NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT"

Transcriptie

1 NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT 15 november Onderweg van verleden naar toekomst 1.1 Iedere tijd opnieuw en vooral in deze tijd Wat we hier vanavond bespreken, is een etappe in een proces dat al veel langer bezig is. En ik bedoel dat op twee manieren. Vooreerst geldt dit in een zeer algemene zin, omdat het van alle tijden is dat telkens nieuwe mensen de boodschap van Jezus Christus moeten kunnen beluisteren en beleven. Iedere tijd opnieuw moet die boodschap een zichtbare gestalte krijgen in een gelovige en dienstbare kerkgemeenschap. Maar meer in het bijzonder kadert deze vergadering in een proces dat in onze tijd aan de gang is. Al enkele decennia lang speelt zich een versnelde evolutie af in het parochielandschap, mede als gevolg van de ontwikkelingen in onze maatschappij. 1.2 Diocesaan beleid van de jongste decennia Het was dan ook niet echt nieuw toen de vorige bisschop, Arthur Luysterman, op de drempel van het nieuwe millennium in zijn beleidsnota (In liefde en hoop, 1 januari 2001) een aantal standpunten formuleerde waarvan ik er een zevental (soms letterlijk, soms samengevat naar de inhoud) citeer: - Achter het priestertekort, dat een groot probleem stelt, ligt een diepere crisis van de geloofsgemeenschap die aan herbronning en vernieuwing toe is. (3) - Christenen zijn niet uitsluitend naar buiten gekeerd. Zij hebben de roeping om naar binnen een gemeenschap op te bouwen. (5) - Veel in de kerk is onderhevig aan de wisseling der tijden, maar de samenkomst van christenen op zondag in de eucharistie behoort tot haar grondstructuur. (6) - Verschillende parochies van ons bisdom beantwoorden niet meer aan het criterium om parochie in de volle zin van het woord te zijn: met voldoende mensen om samen in te staan voor de nodige initiatieven van verkondiging, liturgie en diaconie. (7) - We roepen alle kerkwerkers op grensoverschrijdend te denken en te werken. Daarbij is het dekenaat de aangewezen pastorale entiteit, wat niet bedreigend hoeft te zijn voor levende en actieve parochies. (19 en 22vv) - In de plaatselijke kernen geeft de parochieploeg mee gestalte aan de aanwezigheid van de kerk bij de mensen, ook als die parochieploegen samen vergaderen en werken. (20 en 21) - Wat de financiële ondersteuning betreft, zijn we van oordeel dat we voortaan erg moeten besparen op het investeren in gebouwen. De prioriteit moet naar medewerkers gaan. (27) Onze bisschop, Luc Van Looy, heeft herhaaldelijk dit beleid verder benadrukt. In het boek BinnensteBuiten (2009) pleit hij samen met zijn medewerkers voor een aansprekende kerk. En in zijn 1

2 beleidsreflecties na de diocesane denkdag van eind 2009 beklemtoont hij in het bijzonder een viertal stappen (Kerkplein, juni 2010): - de samenwerking tussen de parochies van elk dekenaat op allerlei vlakken van de pastoraal; - de zo nodige collegialiteit tussen priesters, diakens en parochieassistenten vanuit een samen gedeelde spiritualiteit; - de uitbouw van parochies tot catechetische gemeenschappen, in het bijzonder op zondag; - kwaliteitsvolle vieringen als plaats van verkondiging en als vertrekpunt voor diaconie. 1.3 Niet louter door federatie of centralisatie, maar door nieuwe initiatie en evangelisatie U hoort het: een parochie is niet op de eerste plaats een kwestie van gebouwen of van territoriale omschrijving, ook al zijn plaatsen van samenkomst en lokale verankering nodig. Het belangrijkste is een vitale geloofsgemeenschap. Niet als een gesloten club van gelijkgezinden of als vluchtheuvel voor wereldvreemde mensen, maar als een open huis met een eigen ziel en een ruim hart voor de mensen. Waar vind je zo n parochie of hoe maak je er zo één? Ik noem alvast enkele pogingen die onvoldoende zijn. - Een levenskrachtige parochie bekom je niet automatisch door een federatie te maken van enkele bestaande parochies: drie zwakke parochies vormen samen niet noodzakelijk één sterke parochie. - Evenmin bekom je een vitale geloofsgemeenschap door te centraliseren. Het is niet door enkele bijparochies te sluiten dat de overblijvende centrale parochie automatisch een nieuwe uitstraling of wervingskracht krijgt. Wat je wél bereikt, is dat misschien nog meer mensen, ook kerkbetrokken parochianen en medewerkers, gefrustreerd afhaken. - Een parochie heeft ook geen echte toekomst wanneer ze enkel blijft ingaan op de vragen van mensen, zonder dat we ons eigen aanbod doen en eigen initiatieven nemen. - En ten slotte vorm je ook geen geloofsgemeenschap door te proberen allerhande bestaande groepen en verenigingen in een soort netwerk te verzamelen en dit de parochie te noemen. Neen, de uitbouw van een parochie is een positief project, gedragen door een levende kern van mensen, ook nieuwe en jonge mensen, die bewust kiezen om christen te zijn, ook in deze tijd. Er is nood aan echte initiatie en nieuwe evangelisatie. In ons bisdom hebben we daarom de voorbije jaren een aantal belangrijke opties en tal van initiatieven genomen ter ondersteuning van mensen op het vlak van geloofsverdieping en vorming, van samenwerking en vertrouwvol veranderen, van echte vernieuwing in de catechetische, liturgische en diaconale pastoraal. 1.4 Toch ook structurele beleidsopties Daarnaast dringen er zich wel keuzes en beslissingen op die te maken hebben met de organisatie van de territoriale pastoraal. Trouwens, veel pastoraal verantwoordelijken vragen dat de bisschoppelijke overheid niet enkel met algemene aanbevelingen, maar ook met klare standpunten een toekomstperspectief zou uittekenen. De vraag van de burgerlijke overheid bij monde van minister Bourgeois kan ons helpen verder werk te maken van een werkplan waarbij de pastorale toekomstvisie (welke parochies?) voorop staat en dat het beleid rond het patrimonium (wat met de gebouwen?) zo goed mogelijk daarmee spoort. 2

3 2. Welke parochie hebben we nodig in de toekomst? 2.1 Gemeenschap rond Christus Een parochie wordt opgebouwd als een vitale gemeenschap rond Christus en zijn evangelie. De kerkgemeenschap wordt gezonden naar alle mensen, maar ze volbrengt die missie vanuit een vitale kern die leeft vanuit de eucharistie. Daar gebeurt de verbinding van de ranken met de Wijnstok (Johannes) of van de ledematen met het Hoofd dat Christus is (Paulus). 2.2 Per dekenaat werken aan de (nieuwe) parochie Op hoeveel plaatsen parochies nodig, wenselijk, mogelijk zijn, is in deze overgangstijd niet meteen duidelijk. Intussen is in ons bisdom het dekenaat het kader waarbinnen de pastoraal verantwoordelijken in collegialiteit samenwerken aan de uitbouw van het parochieleven. Vele van de nu bestaande (dit wil zeggen opgerichte, erkende) parochies zullen samengevoegd worden met andere. Toch lanceren we hiervoor geen nieuwe term, zoals federatie of pastorale eenheid. We houden ook voor de toekomst graag vast aan het woord parochie, ook al willen wij die nieuwe parochie onderscheiden van de vroegere parochie die samenviel met een dorp of wijk. De term parochie is namelijk bijbels en theologisch heel rijk en wordt juist nu opnieuw bruikbaar in zijn echte betekenis. Letterlijk zijn parochianen namelijk mensen die, bijna als vreemdelingen verspreid levend tussen en naast anderen, bewust als christenen samenkomen. Het is denkbaar dat we, per dekenaat, evolueren van de vele huidige parochies naar één nieuwe parochie. Maar het kunnen er ook twee of drie zijn. Dit betekent niet dat de nu bestaande parochies juridisch meteen zouden ophouden te bestaan of dat ze als bestaande kernen met een eigen kerkgebouw pastoraal geen aandacht meer zouden krijgen. 2.3 Pastoor en parochieploeg De priester speelt een belangrijke rol door als voorganger in de eucharistie en in de gemeenschap de verwijzing naar Christus levend te houden. Daarom heeft elke parochie haar priester, haar pastoor nodig. Die vervult zijn ambt namens en voor de gemeenschap en doet dit in samenspel met andere gewijde bedienaren en vrijwillige medewerkers. Trouwens, de hele gemeenschap moet zich in een nieuw kerkelijk wij-gevoel bewust worden van haar missionaire opdracht. Dit samen verantwoordelijk zijn voor de zending van de kerk wordt zichtbaar gemaakt in de parochieploeg die de priester omringt en bijstaat. 2.4 Interparochiale parochieploeg De toenemende praktijk van een interparochiale parochieploeg (als overgang?) is interessant en belangrijk, omdat ze meer garanties biedt dat de leden nu al openstaan voor het grotere geheel en voor de echt kerkelijke dimensie (tegenover het gesloten parochialisme van een dorp of wijk). Tegelijk bestaat zo n ploeg best ook uit mensen die voeling hebben met de afzonderlijke woonkernen of milieus en daar zorg dragen voor het parochiale leven. 3

4 3. Welk gebruik maken we van onze parochiekerken? Een parochie is dus op de eerste plaats een levendige gemeenschap. Maar die gemeenschap heeft een huis nodig waar de leden met elkaar afspreken. Door op de eerste dag van de week samen te komen in een of ander huis (Handelingen van de Apostelen), komt zij ook de afspraak na voor de ontmoeting met de verrezen Christus. Daarom onze volgende vraag: wat met de parochiekerken? 3.1 Parochiekerken met wekelijkse zondagseucharistie We nodigen de pastoraal verantwoordelijken uit om de komende maanden na te denken over een verantwoorde keuze voor bepaalde kerkgebouwen (één, twee of drie per dekenaat) waar elke zondag, of de avond ervoor, eucharistie wordt gevierd. Die keuze impliceert dat men op die plaats wil groeien naar een catechetische, vierende en dienstbare gemeenschap, waar mensen onthaald worden en nieuwe christenen geïnitieerd. Pastoraal gezien is wellicht, mede dankzij een bundeling van de bestaande krachten, een opwaardering mogelijk van de kwaliteit. Daarnaast zullen in het kiezen van deze meer centrale kerken, in samenspraak met kerkbestuur en overheid, nog andere elementen in overweging moeten genomen worden, bijvoorbeeld de staat en waarde van het gebouw, de bereikbaarheid of de inplanting. 3.2 Andere parochiekerken In een aantal andere parochiekerken zal geen zondagsmis meer zijn, dus ook geen vervangende gebedsdienst op zondag. Wat een dubbelzinnig signaal zou dat laatste immers zijn. Daar kunnen wel andere vieringen gebeuren: uitvaarten, huwelijken, eucharistie op een weekdag, occasionele gebedsdiensten Het kerkgebouw wordt, waar en wanneer mogelijk, opengesteld voor bezoek en gebed. Voor vieringen van de initiatiesacramenten (doopsel, eerste communie, vormsel) moet verder nagedacht worden over een goede band met de gemeenschap die op zondag samenkomt. Leden van de (interparochiale) ploeg dragen, samen met de kerkfabriek, zorg voor de netheid en de toegankelijkheid van het gebouw. Bij elk kerkgebouw bevindt zich een duidelijk informatiebord, zodat de parochie bereikbaar en aanspreekbaar is voor zij die contact zoeken. 3.3 Medegebruik Het occasioneel en verantwoord medegebruik van parochiekerken door andere groepen of verenigingen dan de parochiegemeenschap, bestaat hier en daar al. Dit kan zeker verder worden opgevoerd. We denken aan sommige concerten en tentoonstellingen, aan toeristische ontsluiting, aan het gebruik van het orgel door de leerlingen van de gemeentelijke muziekacademie en ga zo maar door. We menen dat zo n samenwerking een win-winsituatie oplevert waardoor de kerkelijke en de burgerlijke gemeenschap dichter bij elkaar komen. Wel nemen we best twee voorwaarden in acht. Vooreerst spreekt het vanzelf dat de niet-kerkelijke initiatieven qua inhoud niet strijdig mogen zijn met het sacrale karakter van het kerkgebouw. En ten tweede moeten er goede afspraken gemaakt worden. Niet alleen over wélk medegebruik, maar ook over wié er zorg draagt voor het gebouw en de kosten betaalt. Daarvoor is misschien een nieuwe regelgeving en zijn er modellen van overeenkomst nodig. Voor dit laatste kan het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (C.R.K.C.) hulp bieden. 4

5 3.4 Nevenbestemming Er zijn verantwoorde redenen om samen met kerkbesturen en gemeentebesturen na te denken over eventuele nevenbestemming van kerkgebouwen op een meer permanente basis. Het wordt een wat moeilijke denkoefening die de komende jaren moet worden verdergezet. Ook hier geldt het criterium van de compatibiliteit. Het nevengebruik in (een deel van) het kerkgebouw moet stroken met de aard van het gebouw en met het religieuze gebruik dat er in blijft plaatsvinden. 3.5 Herbestemming en eventuele sloop Ook moeten we durven nadenken over kerkgebouwen die we voor het parochiale leven niet meer nodig hebben. Ze worden dan door de bisschop onttrokken aan de eredienst en kunnen een passende nieuwe invulling krijgen. Indien een voormalig kerkgebouw een nieuwe functie kan krijgen ten dienste van de hele gemeenschap, dan is dat mooi meegenomen. In sommige gevallen is sloop de beste oplossing. 3.6 Overleg De Vlaamse overheid verwacht dat we de komende maanden werk maken van een nieuw meerjarenplan - in te dienen voorjaar waarin rekening wordt gehouden met de bekommernissen van de conceptnota hierover. Die vraag wordt in eerste instantie gericht aan de lokale en centrale kerkbesturen. Die moeten concrete voorstellen uitwerken, maar zij doen dit uiteraard best in voeling en overleg met de pastoraal verantwoordelijken. Het is trouwens daarom dat we op deze algemene infovergadering zowel de verantwoordelijken voor de kerkgebouwen als die voor de parochiepastoraal hebben uitgenodigd. 4. Aanpak in gezamenlijk beleid 4.1 Op niveau van het bisdom Het bisdom organiseert kort na deze eerste infoavond nog een tweede vergadering. Die heeft plaats op drie locaties en data naar keuze, zodat een nog ruimere groep van betrokkenen uit de parochieploegen en kerkraden aanwezig kan zijn. De bedoeling is om, naast het geven van de nodige informatie, vooral de concrete aanpak van deze materie toe te lichten en aan te sturen Intussen wordt met de steun van het C.R.K.C. een inventaris gemaakt over de kerkgebouwen aan de hand van invulfiches. Een tweede inventaris wordt aangelegd over het functioneren van de parochiekerk voor liturgie en pastoraal. 4.2 Op dekenaal niveau Het is van belang dat de pastoraal verantwoordelijken en hun medewerkers (dekenale conferentie, parochieploegen), kennisnemen van de conceptnota van de Vlaamse regering en de 5

6 vraag aan de lokale besturen. Dit gebeurt op de genoemde infovergaderingen of, voor zover nodig, in de dekenale conferentie Door het bisdom wordt de globale visie (zoals hierboven beschreven) eveneens meegedeeld aan de pastoraal verantwoordelijken van de dekenaten en hun medewerkers (dekenale conferentie en parochieploegen), alsook aan de kerkbesturen. Dit gebeurt mondeling, op de genoemde volgende bijeenkomsten maar ook door, zeer binnenkort al, de teksten van deze avond online beschikbaar te stellen Vanuit die globale visie worden gesprekken opgestart binnen de parochieploegen: onder elkaar, met de kerkfabriek en met eventueel andere actoren. Deze gesprekken verlopen volgens een stappenplan en timing die we verder zullen moeten bepalen in onze tweede bijeenkomst en in de dekenale conferenties In de dekenale conferentie worden ook de resultaten van deze gesprekken samengebracht en vervolgens in overleg met het Centrale Kerkbestuur (of de Centrale Kerkbesturen) gefinaliseerd in een strategisch plan. Dit plan wordt voorgelegd aan de bisschop De medewerkers van de diverse betrokken diensten van het bisdom staan klaar om de dekenaten in de loop van dit traject met raad en daad bij te staan. Paul Van Puyenbroeck 6

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 1 BISDOM BRUGGE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 Inleiding Het bisdom Brugge wenst een langetermijnvisie uit te werken voor de toekomst van alle parochiekerken

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie

De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie 1. De conceptnota 1.1 De conceptnota als onderdeel van een evolutie Uit de inleiding van onze bisschop en de uiteenzetting

Nadere informatie

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES In een pastorale brief richt de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, zich tot alle medewerk(st)ers in de pastoraal. We geven hier een samenvatting van

Nadere informatie

Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam

Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam Beleidsnota nr. 19 Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam De laatste jaren stellen we een snelle evolutie vast in

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN ZINGEM

OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN ZINGEM OPMAAK KERKENBELEIDSPLAN ZINGEM WAT VOORAFGING Vlaanderen telt momenteel meer dan 1800 parochiekerken. Lange tijd waren deze kerken letterlijk en figuurlijk hét middelpunt van het dorp of de wijk. De belangrijke

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013

De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013 De bevraging van de Vlaamse parochiekerken. Een stand van zaken: ontsluiting en toekomstperspectieven. Open Kerken 16 mei 2013 Bevraging parochiekerken Respons op de bevraging Totaal aantal kerkfabrieken:

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12, 32)

Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12, 32) De nieuwe parochie Impulsvergadering voor parochieploegen, kerkfabrieken, dekenale conferenties Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12,

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

1. Hoofdbestemming (cf. Visietekst )

1. Hoofdbestemming (cf. Visietekst ) Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3 Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Instrumentarium 3 en bijbehorende praktische werkfiche Instrumentarium 5 dienen om

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

OVER PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN

OVER PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN OVER PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN De nota Bourgeois De nota van minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk roept de kerkelijke overheid op om een mechanisme van constructieve medewerking

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

KERKENPLAN. voor de parochiekerken van het. + dekenaat wetteren

KERKENPLAN. voor de parochiekerken van het. + dekenaat wetteren KERKENPLAN voor de parochiekerken van het + dekenaat wetteren Zomer 2015 2 Met dit Kerkenplan wil de Dekenale Stuurgroep duidelijkheid scheppen betreffende het toekomstige gebruik van de parochiekerken

Nadere informatie

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN Bisdom Gent tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten 1 BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN 1. Misstipendium 1.1 Overeenkomstig het decreet

Nadere informatie

Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3

Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3 Volwassenencatechese In de R.K. Federatie H. Maria Magdalena Programma 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3 Programma 2014-2015 5 Christen worden

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Een goede begeleiding kan slechts gebeuren vanuit een heldere taakomschrijving. (Stappenplan praktijkbegeleiding blz. 4)

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal voorjaar 2009 Ter inleiding De kerk wil mensen bij de dood van hun geliefden op een bescheiden, maar gelovige wijze nabij zijn met de boodschap: God gaat zorgzaam

Nadere informatie

Verontschuldigd: Dirk De Smidt, Marc Engelbeen, Manu Janssens en Kristine Tas (mag zich ook laten vervangen door iemand van het lerarenkorps).

Verontschuldigd: Dirk De Smidt, Marc Engelbeen, Manu Janssens en Kristine Tas (mag zich ook laten vervangen door iemand van het lerarenkorps). Verslag van de parochieraad van 15 oktober 2012 Aanwezig: Hugo Pieters, Luc Van Eeghem, Rita Couchez, Georges Vandewalle, Annie Jacxsens, Nicole De Smet, Christiane Roersch, zuster Alphonsine, Geert Aelter,

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK BISDOM ANTWERPEN TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK Handleiding bij het voorbereiden en voeren van de gesprekken tussen Parochie (Pastorale ploeg en Kerkfabriek) en Gemeentebestuur januari 2012 Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Bouwen aan een toekomst voor de parochiekerken: Nota Minister Bourgeois en bevraging CRKC

Bouwen aan een toekomst voor de parochiekerken: Nota Minister Bourgeois en bevraging CRKC Parochiekerken: een uniek landschap Bouwen aan een toekomst voor de parochiekerken: Nota Minister Bourgeois en bevraging CRKC Parochiekerken: een uniek landschap Centrale plaats in de samenleving Kloppend

Nadere informatie

De parochiekerk van Schelderode

De parochiekerk van Schelderode De parochiekerk van Schelderode Met dank aan i.s.m. CRCK (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) Met de steun van de Vlaamse overheid, de Provinciale Landbouwkamer, SOM vzw en de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties

Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties Pastoraal-theologische conferentie voorjaar 2004 Ter inleiding In de voorbije jaren groeide er in ons bisdom helderheid over het structurele raamwerk

Nadere informatie

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw BELEIDSTEKST Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw De pastoraal van ziekenbezoek, uitvaart en rouwzorg is een belangrijke opdracht van de kerkgemeenschap. Zowel haar verkondigingstaak,

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Najaar 2010 INLEIDING Ontstaan Al enige tijd worden in verschillende diocesane beleids- en overlegorganen gesprekken gevoerd over de toekomst

Nadere informatie

KERKBESTUREN WERKEN GOED MEE AAN BEVRAGING

KERKBESTUREN WERKEN GOED MEE AAN BEVRAGING KERKBESTUREN WERKEN GOED MEE AAN BEVRAGING Enquête kadert in het parochiekerkenplan Een uitgebreide bevraging verschaft de instanties die betrokken zijn bij het beheer en de toekomst van de parochiekerken

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent de

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Beleidsoriëntaties 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG. Herziene statuten

Beleidsoriëntaties 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG. Herziene statuten 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG Herziene statuten 1 september 2007 Woord vooraf Parochieploegen zijn in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (VBM) in de voorbije vijfentwintig jaar

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

1. Situatieschets. De Kerk vandaag

1. Situatieschets. De Kerk vandaag De huidige situatie van de samenleving waarin de Kerk een plaats zoekt, vraagt van het beleid van het bisdom een vernieuwde aanpak. Vanuit een nieuw Kerkverstaan groeien nieuwe wegen om het evangelie van

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Infosessie kerkenplannen. Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Infosessie kerkenplannen. Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen Infosessie kerkenplannen Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen Intro: Werner Van Laer Inhoudsoverzicht Waarom een kerkenplan? Soorten kerkenplannen Algemene inhoud van een gemeentelijk kerkenplan Concrete

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Een toekomst voor de parochiekerken

Een toekomst voor de parochiekerken Een toekomst voor de parochiekerken Visietekst en plan van aanpak van het parochievicariaat en de dienst kerkfabrieken Ter informatie en uitwerking aangeboden aan de christelijke gemeenschappen, aan de

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Werkinstrument. De vitale parochie

Werkinstrument. De vitale parochie Werkinstrument De vitale parochie Inleiding 1 1. Probleemstelling 1 2. Om parochie te kunnen zijn 2 3. Instrumentarium vitaliteit parochies 5 4. Hoe dit instrumentarium te gebruiken 8 5. Conclusie 8 Bijlage:

Nadere informatie

GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1

GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1 GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1. Situatie De vorige beleidsnota (17 januari 2006, zie bijlage I) voorzag, bij een wijzing van het priesterkorps, een overgang van 35 eucharistievieringen

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt Op weg naar pastorale eenheden in het bisdom Hasselt Beleidstekst voor de territoriale pastoraal Juni 2015 Ter inleiding I. Zending - visioen visie II. III. IV. Deze zending waarmaken in een pastorale

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01159 Onderwerp: Globaal parochiekerkenplan - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Stappenplan catechumenaatsweg

Stappenplan catechumenaatsweg Stappenplan catechumenaatsweg o Iemand biedt zich aan om gedoopt te worden. Hij neemt contact op met de pastoor, de diaken, de parochieassistent, een parochiaan of het parochievicariaat. Met wie hij ook

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Woord vooraf. Moge deze werkmap inspiratie bieden om verder te groeien als catechumenale gemeenschap.

Woord vooraf. Moge deze werkmap inspiratie bieden om verder te groeien als catechumenale gemeenschap. Colofon De werkmap Catechese op zondag werd gerealiseerd door CCV in het bisdom Gent. Contactadres: Nederpolder 24, 9000 Gent, 09 235 78 65, vorming.gent@ccv.be Samenstellers: Han Koole en Katie Velghe

Nadere informatie

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt Op weg naar pastorale eenheden in het bisdom Hasselt Vertrouwelijke gespreksnota voor de dekenale rondgangen november 2014 - maart 2015 Ontwerpversie 31 oktober 2014 Groeitekst ontwerpversie 4 Ter inleiding

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van uw gemeente. Een stappenplan

Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van uw gemeente. Een stappenplan Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van uw gemeente Een stappenplan Inhoud Inleiding en Nota Bourgeois 2011 Definities Waarom een kerkenbeleidsplan? Principes en aandachtspunten Stappenplan

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN EN PASTORAAL WERK(ST)ER INFORMATIEBROCHURE 2011 INHOUD Permanent diakens Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in

Nadere informatie

Geachte leden van de centrale kerkbesturen en de kerkfabrieken,

Geachte leden van de centrale kerkbesturen en de kerkfabrieken, Toespraak door Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Nieuwjaarsreceptie Centraal Kerkbestuur Gent Gent, dinsdag 4 februari 2014 Monseigneur,

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL

SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL 1 SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL Ter inleiding In vele dorpen bepaalt de parochiekerk het plaatselijke landschap. De klokkentoren is vaak al van ver te zien. De kerk

Nadere informatie

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3 De functie van de deken in ons vicariaat Beleidsoriëntaties 3 1 januari 2007 1 2 WOORD VOORAF De ons omgevende maatschappij en cultuur evolueren voortdurend. Het gaat zelfs heel snel. Dan kan het ook niet

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE De tijden zijn veranderd De plaats die het geloof in onze samenleving inneemt is de afgelopen decennia grondig gewijzigd. Je zou kunnen stellen dat vroeger het geloof

Nadere informatie

I n d e k i j k e r. Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap. Han Koole

I n d e k i j k e r. Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap. Han Koole I n d e k i j k e r Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap CATECHESE, ZONDAG, GELOOF, GROEI Han Koole De laatste jaren groeit in de Vlaamse kerk het besef dat catechese niet enkel bedoeld is voor

Nadere informatie

Het tweede Vaticaanse concilie heeft vijftig jaar geleden omtrent de liturgie een belangrijke doelstelling geformuleerd:

Het tweede Vaticaanse concilie heeft vijftig jaar geleden omtrent de liturgie een belangrijke doelstelling geformuleerd: LITURGIE Het tweede Vaticaanse concilie heeft vijftig jaar geleden omtrent de liturgie een belangrijke doelstelling geformuleerd: Wil echter de liturgie deze volle werkdadigheid bereiken, dan moeten de

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Gods liefde voor allen

Gods liefde voor allen Pastoraal beleidsplan parochie Christus Koning 2015-2018 Heilige Bartholomeus Nootdorp en Ypenburg Heilige Joannes de Dooper Pijnacker Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel en Rodenrijs Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke. Infomoment Gemeentehuis Merelbeke woensdag 9 november 2016

Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke. Infomoment Gemeentehuis Merelbeke woensdag 9 november 2016 Een kerkenbeleidsplan voor de kerken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke Infomoment Gemeentehuis Merelbeke woensdag 9 november 2016 Korte historische schets: Kerk, kerkfabrieken en secularisering

Nadere informatie

1: Van een vernieuwd zelfverstaan van kerk-zijn naar een vernieuwde catechese:

1: Van een vernieuwd zelfverstaan van kerk-zijn naar een vernieuwde catechese: Oriëntatietekst voor de parochiecatechese in de Nederlandse kerkprovincie De oriëntatietekst parochiecatechese als nieuwe impuls voor het catechesebeleid Uitgave: 2009 Voorwoord In het najaar van 2004

Nadere informatie

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan 2003 2004 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Zo maar een parochie? 2 1.1 Communio en missio 2 1.2

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER EN PERMANENT DIAKEN INFORMATIEBROCHURE INHOUD Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in het ziekenhuispastoraat

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Een toekomst voor parochiekerkgebouwen. Roeselare 2 december 2013

Een toekomst voor parochiekerkgebouwen. Roeselare 2 december 2013 Een toekomst voor parochiekerkgebouwen Roeselare 2 december 2013 Wat voorafging Conceptnota van minister Bourgeois Problematiek van toekomst parochiekerken onder ruime aandacht gebracht Uitnodiging kerkelijke

Nadere informatie

Verslag: De toekomst van de parochiekerk. Maandag 7 oktober Sint-Catharinakerk Sinaai-Waas Dries, Sinaai

Verslag: De toekomst van de parochiekerk. Maandag 7 oktober Sint-Catharinakerk Sinaai-Waas Dries, Sinaai Verslag: WANNEER LOCATIE Maandag 7 oktober Sint-Catharinakerk Sinaai-Waas Dries, Sinaai INLEIDING Maandag 7 oktober 2013 werd in de Sint-Catharinakerk Sinaai-Waas een 3 e bijeenkomst georganiseerd door

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Valorisatie, herbestemming en toekomst van de parochiekerk

Valorisatie, herbestemming en toekomst van de parochiekerk Valorisatie, herbestemming en toekomst van de parochiekerk Conceptnota Minister Bourgeois: twee jaar later Erfgoedcel Terf/ Radar Roeselare 18 april 2013 Parochiekerken: een uniek landschap Centrale plaats

Nadere informatie

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST OPZET VAN DE AVOND 19.30 Opening met gebed 19.35 Welkom door Mariet van Goch vicevoorzitter bestuur 19.40 Presentatie beleidsplan 20.15 Korte pauze met koffie DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

Nadere informatie

5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010

5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010 5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010 1. Doopsel van volwassenen - Opdat een volwassene gedoopt kan worden, moet hij de wil geuit hebben om het doopsel te ontvangen, voldoende onderricht zijn in de geloofswaarheden

Nadere informatie

Getuigen. Onderwijzen Ontdekken. Verstaan. Inleiden. Openbaren

Getuigen. Onderwijzen Ontdekken. Verstaan. Inleiden. Openbaren Getuigen Verstaan Onderwijzen Ontdekken Inleiden Openbaren Hoe wordt iemand christen vandaag? Wat betekent het als christen te leven in deze cultuur? Waarom in God geloven en leven vanuit Zijn Geest? Hoe

Nadere informatie

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Het decanaat Torhout is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de deken en de pastoors,

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie