Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam"

Transcriptie

1 Beleidsnota nr. 19 Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam De laatste jaren stellen we een snelle evolutie vast in de toerusting van onze parochies. In een verscheidenheid van roepingen en zendingen worden onze plaatselijke gemeenschappen gaandeweg op een nieuwe wijze toegerust. Deze groei kan voor de parochies nieuwe mogelijkheden scheppen als dit kan gebeuren in een goede efficiënte samenwerking. Opdat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vruchtbaar zou functioneren is het belangrijk dat wij het statuut en de taak van de verschillende pastorale verantwoordelijken goed omschrijven. We willen tevens aandacht hebben voor de concrete vormen van onderlinge samenwerking. Tenslotte is er ook de zorg voor de eventuele bezoldiging in deze pastorale taken. Deze nota wil handelen over de deeltijds of voltijds vrijgestelden en over het parochieteam. Het betreft hier dus alle medewerkers, die op een of andere wijze mee de zorg dragen voor het parochiebeleid. Vanzelfsprekend hebben we ook de meeste waardering voor de vele vrijwilligers, die de parochiegemeenschap mee opbouwen. De pastoor Op grond van zijn priesterwijding ontvangt hij van de bisschop de benoeming tot pastoor van een bepaalde parochie. In de komende jaren zullen de meeste pastoors deze verantwoordelijkheid ook dragen over meerdere parochies. Ze zullen dit evenwel doen in een breder dekenaal geheel zodat ze onderling kunnen werken aan een verantwoorde taakomschrijving (zie nota over het dekenaal benoemingsbeleid). Als plaatselijke vertegenwoordiger van de bisschop is de pastoor de eindverantwoordelijke voor het pastoraal werk in de parochie(s). In en samen met het team draagt hij de zorg voor het geheel van de gemeenschap. De bezieling en de motivering van zijn team is dan ook een belangrijke taak. Hij zal ook nauw samenwerken met de andere pastorale verantwoordelijken en met de vrijwillige medewerk(st)ers en zo aan verschillenden een hoofdverantwoordelijkheid toevertrouwen. Bepaalde taken blijven hem meer uitdrukkelijk toegewezen. Zo zal hij in de gemeenschapsopbouw zorg dragen voor de onderlinge eenheid en voor de evangelische geest waarin het pastoraal werk dient te gebeuren. Zonder zelf nog concreet hiermee bezig te zijn, zal de pastoor, samen met het team, toch toezicht houden op het beheer van de materiële en financiële infrastructuur van de parochie. In de diaconie zal hij, samen met de medewerkers, oog blijven hebben voor de allergrootste noden. De aandacht voor een goede geloofsoverdracht en voor de vorming van de verantwoordelijken is een van zijn belangrijke aandachtspunten. In de sacramentele vieringen zal hij doorgaans de voorganger zijn. Op sommige plaatsen zal hij ook kunnen rekenen op de diaken of een rustend priester. De pastoor zal daarom ook sterk betrokken zijn in de voorbereiding van de sacramentele liturgie. Voor de andere vormen van gebed zal hij van nabij de liturgische verantwoordelijken begeleiden en bezielen. Zo zal hij, door een rationalisatie naar deze specifiek eigen taken, komen tot een pastorale inzet, die draagt op het essentiële in zijn opdracht.

2 De pastoor zal de zorg voor de parochie behartigen in samenwerking met vele medeverantwoordelijken. Samen met hen en met zijn parochieteam zal hij regelmatig bespreken hoe deze onderlinge taakverdeling op de meest vruchtbare wijze kan gebeuren. Hij zal de pastorale verantwoordelijken dragen en bevestigen in hun taak. Langs zijn kant zal hij in dezelfde dialogale houding werken aan zijn eigen prioriteiten. De pastoor ontvangt zijn weddetoelage van het ministerie van justitie. Als hij meerdere parochies heeft, zal hij overwegen of en in welke mate deze bijkomende inkomsten met andere pastorale verantwoordelijken kunnen gedeeld worden. Het casueel is de andere bron van vergoeding. Ook hier stellen we vast dat er in verschillende dekenaten een solidaire verdeling gebeurt in de groep van de collega's. Op sommige plaatsen wordt daarbij rekening gehouden met andere bronnen van inkomsten of met zware persoonlijke uitgaven. De parochievicaris Tot priester gewijd kan iemand tot parochievicaris benoemd worden om als medewerker van de pastoor en in samenwerking met het team mee de pastorale zorg te dragen. Hij kan benoemd worden in één of meerdere parochies. Hij is van rechtswege lid van het parochieteam. Hij kan gevraagd worden voor het geheel van de pastorale bedieningen (liturgie, verkondiging, diaconie) ofwel voor één bepaalde bediening in verschillende parochies. Hij kan ook verantwoordelijk zijn voor een bepaalde groep in deze gemeenschappen of een ruimere dekenale dienst op zich nemen. Hij zal nauw samenwerken met de pastoor en het parochieteam en streven naar een goede pastorale relatie met de andere pastorale verantwoordelijken. Hij krijgt zijn weddetoelage van het ministerie van justitie. Hij deelt in het casueel van de parochie. Hij zal zich eventueel mee inschakelen in een bredere dekenale solidariteit. De diaken Tot diaken gewijd, kan iemand daarna door de bisschop benoemd worden tot diaken in een bepaalde parochie. Hij kan deze taak ook uitoefenen in verschillende parochiegemeenschappen of eveneens een dekenale dienst op zich nemen. Van rechtswege maakt hij deel uit van het parochieteam. De diaken wil in zijn opdracht vooral aan de dienende aanwezigheid in de pastoraal gestalte geven. Dit zal op de eerste plaats tot uiting komen in de diaconie van de caritas. Het welzijnswerk zal dus altijd op een of andere manier in zijn takenpakket voorzien zijn. Hij heeft evenwel ook een wezenlijk aandeel in de dienst van de verkondiging en de liturgie (zie "Diakens in een dienende kerk. Permanent diaconaat Bisdom Antwerpen", blz. 15 en 27). Voor elke diaken zal onderzocht worden hoe hij, volgens zijn eigen gaven, deze diensttaak op zich kan nemen. Wanneer hij werkzaam is in een parochie zonder ter plaatse wonend pastoor kan met hem besproken worden of hij ook de diensttaak van plaatselijke contactpersoon op zich kan nemen zonder dat zijn andere diaconale functies daardoor in het gedrang komen (zie "Diakens in een dienende kerk.", blz. 27 en beleidsnota over de plaatselijke contactpersoon n 4, 1d). Volgens de pastorale noden zal de diaken bereid zijn tot een grotere mobiliteit om zo ook interparochiaal of dekenaal taken op zich te nemen.

3 Enerzijds zal de diaken volwaardig de verantwoordelijkheid moeten krijgen om zijn diaconale opdrachten met eigen verantwoordelijkheidszin te kunnen uitoefenen. Anderzijds zal hij deze diensttaak vervullen in nauwe samenwerking met de pastoor, het parochieteam en de andere pastorale medewerk(st)ers. De diaken behoudt meestal volledig of gedeeltelijk zijn profaan beroep. Hij kan ook volledig of gedeeltelijk een weddetoelage trekken van het ministerie van justitie. Wanneer hij bepaalde liturgische diensten verricht, zal de parochie aandacht hebben voor zijn rechtmatig aandeel in het casueel. In het kader van een bredere dekenale solidariteit zal onderzocht worden hoe hij, rekening houdend met het inkomen uit zijn profaan beroep enerzijds en de concrete gezinslast anderzijds, daarin kan betrokken worden. De parochieassistent(e) Na de opleiding wordt men in een viering erkend als pastorale werk(st)er van het bisdom Antwerpen. Daarna kan deze persoon door de Bisschop benoemd worden in de parochiepastoraal. Wanneer hij de opdracht opneemt in de parochie zal hij aanstonds parochieassistent(e) genoemd worden, onafhankelijk van de wijze waarop een eventuele bezoldiging zal gebeuren. De benoeming in de parochie kan deeltijds of voltijds zijn. Er kan ook een combinatie zijn met een ruimere opdracht van animatie (jeugdpastoraal, dekenaal of interparochiaal vormingswerk). Van rechtswege maakt de parochieassistent(e) deel uit van het parochieteam. Zoals de diakens kunnen de parochieassistenten werkzaam zijn in alle basisfuncties van de pastoraal. In al deze domeinen zullen zij als leek speciaal oog kunnen hebben voor de belangrijke brugfunctie tussen een pluralistische leefwereld enerzijds en de kerkgemeenschap anderzijds (zie Statuut pastorale werksters en werkers, blz ). Aangezien zij ook deelnemen aan de bestuurstaak van de kerk, zullen zij met de pastoor en het parochieteam medeverantwoordelijkheid dragen voor het geheel en hoofdverantwoordelijkheid dragen in bepaalde deelsectoren (zie Statuut, blz. 3). In de parochies zonder ter plaatse wonend pastoor kunnen de parochieassistenten, volgens de regelgeving van de beleidsnota over de plaatselijke contactpersoon, eventueel ook deze taak op zich nemen (zie beleidsnota onder n 4, 1d). In het kader van een dekenaal benoemingsbeleid zullen zij ook een grotere mobiliteit moeten hebben zodat ze eventueel interparochiaal en dekenaal taken kunnen opnemen. In het domein waar hoofdverantwoordelijkheid wordt opgenomen zullen de parochieassistenten de ruimte krijgen om, collegiaal met alle medewerk(st)ers, deze taak te kunnen opnemen. In de gezamenlijke zorg voor het geheel van de parochiepastoraal zullen zij, in samenwerking met de pastoor en het parochieteam, oog hebben voor een samen gedragen verantwoordelijkheid en voor de eigen verantwoordelijkheid van eenieder. De parochieassistenten kunnen in aanmerking komen voor bezoldiging. Ze moeten daarvoor langs de erkende wegen de nodige inhoudelijke opleiding gevolgd hebben en bovendien de nodige pastorale stage doorlopen hebben. Deze bezoldiging is meestal deeltijds en komt vooral van de plaatselijke gemeenschap. Ze wordt geregeld met inbegrip van alle sociale wetten. Er wordt eveneens gezorgd voor een onkostenvergoeding. Ook bij eventuele bezoldiging door het ministerie van justitie komt enkel de parochieassistent(e) hiervoor in aanmerking. De parochieassistent(e) zal, rekening houdend met een eventueel inkomen uit een profaan beroep enerzijds en een mogelijke concrete gezinslast anderzijds, betrokken worden in de dekenale financiële solidariteit. De plaatselijk

4 contactpersoon (zie ook beleidsnota nr. 16: de plaatselijke contactpersoon) Het is niet verbonden met een wijding tot het ambt of met een erkenning tot pastorale werk(st)er. Ook andere parochianen kunnen deze taak op zich nemen. In parochies zonder ter plaatse wonend pastoor gaat het hier om een persoon die door de pastoor en het parochieteam wordt voorgesteld om, op basis van een gelovige inzet en een moreel gezag, met de nodige pastorale eigenschappen ter plaatse contactpersoon te zijn. De parochie heeft nood aan een concreet gelaat van iemand met wie men kan gaan spreken. In parochies waar een diaken of een parochieassistent(e) aanwezig is, zal deze taak meestal door hen worden opgenomen. Kan dit niet, dan zal de pastoor zelf zo goed mogelijk zijn pastorale aandacht over de twee parochies verdelen, zoals trouwens altijd van hem verwacht wordt. Nog een andere persoon als plaatselijk contactpersoon aanduiden maakt in dit geval de situatie te ingewikkeld. Maar vooral in de vele parochies, die weldra ter plaatse geen priester, diaken of parochieassistent(e) zullen hebben, is zulke leek als plaatselijke contactpersoon toch wel erg belangrijk. Bij de aanwerving van de plaatselijke contactpersoon zal de deken en het dekenaal team mee oordelen, samen met de pastoor en het parochieteam, over de geschiktheid van de kandidaat. Zodra de bisschop, na voordracht door de deken, deze persoon aanvaard heeft, wordt hij gewoon door de pastoor voor deze bepaalde taak aan de parochie voorgesteld. Het gaat hier om een tijdelijke opdracht, die maximaal drie perioden van vijf jaar kan duren. Deze contactpersoon kan maar functioneren als er reeds een parochieteam is. Hij is van rechtswege lid van dit team. Hij werkt in nauwe verbondenheid met de pastoor en het parochieteam. Hij heeft alleen maar een uitvoeringsbevoegdheid, die gedragen wordt door de beleidsbevoegdheid van het parochieteam. Hij zal zorg dragen voor het contact tussen pastoor en PT enerzijds en tussen het PT en de parochiegemeenschap anderzijds. In het dagelijks leven zal hij, in naam van het team zorg dragen voor de organisatie van de permanentie. Hij zal noden en vragen opvangen. Hij zal vooral de vaardigheid moeten bezitten om, in samenspraak met het team en de pastoor, concreet uit te maken hoe en door wie bepaalde vragen en problemen kunnen opgelost worden. De invulling van deze taak zal verschillen van parochie tot parochie. Het werk zal bepaald worden door de vraag van de mensen, door de vaardigheid van het team, door de graad van aanwezigheid van de pastoor en vooral door de persoonlijke kwaliteiten van de contactpersoon zelf. Hier dient alleen maar gezegd te worden dat deze persoon geen afzonderlijk beleid mag voeren. Hij moet vooral de eigenschap hebben om in een dienstbare houding met de andere pastorale verantwoordelijken samen te werken. Het gaat om de inzet van het "dienstbaar contact". Er is geen bezoldiging voorzien, wel vergoeding van de onkosten (eventueel woonst). Als deze persoon op een bepaald moment bereid is om de opleiding voor PWW of diaken te volgen kan hij later wel in aanmerking komen voor bezoldiging als diaken of parochieassistent(e). Het is daarom belangrijk om bij de aanwerving oog te hebben voor de persoonlijke kwalificatie van deze persoon. Het parochieteam (zie ook beleidsnota nr. 11: statuut van het parochieteam) Het parochieteam draagt, samen met de pastoor en onder zijn eindverantwoordelijkheid, de zorg voor het pastoraal beleid

5 in de parochie. Daarom wordt het team ook verkozen langs een bepaalde procedure waarbij de parochiegemeenschap zelf ook betrokken is. Na een inrijperiode kan het ook door de Bisschop erkend worden en door de deken aangesteld worden. De pastoor, de parochievicaris, de diaken, de parochieassistent(e) en de plaatselijke contactpersoon maken van rechtswege deel uit van het team. Het team zal vooreerst het dagelijks beleid van de parochie op zich nemen. Verder zal het ook op lange termijn een pastorale planning maken. Naar de gemeenschap toe zal het mee verantwoordelijk zijn voor de toerusting van de verschillende parochiale werkgroepen. Meer fundamenteel zal het nadenken over de basisopdrachten van de parochie en daarin bepaalde keuzes doen en de nodige prioriteiten uitwerken. Tenslotte is de onderlinge eenheid in de gemeenschap en de diepere evangelische orientatie in de groei van de parochie een permanente zorg van het team. In de komende jaren zal het team met deze taak nog meer op de voorgrond treden, vooral in de parochies waar er geen ter plaatse wonend pastoor meer is. Ze zullen daarbij ook ruimte scheppen opdat de andere pastorale verantwoordelijken (diaken, parochieassistent(e) of plaatselijke contactpersoon) hun pastorale opdracht goed zouden kunnen vervullen. Hier kunnen we verschillende aspecten onderkennen. Vooreerst is er de collegiale verhouding met de pastoor en de pastorale verantwoordelijken. Verder is er de luisterende houding naar de parochie, vooral langs de adviserende activiteit van de parochieraad. Er is de brugfunctie tussen werkgroepen en bewegingen enerzijds en de parochie anderzijds. Er is tenslotte de interparochiale en dekenale aandacht voor bredere samenwerking. Er is geen bezoldiging voorzien voor de gewone teamleden. Parochiale en dekenale toerusting In de voorafgaande richtlijnen hebben we onze aandacht vooral gericht naar de parochiale toerusting. Het is evenwel duidelijk dat dit alles in de toekomst meer en meer zal moeten gezien worden in een dekenale samenwerking tussen alle beschikbare krachten. 1. Zo zal het dekenaal team vaak ook medezeggenschap hebben in de aanwerving van pastorale krachten (b.v. plaatselijke contactpersoon), in de planning van de toerusting op korte en lange termijn, in de besprekingen rond het concreet benoemingsbeleid. 2. Dit veronderstelt dat we bereid zijn om, in de mate van onze mogelijkheden, ook interparochiale of dekenale taken op te nemen. In dit verband spraken we reeds over de grotere mobiliteit in de toerusting. 3. Op gebied van samenwerking moet er dus niet alleen parochiaal maar ook dekenaal gedacht worden. We willen elkaar dus oproepen tot eerlijke samenwerking in het maken en uitwerken van gezamenlijke afspraken. Ook op het vlak van het pastoraal vormings- en animatiewerk zullen de dekenale werkgroepen, onder leiding van de dekenale animator, mogen rekenen op onze loyale medewerking. 4. Tenslotte zal in de groei van de financiële en materiële solidariteit het dekenaat een belangrijke ondersteunende rol spelen. Toerusting, een gezamenlijke zorg Tenslotte zijn er in de pastorale toerusting van onze parochies enkele gemeenschappelijke grondhoudingen, die voor iedereen erg belangrijk zijn. 1. Herhaalde malen kwam de solidariteit ter sprake. Dit is een belangrijke parochiale en dekenale opdracht. We zijn

6 er ons van bewust dat het, omwille van de soms complexe gegevens, niet gemakkelijk zal zijn. Mogen we U uitnodigen om, steunend op de ervaring van andere dekenaten en geholpen door de diensten van het bisdom, hieraan gedurende de komende jaren bewust te werken. 2. Er is ook de zorg voor de samen gedragen verantwoordelijkheid waarbij men respect heeft voor ieders eigenheid en voor de typische verantwoordelijkheid van elke medewerker. Er is in de toekomst nog heel wat te doen om samen te groeien naar een collegiale samenwerking. 3. In de aanwerving van al deze pastorale verantwoordelijken gaat het ook om een gelijkwaardige waardering voor alle roepingen. Vooreerst zullen we een positieve zorg hebben voor het nodige aantal priesters. Verder is elk charisma kostbaar en zal een verscheidenheid van roepingen en zendingen dienen gewekt te worden in de parochies. Parochieteam, plaatselijke contactpersoon, parochieassistent(e), diaken en priester, ze zijn allen belangrijk voor de gemeenschap, en de gemeenschap is dan ook verantwoordelijk voor de groei van zulke taken en roepingen. 4. Dit document over de toerusting van onze parochies blijft bewust op het structurele vlak. Het is immers belangrijk dat we in dit hervormingswerk samen alles op dezelfde wijze duidelijk verstaan. Het is evenwel nodig dat dit alles in de toekomst ook gedragen wordt door een evangelische spiritualiteit in de pastorale samenwerking. Het is onze bedoeling ook hieraan bewust te gaan werken en de parochies in de volgende jaren op dat vlak te ondersteunen. Mogen we dan vragen van de structurele aanpassingen werk te maken zodat de diepere spirituele vernieuwing in een gezonde situatie vruchten zal kunnen dragen. 15 januari Paul Van den Berghe Bisschop van Antwerpen

7

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Een goede begeleiding kan slechts gebeuren vanuit een heldere taakomschrijving. (Stappenplan praktijkbegeleiding blz. 4)

Nadere informatie

Beleidsnota nr. 17 Beleidslijnen en praktische schikkingen voor het permanent

Beleidsnota nr. 17 Beleidslijnen en praktische schikkingen voor het permanent Beleidsnota nr. 17 Beleidslijnen en praktische schikkingen voor het permanent diaconaat Hoofdstuk I Algemene bepalingen Art. 1 1. De in deze beleidslijnen vermelde normen van particulier recht gelden uitsluitend

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN

OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER PERMANENT DIAKEN AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PASTORAAL WERK(ST)ER EN PERMANENT DIAKEN INFORMATIEBROCHURE INHOUD Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in het ziekenhuispastoraat

Nadere informatie

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER

OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN PASTORAAL WERK(ST)ER AARTSBISDOM MECHELEN - BRUSSEL OPLEIDING TOT PERMANENT DIAKEN EN PASTORAAL WERK(ST)ER INFORMATIEBROCHURE 2011 INHOUD Permanent diakens Pastoraal werk(st)ers Parochieassistent(e) Pastoraal werk(st)er in

Nadere informatie

Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties

Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties Synodaliteit en herderlijke zorg in de parochiefederaties Pastoraal-theologische conferentie voorjaar 2004 Ter inleiding In de voorbije jaren groeide er in ons bisdom helderheid over het structurele raamwerk

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES In een pastorale brief richt de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, zich tot alle medewerk(st)ers in de pastoraal. We geven hier een samenvatting van

Nadere informatie

Beleidsnota nr. 12 Pastorale werksters en werkers

Beleidsnota nr. 12 Pastorale werksters en werkers Beleidsnota nr. 12 Pastorale werksters en werkers Meer dan twintig jaar geleden, in september 1969, startte de opleiding van de Pastorale Werksters (PWW). Sindsdien zijn de PWW een realiteit in ons bisdom.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent de

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 1 BISDOM BRUGGE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 Inleiding Het bisdom Brugge wenst een langetermijnvisie uit te werken voor de toekomst van alle parochiekerken

Nadere informatie

benoemingenprotocol 2009

benoemingenprotocol 2009 Benoemingenprotocol 2009 benoemingenprotocol 2009 2 Een uitgave van het bisdom Breda, 2009 T 076 5223444 E secretariaat@bisdombreda.nl I www.bisdombreda.nl Foto omslag: H. Willibrorduskerk in Zierikzee

Nadere informatie

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN Bisdom Gent tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten 1 BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN 1. Misstipendium 1.1 Overeenkomstig het decreet

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

Beleidsoriëntaties 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG. Herziene statuten

Beleidsoriëntaties 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG. Herziene statuten 4 OPDRACHT EN WERKING VAN DE PAROCHIEPLOEG VANDAAG Herziene statuten 1 september 2007 Woord vooraf Parochieploegen zijn in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (VBM) in de voorbije vijfentwintig jaar

Nadere informatie

Beleidsnota nr. 11 Statuut van het parochieteam

Beleidsnota nr. 11 Statuut van het parochieteam Beleidsnota nr. 11 Statuut van het parochieteam Parochieteams zijn en werken er in ons bisdom al vrij lang. Ook beschikken we sinds geruime tijd over een diocesane dienst of stuurgroep voor de begeleiding

Nadere informatie

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3

De functie van de deken. in ons vicariaat. Beleidsoriëntaties 3 De functie van de deken in ons vicariaat Beleidsoriëntaties 3 1 januari 2007 1 2 WOORD VOORAF De ons omgevende maatschappij en cultuur evolueren voortdurend. Het gaat zelfs heel snel. Dan kan het ook niet

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT

NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT 15 november 2011 1. Onderweg van verleden naar toekomst 1.1 Iedere tijd opnieuw en vooral in deze tijd Wat

Nadere informatie

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal voorjaar 2009 Ter inleiding De kerk wil mensen bij de dood van hun geliefden op een bescheiden, maar gelovige wijze nabij zijn met de boodschap: God gaat zorgzaam

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

IN DIALOOG BEGINNEN. Het mentoraat voor beginnende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom Rotterdam. Diocesane Werkgroep Mentoraat

IN DIALOOG BEGINNEN. Het mentoraat voor beginnende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom Rotterdam. Diocesane Werkgroep Mentoraat IN DIALOOG BEGINNEN Het mentoraat voor beginnende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom Rotterdam Diocesane Werkgroep Mentoraat 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Geschiedenis 4 Wat is mentoraat?

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal

Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal Een functioneringsgesprek is een gepland, periodiek gesprek onder vier ogen tussen een priester, diaken of parochieassistent

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VISIE

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VISIE PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VISIE 1. Een levende Kerk... 2 1.1. Vele gaven... 2 1.2. Dienst aan de wereld en dienst aan de Kerk... 2 1.3. Medeverantwoordelijkheid...

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL 1. Vooraf: enkele begripsbepalingen... 2 1.1. Vicariale verantwoordelijke voor de pastoraal

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Deze vergoeding wordt aangegeven met een fiscale fiche 281.50.

Deze vergoeding wordt aangegeven met een fiscale fiche 281.50. Lijst met afspraken tussen de provinciegouverneur en het bisdom Brugge met betrekking tot bepaalde uitgavenposten in de rekeningen van de kerkfabrieken. Voorafgaande opmerking met betrekking tot de bewijsstukken

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Stappenplan praktijkbegeleiding van priesters, diakens en parochieassistenten in een nieuwe functie

Stappenplan praktijkbegeleiding van priesters, diakens en parochieassistenten in een nieuwe functie Stappenplan praktijkbegeleiding van priesters, diakens en parochieassistenten in een nieuwe functie 1. Situering Priesters, diakens en parochieassistenten in de territoriale pastoraal staan bij een eerste

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS - 1 - Inhoud Inleiding pagina 3 1. De functie van het vrijwilligersbeleid in onze parochie pagina 4 2. Het vrijwilligersbeleid pagina 5 2.1. Doelstelling van het vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Dialoog en universeel samenleven Samen op weg naar een open en gastvrije kerkgemeenschap

Dialoog en universeel samenleven Samen op weg naar een open en gastvrije kerkgemeenschap Dialoog en universeel samenleven Samen op weg naar een open en gastvrije kerkgemeenschap 1) Inleiding De pijlers van de kerk De kerk bestaat niet vanuit en voor zichzelf. Zij houdt als het ware het midden

Nadere informatie

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK MA AR DA ARMEE KAN IK TOCH NIET BIJ EEN KATHOLIEKE KERK A ANKLOPPEN? Mensen van de katholieke kerk houden zich toch vooral bezig met zaken die zich in of rond het kerkgebouw

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie

De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie De conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk en de toekomst van de parochie 1. De conceptnota 1.1 De conceptnota als onderdeel van een evolutie Uit de inleiding van onze bisschop en de uiteenzetting

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala.

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Jaarverslag 2012 Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Woord vooraf In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12, 32)

Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12, 32) De nieuwe parochie Impulsvergadering voor parochieploegen, kerkfabrieken, dekenale conferenties Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken (Lc. 12,

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Het decanaat Torhout is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de deken en de pastoors,

Nadere informatie

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw BELEIDSTEKST Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw De pastoraal van ziekenbezoek, uitvaart en rouwzorg is een belangrijke opdracht van de kerkgemeenschap. Zowel haar verkondigingstaak,

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda. Secretariaat bisdomleiding

Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda. Secretariaat bisdomleiding Bezoekadres Veemarktstraat 48 4811 ZH Breda Postadres Postbus 90.189 4800 RN Breda Aan de bestuursleden van de Parochiële Caritas Instellingen in het bisdom van Breda T 076-522 34 44 F 076-521 62 44 www.bisdombreda.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND Inclusief toelichting

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND Inclusief toelichting ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND Inclusief toelichting Voorwoord In de vijfde druk wordt voor het eerst sinds 1988 een aantal veranderingen

Nadere informatie

Frisse Wind Project - Pastoraal Team UZ Leuven

Frisse Wind Project - Pastoraal Team UZ Leuven 1 Frisse Wind Project - Pastoraal Team UZ Leuven 1. PLAATS 1. Welke plek heeft de pastorale dienst in het organigram? Hoe evalueren jullie dit? 2. Hoe is jullie team samengesteld (aantal leden, aantal

Nadere informatie

BEZIELD GELOVEN VELDHOVEN

BEZIELD GELOVEN VELDHOVEN 1 BEZIELD GELOVEN VELDHOVEN Afbraak maakt plaats voor opbouw Presentatie voor BVU, Amersfoort, 27-2-2016 Frank Bockholts, Harry de Bot, Huub Bukkems, Paul Hafkemeijer WAT GEBEURT ER IN VELDHOVEN? 1. Bezield

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

Diaken worden en zijn...

Diaken worden en zijn... Diaken worden en zijn... Bisdom Brugge Diocesane Commissie Permanent Diaconaat 06/2005 Eerder verschenen: Ambt & huwelijk 12/2003 Deze brochures zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 1 De invoering van

Nadere informatie

STATUUT VAN DE PASTOR IN EEN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD ZIEKENHUIS

STATUUT VAN DE PASTOR IN EEN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD ZIEKENHUIS STATUUT VAN DE PASTOR IN EEN CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD ZIEKENHUIS INLEIDING 1. De Belgische grondwet bevestigt het recht van alle burgers een beroep te kunnen doen op levensbeschouwelijke bijstand (art.

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof Verwerkingsmodellen bij de Over de handreiking Groeien in geloof Vooraf Twee sporen in de werkvormen vanuit de Handreiking - Persoonlijke verdieping en verrijking - Samen nadenken over aanpak van verkondiging

Nadere informatie

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Najaar 2010 INLEIDING Ontstaan Al enige tijd worden in verschillende diocesane beleids- en overlegorganen gesprekken gevoerd over de toekomst

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Par.1 De verkiezing van de deken

Par.1 De verkiezing van de deken REGLEMENT - OP DE VERKIEZING VAN DE DEKEN, - DE VICARIS SEDE VACANTE, - DE BISSCHOP IN HET BISDOM HAARLEM, - EN OP HET BEHEER VAN HET BISDOM HAARLEM IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN Par.1 De verkiezing van

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan

Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan Al gehoord van diakens? Misschien werkt er wel een diaken in jouw parochie, dan weet je er wellicht meer van. Of je hebt

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Voorwoord. Een aantal activiteiten van de bisschop van Breda willen we toch graag noemen. U vindt ze op de volgende pagina.

Voorwoord. Een aantal activiteiten van de bisschop van Breda willen we toch graag noemen. U vindt ze op de volgende pagina. Eén jaar bisschop van Breda Bisschop Van den Hende 31-10-2007 / 31-10-2008 2 Voorwoord Een jaar bisschop is geen eeuwigheid en niet direct een mijlpaal. Wel is er na een jaar de gelegenheid om pas op de

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE VERNIEUWING VAN DE MANDATEN IN DE KERKRADEN (GROTE HELFT)

HANDLEIDING BIJ DE VERNIEUWING VAN DE MANDATEN IN DE KERKRADEN (GROTE HELFT) HANDLEIDING BIJ DE VERNIEUWING VAN DE MANDATEN IN DE KERKRADEN (GROTE HELFT) Een draaiboek voor de aangestelde verantwoordelijke van de parochie die van rechtswege deel uitmaakt van de kerkraad en voor

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

Bisdom van Haarlem DE HAARLEMSE KERK IN REORGANISATIE. Stand van zaken gebouwenbeleid in de regio

Bisdom van Haarlem DE HAARLEMSE KERK IN REORGANISATIE. Stand van zaken gebouwenbeleid in de regio Bisdom van Haarlem DE HAARLEMSE KERK IN REORGANISATIE Stand van zaken gebouwenbeleid in de regio oktober 2008 Inleiding In deze notitie willen we vanuit de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Informatie-bijeenkomst voor nieuw benoemde leden van kerkbesturen in het bisdom van s-hertogenbosch

Informatie-bijeenkomst voor nieuw benoemde leden van kerkbesturen in het bisdom van s-hertogenbosch Welkom in de Bisdomzaal Informatie-bijeenkomst voor nieuw benoemde leden van kerkbesturen in het bisdom van s-hertogenbosch Programma 19.30 u. Opening met gebed 19.35 u. Toelichting programma 19.40 u.

Nadere informatie

Pastoraal met open vensters en deuren. Sagow 25 april 2013. Jezus bleef staan en zei: roep hem (Mc 10, 46-51) Pastoraal met open vensters en deuren

Pastoraal met open vensters en deuren. Sagow 25 april 2013. Jezus bleef staan en zei: roep hem (Mc 10, 46-51) Pastoraal met open vensters en deuren Pastoraal met open vensters en deuren Sagow 25 april 2013 Jezus bleef staan en zei: roep hem (Mc 10, 46-51) 46 Ze kwamen in Jericho. Toen Hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen,

Nadere informatie

Secretariaat bisdomleiding Kenmerk: 047/67/2013 Betreft: Herstructurering bisdomkantoor bisdom van Breda

Secretariaat bisdomleiding Kenmerk: 047/67/2013 Betreft: Herstructurering bisdomkantoor bisdom van Breda Bezoekadres Veemarktstraat 48 4811 ZH Breda Postadres Postbus 90.189 4800 RN Breda T 076-522 34 44 F 076-521 62 44 www.bisdombreda.nl Secretariaat bisdomleiding Secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl Aan de

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

NIEUW DECREET OVER DE PAROCHIEFEDERATIES

NIEUW DECREET OVER DE PAROCHIEFEDERATIES NIEUW DECREET OVER DE PAROCHIEFEDERATIES Parochiefederaties en parochies in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen nieuw decreet parochiefederaties 1 nieuw decreet parochiefederaties 2 INLEIDING Opdat

Nadere informatie

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Rapport nr. 495 maart 2002 Dr. Ton Bernts Drs. Joris Kregting KASKI onderzoek

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2015-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

OPZET VAN DE AVOND DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST OPZET VAN DE AVOND 19.30 Opening met gebed 19.35 Welkom door Mariet van Goch vicevoorzitter bestuur 19.40 Presentatie beleidsplan 20.15 Korte pauze met koffie DE CATHARINAPAROCHIE IN DE NABIJE TOEKOMST

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS WERVEN VAN VRIJWILLIGERS Situering In vele kerken en andere organisaties is men steeds weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zeker bij de kerken treedt de vergrijzing van de vrijwilligers sterk in. Het

Nadere informatie

Gods liefde voor allen

Gods liefde voor allen Pastoraal beleidsplan parochie Christus Koning 2015-2018 Heilige Bartholomeus Nootdorp en Ypenburg Heilige Joannes de Dooper Pijnacker Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel en Rodenrijs Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal

Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Aanpassing 2013-2015 Voorwoord Beste lezer Hetgeen voorligt is een bundeling op vraag van de dekenvergadering in het bisdom Hasselt. Met dit materiaal

Nadere informatie

CHRISTENEN VAN HET DERDE MILLENNIUM: VAAR NAAR HET DIEPE

CHRISTENEN VAN HET DERDE MILLENNIUM: VAAR NAAR HET DIEPE CHRISTENEN VAN HET DERDE MILLENNIUM: VAAR NAAR HET DIEPE Deze brochure wordt u aangeboden door de Diocesane Parochieploeg van het Bisdom Hasselt bij gelegenheid van de startavond voor leden van de parochieteams

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie