel aannames gedaan die onvoldoende gemotiveerd zijn. Daarmee is de waarde van de Kadernota op dit moment onvoldoende. De heer Van Schaik merkt op dat de Kadernota vroeg in het proces zit, zodat resultaten meegenomen kunnen worden in de Kadernota s van gemeenten. Het tweede punt wat mevrouw Pijnenburg aankaart is de rekenrente die teruggebracht is naar 2%. Dat levert een aanzienlijk bedrag op van 1,4 miljoen. Dit bedrag had wat haar betreft niet in totaliteit in investeringen gestopt hoeven worden. Een visie op lange termijn wordt gemist van wat nodig is aan investeringen. De heer Schoenmaker zegt toe dat hier een schriftelijke reactie op volgt. Het onderzoek van Falck (agendapunt 4, uitgangspunten investeringsbeleid) laat overigens zien dat de overdracht netjes is gedaan. Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. 9. Wijziging gemeenschappelijke regeling a. Nieuw financieel verdeelmodel b. Systematiek stemverhoudingen Toelichting door de portefeuillehouder: De heer Van Schaik geeft aan dat naar aanleiding van de bijeenkomst in Warnsveld het DB het gesprek is aangegaan met een aantal gemeenten in de Achterhoek. Hier kwamen twee zaken uit naar voren. Kijk eens naar het model van de regio Utrecht waarbij de 2

3 voordeelgemeenten bijdragen aan de nadeelgemeenten, het solidariteitsverhaal. Er is ook gevraagd om dermate te bezuinigen dat er geen nadeelgemeenten zijn. Hieruit is het voorstel ontstaan van een ingroeimodel van 3 jaar. Dit is voorgelegd aan de Commissie Middelen. Daar is geconstateerd dat een bezuiniging van 17% - wat dan nodig zou zijn niet verantwoord is. M.b.t. de variant Utrecht: In dat geval vraag je een aantal gemeenten die al langere tijd meer betaald hebben structureel bij te dragen aan de zgn. nadeelgemeenten. Door de aanwezigen in de Commissie Middelen werd dit niet wenselijk geacht. Overigens moet hierbij aangetekend worden dat vanuit de Achterhoek niemand aanwezig was. Het voorstel is nu om in 3 jaar toe te groeien naar het nieuwe verdeelmodel. Dat betekent 25% - 50% - 75% beginnend bij januari Opmerkingen en reacties vanuit het algemeen bestuur: De heer Van t Erve vindt dat je als algemeen bestuur het collectief belang hoort te vertegenwoordigen, maar dat dit ook bezien moet worden in relatie tot wat je als gemeente bijdraagt en terugkrijgt en hoe je vrijwilligers betrokken kunt houden. Het gemeentefondsmodel kan op steun van Lochem rekenen, hoewel de ingroeitermijn wat langer had gemogen. Daarnaast wordt er een stap gezet in de systematiek rondom stemverhoudingen, maar het zou mooi zijn als de risicogerichte bijdrage ook in de stemverhoudingen terug zou kunnen komen. Mevrouw Abbenhues geeft aan dat Zutphen voorstander is van het gemeentefondsmodel. De huidige systematiek van systeemverhoudingen is prima, maar het voorstel van het DB is ook acceptabel. De ingroeiperiode van 3 jaar wordt voor lief genomen als het betekent dat dit nodig is om er samen uit te komen. De heer Van Hedel deelt mee dat ook Brummen voorstander is van het gemeentefondsmodel. Het voorgestelde ingroeimodel is redelijk. M.b.t. de stemverhoudingen is het huidige voorstel prima. Mevrouw Besselink merkt op dat Bronckhorst voorstander is van het gemeentefondsmodel. Het is belangrijk om er als algemeen bestuur gezamenlijk uit te komen, dus zij is benieuwd hoe nadeelgemeenten dit zien. Voor wat betreft de stemverhoudingen wordt nu een model voorgelegd. Het model wat er tot nu toe was is ook prima. De heer Langeveld geeft aan dat Doetinchem zich kan vinden in de voorstellen van het DB. Mevrouw Leppink vindt financiën volgend aan inhoud. Montferland kiest voor het hybride model. Het slagkrachtelement komt te weinig naar voren. Als het gemeentefondsmodel het uitgangspunt wordt, dan gaat Montferland hierin mee omdat het belangrijk is om als algemeen bestuur een gemeenschappelijk standpunt uit te dragen. De Achterhoek zou het op prijs stellen als er nog wat meer tegemoet gekomen kan worden aan de ingroeiperiode voor degenen die daar behoefte aan hebben. Het voorstel m.b.t. de stemverhoudingen is akkoord. De heer De Vreeze gaat akkoord met het gemeentefonds als uitgangspunt. Het is prima om een ingroeimodel te hanteren om aan gemeenten tegemoet te komen, maar niet door aanpassing van het model. Het voorstel m.b.t. de stemverhoudingen is akkoord voor Oude IJsselstreek. De heer De Lange geeft aan dat Elburg een nadeelgemeente is. Er is waardering voor de wijze waarop het proces gelopen is en het uiteindelijke resultaat. M.b.t. de stemverhoudingen is het voorstel akkoord. 3

