Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland"

Transcriptie

1 Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Doel van het onderzoek 3. Onderzoeksvraag 4. Onderzoeksaanpak 5. Tijdsplanning

3 Aanleiding Regio Rivierenland: tekort aan technici De regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten: Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. De regio is centraal gelegen tussen Utrecht, Rotterdam, Den Bosch en Arnhem en Nijmegen. Clusters van bedrijven die in Rivierenland meer dan gemiddeld voorkomen zijn transport & logistiek en food & agribusiness 1. In de regio bevindt zich geen universiteit of hbo-instelling. Problemen met het vinden van goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en daarmee samenhangend de ontwikkeling van het innovatievermogen en de economie spelen met name in regio s waar geen universiteit of hboinstelling is gehuisvest 2. Deze problemen worden bevestigd in de arbeidsmarktschets Techniek van het UWV 3. Werkgevers in Rivierenland ondervinden samen met de regio s Midden Utrecht en Groot Amsterdam de meeste problemen met het werven van technisch personeel. Dit aangezien er weinig aanbod is van technisch niet werkende werkzoekenden en technisch gediplomeerden. Deze problemen zullen in de toekomst groter worden aangezien er een afname verwacht wordt van het aantal kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs en de vergrijzing in de ambachtsectoren bovengemiddeld is in Rivierenland 4. Techniek Focus programma Rivierenland In de regio Rivierenland werken relatief veel lager en middelbaar opgeleide technici in de ambachtelijk en industriële beroepen 3. Uit bovenstaande blijkt dat er problemen zijn en worden verwacht bij het vinden van geschikt personeel. Dit is een groot probleem in de regio Rivierenland. Om dit probleem aan te pakken heeft de regio het Techniek Focus programma Rivierland opgezet. Dit programma richt zich specifiek op de problemen rondom de arbeidsmarkt van technologie en groene techniek. De focus ligt op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om dit te realiseren zijn drie programmalijnen opgezet: bevordering van de instroom van jongeren in het technische en groene onderwijs; zij-instroom bevorderen om zo een hogere participatie van werkzoekenden en andere potentiële deelnemers in de technische en groene sector te bereiken; jongeren binden en boeien aan de regio Rivierenland. In 2012 heeft in het kader van het Techniek Focus programma een quickscan plaatsgevonden 5. Het doel van deze quickscan was het analyseren van de huidige instroomactiviteiten rondom de techniek en de groene sector. Hiervoor moet eerst inzichtelijk gemaakt worden wat effectieve activiteiten zijn. Dit gebeurde aan de hand van literatuur die hierover verschenen is. De volgende Venhorst, V. ea. (2011) Brain drain of brain gain. Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland. Rijksuniversiteit Groningen, NICIS Institute, Den Haag. 3 Arbeidsmarktschets Techniek (2011), UWV WERKbedrijf en Colo. 4 RadarAdvies (2010). Regionale Sociale Analyse provincie Gelderland. 5 Heuven, H. (2012) Jong geleerd is oud gedaan. Quickscan groen en techniek bevorderende activiteiten Rivierenland. Kenniscentrum Bèta Techniek, Arnhem.

4 factoren dragen volgens de literatuur bij aan een effectieve activiteit om de instroom in de groene en technische sector te bevorderen: Inachtneming van het BètaMentality-model Een activiteit rondom een keuzemoment Jong beginnen Techniek in een maatschappelijke context Meisjes in de bètatechniek Koppeling met de beroepspraktijk Ouders en leraren bij de activiteit betrekken Een activiteit met als doel imagoverbetering De factoren die regelmatig naar voren komen binnen de huidige activiteiten zijn dat ze gericht zijn op jonge kinderen, er wordt een koppeling gemaakt met de praktijk en ze zijn erop gericht om het imago van de sector te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering liggen op de volgende vlakken: - Ouders betrekken bij naschoolse activiteiten - Meer nadruk op de maatschappelijke context - Meer nadruk op de goede carrière mogelijkheden - Meisjes in de techniek - Keuzemomenten beïnvloeden De conclusie van de quickscan is dat als er meer activiteiten ontwikkeld worden die gericht zijn op bovenstaande verbeterpunten, zal het totaalpakket van techniek en groen bevorderende activiteiten beter zijn doel bereiken. Doormiddel van meer effectieve techniek en groen bevorderende activiteiten kan ervoor gezorgd worden dat de tekorten aan technisch personeel weg gewerkt gaan worden in Rivierenland. Van theorie naar praktijk De quickscan naar techniek en groen bevorderende activiteiten in Rivierenland, is een inventarisatie van de huidige activiteiten die op basis van de literatuur effectief blijken te zijn. De volgende stap is om bij stakeholders uit de regio te inventariseren wat hun ervaring is met deze activiteiten. Samen met docenten en schoolleiders uit het primair onderwijs wordt in kaart gebracht welke huidige activiteiten daadwerkelijk effectief zijn en welke activiteiten er missen. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor een jaarrond aanbod aan techniekbevorderende activiteiten in het PO in Rivierenland. 1. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om het huidige aanbod aan techniekbevorderende activiteiten in het PO in Rivierenland met behulp van literatuuronderzoek en ervaringsdeskundigen uit het PO te analyseren. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor een jaarrond aanbod aan effectieve techniekbevorderende activiteiten.

5 2. Onderzoeksvraag De hoofdvraag in dit onderzoek is: Hoe kan regio Rivierenland het aanbod aan techniekbevorderende activiteiten in het PO dusdanig op elkaar afstemmen zodat er vanaf 2014 een breed gedragen jaarrond aanbod aan effectieve activiteiten is? Deze hoofdvraag kan beantwoord worden als de volgende deelvragen beantwoord zijn: Bevindingen literatuuronderzoek: - Welke huidige techniekbevorderende activiteiten in Rivierenland zijn volgens de literatuur effectief? - Welke verbeterpunten zijn er volgens de literatuur in het huidige aanbod techniekbevorderende activiteiten in Rivierenland? Bevindingen praktijkonderzoek - Welke huidige activiteiten zijn volgens de docenten en schoolleiders in het PO effectief? - Welke activiteiten missen er volgens docenten en schoolleiders in het PO? - Hoeveel activiteiten zouden er op jaarbasis moeten plaatsvinden volgens docenten en schoolleiders uit het PO? o o Hoeveel activiteiten zouden er moeten zijn? Aan hoeveel activiteiten zou de school deelnemen? Jaarrond aanbod - Welke huidige techniekbevorderende activiteiten moeten worden opgenomen in het jaarronde aanbod aan activiteiten, met inachtneming van de resultaten uit het literatuuren praktijkonderzoek? - Welke nieuwe techniekbevorderende activiteiten moeten worden ontwikkeld? Als de bovenstaande vragen beantwoord zijn, kan er een voorstel worden gedaan voor een jaarrond aanbod aan techniekbevorderende activiteiten. Hierbij zijn zowel bevindingen uit de literatuur als bevindingen van stakeholders uit het PO meegenomen. Het literatuuronderzoek heeft reeds plaatsgevonden in de quickscan. De antwoorden op de eerste twee deelvragen volgen uit deze quickscan en worden meegenomen in dit vervolgonderzoek.

6 3. Onderzoeksaanpak Het onderzoek is op te delen in drie thema s: het literatuuronderzoek, het praktijkonderzoek en het ontwerp van een jaarrond aanbod aan techniekbevorderende activiteiten. Hieronder wordt de onderzoeksaanpak per thema uitgewerkt. Literatuuronderzoek Het literatuuronderzoek heeft reeds plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies uit het literatuuronderzoek worden nogmaals samengevat. Praktijkonderzoek Dit thema is de kern van het onderzoek. Docenten en schoolleiders uit het PO in Rivierenland worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Om tot zoveel mogelijk bruikbare resultaten te komen wordt het praktijkonderzoek opgedeeld in twee onderdelen. 1. Korte online vragenlijst Deze vragenlijst bevat een aantal vragen over de ervaren effectiviteit van de huidige techniekbevorderende activiteiten in Rivierenland, een open vraag over welke activiteiten gemist worden en een aantal vragen over de hoeveelheid techniekbevorderende activiteiten wenselijk is. Deze online vragenlijst wordt verstuurd naar alle contactpersonen uit het PO in Rivierenland. 2. Diepte-interviews Er wordt een selectie gemaakt van tien stakeholders uit het PO in Rivierenland. Deze selectie moet een representatieve groep vormen van zowel docenten als schoolleiders. De geïnterviewden zijn afkomstig van verschillende typen scholen, van scholen die veel ervaring hebben met techniekbevordende activiteiten, tot scholen met weinig ervaring. Met deze tien personen worden diepte-interviews afgenomen, die ieder ongeveer een uur duren. In deze diepte-interviews komen dezelfde onderwerpen aan bod als in het online vragenlijst. Op elk onderwerp wordt er echter dieper ingegaan op voorbeelden en de praktijk-ervaringen van de geïnterviewde. Jaarrond aanbod Bij dit thema worden de resultaten uit het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek samengevoegd. Aan de hand van de constateringen uit beide onderzoeken wordt een ontwerp gemaakt voor een jaarrond aanbod aan techniekbevorderende activiteiten.

7 4. Tijdsplanning Wat? Wanneer? Samenstellen begeleidingscommissie, met experts uit de regio Bespreken onderzoeksvoorstel met begeleidingscommissie Onderzoeksvoorstel afronden Samenvatten literatuuronderzoek Inventariseren alle contactpersonen uit het PO in Rivierenland Selectie maken contactpersonen voor interviews Opstellen online enquete Opstellen interviewguide Versturen online enquete Afnemen interviews Tussen en Verwerken resultaten praktijkonderzoek Samenvoegen resultaten literatuuronderzoek en praktijkonderzoek Ontwerpen jaarrond aanbod techniekbevorderende activiteiten Oplevering onderzoeksrapportage inclusief voorstel voor jaarrond aanbod

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten adviezen, meldingen, onderzoeken en doorlooptijden December Veilig Thuis Gelderland-Zuid maandelijkse rapportage 6 februari 2018 1 Tabel1.adviezen

Nadere informatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten adviezen, meldingen, onderzoeken en doorlooptijden November Veilig Thuis Gelderland-Zuid maandelijkse rapportage 20 december 1 Tabel1.adviezen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor onderstaande wijzigingen;

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor onderstaande wijzigingen; Het college en de van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder- Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; overwegende dat het Algemeen

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 15 december 2016 Agendapunt 7 Onderwerp Evaluatie en doorontwikkeling Wmo-toezicht. Korte samenvatting onderwerp:

Algemeen bestuur. Vergadering 15 december 2016 Agendapunt 7 Onderwerp Evaluatie en doorontwikkeling Wmo-toezicht. Korte samenvatting onderwerp: Algemeen bestuur Vergadering 15 december 2016 Agendapunt 7 Onderwerp Evaluatie en doorontwikkeling Wmo-toezicht Korte samenvatting onderwerp: De gemeenten in Gelderland- en hebben de GGD als toezichthouder

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Regio september 208 Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers regio In aansluiting op de brochure Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers is in deze factsheet aanvullende arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

...voor het vinden van gemotiveerde vaste, tijdelijke of gedetacheerde medewerkers in de regio Rivierenland

...voor het vinden van gemotiveerde vaste, tijdelijke of gedetacheerde medewerkers in de regio Rivierenland ...voor het vinden van gemotiveerde vaste, tijdelijke of gedetacheerde medewerkers in de regio Rivierenland Werkzaak Rivierenland Kansen voor... Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 Startnotitie: Mobiliteit INHOUD 1. Doelstelling... 2 2. Mobiliteit: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Dienstenoverzicht: Begroting, realisatie en prognose Aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en doorlooptijden December 2018 Veilig Thuis

Nadere informatie

Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten

Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten Johan van der Craats Expertisecentrum flexwonenvoor arbeidsmigranten Opzet presentatie 1. Programma Flexwonen voor Arbeidsmigranten 2. Enkele resultaten quick regio Rivierenland 3. Enkele huisvestingsvoorbeelden

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Zicht op de Gelderse koopmarkt

Zicht op de Gelderse koopmarkt Zicht op de Gelderse koopmarkt Cijfers ontwikkelingen op de koopmarkt tweede helft 217 In maart 218 is de Gelderse woningmarktmonitor geactualiseerd met de laatste cijfers over de koopmarkt. Waar stijgen

Nadere informatie

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Jaaroverzicht 2017 Voorop met Wmo-toezicht In 2017 bouwden we verder aan het Wmo-toezicht voor de regio Gelderland-Zuid. Collega-GGD en, maar ook de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2018 WW in Gelderland 23 procent gedaald in 2018 In 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 23% tot onder de 28.600. Dat is een sterkere daling

Nadere informatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Dienstenoverzicht: adviezen, meldingen, overdracht, onderzoeken en voorwaarden&vervolg Maart en april Veilig Thuis Gelderland-Zuid maandelijkse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Overzicht discriminatieklachten 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Overzicht discriminatieklachten 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid zicht discriminatie 2011 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Tabel 1: Totaal aantal discriminatie Aantal eigen in GLD-Z een (andere) in GLD-Z overige buiten GLD-Z overig: Nederland, GLD-Z, Gelderland, landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten

1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Voorbereiden Slimmer werken in de Keten Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 6-10-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

Gezond Leven Jaarverslag 2017

Gezond Leven Jaarverslag 2017 Gelderland-Zuid Gezond Leven Jaarverslag 017 GEZONDE SCHOOL GEZONDE WIJK/GEMEENTE GEZONDE KENNIS Gezonde School GEZONDE SCHOOL-AANPAK VIGNETTEN SCHOLEN MET EEN GEZONDE SCHOOL-VIGNET SCHOOL 57 scholen ondersteund

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Rivierenland. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Rivierenland. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Rivierenland December 2012 18 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2017 Aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald Eind november verstrekte UWV in Gelderland 37.910 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende lijn van

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0

Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 Pagina 1 van 8 Afdruk datum: 5-2-2015 Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Versie 1.0 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient

Nadere informatie

Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de omgevingsvergunning Stichting Biomassa Heilouw, Oudenhof 1 te Hellouw

Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de omgevingsvergunning Stichting Biomassa Heilouw, Oudenhof 1 te Hellouw Omgevingsdienst 26 NQ]/ % Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Gemeente Neerijnen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 30 4180 BA Waardenburg Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding

Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Onderzoeksrapport Onderzoek in de opleiding Helmond, 4april 2017 Yvette Thielen Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Begeleiding Monique van der Heijden Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ

Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht discriminatieklachten politieregio Gelderland-Zuid

Overzicht discriminatieklachten politieregio Gelderland-Zuid zicht discriminatie politieregio Gelderland-Zuid Tabel 1: Totaal aantal discriminatie Aantal eigen in GLD-Z een (andere) in GLD-Z overige buiten GLD-Z overig: Nederland, Gelderlandzuid, Gelderland, landelijke

Nadere informatie

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Inhoud Aanleiding nieuwe Regionale Visie Proces totstandkoming Visie Inhoud Regionale Visie Afval en Grondstoffen

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op:

18 januari 2010. Hiertoe ontvangt u nu de uitnodiging voor het debat in de regio Rivierenland. Graag ontvangen wij u op: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & behoeftes

Arbeidsmarkt & behoeftes Arbeidsmarkt & behoeftes Minder vacatures, maar de krapte komt snel. CPB verwacht dat NL 750.000 werknemers nodig heeft binnen enkele jaren. We vergrijzen In 2050 is 16% van de mensen ouder dan 65. Vier

Nadere informatie

Overzicht discriminatieklachten 2013 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Overzicht discriminatieklachten 2013 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Overzicht discriminatieklachten 2013 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inleiding Voor u ligt het totaaloverzicht van discriminatieklachten in 2013 in de veiligheidsregio Gelderland Zuid. Elke gemeente is

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

-A.J.E. (Arjen) Edzes- Assistant professor. regionale en ruimtelijke economie Rijksuniversiteit Groningen

-A.J.E. (Arjen) Edzes- Assistant professor. regionale en ruimtelijke economie Rijksuniversiteit Groningen De vraag van Student en Stad naar herkomst en vertrek van studenten in het hoger onderwijs is relevant en actueel. Dat is ook een van de redenen dat de gemeente twee keer heeft deelgenomen (in 2011: 'Brain

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2019 Aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterk gedaald In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK OVEREENKOMST Projectplan "toegerust uit de startblokken" Rivierenland tussen Regio Rivierenland en LANDER, betreffende uitvoering van activiteiten

Nadere informatie

Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen.

Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen. Algemeen bestuur Vergadering 4 april 2018 Agendapunt 8 Onderwerp Huisvesting GGD, locatie Nijmegen Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te

Nadere informatie

Voor vakmensen voor de toekomst

Voor vakmensen voor de toekomst Voor vakmensen voor de toekomst D66 Gelderland wil een klimaatneutrale en toekomstbestendige provincie zijn. Dat betekent windmolens plaatsen, zonneweides aanleggen en elk huis in Gelderland energieneutraal

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Gezond Leven Jaarverslag 2018

Gezond Leven Jaarverslag 2018 Gelderland-Zuid Gezond Leven Jaarverslag 8 GEZONDE SCHOOL GEZONDE WIJK/GEMEENTE GEZONDE KENNIS GEZONDE SCHOOL-AANPAK VIGNETTEN SCHOLEN MET EEN GEZONDE SCHOOL-VIGNET SCHOOL % van de (9) scholen ondersteund

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Datum: 26 september 2017 Versie 1.0

BELEIDSPLAN. Datum: 26 september 2017 Versie 1.0 BELEIDSPLAN Datum: 26 september 2017 Versie 1.0 1. INLEIDING Rotaract is het officiële jeugdprogramma van Rotary International voor enthousiaste jongeren tussen de 18 en de 35 die zich op een actieve manier

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Tijd voor prioriteit. Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011

Tijd voor prioriteit. Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011 Tijd voor prioriteit Aanvulling lopende beleidsplan Februari 2011 Aanleiding Bezuinigingen WSW ruim 1.3 miljoen per 1 januari 2011 Bezuinigingen op re-integratiebudgetten WWB per 1 januari 2012 Huidige

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Namens Stan Herms. Regionaal Programmamanager Breedband. Gemeente Tiel - 5 juli 2018

Namens Stan Herms. Regionaal Programmamanager Breedband. Gemeente Tiel - 5 juli 2018 Namens Stan Herms Regionaal Programmamanager Breedband Gemeente Tiel - 5 juli 2018 Opzet presentaties: Algemene introductie (Olaf Caselli) Financiële Aspecten (Olaf Caselli) Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Methodiek Junior Praktijk Opleider

Methodiek Junior Praktijk Opleider Methodiek Junior Praktijk Opleider ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN HET VERSTERKEN VAN DE DOELMATIGHEID Maaike van Rooijen Suzan de Winter-Koçak Eva Klooster Harrie Jonkman Methodiek Junior Praktijk Opleider

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN DE LERARENOPLEIDING! Wat vinden lerarenopleiders en hun managers daar eigenlijk van?

ONDERZOEK IN DE LERARENOPLEIDING! Wat vinden lerarenopleiders en hun managers daar eigenlijk van? ONDERZOEK IN DE LERARENOPLEIDING! Wat vinden lerarenopleiders en hun managers daar eigenlijk van? Cora Veenman-Verhoeff MSc Dr. Ellen Klatter Docent Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lector Versterking

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18. In de startblokken 19

Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18. In de startblokken 19 Inleiding 15 Waarom deze methode? 15 Voor de student 16 Legenda gebruikte icoontjes 18 Personages: wie is wie? 18 In de startblokken 19 STAP 1 Van interesse tot brainstormen over het onderwerp 29 Beschrijvende

Nadere informatie

Tot slot Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer

Tot slot Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel BIG Machinery B.V. t.a.v. de heer B. van den Biggelaar Schiemerik 1 5334 NL VELDDRIEL Onderwerp Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Geachte heer Van den

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

Onderwerp Besluit verlening aanvraag omgevingsvergunning, activiteit Kappen van een boom zonder herplantplicht gelegen op Panovenweg 21 te Tiel

Onderwerp Besluit verlening aanvraag omgevingsvergunning, activiteit Kappen van een boom zonder herplantplicht gelegen op Panovenweg 21 te Tiel Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Agc Flat Glass Nederland B.V. t.a.v. de heer R. Stroo Panovenweg 21 4004 JE TIEL Onderwerp Besluit verlening aanvraag omgevingsvergunning, activiteit Kappen van

Nadere informatie

Startnotitie: Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland

Startnotitie: Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling?... 2 2. Wat is de huidige situatie?... 2 3. Waarom nu actie?... 2 4. Naar

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland 14-5-2019 17:45:42 Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Apr 2019 % Mrt 2019 % Apr 2018 % Nederland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2018 WW in Gelderland in januari licht gestegen In januari steeg de WW in Gelderland met 1,7% tot 37.520 uitkeringen. Dat betekent echter geen einde van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

: Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 6b : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Speerpunten en Projecten

: Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 6b : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Speerpunten en Projecten Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 6b Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Speerpunten en Projecten Voorstel 1. De lijst met onderwerpen voor de Speerpunten (bijlage 1) en

Nadere informatie

Inleiding. Waarom deze methode?

Inleiding. Waarom deze methode? Inleiding In dit boek ligt de focus op de praktische benadering van de uitvoering van onderzoek en de vertaalslag naar de (sociaal)juridische beroepspraktijk. Het boek is bruikbaar voor zowel een beginnende

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch Plan ROC Rivor

Samenvatting Strategisch Plan ROC Rivor Samenvatting Strategisch Plan ROC Rivor 2014-2017 www.rocrivor.nl Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen

Nadere informatie

REGIONAAL TABELLENBOEK arbeidsmarkt primair onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers

REGIONAAL TABELLENBOEK arbeidsmarkt primair onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONAAL TABELLENBOEK arbeidsmarkt primair onderwijs 2013 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Inleiding De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs is sterk in beweging. Demografische,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting WW 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo - EINDRAPPORT - Auteurs Hedwig Rossing Bjørn Dekker Amsterdam, 12 juni 2019 Publicatienr. 19064 2019 Regioplan,

Nadere informatie

Ruimtelijke samenhang Tiel en Regio Rivierenland

Ruimtelijke samenhang Tiel en Regio Rivierenland Ruimtelijke samenhang Tiel en Regio Rivierenland kernresultaten van onderzoek Bijeenkomst colleges B&W Regio Rivierenland Prof dr Pieter Tordoir Universiteit van Amsterdam Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, februari 2019 Aantal WW-uitkeringen neemt weer af in Gelderland In Gelderland is het aantal WW-uitkeringen in februari gedaald tot iets boven de 29.600. Daarmee wordt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Uitgevoerd door ABF Research in opdracht van SOM Aanleiding De arbeidsmarkt voor mbo-personeel is dynamisch. Nieuw personeel stroomt in en ander personeel

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Managementsamenvatting Aanleiding en onderwerp Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een verwacht

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en Rivierenland) een beschikking voor Beschermd Wonen aan. GGD

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

De Schanse Hoeve t.a.v. de heer T. Lagarde Nieuwe Weg 17a 6626 KS ALPHEN. Geachte heer Lagarde,

De Schanse Hoeve t.a.v. de heer T. Lagarde Nieuwe Weg 17a 6626 KS ALPHEN. Geachte heer Lagarde, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel De Schanse Hoeve t.a.v. de heer T. Lagarde Nieuwe Weg 17a 6626 KS ALPHEN Onderwerp Definitief besluit - Verlening Geachte heer Lagarde, Op 29 januari 2014 ontvingen

Nadere informatie

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Jaaroverzicht 2018 Solide basis Wmo-toezicht In 2018 bouwden we verder aan het Wmo-toezicht voor de regio Gelderland-Zuid 1, in nauwe afstemming met gemeenten in ons werkgebied.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie