Regels en. reglementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels en. reglementen"

Transcriptie

1 Regels en reglementen 1

2 2 Korfbalvereniging S.C. Olympia Kantine, veld en sporthal: Sportpark De Brug Atletiekpad LM Spijkenisse Lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) Gouden regels complex Olympia 1. Binnen niet roken en buiten beter ook niet. 2. Op trainingsavonden wordt niet eerder dan een half uur na de laatste jeugdtraining alcohol geschonken. 3. Op wedstrijddagen wordt voor 12:00 uur geen alcohol geschonken en daarna niet overmatig. 4. Het is verboden om glaswerk en/of consumptieve producten mee te nemen in de kleedkamers, de zaal, de tribune en op en rond de velden. Buiten mag alleen op het terras gegeten en gedronken worden. 5. Wees zuinig op de korfbalmaterialen en -velden, voetplaten niet rollen en alles na gebruik weer op de juiste plek opbergen. 6. Houd het sportpark netjes. Gooi je rommel en afval in de vuilnisbakken. 7. Niet op auto s of in de hekken en bomen klimmen, van andermans (brom)fietsen afblijven, niet op de muren schrijven of nieuwe doeleinden voor het meubilair verzinnen. 8. De zaal alleen betreden vlak voor, tijdens en na jouw wedstrijd c.q. training. Dus iedereen maakt zoveel mogelijk gebruik van de tribune om de wedstrijden te bekijken. 9. De zaal mag alleen vrijelijk betreden worden door de zaalwachten, leden van de TC en leden van het bestuur. 10. Het is verboden de velden van de handbal te betreden, het gras is daar toch niet groener en de ballen zijn niet groter. 11. De sporttassen in het daarvoor bestemde tassenrek zetten en niet los in de kantine. 12. Blijf van andermans spullen af. 13. Wees sportief in het veld en daarbuiten en benader eenieder respectvol, dus gewoon vriendelijk zijn tegen elkaar is net niet voldoende.

3 Huishoudelijk reglement Korfbalvereniging S.C. Olympia laatst gewijzigd op 10 oktober Leden Leden zijn te onderscheiden in spelende en niet-spelende (b.v. donateurs) leden. 2. Beëindiging lidmaatschap Als aanvulling op het gestelde in de statuten dient de opzegging voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de ledenadministrateur. 3. Contributie 1. De jaarlijkse bijdrage, zoals door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, wordt per kwartaal geïnd. 2. Men dient binnen het betreffende kwartaal de daarvoor vastgestelde contributie te betalen. Mocht, door omstandigheden, binnen het betreffende kwartaal de contributie niet betaald zijn, dan heeft men het daarop volgende kwartaal een maand de tijd om die contributie alsnog te betalen, met dien verstande dat het hier een incidentele gebeurtenis moet betreffen. Wordt de contributie niet binnen die gestelde termijn betaald, dan is sprake van een achterstand en wordt verwezen naar de statuten. Onverminderd hetgeen bepaald in de statuten kan het bestuur, indien de contributie niet binnen de daarvoor gestelde termijn van een maand is voldaan, een incassobureau inschakelen ten behoeve van de inning van de achterstallige contributie. Eventuele kosten die het incassobureau voor deze inning in rekening brengt komen ten laste van het betreffende lid. 3. Leden zijn verplicht de contributie te voldoen door middel van een bij inschrijving afgegeven incassomachtiging. 4. Bovenstaand lid 3 is niet van toepassing voor leden ingeschreven voor 10 oktober Het bestuur kan na een gemotiveerd verzoek een lid ontheffing verlenen van de in lid 3 genoemde verplichting. 4. Schorsing en royement Een lid kan door het bestuur worden geschorst ingeval van een contributieschuld en/of wangedrag en/of het niet opvolgen van gestelde regels zoals genoemd in de statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde regelingen en reglementen. Schorsing kan geschieden voor een bepaalde tijd en wordt vastgesteld door het bestuur. Een schorsing voor bepaalde tijd, die voordien niet ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door een voorstel vanuit het bestuur tot royement op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, welke voordracht op de agenda van die vergadering moet worden vermeld. Tegen elke schorsing kan een lid in hoger beroep gaan bij een Algemene Ledenvergadering. Zie hiertoe de statuten. 5. Rechten van leden Elk spelend lid heeft behoudens toepassing van artikel 4, de volgende rechten: 3

4 a. gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffende gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen; b. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van bondswege gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden plichten aanvaardt, tenzij een en ander duidelijk in strijd zou zijn met het verenigingsbelang; c. naar redelijk evenredigheid te worden aangewezen voor competitie- en vriendschappelijke wedstrijden; d. aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen; e. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van verdere bepaling in dit reglement en de statuten. Noot: punten d. en e. zijn ook van toepassing voor niet-spelende (donateurs) leden. 6. Plichten van de leden Elk spelend lid heeft onder meer de volgende plichten: a. zich als een waardig lid te gedragen. In het bijzonder de bepalingen van dit reglement, de statuten, andere door de Algemene Leden vergadering vastgestelde regelingen en reglementen en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven; b. bij indeling in een competitie 8-tal, aan de wedstrijden van dit 8-tal en van hogere 8-tallen, waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dringende redenen af te schrijven; c. in geval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, waarvoor hij aangewezen is, hiervan zo snel mogelijk de coach / teamleider dan wel aanvoerder van in kennis stellen. De teams bepalen aan wie de afmelding plaatsvindt (coach, teamleider dan wel aanvoerder); d. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem of haar toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden; e. elk spelend lid is verplicht om een aantal dagen of delen daarvan kantinediensten te vervullen zoals in overleg met de bardienstcoördinator vastgesteld; f. elk spelend lid is verplicht een aantal zaalwachten te vervullen. Noot: punten e. en f. gelden alleen voor spelende leden boven de 18 jaar; punten b. t/m d. gelden met name voor de spelende leden. 7. Het bestuur Bestuurssamenstelling, taak en taakverdeling is in statuten geregeld. Dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. In aanvulling daarop: Bestuurslid Wedstrijdzaken en een Bestuurslid Algemene Zaken. Het Bestuurslid Wedstrijdzaken maakt ambtshalve deel uit van de Technische- en Aspiranten Commissie en stuurt deze commissies aan volgens het beleid van het bestuur. 4 Rooster van aftreden bestuursleden Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

5 In even jaren: De voorzitter en het bestuurslid Algemene Zaken. In oneven jaren: De secretaris, de penningmeester en het bestuurslid Wedstrijdzaken. Commissies Kascontrolecommissie conform het gestelde in de statuten, t.w. artikel 14 lid 5 benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Overige commissies worden volgens de statuten (artikel 13 lid 3) benoemd door het bestuur met uitzondering van de penningmeester van de Kantinecommissie aangezien deze functionaris formeel ingeschreven dient te worden bij de Kamer van Koophandel. De laatstgenoemde functionaris dient ter goedkeuring voorgedragen te worden door het bestuur aan de Algemene Leden Vergadering. Commissieleden behoeven geen personen te zijn zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten. Elke commissie (niet zijnde de kascontrolecommissie) benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en indien benodigd een penningmeester, met uitzondering zoals hierboven vermeld de penningmeester van de kantinecommissie. Een plan van aanpak wordt aan het begin van ieder verenigingsjaar door de commissie opgesteld, eventueel begeleid door een opdracht van het bestuur, en na overleg met c.q. na goedkeuring van het bestuur uitgevoerd. Elke commissie is verplicht van hun vergadering notulen te verstrekken aan het secretariaat binnen 7 dagen na die vergadering. 8. Wedstrijden a. Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen kan door het bestuur worden bestraft, hetzij met een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen boete, hetzij met het niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven. Bovendien kan het lid worden verplicht tot het voldoen van de reiskosten van de speler, die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam. b. Het lid dat als gevolg van een strafzaak van bondswege een boete wordt opgelegd, dient die boete zelf te betalen. c. Verkiezing aanvoerder. Elk 8-tal kiest voor de aanvang van de competitie een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn 8-tal. Hij neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht. De leden van een 8-tal zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. De aanvoerder draagt tevens zorg voor invulling van de bondsformulieren; hij volgt daartoe de 5

6 aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. d. De leden van een 8-tal gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het voor dat team vastgestelde tenue. e. Voorwaarden voor plaatsing in een 8-tal. Aan plaatsing in een 8-tal kan door het bestuur voorwaarden worden gesteld zoals het bezoeken van trainings- en 8-tal bijeenkomsten. 9. Slotbepalingen Elk lid dient bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement te ontvangen. Exemplaren van de statuten en andere reglementen kunnen worden aangevraagd bij de secretaris. Ondanks het feit dat dit reglement over hij spreekt is het natuurlijk ook voor haar (zij) van toepassing. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 6

7 Reglement voor de exploitatie clubgebouw Korfbalvereniging S.C. Olympia laatst gewijzigd op 24 september 2003 Preambule In overweging nemende dat wij als vereniging steeds meer geconfronteerd worden met verdere regelgeving door de overheid en dat het bestuur aansprakelijk is voor de juiste uitvoering daarvan en deze aansprakelijkheid ook wil dragen, heeft het bestuur gemeend de regels ten aanzien van de exploitatie van het clubgebouw van Olympia strakker aan te halen en te verwoorden in een nieuw reglement. 1. Definitie Onder exploitatie van het clubgebouw van Korfbalvereniging S.C. Olympia (hierna te noemen Olympia) wordt verstaan het verstrekken van dranken en spijzen tegen door het Bestuur van Olympia goed te keuren tarieven, alsmede het regelmatig schoonhouden en onderhouden van het clubgebouw. Waar in dit reglement staat vermeld hij dient gelezen te worden hij/zij. 2. Kantinecommissie 1. Conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement worden de leden van Kantinecommissie benoemd door het bestuur met uitzondering van de penningmeester van deze commissie. 2. De penningmeester van de Kantinecommissie wordt door het bestuur ter goedkeuring voorgedragen aan de Algemene Leden Vergadering. 3. Alleen ereleden, leden, trainingsleden, donateurs en ouders van leden en jeugdleden van Olympia kunnen worden voorgedragen voor deze commissie. 4. Tijdens de in dit artikel genoemde Algemene Ledenvergadering dient de voorzitter van de Kantinecommissie en de penningmeester kantine in functie te worden benoemd. De Kantinecommissie is belast met de uitvoering van de in artikel 1 genoemde exploitatie. 3. Financiële administratie 1. De Kantinecommissie voert een eigen financiële administratie. 2. Deze administratie wordt gevoerd door de door de Algemene Leden Vergadering in functie benoemde penningmeester kantine die voor dat doel wordt ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 3. Aan het begin van ieder verenigingsjaar wordt door de Kantinecommissie een begroting van inkomsten en uitgaven van de kantine aan de penningmeester van Olympia aangeboden. 4. De kantinecommissie is gerechtigd om voor het uitvoeren van haar taak noodzakelijke uitgaven, binnen de goedgekeurde begroting, te doen. 5. Uitgaven welke niet in de goedgekeurde begroting staan vermeld dienen indien dit een bedrag te boven gaat van 100,-. door de penningmeester Kantine voorgelegd te worden voor akkoord aan de algemene penningmeester. 6. Jaarlijks wordt door de Kantinecommissie een resultaten overzicht over het afgelopen 7

8 verenigingsjaar en een balans op de laatste dag van het verenigingsjaar opgesteld. Deze bescheiden dienen ter goedkeuring aangeboden te worden aan de Kascontrolecommissie zoals genoemd in artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement. 7. Naast de in artikel 3 lid 5 genoemde bescheiden wordt door de Kantinecommissie iedere maand (gedurende de periode september tot en met juni) een resultatenoverzicht gemaakt, hetgeen wordt aangeboden aan het bestuur van Olympia. 8. Indien aan het eind van het verenigingsjaar een voordelig saldo aanwezig is, dan wordt dit voordelige saldo in eerste instantie aangewend tot dekking van de exploitatiekosten van het clubgebouw. Op basis van te maken afspraken tussen penningmeester kantine en penningmeester Olympia zal jaarlijks een bedrag worden overgedragen aan de penningmeester Olympia voorzover tenminste sprake is van een resterend batig saldo. 9. De penningmeester kantine zal optreden als gesprekspartner met de administrateur van de Vereniging Van Eigenaren. 4. Voorraadtelling Tenminste eenmaal per jaar op de laatste dag van het verenigingsjaar dient de gehele voorraad te worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal plaatsvinden door de penningmeester kantine in aanwezigheid van de voorzitter van de Kantinecommissie. Tijdens de inventarisatie is het clubgebouw gesloten Tarieven consumpties en vaste bijdrage nevenactiviteiten 1. Tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 augustus, worden de tarieven van de consumpties getoetst en, indien nodig, bijgesteld, waarbij o.a. rekening gehouden moet worden met: a. De bestaande inkoopprijzen zoals die gelden op de genoemde datum van 1 januari; b. De bekende resultaten van de exploitatie van het clubgebouw; c. De prijzen van de consumpties van soortgelijke verenigingen. 2. Nieuwe tariefvoorstellen dienen uitgewerkt te worden door de penningmeester kantine en besproken te worden binnen de Kantinecommissie. 3. Na goedkeuring van de Kantinecommissie zal de penningmeester de nieuw voor te stellen tarieven conform artikel 1 van dit reglement ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van Olympia. 4. Na goedkeuring van de tarieven door het bestuur van Olympia draagt de penningmeester er zorg voor dat de nieuwe tarieven duidelijk zichtbaar worden getoond in de kantine en zal hij tevens zorgen dat de prijzen op de kassa zullen worden gewijzigd. 5. Naast de vaststelling van de tarieven voor consumpties zal de penningmeester kantine tevens per 1 januari van ieder jaar de vaste bijdrage vaststellen en ter goedkeuring voordragen aan het bestuur van Olympia voor a. nevenactiviteiten zoals genoemd in artikel 13 lid 2d. Bij de vaststelling van deze vaste bijdragen dient de penningmeester rekening te houden met nevenactiviteiten voor leden dan wel niet-leden; b. privégebruik van de telefoon in de kantine van Olympia. Na goedkeuring draagt de penningmeester kantine er zorg voor dat het telefoontarief duidelijk zichtbaar gemaakt wordt in de kantine.

9 6. Naleving van de NOC*NSF Hygiënecode De Kantinecommissie is tevens belast met een correcte naleving van de NOC*NSF Hygiënecode (hierna te noemen hygiënecode) gebaseerd op het HACCP systeem. 1. Een omschrijving van het systeem en de daarbijbehorende in te vullen formulieren zijn daartoe opgeborgen in de zogenaamde HACCP map welke staat in het magazijn van de kantine. 2. De Kantinecommissie draagt er zorg voor dat zijzelf de navolgende formulieren conform de in de methode HACCP omschreven tijdsvakken invult: a. De functionarissenlijst b. De sleutellijst c. De leverancierslijst d. De recepturen 3. Voor de andere in te vullen formulieren (met uitzondering van het bardienstrooster) die na ieder gebruik van de kantine dan wel wekelijkse schoonmaakbeurt dienen te worden ingevuld, zal de Kantinecommissie moeten zorgen dat andere leden (barvrijwilligers, schoonmakers) de formulieren ter hand gesteld worden en toezicht houden dat de formulieren correct ingevuld en opgeborgen worden. 4. Om bovenstaande uit te kunnen voeren zal de Kantinecommissie uit haar midden een lid benoemen die verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de in dit artikel genoemde hygiënecode, hierna te noemen Kantine coördinator. 5. De naam van dit commissielid dient medegedeeld te worden aan de secretaris van Olympia. 7. Bardienst 1. De Kantinecommissie zal zorgen dat er een rooster samengesteld wordt met betrekking tot de bezetting van de kantine gedurende alle activiteiten binnen de kantine van Olympia waarbij kantine wordt gebruikt. 2. Voor het samenstellen van het rooster wordt binnen de Kantinecommissie uit haar midden een lid benoemd die deze taak zal uitvoeren, hierna te noemen bardienstcoördinator. 3. De bardienstcoördinator zal zorgdragen dat het bardienstrooster aanwezig is in het clubgebouw en dat een exemplaar ter hand wordt gesteld aan de secretaris van Olympia. 4. De bardienstcoördinator draagt er zorg voor dat bij bardiensten tenminste 1 bardienstmedewerker in het bezit is van een I.V.A. certificaat en als zodanig is ingeschreven in het I.V.A. register indien er tijdens de bardienst alcoholische dranken kunnen worden geschonken. 5. De bardienstcoördinator draagt er zorg voor dat er in de kantine duidelijke instructies aanwezig zijn voor het bardienstpersoneel. 6. De door de bardienstcoördinator aangewezen bardienstmedewerkers zijn verplicht hun rooster uit te voeren. Ruilen van een bardienst is toegestaan mits voldaan blijft worden aan het gestelde in artikel 7 lid 4. Ruilen van een bardienst dient aan de bardienstcoördinator te worden medegedeeld. 8. Gastheer In overweging nemende dat: De overheid steeds meer regels stelt op het gebied van de hygiëne Er binnen Olympia geen sprake is van vast bardienstpersoneel 9

10 Uitvoer van bepaalde regels daardoor in het gedrang kunnen komen Voor de uitvoering van de regels gewerkt moet worden met vrij duur materiaal worden er door de Kantinecommissie zogenaamde gastheren aangesteld, die de navolgende taken zullen uitvoeren: 1. bewaken en onderhouden van de regelgeving zoals vastgelegd in de HACCP hygiënecode 2. het controleren dat de regels zoals die gesteld zijn in dit reglement worden uitgevoerd 3. zorgdragen dat de regels zoals vastgelegd in het Bestuursreglement Verantwoord Alcoholgebruik worden nageleefd 4. zorgdragen dat onafhankelijke scheidsrechters die wedstrijden komen fluiten, alsmede scheidsrechter beoordelaars worden ontvangen. 9. Gratis consumpties In de navolgende hieronder vermelde situaties kunnen gratis consumpties worden verstrekt: 1. Gratis koffie dan wel thee door bardienstmedewerkers. 2. Gratis koffie dan wel thee bij vergaderingen van het bestuur dan wel de commissies. 3. Onafhankelijke scheidsrechters die komen fluiten bij Olympia een consumptie bij de ontvangst, gedurende de rust en na afloop. Deze verstrekking geldt ook voor de eventueel meegereisde levenspartner van de betreffende scheidsrechter en eventuele scheidsrechterbeoordelaars. 4.Eigen scheidsrechters die een wedstrijd fluiten een consumptie in de rust en na de wedstrijd. 5.In gevallen waarbij een bestuurslid als zodanig besluit tot verstrekking van gratis consumpties Alle ander gebruik van consumpties buiten hierboven bedoelde gratis verstrekkingen dienen te worden afgerekend. 10. Onderhoud De Kantinecommissie is belast met het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud van het clubgebouw. Daartoe wordt uit haar midden een lid benoemd die verantwoordelijk is voor juiste uitvoering/coördinatie van het onderhoud. De naam van het commissielid wordt ter kennis gebracht aan de secretaris van Olympia Inkoopbeleid 1. De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor een gevarieerd assortiment aan consumpties en de daarbijbehorende inkopen van deze consumpties. 2. Uitvoering van deze taak is opgedragen aan de Kantinecoördinator. 3. De Kantinecoördinator draagt er zorg voor, dat er voldoende consumpties aanwezig zijn op de momenten dat zij benodigd zijn in de kantine. 4. De Kantinecoördinator draagt er zorg voor dat bij het inkopen rekening gehouden wordt met de bekende afzet van artikelen, zodat zoveel mogelijk vermeden wordt, dat artikelen hun houdbaarheidsdatum overschrijden. 5. De Kantinecoördinator draagt er zorg voor, dat er in de kantine geen consumpties worden verkocht waarvan de houdbaarheidsdatum van het artikel is overschreden. Hiertoe zal hij voortijdig deze artikelen uit de voorraad verwijderen. Hij zal aan de penningmeester van de kantine doorgeven welke artikelen om die reden verwijderd zijn en het aantal verwijderde

11 artikelen. 6. De Kantinecoördinator draagt er zorg voor dat er geen consumpties worden verkocht, waarvoor Olympia geen vergunning heeft. 12. Activiteiten kantine 1. Primair zal de kantine gebruikt worden voor activiteiten die een direct verband houden met korfbal, zoals wedstrijden, trainingen en commissie activiteiten. 2. De agenda van de kantine wordt beheerd door de kantinecoördinator. 3. Bij gelijktijdige boekingen van activiteiten gaan korfbal gerelateerde activiteiten altijd voor. 4. Aanmelding activiteiten. a. Wedstrijden en trainingstijden. Zodra bekend worden het wedstrijdschema en de trainingstijden zo snel mogelijk door de Technische Commissie aan de bardienstcoördinator bekend gemaakt. b. Trainingen. Ook trainingen zijn vooraf bekend en zullen derhalve automatisch worden ingedeeld. c. Commissieactiviteiten. i. Commissieactiviteiten waarbij geen gebruik gemaakt behoeft te worden van de kantine faciliteiten (zoals vergaderingen) dienen te worden aangemeld bij de kantinecoördinator. ii. Commissieactiviteiten waarbij wel gebruik gemaakt wordt van de kantine faciliteiten dienen te worden aangemeld bij de Kantine coördinator, die zorgdraagt dat zowel de bardienstcoördinator als de secretaris daarvan op de hoogte gesteld wordt, zodat het kunnen inroosteren van vrijwillig bardienstpersoneel kan plaatsvinden, waarbij artikel 7 van toepassing is. d. Activiteiten die niet vallen onder artikel 12 lid 1 (zoals klaverjassen, feestavonden etc.). i. Aanvragen voor het gebruik van de kantine voor niet korfbal activiteiten, zoals feestavonden voor leden/niet leden, dienen te worden aangemeld bij de kantinecoördinator. Deze activiteiten worden niet eerder gehonoreerd dan dat het bestuur, bij monde van de secretaris, toestemming hiervoor heeft gegeven. Aanvragen worden binnen 14 dagen beantwoord. ii. De Kantinecoördinator draagt er zorg voor dat voor deze activiteiten voldoende voorraad aanwezig is en tevens dat vrijwillig bardienstpersoneel wordt aangetrokken waarbij wordt voldaan aan de regel zoals vermeld in artikel 7 lid 4. De namen van het vrijwillig bardienstpersoneel dienen ter kennis gebracht te worden aan de secretaris. iii. Indien activiteiten als bedoeld in dit artikel 12 lid 4d vallen op wedstrijddagen, dan kunnen deze activiteiten niet aanvangen binnen 2 uur na het einde van de laatste wedstrijd. 5. Financiële afwikkeling. a. Wedstrijd-, trainingsdagen en commissieactiviteiten. De bardienstvrijwilligers die de eerste dienst uitvoeren dienen vroegtijdig de sleutel van de kantine en het kasgeld op te halen bij het sleuteladres. Degenen die de laatste bardienst vervullen dienen na einde van de bardienst de kas op te maken en het eindsaldo op het daarvoor bestemde formulier te vermelden. Zowel het kasgeld, het genoemde formulier en de sleutel dienen daarna weer afgegeven te worden op het sleuteladres. De penningmeester kantine draagt er zorg voor dat het kasgeld wordt gestort op de bankrekening van Olympia. 11

12 b. Activiteiten als genoemd onder artikel 12 lid 4d. De penningmeester kantine draagt er zorg voor, dat er op de avond van de activiteit een factuur aanwezig is waarop de vaste bijdrage als genoemd in artikel 5 lid 5 staat vermeld. Deze factuur dient voor aanvang van de activiteit te worden voldaan aan de dienstdoende barmedewerkers. De gebruikte consumpties dienen op een apart formulier te worden ingevuld en aan het einde van de activiteit te worden afgerekend. Het ontvangen geld dient zo spoedig mogelijk ter hand te worden gesteld aan de penningmeester Kantine die zorgdraagt voor storting op de rekening van Olympia. 13. Geschillen en sancties Overwegende dat met name de leden van de kantinecommissie te maken hebben met geldstromen in de vorm van voorraden dan wel kassa geld, is het met name bij deze commissie van belang dat dit reglement stipt wordt uitgevoerd. 1. Geschillen a. Geschillen binnen de Kantinecommissie. Indien er binnen de Kantinecommissie geschillen rijzen welke niet opgelost kunnen worden in de commissie, dan dienen deze geschillen te worden voorgedragen aan het bestuur van Olympia. Het bestuur neemt nadat zij de leden van de Kantinecommissie heeft gehoord een beslissing rondom het geschil. b. Geschillen buiten de Kantinecommissie. Indien er geschillen ontstaan buiten de Kantinecommissie inzake de naleving van dit reglement, dan dient dat te worden voorgedragen aan het bestuur van Olympia. Deze zal na het inwinnen van advies door de Kantinecommissie en nadat degene(n) die een geschil heeft dan wel hebben een beslissing nemen rondom het geschil. c. Geschillen met de Kantinecommissie. Indien er geschillen zijn met de Kantinecommissie dan kan zowel de Kantinecommissie als degene(n) die een geschil heeft dan wel hebben met de Kantinecommissie dit geschil voorleggen aan het bestuur van Olympia. Nadat partijen zijn gehoord zal het bestuur een beslissing nemen rondom het geschil. 2. Sancties Ernstige overtredingen ten aanzien van de naleving van dit document kunnen schorsing en/of royement tot gevolg hebben. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4 van het Huishoudelijke Reglement. 14. Slotbepalingen Over aangelegenheden welke niet zijn opgenomen in dit reglement beslist het bestuur van Olympia. Het reglement voor de exploitatie clubgebouw Korfbalvereniging S.C. Olympia wordt aangehaald als kantinereglement. 12

13 Bestuursreglement alcohol in sportkantines laatst gewijzigd op 30 september 2008 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond; - de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt; - een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen; - het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging; heeft het bestuur het volgende bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. b) Sociale Hygiëne: Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. c) Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine. d) Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. 13

14 2. Wettelijke bepalingen Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: - Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. - Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. - Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. - De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. - Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. - Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen. - Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 3. Vaststellen en wijzigen 1. Het bestuur stelt dit reglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen 4. Aanwezigheid Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd Huis- en gedragsregels 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

15 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan. 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 6. Openingstijden en schenktijden 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. Deze tijden zijn gelegen op dagen dat er trainingen en/of wedstrijden worden gehouden, alsmede op de dagen dat er andere activiteiten voor leden worden georganiseerd. 2. Er wordt alcohol geschonken conform de tijdstippen in de drank- en horecavergunning. Deze tijdstippen zijn gelegen na uur op dagen dat er trainingen en/of wedstrijden worden gehouden, alsmede op de dagen dat er andere activiteiten voor leden worden georganiseerd. 3. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 7. Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers: - zijn tenminste 18 jaar oud; - hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; - staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en - zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur. 8. Voorlichting 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. 9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties 1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement. 2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding 15

16 van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Voedsel en Waren Autoriteit. Paragraaf 3: Paracommercie bepalingen 10. Toegelaten horeca-activiteiten 1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien. 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: - wedstrijden; - trainingen; - overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen. 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel Handhaving, klachtenprocedure en sancties 1. Op basis van het gestelde in artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, beiden verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen. 2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

17 3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging. 4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF. 17

18 18

19 19

20 Regels en reglementen aug 2012

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE. Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V. UFFELTE Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld: een sportvereniging

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante

Alcohol in het Atalante clubhuis. Bestuursreglement AKV Atalante Alcohol in het Atalante clubhuis Bestuursreglement AKV Atalante juni 2004 2 Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in de sportkantine

bestuursreglement alcohol in de sportkantine VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979 Gevestigd te Zoetermeer. Forelsloot 5 2724 CA bestuursreglement alcohol in de sportkantine Zoetermeer, 20 oktober 2003 1 e wijziging:

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT VV Musketiers ALCOHOL IN SPORTKANTINES Opgesteld d.d. 19-06-2001 Goedgekeurd door leden in jaarvergadering d.d. 12-07-2001 Bij bestuursbesluit opnieuw vastgesteld per 2 januari 2008 Bij

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01.

Voetbalvereniging Zwartemeer Sportpark De Planeet. Secretariaat: Postbus 122 7890 AC Klazienaveen. BTW Nr.: 68.40.929.B.01. Bestuursreglement Alcohol in onze kantine Inhoudsopgave........................................................ 1 Bestuursverklaring..................................................... 1 Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1

In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES van S.V. BEATRIX In leden raadpleging gewijzigd vastgesteld 6-5-2008 1 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF)

KANTINEREGLEMENT. (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) KANTINEREGLEMENT (gebaseerd op het model bestuursreglement alcohol in sportkantines opgesteld door NOC*NSF) In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels

Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88. Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels Bestuurs- en huishoudelijk reglement V.V. Luctor 88 Afspraken omtrent alcohol in sportkantines en tevens de algemene huis- en gedragsregels September 2008 Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren.

Van belang is om te realiseren, dat de gemeente in het komende jaar van plan is, om de naleving van de voorschriften streng(er) te gaan controleren. Brielle, december 2012 Aan de leden van BVT E 68 Betreft: BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Dames, Heren, De Drank- en Horecawetgeving schrijft voor, dat de vergunning voor het schenken van alcoholhoudende

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Bestuursreglement alcohol in het clubhuis voor de Volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders In overweging nemende dat: Volkstuinparken, op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht. versie Bestuursreglement alcohol in sportkantines V.V.Haastrecht versie 06-2014. Inhoudsopgave: preambule 3 paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen 5 Artikel

Nadere informatie

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB Bestuursreglement alcohol in clubhuis opgesteld mei 2001, gewijzigd tijdens de ALV van november 2011 en wederom gewijzigd tijdens de ALV van november 2014. In overweging

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Model bestuursreglement alcohol in sportkantines West-Friesland Versie november 2010 Statutaire naam vereniging: Secretariaat: (naam secretaris, straat en huisnummer, postcode Plaatsnaam en telefoonnummer

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Inleiding. Hoofdstuk 5 Diversen beleid. Voetbalvereniging Noordwijk Postbus 130 2200 AC Noordwijk. 5.11 Bestuursreglement Alcohol in sportkantines 2200 AC Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule

Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0. Preambule Bestuursreglement alcoholgebruik Muziekvereniging Crescendo te Voorthuizen versie 1.0 Preambule In overweging nemende dat: verenigingen op basis van de Drank-en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014

Cl C u l b u h b u h i u s i - re r g e l g e l m e e m n e t n Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 Clubhuis- reglement Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE Clubhuisreglement In overweging nemende dat: Verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron.

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Bijlage 7 Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Op 14 april 2005 is door het gemeentebestuur van Stede Broec op grond van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening

Nadere informatie

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk

WSV de Zuiderzee Postbus 128 8320 AC Urk Reglement alcohol in sport kantines Leidinggevenden: J. Hakvoort en P. Post Preambule In overweging nemende dat: - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Baan 7 Inleiding: In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort.

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van S.V. Zandvoort. 01-05-2017 Horecabeleid Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van S.V. Zandvoort. J.J. v.d. Leden Hogeweg 5 2042 GD Zandvoort betreffende de inrichting: Kantine S.V. Zandvoort Duintjesveldweg

Nadere informatie

Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines"

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Bestuursreglement "Alcohol in Sportkantines" Definitief d.d. 10-04-2016 Bekrachtigd door Bestuur AV Gouda d.d. 10-04- 2016 Voorzitter Marleen Verbruggen Secretaris Annelies van Dorp Penningmeester Marian

Nadere informatie

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis'

Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Bestuursreglement 'alcohol in het Pinoké-clubhuis' Vastgesteld door het Bestuur van Pinoké te Amstelveen op 7 oktober 2010 Aangepast aan de gewijzigde regelgeving per 1-1-2014 Ter kennis gebracht van de

Nadere informatie

Kantinereglement CVV Zwervers

Kantinereglement CVV Zwervers Kantinereglement CVV Zwervers 1 KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis

Bestuursreglement alcoholverstrekking gemeenschapshuis Op 19/12/2011 opnieuw vastgestelde versie. stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul www.geboew.nl Dagelijks Bestuur Secr. Mauritiussingel 51 6305 AZ Schin op Geul tel. (043) 459 2660 E-mail: dgswapm@planet.nl

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie: 10 mei 2016 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen als

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule

Adres accommodatie: (straat, nr, plaatsnaam en telefoonnummer) Preambule Model bestsreglement West-Friesland (voor activiteiten sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) Gemeente Opmeer Statutaire naam vereniging / stichting: Secretariaat: (naam

Nadere informatie

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé

Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Bestuursreglement Horeca COC Limburg - Café Rosé Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2016 Goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016 COC Limburg Bogaardenstraat 43 6211 SN

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting

Bestuursreglement. Stichting Kantine Sportcentrum Postbus AE Enschede. betreffende de inrichting Bestuursreglement Stichting Kantine Sportcentrum Postbus 217 7500 AE Enschede betreffende de inrichting Kantine Sportcentrum De Hems 20 7522 NL Enschede Januari 2011 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960

BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 BESTUURSREGLEMENT Voetbalvereniging Wildervank Opgericht 5 april 1930 - Koninklijk goedgekeurd 19 juni 1960 In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS

KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS KANTINEREGLEMENT CVV ZWERVERS In overweging nemende dat: de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatste bedrijfsmatig

Nadere informatie

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn

Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Beheer Clubhuis de Kribbebijter van WZ en PC De Rijn Algemeen De exploitatie en beheer van ons clubhuis de Kribbebijter is ondergebracht bij de Stichting Vrienden van de Rijn. In overeenstemming met de

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Kantinereglement WZV Trident

Kantinereglement WZV Trident Kantinereglement WZV Trident In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - In dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Alcohol Reglement RHV Leonidas. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Alcohol Reglement RHV Leonidas Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO)

BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) H ORECA BESTUURS REGELEMENT 2020 N A N S I B O N E K R A A I G E I H O L E N D R E H T N O L I M I BESTUURSREGELEMENT HORECA PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST (PBAZO) 2 HORECABELEID PBAZO 2017-2020 Bestuursregelement

Nadere informatie

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Hockeyvereniging Bleiswijk, juni 2016 1 HVB vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die

Nadere informatie

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE

FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC MAENSE ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE 1 ALCOHOLBESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINE FC Maense vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement Alcohol in het clubhuis Enschedese Rugbyclub 69 Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) 435 24 67 www.erc69.nl Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank:

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers

Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Bestuursreglement alcohol in de kantine van de IJVV De Zwervers Vastgesteld door de leden van IJVV De Zwervers d.d. 3 oktober 2014 1 Inleiding Onze sportvereniging vindt het welzijn van jeugdleden, leden

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren, thema Sportverenigingen, 19 november 2009 Aanwezig: Esther Stad, Ina Heidotting, Rolanda Dijkman, Anette Valk, Jaap Perlot, Klaas Mulder, Philinne van Veelen,

Nadere informatie

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017

Dit document is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES DVSA vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk. Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden. Dit reglement is bedoeld om:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement met bijlagen. Huishoudelijk reglement met bijlagen. Rechten & plichten leden

Huishoudelijk reglement met bijlagen. Huishoudelijk reglement met bijlagen. Rechten & plichten leden Huishoudelijk reglement met bijlagen Huishoudelijk reglement met bijlagen Rechten & plichten leden februari 2017 Huishoudelijk reglement met bijlagen Artikel 1: baanreglement De leden zijn verplicht zich

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisclub Nijmegen-Quick Zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7-2-2012 Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Vereniging: de tennisclub Nijmegen-Quick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING FIJNAART EN HEIJNINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING FIJNAART EN HEIJNINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING FIJNAART EN HEIJNINGEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN ARTIKEL 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement

Nadere informatie