4 De heer Wiggers merkt op dat Hattem akkoord gaat met het voorstel zoals het er ligt en ook met het ingroeimodel. Het voorstel m.b.t. de stemverhoudingen is akkoord. Mevrouw Pijnenburg gaat akkoord met het gemeentefondsmodel. Het ingroeimodel is prima zoals het er ligt vanuit het solidariteitsgevoel. M.b.t. de stemverhoudingen zou het wat Heerde betreft principieel juist zijn om te kiezen voor 1 persoon 1 stem. Het gaat immers om de gezamenlijke brandweer. De heer Hoogendoorn geeft aan in te stemmen met het gemeentefondsmodel omdat de gezamenlijke discussie goed gevoerd is. Het voorstel is uit te leggen. Het ingroeimodel is daarbij een sympathiek gebaar. M.b.t. de stemverhoudingen is het voorstel van het DB een stap in de goede richting wat Oldebroek betreft. De heer Van Oostrum heeft samen met de collega s van Achterhoek Oost een gesprek gehad met het DB. Dit is vervolgens in de Commissie Middelen gebracht, waar de heer Van Oostrum helaas niet bij aanwezig kon zijn. Er moet een forse stijging van 20% verwerkt worden. Er is een aantal keren verzocht om duidelijk te maken waar de verschillen vandaan komen. Bestuurlijk zijn die stukken niet terug te vinden, anders dan een memo van 7 januari 2016, gericht aan het overleg van de gemeentesecretarissen. Hierin legt de directeur van de VNOG in 5 pagina s uit waar de verschillen tussen alle clusters vandaan komen. Duidelijk is dat alle clusters nog enorm veel van elkaar verschillen. Verschillen worden voor een belangrijk deel verklaard door bestuurlijke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. De gemeenten in Achterhoek Oost hebben er voor gekozen om minder uit te geven en daardoor is er een vrij kosten-efficiënte organisatie ontstaan met weinig overhead. Dat zou een veel langere ingroeitermijn dan 3 jaar rechtvaardigen. Het is jammer dat het eerdergenoemde memo geen onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke stukken omdat het goed inzichtelijk maakt dat het nog een aantal jaar zal duren voordat alle verschillen verdwenen zijn tussen de voormalige clusters. In het Utrechtse model is er voor gekozen om eerst alle verschillen weg te halen, dat zou hier ook kunnen. In de kern is er geen bezwaar tegen het gemeentefondsmodel. Er is echter een langere periode van het ingroeimodel nodig vanwege de bestuurlijke keuzes uit het verleden. Als er geen betere compensatie komt voor de overgangstermijn, dan stemt de heer Van Oostrum niet in met het voorstel voor het verdeelmodel. In het memo zit er voldoende aanleiding om te komen tot bezuinigingen die deels dat financiële nadeel weg zouden kunnen werken. M.b.t. de stemverhoudingen is hij voorstander van 1 persoon 1 stem. Mevrouw Bronsvoort geeft aan dat bij de start van het proces er een voorkeur was voor het slagkrachtmodel omdat dit het meest aansluit bij de risicogerichte benadering waarop de organisatie is ingericht. Er wordt teveel nadruk op de nadelen van dat model gelegd. Gaandeweg is er in dit proces een voorkeur ontstaan voor het gemeentefondsmodel. Dat is goed, maar in de uitwerking zijn de resultaten eigenlijk niet goed te accepteren zonder voldoende compensatie middels een lange ingroeitermijn. Verschillen zouden afgevlakt moeten worden, want in een aantal gemeenten binnen Achterhoek Oost is de stijging van de bijdrage meer dan 20%. Het gemeentefondsmodel is akkoord, maar er moet in belangrijke mate worden tegemoetgekomen aan de nadelen. Mevrouw Bronsvoort sluit aan bij de heer Van Oostrum m.b.t. de bestuurlijke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Als er in andere clusters een duurdere organisatie staat dan is dat een feit, maar Achterhoek Oost heeft keuzes gemaakt. M.b.t. de stemverhoudingen is het DB-voorstel akkoord, maar de voorkeur gaat uit naar 1 persoon 1 stem. De heer Van Beem is voor het slagkrachtmodel, want dat sluit het best aan bij het hele pakket van brandweer en crisisbestrijding. Er is nu een gevoel van onbillijkheid. Winterswijk heeft al sinds de jaren 90 de meest professionele brandweer van heel 4

5 Achterhoek Oost. Dat is nog steeds zo. Het is als zodanig ingebouwd in het cluster en de basis voor het verdeelmodel binnen het cluster. Het is goed op orde en er is een efficiënte structuur. Toch moet de gemeente extra gaan betalen. Dat is niet te begrijpen voor de raad en valt ook niet uit te leggen. De bijeenkomst van AEF voor de gemeenteraad ging volledig de mist in. Winterswijk kiest dus eigenlijk voor het slagkrachtmodel. Het gemeentefondsmodel is acceptabel, maar dan met inbegrip van de scheefheid die ontstaat voor Winterswijk en een aantal andere Oost-Achterhoekse gemeenten. In andere regio s is dit bestuurlijk netjes opgelost. De stukken hoe dit in andere regio s is gebeurd zijn in de AB-vergadering nooit ter beschikking gesteld, ook niet door AEF. Het Utrechts model is aantrekkelijk met een permanente demping en een extra bezuiniging. De heer Van Beem blijft daar groot voorstander van. Uiteraard is het de intentie hier gezamenlijk uit te komen, maar anders bestaat er ook nog een geschillenregeling in de GR, waarbij een beroep gedaan kan worden op GS. Dat is niet fraai, maar het wordt meer gedaan. Het voorstel m.b.t. de stemverhoudingen is een stap in de goede richting, maar principieel gaat de voorkeur uit naar 1 persoon 1 stem. De heer Van der Hoeve merkt op dat het slagkrachtmodel goed is onderzocht. Het heeft voor- en nadelen. Er is gekozen voor het gemeentefondsmodel omdat dit stabieler is. Hoewel Epe een grote nadeelgemeente is, wordt toch ingestemd met het gemeentefondsmodel. Het is echter lastig uit te leggen waarom meer betaald moet worden terwijl de brandweer nauwelijks beter wordt. Conclusie zou kunnen zijn dat dit blijkbaar de prijs is die je betaalt voor de gemeenschappelijke regeling. Epe wil graag een periode van 4 jaar voor het ingroeimodel omdat het immers om veel geld gaat. Het voorstel m.b.t. de stemverhoudingen wordt van harte ondersteund. De heer Penninx denkt dat proces beter gevoerd had kunnen worden, hoewel er aan het eind wel goede gesprekken zijn geweest. Hij pleit ervoor om twee keer langs de raden te gaan, ook met de WGR, want dan laat je zien dat de raden serieus worden genomen. Het gemeentefondsmodel is de beste insteek. Een driejarige ingroeiperiode is acceptabel. De begroting is absoluut het maximum. De heer Penninx roept op zeer kritisch te kijken naar mogelijkheden om om te buigen dan wel te bezuinigen in de begroting. M.b.t. de stemverhoudingen: Voorst heeft eerder aangegeven bij wijziging voor het Stedendriehoek-model te gaan, waarbij is gezegd dat het normaal gesproken gaat om 1 persoon 1 stem, maar wanneer het er echt toe doet is het in de politiek gebruikelijk om te kijken hoe zwaar een gemeente weegt. Hier is nu een klein stapje gezet en dat is een acceptabel voorstel. De heer Berends geeft aan dat Apeldoorn in principe voor het slagkrachtmodel gaat. Volgens het onderzoek van AEF is het model dermate complex dat er veel fluctuaties zouden ontstaan en daarom is gekozen voor het gemeentefondsmodel. M.b.t. de stemverhoudingen is er begrip voor het gevoel bij collega s dat er teveel macht zou kunnen ontstaan. Vandaar dat een dempingsvoorstel is gedaan. Apeldoorn ondersteunt dit voorstel. De heer Baars merkt op dat Ermelo er gevoelsmatig op achteruit gaat en er in principe niets voor terug krijgt. Het college heeft twee brieven gestuurd aan het DB met vragen. De eerste brief is tot op dit moment niet beantwoord en de tweede brief is zeer recent beantwoord. Er zijn reële vragen gesteld, dus dan is het realistisch om antwoord te verwachten binnen afzienbare termijn. Het zwaarst weegt het element wooneenheden voor zorg. Dit is specifiek uit-onderhandeld met het ministerie. Het ministerie stelt dat het om inwoners gaat en niet om bewoners. De VNOG stelt dat deze groep mensen toch meetelt. De heer Baars geeft aan hier fel in te zitten, want hij voelt zich niet serieus genomen door de organisatie. 5

6 M.b.t. de stemverhoudingen: Binnen het DB geldt blijkbaar wel 1 persoon 1 stem. Waarom kan dit ook niet gelden voor het AB? Dit staat immers ook in de WGR. De heer Van Hemmen is van mening dat de clusters goed hebben gefunctioneerd. Daar was en is het goed op orde. Naar aanleiding van het rapport van AEF maakt het voor Nunspeet niet uit welk model gekozen wordt; er wordt straks minder betaald dan tot nu toe het geval is. Dat betekent niet dat daarmee het gevoel is ontstaan dat in het verleden teveel is betaald, want er is immers geïnvesteerd in de brandweer. Inhoudelijk gezien kiest Nunspeet voor het slagkrachtmodel, maar de huidige keuze voor het gemeentefondsmodel wordt gesteund. Het voorstel tot demping is akkoord. M.b.t. de stemverhoudingen: Als elke gemeente zijn deel dan betaalt, dan is de heer Van Hemmen voorstander van 1 persoon 1 stem. De heer Van Schaik sluit grotendeels aan bij de heer Van Hemmen. Door de raad van Harderwijk is gesteld dat een periode van 1 jaar ingroei gehanteerd zou moeten worden, maar een langere periode is ook begrijpelijk. De heer Lambooij geeft aan dat het voor Putten financieel niet uitmaakt voor welk model gekozen wordt. Inhoudelijk is er meer gevoel bij het slagkrachtmodel, maar het gemeentefondsmodel is ook acceptabel. De ongelukkige situatie van een hybride financiering van de brandweer blijft in stand, want gemeenten blijven fors betalen voor de brandweer terwijl de lokale invloed minder wordt, mede door opheffing van de clusters. Verschillende veiligheidsregio s hanteren het principe 1 persoon 1 stem omdat iedere gemeente naar rato betaalt. Er is door de heer Lambooij een schriftelijk amendement voorbereid dat mede wordt ingediend door de heren Van Oostrum, Van Hemmen en Baars. Dit amendement wordt voorgelezen en is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Kern van het amendement is dat iedere gemeente die vertegenwoordigd is in het AB van de VNOG beschikt over één stem. Beantwoording door de portefeuillehouder: Het eerste voorstel was een ingroeitermijn van 2 jaar. Naar aanleiding van de gevoerde discussie is het voorstel aangepast naar een ingroeitermijn van 3 jaar. Dat doet recht aan de beleving van de meeste bestuurders hier aan tafel. De gemeente Ermelo heeft in haar brief aangegeven dat zij vanuit het ministerie recht heeft op meer financiering vanuit het aantal wooneenheden vanwege de zorgcomponent. De heer Van Schaik gaat graag het gesprek aan met de gemeente Ermelo op basis van de feiten. Uitgangspunt was vooralsnog dat het gemeentefonds standaard rekening houdt met de brandweercomponent. Als dit anders uitpakt, dan betekent dit eventueel dat de betreffende de verantwoordelijkheid wordt van de hele VNOG en dat kan een verschuiving betekenen in de gemeentelijke bijdrage. De heer Baars dankt daarvoor, maar vindt het verbazingwekkend dat eind januari een brief gestuurd is aan het DB, waar deze week pas per een reactie op ontvangen is. Hoe kan dat nou? De voorzitter zegt toe dat dit nagegaan zal worden. Dit soort dingen hoort niet te gebeuren. Er ligt een amendement m.b.t. de stemverhoudingen. Dat kan in stemming gebracht worden. Als dit amendement wordt aangenomen, dan zal dit nog niet van kracht zijn bij het in stemming brengen van het voorstel. In tweede termijn: De heer Van Oostrum leest een zin voor uit het memo van 7 januari 2016: De diversiteit aan onderwerpen op de volgende pagina s, waarin de verschillen tussen de clusters worden uitgelegd, en het inzicht dat keuzes uit het verre verleden nog zo lang doorwerken, maakt dat het ultieme antwoord op de vraag naar inhoudelijke oorzaken van de verschillen nooit te vinden is. Dat geeft wel des te meer aan dat het hoog tijd is 6

7 om te komen tot een eenduidige benaderingswijze. Dit gaat dus om heel veel factoren die bepalen dat de kosten zijn zoals ze zijn en is voor de heer Van Oostrum reden om te pleiten voor een langere overgangstermijn. Er is behoefte aan meer helderheid over hoe de verschillen naar de toekomst toe afgevlakt kunnen worden. De heer Van Schaik merkt op dat als langer de tijd wordt genomen om de verschillen weg te poetsen, dit ook betekent dat de verschillen langere tijd in stand worden gehouden. De heer Van Oostrum merkt op dat hij constateert dat er langer tijd nodig zal zijn om de verschillen weg te poetsen en dat rechtvaardigt een langere ingroeiperiode. De heer Penninx informeert of het correct is dat wat vandaag wordt besloten eerst nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraden? De voorzitter bevestigt dit. Mevrouw Bronsvoort stelt voor om 10 minuten te schorsen alvorens het amendement in stemming te brengen. De voorzitter schorst de vergadering. Stemming over amendement: Na hervatting van de vergadering wordt het amendement Stemverhouding in nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VNOG in stemming gebracht. Er is geen behoefte aan stemverklaringen. Aalten: Afwezig. Berkelland: Voor. Oost Gelre: Tegen. Winterswijk: Voor. Bronckhorst: Tegen. Doetinchem: Tegen. Montferland: Tegen. Oude IJsselstreek: Tegen. Brummen: Afwezig. Lochem: Voor. Zutphen: Tegen. Apeldoorn: Tegen. Epe: Tegen. Voorst: Afwezig. Elburg: Voor. Hattem: Tegen. Heerde: Voor. Oldenbroek: Voor. Ermelo: Voor. Harderwijk: Voor. Nunspeet: Voor. Putten: Voor. Met 34 stemmen voor en 48 stemmen tegen is het amendement verworpen. Stemming over het financieel verdeelmodel: Stemverklaringen: Mevrouw Bronsvoort vindt dat de stap naar het gemeentefondsmodel gezet kan worden, ook omdat daar een meerderheid voor is. Uitdrukkelijke voorwaarde hierbij is dat de financiële gevolgen moeten worden beperkt en dat is op dit moment onvoldoende. Daarom zal zij straks tegen stemmen. Mevrouw Leppink zal ook tegenstemmen vanwege het feit dat er geen tegemoetkomingen zijn. 7

8 De heer Van Oostrum merkt op dat zijn gemeenteraad een motie heeft neergelegd dat hij moet gaan voor een model waarbij er sprake is van permanente demping van de stijging. Hij zal daarom niet instemmen met het verdeelmodel. De heer Baars heeft zijn ergernis al geventileerd. Goede beantwoording/beargumentering van de brief is essentieel en daarom zal hij tegen stemmen, hoewel dat tegen zijn gevoel ingaat. De gedane toezegging om in gesprek te gaan komt te laat. De heer Van Hemmen vindt dat de gedane toezegging een garantie biedt richting Ermelo om het er serieus over te hebben. De heer Baars kan zich hierin vinden en trekt daarmee zijn stemverklaring in. Hij gaat er vanuit dat het echt serieus wordt opgepakt. De heer Van der Hoeve merkt op dat Epe een groot nadeel ondervindt. Ondanks het feit dat de ingroeitermijn van 4 jaar niet gehaald wordt zal hij het hele voorstel overziend toch voor stemmen. De heer Van Beem geeft aan dat hij tegen zal stemmen. Het huidige voorstel houdt te weinig rekening met het enorme niet uit te leggen nadeel voor zijn gemeente. Er is geen sprake van substantiële demping. Mevrouw Abbenhues geeft aan in te stemmen met het voorstel. Het is van belang om met elkaar een goed functionerend algemeen bestuur en goed functionerende brandweer te hebben. De heer Penninx pleit ervoor dat alle argumenten die vandaag gewisseld zijn zeer overzichtelijk worden aangereikt aan de raden. Een goede presentatie aan de raden is van belang. Stemming: Aalten: Afwezig. Berkelland: Tegen. Oost Gelre: Tegen. Winterswijk: Tegen. Bronckhorst: Voor. Doetinchem: Voor. Montferland: Tegen. Oude IJsselstreek: Voor. Brummen: Afwezig. Lochem: Voor. Zutphen: Voor. Apeldoorn: Voor. Epe: Voor. Voorst: Voor. Elburg: Voor. Hattem: Voor. Heerde: Voor. Oldenbroek: Voor. Ermelo: Voor. Harderwijk: Voor. Nunspeet: Voor. Putten: Voor. Met 70 stemmen voor en 15 stemmen tegen is het voorstel aangenomen. Stemming over Systematiek stemverhoudingen: Stemverklaringen: 8

9 De heer Van Hemmen vindt dat het voorstel geen recht doet aan hoe de verhoudingen zouden moeten zijn. Hij zal straks tegen stemmen. Opmerking: Bij het voorstel zit een schema waarbij een zestal gemeenten geel gearceerd zijn. Er moet niet de schijn gewekt worden dat het DB tegenover de rest van het AB zou komen te staan. De voorzitter zegt toe deze correctie uit te voeren. De heer Lambooij refereert aan het zojuist verworpen amendement en merkt op dat als daar een stemverhouding had gegolden van 1 persoon 1 stem het amendement aanvaard zou zijn. Onder protest stemt de heer Lambooij in met het voorstel. De heer Baars sluit zich daar bij aan. De heer Van Schaik sluit daar ook bij aan. De heer Van Hemmen geeft aan inmiddels ook in te stemmen. Mevrouw Pijnenburg wil niet in haar eentje tegenstemmen, maar verwijst naar eerdere argumenten. De heer Wiggers stemt voor. De voorzitter stelt vast dat voorstel 9b, Systematiek stemverhoudingen, unaniem wordt aangenomen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen. c. Consultatie wijziging gemeenschappelijke regeling De heer Penninx merkt op dat er staat dat colleges worden geconsulteerd, eventueel in afstemming met de raad. Het is juist van belang dat alle gemeenteraden worden geconsulteerd om hen mee te nemen in het proces. Stemming: Aalten: Afwezig. Berkelland: Tegen. Oost Gelre: Tegen. Winterswijk: Tegen. Bronckhorst: Voor. Doetinchem: Voor. Montferland: Voor. Oude IJsselstreek: Voor. Brummen: Voor. Lochem: Voor. Zutphen: Voor. Apeldoorn: Voor. Epe: Voor. Voorst: Voor. Elburg: Voor. Hattem: Voor. Heerde: Voor. Oldenbroek: Voor. Ermelo: Voor. Harderwijk: Voor. Nunspeet: Voor. Putten: Voor. Met 77 stemmen voor en 11 stemmen tegen is het voorstel aangenomen, met inachtneming van eerder gemaakte opmerkingen en kanttekeningen. De voorzitter stelt vast dat heel agendapunt 9 nu is afgehandeld. Er wordt een korte samenvatting toegezegd, zodat de raden volledig op de hoogte zijn. 10. Heroriëntatie Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 9

10 De heer Wiggers geeft aan de LMO er wel komt, maar dat het vertraging oplevert. Voor de samenwerking in Oost 5 verband wordt een herbevestiging van de uitgangspunten gevraagd. De heer Van t Erve is benieuwd waarom uitgangspunten herbevestigd moeten worden door het algemeen bestuur? De heer Wiggers antwoordt dat het rijk eerst aan zet was. In deze fase zijn de veiligheidsregio s aan zet. Een aantal formele bevoegdheden die eerst bij het rijk lagen worden nu bij de veiligheidsregio neergelegd. Er zit ook een financiele component aan en daarom is het belangrijk om budgetneutraliteit herbevestigd te zien als uitgangspunt voor Oost 5. De vergadering besluit conform voorstel. 11. Stand van zaken VNOG risicogericht De heer Schoenmaker geeft aan dat de OR positief gaat adviseren met de nodige kanttekeningen. Dit komt in week 14 in het DB aan de orde en besluitvormend in het DB van mei. Formeel kan vanaf vandaag gestart worden met een aantal processen met de restrictie dat er geen onomkeerbare besluiten genomen mogen worden. De heer Baars merkt op dat de OR mens volgt functie adviseert. Hij adviseert het DB om dat advies niet over te nemen. Kwaliteit zou voorop moeten staan in verband met de reorganisatie. De heer Van Schaik geeft aan dat het punt kwaliteit is ingebracht bij het GO met de opmerking dat het kwaliteitscriterium zwaarder zou moeten wegen. Het GO volgt echter de lijn van het OR-advies en heeft dat onderdeel gemandateerd aan de OR. De heer Baars vraagt het AB om het DB het sterke advies mee te geven om daar vanaf te wijken. De heer Van Hemmen ondersteunt dit, omdat daar ook bij de aanstelling van leidinggevenden voor gekozen is. Mevrouw Pijnenburg deelt het principiële standpunt van de heer Baars, maar heeft daar tegelijkertijd haar twijfels bij. Dit moet aan de organisatie overgelaten worden. De heer Van der Hoeve adviseert om minimaal bij de teamleiderslaag de kwaliteitsselectie wel toe te passen. De heer Van Oostrum vindt dat het kwaliteit het streven moet zijn en bovenaan moet staan. De heer Van Schaik zegt toe dat het DB zal bespreken hoe op het OR-advies gereageerd zal worden m.b.t. het punt mens volgt werk omdat kwaliteit voorop zou moeten staan. 12. Stand van zaken natuurbranden De heer Van Oostrum zoekt naar iets meer verdieping. Bij de kernboodschap staat dat in de toekomst ingezet zal moeten worden op de inrichting van natuurgebieden. Er zijn goede ervaringen in de provincie Noord Brabant op dit onderwerp. Bij de tweede kernboodschap staat dat de VNOG hierin positie kan kiezen of krijgen. De heer Van Oostrum stelt voor om de positie te kiezen. De VNOG moet de koppositie die er is behouden. De heer Scherjon ondersteunt dit pleidooi van harte. De gebiedsgerichte aanpak zoals die in Noord Brabant wordt uitgevoerd heeft in principe dezelfde uitgangspunten als hier. 13. Rondvraag 10

11 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur, met dank aan allen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland op 30 juni Drs. J.C.G.M. Berends Voorzitter mr. M. Assies Ambtelijk secretaris 11

12

13 Lijst van openbare besluiten van de vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn Vergadering: 31 maart Opening 2. Verslag en openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 16 december 2015 Het algemeen bestuur besluit het verslag en de openbare besluitenlijst vast te stellen. 3. Ingekomen stukken / mededelingen / mededelingen vanuit het DB De mededelingen en ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Uitgangspunten investeringsbeleid Het algemeen bestuur besluit dit uit te stellen naar een volgende vergadering. 5. Implementatieplan Slagkracht 1. Instemmen met het invoeringsvoorstel Slagkracht, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Implementatieplan Slagkracht. 2. Instemmen met het voorstel om de aan te schaffen waterwagens Ermelo, Laren en Groenlo ook uit te rusten als schuimblusvoertuig. 3. De benodigde kredieten, zoals opgenomen in tabel 1A (pag. 5 en 6) en tabel 2A (pag. 8 en 9) van het Implementatieplan, beschikbaar te stellen. 6. Herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie Personeelszaken 1. De leden van de bezwaarschriftencommissie Personeelszaken, voor een periode van in principe drie jaar, met ingang van 1 april 2016 te herbenoemen: a. De heer mr. P.G.G.M. Dijkman te Wamel, als lid; b. Mevrouw mr. J. Riemersma te De Kwakel, als lid; c. De heer P. Nagtegaal te Orvelte, als voorzitter. 7. Veluws Bosbrandweer Comité, benoeming lid Raad van Toezicht 1. Burgemeester Van der Hoeve van Epe met ingang van 1 mei 2016 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van het VBC 8. Voorstellen Financiën a. Begrotingswijziging 2 1. De begrotingswijziging conversie budgetverdeling over de programma s vast te stellen. b. Kadernota Constateren dat de reacties van de gemeenten op de kadernota geen aanleiding geven tot wijziging van de concepttekst kadernota De kadernota vast te stellen. 3. De bijbehorende begrotingswijziging voor 2016 (2016-3) vast te stellen. 9. Wijziging gemeenschappelijke regeling a. Nieuw financieel verdeelmodel 1. Een nieuw financieel verdeelmodel in te voeren op basis van de verhouding van de bijdragen van de gemeenten aan de VNOG gebaseerd op de verhouding van de in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen bedrag voor het cluster OOV/ brandweer en rampenbestrijding. 2. A. Voor de invoering van het nieuwe financieel verdeelmodel een ingroei termijn 1

14 te hanteren van drie jaar. B. Het ingroeipad over de drie jaar als volgt te verdelen: jaar 1 25%, jaar 2 50%, jaar 3 75%. 3. Dit te verwerken in de concept-tekst voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling en onderdeel te laten zijn van de hierbij behorende consultatie- en besluitvormingsronde langs de colleges (zie agendapunt 9c). 4. Dit gelijktijdig met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling in werking te laten treden, namelijk 1 januari In te stemmen met de concept reacties (zie bijlage) op de ingekomen standpunten van de gemeenten. 6. Gezien de landelijke ontwikkelingen begin 2018 een commissie te starten met de opdracht de grote thema s binnen de brandweer in relatie te brengen tot de begroting. b. Systematiek stemverhoudingen 1. In te stemmen met een systematiek staffel met demping voor het bepalen van de stemverhoudingen. 2. Dit te verwerken in de concept-tekst voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling en onderdeel te laten zijn van de hierbij behorende consultatie- en besluitvormingsronde langs de colleges (zie agendapunt 9c). 3. Dit gelijktijdig met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling in werking te laten treden, namelijk 1 januari c. Consultatie wijziging gemeenschappelijke regeling 1. De concept-tekst voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VNOG 2010 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde procedure tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VNOG 2010; 3. De onder 1. bedoelde concept-tekst ter consultatie aan te bieden aan de colleges van de deelnemende gemeenten en daartoe de bijgaande concept-brief vast te stellen. 10. Heroriëntatie Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) 1. De uitgangspunten ten aanzien van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie te herbevestigen: a) Budgetneutraal b) Met behoud van kwaliteit c) Voortzetting samenwerking Oost-Nederland 2. Het dagelijks bestuur het mandaat te verlenen om daar waar nodig de governance structuur op het niveau van Oost-Nederland aan te passen, op basis van de heroriëntatie. Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op 30 juni drs. J.C.G.M. Berends Voorzitter mr. M. Assies Ambtelijk secretaris 2

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 1 juli 2015

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 1 juli 2015 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 1 juli 2015 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), dhr. A.A.J. Baars, dhr. M.J. van Beem, mw.

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 12 maart 2015 om 13.30 uur, Locatie: Congrescentrum Fort Bronsbergen, Zutphen Volgende vergadering: 23 april 2015 om 13.30 uur Aanwezig: leden: P. Blokhuis (Apeldoorn),

Nadere informatie

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 20 november 2014

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 20 november 2014 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 20 november 2014 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), dhr. H.A.J. Aalderink, dhr. A.A.J. Baars,

Nadere informatie

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 26 maart 2015

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 26 maart 2015 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 26 maart 2015 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), dhr. A.A.J. Baars, dhr. M.J. van Beem,

Nadere informatie

Concept Verslag gecombineerde vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 27 oktober 2016

Concept Verslag gecombineerde vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 27 oktober 2016 Concept Verslag gecombineerde vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, 27 oktober 2016 Aanwezig: dhr. J.C.G.M. Berends (voorzitter), mw. C. Abbenhues, dhr.

Nadere informatie

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II co ** O > Wet gemeenschappelijke regelingen Inhoud: Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling Noord en Oost Gelderland

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst. Brommen, Doetinchem,

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 14 november 2012 Onderwerp : BTW-compensatie en onroerende zaken Agendapunt : 7 Kenmerk : AB/1219 Bijlagen : 2 Portefeuillehouder: drs. A.E.H. van der Kolk

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.

11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet Hans van Bolderen van harte welkom. VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR Datum overleg : 15 oktober 2015 11.30 13.00 uur reguliere vergadering Plaats : Gemeente Brummen Leuvenheim Aanwezig : Apeldoorn: dhr. J. Kruithof Brummen: dhr. A.J.

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur Noord- en Oost-Gelderland Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 14 april 2016 om 13.30 uur, Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld Volgende vergadering: 7 juli 2016 om 13.30 uur (eventueel 18 mei om 12.00

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Montferland - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Lochem - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning

Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning Aan Van Onderwerp Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Directie Overzicht stemronden financiële stukken tijdens vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2014 Datum 15 oktober 2014 CC P.C.

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Nunspeet - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG

Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG Bijeenkomst financieel medewerkers 30 september 2015 Lieke Bruinooge, projectleider Thijs van den Broek, adviseur Inhoud Opdracht

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VNOG 2015

Onderwerp : Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VNOG 2015 Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 29 oktober 2015 Onderwerp : Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VNOG 2015 Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1518 Bijlagen: Verordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 12. Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 12. Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting AAN DE RAAD Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting 2014 VNOG AGENDAPUNT NO. 12. AAN DE RAAD Samenvatting Op 26 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

Cools, Luuk 24-12-2014

Cools, Luuk 24-12-2014 Inlichten instantie via e-mail Page 1 of 2 Cools, Luuk Van: VNG [VNG@VNG.NL] Verzonden: dinsdag 23 december 2014 16:24 Aan: VNG Onderwerp: Lbr. 14/097 - Uitkomst ledenraadpleging informatievoorziening

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD

VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Voorwerp van de Voorloopovereenkomst... 3 Artikel 3. Duur van de Voorloopovereenkomst... 3 Artikel 4. Beschikbaar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2016. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord VEILIGHE DSREGIO ļ Veiligheidsregio Brabant-Noord BRABANT-NOORD Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave

Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave Toelichting bij de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Overzicht wijzigingen...2 2.1 Toetreding Hattem...2

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn

Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 181 Vijfde wijziging Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 0 Apeldoorn Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maken

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe Drenthe vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ

Nadere informatie

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 A13.05.2 Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 Aanwezig: G. Faber Voorzitter D. Bijl, H. Brinkman, P. Möhlmann, W. van Beek, P. Tange,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst. Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

,lh. ). ó7. :j': r. '/L/"'/ c I. r' - t'/)c //C. Ten :ehce':è van je vocrbereidinç 'Ja!l uv, standcur tocpahnq :1' de.!:..l.v stelen \\'ij u in deze

,lh. ). ó7. :j': r. '/L/'/ c I. r' - t'/)c //C. Ten :ehce':è van je vocrbereidinç 'Ja!l uv, standcur tocpahnq :1' de.!:..l.v stelen \\'ij u in deze ., :j': r..,' r' -,lh (, '/L/"'/ c I ï ). ó7, p j p(/'î r t'/)c //C Brief aan de leden 1 / f T.a.v. het college en de raad '070) 373 8393 2 Samenvatting Ot-> 5 ;uni jl, sloot de terrnijn '''OOI de :ndiening

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 4 AB / 31-03-2016 Datum nota: 18 maart 2016 Onderwerp: Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen exploitatie- en

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Meer informatie bij : R. Heij tel: : 0545-250 216

Meer informatie bij : R. Heij tel: : 0545-250 216 Zaaknummer : 160115 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Samenwerking (regio) Achterhoek Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 4. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie