Jobkwaliteit in België-Persmededeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jobkwaliteit in België-Persmededeling"

Transcriptie

1 Jobkwaliteit in België-Persmededeling Sem Vandekerckhove, Lise Szekér, Miet Lamberts en Guy van Gyes-HIVA-KU Leuven Contact: 016/ of 0478/ Het onderzoeksrapport dat vandaag voorgesteld wordt op de studiedag 20 jaar Wet van welzijn van de werknemers. Evolutie en uitdagingen voor de toekomst., 1, draagt als titel Jobkwaliteit in België in Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound). De volledige studie en een samenvatting NL-FR kan vanaf vandaag teruggevonden worden op de website van FOD WASO (http://www.werk.belgie.be/moduledefault.aspx?id=44596 (NL) en (FR)) In dit rapport presenteren we een rijke analyse op de gegevens voor België, verzameld aan de hand van de European Working Conditions Survey (EWCS 2015) van Eurofound. De EWCS (in het Nederlands: Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden ) beoogt een periodieke, meestal vijfjaarlijkse, meting van de arbeidsomstandigheden aan de hand van een bevraging bij een ruim staal van werknemers en zelfstandigen. In 2015 werd een steekproef van respondenten voor België bevraagd, dankzij bijkomende middelen van FOD WASO. Het eerste deel van dit rapport (Thema 1) beschrijft de stand van zaken en de evolutie (op korte en lange termijn) inzake de kenmerken van de jobs in België. We kijken naar de werkbaarheid van het werk in België, de evolutie die we hierin zien en naar de directe en indirecte gevolgen zoals gezondheid, welzijn, in welke mate men zich in staat voelt om tot de leeftijd van 60 jaar een gelijkaardige job uit te voeren,. De beschikbare gegevens op basis van de EWCS 2015 laten niet enkel een eerder algemene beschrijving toe van de jobkwaliteit en de directe en indirecte gevolgen in België. Ook biedt deze rijke databron de mogelijkheid aan experten om een aantal onderzoeksvragen, gerelateerd aan de huidige maatschappelijke uitdagingen, problemen en beleidsdiscussies, verder te exploreren en te beantwoorden. Daarom biedt deel 2 van dit onderzoeksrapport een forum aan enkele experten die op basis van de EWCS-data een aantal thematische kwesties verder zullen uitdiepen: - Thema 2: Over de jobkwaliteit van 50-plussers en het perspectief op een werkbare job aan het einde van de loopbaan (prof. Dr. Patricia Vendramin en prof. Dr. Gérard Valenduc, UCL en FTU). - Thema 3: Over gevolgen van herstructureringen en jobonzekerheid voor de gezondheid en het welzijn van werknemers (prof. Dr. Hans De Witte, WOPP-KU Leuven) - Thema 4: Over de mogelijke implicaties van precarisering voor de werkbaarheid van het werk en bij uitbreiding, de gezondheid en het welzijn van werknemers (Kim Bosmans, prof. dr. Karen Van Aerden & prof. dr. Christophe Vanroelen, Interface Demography-VUB) - Thema 5: Over welzijn en gezondheid en een pleidooi voor het voeren van een preventief beleid op de werkvloer (prof. Dr. Isabelle Hansez en prof. Dr Philippe Mairiaux, Ulg) - Thema 5b: Over de arbeidssituatie van personen die lijden aan een chronische ziekte en over absenteïsme op de werkvloer (prof. Dr Philippe Mairiaux en prof. Dr. Isabelle Hansez, Ulg) - Thema 6: Over innovatieve vormen van arbeidsorganisatie in België en de samenhang met werkbaar werk (Yennef Vereycken en prof. Dr. Geert Van Hooteghem-CeSO KU Leuven) Deze kwesties komen meer uitgebreid aan bod in de verschillende persmededelingen per thema. Deze persmededeling focust op thema 1/het eerste deel over jobkwaliteit in België in 2015 en de trends. 1 georganiseerd door EU-OSHA en FOD WASO PERSMEDEDELING 1

2 Thema 1: Jobkwaliteit in België in 2015 en trends Sem Vandekerckhove, Lise Szekér en Miet Lamberts-HIVA-KU Leuven Contact: 016/ of 0478/ Met de agenda voor werkbaar en wendbaar werk staat jobkwaliteit hoog op de politieke agenda in Werkbaar werk wordt gedefinieerd als werk dat je intrinsiek motiveert, voldoende kansen geeft om bij te leren, waar je niet overspannen van wordt en dat je voldoende ruimte biedt voor gezin, sport en hobby s (Peeters, 2016). Ondernemingen kunnen ook zo georganiseerd zijn dat ze bijdragen tot de mogelijkheid om gezonder en langer aan de slag te blijven. De verwevenheid tussen arbeidsorganisatie en jobkwaliteit enerzijds en het welzijn van de werknemer anderzijds wordt zo ook binnen de beleidsagenda erkend en geplaatst. Jobkwaliteit moet ertoe leiden dat we langer kunnen en willen werken. 1.1 Jobkenmerken maken de jobkwaliteit Deel 1 van deze studie beoogt inzicht te bieden in de stand van zaken en de evolutie (op korte en lange termijn) inzake kenmerken van de jobs in België Wanneer we spreken over jobkwaliteit maken we een onderscheid tussen drie verschillende dimensies van kenmerken van job: Werk, Tewerkstelling, en Arbeidsverhoudingen (WTA). In totaal werden 22 jobkenmerken onderscheiden. - De dimensie Werk omvat kenmerken van de arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, en arbeidsomstandigheden. - De tweede dimensie Tewerkstelling gaat over arbeidsvoorwaarden zoals lonen, arbeidsvolume, en flexibiliteit, maar ook opleiding. - De derde dimensie Arbeidsverhoudingen omvat sociale relaties en dialoog, zowel via formele als via informele kanalen. In het algemeen zien we op basis van deze gegevens eerder een verbetering van de verschillende kenmerken die iets vertellen over jobkwaliteit tussen 2010 en 2015 (figuur 3): - op het niveau van de dimensie werk (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie), zien we over het algemeen een positieve evolutie tussen 2010 en Er is een beperkte toename van taakautonomie en taakcomplexiteit, terwijl autonoom teamwerk en werkdruk onveranderd blijven (en aldus niet verslechteren; België blijft hier wel eerder laag op scoren). Daarnaast noteren we een beperkte daling van de emotionele belasting en van risico s (risico s MSA, biochemische risico s en andere risico s) en een sterke daling van repetitieve taken. In 2015 wordt er veel minder op één vaste werkplek gewerkt. - wat de dimensie tewerkstelling (arbeidsvoorwaarden) betreft, zien we eerder weinig veranderingen tussen 2010 en Er is een zeer beperkte daling van de voltijdse en vaste contracten en een toename van het gemiddelde inkomen. Daarnaast merken we nauwelijks verandering in de mate waarin werknemers op atypische en flexibele werkuren moeten werken, maar wel een toename van de planningsautonomie. In vergelijking met 2010 krijgen werknemers veel vaker de kans om opleidingen te volgen in voor de dimensie arbeidsverhoudingen zien we een meer gemengd beeld. 2 PERSMEDEDELING

3 We zien voornamelijk een verbetering van de ondersteuning en sociale context en een toename van directe inspraak over de concrete werkorganisatie. De inspraak op organisatieniveau is echter afgenomen. Een aparte analyse onderzoekt de lange termijn (sinds 1995). Hiervoor zijn minder variabelen beschikbaar. We leren dat werk competenter wordt (meer training, complexiteit, taakautonomie), maar ook dat de haalbaarheid van het werk (snelle en strikte deadlines, meer taakafhankelijkheid) toeneemt. Qua veiligheid blijven we op het niveau van 20 jaar geleden, terwijl de werktijdbalans verbeterd is door de verkorting van de arbeidstijd in de collectieve akkoorden aan het eind van de jaren Sindsdien is er, zoals uit de kortetermijnanalyse ook blijkt, eerder stabiliteit op vlak van arbeidsvoorwaarden). Hetzelfde werk kan op verschillende wijzes worden ingevuld. We vonden zes jobtypes die de combinaties van de 22 gemeten jobkenmerken samenvatten. Deze jobtypes kunnen we indelen in kwalitatief goede en kwalitatief minder goede jobtypes. We zien vooral een sterkere afname van de kwalitatief minder gunstige jobs tussen 2010 en 2015 (door ons zwaar repetitief en flexibel werk en kwalitatief laagwaardig werk genoemd). We kunnen dus voorzichtig opnieuw spreken van een zekere verbetering van de jobkwaliteit in België in 2015, in vergelijking met We zien immers een toename van de meer gunstige jobtypes ( verzadigd werk en omkaderd werk ), hoewel er tegelijk een beperkte daling is van evenwichtig werk, een gunstig jobtype (figuur 1). Figuur 1. Jobtypes: evolutie De directe en indirecte gevolgen van jobkwaliteit Zien we ook dat deze tendens tot verbetering van jobkwaliteit een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van werknemers en zelfstandigen? Om hierover uitspraken te kunnen doen, dienden we ons te baseren op een aantal vragen die gesteld werden die ons iets kunnen vertellen over de fysieke en mentale gezondheidstoestand van de respondenten. Ook keken we naar een aantal vragen die ons iets vertellen over het gedrag en de houding van werknemers en zelfstandigen zoals jobtevredenheid, absenteïsme en presenteïsme (komen werken als men ziek is) en gingen we na of mensen zich in staat achten om tot de leeftijd van 60 jaar in een gelijkaardige job aan de slag te blijven (figuur 4). PERSMEDEDELING 3

4 In eerste instantie stellen we vast dat de mate waarin men aangeeft stress in het werk te ervaren, toegenomen is sinds 2010: daar waar in 2010 nog 1 op 4 respondenten (27,7%) aangaf meestal of altijd stress te ervaren, steeg dit aandeel tot 1 op 3 (33,2%) in 2015 (figuur 2). Figuur 2. In welke mate ervaart u stress in uw werk? nooit zelden soms meestal altijd De algemene gezondheid en de slaapkwaliteit (als indicator van mentale gezondheid) van werknemers is verslechterd in 2015 t.o.v Daarnaast is er een toename van de werknemers die rapporteren dat werk een (negatieve) impact heeft op hun gezondheid. Aan de positieve kant zien we een beperkte verbetering van het psychologisch welzijn van de werknemers in We zien geen significante verandering wat de gerapporteerde fysieke gezondheid betreft. Voor jobtevredenheid, absenteïsme en presenteïsme zien we geen duidelijke verandering. Mensen voelen zich vaker zeker over hun job maar de arbeidsmarktzekerheid (de zekerheid dat men elders op de arbeidsmarkt werk zou vinden na ontslag) is wel gedaald. De mate waarin men zich in staat voelt om te werken tot 60 jaar ( Denkt u dat u uw huidige job of een gelijkaardige job nog zult kunnen uitoefenen als u 60 jaar bent? ) is wel toegenomen in 2015 t.o.v Daar waar in % hierop positief antwoordde, steeg dit percentage in 2015 tot 63%. We gingen na of er een verband was tussen de jobkenmerken/jobkwaliteit en welbevinden en gezondheid van medewerkers. Daartoe vergeleken we de jobtypes aan de hand van enkele indicatoren voor welbevinden en gezondheid, om te zien of deze jobtypes samenhangen met specifieke gevolgen voor werknemers op vlak van welzijn en gezondheid. Zo vinden we indicaties voor een beter welbevinden en betere gezondheid bij werknemers in de meer gunstige jobtypes. Jobtevredenheid en de mate waarin men zich in staat voelt om te werken tot 60 jaar, liggen aanzienlijk hoger in de meer gunstige jobtypes. Ook de gezondheid van deze werknemers is beter dan die van hun collega s in minder gunstige jobtypes. Daarnaast zien we ook meer negatieve invloed van het werk op de gezondheid bij werknemers in jobtypes 2 De indicator voor psychologisch welzijn vat 5 vragen samen die deel uit maken van de WHO-5 well-being-index - een indicator voor subjectief psychologisch welzijn (Topp, Ostergaard, Sondergaard & Bech, 2015). Voor elk van de 5 items moet de respondent aangeven hoe vaak hij of zij zich zo gevoeld heeft in de voorbije twee weken (altijd, meestal, meer dan de helft van de tijd, minder dan de helft van de tijd, soms, helemaal niet): Ik voelde me vrolijk en in opperbeste stemming. ; Ik voelde me rustig en ont spannen. ; Ik voelde me actief en doelbewust. ; Ik voelde me fris en uitgerust wanneer ik wakker werd. ; en Mijn dagelijkse leven was gevuld met dingen die me interesseren. Een hogere score op deze indicator wijst op een beter psychologisch welzijn. 4 PERSMEDEDELING

5 met een slechtere jobkwaliteit en rapporteert deze groep vaker absenteïsme. Er zijn wel weinig verschillen tussen de jobtypes wat betreft arbeidsmarktzekerheid en jobzekerheid. Het goede nieuws is dan ook dat de aanwezigheid op de Belgische arbeidsmarkt van de minder gunstige jobtypes afneemt sinds Conclusie In vergelijking met 2010 kunnen we stellen dat er indicaties zijn dat de kwaliteit van de jobs in België er eerder op vooruit gegaan is, zeker wat bepaalde jobkenmerken betreft. Anderzijds zien we wel dat dit niet onmiddellijk leidt tot een algemene verbetering van het stressniveau of de gezondheid van de respondenten. Integendeel, we stellen een verslechtering vast als het gaat over stress, algemene gezondheid en de slaapkwaliteit en we zien dat werknemers vaker een negatieve impact van het werk op hun gezondheid rapporteren. We zien wel een lichte verbetering wat psychologisch welzijn betreft. Op zoek naar verklaringen kunnen we veronderstellen dat, naast andere factoren, het huidige, meer onzekere maatschappelijke klimaat mogelijk mee een rol speelt; de jobkwaliteit gaat er enigszins op vooruit maar mensen ervaren een toenemende druk om hun job te behouden en hun inkomen te vrijwaren. Zo zien we ook dat de arbeidsmarktzekerheid gedaald is; mensen zijn er t.o.v. 5 jaar geleden minder van overtuigd dat ze makkelijk elders werk zouden vinden moesten ze hun job verliezen. Op de langere termijn ( ) zien we dat jobs uitdagender ( competenter ) worden, maar tegelijk ook minder haalbaar, hoewel de werktijd niet is vermeerderd. Veiligheid blijft op een stabiel niveau, en typisch onveilige beroepen nemen een kleiner aandeel in de jobstructuur in. Dit alles wijst erop dat de uitdagingen op vlak van jobkwaliteit vandaag in de sociaalmaatschappelijke sfeer en de werkorganisatie komen te liggen. Wat kunnen de overheid en het bedrijfsleven doen? Investeren in jobkwaliteit op organisatieniveau, met niet alleen aandacht voor de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, maar ook voor de arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen, blijft van groot belang om er voor te zorgen dat mensen langer aan de slag willen en kunnen blijven in werkbare jobs. PERSMEDEDELING 5

6 1.4 Cijfers Figuur 3. Jobkenmerken in 2010 en Scores op 100. De heldere groene lijn geeft een significante toename aan van 2010 naar 2015, de heldere rode lijn een significante afname. De vage lijnen geven een minder significante evolutie weer, de grijze lijnen geven een niet-significante evolutie weer. Bron: EWCS 2010 en 2015 (eigen bewerkingen HIVA) Figuur 4. Welzijn, welbevinden en de gezondheid in 2010 en 2015: scores op100 De heldere groene lijn geeft een significante toename aan van 2010 naar 2015, de heldere rode lijn een significante afname. De vage lijnen geven een minder significante evolutie weer, de grijze lijnen geven een niet-significante evolutie weer. Bron: EWCS 2010 en 2015 (eigen bewerkingen HIVA) 6 PERSMEDEDELING

JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound) -Executive summary-

JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound) -Executive summary- JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound) -Executive summary- November 2016 Miet Lamberts, Lise Szekér, Sem Vandekerckhove & Guy

Nadere informatie

Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Analyses op EWCS 2010

Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Analyses op EWCS 2010 Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Analyses p EWCS 2010 Sem Vandekerckhve HIVA-KU Leuven WSE Arbeidsmarktcngres 7 februari 2013 Kwaliteit van werk in België Onderzeksprject in pdracht van

Nadere informatie

Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België

Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Executive summary Tom Vandenbrande, Sem Vandekerckhove, Patricia Vendramin, Gérard Valenduc, Rik Huys, Geert Van Hootegem, Isabelle Hansez, Christophe Vanroelen,

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound)

JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound) JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015 Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound) Miet Lamberts, Lise Szekér, Sem Vandekerckhove & Guy Van Gyes Geert Van Hootegem & Yennef

Nadere informatie

Het beroep van buschauffeur: beschrijvende analyse van arbeidskwaliteit en werkbaarheid

Het beroep van buschauffeur: beschrijvende analyse van arbeidskwaliteit en werkbaarheid Het beroep van buschauffeur: beschrijvende analyse van arbeidskwaliteit en werkbaarheid Inleiding Met het debat over arbeidsduurverlenging terug van nooit weggeweest, en de Ronde Tafels Werkbaar Werk onderweg,

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed

Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed Een kwalitatief goede job is voor iedereen goed Tom Vandenbrande Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Welke elementen spelen een rol bij het bepalen van de jobkwaliteit? Jobkwaliteit versus welzijn

Nadere informatie

ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19

ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19 ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19 Dirk Malfait, m.m.v. Guy Notelaers 1 Het hoofdaccent van het werkgelegenheidsbeleid ligt in de eerste plaats op de kwantitatieve verhoging van de werkzaamheidsgraad.

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

KWALITEIT VAN WERK EN WERKGELEGENHEID IN BELGIË Vertaling van het rapport Quality of work and employment in Belgium

KWALITEIT VAN WERK EN WERKGELEGENHEID IN BELGIË Vertaling van het rapport Quality of work and employment in Belgium KWALITEIT VAN WERK EN WERKGELEGENHEID IN BELGIË Vertaling van het rapport Quality of work and employment in Belgium Tom Vandenbrande, Sem Vandekerckhove, Patricia Vendramin, Gérard Valenduc, Rik Huys,

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

COMMENTS FROM BELGIUM ON THE FIRST BELGIAN WORKING CONDITIONS SURVEY CHRISTIAN DENEVE DIRECTOR GENERAL MINISTRY OF EMPLOYMENT BELGIUM

COMMENTS FROM BELGIUM ON THE FIRST BELGIAN WORKING CONDITIONS SURVEY CHRISTIAN DENEVE DIRECTOR GENERAL MINISTRY OF EMPLOYMENT BELGIUM COMMENTS FROM BELGIUM ON THE FIRST BELGIAN WORKING CONDITIONS SURVEY CHRISTIAN DENEVE DIRECTOR GENERAL MINISTRY OF EMPLOYMENT BELGIUM Waarom het beroep op en de bijkomende ondersteuning van de vijfjaarlijkse

Nadere informatie

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015 Langer met goesting aan de slag Werkwinkel Langer aan de slag: beslag van processen en contexten Marc Thyssen 1 Langer met goesting aan de slag Langer werken: last of lust? Motiveren en stimuleren Organisatie

Nadere informatie

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg

JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg Steunpunt WVG Minderbroedersstraat 8 B-3000 Leuven +32 16 37 34 32 www.steunpuntwvg.be swvg@kuleuven.be Rapport 42 JOnG!0: Longitudinale ontwikkeling van opvoeding, kindgedrag en zorg Onderzoeker: Promotor:

Nadere informatie

Kortcyclische arbeid, Op de teller!

Kortcyclische arbeid, Op de teller! Kortcyclische arbeid, Op de teller! 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische arbeid. Dit laat toe een duidelijke definiëring

Nadere informatie

SYNTHESE RAPPORT. Barbara LAPTHORN, PhD & Prof. Catherine HELLEMANS, ULB Prof. Lutgart BRAECKMAN, UGent Prof. Nathalie DELOBBE, UCL

SYNTHESE RAPPORT. Barbara LAPTHORN, PhD & Prof. Catherine HELLEMANS, ULB Prof. Lutgart BRAECKMAN, UGent Prof. Nathalie DELOBBE, UCL SYNTHESE RAPPORT RESULTATEN VAN DE NATIONALE ENQUÊTE OVER WERKBAARHEID (WORKABILITY, VOW/QFT) IN 3 SECTOREN EN VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VOOR DE JAREN 2007 TOT 2014. Barbara LAPTHORN, PhD & Prof.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

SESSIE 3: DIMENSIES EN GEVOLGEN VAN ARBEIDSKWALITEIT

SESSIE 3: DIMENSIES EN GEVOLGEN VAN ARBEIDSKWALITEIT Arbeidsmarktcongres 2013 Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE Donderdag 7 februari 2013 Provinciehuis Vlaams-Brabant SESSIE 3: DIMENSIES EN GEVOLGEN VAN ARBEIDSKWALITEIT In het toekomstpact voor Vlaanderen

Nadere informatie

werkbaar werk uitvoerend bediende

werkbaar werk uitvoerend bediende werkbaar werk uitvoerend bediende juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale

Nadere informatie

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering

Nadere informatie

Plan van de uiteenzetting

Plan van de uiteenzetting Dienstorganisatie en planning bij de politiediensten Brugge - 29 mei 2007 Flexibiliteit en arbeidstijd bij de politie: knelpunten en uitdagingen voor de kwaliteit van het arbeidsleven Dr Gérard Valenduc

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Wat meet de werkbaarheidsmonitor?

Wat meet de werkbaarheidsmonitor? Wat meet de werkbaarheidsmonitor? Mogelijke stressoren 1. Werkdruk 2. Emotionele belasting 3. Afwisseling in het werk 4. Autonomie of zelfstandigheid 5. Ondersteuning door directe leiding 6. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening November 2008 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Gezondheids- en welzijnszorg Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004- Brussel datum 2011 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-groeiers

Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-groeiers Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-groeiers 2007-2010 Werkbaarheidsprofiel van zelfstandige ondernemers-groeiers op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010 Brussel juni 2012 Inleiding

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel juli 2011 Inleiding In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Komt tevredenheid met de jaren?

Komt tevredenheid met de jaren? Komt tevredenheid met de jaren? Arbeidstevredenheid in Vlaanderen: een vergelijking van jongeren (SONAR) met de populatie (APS) 1 Een doelgroepenbeleid staat weer volop in de belangstelling. Het Generatiepact

Nadere informatie

Werkbaar werk uitvoerend bediende

Werkbaar werk uitvoerend bediende Werkbaar werk uitvoerend bediende 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel juli 2011 Inleiding In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Tijdelijke tewerkstelling in Europa: een literatuuroverzicht

Tijdelijke tewerkstelling in Europa: een literatuuroverzicht Tijdelijke tewerkstelling in Europa: een literatuuroverzicht De Cuyper, N., Isaksson, K. & De Witte, H. (Reds.) (2005). Employment contracts and well-being among European workers. Ashgate: Aldershot. Tijdelijke

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel uitvoerende bedienden. Brussel maart Ria Bourdeaud hui. Stephan Vanderhaeghe

Rapport. Werkbaarheidsprofiel uitvoerende bedienden. Brussel maart Ria Bourdeaud hui. Stephan Vanderhaeghe Rapport Werkbaarheidsprofiel uitvoerende bedienden 2004-2013 Brussel maart 2015 Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor voor werknemers

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel onderwijzend personeel. Brussel, maart Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel onderwijzend personeel. Brussel, maart Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel onderwijzend personeel 2004-2013 Brussel, maart 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor voor werknemers

Nadere informatie

ORGANISATIEVERANDERINGEN, JOBSTRESS EN KLANTENSATISFACTIE : NAAR HET «FLEXIHEALTH CONCEPT» SAMENVATTING

ORGANISATIEVERANDERINGEN, JOBSTRESS EN KLANTENSATISFACTIE : NAAR HET «FLEXIHEALTH CONCEPT» SAMENVATTING ORGANISATIEVERANDERINGEN, JOBSTRESS EN KLANTENSATISFACTIE : NAAR HET «FLEXIHEALTH CONCEPT» SAMENVATTING Prof. C. Vandenberghe, coordinateur Université catholique de Louvain Prof. V. De Keyser Université

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de land- en tuinbouw Brussel, februari 2015

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de land- en tuinbouw Brussel, februari 2015 Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de land- en tuinbouw 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2014 In januari 2014 vond de vierde meting plaats van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014. Metalektrobedrijven keken hierin onder

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de sector productie/transport. Brussel, februari 2015

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de sector productie/transport. Brussel, februari 2015 Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de sector productie/transport 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de

Nadere informatie

Secretariaatspersoneel

Secretariaatspersoneel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Secretariaatspersoneel Algemeen overzicht (Loonwijzer, ontlading 4) HIVA :Fernando Pauwels & Tom Vandenbrande Loonwijzer: Franci Larondelle 13/12/05 Hoger instituut voor

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 1 Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 Hadewych Bamps Ria Bourdeaud hui Werkbaar werk realiseren in zorginstellingen

Nadere informatie

Werkbaar werk in Vlaanderen Arbeiders bouwsector / andere sectoren

Werkbaar werk in Vlaanderen Arbeiders bouwsector / andere sectoren 1 Werkbaar werk in Vlaanderen 2004-2010 Arbeiders bouwsector / andere sectoren Inhoud presentatie 2 Voorstelling monitor Arbeiders bouw/andere sectoren: Leeftijd, geslacht, bedrijfsomvang, werkuren Arbeiders

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Samenvatting. Gezond zijn of je gezond voelen: veranderingen in het oordeel van ouderen over de eigen gezondheid Samenvatting

Samenvatting. Gezond zijn of je gezond voelen: veranderingen in het oordeel van ouderen over de eigen gezondheid Samenvatting Samenvatting Gezond zijn of je gezond voelen: veranderingen in het oordeel van ouderen over de eigen gezondheid 2 2 3 4 5 6 7 8 Samenvatting 161 162 In de meeste Westerse landen neemt de levensverwachting

Nadere informatie

Werkbaar werk vrouwelijke. zelfstandige ondernemers.

Werkbaar werk vrouwelijke. zelfstandige ondernemers. Werkbaar werk vrouwelijke zelfstandige ondernemers 2007-2010 Werkbaarheidsprofiel van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010 Brussel september

Nadere informatie

Jobkwaliteit in België: een grondige verkenning van de European Working Conditions Survey

Jobkwaliteit in België: een grondige verkenning van de European Working Conditions Survey Jobkwaliteit in België: een grondige verkenning van de European Working Conditions Survey Vandenbrande, T., Vandekerckhove, S., Vendramin, P., Valenduc, G., Huys, R., Van Hootegem, G., Hansez, I., Vanroelen,

Nadere informatie

Sessie 3 Zijn de Vlaamse jongeren tevreden over hun job?

Sessie 3 Zijn de Vlaamse jongeren tevreden over hun job? Sessie 3 Zijn de Vlaamse jongeren tevreden over hun job? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 Jongeren versus de populatie In welke mate bent u tevreden met? % tevreden SONAR APS

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Werkbaar werk leidinggevenden

Werkbaar werk leidinggevenden Technische nota Werkbaar werk leidinggevenden 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel van werknemers met een leidinggevende functie, op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel mei 2013

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-starters

Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-starters Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-starters 2007-2010 Werkbaarheidsprofiel van zelfstandige ondernemers-starters op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010 Brussel juni 2012 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Financiële sector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Post- en telecommunicatiesector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Bijlage 4. Signaleringsvragenlijsten

Bijlage 4. Signaleringsvragenlijsten Bijlage 4. Signaleringsvragenlijsten CES D Vragenlijst Omcirkel achter elke uitspraak het cijfer dat het beste uw gevoel of gedrag van de afgelopen week weergeeft. TIJDENS DE AFGELOPEN WEEK: ZELDEN NOOIT

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Werknemers in de horeca, wat bindt hen?

Werknemers in de horeca, wat bindt hen? Werknemers in de horeca, wat bindt hen? D haeninck, A., Serru, P., De Spiegelaere, S., & Lamberts, M. (2014). Werknemers in de horeca, wat bindt hen? Guidea en HIVA-KU Leuven. De horecasector bestaat uit

Nadere informatie

De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk

De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk 1 1 De kwaliteit van de arbeid in de industrie in Vlaanderen 25 oktober 2016 Werkbaar werk: werknemers meting 2013 2 Bestuur Stia personeel 3 3 Vanwaar komt de WBM & waarom? WBM = werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Bouwsector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk in de financiële sector

Sectorprofiel werkbaar werk in de financiële sector Sectorprofiel werkbaar werk in de financiële sector 2004-2013 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2013 Brussel, juni 2014 Ria Bourdeaud hui / Stephan Vanderhaeghe

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt

Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt VIVES BRIEFING 207/04 Globalisering, technologische verandering en de polarisatie van de arbeidsmarkt Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES Met dank aan Cathy Lecocq

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2007

BedrijfsGezondheidsIndex 2007 BedrijfsGezondheidsIndex 2007 Oudere werknemers zijn vitaler Oudere werknemers zijn vitaler en ervaren een betere mentale gezondheid dan hun jongere collega s. Dit komt mede doordat ze een gezondere leefstijl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

PERSBERICHT. Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

PERSBERICHT. Werknemers ervaren minder zelfstandigheid Retouradres: Postbus 6005, 2600 JA Delft PERSBERICHT Werknemers ervaren minder zelfstandigheid Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald.

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering

Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering Persbericht Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering Belgen en Portugezen minst mobiel op arbeidsmarkt Werknemers en werkgevers investeren te weinig in opleiding en zelfontwikkeling Werkdruk

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Oktober 2005 Horeca Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners af

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering

Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering Persbericht Werknemers slecht gewapend tegen crisis en verandering Belgen en Portugezen minst mobiel op arbeidsmarkt Werknemers en werkgevers investeren te weinig in opleiding en zelfontwikkeling Werkdruk

Nadere informatie

CAO 104 in de praktijk

CAO 104 in de praktijk Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra CAO 104 in de praktijk Casestudies over de werkgelegenheidsplannen voor 45-plussers Miet Lamberts Pollet I. & Lamberts M. (2015), CAO 104 in de praktijk.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER TWEEDE KWARTAAL 2015

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER TWEEDE KWARTAAL 2015 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2015 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie