Toelichting op de gewijzigde reglementen van het Filmfonds per 1 januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de gewijzigde reglementen van het Filmfonds per 1 januari 2017"

Transcriptie

1 Toelichting op de gewijzigde reglementen van het Filmfonds per 1 januari 2017 Inleiding In januari 2016 presenteerde het Fonds zijn beleidsplan voor de periode De geactualiseerde reglementen vormen de uitwerking daarvan. Deze treden per 1 januari 2017 in werking. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016: Algemeen Reglement De definitie van Filmisch experiment is aangepast door daar ook interactieve filmproducties aan toe te voegen. Ook de definitie van Storyboard is aangepast. Artikel 3 Subsidieverlening Er is in het reglement opgenomen dat de rechten en verplichtingen die uit de subsidieverlening voortvloeien niet overdraagbaar, tot zekerheid te stellen of te cederen zijn aan derde partijen. Artikel 5 Beoordelingscriteria Artikel 5 lid 3 van de beoordelingscriteria betrof de beoordeling van de te verwachten effecten. Dit beoordelingscriterium is verduidelijkt en nader toegesneden op de beleidsprioriteiten. Het betreft nu de beoordeling van de bijdrage die de filmproductie of filmactiviteit levert aan de diversiteit en het filmklimaat. Bij toetsing op diversiteit wordt beoordeeld of de filmproductie of filmactiviteit toegevoegde waarde heeft voor de diversiteit van het (film)aanbod, de filmprofessionals voor en achter de schermen in Nederland en het beoogde publiek. Onder diversiteit verstaat het Filmfonds: leeftijd, gender, culturele achtergrond, mensen met een beperking etc. Bij toetsing aan de versterking en professionalisering van het filmklimaat wordt beoordeeld in welke mate de filmproductie bijdraagt aan de ontwikkeling van ervaren Nederlandse filmprofessionals en/of mogelijkheden biedt voor nieuw talent. Bij filmactiviteiten wordt beoordeeld of deze bijdragen aan deskundigheidsbevordering, en/of aan de uitwisseling en verbreding van kennis onder filmprofessionals en/of het publiek in Nederland en/of een grotere (inter)nationale belangstelling voor de Nederlandse filmcultuur. In de toelichting op de beoordelingscriteria is het subcriterium soliditeit, haalbaarheid en bereik aangescherpt. Voor mainstream films ligt de nadruk op de publiekspotentie van de filmproductie in Nederland, waaronder wordt verstaan de grootte van het publieksbereik in samenhang met de beoogde exploitatie resultaten. Films met primair commerciële doelstellingen zijn geen prioriteit. Bij arthousefilms, documentaire, animatiefilm en filmisch experiment ligt de nadruk op de artistieke potentie van de filmproductie, waaronder de eigenzinnige en bijzondere kwaliteit die een meer cinefiel publiek in binnen- en buitenland weet aan te spreken. 1

2 Deelreglement Ontwikkeling De term Projectontwikkeling is vervangen door Productieontwikkeling. Daarmee wordt de term aangesloten op de internationale terminologie. De definities van Teaser/trailer, Vrijplaats en Werkplan zijn toegevoegd om invulling te geven aan de ambities binnen het beleidsplan. Het werkplan heeft een belangrijke functie in toekomstige ontwikkelingsaanvragen en omvat een onderbouwd plan van aanpak waarin beschreven staat welk ontwikkelingstraject en planning het team voor ogen heeft. Het werkplan is het handvat om financiering op maat mogelijk te maken. Artikel 4 Slatefunding en Artikel 5 Aanvrager Slatefunding wordt vanaf 2017 ingezet als instrument voor ontwikkelingssteun. Het bestuur kan een subsidieronde uitschrijven voor slatefunding ten behoeve van scenario-ontwikkeling voor speelfilm of documentaire. Aan de slate verbindt het Fonds een aantal voorwaarden. Zo moet een slate uit minimaal drie en maximaal vijf filmplannen bestaan en qua filmgenre en doelgroep variëren. De regisseurs en scenaristen hebben zich met eerdere speelfilms dan wel documentaires qua publieksbereik en/of artistiek succes bewezen. Als zij beginnend zijn dan overtuigen zij op basis van eerste eigen werk. In artikel 5 lid 5 zijn de ingangseisen voor aanvragers van slatefunding gespecificeerd. De productiemaatschappij heeft zich in ieder geval bewezen met voorgaande producties en is ervaren met internationale coproductie en het begeleiden van talent. Artikelen 13 en 20 Talentontwikkeling in internationale context De mogelijkheid voor het bestuur om een speciale ronde uit te schrijven voor een internationaal talentonwikkelingstraject is verplaatst van het Deelreglement Filmactiviteiten naar het Deelreglement Ontwikkeling. Artikel 14 Scenario-ontwikkeling speelfilm De strikte opbouw in verschillende fasen van ontwikkeling zijn losgelaten om op maat aan een project te kunnen bijdragen, hetgeen een aanvrager in zijn werkplan onderbouwt. Artikel 16 Productieontwikkeling De bijdrage productieontwikkeling (voorheen projectontwikkeling) is mogelijk indien het scenario naar het oordeel van het bestuur van dusdanig niveau is dat realisering van de filmproductie een reële mogelijkheid is. Dit instrument zal nadrukkelijk ingezet worden om te voorkomen dat essentiële stappen worden overgeslagen en films prematuur in productie gaan. Artikelen 20, 21 en 22 Inzet van scriptcoaches, co auteurs, experts bij documentaire, animatie en filmisch experiment Het is nu ook mogelijk om bij andere categorieën dan speelfilm een bijdrage aan te vragen voor de inzet van een scriptcoach en het betrekken van creatieve en technische experts. Toelichting op artikel 6 Ook aanvragen in het kader van een samenwerkingsproject kunnen met ingang van 2017 maximaal twee keer worden ingediend, tenzij anders in de oproeptekst aangegeven. 2

3 Deelreglement Realisering De definitie van Overbruggingskrediet is toegevoegd. Artikel 4 Aanvrager De eisen die aan aanvragers worden gesteld voor een bijdrage in de realisering van een korte film of afwerking zijn meegegroeid met de ontwikkelingen in de sector. Om beginnend talent ruimte te blijven geven continueert het Fonds de mogelijkheid om in het kader van talentontwikkeling een aanvraag voor de realisering van een korte fictiefilm of documentaire in te dienen (voor korte animatiefilms en filmisch experiment blijven bestaande mogelijkheden van kracht). De betreffende regisseur moet minder dan 4 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een erkende filmopleiding. Artikel 10 Aanvullende eisen/ completionbond Voorheen stond in artikel 10 lid 1 dat het bestuur het afsluiten van een Completion bond verplicht kon stellen. Deze mogelijkheid is geactualiseerd om aan te sluiten bij de huidige internationale praktijk van financiering en productie. Bij een risicovolle filmproductie kan het bestuur nu aanvullende eisen stellen aan het financieel en productioneel toezicht gedurende de productieperiode of een gegarandeerd overbruggingskrediet en/of een completion bond verplicht stellen. Artikel 15 Minoritaire coproducties Gezien de toegenomen druk op de middelen voor minoritaire coproductie geeft het Fonds prioriteit aan eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie en met een substantiële creatieve en technische inbreng vanuit Nederland. Artikel 16 Afwerking Het bestuur kan een gedeeltelijke hermontage als onderdeel van de afwerkingskosten toestaan. Lid 5 van het artikel omschrijft de voorwaarden voor een afwerkingssubsidie. Een filmproductie moet: geselecteerd zijn voor tenminste één toonaangevend filmfestival of tentoonstelling van een museum of galerie (zie lijst in het Financieel & Productioneel Protocol), als voorfilm bij een hoofdfilm met een bioscoopuitbreng worden vertoond of geselecteerd zijn voor een toonaangevend online digitaal platform waarbij curatoren de kwaliteit bewaken. De bijdrage van het Fonds is bescheiden en moet als tegemoetkoming in de kosten van de productie (waaronder afwerking), promotie of distributie worden aangewend. Hiervoor moet een bestedingsplan worden overgelegd. Korte film In artikel 24 is het tweede lid geschrapt. Toelichting op artikel 3 Net zoals in het Deelreglement Ontwikkeling kan een realiseringsaanvraag in het kader van een samenwerkingsproject maximaal tweemaal worden ingediend tenzij anders in de oproeptekst aangegeven. Toelichting op artikel 12 Bij realiseringsbijdragen met een beperkte hoogte kan het Fonds afzien van het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst en maken de voorwaarden en verplichtingen onderdeel uit van de verleningsbeschikking. 3

4 Deelreglement Suppletie De definitie van Overbruggingskrediet is toegevoegd. Artikel 2 Toepasselijkheid Het Deelreglement Suppletie was voorheen alleen voor de realisering van mainstream speelfilms of lange animatiefilms gericht op een groot publiek. Nu is het ook mogelijk om voor deze filmprojecten een verleende suppletiebijdrage deels te gebruiken voor preproductie en de artistieke voorbereiding op de draaiperiode. Artikel 6 Aanvraag Suppletieaanvragen kunnen niet later dan 8 weken voor aanvang van de eerste draaidag worden ingediend. Bij de aanvraag moet de aanvrager ook een planning en begroting overleggen waarbij rekening gehouden wordt met een gedegen artistieke en productionele voorbereiding. Daarnaast kan een aanvrager voortaan per jaar maximaal twee in plaats van drie aanvragen indienen voor nieuwe filmproducties. Aanvragers moeten gerichter keuzes maken om filmplannen van een gezonde financiële basis te voorzien die aansluit bij de gestelde ambities.. Artikel 8 Beoordelingscriteria Het blijft cruciaal dat derden vertrouwen hebben in de publiekspotentie van de betreffende mainstream film. Vanuit dat oogpunt moet bij aanvraag al een deel van de financiering onvoorwaardelijk zijn toegezegd door derden. Om aan te sluiten bij eventuele andere financieringsmogelijkheden is het percentage bijgesteld van 40% naar 30%. Artikel 9 Hoogte van subsidie De hoogte van de suppletiebijdrage wordt, binnen de staatssteunkaders, niet langer beperkt door maximaal 30 % van de door de aanvrager begrote en door het Fonds goedgekeurde productiekosten. In plaats daarvan geldt het maximale staatssteunkader van 50% in verband met het automatische karakter van de regeling. Lid 2 van artikel 9 is derhalve geschrapt. Ook het maximum van 1 miljoen euro per aanvraag vervalt. De hoogte van de basisbijdrage en de toeslag per betalende bezoeker worden op vaste momenten in het jaar door het Fonds bekend gemaakt. Artikel 14 Aanvullende eisen Het artikel van de aanvullende eisen, voorheen Completionbond, is in lijn gebracht met hetzelfde artikel in het Deelreglement Realisering. Indien er sprake is van een risicovolle filmproductie, kan het bestuur aanvullende eisen stellen aan het financieel en productioneel toezicht gedurende de productieperiode of een gegarandeerd overbruggingskrediet en/of een completion bond verplicht stellen. Artikel 18 Voorschotten Aan dit artikel is een lid toegevoegd waarin staat dat net als bij een reguliere realiseringsbijdrage een bedrag beschikbaar gesteld kan worden voor investeringen in de preproductie en artistieke voorbereidingen op de draaiperiode van de productie. Artikel 25 Digitale conservering en exploitatie De producent moet op non exclusieve basis de beschikking behouden over de rechten tot digitale exploitatie van de filmproductie. 4

5 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland De definities van Open orders en Overbruggingskrediet zijn toegevoegd. Artikel 6 Vereisten aanvraag Bij de aanvraag moet een recente jaarrekening in plaats van een jaarverslag worden aangeleverd. Bij een minoritaire coproductie hoeft niet langer van de betrokken buitenlandse hoofdproducent een jaarverslag met een goedkeurende accountantsverklaring bij de aanvraag te worden overgelegd. Artikel 7 Algemene vereisten Het derde lid is uitgebreid met een toevoeging aangaande minoritaire internationale coproducties; deze moeten minimaal een bioscoopuitbreng hebben in het land van de hoofdproducent en een (non) theatrical release in Nederland. Bij de aanvraag moet 50% van de benodigde financiering van de productiekosten onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden in de vorm van bestuursbesluiten en/of schriftelijke financiële toezeggingen. Artikel 8 Verlening en hoogte van financiële bijdrage Er is in dit artikel opgenomen dat de rechten en verplichtingen die uit de subsidieverlening voortvloeien niet overdraagbaar, tot zekerheid te stellen of te cederen zijn aan derde partijen. Artikel 12 Aanvullende eisen Het artikel van de aanvullende eisen, voorheen Verplichtingen completionbond, is in lijn gebracht met hetzelfde artikel in de Deelreglementen Realisering en Suppletie. Artikel 13 Verplichtingen ontvanger van de financiële bijdrage De verplichting in lid 2 sub a houdt in dat binnen een termijn van uiterlijk 6 maanden na verlening van de bijdrage dan wel voorafgaande aan de eerste opnamedag alle definitieve schriftelijke stukken zijn overgelegd. De verplichting dat de financiële bijdrage uit exploitatie-inkomsten moet worden terugbetaald blijft van kracht voor majoritaire Nederlandse filmproducties. Bij minoritaire coproducties kan daar van afgeweken worden. Artikel 17 Verantwoording De eisen met betrekking tot de verantwoording van de financiële bijdrage zijn verder verduidelijkt. In In principe kunnen bij de eindafrekening geen open orders meer bestaan. 2.1 Puntensysteem / Categorie Speelfilm De puntentelling is ongewijzigd gebleven maar op enkele punten geactualiseerd. Bij 1.10 (visual effects supervisor) is het percentage aangepast naar 7,5% omdat dit aansluit op de praktijk. Ten aanzien van 1.11 (composer - orchestra / musicians) moet de meerderheid voldoen aan de criteria. Bij punt 3.2 is actor/ actress gewijzigd in leading actor/ actress 5

6 Deelreglement Distributie Artikel 1 definities De definities van Benelux en Salesagent zijn toegevoegd en de definities Arthouse film, Estimates en Mainstream film zijn aangepast. Artikel 3 subsidiesoorten Het bestuur verstrekt projectsubsidies en slatefundingsubsidies. Per 2017 verstrekt het bestuur voor Bioscoopuitbreng Buitenlandse arthouse films uitsluitend slatefundingsubsidies. Artikel 4 Slate funding De bioscoopuitbreng voor slatefunding wordt uitgebreid met non- theatrical release van arthouse films. Artikel 5 Aanvrager De aanvrager van een slatefundingsubsidie moet nu in de vier voorgaande kalenderjaren op continue basis overwegend buitenlandse arthouse films hebben uitgebracht, i.p.v. drie voorafgaande jaren. De aanvrager van een subsidie voor internationale distributie van een Nederlandse filmproductie is nu de Salesagent, i.p.v. de Buitenlandse distributeur. Artikel 7 Subsidievorm Aangezien de distributie van arthouse films en documentaires veel tijd en energie vraagt van betrokken partijen wordt distributeurs ruimte geboden om interne kosten en overhead gedeeltelijk uit een distributiebijdrage te dekken. Bovendien wordt de fondsbijdrage kostprijsverlagend verstrekt. Dat wil zeggen dat deze bijdrage direct in mindering gebracht moet worden op de gemaakte kosten en dat de hiermee gedekte kosten geen deel meer uitmaken van de kosten die uit exploitatie-inkomsten moeten worden terugbetaald. Artikel 8 Distributie in Nederland / Subsidiabele activiteit Een beperkt deel van de bijdrage kan nu ook gebruikt worden voor interne en overheadkosten van de aanvrager. Artikel 11 Distributie in Nederland / Verplichtingen De steun voor de Nederlandse distributie wordt nog nadrukkelijker gericht op brede distributie; zowel theatrical (bioscoop) als non theatrical (VOD, TV en alle andere platforms). Artikel 13 Internationale festivalselectie / subsidiabele activiteit Bij internationale festivalselectie wordt aangegeven welke kosten wel en welke niet subsidiabel zijn: de bijdrage is bestemd ter gedeeltelijke dekking van reiskosten en hotelovernachtingen van de producent. Artikel 15 internationale distributie / subsidiabele activiteit Ten aanzien van internationale distributie gelden de volgende prioriteiten: a) de uitbreng van speelfilms en documentaires in bioscopen buiten de Benelux; en/of b) de dubbing van kinder- en jeugdfilms ten behoeve van de verdere distributie buiten de Benelux. Het Fonds geeft binnen deze kaders prioriteit aan distributie in Europa en in landen waarmee Nederland coproductieverdragen heeft gesloten en de distributie met ondertiteling of dubbing in een van de wereldtalen. Artikel 16 internationale distributie / Vereisten aanvraag De aanvrager moet naast een overeenkomst met de producent en een overeenkomst met de buitenlandse distributeur ook een bijbehorend financieringsplan en marketing en distributiebegroting kunnen overleggen. De aanvrager dan wel de betrokken buitenlandse distributeur matchen tenminste 50 % van de totale kosten. Artikel 18 Bioscoopuitbreng Buitenlandse arthouse film in Nederland / subsidiabele activiteit De steun aan buitenlandse arthouse film wordt, in lijn met het beleidsplan, beperkt tot bijdragen in de vorm van slatefunding. De bijdrage wordt verstrekt ten behoeve van de aankoop van buitenlandse arthouse films waaronder minoritaire Nederlandse coproducties. Een slate bestaat uit tenminste vijf filmproducties. 6

7 Artikel 20 Bioscoopuitbreng Buitenlandse arthouse film in Nederland / Beoordelingscriteria en vereisten In tegenstelling tot de huidige methodiek is de beoordeling niet langer uitsluitend gebaseerd op een puntensysteem maar ook op een gedegen motivatie, bedrijfsvisie en bredere staat van dienst. Artikel 21 Bioscoopuitbreng Buitenlandse arthouse film in Nederland / Vereisten slatefunding De ontvanger krijgt twee jaar de tijd om nieuwe films aan te kopen en uit te brengen. De film heeft een maximum productiebudget van 5 miljoen euro, is geselecteerd voor een toonaangevend internationaal festival of is op grond van het deelreglement realisering als minoritaire coproductie gesteund door het Fonds. De filmproducties moeten binnen een beperkte periode zijn aangekocht en uitgebracht. Filmproducties die zijn verkregen via een sublicentie of een bijdrage hebben gekregen van Creative Europe, Eurimage of nationale distributieregeling komen niet in aanmerking. Artikel 22 Bijzondere distributie Subsidie kan worden aangevraagd voor bijzondere innovatieve distributieactiviteiten ter versterking van de marketing & promotie en distributie van Nederlandse arthouse films en documentaires, voor buitenlandse arthouse films gericht op jeugd en kinderen in het bijzonder en voor activiteiten ter versterking van een divers distributie en vertoningsklimaat in Nederland in het algemeen. Activiteiten met een duurzame impact krijgen prioriteit. 7

8 Deelreglement Filmactiviteiten Artikel 3 Subsidiesoorten Aan het artikel is een lid toegevoegd op basis waarvan het bestuur (internationale) partnerschappen met toonaangevende internationale partijen aan kan gaan op het gebied van (inter)nationale filmbijeenkomst en training, om de profilering van Nederlandse regisseurs, scenaristen en producenten te stimuleren. Aanvrager 5 Aanvrager Lid 5 is toegevoegd. Een filmfestival dat een meerjarige activiteiten subsidie filmfestival van het Fonds ontvangt kan in aanvulling op de kerntaken een projectsubsidie aanvragen voor een filmactiviteit die gericht is op de versterking van de platformfunctie. Artikel 16 (Internationale) filmbijeenkomst Het doel van de filmbijeenkomst waar subsidie voor kan worden aangevraagd is aangesloten op de beleidsprioriteiten: filmbijeenkomsten die als doel hebben het vergroten van de deskundigheid en het (inter)nationale netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling en/of innovatie en/of diversiteit komen in aanmerking. Artikel 18 Training Lid 4 is toegevoegd. Het bestuur kan ter versterking van de infrastructuur voor talentontwikkeling in Nederland besluiten een speciale ronde uit te schrijven voor het organiseren van een talent lab in Nederland of een onderdeel daarvan. Artikel 23 Bijzondere bijdragen Om innovatieve ontwikkelingen binnen de sector te kunnen stimuleren zijn de mogelijkheden voor een bijzondere bijdrage uitgebreid met diversiteit en duurzaamheid. De activiteit dient ter versterking van de Nederlandse filmsector of heeft vanuit de relatie met Nederlandse film een bijzondere maatschappelijke impact als gevolg. 8

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2017 Pagina 1 1 januari 2017 INHOUD ALGEMEEN... 3 - Definities -... 3 - Toepasselijkheid reglementen -... 5 - Subsidiesoorten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63459 28 november 2016 Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37483 29 december 2014 Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film van 1 januari 2015 De

Nadere informatie

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2015 Pagina 1 1 januari 2015 INHOUD ALGEMEEN... 3 - Definities -... 3 - Toepasselijkheid reglementen -... 5 - Subsidiesoorten

Nadere informatie

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2014 INHOUD ALGEMEEN... 3 - Definities -... 3 - Toepasselijkheid reglementen -... 5 - Subsidiesoorten -... 5 - Slate funding

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2014 INHOUD ALGEMEEN... 3 - definities -... 3 - toepasselijkheid deelreglement -... 4 - subsidiesoorten -... 4 -

Nadere informatie

Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2017 INHOUD ALGEMEEN... 3 - definities -...3 - toepasselijkheid reglementen -...5 - subsidiesoorten -...5 - slate funding

Nadere informatie

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE

Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - Definities -... 2 - Toepasselijkheid reglementen -... 3 - Subsidiesoorten -... 4 - Slate funding -... 4 - Aanvrager-... 4 - Aanvraag -... 4 BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 1. Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10176 9 juni 2011 Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film van 16 juni 2011 De Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63470 28 november 2016 Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2015 INHOUD ALGEMEEN... 3 - definities -...3 - toepasselijkheid reglementen -...5 - subsidiesoorten -...5 - slate funding

Nadere informatie

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2015 INHOUD ALGEMEEN... 3 - definities -...3 - toepasselijkheid reglementen -...5 - aanvraag -...5 - aanvrager -...6 -

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2016 INHOUD ALGEMEEN... 3 - definities -... 3 - toepasselijkheid deelreglement -... 4 - subsidiesoorten -... 4 -

Nadere informatie

Animatie...7. Experimentele film...8

Animatie...7. Experimentele film...8 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - definities -... 2 - toepasselijkheid reglementen -... 4 - subsidiesoorten -... 4 - slate funding -... 4 - aanvrager -... 4 - aanvraag -... 4 - beoordeling ontwikkelingssubsidie

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - definities -... 2 - toepasselijkheid deelreglement -... 3 - subsidiesoorten -... 3 - aanvraag -... 3 - aanvrager -... 3 - subsidievorm -... 3 - beoordeling subsidie voor filmactiviteiten

Nadere informatie

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 2 - definities -... 2 - toepasselijkheid deelreglement -... 2 - subsidiesoorten -... 3 - meerjarige activiteitensubsidie filmfestival -... 3 - aanvraag -... 3 - aanvrager -...

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUD

Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUD INHOUD Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid... 4 Artikel 3 Subsidieverlening... 4 Artikel 4 Culturele criteria en staatssteunpercentages filmproducties... 4 Artikel 5 Beoordelingscriteria...

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2017 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL Nederlands Filmfonds Datum: 1 januari 2015 Dit document vervangt de versie van 16 mei 2014 en alle voorgaande versies Pagina 1 Versie 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL Nederlands Filmfonds Datum: 16 mei 2014 Dit document vervangt de versie van 1 januari 2014 en alle voorgaande versies Pagina 1 Versie 16 mei 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL Nederlands Filmfonds Datum: 1 januari 2016 Dit document vervangt de versie van 1 januari 2015 en alle voorgaande versies Pagina 1 Versie 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE

Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...2 - definities -... 2 - toepasselijkheid reglementen -... 4 - aanvraag -... 4 - aanvrager -... 4 - subsidievorm -... 5 - beoordeling subsidie voor realisering -... 5 - onderlinge

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2014 2015 34 188 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn,

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEVERSTREKKING LANGE SPEELFILM

TOELICHTING SUBSIDIEVERSTREKKING LANGE SPEELFILM 23 Februari 2010 TOELICHTING SUBSIDIEVERSTREKKING LANGE SPEELFILM 1 Inleiding Met het verdwijnen van de CV-maatregel en de komst van de Suppletieregeling filminvesteringen Nederland heeft het Filmfonds

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL Nederlands Filmfonds Datum: 1 januari 2013 Dit document vervangt de versie van 2 april 2012 en alle voorgaande versies 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL. Nederlands Filmfonds FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL Nederlands Filmfonds Datum: 1 januari 2017 Dit document vervangt de versie van 1 januari 2016 en alle voorgaande versies Pagina 1 Versie 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM

ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM ALGEMEEN REGLEMENT NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM datum: 22-02-11 (bestuursbesluit 10 februari 2011 / Raad van Toezicht 14 februari 2011) Pagina 1 23-02-2011 INHOUD Artikel 1 Definities...3 Artikel 2 Toepasselijkheid...5

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film 1 januari 2015 INHOUD Deelreglement Suppletie 1 januari 2015... 3 - definities -... 3 - toepasselijkheid -... 5 - culturele criteria

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN:

PROTOCOL TELEDOC ALGEMENE VOORWAARDEN CRITERIA AANVRAGERS: CRITERIA FILMPLAN: PROTOCOL TELEDOC Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch

Nadere informatie

HANDBOEK FINANCIËLE VERANTWOORDING. Nederlands Fonds voor de Film

HANDBOEK FINANCIËLE VERANTWOORDING. Nederlands Fonds voor de Film HANDBOEK FINANCIËLE VERANTWOORDING Nederlands Fonds voor de Film Versie: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. NUT EN NOODZAAK FINANCIËLE VERANTWOORDING... 4 3. VERPLICHTINGEN FINANCIËLE UITVOERING... 4 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie. productie: Sevilla

Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie. productie: Sevilla Talent Telt! Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie productie: Sevilla Talent Telt! Nieuwe talenten met frisse ideeën en visie zijn vitaal voor een gezonde audiovisuele industrie,

Nadere informatie

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games Bram Kranendonk Creative Europe Desk NL ClickNL Games, 20/11/2014 Creative Europe in een notendop Een stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve

Nadere informatie

BELEIDSPLAN NEDERLANDS FILMFONDS 2017-2020

BELEIDSPLAN NEDERLANDS FILMFONDS 2017-2020 BELEIDSPLAN NEDERLANDS FILMFONDS 2017-2020 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 STRATEGIE VOOR DE SECTOR 7 SAMENVATTING 11 1 MISSIE, DOELEN EN BELEIDSPRIORITEITEN 17 1.1 Missie en visie 18 1.2 Doelen 19 1.2.1 Kwaliteit

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM 1 ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM STIMULANSPREMIE 2017 Veruit de meeste filmvertoningen in Vlaanderen vinden plaats in een multiplex waar het accent ligt op films met een commercieel potentieel.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Innovatie en perspectief

Beleidsplan 2013-2016. Innovatie en perspectief Beleidsplan 2013-2016 Innovatie en perspectief Beleidsplan 2013-2016 Innovatie en perspectief 8 12 18 26 32 38 48 54 66 beleidsplan 2013-2016 5 nieuwe werkwijze 6 beleid in praktijk 1.1 Marktaandeel,

Nadere informatie

U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T

U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T Stichting Nederlands Fonds voor de Film, statutair gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan de Pijnackerstraat 5 (1072 JS), hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T

U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T Stichting Nederlands Fonds voor de Film, statutair gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan de Pijnackerstraat 5 (1072 JS), hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 381 Verdrag inzake de coproductie van films tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Volksrepubliek China; Beijing, 26 oktober

Nadere informatie

NADERE SUBSIDIEREGELS FILM

NADERE SUBSIDIEREGELS FILM PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels Film Nadere subsidieregels Film Nadere subsidieregels pilot 'Filmfonds Limburg' Besloten door: Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017-2020 Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Besluit 1 Algemeen Artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Maart MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2016

Maart MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2016 Maart 2017 MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2016 INTRODUCTIE Het Kabinet heeft door de introductie van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie

Nadere informatie

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nieuwe visie cultuurbeleid 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen

Nadere informatie

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen Regeling literaire manifestaties en activiteiten Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7411. Nadere subsidieregels Film. 9 november 2015. Officiële uitgave van provincie Limburg.

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7411. Nadere subsidieregels Film. 9 november 2015. Officiële uitgave van provincie Limburg. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7 9 november 5 Nadere subsidieregels Film Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND

SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND SUPPLETIEREGELING FILMINVESTERINGEN NEDERLAND Toelichting 01/11 Algemeen 1 Achtergrond en doel van de regeling Ondanks de successen van de afgelopen jaren kampt de filmsector met aan aantal hardnekkige

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL. Datum: 1 januari 2017

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL. Datum: 1 januari 2017 FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL Datum: 1 januari 2017 Dit document vervangt de versie van 1 januari 2016 Inhoud Hoofdstuk 1: financiële & productionele protocol... 3 1. De indiening

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U

ons kenmerk ECSD/U v n i c Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 0 10 2 6 8 3EDIJK 2 9 OKT 2015 informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Filmtheaters:digitaliserings-

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

M O D E L U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T

M O D E L U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T Toelichting: In dit model uitvoeringsovereenkomst realisering filmproductie staat de basis voor een definitieve uitvoeringsovereenkomst die het Filmfonds aangaat met aanvragers die een positieve beschikking

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN PROTOCOL TELEDOC CAMPUS De NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus. Bij

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland

Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland Suppletieregeling Filminvesteringen Nederland subsidieregeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, 01/11 1. Doelstelling 2. Definities 3. Subsidiebedrag

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur 1. Gegevens aanvrager Organisatie Straat en Huisnummer Dit formulier vergezeld van betreffende bijlagen moet na de afronding van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Toelichting Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten 1. Inleiding Met de Deelregeling projectsubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten te stimuleren

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN PROTOCOL TELEDOC CAMPUS De NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus. Bij

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2015 CONCEPT

MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2015 CONCEPT MONITOR ECONOMISCHE EFFECTEN VAN DE STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND Juli 2014 December 2015 Juni 2016 T P E C N O C 2 Introductie Het Kabinet heeft door de introductie van de Stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Subsidieverordening beeldend kunstenaars

Subsidieverordening beeldend kunstenaars Subsidieverordening beeldend kunstenaars ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: raad: commissie: burgemeester en wethouders: subsidie: subsidieplafond: kunstenaar: Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 125 2 januari 2017 Regeling literaire tijdschriften Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro De categorie: fictie Een fictiewerk is een single audiovisuele, voornamelijk live action creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Remakes,

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028

ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Uw medewerking bij plan digitalisering lokale filmtheaters uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028

Nadere informatie

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL. Datum: 1 januari 2016

FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL. Datum: 1 januari 2016 FINANCIEEL & PRODUCTIONEEL PROTOCOL STIMULERINGSMAATREGEL Datum: 1 januari 2016 Dit document vervangt de versie van 1 januari 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: financiële & productionele protocol... 3 1. De indiening

Nadere informatie

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN

PROTOCOL TELEDOC CAMPUS MAKERS PLANNEN PROTOCOL TELEDOC CAMPUS De NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentaire talent. Hiervoor is een nieuw samenwerkingsproject ontwikkeld: Teledoc Campus. Bij

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2010 HOOFDSTUK 11. SUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Besluit 1 Algemeen en procedure

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten:

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142267 14 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Onderwerp: Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Burgemeester

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Reglement Antwerp Film Bonus

Reglement Antwerp Film Bonus Reglement Antwerp Film Bonus Inleiding De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht en heeft als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie