Inventor Variantenontwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventor 897. 28 Variantenontwerp"

Transcriptie

1 Inventor Variantenontwerp

2 898

3 Inventor 28.1 Inleiding Inleiding Theorie Ie de re sa men stel ling die u maakt met Inven tor kan ach ter af gebruikt worden voor een variant. Als bepaalde combina - ties vaak voor ko men kunt u hier de sa men stel ling en de on - der delen op voor be rei den om het makkelijker te maken. Excel Als u de para me ters van een samen stel ling en zijn on der - delen koppelt aan hetzelf de Excel bestand, dan kunt u deze gelijk tij dig wijzi gen door het Excel bestand te wijzi gen. ipart iassembly Als een onder deel in een beperkt aantal vari an ten voor komt kunt u ook een ipart maken. In dat geval kiest u uit een tabel de juiste variant. Dit is een voor gaan de hoofd stuk uitgebreid behandeld. Als u dit onder deel of ipart wilt gebrui ken in verschil len de projec ten, dan publi ceert u deze naar de content center. U kunt dan makke lijk een onder deel uitwis se len voor een andere variant. Vanaf Inven tor 11 kunt u een iassem bly maken. U kunt dan snel wisse len tussen een aantal vari an ten. In de iassem - bly is onder andere opge no men welke on der delen enabled zijn en welke rij van een ipart actief is. U kunt daarmee het ene on der deel uitwis se len voor een ander onder deel en van een onder deel de juiste variant kiezen. Aan de ene kant kant een iassem bly kracht i ger dan een Excel koppe ling, u kunt name lijk on der delen onderd ruk - ken. Aan de andere kant kan een iassem bly minder krach - tig dan een Excel koppe ling; u kunt name lijk alleen kiezen uit vooraf ingestel de lengten en niet vari a be le lengten.

4 900 Inventor 28 Variantenontwerp 28.2 Excel Theorie Als bij een wijziging meerdere onderdelen tegelijkertijd gewij zigd moeten worden, dan kunt u de para me ters van deze on der delen met elkaar verbin den via Excel. Na een wijzi ging van het reken blad veran de ren alle on der delen. Ook de samen stel ling kan veran de ren. In de volgen de afbeelding is deze procedure weergegeven. Gebruiker A B C 1 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid 2 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid 3 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid De para me ters van een samen stel ling kunt u niet alleen koppe len aan een reken blad, maar ook aan een on der deel (eng: Part). Helaas kunnen on der delen onder ling niet gekop peld worden. Gezien de beper king dat on der delen niet op deze wijze gekop peld kunnen worden, lijkt het in het alge meen beter om een reken blad te gebrui ken.

5 Inventor 28.2 Excel 901 Praktijk Voorbereiding U kunt dit hoofd stuk alleen door lo pen als u hoofd stuk 4 over maatvarianten doorlopen heeft, zie blz: 141 en verder. In de geleide instruc tie van dit prac ti cum maakt u een teke - ning van een hekwerk. De vari an ties die u gaat aanbreng en zijn de hoogte en de breedte van het hek. Ook varieert u in de afstand tussen de spijlen. De samen stel ling bestaat uit twee verschillende onderdelen, een horizontale ligger en een spijl. Deze komen meer de re keren voor. In de volgen de afbeel ding is de bere ke ning uitge werkt. De spij laf stand is constant. Om het hek toch een bepaal de lengte te geven wordt de afstand tussen de eerste spijl en de rand en de laatste spijl en de rand geva rieerd. Als u een variant aanmaakt met Excel, dan kost de uitwer king van de bere ke ning in het alge meen de meeste tijd. Lengte Spijlafstand Restwaarde (< SpijlAfstand) Hoogte Horizontaal platstaal 20 * 5 Verticaal rond 10 Spijlafstand Aantal Spijlen AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(Lengte/Spijlafstand;0) Restwaarde (Lengte-SpijlAfstand * (AantalSpijlen-1) ) / 2 Het resul taat van het inven tor model is een samenstellings - tekening en stuklijst waarin de afzaag leng tes en hoofd ma - ten staan.

6 902 Inventor 28 Variantenontwerp Praktijk Opdracht Eerste onderdeel Acti veer het project waarin u werkt tijdens de cursus. Start met een nieuw on der deel op basis van milli me ters. Maak daarna de volgen de schets. Dit is de door sne de van de horizontale ligger. Sluit de schets af. Sla het bestand op. Noem deze ligger. (Doordat u het bestand heeft opge sla gen in uw project staat de actuele direc to ry van Windows ingesteld op uw project. Als u nu een Excel bestand wilt koppe len of aanma ken, dan wordt direct gestart in de map van uw project.) Tools Parameters Acti veer de functie om para me ters aan te maken of te wijzi - gen. Er verschijnt een venster met de para me ters die Inven - tor heeft gemaakt voor de schets. Link Klik op de knop om een de para me ters uit een bestand uit te lezen.

7 Inventor 28.2 Excel 903 Nieuw Microsoft Excel bestand Klik binnen het venster op de rechter muis knop. Kies uit het menu dat verschijnt voor een nieuw Excel bestand. In de volgende afbeelding is aangegeven waar u moet klikken. Er wordt een bestand aan ge maakt met de naam Nieuw bestand.xls F2 Hekwerk.xls Hekwerk.xls Klik op het bestand en druk op de func tie toets F2. U kunt dan de bestands naam veran de ren. Veran der de naam naar Hekwerk.xls. Klik op het bestand, zodat deze gese lec teerd is. Openen Done Klik op Openen. Sluit het venster van de para me ters. Ga met de cursor naar de model ver ken ner, klik op het plus-teken voor 3rd Party en dubbel klik op het icoon voor Hekwerk.xls. U kunt ook met de rechter muis knop op Hekwerk.xls klikken en daarna uit het menu kiezen voor Edit. Als u dit heeft gedaan wordt Excel opge start. Opdracht Vul het eerste tabblad van het reken blad in met de waarden uit de volgen de tabel. In de eerste kolom staan de namen van de para me ters. Merk op dat deze uit enkele woorden bestaan. Spaties of vreemde tekens zijn niet toege staan. In de tweede kolom staan de waarden van de para me ters of de formu les. In de derde kolom staan de eenhe den van de parameters.

8 904 Inventor 28 Variantenontwerp Bij de Engel sta li ge ver sie van Excel schrijft u op B4: =ROUNDDOWN(B 1/B3,0) A B C D 1 Lengte 300 mm 2 Hoogte 450 mm 3 SpijlAfstand 100 mm 4 AantalSpijlen = AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ( B1 / B3 ; 0 ) ul 5 RestWaarde = ( B1 - B3 * ( B4-1) ) / 2 mm Sla het Excel bestand op en sluit Excel. Tools Parameters Acti veer de functie om de para me ters te wijzi gen. Als het goed is, dan ziet u de para me ters van Excel. Is dat niet zo; Klik met de rechter muis knop op het excelblad. Kies voor Delete en voeg het blad opnieuw toe. Add Klik op de knop om zelf nog een para me ter toe te voegen. AfkortLengte Noem deze para me ter AfkortLeng te. Let goed op de spel - ling en op hoofd- en kleine letters. Tenslot te zijn die letters van belang bij para me ters. Lengte Maak de para me ter AfkortLeng te gelijk aan de para me ter Lengte die uit Excel komt. Zorg ervoor dat deze para me ter geëxporteerd wordt. Alleen dan komt de afkort leng te terug in de stuklijst. Done Contro leer de invoer en sluit het venster. Acti veer de functie Extrude om een contour uit te trekken.

9 Inventor 28.2 Excel 905 List parameters Lengte Zet de cursor op de waarde 10 mm en druk op de rechter muis knop. Kies uit het menu dat verschijnt voor het menu-item List para me ters. Kies de para me ter Lengte. Als deze para me ter niet verschijnt in de lijst, dan is er iets fout gegaan met de koppe ling. U kunt dan het beste het menu-item Tools > Parameters activeren en de oude koppeling verwijderen en opnieuw aanbreng en. OK Contro leer de invoer en sluit het venster. Maak een nieuwe schets bovenop de strip. Plaats daarna een cirkel en bemaat deze. Gebruik voor de afstand tot de rand de optie List para me ter en kies de para me ter RestWaarde. Maak het gat net iets groter dan 10 mm, zodat de spijlen van het hek er makke lijk in passen. Opdracht Acti veer de functie Extrude en maak van de cirkel een gat door de strip. Acti veer de functie voor recht hoe kig patroon. Klik op het gat en kies daarna de twee para me ters AantalSpij len en

10 906 Inventor 28 Variantenontwerp SpijlAfstand, zoals aang eg even in de volgen de afbeel ding. Zorg dat het patroon de goede kant op loopt. OK Contro leer de invoer en sluit het venster. Sla het on der deel op.

11 Inventor 28.2 Excel 907 Praktijk Tools Parameters Tweede onderdeel Maak een nieuw on der deel op basis van milli me ters. Teken in de schets een cirkel en breng een maat voor waar de van 10 mm aan. Acti veer de functie om de para me ters te tonen. Klik direct op de knop Link en kies het bestand Hekwerk.xls. Negeer de melding dat het bestand niet is opge sla gen. Klik daarna op de knop Add en maak een nieuwe para me ter aan. Noem deze AfkortLeng te, koppel deze aan Hoogte. Zorg ervoor dat de scha ke laar bij het expor teren van de para me ter aan staat. Contro leer of u de naam AfkortLeng te exact zo geschre ven heeft als bij het vorige on der deel. Done Contro leer het venster en sluit deze. Extrudeer de cirkel over een afstand Hoogte, zoals in de volgende afbeelding staat aangegeven. OK Contro leer de invoer en sluit het venster. Sla het bestand op en noem deze spijl.

12 908 Inventor 28 Variantenontwerp Praktijk Samenstelling Begin met een nieuwe samen stel ling. Acti veer de knop om para me ters te koppe len. Om de een of andere duis te re reden staat dit comman do niet in het pulldown menu, zoals bij de parts, maar alleen in de knop - pen balk. Klik op de knop Link en kies opnieuw voor het Excel bestand Hekwerk.xls. Sluit het venster met Done. Klik op de knop om een compo nent toe te voegen en voeg twee liggers toe. Voeg daarna ook een enkele spijl toe. Acti veer de functie om plaats voor waar den aan te brengen. Zorg ervoor dat de twee liggers precies boven elkaar liggen en dat de spijl door het eerste gat gaat. Voor de afstand tussen de ligger en het einde van de spijl gebruikt u de para me ter SpijlAfstand van Excel. Contro leer met View > Degrees of Freedom of alle vrij heids gra den weg zijn met uitzon de ring van het draaien van de spijl. Acti veer het comman do om een compo nent in een recht - hoe kig verband te kopi ëren. Klik op de spijl, daarna op de knop met het pijltje om aan te geven dat u een andere vorm aang eeft waar langs geko - pieerd wordt. Klik daarna op een van de gaten. In de preview ziet u hoe het hek er uit komt te zien. U heeft 50% kans dat het patroon de verkeer de kant uit loopt. In dat geval breekt u deze functie af, u veran dert de plaatsvoor waar de dat de spijl door het eerste gat loopt en laat deze spijl juist door het laatste gat lopen.

13 Inventor 28.2 Excel 909 U had er ook voor kunnen kiezen dat u het aantal spijlen en de rich ting opgeeft. OK Opdracht Contro leer de invoer en sluit het venster. Ga met de cursor naar de model ver ken ner. Dubbel klik op Hekwerk.xls. Veran der de lengte van 300 naar Bewaar het Excel bestand. Klik op de knop om om de samen stel ling bij te werken. Als alles goed is gegaan, dan is het hekwerk nu 1 meter lang en zijn er nieuwe spijlen bij gekomen. Sla de samen stel ling op onder de naam Hekwerk.

14 910 Inventor 28 Variantenontwerp Praktijk Tekening Start met een nieuwe teke ning op basis van milli me ters. Acti veer de functie om een aanzicht te plaat sen. Plaats Hekwerk.iam. Stel de schaal in op 1 op 4 en zet deze in het midden van het papier. Acti veer de knop pen balk voor de nota ties en plaats enige bema tingen, zoals in de volgen de afbeel ding is aan ge ge ven. Contro leer of u de bema ting plaatst vanaf de eerste spijl. Dit is element 1 van Compo nent Pattern 1. Als u niet de eerste, maar de laatste spijl van het patroon bemaat, dan verdwijnt de maat als het rekje kleiner wordt. Opdracht Plaats een stuklijst. Dubbel klik op de stuklijst. Kies een nieuwe kolom. In het scherm van de nieuwe kolom kiest u voor een nieuwe Eigen schap. Type de para me ter AfkortLeng te in. Type dit op precies dezelf de manier in als u heeft gedaan bij het aanmaken van de para me ters. Als u alles goed heeft uitge voerd, dan worden in de stuklijst de afkort leng tes van de spijlen en de liggers getoond. Als de afkort leng te niet voor komt, dan is deze niet hetzelf de gespeld, of dan is deze in het part niet gepu bli ceerd.

15 Inventor 28.2 Excel Contro leer of de teke ning in orde blijft bij andere waarden van het Excel blad. Tip: Als u dit sys teem wilt ge brui ken voor mee rde re klan - ten dan wilt u voor ie de re klant zijn te ke ning be wa ren. Voor dat u de te ke ning van de klant op slaat met File > Save Copy As, zet u het up da ten uit met Tools > Do cu - ment Set tings > Dra wing > De fer Upda tes. De ko pie van de te ke ning wordt dan niet meer ve ran derd als het mo del ve ran dert. Tip: Als u een ta bel toe voegt en het Excel blad kiest, dan kunt u de waar den die ing evuld zijn op de te ke ning plaat - sen. Zo weet u exact wel ke in voer ge pleegd is.

16 912 Inventor 28 Variantenontwerp 28.3 iassembly Theorie Het gebruik van Excel heeft als beperking dat u geen onderdelen kunt uitwisselen. Bovendien is het lastig om een goede tekening uit te werken, omdat u tijdens het bemating rekening moet houden met de verschillende varianten. Een bekend probleem is dat een van de varianten buiten het papier steekt. Met een iassem bly zijn deze proble men over won nen. Een onder deel in een iassem bly kan wel of niet: Onderdrukt worden Vastgezet worden Adaptief gemaakt worden Vervangen worden door een variant van een ipart Verder kunt u nog een aantal minder vaak voor ko men de eigen schap pen opnemen in de tabel van de iassem bly. Bestanden genereren U kunt met een comman do alle bestan den van alle vari an - ten van een iassem bly aanma ken. Daarna kunt u deze gebrui ken voor uw teke ning en alsof het een normale part of assem bly betreft. Parametrisch tekenen of modulair tekenen Er zit ook een nadeel aan een iassem bly. U kunt alleen werken met tabel len van vooraf gede fi nieer de waarden. Het is dus net alsof u met stan daard modules werkt die u met de iassem bly uitwis selt. In de prak tijk heeft de produc tie meestal liever modules in plaats van wille keu rig vari ërende maten. Dus waar schijn lijk is een iassem bly voor hun beter dan Excel.

17 Inventor 28.3 iassembly 913 Praktijk iassembly Het voor beeld van het hekwerk wordt in deze para graaf opnieuw uitge werkt, maar nu met de tech niek van de iassem bly. De vari an ten van het hekwerk staan in de volgende tekening beschreven Hoogte Horizontaal platstaal 20 * 5 Verticaal rond 10 Hoogte Uitvoering 1 bovenligger 2 bovenliggers Start met een nieuw onder deel op basis van milli me ters. Maak een schets van de ligger. Maak een strip van 25 * 5 * Plaats daarna om de 100 mm een gat van 10 mm. Sla het onder deel op. Noem het onder deel Ligger1. Start met een nieuw onder deel op basis van milli me ters. Maak een spijl van rond 10 en hoogte Sla dit bestand op onder de naam Spijl1. Veran der de spijl in een ipart. Voeg de kolom voor de lengte van de spijl toe aan de tabel van de ipart en voeg een rij toe met de lengte Veran -

18 914 Inventor 28 Variantenontwerp der ook de namen van de member en het part nummer zoals in de volgen de afbeel ding is aangegeven. OK Sluit de dialoogbox. Start met een nieuwe samen stel ling. Voeg drie maal Ligger1 toe en eenmaal Spijl1. Op het moment dat u de spijl toevoegt wordt gevraagd of u de variant wilt opslaan; beves tig dit. Breng voldoen de plaats voor waar den aan. Zorg ervoor dat de liggers op 100 mm van de uitein den van de spijl liggen. De afstand tussen de boven ste twee liggers is ook 100 mm. Gebruik opnieuw de functie om patroon van compo nen ten te plaat sen net zoals u in de vorige para graaf heeft gedaan. Als het patroon de verkeer de kant op loopt; laat dan de spijl aan de andere kant van de ligger door het eerste gat lopen.

19 Inventor 28.3 iassembly 915 Sla de samen stel ling op onder de naam Hekwerk1. Voordat u verder gaat, moet u weten welke ligger in het midden ligt. Klik daar voor in de verken ner op de drie liggers. Tools Create iassembly Acti veer het comman do om de samen stel ling om te zetten naar een iassem bly. Het scherm dat verschijnt lijkt veel op die van het ipart. Opdracht Voeg twee kolom men toe. De eerste kolom is de Eigen - schap Include/Exclude van de middel ste ligger. In de afbeel ding hier on der is dat Ligger1:2. De tweede kolom is de tabel van Spijl1. Opdracht Voeg drie verschil len de rijen toe. Dit zijn de verschil len de

20 916 Inventor 28 Variantenontwerp alter na tie ven. Veran der daarna de waarden van de verschil - lende velden. OK Contro leer de invoer en sluit het venster. Probeer de vier vari an ten uit. Klik in de model ver ken ner op de eerste variant, houdt de shift-toets in ge drukt en klik op de laatste variant. Daarmee zijn alle vari an ten gese lec teerd. Klik nu op de rechter muis - knop en kies uit het menu dat verschijnt voor het gene re ren van de bestan den. Er worden dan twee mappen gemaakt een voor het ipart en een voor de iassem bly. In de mappen staan de verschil len de vari an ten. Als dit eenmaal gebeurd is, dan kunt u de vari an ten gebrui ken in een teke ning. Als u de iassem bly wijzigt, dan dient u opnieuw de bestan den aan te maken. Tools Bill of Material Acti veer de stuk lijst. Klik met de rechter muis knop op het tabblad Structured en kies voor het tonen van de BOM

21 Inventor 28.3 iassembly 917 view. Er verschijnt een keuze lijst in het menu van deze dialoogbox. Met die keuze lijst kunt u de variant kiezen. Hek 1000 mm Kies een van de vari an ten van de iassembly. Done Sluit de dialoogbox van de BOM. Start met een nieuwe teke ning op basis van milli me ters. Acti veer de functie om een aanzicht te plaat sen. Kies het bestand Hekwerk1.iam. Stel de schaal in op 1 op 10. Model State Hek 2 liggers 1000 mm Schakel om naar de instel ling van het model. Kies een van de vari an ten uit de lijst en zet deze in het midden van het papier. Omdat de vari an ten al gege neerd zijn, hoeft u bij het bematen niet speci aal op te letten op verd wij nen de vari an - ten. Ook hoeft u niet Defer Updates aan te zetten.

22 918 Inventor 28 Variantenontwerp Opdracht Plaats een stuk lijst. Dubbel klik op de stuk lijst. Member selection Yes to All OK (2x) Klik op de knop om de andere vari an - ten ook toe te voegen. Klik op de knop om alle vari an ten toe te voegen. Sluit beide vensters met OK. Dubbel klik daarna op de stuk lijst en pas de titels van de kolom men aan. Plaats ook twee ballonnen. Een van de twee moet aan ge past worden.

23 Inventor 28.3 iassembly 919 Acti veer het comman do om een tabel te plaat sen. Klik op het aanzicht van het hekwerk. Klik op de knop om meer de re kolom men toe te voegen. Kies de kolom die bepaalt of de tweede ligger wordt uitgesloten en de kolom die de ipart bepaalt.. OK Klik twee maal op OK. Als u daarna dubbel klikt en de kolom men andere namen geeft, dan ziet de teke ning er als volgt uit.

24 920 Inventor 28 Variantenontwerp 28.4 Diverse Inventor of AutoCAD Een hekwerk is niet echt een complexe samenstelling. Voor dit soort gevallen kunt u beter AutoCAD gebruiken. De dynamische blokken en de lagen van AutoCAD zijn niet zo krachtig als die van Inventor, maar krachtig genoeg voor dit voorbeeld. Een Dyna misch blok van AutoCAD is sneller te maken dan een para me trisch model van Inven tor. Het teke ning be heer voor AutoCAD is stukken eenvou di ger omdat een samen - stellingstekening niet afhankelijk is van allerlei andere bestanden. Ontwerp op maat via Internet Voor een ontwerp op maat wordt de volgen de proce du re gesug ge reerd. De klant voert zijn bestel ling in op een html pagina. Er wordt een mail gestuurd naar de compu ter waarop Inven tor staat. Outlook herkent de mail en past via VBA het reken blad van Excel aan. Outlook start Inven tor en nader hand wordt de teke ning terug ge zon den. A B C 1 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid 2 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid 3 Variabele_Naam Waarde of Formule Eenheid Klant of verkoper Internet asp Outlook VBA

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk Inventor 825 26 Buigen plaatwerk 826 Inventor 26.1 Inleiding 827 26.1 Inleiding Theorie Uitslag De plaatwerkfuncties van Inventor zijn vooral gericht op de zetbank. Het model dat gemaakt wordt met die

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

Inventor 921. 29 Design Accelerator

Inventor 921. 29 Design Accelerator Inventor 921 29 Design Accelerator 922 Inventor 29.1 Inleiding 923 29.1 Inleiding Theorie Vanaf Inventor 10 is een module opgenomen die u helpt met het ontwerpen. U kunt onder andere op basis van een functie

Nadere informatie

Inventor Installatie

Inventor Installatie Inventor 1403 45 Installatie 1404 Inventor 45.1 Vooraf 1405 45.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

Inventor 1545. 49 Installatie

Inventor 1545. 49 Installatie Inventor 1545 49 Installatie 1546 Inventor 49.1 Vooraf 1547 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART?

1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART? 1. HOE KOPPEL IK EXCEL AAN MEN PART? Zoals u waarschijnlijk al zal weten kan u parameters aan een part of assembly koppelen. Nu, deze parameters kan u ook uit Excel halen. Deze Excel lijst kunt u dan meerdere

Nadere informatie

1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES

1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES 1. GEAVANCEERDE EXCEL FUNCTIES Al eerder heb uitgelegd hoe u Excel kunt koppelen aan uw part. Die Tips & Tricks is vrij basisgericht. Graag was ik wat verder ingegaan op het gebruik van Excel en hoe dit

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database 1 Deel III 3 Beheertekeningen 2 Samenwerken Samenwerken 3.1 Koppeling database 3 3.1 Koppeling database Tekstgegeven in een tekening Een database is een verzameling van gestructureerde gege - vens. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen

Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen ISBN: ISBN 978-90-72487-69-8 Copyright 2010: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Uitgever: TEC / CADCollege BV Kerkenbos

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Een pagina toevoegen en/of bewerken.

Een pagina toevoegen en/of bewerken. Een pagina toevoegen en/of bewerken. Na het inloggen in het CMS zie u het volgende: 2 3. Een klik op dit menu geeft een overzicht van alle pagina s waar de website op dat moment uit bestaat: 2. Een klik

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

1 I leed 2D-20 Plotstijlen

1 I leed 2D-20 Plotstijlen 1 Deel I 2D-20 Plotstijlen 2 2D tekenen 2D tekenen 2D-20.1 Inleiding 3 2D-20.1 Inleiding Plotstijl U kunt bij iedere lijn die u tekent aangeven welke kleur deze krijgt op papier en hoe dik deze wordt op

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word 1. Code. Toon HTML code van de tekst 2. Verwijder de opmaak van de geselecteerde tekst. 3. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor 4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Training Kit Planning en icalendar

Training Kit Planning en icalendar Training Kit Planning en icalendar Versie: December 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.4 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 DOELSTELLING... 3 MODULES...

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Tips en tricks. Hoe te werken met Qualtrics. Ilonka van Meenen

Tips en tricks. Hoe te werken met Qualtrics. Ilonka van Meenen Tips en tricks Hoe te werken met Qualtrics Ilonka van Meenen Inhoud Handigheidjes... 2 Menu: Edit survey survey options... 3 Display logic... 5 Vragen kopiëren uit andere vragenlijsten... 6 Translate...

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Deel 5: PowerPoint Scannend

Deel 5: PowerPoint Scannend Deel 5: PowerPoint Scannend De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 5 PowerPoint

Nadere informatie

design ook items uitsnijden

design ook items uitsnijden (fig1) Hulplijnen zetten Om het ontwerp netjes uit te snijden is het handig om eerst hulplijnen te zetten. (fig1) Nu is het zaak om eerst voor je zelf te bepalen wat is layout en wat is design. Al het

Nadere informatie

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl AAN DE SLAG AAN DE SLAG Aan de slag met Communicate Symwriter Symwriter, schrijven met symbolen, is een eenvoudige tekstverwerker, voor kinderen die beginnen met leren lezen en schrijven. De symbolen verschijnen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner

Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner In deze handleiding wordt u stapsgewijs wegwijs gemaakt in het gebruik van Cascando OFML data in pcon.planner. 1. Cascando producten openen in pcon.planner

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken Wordpress handleiding: Algemeen: -Hosting 200Mb webruimte en 2Gb verkeer per maand voor 3 euro per maand. Bij overschrijding volgt automatisch een verdubbeling naar de ruimte/verkeer naar 400Mb/4Gb/6 euro

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Intern communicatie systeem voor de horeca

Intern communicatie systeem voor de horeca Intern communicatie systeem voor de horeca Gebruikershandleiding Versie 2.7 Werkt in horeca! Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Inloggen 3 1.2 Module selecteren 3 2 Feebz Settings 4 2.1 Mailgroepen 5 2.2 Gebruikers

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Foto s verkleinen en Foto s in elkaar over laten lopen

Foto s verkleinen en Foto s in elkaar over laten lopen Foto s verkleinen en Foto s in elkaar over laten lopen Een foto, ergens op uw computer Open een de map van bestanden voor de website, of maak deze eerst aan. Open de te gebruiken foto met het volgende

Nadere informatie

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen.

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen. Een Jimdo website Pagina s opvullen Je hebt je navigatie aangepast. Nu moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de pagina s ook overeen komen met het menu. Om te beginnen wis je de inhoud die reeds op de

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm:

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm: CMS Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 7 Een link toevoegen... 8 Een afbeelding toevoegen... 10 Foto s plaatsen op de fotopagina... 12 Media...

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Een affiche maken in WORD met het sjabloon (Op PC)

Een affiche maken in WORD met het sjabloon (Op PC) SOLIDAIR CONCERT Een affiche maken in WORD met het sjabloon (Op PC) 1. Open het sjabloon van de affiche in Word op je pc. Als je een Mac hebt, ga naar pagina 4. 2. Vul bovenaan de naam van de activiteit

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Kalender. Stap 3 Sla je document direct op in je zojuist aan gemaakte map, zodat je alles van begin af aan goed ordent.

Kalender. Stap 3 Sla je document direct op in je zojuist aan gemaakte map, zodat je alles van begin af aan goed ordent. Kalender Stap 1 Maak een nieuwe map aan op je account of USB-stick. Hierin gaan we alles opslaan dat met deze opdracht te maken heeft. DUS WE GOOIEN NIETS WEG! Stap 2 Maak in Indesign een document aan

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Onderdeel: Opdracht Uitleg + Opdracht

Onderdeel: Opdracht Uitleg + Opdracht Programma: HTML / Website Onderdeel: Opdracht Uitleg + Opdracht Inhoudsopgave Een website bouwen... pag. 2 Opdracht... pag. 2 Opslaan van het werk... pag. 2 Aan het werk.... pag. 3 Speciale knoppen...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2010-2011 Initiatief: Jack van den

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren

3 Taken. 3.1 Inleiding. 3.2 Taken invoeren 3 Taken 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de meeste aspecten van taken behandeld, zoals: taken invoeren de links tussen taken gedetailleerde taakinformatie (oa duration en taaktype) kritieke taken

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie