Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk"

Transcriptie

1 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk Hoofdrapport

2

3 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk Hoofdrapport Vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 juni 2008 Verantwoording Titel Hoofdrapport watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk Colofon Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) sector Strategie en plannen afdeling Water en ruimte Postbus GJ Houten Telefoon:

4 Fax: website:

5 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

6 Inhoud Inhoud... ii Samenvatting... iv 1 Inleiding Aanleiding Doelstellingen van het watergebiedsplan Afbakening Proces en communicatie Procedure van het watergebiedsplan en peilbesluit Leeswijzer Beleidsanalyse Europees beleid Nationaal beleid Provinciaal beleid Waterschapsbeleid Relatie met andere plannen Beschrijving plangebied Ligging Bodem en landgebruik Grondwater Oppervlaktewater Waterkwaliteit Natuurwaarden Cultuurhistorie en archeologie Knelpunten Wateroverlast Watertekorten Water- en waterbodemkwaliteit Natuur (terrestrisch en aquatisch) Landbouw Stedelijk gebied Oplossingrichtingen Uitgangspunten Criteria voor afweging Onderzochte oplossingsrichtingen en uitgevoerd onderzoek Afweging Afstemming met aangrenzende watergebiedsplannen Toelichting op het inrichtingsplan Hoofdlijnen van het inrichtingsplan Maatregelen Kosten Fasering en uitvoering werkzaamheden Beheer- en onderhoudsplan Monitorings- en evaluatieplan...28 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

7 7 Toelichting op het peilbesluit Peilen Peilbeheer Effecten Functies Thema s...34 Literatuur Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

8 Samenvatting Achtergrond Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat voor een aantal opgaven voor het regionale waterbeheer. Deze opgaven zijn geworteld in het recente waterbeleid, zoals de Europese Kadderichtlijn en het Nationaal Bestuursaccoord 21 e Eeuw. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, het integraal afwegen van functies en belangen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water. In het voorliggende watergebiedsplan worden deze opgaven uitgewerkt voor het plangebied Groenraven Oost en Maartensdijk. Het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk heeft de volgende doelstellingen: 1. Vaststellen van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR), waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de diverse functies 2. Toetsen van het watersysteem aan de wateroverlastnormering uit het Nationaal Bestuursakkoord water (NBW), en (zonodig) in beeld brengen van de gewenste maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan deze normering 3. Het onderzoeken en definiëren van maatregelen die genomen moeten worden om de waterhuishouding zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de diverse functies in het gebied. Het gaat hierbij zowel om waterkwantiteits- als waterkwaliteitsdoelstellingen 4. Het vaststellen van een peilbesluit, evenals een inrichtingsplan en monitoringsplan Een groot deel van het gebied Groenraven Oost en Maartensdijk bestaat uit verspreid liggende natuurgebieden. Daarnaast is een groot deel van de grond in gebruik als grasland en stedelijk gebied. In veel minder mindere mate komt ook fruitteelt voor. Het watergebiedplan is in samenwerking met de streek, mede-overheden en belangenorganisaties opgesteld. Voor het plan is een begeleidingsgroep opgesteld die fungeerde als denktank en adviseur van het waterschap. Verder zijn gebiedsavonden gehouden en zijn veldbezoeken afgelegd. Ook is de streek geïnformeerd door nieuwsbrieven. Knelpunten In het plangebied liggen veel verdroogde natuurgebieden. Met name in de overgangszone van de Utrechtse heuvelrug naar de lager gelegen delen is sprake van een onvoldoende waterkwaliteit, een verminderde aanvoer van kwelwater en/of te lage grondwaterstanden, waardoor de natuur is verdroogd. Dit is het grootste knelpunt in het gebied. Daarnaast voldoet in grote delen van het plangebied de waterkwaliteit niet en zijn er barrières voor wat betreft vismigratie. In de hogere, zandige delen van het gebied is sprake van lage grondwaterstanden, omdat het water hier snel wegzakt en er in veel gevallen geen wateraanvoer mogelijk is. Op sommige lokaties is, uitgaande van de normering in het Nationaal Bestuursaccoord Water, sprake van wateroverlast (Bunnik, De Bilt, ten oosten van Maartensdijk). Ook is de dimensionering van het watersysteem in het zuid-westelijk deel erg krap in periodes dat hier nachtvorstbestrijding ten bate van de fruitteelt plaatsvindt. Oplossingen: peilbesluit en maatregelen Om tot oplossingsrichtingen te komen, zijn enkele specifieke onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het oppervlaktewatersysteem te optimaliseren voor de gebruiksfuncties in het plangebied. De resultaten zijn verwerkt in een peilbesluit en een maatregelenpakket (incl. inrichtingsplan). In het peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen vast die binnen een gebied worden ingesteld. Hiermee wordt aan de belanghebbenden duidelijkheid en zekerheid geboden ten aanzien van het te voeren waterbeheer. Op dit moment kent alleen het deelgebied Maartensdijk zo n formeel peilbesluit. Het peilbesluit is in drie delen gesplitst: Peilbesluit Maartensdijk Peilbesluit Groenraven-Oost, noordelijk deel Peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijk deel Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

9 In gebieden met een natuurfunctie wordt veelal een flexibel peilbeheer gehanteerd, gericht op het vasthouden van gebiedseigen water. Het genoemde bovenpeil vormt het streefpeil voor deze gebieden, in droge perioden kan het waterpeil wegzakken en kan sprake zijn van droogval van watergangen. Dit heeft geen nadelige consequenties voor omliggende gebieden. In veel van deze gebieden vindt geen wateraanvoer plaats zodat inlaat van gebiedsvreemd water wordt voorkomen. De peilen in de overige gebieden zijn vergelijkbaar met de praktijkpeilen die in de afgelopen jaren zijn aangehouden. Hierbij is rekening gehouden met de maaiveldhoogten en daarmee de drooglegging per peilgebied. In het landelijke gebied wordt een vast zomer- en winterpeil ingesteld. In de stedelijke gebieden wordt een vast peil gehanteerd. Het maatregelenpakket bestaat, in hoofdlijnen uit: Verbeteren watervoorziening t.b.v. natuurgebieden Isoleren van en waar mogelijk peilopzet in de volgende natuurgebieden: Blikkenburg, De Bunzing, de grienden langs de nieuwe Hakswetering, Vollenhove, Amelisweerd/Rhijnauwen, Raaphof, fort het Hemeltje, Voordaan, Achterwetering Scheiden landbouw en natuur bij Rijnwijck Optimaal benutten van gebiedseigen (kwel)water in de volgende gebieden: Rijnwijck, natuursloot Zeist west, Sandwijck Verbeteren watervoorziening ten tijde van nachtvorstbestrijding Vergroten krappe duikers zodat de watervoorziening tijdens nachtvorstbestrijding verbeterd kan worden Verbeteren watervoorziening ten tijde van droogte Het plaatsen van een nieuw gemaal in de Groene Vaart zodat de watervoorziening in droge periodes in deelgebied Maartensdijk verbeterd kan worden Benutten effluent van rwzi de Bilt in deelgebied Maartensdijk om in droge periodes de watervoorziening te verbeteren Verbinden van twee watergangen in deelgebied Maartensdijk om in droge periodes de watervoorziening te verbeteren Oplossen van wateroverlastproblemen op de volgende lokaties In de Bilt (park Arenberg), bij Bunnik en ten oosten van Maartensdijk wordt de wateroverlast opgelost door het creëeren van extra waterberging en/of het verbeteren van de afvoermogelijkheden Verbeteren waterkwaliteit en ecologie: Aanleg van een helofytenfilter bij Ruigenhoek om gebiedseigen (kwel)water in deelgebied Maartensdijk langer vast te houden Vispasseerbaar maken van zes kunstwerken; Benutten van kansen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen Vervangen en vergoten van een krappe lange duiker ter hoogte van Rijnwijck ter verbetering van de waterkwaliteit in Zeist Verbeteren watersysteem Verwijderen, vervangen en nieuw plaatsen van een aantal kunstwerken Wijzigen van de status van enkele watergangen (via herziening van de Legger) Effecten Het watersysteem in landbouw- en fruitteeltgebied zal door de maatregelen sterk verbeteren, met name ook in periodes van veel neerslag, droogte en nachtvorstbestrijding. Voor de landbouw is de drooglegging soms iets te groot. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er sprake is van veel reliëf in het gebied. Bovendien is er in de zandige gebieden weinig relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstanden. Met bovenstaande maatregelen en peilen wordt echter een voldoende invulling gegeven aan de wensen. Het isoleren van een groot aantal natuurgebieden, gecombineerd met het opzetten van het peil zorgt er voor dat de invloed van gebiedsvreemd water in deze gebieden minimaal is en gebiedseigen (kwel)water langer vastgehouden kan worden. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdrogingsbestrijding. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

10 Na uitvoering van de maatregelen zijn de wateroverlastproblemen bij de Bilt, Bunnik en ten oosten van Maartensdijk opgelost en voldoet het watersysteem aan de werknormen uit het Nationaal Bestuursaccoord Water. Ook wordt een belangrijke bijdrage gelevrd aan de doelstellingen die vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water worden gesteld. Met het watergebiedsplan wordt tevens invulling gegeven aan het GGOR. Kosten De totale kosten van de maatregelen uit het watergebiedplan zijn geraamd op 6,1 miljoen. De maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de waterhuishouding, het bestrijden van de verdroging en het opslossen van de wateroverlast, bedragen ca. 5,1 miljoen. De kosten van de maatregelen in verband met de Europese Kaderrichtlijn Water zijn geschat op 1 miljoen. Ingeschat wordt dat er ca. 1,3 miljoen aan subsidies mogelijk is. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

11 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport

12 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat de komen de jaren voor een aantal vraagstukken die in het regionale waterbeheer opgenomen moeten worden. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, een integrale belangenafweging van alle functies en belangen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water. Deze opgaven zijn voor diverse gebieden uitgewerkt in een watergebiedsplan. Een watergebiedsplan geeft aan hoe de waterhuishouding - zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit - van een gebied op een goede manier kan worden ingericht en beheerd. Aan de orde komen het beheersen van de waterkwantiteit, (peilbeheer, wateroverlast), het verbeteren van de waterkwaliteit, ecologie, de problematiek van verdroging in natuurgebieden en de berging van piekneerslag. Vaste onderdelen van een watergebiedsplan zijn het peilbesluit en het inrichtingsplan voor het watersysteem. In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen vast die binnen een gebied worden ingesteld. Het waterschap zal moeten doen wat er in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht om de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen te handhaven. Dat neemt niet weg dat het dagelijks bestuur van het waterschap, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bevoegd is om van deze peilen af te wijken. Het waterschap is wettelijke verplicht peilbesluiten één keer in de tien jaar te herzien. Dan weegt het bestuur van het waterschap opnieuw de belangen van de gebruikers van het gebied tegen elkaar af. De procedure van vaststelling van een peilbesluit verloopt via de toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet Bestuursrecht en de Inspraakverordening van het waterschap. In een inrichtingsplan wordt de gewenste inrichting en het beheer van het gebied weergegeven. Het gaat hierbij onder andere om de ligging van de watergangen en de kunstwerken. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met waterhuishoudkundige aspecten maar ook met de verschillende gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. Uitgangspunt hierbij is dat een duurzaam systeem ontstaat. 1.2 Doelstellingen van het watergebiedsplan Het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk heeft de volgende doelstellingen: 1. Vaststellen van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR), waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de diverse functies. 2. Toetsen van het watersysteem aan de wateroverlastnormering uit het Nationaal Bestuursakkoord water (NBW), en (zonodig) in beeld brengen van de gewenste maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan deze normering. 3. Het onderzoeken en definiëren van maatregelen die genomen moeten worden om de waterhuishouding zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de diverse functies in het gebied. Het gaat hierbij zowel om waterkwantiteits- als waterkwaliteitsdoelstellingen. 4. Het vaststellen van een peilbesluit, evenals een inrichtingsplan en monitoringsplan. 1.3 Afbakening Qua begrenzing is uitgegaan van de herinrichtingsprojecten Groenraven-Oost en Noorderpark. Vervolgens is alleen het gebied dat binnen het beheersgebied van HDSR valt meegenomen. Het deel van de Herinrichting Noorderpark dat in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ligt, behoort dus niet tot het plangebied (zie kaarten 1 en 17). Behalve geografisch is het plan ook inhoudelijk afgebakend: De reductie van grondwaterwinningen levert een bijdrage aan verdrogingsbestrijding, maar valt buiten dit watergebiedsplan. Grondwaterwinningen zijn een verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht. Het waterschap zal nadelige effecten van deze winningen uiteraard onder de aandacht van de provincie blijven brengen. Knelpunten die alléén betrekking hebben op de rivier Kromme Rijn, waarbij voor oplossingen niet eenvoudig aangehaakt kan worden bij lopende initiatieven, worden niet via dit watergebiedsplan opgepakt. Deze knelpunten worden meegenomen in een integraal gebiedsgericht plan voor de hele Kromme Rijn, hetgeen in ca zal worden opgestart. Het gaat hierbij o.a. om de eventuele aanleg van een slibvang ter verbetering van de waterkwaliteit. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 1

13 De aanleg van Natte Ecologische Verbindingszones is geen onderdeel van het watergebiedsplan. Dit wordt opgepakt via de herinrichting Groenraven Oost en via reguliere werkzaamheden van het waterschap. Via een apart spoor is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water bepaald in hoeverre de in het watergebiedsplan voorgestelde maatregelen KRW-proof zijn. Op basis hiervan zijn er extra maatregelen aan het watergebiedsplan toegevoegd om te zorgen dat het gebied in 2015 KRW-proof is (aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispasseerbaar maken van kunstwerken). 1.4 Proces en communicatie In het Watergebiedsplan is door meerdere partijen samengewerkt om een goede onderbouwing te leveren voor in te stellen peilen en een duurzame inrichting van het gebied. Dit alles met als doel om in de praktijk de waterhuishouding beter af te stemmen op de aanwezige functies, wensen en belangen. Voor de inhoudelijke werkzaamheden en de opbouw van het proces is de GGOR-systematiek gevolgd. Een gedetailleerde beschrijving van deze systematiek is opgenomen in bijlage 1. Omwille van de voortgang van de peilbesluiten, uitgangspunt van het waterhuishoudingsplan, is de inhoudelijke onderbouwing van de GGORsystematiek niet opgenomen in dit rapport, omdat de kwantificering van de voorgestelde maatregelen (kaartbeelden met doelrealisaties) zonder aanvullende bewerkingen niet presentabel zijn. Deze gegevens zijn uiteraard wel gebruikt om de maatregelen en de voorgestelde peilen te onderbouwen. Het watergebiedsplan is opgesteld door het hoogheemraadschap. Een projectgroep heeft zorg gedragen voor de voorbereiding en de inhoudelijke uitvoering van het project. Daarnaast was er een externe begeleidingsgroep, waarin verschillende overheden en belanghebbende organisaties waren vertegenwoordigd (zie bijlage 3). De begeleidingsgroep had een adviserende rol richting de projectgroep. In het watergebiedsplan speelde communicatie met de streek een belangrijke rol. Door een goede communicatie over knelpunten en oplossingen is optimaal gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is in de streek. Dit heeft een erg positief effect gehad op de kwaliteit van het plan en hiermee heeft tevens een extra toetsing plaatsgevonden van de haalbaarheid van maatregelen. Concrete activiteiten op het gebied van communicatie zijn: Er zijn 4 gebiedsavonden gehouden waarop mensen hun knelpunten, wensen en ideeën kenbaar hebben kunnen maken (1 gebiedsavond) en het concept ontwerpplan hebben kunnen beoordelen (3 gebiedsavonden); Er zijn regelmatig nieuwsbrieven verspreid in het gebied; Op de internetsite van het waterschap zijn de vorderingen van het watergebiedsplan beschreven; Maatregelen zijn diverse malen doorgesproken in aparte werkgroepen met bewoners/gebruikers; Voor het onderdeel waterkwaliteit zijn 3 veldbezoeken afgelegd met bewoners/gebruikers met een goede aquatisch ecologische gebiedskennis met als doel een betere indruk van de situatie ter plekke te krijgen en maatregelen op te stellen ter verbetering van zowel de waterkwaliteit als de aquatische natuurwaarden; Vele tientallen schriftelijke reacties vanuit de begeleidingsgroep zijn door het projectteam van het watergebiedsplan beantwoord. 1.5 Procedure van het watergebiedsplan en peilbesluit Het watergebiedsplan en het hieraan gekoppelde peilbesluit doorlopen de hiervoor vastgestelde wettelijke procedures. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: procedure peilbesluit; procedure inrichtingsplan. Procedure peilbesluit Het peilbesluit (bijlage 10 en 11, kaarten A-1 tot en met A-3) doorloopt de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Na vaststelling van het peilbesluit door het Algemeen Bestuur van het waterschap, wordt het peilbesluit ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (GS) gezonden. Na goedkeuring door GS wordt het peilbesluit samen met het goedkeuringsbesluit van GS door het waterschap ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan tegen het peilbesluit in beroep gaan bij de Rechtbank van Utrecht. Hierna is eventueel nog hoger beroep mogelijk bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 2

14 Procedure inrichtingsplan Het inrichtingsplan (bijlage 9, kaarten 18 en 20) in het watergebiedsplan is opgenomen, is aan te merken als een besluit van het waterschapsbestuur dat betrekking heeft op de regeling van de waterbeheersing en beslissingen van dat bestuur tot de aanleg en verbetering van waterstaatswerken door het waterschap genoemd in artikel 148 van de Waterschapswet. Een dergelijk besluit dient de algemene voorbereidingsprocedure van de Awb te doorlopen. Na vaststelling van het inrichtingplan door het algemeen bestuur van het waterschap, wordt dit ter kennisneming toegezonden aan GS (en dus niet ter goedkeuring!). Het vaststellingsbesluit wordt door het waterschap bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit administratief beroep aantekenen bij GS. Na uitspraak van GS is eventueel beroep mogelijk bij de rechtbank van Utrecht en hierna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Procedure GGOR (Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime) Het GGOR wordt tegelijkertijd met het watergebiedsplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Later wordt het GGOR overgenomen in het waterbeheerplan, dat het waterschap opstelt voor haar hele beheersgebied. Het waterbeheerplan en daarmee het GGOR wordt door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht goedgekeurd. Na deze goedkeuring krijgt het GGOR de status van provinciaal beleid. Gedeputeerde Staten geven vervolgens aan in welke provinciale taken het GGOR doorwerking heeft (bijvoorbeeld vergunningverlening grondwaterwet en watertoetsprocedure). 1.6 Leeswijzer Deze rapportage geeft een beschrijving van het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk. Het hoofdrapport beperkt zich tot de hoofdlijnen van het beleid, de knelpunten en de wateropgave in het gebied, de oplossingsrichting en maatregelen. In een apart bijlagenrapport zijn de bijlagen en het kaartmateriaal weergegeven. In dit hoofdrapport wordt in hoofdstuk 2 het algemene beleidskader van het watergebiedsplan beschreven. De huidige situatie en de knelpunten die zich voordoen bij de huidige waterhuishoudkundige inrichting staan beschreven in respectievelijk de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 5 geeft de oplossingsrichting op hoofdlijnen weer. Hoofdstukken 6 en 7 geven een nadere toelichting op respectievelijk het inrichtingsplan en het peilbesluit. In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste effecten van de maatregelen per waterthema weergegeven. De informatie in dit plan is grotendeels gebaseerd op diverse deelonderzoeken. Voor gedetailleerde informatie wordt dan ook verwezen naar deze deelonderzoeken, weergegeven in de literatuurlijst. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 3

15 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 4

16 2 Beleidsanalyse In dit hoofdstuk wordt het beleidskader voor de waterhuishouding in Groenraven-Oost en Maartensdijk kort weergegeven. 2.1 Europees beleid Europese Kaderrichtlijn Water Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De KRW heeft als doel om de kwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 op orde te hebben. Daarbij is het de bedoeling dat onder meer het duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater aanzienlijk wordt teruggebracht en de ecologische toestand wordt verbeterd. Waterbeheer op het niveau van stroomgebieden is daarbij het uitgangspunt. Een belangrijk instrument vormt het stroomgebiedbeheersplan. In 2009 moeten de lidstaten voor ieder stroomgebieddistrict een eerste stroomgebiedbeheersplan klaar hebben. Vervolgens worden deze iedere zes jaar herzien. In Groenraven-Oost en Maartensdijk komen uitsluitend kunstmatige en sterk veranderde wateren voor. De lidstaten hebben voor deze wateren een grote vrijheid om hun ecologische doelen te bepalen. In het plangebied zijn vier wateren aangewezen als waterlichamen in de zin van de KRW. De kenmerken en (concept) streefbeelden van deze waterlichamen zijn opgenomen in bijlage 12. Voor waterlichamen legt de KRW een resultaatsverplichting op om de maatregelen uit te voeren waarmee de doelen behaald kunnen worden. Voor de overige wateren geldt een inspanningsverplichting. Voor het gebied Rijn-West, waar Groenraven-Oost en Maartensdijk deel van uitmaakt, zijn nog geen ecologische doelen vastgesteld. Vooruitlopend op de vaststelling van ecologische doelen worden echter in dit watergebiedsplan al haalbare en betaalbare maatregelen opgenomen die moeten leiden tot verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische toestand. Vogel- of Habitatrichtlijn Er zijn geen gebieden die onder de Vogel- of Habitatrichtlijn vallen. 2.2 Nationaal beleid Nationaal Bestuursakkoord Water In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over maatregelen, verantwoordelijkheden en financiën om stapsgewijs de waterhuishouding op orde te krijgen. Het belangrijkste doel van het NBW is om regionale wateroverlast tot een verantwoord niveau terug te dringen. Wat betreft inundaties vanuit oppervlaktewater zijn hiervoor werknormen opgesteld. In het stroomgebiedsbeheersplan moeten definitieve normen worden vastgesteld. In 2015 moeten deze normen zijn behaald. Ook wordt aan de waterschappen gevraagd in 2010 het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) in nauwe samenwerking met gemeenten, grondwaterbeheerders en belanghebbenden te hebben vastgesteld. Dit wordt in het watergebiedsplan gedaan. Ook worden maatregelen opgenomen om de wateroverlast te bestrijden. Nota ruimte Binnen het plangebied Groenraven-Oost en Maartensdijk ligt een deel van het Nationaal Landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nationale landschappen zijn gebieden met internationale zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten behouden blijven en duurzaam worden beheerd en waar mogelijk worden versterkt. 2.3 Provinciaal beleid Streekplan Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 5

17 Het streekplan van de provincie Utrecht heeft als primair doel een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Eén van de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijke beleid is water. Dit betekent ondermeer ruimte reserveren voor waterberging, voorkomen van bodemdaling en het combineren van functies. Specifiek voor het landelijk gebied voert de provincie een ruimtelijk beleid gericht op het versterken van de cultuurhistorische identiteit, de landschappelijke diversiteit, de vitaliteit van het landelijk gebied en de kwaliteit van natuur en de ecologische samenhang. Functies landelijk gebied In het streekplan Utrecht (2004) is een groot deel van het buitengebied Groenraven-Oost en Maartensdijk aangewezen als landelijk gebied 3, dat wil zeggen verweving van functies. In landelijk gebied 3 worden de agrarische en ecologische functies gecombineerd met recreatieve ontwikkelingen. Van belang hierbij is dat de kernkwaliteiten van natuur en landschap versterkt worden. Waterhuishoudkundige maatregelen kunnen nodig zijn om binnen de verwevingsgebieden te differentiëren. Delen in Maartensdijk en op de Heuvelrug zijn aangewezen als landelijk gebied 4. Hier is de hoofdfunctie natuur. Het waterbeheer is hierop afgestemd. In geval van nieuwe natuur vindt dit pas plaats na wijziging in de natuurfunctie. Het westelijk deel van Maartensdijk en het deel ten zuiden van Bunnik en Odijk is landelijk gebied 2, dat wil zeggen met de hoofdfunctie landbouw. In landelijk gebied 2 zijn niet-agrarische ontwikkelingen mogelijk voorzover de agrarische functie niet wordt aangetast. Ook zijn kleinschalige maatregelen ten behoeve van het waterbeheer mogelijk. Het gebied tussen Nieuwegein en Houten is landelijk gebied 1, dat wil zeggen met de hoofdfunctie stedelijk uitloop. Functies zijn vooral gericht op stadsrandactiviteiten, zoals recreatie, volkstuinen en begraafplaatsen. Voor alle gebieden geldt dat waterknelpunten niet afgewenteld worden op andere gebieden. Ecologische Hoofdstructuur Een groot deel van het plangebied Groenraven-Oost en Maartensdijk is aangewezen als bestaande natuur binnen de EHS. Met name is dit het geval in Maartensdijk en de Heuvelrug. In het zuidelijk deel zijn de natuurgebieden sterk versnipperd. Nieuwe natuurgebieden vullen de gaten op en brengen meer ruimtelijke samenhang in de versnipperde gebieden. Het gebied de Raaphof is een natuurgebied dat valt onder de natuurbeschermingswet. In het plangebied bevinden zich geen vogel- en habitatrichtlijngebieden. Overige functies Daarnaast zijn er diverse functies en strategieën voor het gebied Groenraven-Oost en Maartensdijk voor het waterbeheer van belang: Cultuurhistorie: eisen stellen, dat wil zeggen er is sprake van een grote cultuurhistorische samenhang in combinatie met een hoge dynamiek. Veranderingen moeten uitgevoerd worden in de geest van de cultuurhistorische samenhang; Landschap: voor het noordelijk deel is ingezet op een bos- en heidelandschap met een overgangszone in het westelijk deel met als koers voortbouwen op kwaliteit (ontwikkelingen moeten passen binnen het bestaande landschap); in het zuidelijk deel half open mozaïklandschap met een overgangszone met als koersen zichten op de toekomst (ontwikkelingen nog in verkennende fase) en stad en land (versterken van de historische relaties tussen stad en ommeland); Recreatie: kerngebied voor een groot deel van het plangebied en ontwikkelingsgebied voor de stadsranden. Kerngebieden hebben een uitstekende recreatieve basiskwaliteit. In landelijk gebied 3 kan de recreatie intensief zijn, in landelijk gebied 4 is recreatie ondergeschikt. In de ontwikkelingsgebieden wordt de dagrecreatie en/of worden concentratiepunten versterkt. Agenda voor een Vitaal Platteland In de nota Agenda Vitaal Platteland (AVP) geeft het rijk een integrale visie op het platteland. De rijksoverheid wil voor het landelijk gebied sturen op hoofdlijnen. Het rijk gaat alleen specifiek beleid voeren op bepaalde terreinen, zoals voor de Ecologische Hoofdstructuur en de twintig nationale landschappen. Voor de provincie Utrecht is de AVP uitgewerkt voor vijf AVP-gebieden in een meerjarenprogramma ( ). In het gebied Groenraven-Oost en Maartensdijk liggen delen van drie AVP gebieden: Midden, Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug. Een essentieel onderdeel van Agenda Vitaal Platteland is de Bestuursovereenkomst Investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Dit is een overeenkomst tussen Rijk en provincie waarmee het rijk budget overdraagt aan de provincies ten behoeve van investeringen in het landelijk gebied. Hierin zijn de prestaties, budgetten en verplichtingen vastgelegd. Voor een aantal van de in dit watergebiedsplan voorgestelde maatregelen zal medefinanciering worden aangevraagd vanuit het ILG. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 6

18 Nieuwe Hollandse Waterlinie Binnen het plangebied liggen delen van vier enveloppen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De enveloppen kennen een integrale insteek en richten hun ambities niet alleen op de cultuurhistorie maar ook op lanschap, natuur en recreatie. Voor de NHW-enveloppen Kraag van Utrecht en Vechtstreek-Zuid is een gebiedsvisie opgesteld en een projectenagenda. De verbinding tussen de enveloppengebieden en het stedelijk gebied wordt bevorderd door het bieden van uitloopmogelijkheden (zogenaamde linie-ommetjes). Daarnaast wordt de NHW ingezet als voornaam onderdeel van duurzaam waterbeheer rondom Utrecht. Voor de enveloppen Rhijnauwen en Linieland zijn/worden meerjarenprogramma s vastgesteld. Met Nationaal Landschapsgeld worden momenteel enkele projecten gefinancierd die zijn opgenomen als Quick Wins 2006, een deel van die Quick Wins is reeds uitgevoerd. Concrete maatregelen in dit watergebiedsplan die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn het helofytenfilter bij Ruigenhoek (zie paragraaf 6.2, maatregel M032) en een flexibel peilbeheer in peilgebied Wulven (zie bijlage 10). Waterhuishoudingsplan (2004) Hoofddoelen van het waterhuishoudingsplan zijn het realiseren van gezonde en veerkrachtige watersystemen en het duurzame gebruik van water voor mens en natuur. Bij de uitvoering van het waterbeleid nemen gebiedsgerichte projecten een belangrijke plaats in. Daarin worden verschillende beleidsvelden gecombineerd en is er een grote rol weggelegd voor deelnemers uit de regio. De provincie ziet meervoudig ruimtegebruik als een belangrijk concept om de noodzakelijke ruimte voor water te vinden. Een belangrijk onderdeel van het waterhuishoudingplan is de functiekaart. Deze kaart is afgeleid van de plankaarten van het streekplan. De hoofdfunctie voor het lager gelegen deel van het plangebied, Maartensdijk en het deel langs de Kromme Rijn, is landbouw met daartussen verspreid liggende natuurgebieden. Het hogere deel, Heuvelrug, heeft als hoofdfunctie natuur met diepe grondwaterstand. De natuurgebieden in het lager gelegen deel zijn (vrijwel) geheel als verdroogd aangegeven. Voor deze gebieden heeft de provincie de hydrologische condities vastgelegd in de Utrechtse Natuurdoeltypen (kaart 16). Andere belangrijke doelen uit het Waterhuishoudingsplan zijn: de kans op wateroverlast vanuit het oppervlaktewater is aanvaardbaar; in 2007 zijn voor de gehele provincie actuele peilbesluiten van kracht; alle oppervlaktewaterlichamen hebben een goede chemische en ecologische toestand. Verordening Waterhuishouding HDSR 2002 In de Verordening Waterhuishouding HDSR 2002 zijn de bepalingen opgenomen die gelden voor het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ter uitvoering van een aantal onderdelen van de Wet op de Waterhuishouding, waaronder het peilbesluit. De belangrijkste aspecten in relatie tot het peilbesluit zijn: een peilbesluit wordt tenminste eenmaal in de tien jaar herzien; het vaststellen van een peilbesluit is niet verplicht in gebieden waar handhaving van een bepaalde waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit geldt onder andere voor een deel van Groenraven-Oost en Maartendijk (zie figuur 2.1). Voor dit vrijgestelde gebied moeten wel streefpeilen vastgesteld worden. Figuur 2.1 Gebieden vrijgesteld van het nemen van een peilbesluit (Verordening waterhuishouding HDSR 2002) Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 7

19 Plan van aanpak verdrogingsbestrijding (1999)/advies Taskforce Verdrogingsbestrijding In het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding zijn de uitgangspunten voor de aanpak van verdroogde natuur binnen de provincie Utrecht vastgelegd. In het Plan van Aanpak is onder andere de UNAT-kaart (Utrechtse Natuurdoeltypen) opgenomen. Deze UNAT-kaart geeft aan op welke doelen de verdrogingsbestrijding gericht dient te zijn (kaart 16). De verdroging is bestreden als de Gewenste Grond- en Oppervlaktewatersituatie is bereikt die behoort bij het betreffende UNAT. De verdrogingskaart uit het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding is inmiddels vervangen door de verdrogingskaart van het waterhuishoudingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisering van de afspraken uit het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 1999, mede op basis van het advies van de landelijke Taskforce Verdrogingsbestrijding. In aansluiting op het advies van de Taskforce verdrogingsbestrijding heeft PS van Utrecht in het najaar van 2006 de TOP-gebieden verdrogingsbestrijding binnen de provincie Utrecht vastgesteld. Er liggen geen TOP-gebieden in het watergebiedsplan Groenraven Oost en Maartensdijk. 2.4 Waterschapsbeleid Het huidige beleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat van toepassing is op het waterbeheer in Groenraven-Oost en Maartensdijk, wordt voornamelijk in de waterstructuurvisie (2002) en het Waterbeheersplan (2002) beschreven. In de Waterstructuurvisie heeft het waterschap een lange en middellange termijnvisie voor het waterbeheer geformuleerd. Voor het oosten van het beheersgebied betekent dit het duurzaam benutten van de kwelstroom vanuit de Heuvelrug en het optimaliseren aan- en afvoer van water en waterberging in de landbouwgebieden. Het waterschap wil de benodigde ruimte voor water vooral realiseren door sterk aan te haken bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het waterbeheersplan geeft het waterschap ondermeer aan: te streven naar flexibel peilbeheer, waarmee water langer vastgehouden kan worden en er minder gebiedsvreemd water wordt ingelaten; te streven naar robuuste eenheden bij de bij de verdrogingsbestrijding en hierbij aan te sluiten bij gebiedsgerichte projecten, zoals Herinrichting Noorderpark en Herinrichting Groenraven-Oost; het regulier onderhoud aan de natuurwaarden in de watergangen aan te passen; het rapport Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna te hanteren als basis bij het opstellen van beheers- en projectplannen. Beleid met betrekking tot peilbesluiten en onderbemalingen is beschreven in de Nota Peilbesluiten (1998), het provinciale waterhuishoudingsplan en verordening waterhuishouding HDSR en het Waterbeheersplan De belangrijkste punten hieruit zijn weergegeven in bijlage 4. Beleid t.a.v. de watervoorziening voor de fruitteelt is opgenomen in bijlage Relatie met andere plannen Herinrichtingen Groenraven-Oost en Noorderpark Voor de herinrichting Groenraven-Oost is een ontwerpplan opgesteld. DLG is trekker van de planvorming en uitvoering van de volgende projecten en/of verdroogde gebieden binnen Groenraven-Oost en Maartensdijk: Voorveldse polder (M066), De Bunzing (M009), Bos Wulven (M027), Hooge Woerd (M038) en het gebiedje tussen de Kromme Rijn en Odijk (M024). De maatregelen en de in te stellen peilen voor deze gebieden zijn in overleg met het waterschap en de terreinbeheerders tot stand gekomen. De waterpeilen zijn opgenomen in het peilbesluit. Voor de herinrichting Noorderpark is in 1995 een ontwerpplan vastgesteld en met de uitvoering van werkzaamheden is gestart. Afstemming vanuit het watergebiedsplan met werkzaamheden in het kader van de herinrichting heeft onder andere plaatsgevonden voor het nieuw te bouwen gemaal voor het deelgebied Maartensdijk (M028) en voor het gebied ten zuiden van fort Ruigenhoek, waarin een helofytenfilter zal worden aangelegd om schoon kwelwater langer in het gebied vast te houden (M032). De ligging van beide herinrichtingsgebieden is weergegeven op kaart 17. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 8

20 Gemeentelijke waterplannen Gemeentelijke waterplannen hebben als doel de samenwerking tussen de betrokken partijen te verbeteren en om diverse maatregelen uit te voeren voor een gezonde waterhuishouding. Dit betekent voor het watergebiedsplan dat de effecten van relevante maatregelen uit de waterplannen zijn bepaald. Bij sprake van een voldoende positief effect wordt de maatregel in het watergebiedsplan opgenomen en uitgevoerd. Een samenvatting van de waterplannen wordt weergegeven in bijlage 5. Herinrichting stationsgebied Driebergen Zeist Het stationsgebied rond station Driebergen-Zeist wordt momenteel opnieuw ingericht. Naast werkzaamheden aan het spoor wordt onder andere ook gekeken naar mogelijkheden voor de verbetering van het watersysteem en worden mogelijkheden onderzocht ter verbetering van de recreatiemogelijkheden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er mogelijkheden zijn voor het waterschap om met deze ontwikkelingen mee te liften om een open watergang te realiseren ter hoogte van Rijnwijck, zodat de waterkwaliteit in Zeist verbeterd kan worden (zie bijlage 9, maatregel M015). Samenwerken Aan Langere Termijn Ontwikkeling (SALTO) Door de groei van Houten is de verkeerdruk in het Kromme Rijngebied erg toegenomen. Om het tij te keren, stemden de betrokken overheden in april 2003 in met een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van de verkeersproblematiek rond de A12 Oost. De samenwerking kreeg de naam Samenwerken Aan Langere Termijn Ontwikkeling en heeft tot doel om Houten aan te sluiten op de snelweg A12. Op dit moment liggen 4 tracés in de inspraak waarbij 3 varianten (paars, blauw en rood) door het plangebied lopen (figuur 2.2). Na de keuze van een voorkeurstracé (mogelijk al in september 2007), start de formele bestemmingsplanprocedure in het voorjaar van Volgens planning moet er in 2010 een nieuwe aansluiting komen. Deze nieuwe aansluiting kan effect hebben op de waterhuishouding in het gebied. Figuur 2.2 Tracés aansluiting Houten op de A12 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 9

21 Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 10

22 3 Beschrijving plangebied 3.1 Ligging Het plangebied van watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk bestaat globaal uit het gebied Groenraven-Oost, een gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug en de omgeving van Maartensdijk. Het plangebied is ruim hectare groot en ligt geheel in de provincie Utrecht. In het plangebied liggen (geheel of gedeeltelijk) de gemeenten De Bilt, Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Bunnik, Houten, Utrecht en Nieuwegein. De uiterst oostelijke hoek van het plangebied behoort tot de Gemeente Woudenberg. Omdat dit gedeelte op de Utrechtse Heuvelrug ligt waar nauwelijks oppervlaktewater aanwezig is, is deze gemeente niet betrokken bij het planproces. Verder wordt het plangebied doorsneden door grote infrastructuur (snelwegen A12, A27 en A28) en diverse spoorlijnen. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 3.1. Het plangebied van het watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk is op basis van de geomorfologische opbouw verdeeld in drie deelgebieden: Maartensdijk; Groenraven-Oost, noordelijk deel; Groenraven-Oost, zuidelijk deel. Figuur 3.1 Ligging plangebied 3.2 Bodem en landgebruik Het plangebied Groenraven-Oost en Maartensdijk ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug in het oosten naar het veenweidegebied in het noordwesten (Maartensdijk) en het rivierengebied in het zuidwesten. Het gebied kenmerkt zich door de grote hoogteverschillen, van circa 8 meter boven NAP op de Utrechtse Heuvelrug tot circa NAP in het westelijke deel van het plangebied (zie kaart 4). Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 11

23 De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, jaar geleden. Toen hebben ijsmassa s zand- en grindpakketten omhoog en opzij gestuwd. Tijdens de laatste ijstijd zijn rond de stuwwallen dekzanden en zandruggen afgezet. De Vecht is 4000 jaar geleden ontstaan en vanaf die periode heeft zich ten oosten van de Vecht tot aan de Heuvelrug een hoogveenpakket ontwikkeld. Dit veenpakket wordt naar het oosten toe steeds dunner. Ontginning van het veengebied heeft, na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 waardoor het waterpeil in de Vecht zakte, tussen 1100 en 1600 plaatsgevonden. Het rivierengebied is door de loop en de kleiafzettingen van de Kromme Rijn gevormd. De Kromme Rijn werd 3000 jaar gelden actief en heeft stroomruggen, oeverwallen en komgronden gevormd. In het noordoostelijk deel van Groenraven-Oost op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, domineert het boslandschap. Het betreft overwegend naaldhout, in de lagere randen van de Heuvelrug wordt ook loofhout aangetroffen. Incidenteel vindt men heide, stuifduinen en vennen. Natuur, houtproductie en recreatie komen hier naast elkaar voor. In het zuidwestelijk deel van dit dekzandgebied liggen veel grote landhuizen met parkachtige tuinen. Verder zijn de meeste gronden hier in gebruik als grasland, bouwland, volkstuinen en kwekerijen. De overgangszone van het dekzand- naar het rivierkleigebied is een gebied waar water opkwelt afkomstig van de heuvelrug. In grote delen van dit gebied komen natuurwaarden voor die gebonden zijn aan het optreden van kwel en hoge grondwaterstanden, zoals kwelmilieus, waardevolle sloot- en oevervegetaties, vochtige bossen en weidevogels. De meeste van deze natuurgebieden zijn als verdroogd aangemerkt. In het rivierkleigebied bestaat het huidige bodemgebruik hoofdzakelijk uit grasland voor de melkveehouderij. Op de stroomruggen is met name de fruitteelt van belang en zijn wegen en bebouwing gesitueerd. Door de aanwezigheid van diverse landgoederen en de verspreid liggende essenhakhoutbossen heeft het landschap ten noorden van de Kromme Rijn nog een vrij besloten karakter. Het landelijke gebied van Maartensdijk ligt op de overgangszone van de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi en het Vechtplassengebied. Aan de zuidzijde grenst het gebied direct aan de stad Utrecht. De bodem bestaat hier vooral uit zandgronden (noord oostelijk deel) en plaatselijk veengronden (zuidelijk deel). Plaatselijk is zeer grindrijk materiaal afgezet dat in het gebied oostelijk van Hollandsche Rading nog aan de oppervlakte komt. Het grondgebruik bestaat voornamelijk uit grasland en boomteelt. In delen van het gebied is sprake van kwel. Veel kwelmilieus zijn echter nagenoeg verdwenen als gevolg van grondwateronttrekkingen (o.a. drinkwaterwinning Groenekan) en vanwege het grote peilverschil met de Bethunepolder (in het aangrenzende beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). Op de kaarten 5 en 2 zijn respectievelijk de bodemtypen en het huidig grondgebruik weergegeven. 3.3 Grondwater Grondwaterstroming De grondwaterstroming in het plangebied loopt vanaf de Heuvelrug, waar inzijging plaatsvindt. In dit gebied is nauwelijks oppervlaktewater aanwezig. Het grondwater stroomt naar het zuidwesten richting rivierengebied, waar in het algemeen eveneens sprake is van wegzijging; lokaal is lichte kwel mogelijk. Naast deze regionale grondwaterstroming treedt er rond Maartensdijk ook een vooral oost-west gerichte grondwaterstroming op tussen de polders met onderling verschillende peilen. Zowel boven op de Utrechtse Heuvelrug als aan de voet is de grondwaterstand de afgelopen decennia gedaald. Naast de grondwatervoeding op de Heuvelrug en de grondwaterwinningen worden kwelkwaliteit en - intensiteit ook beïnvloed door het oppervlaktewaterbeheer (versneld afvoeren van kwelwater t.b.v. de landbouw) en een toename van het bebouwd oppervlak (minder infiltratie). Ook het Amsterdam-Rijnkanaal heeft een drainerende werking op de directe omgeving. Kwel en infiltratie Vanaf de Utrechtse Heuvelrug stroomt het grondwater onder invloed van het neerslagoverschot diep of minder diep af naar de lagergelegen gebieden (infiltratie van 0,4 tot 1,3 mm/dag). Een groot deel van het neerslagoverschot wordt afgevangen door grondwaterwinning, waardoor de totale afstroming vanuit het noordelijk deel van de Heuvelrug gering is. Een deel van het geïnfiltreerde water kwelt op aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug op de overgang tussen de hoge en lage zandgronden (kwelintensiteit tot 4,5 mm/dag). In deze zone Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 12

24 bevindt zich waardevolle kwelafhankelijke natuur. Het gebied gelegen tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal is hoofdzakelijk een infiltratiegebied als gevolg van de sterk drainerende werking van het Amsterdam-Rijnkanaal. De hoeveelheden kwel en infiltratie zijn weergegeven op kaart Oppervlaktewater Waterhuishouding Het gebied kan wat betreft de waterhuishouding verdeeld worden in een hoger gelegen deel, waar waterafvoer onder vrijverval plaatsvindt, en de polders, waar bemaling noodzakelijk is om overtollig water af te kunnen voeren. Wateraanvoer naar de hoger gelegen gronden is (vrijwel) niet mogelijk. Wateraanvoer naar de lager gelegen delen is wel mogelijk. Wateraanvoer De Kromme Rijn is de belangrijkste wateraanvoerroute voor een deel van het gebied ten noorden en het hele gebied ten zuiden van de Kromme Rijn. Via de stad Utrecht wordt water naar het deelgebied Maartensdijk gevoerd. Voor de watervoorziening van het zuidwestelijk deel van het plangebied wordt water ingelaten vanuit het Amsterdam Rijnkanaal (kaart 11). In het noordoostelijk deel van het gebied is het niet mogelijk om oppervlaktewater aan te voeren vanwege de hoge ligging, dit deel kent diepe grondwaterstanden. Ten behoeve van de nachtvorstbestrijding vindt aanvoer van water plaats naar het gebied Groenraven-Oost, zuidelijke deel, vanuit het Kromme Rijngebied via de Weteringsdijksloot voor 8,6 ha fruitteelt (86 l/s) en via de Rietsloot voor 7 ha fruitteelt (70 l/s). Maatregelen in het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal voorzien ook in de toekomst in deze waterbehoefte (onder normale omstandigheden). Waterafvoer Waterafvoer van het deelgebied Maartensdijk vindt plaats via de gemalen Overvecht-Zuid en Voordorp en via de singels van Overvecht naar de Vecht. Het oostelijk deel van het plangebied voert water onder vrij verval af via de Kromme Rijn. Overtollig water van het zuidwestelijk deel van het plangebied wordt via het kanaal door de Hoge Landen geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. In bijlage 6 wordt de waterhuishouding per deelgebied beschreven. Kaart 10 geeft een overzicht van de hoofdwatergangen en de belangrijkste peilregulerende kunstwerken. Peilbeheer Het plangebied omvat 3 afvoergebieden waarvoor een peilbesluit dient te worden vastgesteld. De afvoergebieden bestaan uit 20 tot 34 peilgebieden. In totaal worden er 80 peilgebieden onderscheiden, in oppervlakte variërend van circa 0,5 ha tot 400 ha. De maaiveldhoogten van deze gebieden ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil is zodanig dat een gecontroleerd peilbeheer mogelijk is wat betreft waterafvoer. Gecontroleerde wateraanvoer is alleen in de lager gelegen delen mogelijk. De drie afvoergebieden zijn: Maartensdijk; Groenraven-Oost, noordelijk deel; Groenraven-Oost, zuidelijk deel. Voor het afvoergebied Maartensdijk (Noorderpark) is er een peilbesluit uit In het afvoergebied Maartensdijk is de functie overwegend landbouw. Voor deze gebieden wordt een traditioneel winter- en zomerpeil gehanteerd. De overgang van winterpeil naar zomerpeil vindt plaats in de periode april/mei, de overgang van zomerpeil naar winterpeil in de periode oktober/november. Het gebied Groenraven Oost heeft op dit moment geen (formeel) peilbesluit. Dit neemt niet weg dat er wel een bepaald peilbeheer wordt gevoerd. Het huidige peilbeheer is gebaseerd op het handhaven van praktijkpeilen, rekening houdend met het grondgebruik en de wensen en inzichten van de belanghebbenden. In het gebied spelen de functies landbouw, natuur en bebouwing een belangrijke rol bij het peilbeheer. Door de sterke verwevenheid is het peilbeheer niet specifiek afgestemd op een enkele functie, vanuit het verleden ligt de nadruk echter op de landbouwfunctie. Dit is o.a. terug te zien aan de traditionele zomer- en winterpeilen die in diverse delen van het gebied worden aangehouden. Uitgangspunt voor het huidige peilbeheer zijn de functies, zoals opgenomen in het waterbeheersplan (kaart 3). In de herinrichting Groenraven-Oost is de afspraak gemaakt dat het waterschap een peilbesluit voor dit gebied vaststelt. Kaart 7 geeft de huidige peilgebieden weer met de in de praktijk gehanteerde peilen. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk - Hoofdrapport 13

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Topografie Zegveld Kamerik Kockengen Breukelen Vleuten Maarssen Maartensdijk Bilthoven Groenekan De Bilt Den Dolder Soesterberg Bosch en Duin Huis ter Heide bebouwing bos bouwland weiland boomgaard/ -kwekerij

Nadere informatie

Peilbesluit Houten. op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182;

Peilbesluit Houten. op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182; Peilbesluit Houten Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182; Overwegende dat met betrekking

Nadere informatie

Watergebiedsplan Langbroekerwetering

Watergebiedsplan Langbroekerwetering Watergebiedsplan Langbroekerwetering Juni 2008 2 Ontwerp-Watergebiedsplan Langbroekerwetering, maart 2008 Watergebiedsplan Langbroekerwetering Juni 2008 Vastgesteld door het Algemeen bestuur op 18 juni

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Samenvatting van de toelichting op de peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Oude Rijn Verantwoording

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik

Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik Watergebiedsplan Zegveld en OudKamerik Juli 2005 Watergebiedsplan Zegveld en OudKamerik Juli 2005 Verantwoording Titel Watergebiedsplan Zegveld en OudKamerik Auteurs R.B.J. Hemel, L. Nederlof, C.J.M. van

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Verantwoording. Watergebiedsplan Linschoterwaard Auteurs Jan Baltissen, Sander Hoegen, Telma Rath, Corina Wijnen Versie mei 2010.

Verantwoording. Watergebiedsplan Linschoterwaard Auteurs Jan Baltissen, Sander Hoegen, Telma Rath, Corina Wijnen Versie mei 2010. Verantwoording Titel Watergebiedsplan Linschoterwaard Auteurs Jan Baltissen, Sander Hoegen, Telma Rath, Corina Wijnen Versie mei 2010 Colofon Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Afdeling Planvorming

Nadere informatie

Betreft: Inspraakreactie Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk (GROM).

Betreft: Inspraakreactie Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk (GROM). Aan het Dagelijks Bestuur van de HDSR T.a.v. Jasper van der Bruggen Postbus 550 3990 GJ Houten. Zeist, 24 oktober 2007 Betreft: Inspraakreactie Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk (GROM).

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen

Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen 2007 Hoofdrapport Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Hoofdrapport, 2007 Verantwoording Titel Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen - Hoofdrapport Auteurs Ronald

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Notitie. Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder. Inhoudsopgave

Notitie. Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder. Inhoudsopgave Aan Dagelijks Bestuur Onderwerp Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder Startnotitie Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse Polder Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport Vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 maart 2015 Verantwoording

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

WILCK & WIERICKE. Afd. v.». i < f van: Hierbij ontvangt u het ontwerp peilbesluit voor de Polder Steekt/Binnenpolder.

WILCK & WIERICKE. Afd. v.». i < f van: Hierbij ontvangt u het ontwerp peilbesluit voor de Polder Steekt/Binnenpolder. W A T E R S C H A P WILCK & WIERICKE V"" GEMEENTE!p 0ll nng ALPHEN AAN DEN RIJN INGE' r 6 MEI m "V E Gemeentehuis Alphen aan den Rijn t.a.v. ter inzage balie Postbus 13 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN Afd.

Nadere informatie

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016 Het waterschap en Grondwater Bewonersavond 24 maart 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Verantwoordelijk voor: übescherming tegen overstroming; üpeilbeheer in oppervlaktewater ükwaliteit

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012 Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost 26 november 2012 Luc Mangnus Lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen WELKOM inhoud Kader Planvorming wateropgave Inbreng van de streek Resultaten analyses

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 Instantie Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-12-2014 Zaaknummer 14_767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008 ACHTERGRONDDOCUMENT Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen Juni 2008 Inhoud deel I BASISGEGEVENS 1. Bodem, grondwater en hydrologie 2. Historie van

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014)

Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal 2008 (2014) Vastgesteld door het algemeen bestuur op Verantwoording Titel: Kenmerk: 799603 Contactpersoon: Corina Wijnen

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017

Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Ontwerp peilbesluit Rietveld 2017 Vast te stellen door het algemeen bestuur op 2017 Verantwoording Titel: Document nummer: Afdeling: Peilbesluit Rietveld 2017 DM 892353 Ontwikkeling,

Nadere informatie

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Vastgesteld door het algemeen bestuur op. Verantwoording Titel: Kenmerk: 830130 Contactpersoon: Telma Rath Ontwerp Partiële herziening

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal Bestuurlijke samenvatting Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal De Groote Meer, deels gevuld met water De Brabantse Wal: een afwisselend natuurgebied met een grote variatie aan

Nadere informatie

Ontwerp-peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013

Ontwerp-peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013 Ontwerp-peilbesluit Utrecht - Maarssenbroek 2013 Hoograven, Kanaleneiland, Kromme Rijn (deels), Lage Weide, Lunetten, Maarssenbroek, Overvecht- Noord, Overvecht-Zuid, Utrecht Stad, Tuindorp, Voordorp en

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011,

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011, Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel

Nadere informatie

Inspraaknotitie ontwerp- Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Inspraaknotitie ontwerp- Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk Inspraaknotitie Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk Samenvatting Gedurende de periode van 10 november tot en met 22 december 2014 heeft de inspraak op het digitale ontwerp Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) agendapunt H.03 1172488 Aan Verenigde Vergadering PEILBESLUITEN KRALINGERPOLDER, OUDE CAMPSPOLDER (GEMEENTEN MIDDEN- DELFLAND EN WESTLAND) EN FOPPENPOLDER (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw.

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Nummer Onderwerp : B-3.01.2008 : Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Korte inhoud : Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de verwoorde

Nadere informatie

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Watergebiedsplan Westelijke Venen

Watergebiedsplan Westelijke Venen Watergebiedsplan Westelijke Venen Droogmakerijen april 2012 Plangebied Droogmakerijen Westelijke Venen Voorstellen voortgekomen uit: Onderzoek waterberging Onderzoek afvoercapaciteit Waterkwaliteit en

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Verantwoording Titel Kenmerk Contactpersoon Peilbesluiten

Nadere informatie

Artikel 1 Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdam Peil (N.A.P.), hetgeen op de peilschalen is aangegeven.

Artikel 1 Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdam Peil (N.A.P.), hetgeen op de peilschalen is aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR272004_2 9 februari 2016 Peilbesluit Land van Maas en Waal Oost HET GECOMBINEERD COLLEGE VAN HET POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL; overwegende,

Nadere informatie

Hamerstuk. Gelet op artikel 77 Waterschapswet, artikel 5.2 Waterwet, artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening (2009) van het waterschap;

Hamerstuk. Gelet op artikel 77 Waterschapswet, artikel 5.2 Waterwet, artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening (2009) van het waterschap; Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Vaststelling Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel Nummer: 769050 In D&H: 19-12-2013 Steller: C. Wijnen - De

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Documenttitel Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Status Definitief Datum 7 september 2016 Project GGOR Leijgraaf Projectnummer 7231.14.10

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers duurzame oevers In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers dragen bij aan het bereiken van de

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale waterregelgeving. 1 Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale waterregelgeving. 1 Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Provinciale waterregelgeving 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet; Besluiten:

Nadere informatie

Gemeente Vlist. De heer R. Huizinga Postbus AB STOLWIJK. Ontv. bev. ir. E.J. van der Werf. Uw kenmerk

Gemeente Vlist. De heer R. Huizinga Postbus AB STOLWIJK. Ontv. bev. ir. E.J. van der Werf. Uw kenmerk HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN Datum» droge voeten» i :hoon woter Gemeente Vlist DOC. TLVfliM ZK Kop» aan ' n 9 e -. 9 JUL 2013 komen Secr 8 juli 2013 Bgm B&W Raad Griffie Staf Control FO WZ

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Ontwerp Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West I (Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder) 9 oktober 2014 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (BBV14.0061)

Nadere informatie

Gebiedsavond Bodegraven-Noord

Gebiedsavond Bodegraven-Noord Gebiedsavond Bodegraven-Noord Programma 20.00 u Welkom door Jan Leendert van den Heuvel 20.10u Presentatie over schetsontwerp voor Bodegraven-Noord 20.30u Korte pauze, vragen inventariseren 20.45u Tafelgesprekken

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Leidraad peilbesluiten

Leidraad peilbesluiten Leidraad voor het opstellen en beoordelen van peilbesluiten in Groningen en Drenthe juli 2007 Provincie Groningen - Provincie Drenthe - Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Hunze en Aa's - Wetterskip

Nadere informatie