EU begroting in mijn land. Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EU begroting in mijn land. Nederland"

Transcriptie

1 EU begroting in mijn land Nederland

2 Amsterdam Nederland

3 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 3 Wat is de EU begroting? De EU begroting is nodig om EU beleid in de praktijk te brengen. Zo worden maatregelen betaald die de EU landen op eigen kracht niet aankunnen of die met vereende krachten voordeliger kunnen worden uitgevoerd. De EU begroting wordt democratisch opgesteld: het voorstel komt van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) en daarna besproken en goedgekeurd door de Raad van de EU (met vertegenwoordigers van alle EU landen, ook Nederland) en het Europees Parlement (met democratisch gekozen Nederlandse leden). Als de begroting eenmaal is goedgekeurd, wordt het geld gezamenlijk beheerd door de EU landen en de Commissie, of rechtstreeks door de Commissie. In de praktijk wordt 80 % van de EU begroting beheerd door de nationale en regionale overheden. Door subsidies, leningen en andere vormen van financiering steunt de EU honderdduizenden begunstigden zoals studenten, wetenschappers, ngo s, mkb bedrijven, gemeenten, regio s enz. Waar komt het geld vandaan? De EU begroting bestaat grotendeels uit eigen middelen uit drie soorten bronnen: Wist u dat de EU begroting klein is in vergelijking met de totale rijkdom van de Europese Unie, niet meer dan zo n 1 %? de EU begroting vooral de crisis bestrijdt door te investeren in groei en banen met bijvoorbeeld innovatief onderzoek en met een fonds van 6 miljard EUR om de jeugdwerkloosheid in de zwaarst getroffen gebieden aan te pakken? de EU begroting is gemoderniseerd om te zorgen dat de uitgaven naar projecten gaan die tastbare resultaten opleveren in de vorm van groei en banen? de EU begroting ook UW begroting is: van studenten tot ouderen, van boeren tot ondernemers, we profiteren allemaal van de projecten die de EU financiert. de EU instellingen in deze tijd van bezuinigingen ook sterk zijn gekort op hun eigen uitgaven? belastingen op invoer van buiten de EU en suikerheffingen; een klein deel uit alle belasting over de toegevoegde waarde (btw) die in de EU wordt geheven; bijdragen van ieder EU land volgens het aandeel van hun bruto nationaal inkomen (bni) in het bni van de EU. Dat laatste is veruit de grootste bron van inkomsten voor de EU (in 2012 goed voor 76 % van de totale EU begroting). Dit systeem hebben de EU landen voor een periode van zeven jaar unaniem goedgekeurd en door hun nationale parlementen laten ratificeren. Het is een betrouwbare en voldoende bron van inkomsten voor de EU begroting, naar draagkracht van iedere lidstaat. Ieder EU land draagt immers bij volgens het eigen niveau van welvaart. De andere bronnen van inkomsten voor de EU begroting zijn belastingen op de salarissen van het EU personeel, boetes voor bedrijven voor inbreuken op het mededingingsrecht, bankrente enz. Er is geen rechtstreekse EU belasting. De EU landen beslissen zelf over de belastingen in hun land.

4 4 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND Waar gaat het geld naartoe? Zo n 94 % van het geld wordt besteed aan EU maatregelen op allerlei gebieden, en het meeste daarvan gaat terug naar de lidstaten. De EU subsidieert veel grote en complexe projecten. Een ervan is het Europees partnerschap voor kankerbestrijding dat door collectieve inspanningen in heel Europa helpt om de ziekte te voorkomen en te genezen. Ongeveer 6 % van de EU begroting gaat naar de Europese instellingen zelf. Ze betalen daarmee de salarissen en pensioenen van al het EU personeel, vertalers, tolken, beveiliging, gebouwen, IT enz. Zonder die uitgaven kan de EU niet werken. Hieronder ziet u hoeveel de EU in 2012 per EU land heeft geïnvesteerd en hoeveel die Europese financiering aan de welvaart in ieder land heeft bijgedragen. In Nederland is de EU financiering goed voor 0,4 % van de totale economie van het land (bruto nationaal inkomen). Wie controleert de EU uitgaven? De Commissie hanteert strenge interne controlemaatregelen om te garanderen dat het geld efficiënt en doeltreffend wordt besteed. Omdat 80 % van de EU begroting wordt beheerd door nationale of regionale overheden, spelen ook de lidstaten een belangrijke rol bij het handhaven van de regels en bij het opsporen en aanpakken van onregelmatigheden en fraude. Bovendien controleert de Europese Rekenkamer ieder jaar de rekeningen van de EU. Al jaren bevestigt die instantie dat de rekeningen van de EU naar behoren worden bijgehouden, maar ze wijst ook op fouten in de procedures (bijvoorbeeld fouten in de boekhouding van nationale programma s of onterechte aangiften). Als er over fouten wordt gesproken, betekent dat niet dat EU geld verloren is gegaan, verspild is of dat ermee is gefraudeerd. Een groot deel van het geld dat ten onrechte is uitgegeven, wordt teruggevorderd. Bovendien moet het Europees Parlement na elk begrotingsjaar de uitgaven van de Commissie goedkeuren. Benieuwd waar het EU geld naartoe gaat? Ga dan naar het Financial Transparency System. Op die site kunt u zelf zien wie en wat er allemaal uit de EU-begroting is betaald. Uitgaven per lidstaat in 2012 (x miljoen EUR) PL ES FR DE IT BE UK PT EL CZ HU RO SK NL IE AT LT BG SE LU DK FI LV EE SI CY MT 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1a. Concurrentievermogen ter bevordering van groei en werkgelegenheid 1b. Samenhang ter bevordering van groei en werkgelegenheid 2. Natuurlijke hulpbronnen 3a. Vrijheid, veiligheid en recht 3b. Burgerschap 4. De EU als mondiale partner 5. Administratie 6. Compensaties % Bni

5 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 5 Het EU meerjarenkader in het kort Hoewel er ieder jaar een nieuwe EU begroting wordt opgesteld, moet die wel voldoen aan het meerjarig financieel kader (MFK). Het MFK is een uitgavenplan voor een periode van zeven jaar waarin is vastgelegd wat de EU op ieder gebied per jaar maximaal kan uitgeven. Het bepaalt dus de politieke prioriteiten van de EU voor zeven jaar. In de financieringsperiode wil de EU de doelstellingen van de groeistrategie Europa 2020 halen en doen wat Europa nodig heeft om het hoofd te bieden aan de economische en financiële crisis. De EU moet zich concentreren op gebieden waar zij echt een verschil kan maken. Sommige radicale hervormingsvoorstellen van de Commissie zijn afgezwakt door de lidstaten, maar er staan toch nog belangrijke veranderingen op stapel. Enkele hoofdpunten uit het MFK : Het accent op groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht met meer investeringen in onderwijs en onderzoek, en een nieuwe financieringsfaciliteit Connecting Europe voor infrastructuurprojecten op Europese schaal in vervoer, energie en ICT. Te veel EU ambtenaren? Bij de EU werken ongeveer ambtenaren en andere personeelsleden voor de 508 miljoen Europeanen en talloze mensen in nood over de hele wereld. Om een vergelijking te maken: bij de Nederlandse buitenlandse dienst werken mensen, terwijl de Europese Dienst voor extern optreden medewerkers telt. Om zich aan te passen aan de moeilijke economische situatie in Europa, bezuinigen ook de instellingen van de EU: de brede hervorming van het personeelsstatuut door de Europese Commissie levert naar verwachting tegen 2020 een besparing op van 8 miljard EUR door de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % en een verlenging van de werkweek. Betere uitgaven dankzij eenvoudigere regels, een duidelijke focus op investeringen met tastbare resultaten en de opschorting van EU financiering als een land geen gezond economisch en fiscaal beleid voert. Een hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid voor een meer concurrerende en milieuvriendelijke landbouw in de EU. De strijd tegen de klimaatverandering als essentieel onderdeel van het EU beleid op alle belangrijke terreinen: 20 % van het MFK voor gaat naar de bestrijding van klimaatverandering. Solidariteit met de armste landen en regio s door het grootste deel van het geld voor regionale ontwikkeling daar te besteden, en door een nieuw werkgelegenheidsfonds in te voeren. Bezuinigingen op de administratieve uitgaven door te snoeien in het personeel van de Europese instellingen.

6 6 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND De EU begroting en Nederland In 2012 heeft de Nederlandse overheid ongeveer 303 miljard EUR uitgegeven, 50 % van het bni. Anderzijds bedroeg de EU begroting voor de (toen nog) 27 lidstaten samen ongeveer 136 miljard EUR, ruwweg 1 % van het bni van de Unie. De EU-begroting in 2012 Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht 1 % De EU als mondiale partner 5 % Administratie 6 % De begroting van de EU en die van de lidstaten dienen verschillende, maar complementaire doeleinden. De EU begroting mikt op gebieden waar de EU een toegevoegde waarde kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan grote projecten zoals het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. Zoiets zou geen enkel EU land alleen kunnen financieren. In tegenstelling tot de Nederlandse begroting, of welke andere nationale begroting ook, hoeft op de EU begroting geen geld Natuurlijke hulpbronnen 43 % 136 miljard EUR Duurzame groei 45 % Vergelijking van overheidsuitgaven (in % van het bni) 50 % 40 % te worden vrijgemaakt voor defensie of sociale zekerheid. Het gaat meestal om investeringsuitgaven. Zo is de aanpak van verontreiniging in de Noordzee een belangrijk thema voor de hele regio. Daarom financiert de EU een project in zes landen om het gebruik van milieuvriendelijke technologie en brandstoffen in de scheepvaart te promoten. 30 % In 2012 heeft de Nederlandse overheid vooral geïnvesteerd in drie zaken: gezondheid; sociale zekerheid en werkgelegenheid; en onderwijs, cultuur en wetenschappen. 20 % 10 % 0 % 50 % Nederland 1,05 % EU Bovendien draagt het land meer aan de EU begroting bij dan het eruit ontvangt. Maar dat saldo houdt geen rekening met de vele voordelen van het lidmaatschap van de EU. Vrede, politieke stabiliteit, veiligheid en de vrijheid om overal in de EU te gaan wonen, werken, studeren en reizen, kunnen niet worden gemeten.

7 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 7 Saldo van de operationele begroting 2012 (in % van het bni) België Bulgarije Tsjechië Denemarken Duitsland Estland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Italië Cyprus Letland Litouwen Luxemburg Hongarije Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Finland Zweden Verenigd Koninkrijk Operationeel begrotingssaldo: het verschil tussen wat een lidstaat ontvangt uit en afdraagt aan de EU-begroting. Er zijn verschillende manieren om dit saldo te berekenen. In haar financieel verslag gebruikt de Commissie een berekeningsmethode die op dezelfde beginselen is gebaseerd als de correctie van begrotingsonevenwichtigheden ten gunste van het Verenigd Koninkrijk ( de Britse correctie ). Er zij op gewezen dat het ramen van de begrotingssaldi een louter boekhoudkundige exercitie is waarbij alleen de financiële kosten en baten van de Unie voor de lidstaten in aanmerking worden genomen, maar de talrijke andere voordelen, zoals het bestaan van een eengemaakte markt, economische integratie, politieke stabiliteit en veiligheid, buiten beschouwing blijven. Bovendien moeten Europese investeringen de EU als geheel ten goede komen. Investeringen in één land kunnen dus ook aan andere EU lidstaten ten goede komen. Zo heeft het Nederlandse Philips aan Spaanse ziekenhuizen gespecialiseerde medische apparatuur mogen leveren. Die hadden daarvoor van de EU 8,4 miljoen EUR financiële steun gekregen. Dankzij de interne markt is het ook makkelijker voor bedrijven in verschillende EU landen om met elkaar zaken te doen. In 2012 ging 76 % van de Nederlandse uitvoer naar andere Europese landen. Dat komt neer op ongeveer 388 miljard EUR, bijna 100 keer de nettobijdrage van Nederland aan de EU begroting. EU-financiering in Nederland (2012) Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht 7 % Administratie 5 % Totaal 2,1 miljard EUR Groei en werkgelegenheid 28 % Landbouw en plattelandsontwikkeling 49 % Regionaal beleid 11 %

8 8 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND Landbouw en plattelandsontwikkeling Het grootste deel van het geld dat Nederland van de EU ontvangt, gaat naar landbouw, plattelandsontwikkeling en natuurbehoud (49 % in 2012). Het EU landbouwbeleid steunt landbouwers en promoot veilige en gezonde voeding, maar beschermt ook het milieu en stimuleert de plattelandseconomie. Het komt ook de levenskwaliteit op het platteland ten goede: de gemeente Tollebeek heeft bijvoorbeeld een sportcentrum kunnen bouwen dankzij de middelen van de EU. Onderzoek Het op een na grootste deel (28 % in 2012) van het EU geld dat Nederland krijgt, gaat naar onderzoek, een cruciale sector voor het concurrentievermogen en de economische ontwikkeling. In de periode heeft de EU al zo n keer meebetaald aan onderzoek van universiteiten, onderzoeksinstellingen of mkb bedrijven. Dankzij de investeringen van de EU en de goede samenwerking met Europese onderzoekers hebben Nederlandse wetenschappers meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe techniek om zonder openhartchirurgie hartkleppen te implanteren bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Te veel geld naar landbouw? De EU landen hebben van de landbouw een Europese in plaats van nationale beleidskwestie gemaakt. Het is het enige beleid dat vrijwel geheel wordt gefinancierd door de EU. Dat verklaart het grote aandeel van die uitgaven in de EU begroting. Het is ook goedkoper om het voor de EU als geheel te regelen, dan in 28 verschillende landen apart. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is ingrijpend hervormd, waarbij het aandeel in de EU begroting is gedaald van 70 % in 1985 tot circa 40 % nu. Tot 2020 zal het naar verwachting verder dalen tot 33 %. Door een nieuwe hervorming in 2014 wordt de Europese landbouw nog concurrerender en milieuvriendelijker, en wordt de kloof met landen die minder dan het EU gemiddelde ontvangen, enigszins kleiner. Regionaal beleid Om de economische, sociale en territoriale verschillen tussen de Europese regio s te verkleinen, investeert de EU in projecten voor nieuwe banen, concurrentievermogen, economische groei, verbetering van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling. Het EU budget voor u Hebt u als onderzoeker een subsidie nodig om uw idee te ontwikkelen? Wilt u in het buitenland studeren? Of hebt u plannen voor een eigen onderneming en kunt u extra financiële steun goed gebruiken? Raadpleeg onze EU financiering voor beginners en ontdek hoe de EU u daarbij kan helpen.

9 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 9 EU projecten bij u in de buurt Infrastructuur en vervoer EEN FUTURISTISCHE LOOK VOOR EINDHOVEN Het 18 Septemberplein misschien wel het belangrijkste plein van de stad is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het ontwerp van de Italiaanse architect Massimiliano Fuksas bestaat onder andere uit een betonnen mozaïek met een oppervlakte van m². Het geheel ziet er futuristisch uit, vooral s avonds. Het plein trekt bezoekers aan die genieten van de kunstwerken, waterpartijen en kleurrijke lichtshows. Door dit project is het stadscentrum toegankelijker en aantrekkelijker geworden. (EU financiering: 3,2 miljoen EUR) VEILIGER TUNNELS IN MAASTRICHT De EU betaalt mee aan veiligheidsmaatregelen in de verkeerstunnel in Maastricht. Door de nieuwe verbinding verdwijnen een paar grote knelpunten uit de regio. Enkele van die veiligheidsmaatregelen zijn een hulppost bij de zuidelijke tunnelingang, twee ontsnappingsbuizen, voet- en fietspaden en bruggen. (EU financiering: 5 miljoen EUR) Landbouw en plattelandsontwikkeling EEN BEKROONDE ROMEINSE BRUG Toen in de gemeente Tungelroy de resten van een Romeinse brug werden aangetroffen, besloot een plaatselijke vrijwilligersorganisatie om deze ontdekking bij het publiek bekend te maken. Zij vatten het plan op om de brug te reconstrueren en plaatselijke wandelwegen in ere te herstellen. Het ontwerp werd gebaseerd op historische informatie en uitgewerkt met medewerking van een archeoloog. Het project kreeg een belangrijke nationale prijs. (EU financiering: EUR) Wist u dat de EU in de periode zo n 33 miljard EUR investeert in haar nieuwe project Connecting Europe? Doel is de Europese vervoers-, energie- en digitale netwerken te verbeteren en tegelijkertijd de werkgelegenheid en het concurrentievermogen in Europa te stimuleren. Om de Europese economie groener te maken, worden schonere vormen van vervoer gepromoot, snelle breedbandverbindingen en hernieuwbare energie. EEN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM IN TOLLEBEEK De inwoners van het dorp Tollebeek misten goede faciliteiten voor gezondheidszorg, sport en sociale activiteiten. Toen de school een nieuwe gymzaal wilde bouwen, konden die problemen in één klap worden opgelost: het nieuwe gebouw moest multifunctioneel worden. In het multifunctionele centrum dat er nu staat, krijgen schoolkinderen gymles en gaan sportclubs trainen, maar er is ook een kantine voor verenigingen en er zijn praktijkruimten voor zorgberoepen. (EU financiering: EUR) Groei en banen OPEN LAB IN GRONINGEN Een stuk braakland in de stad Groningen is omgevormd tot een centrum voor creatieve bedrijven. Het is bedoeld als culturele en creatieve hotspot, een plek waar innoverende ondernemers en onderwijsinstellingen nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Deze kleine stad in de stad is een tijdelijk project ( ), maar ook een praktisch laboratorium om duurzame oplossingen uit te proberen voor tijdelijke architectuur en stadsontwikkeling. De paviljoenen, openbare voorzieningen, theater- en congresfaciliteiten

10 10 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND ontvangen jaarlijks meer dan bezoekers. (EU financiering: EUR) EEN HELPENDE HAND VOOR JONGEREN EN WERKLOZEN Het Nederlandse bedrijf Nautus is met het idee gekomen voor een project waarbij lokale bedrijven vouchers krijgen om werkloze jongeren onder de 27 jaar aan de slag te helpen. Het is voor die jongeren steeds moeilijker geworden om een baan te vinden en de ervaring op te doen die werkgevers verlangen. Daarom kunnen zij van de gemeenten vouchers krijgen die goed zijn voor 50 % van het te betalen minimumloon. Daardoor is de jeugdwerkloosheid in de regio gedaald. (EU financiering: EUR) Onderwijs en cultuur HET ERASMUS PROGRAMMA Ongeveer Nederlandse studenten hebben in in het buitenland gestudeerd of gewerkt dankzij het uitwisselingsprogramma Erasmus. Ze kregen daarvoor een beurs van 220 EUR per maand van de Europese Commissie. Een van de studenten die de kans heeft aangegrepen, is Lotte Dieleman van Amsterdam, die vijf maanden lang in Granada (Spanje) Europese studies heeft gevolgd: Die vijf maanden in Granada waren een bevrijdende ervaring die me echt heeft geholpen me te bezinnen op mezelf en op wat ik van het leven verwacht. Wist u dat Erasmus+ er niet alleen voor studenten is? Dat programma biedt nieuwe ondernemers de kans enige tijd door te brengen bij een bedrijf in een ander EU land om de kennis op te doen die nodig is om een klein of middelgroot bedrijf te runnen. Het verblijf wordt deels betaald door de Europese Commissie. Gezondheid en onderzoek NIEUWE HOOP VOOR KINDEREN MET EEN AANGEBOREN HARTAFWIJKING Het LifeValve project biedt hoop aan de ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Het team werkt aan de ontwikkeling van een hartklep die wordt gemaakt uit de cellen van de patiënt zelf en die zonder openhartoperatie kan worden geïmplanteerd. De hartklep groeit mee met het kind zelf, waardoor ook naderhand minder vaak een chirurgische ingreep nodig is. De eerste levende klep kan misschien al in 2014 worden geïmplanteerd. (EU financiering: 9,9 miljoen EUR) GRAVEN IN DE MYSTERIES VAN HET MENSELIJK BREIN Nederlandse wetenschappers van het Human Brain Project zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meest verfijnde model van het menselijk brein tot nu toe, dat op het gebruik van supercomputertechnologie berust. De resultaten moeten helpen nieuwe behandelingen voor hersenaandoeningen én revolutionaire nieuwe computertechnologieën te ontwikkelen. (EU financiering: 54 miljoen EUR) VAN BIOBRANDSTOFFEN NAAR BIOPLASTICS Nederlandse onderzoekers maken deel uit van een Europees onderzoeksteam dat moet aantonen dat 70 % van de huidige polymeren uit biomassa kan worden gemaakt. Dat moet de productie van kunststoffen minder afhankelijk maken van

11 EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 11 Wist u dat de EU tussen 2007 en miljoen EUR heeft geïnvesteerd in onderzoek naar hiv/aids, malaria en tuberculose? De aandacht lag daarbij op de ontwikkeling van nieuwe therapieën en diagnostische en preventieve instrumenten, zoals vaccins en hiv microbiciden. Het programma sponsort onderzoek over het volledige spectrum, van moleculair basisonderzoek tot preklinische testen en de ontwikkeling van geneesmiddelen. aardolie. Bij het project Biocore wordt gewerkt aan industrieel toepasbare technieken om bijproducten zoals stro en bosbouwafval in allerlei nuttige producten om te zetten, zoals biobrandstoffen, chemische stoffen, grondstoffen voor plastics en andere materialen. (EU financiering: 13,9 miljoen EUR) Milieu en energie BEPERKING VAN DE UITSTOOT VAN SCHEPEN Het project Clean North Sea Shipping (CNSS), waaraan 18 partners uit zes landen deelnemen, moet leiden tot een vermindering van de door schepen veroorzaakte uitstoot van uitlaatgassen in het Noordzeegebied. Er wordt geprobeerd om het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en scheepsbrandstoffen te stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van het concurrentievermogen van de scheepvaart op de Noordzee. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van bewustmaking, Omslagfoto Gianni Fotolia.com, blz. 10 Europese Unie, blz. 11 vladgrin Fotolia.com Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu). Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2014 ISBN doi: /35150 kennisuitwisseling en voorlichting van de betrokkenen, zodat zij maatregelen kunnen nemen. (EU financiering: 1,3 miljoen EUR) VLAANDEREN ZUID NEDERLAND WORDT WERELDLEIDER IN WATERSTOFTECHNOLOGIE Waterstofregio Vlaanderen Zuid Nederland is een project dat in 2009 van start is gegaan om deze regio te veranderen in een kennisintensieve hotspot voor duurzame productie van waterstof en toepassingen daarvan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie efficiëntie te verbeteren. Aan het project nemen industriële partners, zowel grote bedrijven als kmo s, onderzoekscentra en universiteiten deel. Een mijlpaal was de bouw van de grootste proefinstallatie voor brandstofcellen voor restwaterstof ter wereld bij Solvay in de Antwerpse haven. (EU financiering: 3 miljoen EUR) Europese Unie, 2014 Overneming met bronvermelding toegestaan Printed in Belgium Gedrukt op kringlooppapier waaraan het EU Ecolabel voor grafisch papier is toegekend (www.ecolabel.eu) FSC C021878

12 KV NL-C Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie. Gratis nummer (*): (*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels kunnen kosten aanrekenen. Meer informatie over de financiële programmering en de begroting van de EU vindt u op onze website Mail ons als u meer wil weten over onze publicaties: Volg ons op: Facebook: https://www.facebook.com/eubudget Twitter: https://twitter.com/eu_budget/ Google+: Niet te missen! Strip: Op weg naar de overwinning doi: /35150

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Publicatieblad L 52. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 60e jaargang 28 februari Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 52. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 60e jaargang 28 februari Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 52 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 60e jaargang 28 februari 2017 Inhoud I Wetgevingshandelingen Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2017/303 van de gewijzigde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren STUDEER TRAIN WERK DOE MEE INNOVEER JE RECHTEN LEER BEWEEG VRIJWILLIGER CREËER in EUROPA Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht

Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Het Europees kader inzake begrotingstoezicht Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Wim Melyn Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van de uiteenzetting Belang van

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2016 COM(2016) 386 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

Hoedster van de EU financiën

Hoedster van de EU financiën NL Hoedster van de EU financiën EUROPESE REKENKAMER Controle van EU middelen overal ter wereld De Europese Rekenkamer is een EU instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Europa in een notendop

Europa in een notendop Europa in een notendop Wat is de Europese Unie? Europees Een unie = gelegen in Europa. = verenigt landen en mensen. Laten we eens verder kijken: Wat hebben de Europeanen gemeenschappelijk? Hoe heeft de

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 22? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 22 Pact 22: 2 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve en duurzame

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN

GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN GROEI EN BANEN: DE VOLGENDE STAPPEN Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, aan de informele Europese Raad van 30 januari 2012 De "vicieuze cirkels" in Europa doorbreken Europa

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie