Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref"

Transcriptie

1 Nr/N Ref 1 III en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on the job coaching" is het zo dat deze training en coaching opdrachten beperkt blijven tot de algemene methodiek met betrekking tot Problem Management of horen deze activiteiten bij uitbreiding zich eveneens te richten op het praktisch gebruik van de geïmplementeerde ITSM tooling? 2 III NL Kan er toegelicht worden op welke frequentie deze nieuwsbrieven moeten gepubliceerd worden en welke mechanismen rond goedkeuring van publicatie zullen toegepast worden? 3 III NL Omvat de bestaande tooling eveneens het leveren van de correcte informatie naar het Problem Management proces? 4 III NL Indien de kwaliteit van de aangeleverde informatie vanuit de bestaande tools onvoldoende zou zijn, heeft de inschrijver enkel een raadgevende rol. Er is geen verplichting om voorgestelde verbeteringen uit te voeren. Wat als dit een struikelblok vormt voor het verder correct uitvoeren van de opdracht? 5 III NL In welke mate is het gebruik van IT Service Management tools geïmplementeerd in het algemeen, en in het bijzonder in het kader van Problem Management? 6 Algemeen NL Wat is de actuele maturiteit van een aantal ondersteunende IT Service Management processes? (Incident Management, Change Management, Configuration Management, Release & Deployment Management, Service Level Management,...(niet limitatief) ) 7 Algemeen NL In welke mate zijn bovenstaande processen voldoende matuur om de correcte informatie aan te leveren waarover een goed werkend Problem Management proces moet kunnen beschikken om tot effectieve resultaten te kunnen komen? 8 I.1 5 NL Er wordt gesteld dat een implementatie wordt uitgevoerd die overeenkomt met het COBIT5 Process Assessment model (PAM) maturiteitsniveau 3. Het is vanzelfsprekend dat dit mede in grote mate mede zal afhangen van de medewerkers van FodFin. In welke mate is de volledige medewerking van de FodFin medewerkers gegarandeerd, dit zowel naar tijdsbesteding, motivatie als capaciteiten? Worden er in dat kader objectieven gesteld naar een periodieke evaluatie van de betrokken medewerkers? De training en coaching dienen afgestemd te worden op de werksituatie van de cursist. De training dient dus verder te gaan dan de generieke beschrijving van het algemene problem management proces, inclusief de tooling. De aanbieder wordt uitgenodigd een voorstel te doen volgens zijn ervaring bij het implementeren van problem management in gelijkaardige organisaties. Ja, er mag vanuit gegaan worden dat de informatie in principe correct is. Het verbeteren van de kwaliteit van de informatie is deel van de opdracht, zie III 4.6 Vastgestelde risico's dienen gerapporteerd te worden aan de stuurgroep (zie III.3.2). De stuurgroep zal op het gepaste moment beslissen. HP Service Manager v is in gebruik en een problem management proces is reeds geïmplenteerd maar nog niet in gebruik. Voor incident management proces is de tool ingeburgerd. Change management, problem management, service level management, incident management en configuration management zijn voorzien in de tool HP Service Manager v Incident en configuration management zijn goed uitgewerkt, de anderen zijn nog in uitbouw. Zie ook vraag 5. Zie stappenplan beschreven in III.4.6 De medewerking kan verwacht worden en risico's kunnen in de stuurgroep gesignaleerd worden. Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 1

2 9 I.1 5 NL Op welke manier zal het bereikte maturiteitsniveau gemeten. Wordt de objectiviteit daarin gegarandeerd door een externe partij die eventueel kan aangesteld worden door de inschrijver? De meting zal toevertrouwd worden aan externe partij die het COBIT project uitvoert. De baselining is nu bezig voor de COBIT5 processen DSS02, DSS03, BAI06, BAI07, BAI04 en DSS I.1 5 NL In welke mate wordt er in het meten van het bereikte maturiteitsniveau rekening gehouden met factoren die buiten de verantwoordelijkheid van de aanbieder liggen? 11 II nl Welke garanties moeten er gegeven worden op de geleverde diensten/producten beschreven in III.5.2 (tabel onderaan p. 48)? 12 II nl Aangezien dit een opdracht is tegen globale prijs, mag de aanbieder dan een facturatie voorstel indienen op basis van geleverde diensten /producten? 13 II nl Hoe is prijs herziening mogelijk voor een opdracht tegen globale prijs (dagtarieven zijn hier niet van toepassing). 14 III.4 40 nl Voorafgaande opmerking (parag. 4): maturiteitsgroei: wat is het zie vraag 6 huidig maturiteitslevel (per ITIL process)? 15 III nl Van de inschrijver wordt verwacht dat er voortgebouwd wordt op de bestaande toestand: 16 * Welke ITIL processen zijn ingevoerd (+ maturiteitslevel) zie vraag 6 17 * Hoe lang is er gewerkt geweest aan de invoering van de andere processen (bvb. Incident management) 18 * Welke weerstand is bij de implementatie van de vorige processen naar boven gekomen en hoe wordt dit aangepakt? De meting van het maturiteitsniveau zal toevertrouwd worden aan een externe partij (zie ook vraag 9) om toe te laten een objectieve analyse te maken van de situatie, rekening houdend met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De garantie waarvan sprake in III.5.2 is uiteraard enkel van toepassing op de elementen die van die aard zijn dat de garantie toepasbaar is. De oplevering en facturatie zal gebeuren zoals beschreven in paragraaf II Prijsherziening is mogelijk. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen ten gepaste tijde in overleg overeenkomen welk percentage van de opdracht reeds gepresteerd werd. Het resterende nog te realiseren percentage van de opdracht kan toegepast worden op de prijs in de prijstabel. Op het verkregen bedrag kan dan in overleg een prijsherziening gebeuren. In 2007 werd gestart met implementatie waarbij de focus lag op het incident management proces. Sinds een tweetal jaar is het proces goed ingeburgerd. Toch zijn er nog een ruime mogelijkheden tot verbetering Dit zal toegelicht worden tijdens het kennismakingstraject voorzien in het stappenplan. Risico's worden beheerd in de stuurgroep. 19 * In hoeverre is er een Service Cataloog gedefinieerd? Deze is in opbouw. 20 * Zijn er Service owners en zo ja, wat is de maturiteit van de service owner werking? Er zijn owners gedefinieerd, maar dit bevindt zich nog in een opstartfase. 21 III nl De KPI verbonden aan het proces. Over hoeveel KPI s spreken we hier? Dit dient de opdrachtnemer voor te stellen in de offerte en verder uit te werken tijdens de opdracht. 22 III nl Hoe verhouden het aantal personen voor de opleidingen (40/80/50/5) De 65 personen zijn samengesteld uit 50 problem managers, 10 zich tot de ongever 65 personen die vermeld staan in punt II (laatste paragraaf). specialisten en 5 procesbeheerders. De overige personen zullen door ICT Academy worden opgeleid. Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 2

3 23 III nl Configurations Items: in welke mate is de CMDB in het toolset De CMDB is vrij volledig en is nog is verdere opbouw. volledig ingevuld (Service tree gaande van Services over Applicaties,Interfaces, Middelware, Servers/PC s, netwerk, enz.) en zijn de afhankelijkheden duidelijk. 24 III nl Stap 4: integratie van Problem Management met Change en De implementatie van Change en release management zal het Release Management: Hoe kan dat gerealiseerd worden als Change onderdeel zijn van een ander project voor verbetering van de en Release Management nog slechts zeer partieel gerealiseerd zijn? Wat is de planning om de maturiteit van die processen minstens kwaliteit van de processen en behoort niet tot de scope van deze opdracht. even hoog te krijgen als de maturiteit die gevraagd wordt voor Problem Management (COBIT 5 PAM maturiteitsniveau 3 zie III.1 p33) 25 I.1 5 NL Er wordt verwezen naar COBIT5 Process Assessment model (PAM) dat maar eerst beschikbaar komt einde Mag de aanbieder zich baseren op het huidig beschikbaar Process Assessment model voor het beantwoorden van het bestek? 26 III en III NL Wat is de verhouding tussen de 65 personen aan wie opleiding en coaching moet voorzien worden volgens paragraaf III en de onderverdeling per type opleiding die gemaakt wordt (40 personen, 80 personen, 50 personen en 5 personen) in paragraaf III.4.3.2? Ja. Voor het beantwoorden van dit bestek kan gewerkt worden met het huidige beschikbare prrocess maturity model. Er word echter verwacht dat tijdens de uitvoering van de opdracht gewerkt wordt met het COBIT5 PAM model. zie vraag III NL Hoe verhouden de gegeven aantallen personen voor wie de specifieke opleidingen moeten voorzien worden zich tot de twee talen waarin de opleidingen moeten voorzien worden? 28 III NL Waar kan de prijs voor extra opleidingen voorzien worden in het antwoord, vermits hiertoe geen mogelijkheid voorzien werd in de verplicht te gebruiken tabel in de bijlage "INVENTARIS"? 29 algemeen NL Wat is het maturiteitsniveau van het huidige Risk Management Process? 30 III NL Werd het Risk Management Process reeds geintegreerd in het formele Change Management Process? 31 I NL Het uitslutingscriterium dat stelt dat de omzet minstens 1,000,000 euro/ jaar dient te bedragen, sluit zelfstandigen uit. In eerste lezing leek deze opdracht me ook door een zelfstandige uitgevoerd te kunnen worden. Als FOD FIN daarin geinteresseerd is, zou het uitsluitingscriterium aangepast dienen te worden naar minstens 100,000 euro. Er is zowiezo een borg voorzien... Aangezien de precieze deelnemerslijst zal worden bepaald tijdens de uitvoering van de opdracht zal deze verhouding meegedeeld worden tijdens de uitvoering van de opdracht. Er kan van uitgegaan worden dat ongeveer de helft van de personen Nederlandstalig is, en de andere helft Franstalig is. Indien de opdrachtgever extra opleidingen wenst bij te bestellen bij de opdrachtnemer, zal volgens de voorziene procedures in de wetgeving overheidsopdrachten een prijsaanvraag gebeuren. Dit proces is nog niet uitgebouwd. In het kader van het COBIT project is gestart met een analyse en opbouw van dit proces. Neen, zie ook vraag 29. Paragraaf I is van toepassing. Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 3

4 32 II NL In verband met de betaling zegt u dat er betaald wordt na voorlopig oplevering. Indien ik kijk naar de produkten op p. 48 (zie tabel), dan zijn er sommige produkten zoals on the job coaching die mogelijks over maanden of jaren zich uitstrekken. Het lijkt me niet billijk, maanden of jaren te wachten met het vergoeden van geleverde prestaties. Kunt u wat meer duidelijkheid brengen in hoeveel facturen en wanneer die mogelijkerwijs betaald zullen worden? Wat betreft de looptijd is paragraaf II.6 van toepassing. Wat betreft de oplevering en facturatie verwijzen we onverminderd naar II I.1 33Beschrijving van de opdracht 5 NL Welk is het referentiekader van de opdracht ITIL v2/v3? De actuele implementatie bouwt nog voort op ITIL v2 concepten. Er wordt echter verwacht dat ook elementen van ITIL v3 en COBIT DSS03 worden opgenomen in de trainingen en coaching die verwacht wordt. I.1 34Beschrijving van de opdracht 5 NL Welke processen zijn reeds geïmplementeerd? Service support? zie vraag 6 I.1 35Beschrijving van de opdracht I.1 36Beschrijving van de opdracht I.1 37Beschrijving van de opdracht Service delivery? 5 NL Wat is het volwassenheidsniveau (maturiteit) van de reeds zie vraag 6 geïmplementeerde processen? 5 NL Is er een KPI raamwerk voor de reeds geïmplementeerde processen Neen.? 5 NL Zijn er procesrollen per proces toebedeeld? Welke? Proces functiehuis? dvies voor implementatie 38 van het proces in de 47ondersteunende NL toolset HP BTO ServiceManager 9.30 voor de implementatie van de Service Management processen alarm management, incident management, problem management, change management en release management : wat wordt bedoeld met alarm management? Dit is geen formeel service management/itil proces? 39 III.1 p.33 NL Wat is het huidige niveau van de maturiteit van de andere ITIL processen die reeds geïntroduceerd werden zoals change management, release en deployment management, configuration management, event management, incident management, Service level mgmt,? Binnen het gebruikte Alignability Process Model zijn er rollen gedefinieerd.de systematische beschrijving van de rollen voor alle processen (bv. service provider) wordt op dit ogenblik uitgevoerd binnen het COBIT proces. De aanbieder heeft een raadgevende functie en kan eventueel bijkomende rollen voorstellen en implementeren. Alarm management is het proces dat zorgt voor de verwerking (detectie en doorsturen van de alarmen naar incident management) van de events die vastgesteld worden door de geautomatiseerde monitoringsystemen. De detectie gebeurt door de netwerk-, systeem en end-2-end monitoring op basis van events, thresholds, zie vraag 6 40 III.1 p.33 NL Wanneer werden deze processen geïntroduceerd? Er werd gestart in Dit is nog steeds in uitbouw. De huidige opdracht is een element van de continue verbetering van deze processen. 41 III.1 p.33 NL Welke KPIs worden voor deze processen gebruikt? Het aantal KPIs is nog beperkt en in uitbouw. De systematische meting van de doorlooptijd van bepaalde processen is in beperkte mate reeds uitgebouwd. 42 III.1 p.33 NL In welke mate zijn deze processen ge-outsourced? Zijn er externe partijen bij betrokken? Welke? Bij het beheer en de technische implementatie van de processen in de tools wordt samengewerkt met externe partijen. Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 4

5 43 III.1 p.33 NL Wat is de betrokkenheid van de business? De focus ligt op de verbetering van de IT processen. Daarom komen de personen die opgeleid en gecoacht moeten worden allemaal uit de Stafdienst ICT. Er wordt echter niet uitgesloten dat voor de oplossing van concrete problemen wordt samengewerkt met personen uit de Business. 44 III.1 p.33 NL Hoeveel mensen zijn betrokken per proces (en binnen welke domeinen/departementen zijn zij actief, zowel business als ICT)? Alle nuttige inlichtingen op dit vlak zullen verstrekt worden tijdens het kennismakingstraject dat voorzien is in deze opdracht. 45 III.1 p.33 NL Wat is het organigram van de ICT Organisatie (departementen) en hoeveel interne en externe FTE's zijn er actief per departement? Het organigram van de stafdienst ICT kan teruggevonden worden op de website van de Federale Overheids dienst Financiën, onder de rubriek Modernisering >> ICT >> Organigram 46 III.1 p.33 NL Wat is de meetingstructuur binnen de ICT-organisatie voor de ITILprocessen qua periode en stakeholders. Ook voor het interdepartementaal overleg voor Continual Service Improvement? 47 III.1 p.33 NL Graag, indien mogelijk: - de historische problem list van afgelopen periode (bv 1 jaar, met bv omschrijving van incidenten en impact) - de top 10 van incidenten Op dit ogenblik zijn er nog geen formele overlegmomenten voorzien. Alle nuttige inlichtingen op dit vlak zullen verstrekt worden tijdens het kennismakingstraject dat voorzien is in deze opdracht. 48 III.1 p.33 NL Graag een aantal Global Design views (high level), onder andere voor sizing, zoals systemen, omgevingen, technology stacks 49 III p.44 NL Wat zijn de mogelijkheden voor het groeperen van de applicatiebeheerders? (operationele teams en development team leaders) 50 III.4.5 (4e bullet) p.45 NL Kan u een overzicht geven van de vermelde technische tools voor analyse en diagnose? Hiervoor verwijzen we naar de informatie op de portaal van FOD Financiën. De link staat vermeld in II.5.5. Dit kan deel uitmaken van de voorstellen die de opdrachtnemer uitwerkt. Veranderderingsvoorstellen met een organisatorische impact van die aard dienen zeer grondig geëvalueerd te worden. Beslissingen hieromtrent gebeuren binnen de stuurgroep. Er zijn meerdere diagnostische tools beschikbaar: HP Performance Manager, Compuware Agentless client performance monitoring, loganalyzers, Compuware Dynatrace, enz Een volledige lijst zal verstrekt worden tijdens de kennismakingsfase. 51 III et III p.42 et p III et III.4.5 p.43, p.44 et p.45 FR FR Le point III indique 65 personnes à former et à coacher ; Le point III indique quant à lui des chiffres beaucoup plus élevés ( dont 50 inclus dans les 80) Quel est la relation entre ces différences de chiffre? Le point III et le point III.4.5 fait références au coaching des gestionnaires d applications. Combien y a-t-il de gestionnaires d applications devant recevoir du coaching et les formations sur le problem management? C est chiffres s ajoutent-t-il au nombre de personnes à former tel que décrit dans le point III.4.3.2? voir question 22 voir question 22 Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 5

6 53 III.4.5 p.45 FR Le point III.4.5 indique que le consultant externe jouera le rôle de Problem Manager «ad-interim». Quel sont les attentes en terme de charge pour cette activité? Est-ce un activité particulière limitée dans le temps afin de comprendre et illustrer le contexte pour le coaching ou est-ce un activité régulière qui sera exécutée par les consultants externes? Le soumissionaire peut évaluer lui-même le temps à base de son expérience dans des projets similaires. 54 III p.42 FR Quel pourcentage de formation serait dispensé par l'ict Academy et voir question 22 non par le consultant externe? 55 III.4 p. 40 FR Pourriez-vous donner plus d'informations sur le perimetre de la gestion des pb: applications (nombres, grands domaines applicatifs) et infrastructures. Pourriez-vous nous donner la criticité directe ou indirecte des Ces informations seront fournies lors de la phase d'introduction. Une bonne introduction aux technologies utilisées peuvent être trouvées dans le document des 'Architectural building blocks' sur le site Web du ministère des Finances. applications concernées? 56 III p. 42 FR Pourriez-vous confirmer le nombre de personnes a former. Il est voir question 22 mentionne 65 personnes a un endroit, mais a un autre endroit on parle de 4 formations pour un total de 175 personnes. Quelle est la différence entre ces deux typologie de population? 57 III.4.5 p. 45 FR Pourriez-vous décrire de façon un peu plus précise la manière (outil, voir question 5 intervenants) dont le "problem management" est actuellement géré et coordonné? 58 III.4.5 p. 45 FR Pourriez-vous donner une estimation de la charge que va representer la gestion des pb dans l'organisation (par exemple en Le fournisseur présentera une proposition à base de son expertise dans la mise en oeuvre du 'Problem Management.' nombre de personnes impactee et pourcentage de temps consacre a cette activite)? 59 III.4.5 p. 45 FR Quels sont les grands types d'incidents sur lesquels vous savez voir question 47 aujourd hui qu'il faut travailler en priorite? (Incidents les plus frequents du top 10 et/ou incidents majeurs) 5. Quels sont les problemes majeurs connus a l'heure actuelle dans le Sl? 60 prijsinventaris NL Wat dient ingevuld te worden in de kolom "prijs per mandag" excl en Een aangepaste versie van de prijstabel zal gepubliceerd worden. incl BTW in de prijsinventaris? Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 6

7 Infosessie implementatie problem management v1.2.xls Pagina 7

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 Formulaire de Questions / Réponses Langue Questions Réponses

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 1 Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 2 Agenda Algemeen kader Cadre général Rol Defensie Rôle de

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training

Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training ReSa Management Services Meerhovendreef 6 5658 HA Eindhoven ( 06-11861966 Renesalm@resamanagement.nl www.resamanagement.nl ITIL Foundation Het doel van de training

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities MAI-JUIN / MEI-JUNI 2017 Salon Match IT / FR - NL Datanews (Roularta) Profils IT Salon de l emploi centré sur les profils IT PUBLICATION DATE DATE OF DELIVERY 05/05/17 Square Bruxelles NA Dossier Chemie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën. Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Informatiesessie 09/06/2011 10.00u 1 Hoeveel cv's ontvangen

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM. Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud

Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM. Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud AlphaCloud Simsstraat 48 2800 Mechelen DCIM Kubus 70 3364 DG Sliedrecht Agenda DCIM Een markt in de kinderschoenen?

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS

PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS PAPHOS GROUP SERVICENOW EXPERTS Als ervaren ServiceNow partner, helpen wij u bij het implementeren en beheren van het ServiceNow platform. Niet alleen op korte termijn, maar juíst met het oog op de toekomst.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Brochure ISO 20000 Foundation

Brochure ISO 20000 Foundation Brochure ISO 20000 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AUTHOR(S) : Edwin Koolman DOCUMENT NUMMER : VERSIE : 1.0 BRON : STATUS : DOCUMENT DATUM : 23 Nov 2007 AANTAL PAGINA S : VRIJGEGEVEN DOOR : Ivo Dongen

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie