Schoolverlatersonderzoek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolverlatersonderzoek 2014"

Transcriptie

1 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus AR Utrecht telefoon: website: Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen van het onderzoek 3 3. Onderzoeksopzet 4 4 Management Summary Management summary 6 5 Onderzoeksresultaten Overall beeld van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Keuzeproces Hoofdaspecten nader bekeken Overstap naar de vervolgopleiding Achtergrondkenmerken van de schoolverlaters 31 Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum wil inzicht in hoe de schoolverlaters van 2013/2014 de overstap van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum naar het vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun oude school. Tegen deze achtergrond heeft het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum in maart/april 2015 een Schoolverlatersonderzoek laten uitvoeren. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Schoolverlatersonderzoek luiden als volgt: Achterhalen hoe de schoolverlaters zich hebben georiënteerd bij de keuze voor vervolgonderwijs. Achterhalen hoe de schoolverlaters de keuzebegeleiding en voorlichting vanuit de school hebben ervaren. Achterhalen welke opleiding de schoolverlaters na het gymnasium zijn gaan doen en waarom zij voor die specifieke opleiding hebben gekozen. Achterhalen hoe de schoolverlaters de overstap naar het vervolgonderwijs hebben ervaren. Achterhalen hoe de schoolverlaters terugkijken op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Leerlingtevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de schoolverlaters mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De schoolverlaters zijn door middel van een uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er twee digitale reminders gestuurd naar de schoolverlaters die de vragenlijst nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle 135 gymnasium-gediplomeerden van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Uiteindelijk hebben 73 gymnasium-gediplomeerden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 54%. Landelijk is de respons voor het Schoolverlatersonderzoek onder vwo-gediplomeerden 65%. Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Schoolverlatersonderzoek. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen in paragraaf 5.1 met de beschrijving van het overall beeld van de schoolverlaters. We kijken ook of de oud-leerlingen uw school aan anderen zouden aanbevelen. In paragraaf 5.2 gaan we uitgebreid in op het keuzeproces dat de oud-leerlingen hebben doorlopen bij het kiezen van een nieuwe vervolgopleiding. In paragraaf 5.3 worden de hoofdaspecten verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de oud-leerlingen die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In paragraaf 5.4 kijken we naar de overstap naar de vervolgopleiding. Waaraan hebben uw oud-leerlingen moeten wennen? Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de responderende schoolverlaters. In de bijgeleverde bijlage vindt u de antwoorden die uw oud-leerlingen op de diverse open vragen hebben gegeven. En tenslotte worden in de apart geleverde klassenrapportage de onderzoeksresultaten uitgesplitst naar klas. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat, naast de vragen over het keuzeproces voor hun huidige opleiding, voor het merendeel uit stellingen waar de schoolverlaters het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school. Schoolverlaters kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens een waarde 1 en helemaal mee eens een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de schoolverlaters over dit aspect/deze stelling zijn. We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij de tevredenheid van schoolverlaters gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 7,8 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,4 tot en met 7,7: goed / tevreden; 6,9 tot en met 7,3: redelijk / redelijk tevreden; 6,1 tot en met 6,8: matig / matig tevreden; 6,0 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden schoolverlaters De schoolverlaters die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijvoorbeeld Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school - antwoorden met (helemaal) mee oneens scoren wij als ontevreden schoolverlaters. Aspecten waarover 2 of meer van de schoolverlaters ontevreden is, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,0 of lager is, er vaak sprake is van 2 of meer ontevreden schoolverlaters. 3 De benchmark De afgelopen drie schooljaren (2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015) hebben in totaal 134 scholen/afdelingen aan het Schoolverlatersonderzoek deelgenomen. In totaal hebben we ruim gediplomeerde schoolverlaters voor deelname aan het Schoolverlatersonderzoek benaderd. De benchmarkcijfers zijn op deze aantallen gebaseerd. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 4 Management Summary 4.1 Management summary Inleiding In maart/april 2015 is het Schoolverlatersonderzoek verricht naar hoe de gymnasium-gediplomeerden van 2013/2014 de overstap van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum naar vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe zij terugkijken op hun oude school. De meting onder de gymnasium-gediplomeerden heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Schoolverlatersonderzoek, waarbij het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Uiteindelijk hebben 73 gymnasium-gediplomeerden van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum de vragenlijst ingevuld Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende twee criteria: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 7,8 of hoger signaleren wij een succesfactor; 2. de benchmark Schoolverlatersonderzoek: indien het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor. Wij hanteren drie criteria voor het bepalen van de knelpunten: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,0 of lager signaleren wij een knelpunt; 2. het percentage schoolverlaters dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 2 of meer ontevreden schoolverlaters signaleren wij een knelpunt; 3. de benchmark Schoolverlatersonderzoek: indien het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de drie criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score de score uit de benchmark Schoolverlatersonderzoek vwo de afwijking ten opzichte van de benchmark Schoolverlatersonderzoek vwo het percentage ontevreden schoolverlaters het percentage tevreden schoolverlaters Gemiddelde voor uw school Benchmark vwo Afwijking t.o.v. de benchmark Percentage ontevreden schoolverlaters Percentage tevreden schoolverlaters Vaardigheden % 96 % Sfeer o 1 % 93 % Begeleiding eindexamenjaar o 4 % 90 % LOB-begeleiding % 87 % De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 5 Onderzoeksresultaten 5.1 Overall beeld van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Algeheel oordeel De gymnasium-gediplomeerden is gevraagd wat zij achteraf van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum vinden. Hoe vond jij je oude school? Ik vond mijn school erg leuk 72 % Ik vond mijn school leuk Ik 27 % vond mijn school niet zo leuk Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 De gymnasium-gediplomeerden is ook gevraagd hun school te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij hun school met een 8.3. Landelijk beoordelen vwo-gediplomeerden hun oude school met een 7.7. Welk rapportcijfer, van 1 tot en met 10, geef je voor je oude school? Een 1 staat daarbij voor zeer slecht en een 10 voor uitstekend. 1 - zeer slecht % 47 % 10 - uitstekend Weet niet/geen mening 4% Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 5.1.2 Benchmark Schoolverlatersonderzoek Gemiddelde score van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Benchmark Afwijking t.o.v. de benchmark Vaardigheden Sfeer o Begeleiding eindexamenjaar o LOB-begeleiding De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) - = lager/slechter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark (verschil van 0,2 of minder) + = hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,3 of 0,4) ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark (verschil van 0,5 of meer) Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 5.1.3 Tevredenheid over de hoofdaspecten In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de schoolverlaters op de verschillende aspecten. Aspecten waarop het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum geen, dan wel uitsluitend zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum geen, dan wel uitsluitend slechte scores gekregen. In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de gymnasium-gediplomeerden die over de verschillende aspecten positief (mee eens) of juist negatief (mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (tussenin) is niet in de grafiek opgenomen. De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de mate waarin zij vaardigheden hebben geleerd op school (8.5), over de mate waarin zij het fijn vonden op school (8.5), over de mate waarin de school hen goed heeft begeleid tijdens het eindexamenjaar (8.1) en over de LOBbegeleiding (8.0). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Vaardigheden 96% Sfeer 93% Begeleiding eindexamenjaar 4% LOB-begeleiding 6% 87% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar klas. Als de score 0,3 of meer positief afwijkt van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is deze score groen gekleurd, als de score 0,3 of meer negatief afwijkt van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is deze score rood gekleurd. 6BC 6GB 6PO 6RD 6RF het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum-totaal LOB-begeleiding Begeleiding eindexamenjaar Sfeer Vaardigheden Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar geslacht. Als de score 0,3 of meer positief afwijkt van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is deze score groen gekleurd, als de score 0,3 of meer negatief afwijkt van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is deze score rood gekleurd. Man Vrouw het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum-totaal LOB-begeleiding Begeleiding eindexamenjaar Sfeer Vaardigheden Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.4 Loyaliteit We meten de loyaliteit van de schoolverlaters van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum met behulp van de zogeheten Net Promotor Score (NPS). Aan alle gymnasium-gediplomeerden is de vraag voorgelegd Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat je je oude school zou aanbevelen aan anderen? Hierbij staat een 0 voor ik zal het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum beslist niet aanbevelen en een 10 voor ik zal het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum beslist wel aanbevelen. De onderstaande grafiek laat de resultaten op deze vraag zien. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat je je oude school zou aanbevelen aan anderen? 0-beslist niet aanbevelen % % 25% 10-beslist wel aanbevelen 33% Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 Op basis van de loyaliteitsvraag zijn de schoolverlaters in te delen in drie groepen; 1. Promotors (score 9-10): dit zijn loyale schoolverlaters die het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum beslist aanbevelen bij anderen als potentiële school; 2. Passives (score 7-8): dit zijn (redelijk) tevreden schoolverlaters die het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum desondanks niet actief aanbevelen bij anderen als potentiële school; 3. Detractors (score 0-6): dit zijn niet-loyale, ontevreden schoolverlaters die het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum zeker niet aanbevelen bij anderen als potentiële school en die mogelijk een bijdrage leveren aan een negatieve beeldvorming over het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. De verdeling voor het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is als volgt: Net Promotor Score Promotors 58% Passives 4 Detractors Aan de hand van deze indeling berekenen we de Net Promotor Score (NPS): percentage Promotors -/- percentage Detractors. Daarmee geeft de NPS de verhouding tussen deze twee groepen weer. Een positieve NPS staat voor een gezond evenwicht tussen loyale en niet-loyale schoolverlaters. De NPS voor het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is +57 (58-1), zonder meer een goede score. De NPS in de benchmark Schoolverlaters vwo is +23. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.2 Keuzeproces Het keuzeproces voor een vervolgopleiding of een baan is een belangrijk onderdeel van het voorlaatste en laatste schooljaar van eindexamenkandidaten. Om een goed beeld te krijgen van hoe de schoolverlaters het keuzeproces hebben ervaren en hoe zij tot hun uiteindelijke keuze zijn gekomen hebben we de schoolverlaters een aantal vragen voorgelegd over dit onderwerp. De resultaten worden in deze paragraaf besproken. De schoolverlaters is gevraagd wat zij na het gymnasium zijn gaan doen. Wat ben je na het Gymnasium gaan doen? Eindexamen VWO opnieuw op dezelfde school Eindexamen VWO opnieuw op een andere school 2% Een voltijds vervolgopleiding (HBO of universitair) 78% 86% Reizen Onderwijs in het buitenland/jaar highschool Anders 6% 4% 2% 5% 8% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 Vervolgens is aan de schoolverlaters gevraagd wat zij hebben gedaan om informatie te verzamelen over wat zij wilden gaan doen na het gymnasium. Zij konden hierbij meerdere antwoorden aanklikken. Wat heb je gedaan om informatie te verzamelen over wat je wilde gaan doen na het Gymnasium? Meerdere antwoorden mogelijk Open dag(en) bezocht 89% 93 % Meeloopdagen van vervolgopleidingen bezocht 6 65% Studiebeurs/informatiemarkt bezocht die was georganiseerd door mijn oude school 32% 42% Studiebeurs/informatiemarkt bezocht die was georganiseerd door hogescholen/universiteiten 2 3 % 34% Een beroepskeuzetest ingevuld 60 % 68% Websites van vervolgopleidingen bezocht 8 79 % Anders 1 12% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 We hebben de schoolverlaters ook gevraagd waar zij het meeste aan hebben gehad bij het verzamelen van informatie. De resultaten voor deze vraag zijn weergegeven in onderstaande figuur. Waar heb je het meest aan gehad? Slechts één antwoord mogelijk Aan de open dag(en) Aan de meeloopdagen van vervolgopleidingen 39% 37% 42% 36% Aan de studiebeurs/informatiemarkt die was georganiseerd door mijn oude school Aan de studiebeurs/informatiemarkt die was georganiseerd door hogescholen/universiteiten Aan de beroepskeuzetest Aan de websites van vervolgopleidingen Anders 2% 3% 3% 8% 4% 7% 14% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 Vervolgens is aan de schoolverlaters gevraagd met wie zij hebben gesproken bij het verzamelen van informatie. Hierbij konden zij meerdere antwoorden aanklikken. Met wie heb je gesproken om informatie te verzamelen over wat je wilde gaan doen na het Gymnasium? Meerdere antwoorden mogelijk Met de decaan van mijn vorige school 54% 82% Met de mentor van mijn vorige school 2 3 % 37% Met één of meerdere docenten van mijn vorige school 32% 29 % Met één of meerdere docenten van mijn huidige vervolgopleiding Met studievoorlichters van vervolgopleidingen 1 7% 27 % 26 % Met mijn ouder(s)/verzorger(s) 87% 93 % Met mijn vrienden/vriendinnen 66% 77% Met mijn broer(s)/zus(sen) 24 % 3 Met leerlingen van mijn vorige school 4 46% Met anderen 21 % 20 % School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 Daarna is hen gevraagd aan wie zij het meeste hebben gehad bij het maken maken van een keuze voor wat ze wilden gaan doen. Ze konden hierbij één antwoord aanklikken. Aan wie heb je het meeste gehad bij het maken van een keuze voor wat je wilde gaan doen na het Gymnasium? Slechts één antwoord mogelijk Aan de decaan van mijn vorige school 1 27% Aan de mentor van mijn vorige school Aan (een) docent(en) van mijn vorige school Aan (een) docent(en) van mijn huidige vervolgopleiding Aan studievoorlichters van mijn huidige vervolgopleiding 3% 3% 4% 1 12% Aan mijn ouder(s)/verzorger(s) 49% 48% Aan mijn vrienden/ vriendinnen Aan mijn broer(s) / zus(sen) Aan leerlingen van mijn vorige school Aan anderen 6% 8% 4% 2% 7% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 We zien dat het grootste deel van de gymnasium-gediplomeerden een vervolgopleiding aan een universiteit is gaan doen. Op welk niveau ben je verder gaan leren? Slechts één antwoord mogelijk Universitair 89% 97 % H B O 3% 1 HBO Associate Degree Programma Anders School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 Ook is aan de schoolverlaters gevraagd waarom zij voor deze opleiding hebben gekozen. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Slechts één antwoord mogelijk Vanwege het beroep dat ik later graag wil uitoefenen 2 4 % 32% Omdat de vakken van deze opleiding me leuk lijken 5 65% Omdat ik goed ben in de vakken van deze opleiding Omdat ik met deze opleiding later gemakkelijk een baan kan vinden Omdat ik met deze opleiding later een hoog salaris kan verdienen Vanwege de (studenten)stad waar ik deze opleiding kan doen Anders 2% 5% 2% 4% 2% 2% 5% 7% School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 Eveneens is aan de schoolverlaters gevraagd waarom zij voor de onderwijsinstelling hebben gekozen waar zij nu op zitten. (% mee eens) Keuze onderwijsinstelling Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit omdat de opleiding op deze onderwijsinstelling goed bekend staat 65% 76% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit omdat deze onderwijsinstelling goed bekend staat 69% 75% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit vanwege de goede sfeer 73% 78% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit vanwege de aantrekkelijke (studenten)stad 58% 64% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit vanwege de aansprekende open dag 62% 65% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit omdat de werkvormen waarin het onderwijs op deze school gegeven wordt me aanspreken (colleges, practica, werkgroepen) 54% 6 Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer 29% 44% Ik heb gekozen voor deze hogeschool/universiteit omdat deze school het dichtst bij was 15% 28% % School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 Het merendeel van de schoolverlaters doet nog steeds dezelfde opleiding als waarmee zij zijn gestart na het gymnasium. Landelijk doet 92% nog steeds dezelfde opleiding als waarmee zij na het verlaten van het vwo zijn gestart. Doe je op dit moment nog steeds dezelfde opleiding als waarmee je bent gestart toen je van het Gymnasium af kwam? Ja Ne e 8% 92 % Degenen die wel gestopt zijn geven hiervoor de volgende redenen. Zij konden hierbij één antwoord aanklikken. Waarom ben je gestopt met je opleiding? De opleiding viel me tegen, ik vond het geen leuke opleiding 8 Ik was niet gemotiveerd genoeg Het niveau van 20 % de opleiding was te hoog voor mij De organisatie van de opleiding was slecht De reisafstand was te groot/kon geen kamer vinden Ik moest stoppen vanuit de opleiding omdat mijn resultaten niet goed genoeg waren (bindend studieadvies) Vanwege persoonlijke omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden, zorgtaken etc.) Anders Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.3 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Schoolverlaters is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect, maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 5.3.2 LOB-beleid op de oude school De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de mate waarin de LOB begeleider tijd voor hen had wanneer zij hierom vroegen (9.2), over de decaan die zij hadden in 4, 5 en 6 Gymnasium (8.5), over de mentor die zij hadden in 4, 5 en 6 Gymnasium (8.1), over de informatie van hun LOB begeleider over bepaalde opleidingen (8.0), over de informatie die zij hebben gekregen over (studie)mogelijkheden na het Gymnasium (8.0), over de informatie over aansluitende (studie)mogelijkheden na het Gymnasium (7.9), over de mate waarin zij (een) persoonlijk studieadvies hebben gekregen (7.8) en over de informatie over bepaalde hogescholen/universiteiten (7.8). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. LOB-beleid Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Ik ben op mijn vorige school goed begeleid bij het maken van een keuze voor wat ik wilde gaan doen 6% 87% Mijn LOB-begeleider had tijd voor mij als ik daarom vroeg 97% Ik ben tevreden over de decaan die ik had in 4, 5 en 6 Gymnasium 4% 94% Ik ben tevreden over de mentor(en) die ik had in 4, 5 en 6 Gymnasium 7% 83% Ik heb van mijn LOB-begeleider voldoende informatie gekregen over bepaalde opleidingen 7% Bij de LOB heb ik voldoende algemene informatie gekregen over (studie)mogelijkheden 7% 87% Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over de aansluiting van bepaalde profielen /vakken 6% 88% Ik heb voldoende persoonlijk (studie)advies gekregen op mijn vorige school 7% 79% Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over bepaalde hogescholen/universiteiten 7% 87% De LOB heeft ervoor gezorgd dat ik een goede studiekeuze heb gemaakt 15% 65% Bij de LOB heb ik voldoende informatie gekregen over bepaalde beroepen 1 56% Raportage Benchmark School Scholverlatersonderzo

28 5.3.3 Begeleiding in het eindexamenjaar De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de uitleg van de procedures rondom de schoolonderzoeken en het eindexamen (8.1). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Begeleiding Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen ben ik op mijn vorige school goed begeleid tijdens het eindexamenjaar 4 % De procedures rondom de schoolonderzoeken en het eindexamen zijn goed aan mij uitgelegd door de school 3 % 86% De gemaakte schoolonderzoeken werden door de meeste leraren goed met mij nabesproken zodat ik kon leren van mijn fouten 3 % 77% De meeste docenten wisten mij te motiveren om mijn best te doen voor hun vak 6 % 68% Leerlingen met leerproblemen (bijvoorbeeld door dyslexie of dyscalculie) kregen op school goede begeleiding in het eindexamenjaar Als ik moeite had met een eindexamenvak, kreeg ik extra hulp 15% 69% 17% 48% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 5.3.4 Sfeer De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de hoeveelheid vrienden en/of vriendinnen op school (8.7), over de mate waarin zij zich veilig voelden op school (8.7), over de mate waarin docenten aardig voor hen waren (8.3), over de mate waarin de schoolregels duidelijk waren (8.2), over de klas waarin zij zaten (8.1), over de mate waarin leerlingen aardig waren voor elkaar (7.9) en over de mate waarin zij wisten bij ze terecht konden bij problemen (7.8). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Sfeer Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Over het algemeen vond ik het fijn op school 93% Ik had genoeg vrienden en/of vriendinnen op school 96% Ik voelde me veilig op school 3% 94% De meeste docenten waren aardig voor mij 94% Er waren duidelijke regels op school 94% Ik zat meestal in een leuke klas 3% 88% Op mijn oude school waren de meeste leerlingen aardig voor elkaar 4% 86% Als ik problemen had op school, dan wist ik bij wie ik op school terecht kon 6% 85% De school deed genoeg aan het voorkomen en tegengaan van pesten 1 68% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 5.3.5 Terugblik op geleerde vaardigheden De schoolverlaters zijn zeer tevreden over de mate waarin zij hebben geleerd zelfstandig te werken (8.3), over de mate waarin hun kennis van wiskunde voldoende is voor de opleiding die zij nu doen (8.2), over de mate waarin het niveau van hun Engels voldoende is voor hun vervolgopleiding (8.0) en over de schrijfvaardigheid die zij hebben opgedaan (7.8). Er zijn geen deelaspecten waarover de schoolverlaters negatief gestemd zijn. Vaardigheden Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen vind ik dat ik veel 8.1 heb geleerd op mijn oude school 96% Ik heb geleerd hoe ik zelfstandig moet werken 94% Mijn kennis van wiskunde is voldoende voor de opleiding die ik nu volg 5% 86% Het niveau van mijn Engels is voldoende voor de opleiding die ik nu volg 4% 86% Ik heb voldoende schrijfvaardigheden geleerd op mijn oude school (brieven schrijven, werkstukken schrijven, s schrijven) 7% 85% Ik heb geleerd om goede werkstukken te maken 4% Ik heb geleerd om mijn studiewerk goed te plannen (studievaardigheden) 1 79% Ik heb goed leren samenwerken op mijn oude school 3% 82% Mijn computervaardigheden zijn voldoende voor de opleiding die ik nu volg Ik heb geleerd hoe ik snel en efficiënt informatie kan opzoeken 9% 77% Ik heb geleerd hoe je een goede presentatie moet geven 8% Benchmark School Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 5.4 Overstap naar de vervolgopleiding Ten slotte is aan de schoolverlaters gevraagd in welke mate zij moesten wennen aan de diverse aspecten van hun vervolgopleiding. (% mee eens) In welke mate heb je bij de overstap naar vervolgonderwijs moeten wennen aan dat dat het tempo waarin de lesstof wordt behandeld hoger ligt 66% 63%... ik veel meer dingen zelf moet uitzoeken/regelen je op een andere manier moet leren 57% 58%... ik andersoortige werkopdrachten krijg 57% 57%... er anders lesgegeven wordt 56% 56%... de hogeschool/universiteit anders georganiseerd is 53% 6... het niveau van het onderwijs hoger is 5 49%... je meer zelfstandig moet werken 45% 49%... ze op een andere manier toetsen 42% 48%... ik nieuwe studiegenoten heb 42% 48%... het een grote onderwijsinstelling is 38% % School Benchmark Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 6. Achtergrondkenmerken van de schoolverlaters In deze paragraaf bieden we een weergave van een aantal kenmerken van de schoolverlaters die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Ben je een man of een vrouw? M a n 42% Vrouw 58% In welke klas zat je vorig jaar? 6 B C 6 GB 6 P O 6 R D 6 R F 22% 15% % Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 Welk profiel (of profielen) heb je gedaan op het Gymnasium? Meerdere antwoorden mogelijk Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij 22% 22% Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 53% 52% Een combinatie van verschillende profielen 18% Ben je in mei/juni 2014 geslaagd voor je Gymnasium-examen op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum? Ja 97% Nee 3% Rapportage Schoolverlatersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum - DUO Onderwijsonderzoek 32

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven Montessori College Eindhoven Rapportage In opdracht van het Montessori College Eindhoven november 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Montessori College Eindhoven.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon SKBG Mevrouw L. Botteram Utrecht, januari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus 681 3500

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek RKBS St. Joseph In opdracht van Contactpersoon Sophia Stichting mevrouw S. Barnhoorn Utrecht, maart 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus Basisschool Sint Martinus Rapportage In opdracht van Basisschool Sint Martinus juni 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basisschool Sint Martinus. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon EBS Online de heer Jan Derks Utrecht, 15 januari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs 2017 Utrecht, september 2017 DUO Onderwijsonderzoek & Advies drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Maaike Hootsen, MSc Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onrwijsonrzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO Onrwijsonrzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie