Informatiegids. Gastouderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids. Gastouderopvang"

Transcriptie

1 Informatiegids 2015 Gastouderopvang

2 Gastouderopvang Informatiegids 2015 Voorwoord Besteouders/verzorgers, Ik ben erg blij dat u heeft gekozen voor Gastouderopvang Poesje mauw. U, als vraagouder, heeft besloten (of overweegt)deverzorgingvanuwkostbaarstebezit,uwkind,aanmijovertedragentijdensuwwerkzaamheden. Metbehulpvandezeinformatiegidsinformeerikugraagovermijnwerkwijze. Deregelsenafsprakenindezegidsgeldenincombinatiemetdeovereenkomsttussendeouders/verzorgersende gastouder,welkedoorbeidepartijenisondertekend.allevraagoudersdienenvandezewerkwijzeenregelsopde hoogtetezijn.alserwijzigingeninwerkwijzeofregelswordendoorgevoerdkrijgtuhierovertijdigbericht. Ikhoopopeenprettigesamenwerkingeneenfijnetijdvooruwkind. Anja 2

3 Gastouderopvang Inhoudsopgave 1. Opvangdagen 2. Vasteopvang 3. Flexibeleopvang 4. Tarieven 5. Verzorgingsbenodigdheden 6. Wennen 7. Brengenenhalen 8. Contactmetouders/verzorgers 9. Ziektevanhetkind 10.Afwezigheidgastouder 11.Vakantiesenvrijedagen 12.Uitstapjes 13.Voedingeneetgewoonten 14.Slapen 15.Huisdieren 16.Hygiëneenveiligheid 17.Uitgangspunten 18.Ditkuntuvanmijverwachten 19.Ongevallen 20.Opvangbeëindigen 21.Betalingsverplichting 3

4 Gastouderopvang 1. Opvangdagen Devasteopvangdagenzijnmaandagtotenmetdonderdag. OpfeestdagenenoverigeverplichtevrijedagenisGastouderopvangPoesjemauwgesloten. Indiennodigstaik7dagenperweek,24uurperdagvooruklaar. 2. Vasteopvang Voordeopvangvanuwkindwordenvastedagenentijdengereserveerd.Dezetijdenwordeninoverlegvastgesteld. Hiervoorgeldteenminimumafnamevan8uurperdagenditkanalleenperuurverlengdworden. Decontracturenwordeninallegevallendoorgerekend,behalvealsik,alsgastouderafwezigben. Wanneereenverplichtevrijedagopeenopvangdagvalt,looptookdezedagdebetalinggewoondoor. 3. Flexibeleopvang Heeftueenkeerextraopvangnodigofwiltueendagruilendankijkenwesamennaardemogelijkheden.Extra opvangisalleenmogelijkalshetaantalkinderenopdegroephettoelaat. 4. Tarieven Dekostenvoorgastouderopvangbestaanuittweedelen. 1) Hetuurtariefaandegastouder. Deprijsvoorregulieredagopvangvanuwkindis 5,50peruur. Dit is inclusief ontbijt, lunch, vers fruit, tussendoortjes, drinken, luiers (kruidvat), billendoekjes, zalf, zonnebrand,knutsel,speelenoverigeverzorgingsmaterialen. Deisexclusiefflesvoedingendewarmemaaltijd. Specialewensenzijnuiteraardbespreekbaarmaarhiervoordientuzelfzorgtedragen. 2) Delidmaatschapskostenvoorhetgastouderbureau. Ubetaaldeenvastmaandelijksbedragbemiddelingskostenaanhetgastouderbureau.Usluithiervoor eenapartcontractafmethetgastouderbureau.bemiddelingdooreengastouderbureauisnodigvoorde aanvraagvankinderopvangtoeslag. Dezevergoedinggeldtvoorhetlopendejaar.Per1januarivanelkvolgendjaarkomengastouderenouderopnieuw devergoedingovereenenleggendezeschriftelijkvast. 5. Verzorgingsbenodigdheden Alsgastouderdraagikzorgvoordenodigeveiligevoorzieningenvoordeopvangenverzorgingvanuwkind. Watmoetuuwkindnogzelfmeegeven: Sloffen(antislip) Reservekleding Eventueelzuigflesenborst/flesvoeding Eventueelknuffel,speen,slaapzako.i.d. Passendebuitenspeelkleding o Indeherfst:laarzenenregenjas o Indewinter:sjaal,muts,wanten,(sneeuw)laarzen o Indezomer:zwemkleding U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel voor eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtrakenofstukgaan,dankanikdaarnietaansprakelijkvoorgesteldworden.eigenspeelgoedmoetnetalshet anderespeelgoedwelmetallekindjesgedeeldworden(m.u.v.eigen(slaap)knuffel) 4

5 Gastouderopvang 6. Wennen Een kind heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgerskanhetmoeilijkzijnomuwkindje(voorheteerst)naardeopvangtebrengen.natuurlijkkanuw kindvantevorenaltijdkomenwennen.ikmaakhiervoorgraageenafspraakmetu.uwkindkangratis(maximaal6 uur) komen wennen. Dit kan in een keer een dagdeel van 6 uur zijn, maar kan ook worden verdeeld over twee dagen.wiltuuwkindmeerdan6uurwillatenwennendankandat,maardaarvoorrekenikdanhetvasteuurtarief. 7. Brengenenhalen Alsouderzorgtuervoordatuwkindopdeafgesprokentijdenwordtgebrachtengehaald.Uiteraardbegrijpikdat zichsomssituatieskunnenvoordoenwaardoorunietoptijdkuntzijn.laatditaltijdevenweten. Om hygiënische redenen vraag ik de ouders/verzorgers de huiskamer alleen met schone, droge schoenen te betreden.kinderendoenbijbinnenkomsthunschoenenuitindegang. Tenzijandersafgesprokengeefikeenkindalleenmeeaandeeigenouders/verzorgers.Hetisaanteradenevente latenwetenwanneeruwkindeerderwordtopgehaald,wijkunnenoppadzijn. 8. Contactmetouders/verzorgers Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een korte mondelinge overdracht plaats. Daarnaast hebbendejongstekindereneenoppasboekjewaarinikdagelijkseenkortesamenvattingvandedagschrijf.erisook ruimtevooruzelfombijzonderhedentenoteren.indienubehoefteheeftaaneenuitgebreidergesprek,dankuntu ditbijmijaangevenenplannenweeenafspraakopeenrustigmoment.gedurendedeopvangstaathetaltijdvrij eventebellenomtevragenhoehetmetuwkindgaat.tijdensdeopvangmaakikregelmatigfoto sendeeldezemet u. 9. Ziektevanhetkind Deopvangvaneenziekkindhoeftgeenprobleemtezijnmaargaataltijdinoverleg.Vooropstaatdegezondheidvan de andere kinderen. Wordt een kind tijdens de opvang ziek dan zal ik u altijd bellen ter informatie en om te overleggenwattedoen.alleeventuelebeslissingendieikneemzijnaltijdvollediginhetbelangvandekinderen. Medicijnenwordenalleengegevennahetinvullenenondertekenenvande verklaringmedicijngebruik. 10.Afwezigheidgastouder Bij geplande afwezigheid van mijzelf zorg ik ervoor dat u als ouder minimaal een maand van te voren wordt geïnformeerdzodatuvoldoendetijdheefteenpassendeoplossingvoordeopvangvanuwkind(eren)tezoeken. Wanneerikonverhooptziekwordlaatikudatzosnelmogelijkwetenomuindegelegenheidtestellenvervangende opvang te regelen. Ik ben mij er terdege van bewust dat dit voor u een probleem kan zijn. Ik zal mij dus alleen ziekmeldenindeuitzonderlijkegevallendatikdaadwerkelijkteziekbenomvooruwkinderentezorgen. Uiteraardhelpikuzonodigmeemethetzoekennaargoede,vervangendeopvang.Ikhebhiervoorcontactmeteen tweetalanderegastoudersindebuurt.wijproberenonzevakantiesenvrijedagenzoopelkaaraftestemmendatu uwkindeventueelbijdezegastouderkanbrengenmochtugeenandereopvangvooruwkindkunnenvinden.ikkan hieroverechtergeengarantiesgevenaangezienwetemakenhebbenmetdewettelijktoegestanegroepsgroottes. Daarnaastkanookhetgastouderbureauzorgenvooreenalternatiefopvangadresvoortijdelijkeopvangvanuwkind. Opdagendatikgeenopvangkanbiedenbentumijgeenvergoedingverschuldigd. 11.Vakantiesenvrijedagen Alsgastouderneemikjaarlijks4à5wekenvakantie.Iklaatuminimaal2maandenvantevorenwetenwanneerdit is.tijdensmijnvakantiebentumijgeenvergoedingverschuldigd.indienubuitenmijnvakantiesomopvakantie 5

6 Gastouderopvang gaatwordendecontracturenmet50%doorberekend.omhiervoorinaanmerkingtekomendientudeafwezigheid vanuwkindminimaaléénmaandvantevorenschriftelijkaantekondigen. 12.Uitstapjes Mijnstrevenisomdagelijksmetdekinderennaarbuitentegaan.Ditkanophetpleintjevoorhethuisofindetuin zijn,maarvaakgaikookmetdekinderenopstap.hiervoormaakikgebruikvangoededegelijkekinderwagens,de bakfiets,kinderfietsenen stepjes,passendeauto/fietsstoeltjesdievoldoenaandeveiligheidsnormen.wanneerik een groter uitstapje met de kinderen wil maken geef ik dit van te voren aan. Ik vraag u hiervoor eenmalig de verklaringuitstapjesbuitendedeur tetekenen. 13.Voedingeneetgewoonten Alsgastoudervindikgezondevoedingergbelangrijkenikdoemijnbestomditzoveelmogelijkaantebieden.We eten minimaal één keer per dag vers fruit, we eten bruin brood (aangevuld of afgewisseld met krentenbollen, beschuit,tosti s,pannenkoekenetc). Dekinderendrinkenwater,thee,melk,diksap/aanmaaklimonade(zoveelmogelijksuikervrij). Ikbiedzeldensnoepaan(meteenenkeleuitzonderingbijfeestelijkheden).Ermagookgeenkoekofsnoepaande kinderenwordenmeegegeven(metuitzonderingenvaneeneventueleverjaardagstraktatie). 14.Slapen Dekinderenslapenin(stapel)ledikanten.UiteraardallenveiligenvolgensdenormenvandeGGD.Iederkindheeft zijneigenbedjemeteigenbeddengoed(beschikbaargestelddoordegastouder).iederkindkrijgthiereen eigen knuffel,uiteraardmageenknuffelo.i.d.ookvanthuiswordenmeegenomen.ikprobeerdeslaapjesvandekinderen zoveelmogelijkopelkaaraftestemmenzodatwetussendoordemogelijkheidhebbenomgezamenlijkactiviteiten teondernemenengezelligsamenteetenendrinken.baby smetspecifiekeslaapbehoeftenvindikgeenprobleem, maardaarvoormoetuweleen verklaringafwijkendeslaaphouding tekenen. 15.Huisdieren Bijonsthuiswonenook3poezen;Ivy,AmyenMise.Zijzijnaanweziginenrondomhethuis.Dedierenvindenhetal sneltedrukenzijnveelbovenofbuitenophetmomentdatdekinderenerzijn.ikleerdekinderenhoezemetde dieren om moeten gaan. De poezen komen niet op de slaapkamer van de kinderen. Daarnaast hebben wij ook vissen,ditvindendekinderenergleukomnaartekijken. 16.Hygiëneenveiligheid Vanzelfsprekend draag ik zorg voor een zo veilig en hygiënisch mogelijke omgeving. Het gastouderbureau controleertditminimaaléénkeerperjaar.daarnaastvoertdeggdsteekproefsgewijs(onverwachte)controlesuit. ookhetgastouderbureaustaatondercontrolebijdeggd. 17.Uitgangspunten Geluk:Iederkindmoetgelukkigzijn,zichwelkomvoelen,wetendathetzichzelfmagenkanzijn. Groeienontwikkeling:Iederkinddatgenebiedenwathijofzijnodigheeftomzogoedmogelijkteontwikkelen. Zelfstandigheid:Iederkindderuimtegevenomtelatenzienwathijofzijalzelfkan,watnogmoeilijkislerenwe samen. Structuurenregelmaat:Vastetijdenvoorslapen,etenendrinkenenspelen.Dingensteedsopdezelfdemanier enindezelfdevolgorde. Positiviteit:Kijkennaarwatgoedgaat,samenlerenhoeietsbeterlukt.Complimentengeven,benoemenwat goedgaat.uitleggenwaaromdingengevaarlijkzijnen/ofnietmogen.metelkaarpraten. 6

7 Gastouderopvang Spanning/ontspanning:Erzijnmomentenwaaropwelekkerspelen,knutselen,naarbuitengaan,etc.Daarnaast zijnermomentenvanontspanningwaarindekleinekinderenslapenendegroterekinderenookrusten.lekker eenboekjelezen,evenkleurenofgewoonlekkerliggenenniksdoen. Omgeving:Aandachtvoordeinrichtingvanderuimtes. Hygiëneenveiligheid:Wezorgenermetelkaarvoordatallesnetjes,schoon,opgeruimdenveiligis. Reflectie:Voortdurendkijkennaarmijneigenhandelen,nadenkenoverhetpedagogischbeleidenhetsteeds weerproberendekwaliteitteverbeteren. 18.Ditkuntuvanmijverwachten Alsgastouder: Vangikmaximaal5kinderentegelijkop,waarondermijneigendochtervan3jaar.Dezekinderenzijntussende0 en4jaar.hierbijgeldtmaximaal4kinderenonderde2jaarwaarvanmaximaal2baby s(onderde1jaar). Benikinhetbezitvaneengeldigdiploma(HBO Pabo) BenikinhetbezitvaneengeldigEHBOdiploma,inclusiefdemodulekinderEHBO. Benik(enmijnman)inhetbezitvaneenVerklaringOmtrentGedrag. Benikinhetbezitvaneenaansprakelijkheidsverzekering. Benikinhetbezitvaneeninzittendenverzekering(auto). Hebikervaringmetkinderenvan0t/m13jaar. Biedikeenhygiënische,veiligeenstimulerendeopvanglocatieaanmetaparteslaapgelegenheid. BeheersikdeNederlandsetaalgoed,zowelinwoordalsgeschrift. Zorgikvooreenbetrouwbareachterwachtdieinnoodgevallenbinnen15minutenterplaatseisomdaarwaar nodighulp,ondersteuningeneventueelvervangingtebieden. 19.Ongevallen Ingevalvaneen(ernstig)ongevalschakelikalseerstedemeestaangewezenhulpverlenerin.Daarnaneemikzo spoedigmogelijkcontactopmetualsouder. Wanneer een gastouder 4 of meer kinderen opvangt, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan bij calamiteiten binnen 15 minuten bij de gastouderaanwezigzijn.deachterwachtmoet18jaarofouderzijn,maarheeftgeendiplomaofvognodig. Deachterwachtvangtdekinderentijdelijkoptotdatdegastouderterugisoftotdatdekinderendoordeouders wordenopgehaald. Bijeen(bijna)ongevaldientdegastouderhet ongevallenregistratieformulier intevullen.degastouderverstrekt binnen een week na het ongeval een kopie van dit formulier aan de ouder en aan het gastouderbureau. Het gastouderbureauzal,afhankelijkvandeaardvanhetongeval,onderzoekdoen.naaraanleidingvanditonderzoek zalhetgastouderbureauhaarbevindingenterugkoppelenaandegastouderendeouder. 20.Opvangbeëindigenofannuleren Wanneerualsoudersofikalsgastouderdeopvangwilbeëindigengeldtvoorbeidepartijeneenopzegtermijnvan1 maand.opzeggingdientschriftelijkplaatstevinden. Wanneeruuwreserveringwiltannulerenbentuwelverplichttothetafnemenvanéénmaandopvangvolgensde urenafgesprokeninhetcontract. 21.Betalingsverplichting Hetiswettelijkbepaalddatallebetalingendienentegeschiedenviahetgastouderbureau,indienuinaanmerking wilkomenvoorkinderopvangtoeslag. Omdat de kinderopvangtoeslag maandelijks wordt vooruitbetaald, werk ik met een systeem van maandelijkse vooruitbetalingvanvasteuren.hiertoerekenenweaanhetbeginvanelkjaaruithoeveelurenudatjaarvande 7

8 Gastouderopvang opvang gebruik zult maken en delen dat door 12 maanden. U betaalt dan dus elke maand een vast bedrag (voorschotbedrag)enontvangtookeenvastbedragaankinderopvangtoeslag. Ditvoorschotbedragwordtmaandelijksopdelaatstedagvandevoorafgaandemaandviaautomatischeincassovan uwrekeninggeïncasseerd.(bijv.op3101voordemaandfebruari).uontvangtenkeledagenvoordeincassoeen factuurhiervoor. Zodrademaandisafgelopenvulikalsgastoudereendigitaleurenstaatinenverzendtdeze.Uontvangtdaarvaneen notificatieper enheeftvervolgenseenweekdetijdomdezeurenstaatgoedofaftekeuren.doetuniets danwordtnaeenmaanddeurenstaatautomatischgoedgekeurddoorhetsysteem.aanheteindevanhetjaar,of als de opvang tussentijds beëindigd wordt, wordt een afrekening gemaakt van de betaalde uren (voorschotbedragen)endeafgenomenuren(urenstaten).hetkanzijndatunogurenmoetbijbetalenofterugkrijgt. Standaard wordt halverwege het jaar een tussenstand gemaakt van de uren. Naar aanleiding daarvan kan desgewensthetvoorschotbedragaangepastworden.opverzoekkanditvakerplaatsvinden. Indiendebetalingdeuitblijftontvangtueenherinnering.Naontvangstvandeherinneringheeftudetijdomalsnog tebetalen.verzuimtuhiernanogtebetalendanhebikhetrechtomeventuelerenteenadministratiekostenbijhet openstaandebedragoptetellenenzonodigincassomaatregelentenemen.alleextrakostendiegemaaktworden voorhetinschakelenvanhetincassobureauzijnvoorrekeningvandevraagouder. Alsgastouderhebikhetrechtomdeopvangvanuwkind(eren)tijdensdezeprocedure(tijdelijk)stoptezetten. Uiteraardgaikervanuitdatditnietnodigzalzijn. 8

9 Gastouderopvang 9 Contactinformatie: AnjavanderHiddeQuak Wipperspark RDMaassluis LRKP: KvK:

Informatiegids. Gastouderopvang

Informatiegids. Gastouderopvang Informatiegids 2017 Gastouderopvang Informatiegids 2017 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Ik ben erg blij dat u heeft gekozen voor Gastouderopvang Poesje mauw. U, als vraagouder, heeft besloten (of overweegt)

Nadere informatie

Formulier verklaring achterwacht

Formulier verklaring achterwacht Formulier verklaring achterwacht Wanneer de gastouder 3 meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar, moet een achterwacht beschikbaar zijn voor het geval zich een calamiteit voordoet.

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur.

Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur. Inleiding: Welkom bij gastouderopvang Paulien Lakeman. De opvang is gestart op 01-02-2014 en wordt uitgevoerd door Paulien Lakeman op de Grasdijk 14 te Wervershoof. Het doel van gastouderopvang Paulien

Nadere informatie

Weekschema (aanwezigheid kinderen inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Weekschema (aanwezigheid kinderen inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI) Uitgevoerd door G4 Op :.... -.... - 20 Algemene gegevens Naam gastouder LRK nummer Opvangadres Postcode en Plaats Woning Naam ouder (altijd invullen)

Nadere informatie

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand.

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand. Afspraken Naam Familie: Naam Kind(eren): Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s), het/de opvangkind(eren) en de gastouder. Gastouderopvang

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur.

Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur. Inleiding: Welkom bij gastouderopvang Paulien Lakeman. De opvang is gestart op 01-02-2014 en wordt uitgevoerd door Paulien Lakeman op de Grasdijk 14 te Wervershoof. Het doel van gastouderopvang Paulien

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging

Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging 1. Algemene en medische gegevens Vraagouder één: Email adres Vraagouder twee: Email adres Kind één: kind Allergieën: Allergisch voor: Handelingswijze

Nadere informatie

De béste Gastouder voor uw kind!

De béste Gastouder voor uw kind! De béste Gastouder voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar een gastouder voor de opvang van uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op wat u van het gastouderbureau kunt

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Natuurlijk is het ook mogelijk om mij eventuele vragen of opmerkingen te stellen of vertellen. Ik hoor deze graag van u.

Natuurlijk is het ook mogelijk om mij eventuele vragen of opmerkingen te stellen of vertellen. Ik hoor deze graag van u. Hartelijk dank voor uw interesse in Gastouderopvang Lydia. In deze folder vindt u alle informatie over de opvang die ik, Lydia Kersten, verzorg. Op deze manier heeft u altijd de mogelijkheid om eventuele

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden op onze website:

Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden op onze website: Geachte gastouder, Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als (potentiële) klant bij Gastouderbureau Oostnederland. Veel van de informatie die u wenst te ontvangen of die u zou moeten weten, is te vinden

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS INFORMATIEBOEKJE

GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS INFORMATIEBOEKJE GASTOUDERBUREAU HET TUINHUIS INFORMATIEBOEKJE 1 Introductie 2 Wat is gastouderopvang? 3 Wat doet het Tuinhuis Gastouderbureau? Werven en selecteren gastouders Koppelen van gast- en vraagouders Offerte

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht en afsprakenformulier. Startdatum opvang: Partijen: verder te noemen de ouder. verder te noemen de gastouder

Overeenkomst van opdracht en afsprakenformulier. Startdatum opvang: Partijen: verder te noemen de ouder. verder te noemen de gastouder Adres: Eelerweg 27, 7447 RR Hellendoorn Email: kleinwitten@gmail.com Mobiel: 06-255 635 76 Geregistreerd bij KvK nr. 08164499, BTW-nummer: NL0650.13.281.BO1 Bankrekeningnr: NL63RABO 0138766746 Overeenkomst

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang Gastouder: Opvangadres: Aangesloten bij gastouderbureau: Datum inspectie: Beschouwing toezichthouder Itemnummer en voorwaardenummer Voorwaarden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK VOOR. Versie: januari 2014 Datum: 1 januari 2014 Auteur: Jacoba Hiemstra van Houten INHOUD

INFORMATIEBOEK VOOR. Versie: januari 2014 Datum: 1 januari 2014 Auteur: Jacoba Hiemstra van Houten INHOUD INFORMATIEBOEK VOOR Versie: januari 2014 Datum: 1 januari 2014 Auteur: Jacoba Hiemstra van Houten INHOUD 1. Introductie 2. Wat is gastouderopvang? 3. Wat doet Gastouderbureau Koekeloere? 3.1 Werven en

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder Gegevens Gastouder Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoonnummer E-mail BSN Gegevens Vraagouder(s) Vraagouder 1 (voorletters

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden laatst aangepast mei 2015 Let op: te ondertekenen door beide partijen op iedere afzonderlijke pagina voor gelezen en akkoord - 1 - Vast maandbedrag wordt als volgt berekend: aantal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Gastouderopvang t Appeltje

Pedagogisch werkplan. Gastouderopvang t Appeltje Pedagogisch werkplan Gastouderopvang t Appeltje Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Verantwoordelijkheid 4 1.1 Communicatie 4 1.2 Privacy 4 1.3 Sociale media 5 1.4 Klachten 5 Hoofdstuk 2: Voorwaarden

Nadere informatie

Gastouderbureau De Kleine Generaal

Gastouderbureau De Kleine Generaal Informatieboek Gastouderbureau De Kleine Generaal Inhoudsopgave 1 1. Voorstellen 2 2. Wat is gastouderopvang? 3 3. Wat doet Gastouderbureau De Kleine Generaal? 4 a. Werven en selecteren gast- en vraagouders

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 REGLEMENT HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4 e versie Wijziging: OVDB, naamsverandering Calibris (wijziging niet specifiek kenbaar gemaakt bij cliënten)

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2. INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.4 De opvang 4 3. FINANCIEEN 4 3.1 Tarief gastouder 2014 4 3.2 Tarief

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon

Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon Overeenkomst van opdracht tussen gastouder en vraagouder Gastouderbureau De Kleine Kroon Partijen Gastouder.. (naam en voorletters) Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Telefoonnummer (vast)..

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Informatie huisbezoeken Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Informatie huisbezoeken Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot 2 Inhoudsopgave NIEUWE KOPPELINGEN 3 INTAKEGESPREK GASTOUDER 3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 3 KOPPELINGSGESPREK GASTOUDER EN VRAAGOUDER 3 RISICO INVENTARISATIE

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KIDSCENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN KIDSCENTRAL ALGEMENE VOORWAARDEN KIDSCENTRAL 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele dienstverlening van - of namens KidsCentral en gelden in ieder geval voor alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Gastouder: de heer/mevrouw [naam] Opvangadres: [opvangadres, postcode plaats] Aangesloten bij gastouderbureau: [naam] [naam],

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Inschrijven KDV versie Januari 2017

Inschrijven KDV versie Januari 2017 Inschrijfformulier voor baby- en peuteropvang Informative over uw kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geslacht ( vermoedelijke ) Geboortedatum BSN- nummer Nationaliteit Religie Spreektaal Zorgverzekering

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.03. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

Huisregels Kidzmatch

Huisregels Kidzmatch Huisregels Kidzmatch Huisregels Gastouderbureau Kidzmatch, (lrkp nr. 758402090) Regel 1: Halen en brengen gastkind Het gastkind wordt door de vraagouder(s) gebracht en gehaald. Indien een derde door de

Nadere informatie

Kinderopvang de Leilinde

Kinderopvang de Leilinde Pedagogisch werkplan gastouder De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch beleid is een visie van gebaseerd op de 4

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor de gastouder

Aanmeldingsformulier voor de gastouder Aanmeldingsformulier voor de gastouder Ik meld me aan als: gastouder opa en oma oppas van vriend(in) oppas van 1. Gegevens van de aanmelder: Naam: Voornamen: (eerste voluit) Adres: Postcode/ woonplaats:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Artikel 1 Definities - Voel je Thuis een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het,

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling,

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Definities In de algemene voorwaarden verstaan we onder: Gastouderbureau: Gastouderbureau De Knapzak/ Gob De Knapzak Vraagouder: ouder/verzorger die een

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder (naam en voorletters) Verder te noemen de gastouder En Ouder 1 (naam en voorletters) Ouder 2 (naam en voorletters) Verder te noemen de ouder(s)

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Pedagogisch Beleidsplan 201202 Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1. IK GA MET VEEL PLEZIER NAAR MIJN GASTOUDER 3 2. IK WEET WAAR IK AAN TOE BEN 3 3.

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Formulieren en verklaringen

Formulieren en verklaringen Formulieren en verklaringen Verklaring medicijnverstrekking Verklaring vervoer Achterwachtformulier Bijna ongevallenregistratieformulier Verklaring buikslapen Toestemmingsformulier sieraden Verklaring

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet. 4.4 Afwegingsmodel handhaving gastouders De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. Gastouderopvang in de zin van de wet 2. Gastouder 3.

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

TARIEVENBOEKJE 2016 HOPPAS KINDEROPVANG

TARIEVENBOEKJE 2016 HOPPAS KINDEROPVANG TARIEVENBOEKJE 2016 HOPPAS KINDEROPVANG Beste ouder / verzorger, Ieder kind is uniek, elke situatie verschillend en elke ouder is anders. HOPPAS biedt een totaalpakket aan kinderdagopvang, peuterwerk,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Algemene voorwaarden Gastouderbureau Ziezo Artikel 1 Definities - Gastouderbureau Ziezo is een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang:

Nadere informatie

2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang

2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang 2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. Gastouderopvang in de zin van de wet kinderopvang

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014

Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014 Locatiewijzer Gastouderopvang Knus! Geschreven door: Jorinda van der Weide Versiedatum: Juli 2014 Welkom allemaal bij gastouderopvang Knus! Wat leuk dat jullie je hebben aangemeld voor gastouderopvang

Nadere informatie

Gastouderopvang Uk&Knus

Gastouderopvang Uk&Knus Gastouderopvang Uk&Knus Pedagogisch werkplan Met dit werkplan wil ik u laten kennismaken met de visie en werkwijze van Gastouderopvang Uk&Knus. Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Bijlage 4 afwegingsmodel handhaving gastouderopvang.xlsx

Bijlage 4 afwegingsmodel handhaving gastouderopvang.xlsx Bijlage 4 afwegingsmodel handhaving gastouderopvang.xlsx 1 Gastouderopvang in de zin van de wet 1.0 Gastouderopvang en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld),

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. NAW gegevens aanvrager. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Utrecht. NAW gegevens aanvrager. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Utrecht Antwoordnummer 21440 6400 SL HEERLEN BelastingTelefoon 0800-0543 NAW gegevens aanvrager Datum 15 juli 2011 Uw kenmerk Betreft Jaaroverzicht kinderopvang 2010 Kenmerk TKG10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama PERSONALIA Datum: Geregistreerd gastouder? Ja/nee Sinds: Naam gastouderopvang: Website adres E-mail adres (bedrijf) Facebookadres KVK nummer: LRKP nummer: Naam: voornamen: Adres: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gastouderopvang

Algemene voorwaarden gastouderopvang MIMIKO Kinderopvang wordt hierna genoemd: het gastouderbureau Algemeen is in het bezit van een diploma dat aan de wettelijke eisen voldoet (minimaal MBO-2 Helpende (Zorg &) Welzijn) of een Ervaringscertificaat;

Nadere informatie

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl

Informatieboekje. NationaalGastouderbureau.nl Informatieboekje NationaalGastouderbureau.nl Postadres Postbus 1799 2280 DT RIJSWIJK ZH Vestigingsadres Veraartlaan 8 2288 GM RIJSWIJK ZH 070-2115746 info@nationaalgastouderbureau.nl www.nationaalgastouderbureau.nl

Nadere informatie